ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 5. Økonomiudvalget holdt møde på rådhuset tirsdag den 4. april Mødet begyndte kl og sluttede kl. 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 5. Økonomiudvalget holdt møde på rådhuset tirsdag den 4. april Mødet begyndte kl og sluttede kl. 12."

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 5 Økonomiudvalget holdt møde på rådhuset tirsdag den 4. april 2006 Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Budget budgetmøde I Genhusning af Kokkedal børnehave Møde med bestyrelsen for AOC Engholm Aftaler om fremtidig køb af socialpædagogisk støtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau Redegørelse for behov og forventede brug af sociale tilbud, pladser ved de regionale undervisningstilbud og specialtandpleje i forbindelse med rammeaftalen 9 8. Overtagelse af den vidtgående specialundervisning Myndighed og sansvaret for det sociale område-børneområdet Dispensation til at opstille spillemaskiner Tilbygning til enfamiliehus, som er bevaringsværdigt jf. lokalplan Resultat af nabohøring, partshøring Projekt Byens Kulturhus Det nye Danmarkskort - Planlægning under nye vilkår, til landsplanredegørelse Anmodning om lokalplan for matr. nr. 9bl Kollerød By, Lynge til lokalplan nr. 349 for Vassingerød Nord, indsigelsesbehandling Lokalplan 353 Bastrup, indsigelsesbehandling til lokalplan nr. 292 for Kattehale Landsby Cykel gangsti ved Rådhuset Evt. meddelelse af ret til anlæggelse af overkørsel fra ejendommen Sortemosevej 7 på kommunens areal Regnskab for anlægsbevilling - salg af areal til parkering ved Sortemosevej Regnskab for anlægsbevilling - salg af areal ved Sjælsø Allé Regnskab for anlægsbevilling - salg af stiareal ved Prøvestensvej Regnskab for busbetjening på Hammersholt Byvej Regnskab for forlængelse af Engholm Parkvej, vejdel Benyttelse af FH kantinebygning i Ravnsholt Skov Videreførelse af IdeForum Berigtigelse af skellinie i forbindelse med udstykning af ejendom til Lynge Søpark Andelsboligforening Sekretariatsbetjening af råd og nævn Vedligeholdelse af kommunens bygninger Midlertidig udvidelse af 3-timers parkeringszonen Istandsættelse af Lystrupvej...46

2 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Ansøgning om byggeretligt skel på Byparken Cykelsti langs Frederiksborgvej Resultat af køkkenanalyse Fremtidig organisering af Mimosen...54 A. Kommunens eventuelle overtagelse af ejendommen Amtsvej B. Evt. køb af ejendommen Møllemosegaard...56

3 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Bemærkninger til dagsordenen Ingen. 2. Meddelelser Ingen. 2.1 Orientering om dom i retssag anlagt mod Allerød Kommune vedr. advokatsalær. Der er faldet dom i retssag hvor advokat Knuth Frederiksen havde stævnet Allerød Kommune. Advokaten havde påstået, at han havde krav på yderligere salær i forbindelse med en sag om tvangsfjernelse af et barn, hvor han var blevet anmodet om at bistå moderen under sagens behandling. Advokaten havde nedlagt påstand om betaling af yderligere kr. Allerød Kommune havde påstået frifindelse. Ved dom af 8. marts 2005 frifindes Allerød Kommune. Advokat Knuth Frederiksen pålægges at betale sagens omkostninger med kr. til Allerød Kommune. Det er efterfølgende oplyst, at sagen er anket. Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Til efterretning.

4 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Budget budgetmøde I j.nr. Budget 2006 Sagsfremstilling Økonomi./../. Økonomiudvalget behandler budgetoplæg 2007 med henblik på det videre budgetarbejde. Byrådet har bedt direktionen om at komme med et forslag til budget. Direktionen har derfor udarbejdet et forslag til budgetstrategi Det er tanken at budgetoplægget indgår i byrådets drøftelser på seminaret i april måned. Der vedlægges følgende: Direktionens oplæg til budgetstrategi Oversigt over det i oktober 2005 vedtagne anlægsbudget for Til efterretning.

5 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Genhusning af Kokkedal børnehave j.nr. I forbindelse med ombygning og renovering af Kokkedal Børnehave skal de indskrevne børn genhuses i byggeperioden. Byrådet har besluttet at ombygge Kokkedal Børnehave til en integreret 0-6 års institution. Af sikkerhedsmæssige årsager vurderes det, at børnehaven ikke kan benyttes i byggeperioden, der forventes at vare ca. 10 måneder med start 1. juni /. Forvaltningen foreslår, at der opstilles pavilloner med faciliteter til at huse de nuværende 50 indskrevne børn i børnehaven. Det foreslås, at pavillonerne opstilles på græsarealet syd for dagplejens legehus på Kokkedalen. Det har endnu ikke været muligt, at få et økonomisk tilbud på pavilloner, som kan anvendes. Det forventes imidlertid, at budgettet for opstilling af hensigtsmæssige pavilloner kan holdes på kr. inkl. udgifter til ind- og udflytning af børnehaven. Forældrebestyrelsen for Kokkedal børnehave har opstillet en række krav til genhusningen. Skrivelse fra forældrebestyrelsen vedlægges. Såfremt der ikke kan anskaffes en pavillon, som indeholder alle de ønskede faciliteter, foreslås det, at Kokkedal børnehave udover en pavillon - får tilknyttet en autocamper (pt. udlånt til Ørnevang børnehus) i ombygningsperioden. Anslået udgift til leje af pavillon i 10 mdr. inkl. anslåede flytteudgifter: kr. Udgifter til autocamper afholdes inden for den samlede ramme. Til beslutning Oversendes til Samordningudvalget og genoptages med henblik på behandling på byrådets møde i april.

6 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Møde med bestyrelsen for AOC Engholm j.nr. Bestyrelsen for AOC Engholm har anmodet om et møde med Økonomiudvalget. Bestyrelsen har ønsket at drøfte følgende: 1. Orientering om byrådets tanker og beslutninger om rådhusgrundens fremtidige anvendelse 2. AOC Engholms rolle fremover fysisk og organisatorisk som aktør i en samlet sundhedspolitik i Allerød Kommune. 3. Konsekvenser for AOC Engholm af forestående ændringer af rådhusgrunden i byggeperioden såvel som i tiden derefter herunder adgangs- og parkeringsforhold. AOC Engholms bestyrelse er inviteret til møde med udvalget den 4. april 2006 kl Engholms bestyrelse mødte. Drøftelse til efterretning.

