Husholdningernes el-efterspørgsel i EMMA estimeret betinget på apparatbestanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husholdningernes el-efterspørgsel i EMMA estimeret betinget på apparatbestanden"

Transkript

1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dorte Grinderslev 11. november 22 Husholdningernes el-efterspørgsel i EMMA estimeret betinget på apparatbestanden HVXPp +LGWLO KDU GHW VDPOHGH SULYDWH IRUEUXJ Y UHW DQYHQGW VRP µdnwlylwhwvyduldeho L ($ V OLJQLQJ IRU KXVKROGQLQJHUQHV HOHIWHUVS UJVHO, GHWWH SDSLU HUVWDWWHV µdnwlylwhwvyduldeohq PHGHQLPSXWHUHWEHVWDQGDIHODSSDUDWHU (VWLPDWLRQVIRUV JHQHYLVHUDWGHWWHNDQY UHYHMHQIUHPWLOHQEHGUHEHVWHPPHOVHDI KXVKROGQLQJHUQHV HOHIWHUVS UJVHO RJ SDSLUHW DIVOXWWHV PHG HQ U NNH IRUVODJ WLO YLGHUHDUEHMGHPHGRPUnGHW DGR11N2.WPD Nøgleord: EMMA, husholdninger, elforbrug, apparatbestand RGHOJUXSSHSDSLUHUHULQWHUQHDUEHMGVSDSLUHU'HNRQNOXVLRQHUGHUGUDJHVLSDSLUHUQHHULNNHHQGHOLJHRJ NDQ Y UH QGUHW LQGHQ RSVWLOOLQJHQ DI Q\H PRGHOYHUVLRQHU'HW KHQVWLOOHV GHUIRU DW GHU NXQ FLWHUHV IUD PRGHOJUXSSHSDSLUHUQHHIWHUDIWDOHPHG'DQPDUNV6WDWLVWLN

2 2,QGOHGQLQJ Den indledende gennemgang af EMMA s relationer for husholdningernes efterspørgsel efter el og varme anbefalede (bl.a.), at efterspørgslen efter el burde baseres på en bestand af elapparater, jf. DGR2272. I papiret DGR2O2 konstrueres en tidsserie for køb af elapparater ud fra nationalregnskabsdata, hvorefter der med forskellige antagelser om afgangsraten imputeres en aggregeret bestand af elapparater i husholdningerne. Der forsøges med afgangsrater på 1/2, 1/3, 1/4, 1/ og 1/6, hvor de tilknyttede bestande betegnes.fd,.fd,.fd,.fd og.fd. Dette papir forsøger at estimere husholdningernes el-efterspørgsel betinget på disse imputerede apparatbestande. Først opstilles en simpel fejlkorrektionsmodel for el-efterspørgslen i afsnit 2, de anvendte data illustreres i afsnit 3, og afsnit 4 præsenterer nogle estimationsforsøg. Papiret afsluttes i afsnit med forslag til videre arbejde med modelleringen af husholdningernes el-efterspørgsel. RGHO Vi opstiller, ligesom i tidligere versioner af EMMA, en almindelig fejlkorrektionsrelation for husholdningernes efterspørgsel efter el til andet end opvarmning, T-H[YF. Den ønskede (langsigtede) efterspørgsel, ( * = T-H[YFZ, er givet ved den loglineære sammenhæng i (1), hvor 3 ( = STMHF er elprisen, 3 ; er en alternativpris, fx en generel forbrugsdeflator, SFS[KY, H ( = GWTMH[YF er et effektivitetsindeks givet ved (2), < er en aktivitetsvariabel, hvor vi forsøger med henholdsvis samlet forbrug, I&S[K, og bestand af elapparater,.fd. Almindeligvis vil vi binde D 1 =1, så 1% stigning i aktivitetsvariablen, <, på lang sigt giver en stigning på 1% i efterspørgslen. Den faktiske efterspørgsel, ( = T-H[YF, bestemmes i en fejlkorrektionsrelation (3). 3 log log log 1 log 3; * ( (( ) = D + D 1 ( < ) + D2 ( + D2) ( H( ) (1) 2 ( H ) ω W ω W log ( = + (2) Dlog 1Dlog 2 2Dlog 1 2 Dlog 3; ( (() = F ( < ) + F D + γ ( + D ) ( H ) * (( 1) log (( 1) + γ log ( (3)