7 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Aftaler om fremtidig køb af socialpædagogisk støtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau j.nr G01 Allerød Kommune køber i dag størstedelen af den socialpædagogiske støtte af Støtte- og Aktivitetscenteret i Birkerød, drevet af Frederiksborg Amt. 1. januar 2007 bliver Sac-Syd overtaget at Rudersdal Kommune og der skal nu tages stilling til, hvordan vi fremover varetager opgaven. Allerød Kommune besluttede i 1999 at overføre ansættelsen af kommunens socialpædagoger til amtet fra januar 2000, og i stedet købe ydelsen af amtet efter individuelle samarbejdsaftaler. Begrundelsen var bl.a. at det ikke var muligt for kommunen at skabe det fornødne pædagogiske bagland for de ansatte. Fagligt kunne de få socialpædagoger ikke længere imødekomme det alsidige pædagogisk krav om særlig indsats hos borgere med meget forskellige funktionsnedsættelser og behov. Endelig gav det god sammenhæng for borgerne, at værestedet og den pædagogiske støtte var samlet et sted. Varetagelse af opgaven i dag: Allerød Kommune har i dag i alt 51 samarbejdsaftaler fordelt på flg. 28 aftaler med Sac-Syd 3 aftaler med døgntilbuddet på Gl. Lyngevej 9 aftaler med konsulentfirmaer 11 ansættelser, hvor kommunen har ansat enkeltpersoner til at varetage en konkret opgave hos en borger i et antal timer. Det visiterede timeantal varierer fra 1 time om måneden til 16 timer om ugen. Fordelingen er ikke tilfældig, da den tager udgangspunkt i, hvordan vi bedst muligt støtter den enkelte borger udfra funktionsnedsættelse og behov for indsats. Alle støtteaftaler er fastlagt udfra en konkret individuel vurdering og timeantallet reguleres fra hver 3. måned til minimum 1 gang årligt. Vi forventer en årlig tilgang på ca. 10 nye borgere. Der er ikke tilsvarende afgang, kun ca. 1-2 borgere om året.

8 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Modeller for fremtidig varetagelse af opgaven./. 1. at Allerød Kommune forsætter den nuværende model. Denne model giver optimal faglig og fleksibel opgaveløsning for både kommune og borger. Det kræver dog at Allerød Kommune fortsat kan købe ydelsen af f.eks. Rudersdal Kommune og øvrige udbydere. Vedlagt brev fra den nye Rudersdal Kommune 2. at Allerød Kommune selv ansætter et antal socialpædagoger til at varetage størstedelen af støtteopgaverne. Der er umiddelbart flere problemstillinger ved valg af denne model. Dels har Allerød Kommune erfaring ved brug af denne model, og fandt den tidligere ikke optimal som løsningsmodel. Dels vil der fortsat være behov for køb af specialister, da det ikke være muligt at få ansat personer med den nødvendige viden og erfaring til at dække alle behov for meget forskellig indsats. Endelig vil være yderst problematisk for et stort antal af de allerede visiterede borgere at skulle skifte støtteperson. 3. At Allerød Kommune fortætter den nuværende model, men samtidig laver udviklingsplan for den social del af handicapområde. Allerød Kommune kan vælge at specialisere sig indenfor nogle udvalgte diagnoser og evt. på sigt sælge denne ydelse til andre interesserede. Sagen forelægges Økonomiudvalget, som er styregruppe for kommunalreformen. Handicaprådet. Handicaprådet har ikke holdt møde. Direktionen anbefaler model 3. Model 3 anbefales. Handicaprådet inddrages i det fremtidige udviklingsarbejde.

9 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Redegørelse for behov og forventede brug af sociale tilbud, pladser ved de regionale undervisningstilbud og specialtandpleje i forbindelse med rammeaftalen. j.nr G01 Byrådet skal som led i kommunalreformen sende en redegørelse til regionsrådet hvert år til brug for den årlige rammeaftale. Formålet med redegørelsen og rammeaftalen er at skabe et optimalt samarbejde mellem kommunerne og regionen om koordinering og udvikling af de tilbud og ydelser, som indgår i rammeaftalerne - i overensstemmelse af den nye rollefordeling mellem kommuner og region. Målet er, at borgerne får relevante og sammenhængende tilbud af høj faglig kvalitet - uanset om tilbudene leveres af en kommune eller regionen../../. til redegørelse vedlægges. Der vedlægges notat om kravene til indholdet af redegørelsen. Redegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i en skabelon fra Socialchefforeningen. Der er i redegørelsen taget udgangspunkt i, at det må forventes at behovet for tilbud ikke vil ændre sig væsentligt i forhold til det behov, der er i dag. Redegørelsen skal sendes til regionsrådet inden den 1. maj. På baggrund af redegørelserne fra alle regionens kommuner udarbejder regionsrådet en rammeaftale. Rammeaftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet samt kommunalbestyrelserne i regionen indbyrdes. Rammeaftalen skal løbende tilpasses, hvis der er behov for det. Rammeaftalen skal være indgået senest den 15. oktober. Handicaprådet. Handicaprådet har ikke holdt møde.

10 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Forvaltningen foreslår at: Redegørelsen tages til efterretning og fremsendes til regionsrådet. Sundheds- og velfærdsudvalget bemyndiges til for fremtiden at godkende redegørelser til regionsrådet. et blev tiltrådt. Handicaprådet orienteres.

11 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Overtagelse af den vidtgående specialundervisning j.nr Som led i kommunalreformen overtager kommunerne den vidtgående specialundervisning. I den forbindelse overtager Allerød Kommune Maglebjergskolen i Lynge samt centerklasserne på Skovvangsskolen. Maglebjergskolens målgruppe er børn med generelle indlæringsvanskeligheder og andre tillægshandicap. Til skolen er der tilknyttet en SFO, som indgår i et tæt fællesskab med skolen. Maglebjergskolen har 95 elever, hvoraf 11 er fra Allerød Kommune. Centerklassernes målgruppe er børn med bevægelseshandicaps og evt. medfølgende specifikke indlæringsvanskeligheder. Eleverne modtager udover undervisning behandling af de fysiske handicaps. Til centerklasserne er der tilknyttet en SFO, som er oprettet af Allerød Kommune. Centerklasserne har 29 elever, hvoraf 4 er fra Allerød Kommune../. Børne- og Kulturchefforeningen i Frederiksborg Amt har udarbejdet et sammenhængende forslag vedrørende kommunaliseringen af den vidtgående specialundervisning. et er udarbejdet med udgangspunkt i en indstilling fra den fælles amtslige/kommunale forberedelsesorganisation. I forslaget indgår oprettelse af et Fælleskommunalt Servicecenter, der i en overgangsperiode på foreløbigt 3 år skal fungere som support- og udviklingsenhed for kommunerne bl.a. i forhold til visitation, kvalitet, økonomistyring og befordring. Centeret skal desuden varetage den overordnede koordinering af en fælles udviklingsplan, der bl.a. omfatter organisering af fremtidige kommunesamarbejder i Region Hovedstaden. Hillerød Kommune har tilbudt sig som værtskommune for Det Fælleskommunale Servicecenter. Centeret vil får en normering på 5 medarbejdere og der nedsættes en styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra de deltagende kommuner. Foreningen foreslår derudover, at kommunerne i en overgangsperiode tilslutter sig, at alle visiterede elever i specialskolerne kun hjemtages i overensstemmelse med en fælleskommunal hjemtagelsesstrategi og at kommunerne er indstillet på at sikre opretholdelsen specialundervisningstilbud