3 3 'DWD I den nuværende EMMA-version er husholdningernes elforbrug ligeledes bestemt i en fejlkorrektionsrelation, jf. DGR2272. Som aktivitetsvariabel anvendes ADAM s makroforbrug I&S, og som forbrugsdeflator anvendes SFSY. Ligningen modellerer enhedsforbruget på både kort og langt sigt, (dvs. F 1 = 1 og D 1 = 1). For at gøre modelleringen i EMMA konsistent med ADAM s bestemmelse af husholdningernes brændselsforbrug, I&H, der foregår i DLU, vælger vi her at anvende samme aktivitetsvariabel og forbrugsdeflator, hhv. I&S[K og SFS[KY. Figur 1 viser den historiske sammenhæng mellem energiforbrug og energipris. Der er en negetiv samvariation, hvilket tyder på en høj priselasticitet i husholdningernes el-efterspørgsel. )LJXU Mængde (OIRUEUXJRJHOSULVLKXVKROGQLQJHUQH Pris log(qjexvc) log(pqjec/pcp4xhv) -1.6 I figur 2 ser vi på udviklingen i enhedsforbruget, (/<, hvor vi som aktivitetsvariabel < dels bruger det private forbrug, I&S[K = &S[K/SFS[KY, og de fem forskellige imputerede beholdninger af elapparater,.fdl!, L = 2,3,4,,6, hvor fx L=3 betyder en afgangsrate på 1/3. Enhedsforbruget bestemt som el/apparat er rimeligt konstant indtil 199, hvorefter der er en kraftig nedadgående trend. Udviklingen i el/apparat, med forskellige beregninger af apparatbestanden er ikke voldsom forskellig, mens udviklingen i el/forbrug først har en svagt stigende tendens og fra midt-9'erne en svagt faldende tendens. Som udgangspunkt kan vi derfor godt antage, at ligningen bestemmer enhedsforbruget, dvs. D 1 = 1.

4 4 )LJXU 197= (QKHGVIRUEUXJ log(e/fcp4xh) log(e/kca2) log(e/kca3) log(e/kca4) log(e/kca) log(e/kca6),qgohghqghhvwlpdwlrqvuhvxowdwhu Det er først forsøgt at estimere ligningssystemet bestående af ligningerne (1)-(3) med en kvadratisk trend. Men når der benyttes en apparatbestand som aktivitetsvariabel, er det ikke muligt at estimere alle parametre frit, og vækstraten i de estimerede effektivitetsindeks er ganske voldsomme (vækstrate på ca. -1% i 1976 og stigende til 2-3% i 1998). Derfor er der foretaget en korrektion af enhedsforbruget ved at medtage en lineær trend efter 199 i estimationerne. 1 Dette skal fange, at enhedsforbruget fra at være omtrent konstant udviser en nedadgående trend. Resultaterne af estimationen af ligningerne (1)-(3) er kort præsenteret i tabel 1. Forklaringsgraden (logü) er en smule højere, når der anvendes privat forbrug som aktivitetsvariabel i stedet for en apparatbestand. Forklaringsgraden for estimationerne med en apparatbestand som aktivitetsvariabel er stort set ens, men er højest i tilfældet med en afgangsrate på 1/3. Den langsigtede priselasticitet (D 2 ) er (numerisk) større, når der anvendes en apparatbestand som aktivitetsvariabel fremfor privat forbrug, og den er (numerisk) større, jo lavere afgangsraten er. Tilpasningen er estimeret til at være lidt hurtigere i tilfældet med privat forbrug, - både første års effekterne (F 1 og F 2 ) og tilpasningshastigheden (γ). Hvis vi 1 Korrektionen er også medtaget i tilfældet med privat forbrug som aktivitetsvariabel for direkte at kunne sammenholde ligningernes forklaringsgrad, men den ekstra trendparameter er kun signifikant, når der benyttes en apparatbestand som aktivitetsvariabel.

5 sammenligner estimationerne med apparatbestandene, er tilpasningen stort set ens, men en anelse hurtigere med en afgangsrate på 1/3 (estimationen med højest forklaringsgrad). 7DEHO)HMONRUUHNWLRQVHVWLPDWLRQDIHOIRUEUXJT-H[YF Aktivitetsvariabel D 2 langsigtet priselasticitet F 1 kortsigtet indkomst - elasticitet F 2 kortsigtet priseffekt 1 γ tilpasningshastighed logü &S[K/SFS[KY...! ! FD...! ! FD...! ! FD...! ! FD...! ! FD...! ! Anm.: Estimationsperiode med kvadratisk trend, lineær trendkorrektion efter 199 og D 1 /1 i alle estimationer..fdl! er imputeret bestand af elapparater med konstant afgangsrate δ=1/l. 1 Kortsigtet priselasticitet er F 2. I figur 3 er vist den historiske forklaringsevne for to af estimationerne i tabel 1, hhv. med forbrug ( Aktivitetsvariabel 1, venstre figur) og.fd ( Aktivitetsvariabel 3, højre figur) som aktivitetsvariabel. 2 Generelt er residualerne små. )LJXU +LVWRULVNIRUNODULQJVHYQH Aktivitetsvariabel 1 TJ % Observeret Beregnet E* Residual Aktivitetsvariabel 3 TJ % Observeret Beregnet E* Residual Figur 4 viser udviklingen i de estimerede effektivitetsindeks, hvor 1 er estimationen med forbrug som aktivitetsvariabel, 2-6 er fra estimationerne med.fd-.fd, dvs. afgangsrater varierende fra 1/2 til 1/6. Jo lavere afgangsrate, jo mindre (numerisk) vækstrate i effektivitetsindekset. Vækstraten i effektivitetsindeksene er ens i estimationerne med forbrug og med.fd som aktivitetsvariabel. 2 Den historiske forklaringsevne er stort set ens for estimationerne baseret på en apparatbestand, og derfor er kun vist en af disse figurer.

6 6 )LJXU 9 NVWUDWHLHIIHNWLYLWHWVLQGHNV % % )RUVODJWLOYLGHUHDUEHMGH I papiret er det forsøgt at erstatte det private forbrug som aktivitetsvariabel med en imputeret bestand af elapparater i EMMA s ligning for husholdningernes elefterspørgsel. Selv om det betyder et lille fald i ligningens forklaringsgrad, virker det som en vej frem, og papiret afsluttes derfor med forslag til forbedringer af ligningen. For det første er det oplagt at forsøge at estimere husholdningernes efterspørgsel efter apparater og el simultant. Naturligvis vil det bedste være at opstille et samlet system for efterspørgslen efter elapparater og el ud fra et nyttemaksimeringsprincip i stedet for disse to sæt ad-hoc-ligninger. For det andet burde det være den ønskede bestand af elapparater, der indgår som forklarende variabel i langsigtsrelationen for det ønskede elforbrug. For det tredje bør det være en effektivitetskorrigeret bestand, der benyttes som forklarende variabel for elforbruget, - jo mere effektivt apparatet er, jo mindre el skal der bruges til at opnå samme ydelse. /LWWHUDWXU Dorte Grinderslev & Kenneth Karlsson (22): +XVKROGQLQJHUQHVHORJ YDUPHHIWHUVS UJVHOL($VNLWVHU. Modelgruppepapir DGR2272 Dorte Grinderslev (22): +XVKROGQLQJHUQHV N E RJ EHVWDQG DI HO DSSDUDWHUL($. Modelgruppepapir DGR2O2

Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP

Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 1. september 21 Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP 5HVXPp,

Læs mere

Forsøg med Törnqvist-prisindeks som alternativ prisdeflator i energiligningerne

Forsøg med Törnqvist-prisindeks som alternativ prisdeflator i energiligningerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Line BrinchNielsen 18. december 21 Forsøg med Törnqvistprisindeks som alternativ prisdeflator i energiligningerne HVXPp,GHQXY UHQGHHQHUJLOLJQLQJHULQGJnU%),GHIODWRUHQS\I'HWKDUGHVY

Læs mere

Forsøg med alternative renter i SKN-relationen

Forsøg med alternative renter i SKN-relationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 20. november 2002 Forsøg med alternative renter i SKN-relationen 5HVXPp,GHIRUHO ELJHnUHUGHUVWRUHSRVLWLYHUHVLGXDOHULSKNUHODWLRQHQ(Q PXOLJ

Læs mere

Reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel

Reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Werner 19.04.1999 Reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel Resumé: I papiret præsenteres en reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel

Læs mere

Flere emissionstyper i EMMA

Flere emissionstyper i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dorte Grinderslev 18. maj 2001 Line Brinch-Nielsen Flere emissionstyper i EMMA 5HVXPp 3DSLUHWGRNXPHQWHUHULQGGUDJHOVHQDIIOHUHHPLVVLRQVW\SHUL(00$,QGWLOQXKDU

Læs mere

Forbrug og rente. Danmarks Statistik. Henrik Olesen 29. august 2000 Michael Andersen N. Arne Dam

Forbrug og rente. Danmarks Statistik. Henrik Olesen 29. august 2000 Michael Andersen N. Arne Dam Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Olesen 29. august 2000 Michael Andersen N. Arne Dam Forbrug og rente 5HVXPp Papiret skitserer nogle forskellige metoder, som medfører, at renten vil