12 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april gennem indgåelse af forpligtende samarbejder. Driften af Det fælleskommunale Servicecenter vil i 2007 koste ca. 5 mio. kr. Udgiften forventes finansieret som en del af takstbetalingen for undervisningspladserne. Forvaltningen foreslår, at Allerød Kommune i en overgangsperiode tilslutter sig Det fælleskommunale Servicecenter tilslutter sig at allerede visiterede elever kun hjemtages i overensstemmelse med en fælleskommunal hjemtagelsesstrategi er indstillet på at sikre opretholdelse af specialundervisningstilbud gennem indgåelse af forpligtende samarbejder. Der lægges i oplægget op til at kommunerne i Regionen samarbejder i netværk á ca indbyggere. Der er ved nedsættelsen af netværkene forsøgt taget højde for et nærhedsprincip samt en nogenlunde ligelig fordeling af såvel tilbud som antal børn med specifikke behov. Det er tanken at disse netværk inden for en 3-4 års periode arbejder hen imod at blive selvforsynende på løsning af 80-90% af opgaverne på specialområdet. Der lægges op til at Allerød Kommune indgår i et netværk med Egedal, Furesø og Frederikssund kommuner. Forvaltningens forslag blev tiltrådt. Byrådet og Samordningsudvalget orienteres.

13 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Myndighed og sansvaret for det sociale områdebørneområdet j.nr S 00/1-05 Kommunalreformens indflydelse på det sociale område Pr.1 januar 2007 overgår myndighed og sansvaret for sociale tilbud for børn og unge til kommune. Som udgangspunkt overtager kommunen forsyningsforpligtigelsen, alle myndighedsopgaver, herunder rådgivning, visitationsbeslutninger og en placeres i kommunerne. Allerød Kommune skal ikke på børn og ungeområdet overtage nogle institutioner da der ikke er nogen beliggende i kommunen. Der er 2 opholdssteder beliggende i Allerød kommune, hvor der skal føres tilsyn. De forskellige beliggenhedskommuner af amtets døgninstitutioner forventes at rette henvendelse mhp. om kommunen vil gøre brug af døgninstitutionerne pr der afventes derfor disse henvendelser. Til efterretning.

14 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Dispensation til at opstille spillemaskiner j.nr Der søges om tilladelse til at etablere spillemaskiner i Skjold Burne Vinhandel i tidligere cykelforretning, M D Madsensvej 4c, og Spillemyndigheden, Told & Skat, anmoder om en udtalelse. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 295, område 1, der i 3.2 fastlægger at Område I må kun anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål. Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til helårsbeboelse, offentlige og kulturelle formål, samt erhverv som følgende: Butik, kontor, restaurant, hotel, liberale erhverv, mindre værkstedsvirksomhed samt øvrige erhverv som naturligt hører til i et centerområde. Det samlede etageareal til butiksformål må ikke overstige m2. Der foreligger fuldmagt fra ejendommens ejer. Ansøger oplyser, at der ønskes opstillet 10 spillemaskiner i forbindelse med disken i Skjold Burne Vinhandel. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der gives dispensation fra lokalplan nr. 295`s 3.2 til etablering af en spillehal, idet det ansøgte ikke skønnes at være i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser i 3.2. Det er oplyst, at åbningstiden følger butiksåbningstiden. Der er ikke afholdt naboorientering. A) Det foreslås, at Spillemyndigheden meddeles, at det ansøgte ikke er i overensstemmelse lokalplanen nr. 295`s 3.2, hvorfor en tilladelse ikke kan anbefales. B) Det foreslås, at Spillemyndigheden meddeles, at ansøgningen anbefales godkendt, efter afholdt positiv naboorientering. Spillemyndigheden meddeles, at det ansøgte ikke er i

15 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april overensstemmelse lokalplanen nr. 295 s 3.2, hvorfor en tilladelse ikke kan anbefales. Bjarni Jørgensen foreslår, at der gives tilladelse.

16 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Tilbygning til enfamiliehus, som er bevaringsværdigt jf. lokalplan 311 j.nr Ejerne af ejendommen Vejs Ende 1 ansøger om at foretage en tilbygning til deres enfamiliehus. Huset er fra 1777 og er i lokalplan 311 registreret som særlig bevaringsværdig bygning. Tilbygningen er på 77 m 2, og udføres med en mindre mellembygning med stråtag, mens den øvrige del af tilbygningen udføres med tegl eller tagpap. Det er ikke muligt at udføre hele tilbygningen med stråtag, pga. brandmæssige krav om afstand fra stråtag til naboskel. Tilbygningens ydervægge pudses og kalkes. Den eksisterende bebyggelse består af et enfamiliehus fra 1777 på 70 m 2. Herudover er der et udhus på 30 m 2 ligeledes fra 1777, og en carport på 36 m 2 fra Grundarealet er på m 2. Ejendommen er omfattet af lokalplan 311 område B, og i denne lokalplan er enfamiliehuset og udhuset registreret som særligt bevaringsværdige bygninger. Jf. 8.1 må der ikke foretages ombygninger af disse huse med mindre byrådet giver tilladelse hertil. Ejerne ansøger om at udføre tilbygningen med sorte tegl. Jf. lokalplanen skal tagbeklædning udføres med traditionelle materialer herunder tagpap i sort, tegl i rødt, strå, skiffer, pandeplader eller grå bølgeeternit. Andre materialer der kun afviger uvæsentligt fra de traditionelle materialer, kan anvendes efter byrådets skøn. Det er Planafdelingens opfattelse, at tilbygningen skal udføres med røde tegl eller tagpap med listedækning for at være i overensstemmelse med bygningens alder. Der er foretaget naboorientering af de nærmeste naboer den 9. marts Indsigelsesfristen udløber den 27. marts A. Teknik & Miljø anbefaler, at der meddeles tilladelse til det ansøgte på den betingelse at tagbeklædningen udføres med røde

17 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april tegl eller tagpap med listedækning. Begrundelse er, at tilbygningen udføres i samme stil, som det oprindelige hus. Endvidere er tilbygningen trukket tilbage på grunden, og vurderes at være tilpasset områdets karakter B. Der gives afslag med begrundelsen, at tilbygningen er i strid med lokalplanens intentioner om bevaring af bygninger med særlig bevaringsværdi af hensyn til landsbyens kulturhistoriske værdier Afventer de generelle drøftelser om Kollerøds udvikling.