Læs mere

Reestimation af husholdningernes varmeforbrug

Reestimation af husholdningernes varmeforbrug Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Jacobsen 13. marts 26 Reestimation af husholdningernes varmeforbrug Resumé: I dette papir bliver modellen for husholdningens samlede varmeforbrug, opstillet

Læs mere

Boliger fordelt på ejere, lejere og andet

Boliger fordelt på ejere, lejere og andet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Niels Arne Dam 14. marts 2001 Boliger fordelt på ejere, lejere og andet 5HVXPp 3DSLUHW GRNXPHQWHUHU HQ Q\ WLGVVHULH bhe VRP EHVNULYHU DQGHOHQ DI VDPWOLJH UHJXO

Læs mere

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN [UDAST] Arbejdspapir Erik Bjørsted 3. marts 5 Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april Resumé: Papiret dokumenterer reestimationen

Læs mere

Data til husholdningernes elforbrug

Data til husholdningernes elforbrug Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 5. maj 23 Data til husholdningernes elforbrug Resumé: I papiret redegøres for datagrundlaget til estimation af nye ligninger for husholdningernes

Læs mere

Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA

Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lars Brømsøe Termansen 1. marts 1999 Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Resumé: I dette papir beskrives kort datakonstruktionen

Læs mere

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 11. september 213* Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport Resumé: I dette papir fremlægges

Læs mere

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kenneth Karlsson 18. november 2002 Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Resumé: Dette papir beskriver teori og idéer bag nye ligninger

Læs mere

6XEVWLWXWLRQPHOOHPHORJ YULJHQHUJLLGDQVNHHUKYHUY

6XEVWLWXWLRQPHOOHPHORJ YULJHQHUJLLGDQVNHHUKYHUY 6XEVWLWXWLRQPHOOHPHORJ YULJHQHUJLLGDQVNHHUKYHUY Dorte Grinderslev (Danmarks Statistik, Økonomiske modeller),qgohgqlqj Til den makroøkonomiske model ADAM er udviklet et modelsystem af energi- og emissionsmodeller

Læs mere

Importrelationer til ADAM oktober 2015

Importrelationer til ADAM oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Uffe Bjerregård Friis 15. september 215 Importrelationer til ADAM oktober 215 Resumé: Der er udført en reestimation for modellens fire importgrupper med estimeret

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, registreret ledighed og lønrelationen i ADAM

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, registreret ledighed og lønrelationen i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Werner 23. januar 2002 Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, registreret ledighed og lønrelationen i ADAM 5HVXPp $'$0VO QUHODWLRQRYHUYXUGHUHUO QXGYLNOLQJHQVLGVW

Læs mere

Reestimering af DLU. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN. Arbejdspapir* Martin Junge 6. februar HVXPp

Reestimering af DLU. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN. Arbejdspapir* Martin Junge 6. februar HVXPp Danmarks Statistik ODEGRUPPEN Arbejdspapir* artin Junge 6. februar 2003 Reestimering af DU 5HVXPp 9 UHHVWPHUHU IRUEUXJVV\VWHPHW (VWPDWRQVSHURGHQ HU XGYGHW PHG RJ )RU DW NXQQH ODYH VSHFINDWRQWHVW HVWPHUHU

Læs mere

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 1. marts 2000 Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Resumé: Papiret reestimerer forbrugsfunktionen på 95-pris databanken (APR00)

Læs mere

Eksportørgevinst i eksportrelationen

Eksportørgevinst i eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.

Læs mere

De langsigtede sektorprisers afhængighed af faktorblokkens trendvækstrater i foreløbige år

De langsigtede sektorprisers afhængighed af faktorblokkens trendvækstrater i foreløbige år Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dorte Grinderslev 22. maj 2001 Line Brinch-Nielsen De langsigtede ers afhængighed af faktorblokkens trendvækstrater i foreløbige år 5HVXPp, SDSLUHW LOOXVWUHUHV

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 13.03.00 Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Resumé: Papiret præsenterer reestimationen af sektorprisrelationerne til ADAM, april

Læs mere

Eksportrelationer. Danmarks Statistik. Tony Maarsleth Kristensen Anne Marie Bendixen Resumé:

Eksportrelationer. Danmarks Statistik. Tony Maarsleth Kristensen Anne Marie Bendixen Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Tony Maarsleth Kristensen Anne Marie Bendixen 03.08.94 Eksportrelationer Resumé: Dette papir beskriver estimation af eksportrelationer vha. fejlforrektionsmodeller.

Læs mere

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 10. juli 2012 Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Resumé: I dette papir gennemgås

Læs mere

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 20. april 2016 Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Resumé: Lønrelationen reestimeres til Okt15 med 2012 inkluderet og

Læs mere

Reformulering af lagerrelationen

Reformulering af lagerrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 27. april 2009 Reformulering af lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor et skøn på lagerbeholdningen indgår.

Læs mere

Den personlige skattepligtige indkomst

Den personlige skattepligtige indkomst Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Birgitte A. Mathiesen 10. marts 1994 Den personlige skattepligtige indkomst Resumé: Formålet med dette papir er at reestimere relationen for skattepligtig indkomst.

Læs mere

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh 9. september 2009 Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Resumé: Formålet med dette papir er at indføre vækstkorrektionsled i de dynamiske relationer,

Læs mere

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 15.02.02 Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, februar 2002.

Læs mere

Reestimation af lagerligninger til Okt16

Reestimation af lagerligninger til Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* UFR 5. april 217 Reestimation af lagerligninger til Okt16 Resumé: Reestimation af lagerligninger til Okt16 er gennemført uden ændringer af estimationsmetode.

Læs mere

Selskabsskatterelationerne

Selskabsskatterelationerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tina Saaby Hvolbøl 13. september 21 Tony Maarsleth Kristensen Selskabsskatterelationerne 5HVXPp 3DSLUHWNRPPHULIRUO QJHOVHDI7+9³6HOVNDEVVNDWWHUHODWLRQHQIRU

Læs mere

Fleksibel brændselssubstitution i EMMA-erhverv

Fleksibel brændselssubstitution i EMMA-erhverv Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Thomsen 23. marts 2007 Fleksibel brændselssubstitution i EMMA-erhverv Resumé: Dette papir er blot et hurtigt overblik over nogle estimationer, som blev

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi

Reestimation af importpriser på energi Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Reestimation af forbrugssystemet til okt15

Reestimation af forbrugssystemet til okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 16. september 2015 Reestimation af forbrugssystemet til okt15 Resumé: I dette papir reestimeres forbrugssystemet til den kommende

Læs mere

Reestimation af makroforbrugsrelationen

Reestimation af makroforbrugsrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 4. august 2014 Reestimation af makroforbrugsrelationen Resumé: Dette arbejdspapir viser reestimationen af makroforbrugsrelationen

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 5. oktober 2015 Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Resumé: Relationen for uddannelsessøgende reestimeres til modelversion

Læs mere

Arbejdsløshed og forbrugsfunktion II

Arbejdsløshed og forbrugsfunktion II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 20. november 1994 Arbejdsløshed og forbrugsfunktion II Resumé: I papiret estimeres forbrugsfunktioner hvor arbejdsløsheden (bul) indgår

Læs mere

Friholdelsesbrøk og realrenteafgift

Friholdelsesbrøk og realrenteafgift Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 9. august 2001 Tony Maarsleth Kristensen Friholdelsesbrøk og realrenteafgift 5HVXPp,GHWWHSDSLUXQGHUV JHVPXOLJKHGHQIRUDWPHGWDJHHQIULKROGHOVHVEU

Læs mere

Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM

Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 8. januar 2004 Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM Resumé: I dette papir ses på, hvordan de nye arbejdstimetal kan indarbejdes

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Estimation af ny bilmodel til ADAM

Estimation af ny bilmodel til ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir[Udkast] Peter Rørmose Jensen og Rasmus Holm Madsen 2. februar 24 Estimation af ny bilmodel til ADAM Resumé: I papiret estimeres bilkøbet med brug af de nye

Læs mere

Supplerende dokumentation af boligligningerne

Supplerende dokumentation af boligligningerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 13. september 2010 Supplerende dokumentation af boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation

Læs mere

Ny ligninger til husholdningernes varmeforbrug - forslag til ligninger

Ny ligninger til husholdningernes varmeforbrug - forslag til ligninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kenneth Karlsson 4. april 2003 Claus Færch-Jensen Anne Bender Ny ligninger til husholdningernes varmeforbrug - forslag til ligninger Resumé: På baggrund af

Læs mere

Pinsepakken og boligmodellen

Pinsepakken og boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 18. november 1999 Pinsepakken og boligmodellen Resumé: Med pinsepakken afskaffes beskatningen af lejeværdien af egen bolig. I stedet

Læs mere

Oversigt over priselasticiteter i EMMA99

Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Simon Kjær Poulsen 10. november 1999 Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 Resumé: I papiret gives et overblik over de tidligere opnåede resultater i forbindelsen

Læs mere

Gravitationsmodeller for udenrigshandlen - indledende manøvre

Gravitationsmodeller for udenrigshandlen - indledende manøvre Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Andreas Andersen Tony Maarsleth Kristensen Arbejdspapir* 14. september 2001 Gravitationsmodeller for udenrigshandlen - indledende manøvre 5HVXPp,GHWWHSDSLUNRPPHUYLNRUWLQGSnPRWLYDWLRQHQWLODWDUEHMGHRJJnLG\EGHQPHG

Læs mere

Reduceret form, kausal ordning og strukturelle relationer.