18 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Resultat af nabohøring, partshøring j.nr Ejeren af ejendommen søger om tilladelse til at ejendommen Kirkeltevej 31, lejlighedsvis kan benyttes som naturskole på hverdage. Ansøger oplyser, at de har fået en henvendelse fra en privatskole i København. Skolen er interesseret i at benytte hytten lejlighedsvis til natur- og teknikundervisning i dagtimerne på hverdage, med udgangspunkt i områdets særegenhed med vådområder og skov. Alternativt søger ejeren om tilladelse til at ejendommen afhændes til boligformål. Ejendommen er bebygget med en ca. 140 m 2 stor spejderhytte. I forbindelsen med tilladelsen i 1949, til at bebygge ejendommen med en spejderhytte, er der i forbindelse med en udvidelse, den 13. oktober 1978 tinglyst det vilkår, at ejendommen kun må anvendes til spejderformål eller dermed beslægtede ungdomsformål. Den 21. november 2005 besluttede Teknisk Udvalg, at sagen skulle sendes i naboorientering / partshøring med henblik på etablering af en naturskole. Den 4. januar 2006 modtog Teknik & Miljø de sidste oplysninger om aktiviteternes omfang. Høringerne blev afholdt i perioden 10. januar januar 2006, og blev udsendt til de 7 nærmeste ejendomme i området, samt Frederiksborg Statsskovdistrikt, Frederiksborg Amt, Fredningsnævnet og HUR. Frederiksborg Statsskovdistrikt har ingen kommentarer til ansøgningen, Frederiksborg Amt udtaler at det ansøgte ikke kræver tilladelse fra Fredningsnævnet eller amtet efter naturbeskyttelsesloven, vejloven eller vandløbsloven. HUR udtaler, at ansøgningen ligger inden for beskyttelsesområder for landskab, øvrige lavbundsarealer og transportkorridoren. 4 af de nærmeste naboer protesterer alle mod at der gives tilladelse til naturskole og ændring til boligformål. Indsigelserne og det udsendte naboorienteringsmateriale beror i sagen.

19 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april A) Det foreslås at der gives midlertidig tilladelse til at ejendommen lejlighedsvis kan benyttes som naturskole på hverdage, som ansøgt. Tilladelsen gives for et år, hvorefter sagen revurderes. B) Der gives afslag på det ansøgte med henvisning til de fremkomne indsigelser fra naboerne, der peger på områdets sårbarhed. Økonomiudvalget, 7. marts 2006: Genoptages, idet der udarbejdes et overordnet kortbilag. A blev tiltrådt. John Køhler kan ikke tiltræde, men foreslår, at der meddeles afslag. John Køhler ønsker sagen forelagt Byrådet.

20 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Projekt Byens Kulturhus j.nr P20 302(04) Status for projektering af Byens Kulturhus Den 14. december 2005 meddelte byrådet en bevilling på 4,5 mio. kr. til projektering af Byens Kulturhus på grundlag af skitseforslag fra september 2005 udarbejdet af Dorte Mandrup Arkitekter. Skitseforslaget angav et samlet nettoareal på m 2, hvoraf halvdelen tilfaldt biblioteket plus 550 m 2 til administration, 500 m 2 til pensionisthus og ca. 350 m 2 som fælles, f.eks. foyer, café, edbrum og lille sal. I forbindelse med projekteringen er der nedsat et byggeudvalg med repræsentanter fra biblioteket, pensionisthuset, handicaprådet og Forvaltningen. Det første møde blev holdt den 25. januar I det efterfølgende forløb har forslaget undergået en forandringsproces som resultat af drøftelserne i byggeudvalget frem til dispositionsforslaget af 3. marts Parterne i byggeudvalget har kommenteret forslaget. I brev af 13. marts 2006 giver handicaprådet udtryk for ønske om, at der bliver plads til legeteket i Byens Kulturhus til gavn for såvel bevægelseshandicappede som personer med barnevogne, klapvogne mv. Pensionisthuset har udleveret et langt byggeprogram, hvoraf det bl.a. fremgår, at den store sal skal give plads til mindst 160 personer ved borde til spisning, den lille sal til 60 personer, 2 møde- og undervisningsrum til hver 20 personer, depotrum med mindst 50 skabe, depot til 220 stablede stole, rengøringsrum, anretter- og tekøkken, reception, kontor, garderobe og toiletter. Endvidere foreslår pensionisthuset at indretningen af FH-hallen spejlvendes, således at huset får separat indgang fra Skovensvej. I bibliotekets bemærkninger til det foreliggende forslag henvises til byrådets kulturpolitik, og det nævnes at det ny bibliotek skal være krumtappen i Byens Kulturhus stedet hvor børn, unge og voksne går på opdagelse i litteraturen og musikken, får oplysninger, viden og information om lokal- og globalsamfundet, og får inspiration til personlig udvikling til gavn for den enkelte og (lokal)samfundet. Efter bibliotekets opfattelse skal Byens Kulturhus være et kulturelt mødested og et informations- og videnscenter, der understøtter kreativitet og læring gennem hele livet. Der skal være plads til