Reduceret form, kausal ordning og strukturelle relationer. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Henrik Hansen Arbejdspapir* 14. marts 2001 Reduceret form, kausal ordning og strukturelle relationer. Et kik på eksportrelationerne Resumé: I dette papir diskuteres fortolkningen

Læs mere

Uendelig priselasticitet i eksporten?

Uendelig priselasticitet i eksporten? Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Marie Bendixen Morten Malle Pedersen 2. september 994 Uendelig priselasticitet i eksporten? Resumé: I dette papir undersøges det, om der i data for eksporten

Læs mere

Arbejdsudbudsrelationen II

Arbejdsudbudsrelationen II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Steen Bocian 8. september 1994 Arbejdsudbudsrelationen II Resumé: Dette papir bygger direkte på et tidligere modelgruppepapir om samme emne. Ideen med dette

Læs mere

Standardmultiplikatorer i EMMA

Standardmultiplikatorer i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Lund Bender 21. september 26 Standardmultiplikatorer i EMMA Resumé: Papiret dokumenterer en række standardmultiplikatorer for EMMA version 26. Multiplikatorerne

Læs mere

Estimation af faktorefterspørgslen på sektorniveau

Estimation af faktorefterspørgslen på sektorniveau Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Karsten Theil Hansen 27. september 1994 Estimation af faktorefterspørgslen på sektorniveau Resumé: Dette papir er første forsøg på at afprøve den i modelgruppepapiret

Læs mere

Erhvervenes faktorefterspørgsel

Erhvervenes faktorefterspørgsel Oversigt Faktorblokkens betydning for ADAM Opbygning og egenskaber 1. Produktionsfunktionens opbygning 2. Langt sigt 3. Dynamisk tilpasning Undtagelser Trender Opsummering ADAM-kursus 1 Faktorblokkens

Læs mere

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 22. september 1997 Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Resumé: Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde indgår

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 23. maj 2016 Boligpriserne Resumé: ADAMs boligprisindeks er DSTs prisindeks for 1-familiehuse. DSTs boligprisindeks, der dækker hele landet,

Læs mere

Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015

Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 14. januar 2016 Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015 Resumé: I dette arbejdspapir dokumenteres reestimationen af boligligningerne

Læs mere

Reestimation af ejendomsskatterelationen

Reestimation af ejendomsskatterelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jakob Jans Johansen 4. Marts 2005 Reestimation af ejendomsskatterelationen Resumé: I dette papir reestimeres ejendomsskatterelationen og lagget i relationens

Læs mere

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen David Tønners Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen I forlængelse af mødet i Produktivitetskommissionen og i anledning af e-mail fra Produktivitetskommissionen med ønske om ekstra analyser

Læs mere

En simpel neoklassisk arbejdsudbudsmodel

En simpel neoklassisk arbejdsudbudsmodel anmarks Statistik MOELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 29. oktober 2002 Anne Bender En simpel neoklassisk arbejdsudbudsmodel 5HVXPp, GHWWH SSLU JHQRSWJHV UEHMGHW PHG W VSHFLILFHUH HQ Q\ UHOWLRQ

Læs mere

Den personlige skattepligtige indkomst II

Den personlige skattepligtige indkomst II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Steen Bocian 24. maj 1994 Den personlige skattepligtige indkomst II Resumé: Formålet med dette papir er at reestimere relationen for den skattepligtige indkomst

Læs mere

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem.

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Andreas Østergaard Iversen. november Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Resumé: Dette papir sammenligner resultaterne fra ARP (DLU forbrugssystem)

Læs mere

Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand

Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 10. april 1997 Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Resumé: Papiret tager sit udgangspunkt i de multiplikator eksperimenter,

Læs mere

Reestimation af lønrelationen, september 2001

Reestimation af lønrelationen, september 2001 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Andreas Andersen 6. august 21 Morten Werner Reestimation af lønrelationen, september 21 5HVXPp / QUHODWLRQHQUHHVWLPHUHVRYHUSHULRGHQ9HGGHQVLPSOHUHHVWLPDWLRQVHV

Læs mere

Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens. (Cointegration) Energistyrelsen. Marts 2015

Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens. (Cointegration) Energistyrelsen. Marts 2015 Marts 2015 Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens nettoeffekt (Cointegration) Indholdsfortegnelse 1. Cointegrationsanalyse 3 Introduktion til anvendte cointegrationsmodel og data 3 Enhedsrodstest

Læs mere

Boligkapital og afskrivningsrater efter HR14

Boligkapital og afskrivningsrater efter HR14 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 24. november 2015 Nikolaj Mose Hansen Boligkapital og afskrivningsrater efter HR14 Resumé: I arbejdspapiret KSR06415 blev der kigget

Læs mere

Simpel pensionskassemodel

Simpel pensionskassemodel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 9. februar 15 Simpel pensionskassemodel Resumé: Vi opstiller en model, hvor udbetalingerne fra en pensionsordning bestemmes ud fra en antagelse

Læs mere

Estimation af aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv

Estimation af aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 4. september 2008 Estimation af aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv Resumé: Vi prøver at estimere faktorefterspørgslen for private

Læs mere

Opdatering af EMMA's trende mm. baseret på teknologiscenarier fra tekniske modeller

Opdatering af EMMA's trende mm. baseret på teknologiscenarier fra tekniske modeller Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kenneth Karlsson 18. september 2002 Opdatering af EMMA's trende mm. baseret på teknologiscenarier fra tekniske modeller 5HVXPp, SDSLUHW J UHV UHGH IRU KYRUOHGHV

Læs mere

En relation for turistindtægter, fet

En relation for turistindtægter, fet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Henrik Christian Olesen 26. februar 1995 En relation for turistindtægter, fet Resumé: Papiret estimerer en relation (markedsandelsfunktion på langt sigt) for

Læs mere

Erhvervenes faktorefterspørgsel

Erhvervenes faktorefterspørgsel Oversigt Faktorblokkens betydning i ADAM Opbygning og egenskaber 1. Produktionsfunktionens opbygning 2. Langt sigt 3. Dynamisk tilpasning af input Undtagelser Trender Opsummering ADAM-kursus 1 Faktorblokkens

Læs mere

Erhvervenes faktorefterspørgsel

Erhvervenes faktorefterspørgsel Oversigt Faktorblokkens betydning i ADAM Opbygning og egenskaber 1. Produktionsfunktionens opbygning 2. Langt sigt 3. Dynamisk tilpasning af input Undtagelser Trender Opsummering ADAM-kursus 1 Faktorblokkens

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 20. december 2010 Lønligningen Resumé: Dette papir skal ses som et supplement til den nye Dec09- ADAM dokumentation, hvor nogle af de beregninger,

Læs mere

Olieprisrelationer i ADAM

Olieprisrelationer i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted Morten Werner 19. Maj 2005 Olieprisrelationer i ADAM Resumé: Papiret forsøger at opstille ligninger for importprisen på råolie (pm3r), kul og

Læs mere

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer

Læs mere

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR.

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 7. november 1996 Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Resumé: Papiret præsenterer grafer, der sammenligner bruttoinvesteringerne

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

Reestimation af forbrugssystemet Apr12

Reestimation af forbrugssystemet Apr12 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen 26. marts 22 Reestimation af forbrugssystemet Apr2 Resumé: Forbrugssystemet reestimeres i forbindelse med overgangen til apr2. Der findes at

Læs mere

Forslag til ændringer i forbrugsligningen.

Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 16. maj 2016 Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Resumé: I dette arbejdspapir fremlægges et forslag til hvilke ændringer, der

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

Eksogenisering i forbrugssystemet

Eksogenisering i forbrugssystemet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Edith Madsen 7. juli 1997 Eksogenisering i forbrugssystemet Resumé: Papiret giver en metode til eksogenisering af forbrugskomponenter i det nye DLU og indeholder

Læs mere

Kontrol af koefficienter i usercosthybriden

Kontrol af koefficienter i usercosthybriden Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 18. august 2009 Kontrol af koefficienter i usercosthybriden Resumé: I dette papir verificeres de koefficienter som der initialt er blevet

Læs mere

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Peter Agger Troelsen 17. juni 2015 Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Resumé: Vi modellerer ADAM med fremadrettede forventninger i løndannelsen,

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 11. januar Boligligningerne. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 11. januar Boligligningerne. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 11. januar 2011 Boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation og indeholder nogle beregninger,

Læs mere

Mere om multivariat estimation af eksporten (II)

Mere om multivariat estimation af eksporten (II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Asger Olsen 6. juni 1995* Mere om multivariat estimation af eksporten (II) Resumé: I dette papir præsenteres nogle flere multivariate estimationer af eksportpris