21 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april mange typer af aktiviteter: Foredrag, udstillinger, teater, musik, møder studiekredse, læring for alle aldersgrupper, og det understreges at visionerne kræver RUM. Med hensyn til Handicaprådets bemærkninger kan Forvaltningen oplyse, at legeteket er placeret i forbindelse med Gravensten Børnehave. Til brug primært for pensionisthuset indeholder dispositionsforslaget af 3. marts 2006 en sal på 224 m 2, to møderum på hver 30 m 2, reception/kontor på 20 m 2 foruden ovennævnte faciliteter. Dertil kommer undervisningslokale på 45 m 2 og lille sal på 90 m 2, som også kan benyttes af biblioteket. Til sammenligning rummer det nuværende pensionisthus en sal på 141 m 2, 3 møderum på hver ca. 30 m 2 og et møderum på ca. 20 m 2. Den nuværende reception er kun halvt så stor som i forslaget. Med hensyn til indgangsforholdene har det fra første færd været en hovedidé, at kulturhusets foyer skulle være det store fællesrum med muligheder for udstillinger, teater, foredrag, café m.v. Herfra er der i forslaget adgang til pensionisthuset vis separat hall og vindfang. Med hensyn til bibliotekets visioner og kulturpolitikken bør det efter Forvaltningens opfattelse også nævnes, at det er målet at skabe en kulturel akse gennem Lillerød Bymidte, som vil forbinde de kulturelle tilbud: Biografen, biblioteket, teatret, Centerhallen og Kirkehavegård. Udnyttelsen de nævnte tilbuds faciliteter bør efter Forvaltningens opfattelse også ses i sammenhæng, således at anvendelsen af alle rum administreres som en helhed.. Forvaltningen foreslår, at dispositionsforslaget af 3. marts 2006 danner grundlag for den videre projektering, og at ønsker fra biblioteket, pensionisthuset, skovbørnehaven og vægtløfterne indarbejdes i det omfang det rumligt og økonomisk er muligt. På baggrund af møder med Pensionisthusets bestyrelse og Biblioteket arbejdes videre med projekt Byens Kulturhus indenfor de fastlagte økonomiske rammer. Sagen drøftes på Byrådets

22 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april aprilseminar. John Køhler ønsker projektet revurderet på grund af ændrede forudsætninger.

23 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Det nye Danmarkskort - Planlægning under nye vilkår, til landsplanredegørelse j.nr P17-1(06)./. I det danske plansystem har staten ansvaret for landsplanlægningen. Regeringens politik på landsplanområdet kommer bl.a. til udtryk gennem landsplanredegørelsen. til landsplanredegørelse er udsendt i offentlig høring fra den 3. marts til den 21. april Efter planloven er Miljøministeren forpligtet til efter nyvalg til Folketinget at afgive en redegørelse om landsplanlægningen til brug for den regionale udviklingsplanlægning og kommuneplanlægningen. et til landsplanredegørelse indeholder, udover ministerens forord og en sammenfatning, kapitler om kommunalreformen og danmarkskortet under forvandling, landspolitik med regional karakter og nationale politiske forudsætninger. Endvidere indeholder redegørelsen en miljøvurdering af forslaget. Forvaltningens notat af 21. marts 2006 indeholder et resumé af de afsnit i landsplanredegørelsen, som har særlig aktualitet for Allerød Kommune. Det vil først og fremmest sige afsnittet om planlægning i hovedstadsområdet. Forvaltningen knytter enkelte bemærkninger hertil med henblik på udarbejdelse af byrådets høringssvar. Notatet vedlægges. et til landsplanredegørelse er udsendt i offentlig høring, og herudover indbyder ministeren borgmestre til debatmøder i henholdsvis Vejle og Roskilde. Landsplanredegørelsens afsnit om planlægning i hovedstadsområdet udstikker sammen med planlovens kapitel om samme emne retningslinierne for det kommende landsplandirektiv og dermed for muligheder og begrænsninger i den kommende kommuneplanlægning. Der foreslås, at Forvaltningens bemærkninger i notatet danner udgangspunkt for udarbejdelse af forslag til byrådets høringssvar. Forvaltningens notat samt de på mødet faldne bemærkninger danner udgangspunkt for udarbejdelse af forslag til byrådets høringssvar.

24 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Anmodning om lokalplan for matr. nr. 9bl Kollerød By, Lynge j.nr../. På vegne af køberen af matr. nr. 9 bl Kollerød By, Lynge, anmoder landinspektør Carsten Salling om udarbejdelse af selvstændig lokalplan for ovennævnte ejendom. På medsendte udstykningsplan ses ansøgers forslag til udstykning. Der foreslås etableret 14 nye parceller på mellem 705 og 1080 m2. Parcellerne påtænkes bebygget med parcelhuse på samme måde som det tilgrænsende område mod syd, omfattet af lokalplan 285. Desuden etableres en 9 m bred vej til betjening af området. Ankomsten til denne sker ad Havebovej. Borgmesteren har holdt møde med udstykker, hvor det blev aftalt at reducere det fremsendte udstykningsforslag med to grunde af hensyn til bevaring af den eksisterende beplantning. Der vedlægges: Udstykningsplan Udstykningen er uden udgifter for Allerød Kommune ud over udgifterne til udarbejdelse af en ny lokalplan Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes lokalplanforslag ud fra udstykkers forslag, men med ovennævnte reduktion af grunde. Genoptages med skitseforslag der indeholder 9-10 nye boliger.

25 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april til lokalplan nr. 349 for Vassingerød Nord, indsigelsesbehandling j.nr K04 Overnævnte lokalplan har været offentlig fremlagt fra 10. januar til 7. marts Ved indsigelsesfristens udløb er der modtaget indsigelser ændringsforslag og bemærkninger fra: 1. Folkemuseet 2. Hovedstadsregionens Naturgas HNG 3. Birkholm Planteskole A-S Farremosen 4, postboks 11, Allerød 4. Birkholm Planteskole A-S Farremosen 4, postboks 11, Allerød 5. Birkholm Planteskole A-S Farremosen 4, postboks 11, Allerød 6. Birkholm Planteskole A-S Farremosen 4, postboks 11, Allerød 7. Hovedstadens Udviklingsråd HUR 8. Ret og Råd Hellerup på vegne af Anne-Mette Larsen og Bjørn Bendtsen Holmevang Kærhøjgårdsvej 9, Lynge 9. Annie Larsen og Ove Sørensen Lyngevej 261, Lynge 10. Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød 11. Tove og Jørgen Søager, Allan og Lisbeth Weidekamp, Ole og Hanne Schjellerup, Ulf Houlberg og Kirsten Ponsaing, Poul og Britt-Maj Olsson, Birkholm Planteskole 12. Landinspektørfirmaet Hyldegaard, Frederiksborgvej 42, Allerød underskrifter indsamlet af Vassingerød landsbys borger-gruppe. 14. Anne-Mette og Bjarne Schilling, Vildroseparken 35, Lynge 15. Jannik Noe-Nygaard, Bragesvej 18, Ringsted 16. Frederiksborg Amt underskrifter fra beboere i Vildroseparken og Kærhøj-gårdsparken 18. Thomas Clausen Lyngevej 259, Lynge 19. Peter og Gabriel Hørning, Lyngevej 253, Lynge 20. Jan og Karina Mølgaard Christensen, Lyngevej 255, Lynge 21. Danmarks Naturfredningsforening 22. Birte Christensen, Prøvestensvej 10G, Allerød Forvaltningens notat, som eftersendes dagsordenen, indeholder Forvaltningens behandling af de indkomne høringssvar. For at mindske notatets omfang er det valgt ikke at resumere hver indsigelse særskilt, men at samle vurderingerne efter emne.

26 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Forvaltningen foreslår, at lokalplanen fremsendes til byråd med henblik på vedtagelse med følgende ændringer (tilføjelser er markeret med fed). Forvaltningen foreslår følgende tilføjelse til 1 første: - at sikre området til erhvervsformål med henblik på lokalisering af virksomheder i klasse 5, 6 og 7 jævnfør Miljøministeriets "Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne". Dog ikke virksomheder som i deres produktion indebærer risiko for forurening af grundvandet, eller virksomheder med større oplag af farligt affald eller potentielt forurenende råvarer. Forvaltningen foreslår følgende tilføjelse til 3: 3.1 Område 1: Må kun anvendes til erhvervs- og industri virksomheder med særlige beliggenhedskrav, det vil sige virksomheder, som i Miljøministeriets "Håndbog om Miljø og Planlægning -boliger og erhverv i byerne" udgivet 2004 er klassificeret inden for klasse 6 og 7, samt delvis virksomheder i klasse 5. Dog ikke virksomheder som i deres produktion indebærer risiko for forurening af grundvandet, eller virksomheder med større oplag af farligt affald eller potentielt forurenende råvarer. I tilknytning til virksomhederne må der opføres administrations-bygninger og lagerbygninger. Forvaltningen foreslår følgende tilføjelse til 7: 7.1 Der pålægges som princip en byggelinie langs Nymøllevej på 25 meter fra vejmidte, hertil skal lægges almindelige bestemmelse om 2 x højdeforskel såfremt byggeriet ikke opføres i vejens niveau, dertil skal lægges et tillæg på 1 m. som vist på kortbilag 2. Forvaltningen foreslår følgende tilføjelse til 10: 10.2 Langs erhvervsområdets afgrænsning mod det åbne land udlægges et 20 m bredt beplantningsbælte. Beplantningsbæltet etableres som egeblandingsskov efter de plante principper som fremgår af bilag 1, beplantning Langs Nymøllevej udlægges et beplantningsbælte i en bredde af 10 m. med en allérække af ask, som vist på kort bilag 2 og tværsnit 1. Den eksisterende birketræs beplantning bevares.

27 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Allétræerne skal plantes med en indbyrdes afstand af 8-12 meter. Forvaltningen foreslår at lade 11 udgår af lokalplanen. Forvaltningen foreslår, at indtegne Højgård på kortbilag 1 og, at der i redegørelsen på side 17 inden afsnittet om veje indsættes følgende afsnit: En forudsætning for placering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav er at der ikke er boliger i lokalplanområdet, da det vil ligge begrænsninger for blandt andet i hvor høj grad lokalplanområdets virksomheder må støje. I lokalplanområdet findes der i dag en bolig, Højgård, der er eget af kommunen. Denne bolig vil med lokalplanens realisering blive nedrevet. Forvaltningen foreslår følgende tilføjelse til kommuneplantillægget side 30: Den "nye" del nord for Nymøllevej er ca. 20 ha stort, største delen af arealet ligger i landzone. Erhvervsområdet planlægges med henblik på, at der kan placeres virksomheder med særlige beliggenhedskrav, dog må der ikke lokaliseres virksomheder, som i deres produktion indebærer risiko for forurening af grundvandet, eller virksomheder med større oplag af farligt affald eller potentielt forurenende råvarer. Forvaltningen foreslå i miljørapportens vurdering af landskabelig værdi og arkæologiske værdier rettes fra henholdsvis positiv og neutral til negativ. Der afholdes begrænset høring vedrørende ovenstående ændringsforslag herunder forslaget om ændring af lokalplanforslagets områdeafgrænsning. John Køhler og Agnete Fog ønsker ikke, at der lokalplanlægges nye erhvervsarealer til miljøbelastende virksomheder.

28 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Lokalplan 353 Bastrup, indsigelsesbehandling j.nr k04 Økonomiudvalget igangsatte udarbejdelsen af lokalplanen den 11. august 2004 efter principansøgning om tilladelse til udstykning af Stengårdsvej 1, 3540 Lynge. Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere 2 boliger på matr. 30, Stengårdsvej 1. Dette sker indenfor den af kommuneplanen fastsatte landsbyafgrænsning. Udover udstykning skal lokalplanen sikre imod en yderligere udbygning og en bevarelse af landsbyen og omkringliggende landskab. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring og der er herefter indkommet 6 indsigelser til lokalplanen:./. 1. Folkemuseet, Hillerød 2. HUR (ingen bemærkninger) 3. Frederiksborg Amt, Teknik og Miljø 4. Jens og Lise Andersen, Stengårdsvej 12, Lynge 5. Marie Klaustrup, landinspektør, Toftebakken 17, Birkerød 6. Ole Madsen, Stengårdsvej 3, Lynge Notat af 17. marts 2006 om indsigelser vedlægges. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt fra den 10. januar 2006 til den 7. marts Lokalplanforslagets bestemmelser og kortmateriale justeres ifølge de vedtagne ændringer. Forvaltningen foreslår at lokalplanen fremsendes til byrådet med følgende ændringer: o Tilføjelse af paragraf 6.4 med følgende indhold: Belysning langs veje etableres som lav belysning, fx som pullertbelysning. o Tilføjelse af kortbilag med bevaringsværdige træer. o Vendepladsen på kortbilag 3 flyttes mod syd. Det indstilles, at forslaget godkendes med ovenstående ændringer.