Læs mere

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II)

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen 13. september 13 Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Resumé: Formuleringen af personer i arbejdsmarkedsordninger ændres for at stabilisere

Læs mere

Forbrugsfunktionen i BOF5

Forbrugsfunktionen i BOF5 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 9. februar 1999 Forbrugsfunktionen i BOF5 Resumé: Papiret gennemgår forbrugsfunktionen i BOF5 (Bank of Finland). Baseret på et discussion

Læs mere

Om udnyttelseskorrigeret kapitalapparat i faktorefterspørgslen

Om udnyttelseskorrigeret kapitalapparat i faktorefterspørgslen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* John Smidt 27. september 1994 Om udnyttelseskorrigeret kapitalapparat i faktorefterspørgslen Resumé: Dette papir ligger i umiddelbar forlængelse af modelgruppepapiret

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse d. 22.05.2017 Brian Krogh Graversen (DØRS) Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse I kapitlet Udenlandsk arbejdskraft i Dansk Økonomi, forår 2017 analyseres det, hvordan indvandringen

Læs mere

Kursen på statens obligationsgæld

Kursen på statens obligationsgæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 21. august 2013 Kursen på statens obligationsgæld Resumé: Kursen på statens obligationsgæld beregnes i ADAM som forholdet mellem

Læs mere

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Energieffektiviseringer Effektivitetsforbedringer i det endelige energiforbrug dækker over forbedringer, der betyder at samme energitjeneste kan

Læs mere

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 9. oktober 2015 Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Resumé: Dette papir dokumenterer indførelsen af eksogen variabel i relationen

Læs mere

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16 februar 2001 Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Resumé: Papiret giver nogle simple sammenhænge mellem nutidsværdien

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

Forbrug og selskabernes formue

Forbrug og selskabernes formue Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 5. juli 213 Dan Knudsen Forbrug og selskabernes formue Resumé: Dette papir behandler en af de udfordringer, der er opstået ved at opsætte

Læs mere

Data for arbejdstid og timeløn

Data for arbejdstid og timeløn Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen 7. februar 1994 Data for arbejdstid og timeløn Resumé: Datakonstruktionen af Hgn og lna eftergås. Hgn bør nok rettes i årene før 1966. hgn.jao

Læs mere

3XQNWDIJLIWHU.RPPLVVLRQHQIRUHVOnUKDUPRQLVHULQJ DIEHVNDWQLQJHQDIGLHVHOROLHWLOHUKYHUYVIRUPnO

3XQNWDIJLIWHU.RPPLVVLRQHQIRUHVOnUKDUPRQLVHULQJ DIEHVNDWQLQJHQDIGLHVHOROLHWLOHUKYHUYVIRUPnO ,3 Bruxelles, den 24. juli 2002 3XQNWDIJLIWHU.RPPLVVLRQHQIRUHVOnUKDUPRQLVHULQJ DIEHVNDWQLQJHQDIGLHVHOROLHWLOHUKYHUYVIRUPnO 0HG KHQEOLN Sn DW VW\UNH PLOM EHVN\WWHOVHQ RJ IMHUQH GH EHW\GHOLJH NRQNXUUHQFHIRUYULGQLQJVSUREOHPHU

Læs mere

Pensioner og disponibel indkomst i ADAM

Pensioner og disponibel indkomst i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 4. juni 1997 Pensioner og disponibel indkomst i ADAM Resumé: Virkningen på disponibel indkomst af at øge pensionsindbetalingerne undersøges.

Læs mere

Forventningsleddet i brugeromkostninger for boliger

Forventningsleddet i brugeromkostninger for boliger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 11. marts 2008 Thomas Jacobsen Forventningsleddet i brugeromkostninger for boliger Resumé: Dette papir beskriver, hvordan en sammensætning af rationelle

Læs mere

8. Efterspørgslen efter produktionsfaktorer

8. Efterspørgslen efter produktionsfaktorer Kapitel 8. Efterspørgslen efter produktionsfaktorer 109 8. Efterspørgslen efter produktionsfaktorer Erhvervenes efterspørgsel efter produktionsfaktorer dvs. bygningskapital, maskinkapital, arbejdskraft,

Læs mere

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet!

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet! AARHUS UNIVERSITY BUSINESS & SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMICS & BUSINESS HATop'up HOLD41'SUPL Bachelorafhandling.. Enteoretiskogempiriskanalyseafboligmarkedet Studerende: SteffenMøllerMellerup Studienummer:201400104

Læs mere