29 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april til lokalplan nr. 292 for Kattehale Landsby j.nr P16-318/98 Økonomiudvalget behandlede sagen den 7. marts 2006 og besluttede at den skulle genoptages, idet det undersøges, om der er andre muligheder for planlægning Lokalplanforslaget for Kattehale var offentligt fremlagt fra den 12. april til den 7. juni Formålet med lokalplanen var at udpege Kattehale til landsby, og dermed give mulighed for at ejendomme kunne ændre status fra sommerhuse til helårsbebyggelse. Ved brev af 27. maj 2005 fremsendte HUR indsigelse mod lokalplanforslaget og forslaget til ændring af kommuneplanen med henvisning til at planforslagene ikke var i overensstemmelse med regionplan 2001 og forslag til Regionplan I sit høringssvar til forslag til Regionplan 2005 ønskede Allerød Kommune, at Kattehale blev udpeget som landsby. På den baggrund blev behandlingen af lokalplanforslaget for Kattehale sat i bero indtil Regionplan 2005 blev endeligt vedtaget. Regionplan 2005 blev endeligt vedtaget den 25. oktober 2005, og her er Kattehaleområdet medtaget i Fingerbyens kileforlængelser og nye grønne ring. Dermed er regionplanens retningslinier for området skærpet, idet arealer indenfor kileforlængelser skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse. Dermed er der ikke baggrund for at HURs indsigelse kan ophæves, hvilket meddeles i HUR s skrivelse af 24. januar Da lokalplanen ikke kan vedtages og de midlertidige retsvirkninger bortfalder den 12. april 2006 (et år efter offentliggørelsen) skal der fremover administreres efter planlovens landzonekapitel. Efter lovens 35, stk. 1, kræver ændret anvendelse af bebyggelse landzonetilladelse. Ændret anvendelse med henblik på etablering af flere helårsboliger bør som udgangspunkt vurderes på samme måde som ansøgninger om opførelse af ny boligbebyggelse. Naturklagenævnets praksis med hensyn til sommerhuses overgang til helårsanvendelse viser adskillige afslag, således også nævnets afgørelse af 15. november 2004 i sag om landzonetilladelse til midlertidig beboelse af 6 sommerhuse på Kattehalevej.

30 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Da ansøgernes personlige forhold, herunder flere års bosættelse i sommerhuse i området, har været prøvet i Naturklagenævnet ser Forvaltningen ingen muligheder for tilladelser til ændret anvendelse af sommerhuse til helårsboliger. Forvaltningen foreslår at det indstilles til byrådet at lokalplanforslaget henlægges og at det meddeles beoerne af sommerhusenes at anvendelse til helårsbeboelse skal ophøre. Det indstilles, at lokalplanforslaget henlægges, og at det meddeles beoerne af sommerhusene, at anvendelse til helårsbeboelse skal ophøre.

31 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april MILJØUDVALGET 19. Cykel gangsti ved Rådhuset j.nr. - I forbindelse med flytningen til det nye rådhus, skal adgangsforholdene på Bjarkesvej forbedres for cyklister og gående. Forvaltningen har udarbejdet et projekt til forbedring af adgangsforholdene for cyklister og gående. Den eksisterende cykel- /gangsti ved udkørslen fra rådhuset til Bjarkesvej forlænges til Bjarkesvejs ende. Ved enden etableres en gangsti på tværs af vejen til den eksisterende cykel- /gangsti, som går langs med skellet mod North Sails. Endvidere bør der etableres en trappe/rampe fra udvidelsen af cykel- /gangstien op til cykelskurene. Projekteringen af rampen foregår i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten. Den vil overholde den maksimale hældning efter handicapreglerne, hvilket indkørslen ikke gør. Projektet sikrer, at krydsningen af Bjarkesvej foregår på en trafiksikker måde for de bløde trafikanter. Derudover reducerer projektet antallet af cyklister på parkeringspladsen. Skiltningen skal godkendes af politiet. Ca. 10 m 2 af bøgehækken skal ryddes, hvor den nye trappe/rampe til cykelskurene skal anlægges. En enkelt parkeringsbås skal inddrages. Udvidelsen af cykel- /gangstien koster ca kr. inkl. uforudsete udgifter. Projektet for rampe og trappe fra udvidelsen af cykel- /gangstien til cykelskurene er endnu ikke færdigt. Det forventes, at koste ca kr., som også ønskes frigivet, så arbejdet kan sættes i gang, når projektet er udarbejdet. Der er afsat kr. på budgettet. Arbejdet medfører årlige driftsudgifter på kr. Forvaltningen foreslår, at udvidelsen af cykel- /gangstien og trappen/ rampen etableres for de afsatte midler, som ønskes frigivet. Miljøudvalget, 8. marts 2006: Det indstilles, at der meddeles en anlægsbevilling på kr., finansieret af det optagne rådighedsbeløb. (-eb) Miljøudvalgets indstillinger anbefales.

32 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Evt. meddelelse af ret til anlæggelse af overkørsel fra ejendommen Sortemosevej 7 på kommunens areal j.nr. Ejerne af ejendommen Sortemosevej 7 har rettet henvendelse med ønsket om at forbedre ejendommens overkørsel til Sortemosevej. Ejerne oplever, at Sortemosevej er stærkt trafikeret, og at hastighedsbegrænsningen ofte overskrides. Ejendommens overkørsel ligger uhensigtsmæssigt i forhold til en vejkurve og bakke, hvilket skaber dårlige oversigtsforhold og risiko for påkørsel, når der skal køres ud fra ejendommen. Ejerne føler sig plaget af de dårlige overkørselsforhold og har drøftet sagen med Forvaltningen. Kommunens areal er udlagt som vejareal og vurderet til 0 kr. Forvaltningen har efter besigtigelse og vurdering foreslået en af følgende løsninger: 1. Ejerne køber et samlet areal på ca m2 til sammenlægning med ejendommen Sortemosevej 7. Det pålægges køberne at bevare og vedligeholde beplantningsbælte mod Sortemosevej. Prisen for arealet foreslås fastsat til 245 kr. pr. m2 svarende til kr. hertil komme alle udgifter til anlæg, landinspektør m.m../. 2. Ejerne køber et areal svarende til det på vedlagte kortskitse angivne nye vejareal ca. 215 m2 og arealet sammenlægges med ejendommen Sortemosevej 7. Allerød Kommune bibeholder drift og vedligeholdelse af det resterende areal og beplantningsbælte. Prisen for arealet foreslås fastsat til kr. Hertil kommer alle udgifter til anlæg, landinspektør m.m. 3. Allerød Kommune meddeler fuldmagt til anlæggelse af en ca. 4 meter bred vej som angivet på kortbilaget og færdselsret på samme. Køber afholder alle udgifter til anlæg og vedligeholdelse. Ønskes overkørsel senere ændre/annulleret reetableres for købers regning. Ejerne afholder alle udgifter til landinspektør m.m. Ejerne af ejendommen ønsker, at løsning 3 vælges, idet ejerne ikke på nuværende tidspunkt kan løfte den skitserede økonomi på løsning 1 og 2.

33 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Det indstilles, at forslag 3 godkendes.

34 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Regnskab for anlægsbevilling - salg af areal til parkering ved Sortemosevej 15 j.nr G01 1(04) Salget af areal til Nordania Finans a/s ejendommen Sortemosevej 15 er gennemført. Byrådet meddelte den 19. november 2003 en anlægsbevilling på kr. i indtægt til salget af areal til parkering svarende til 150 kr. pr. m2 for anslået areal på m2. Arealet er i forbindelse med handlen opmålt til m2, og salgsprisen er derfor fastsat til kr. Indtægt ved salg kr. svarende til en mindreindtægt på kr. Det foreslås, at anlægsregnskabet godkendes. Det indstilles, at regnskabet godkendes. Medtages i årsregnskabet for 2006.

35 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Regnskab for anlægsbevilling - salg af areal ved Sjælsø Allé j.nr. Salget af areal ved Sjælsø Allé til ejeren af ejendommen Sjælsø Allé 4 er gennemført. Byrådet meddelte den 9. marts 2005 en anlægsbevilling på kr. i indtægt ved salget af et ca. 170 m2 stort vejareal ved Sjælsø Alle. I handlen indgår at køber skal fjerne beplantning på kommunens areal. Indtægten svarer til den givne bevilling. Forvaltningen foreslår, at regnskabet godkendes. Det indstilles, at regnskabet godkendes. Medtages i årsregnskabet for 2006.

36 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Regnskab for anlægsbevilling - salg af stiareal ved Prøvestensvej j.nr. Salget af stiareal ved Prøvestensvej er gennemført. Byrådet meddelte den 23. februar 2005 en anlægsbevilling på kr. i indtægt ved salg af et ca. 40 m2 stort stiareal ved Prøvestensvej. Arealet er i forbindelse med salget opmålt til 39 m2, hvilket giver en indtægt på kr. Dette giver en mindreindtægt på 250 kr. Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes. Det indstilles, at regnskabet godkendes. Medtages i årsregnskabet for 2006.

37 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Regnskab for busbetjening på Hammersholt Byvej j.nr G01-1/02 Udførelsen af busvendesløjfen og busstoppestederne på Hammersholt Byvej er nu afsluttet, og der er udarbejdet anlægsregnskab. Sagsfremstilling Økonomi Anlægsbevillinger: Nr meddelt af byrådet den 19. februar 2003 Tillægsbevilling den 17. marts 2004 Udgiftsbevillinger Bevilling tillægsbevilling Netto Afholdte udgifter Mindreudgift eller 41 % Mindreudgiften skyldes, at udgifterne er blevet væsentligt lavere end de overslagsmæssige skøn. Forvaltningen foreslår, at regnskabet godkendes. Økonomiudvalget, 7. marts 2006: Genoptages. Det indstilles, at regnskabet godkendes. Medtages i årsregnskabet for 2006.

38 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Regnskab for forlængelse af Engholm Parkvej, vejdel j.nr P20-103/99 Sagsfremstilling Økonomi Udførelsen af forlængelse af Engholm Parkvej, vejdelen (Engholm Erhvervsområde) er nu afsluttet, og der er udarbejdet anlægsregnskab. Anlægsbevillinger: nr meddelt af byrådet den 20. september 2000 Udgiftsbevillinger Bevilling Afholdte udgifter I alt Merudgift eller 0,1 %. Forvaltningen foreslår, at det indstilles at regnskabet godkendes. Det indstilles, at regnskabet godkendes. Medtages i årsregnskabet for 2006.

39 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Benyttelse af FH kantinebygning i Ravnsholt Skov j.nr. Byrådet vedtog den 14. december 2005, at overtage den tidligere FH kantinebygning og lejemålet i Ravnsholt Skov med henblik på at benytte bygningen til offentlige formål herunder fritidsaktiviteter, sportsklubber og aktiviteter for børn og unge. Der er indgået aftale med Fritz Hansens Møbelfabrik om overtagelse af bygningen pr. 1. juni 2006 og med Københavns Statsskovdistrikt om overtagelse af lejemålet i skoven fra samme dato og 10 år frem. Bygningen benyttes allerede på lånebasis af Allerød Stavgangsforening og Allerød Karate Dojo. I forbindelse med udvikling af Projekt Byens Kulturhus har Forvaltningen ført drøftelser med Skovbørnehaven om flytning til FH kantinebygningen. Skovbørnehaven har imidlertid givet klart udtryk for, at den ikke ønsker at dele bygning med sportsklubben. Byrådet besluttede den 14. december 2005, at afsætte et beløb på kr. til leje samt drift og vedligeholdelse. Ved overtagelse af bygningen skal der etableres nyt varmesystem. FH bidrager med kr. hertil. Forvaltningen foreslår, at Allerød Stavgangsforening og Allerød karate Dojo kan benytte bygningen foreløbig for en periode for to år, idet såvel Lillerød hallerne som Lyngehal II forventes at stå færdige på det tidspunkt. Forvaltningens forslag blev tiltrådt.

40 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET 27. Videreførelse af IdeForum j.nr G01/1(04) Byrådet vedtog i 2004 at afsætte kr. om året i en Noget for Noget pulje til projekter, som medvirker til at skabe mere liv og aktivitet i Allerød Bymidte. I den forbindelse blev IdeForum etableret som et samarbejde mellem Allerød Handelsforening og Allerød Kommune. Udvalget for Kultur, Idræt og Erhverv fastlagde følgende kriterier for anvendelsen af bevillingen: Det er en forudsætning for ydelse af støtte fra den kommunale pulje, at handelslivet/allerød Handelsforening bidrager med økonomiske midler, arbejdsindsats eller andet Konkrete projekter skal som hovedregel fremlægges gennem Allerød Handelsforening. Initiativer kan dog også komme fra Allerød Kommune Der kan i særlige tilfælde gives støtte til projekter efter initiativ fra enkeltpersoner eller virksomheder Iværksættelse af konkrete initiativer, som får støtte af puljen sker i IdeForum i et samarbejde mellem repræsentanter for handelslivet, udvalget og Forvaltningen. I forbindelse med ændringer i styrelsesvedtægten er IdeForum lagt ind under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, hvor formanden og næstformand er udpeget til at deltage i IdeForums møder. Fra handelslivet deltager 4 repræsentanter i IdeForums møder, udpeget af Allerød Handelsforening. Herudover deltager repræsentanter fra Forvaltningen. På budget 2006 er afsat kr. til aktiviteter i bymidten. Forvaltningen foreslår at IdeForum videreføres med ovennævnte sammensætning og kriterier for anvendelse af midlerne.

41 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april IdeForum bemyndiges til at administrere den samlede bevilling på kr. inden for de til enhver tid politisk fastsatte retningslinier. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, 23. marts 2006: Indstilles godkendt. -lh Udvalgets indstilling blev tiltrådt. Flemming Villadsen, John Køhler og Agnete Fog foreslår, at der også holdes et økologisk marked.

42 Økonomiudvalget tirsdag den 4. april Berigtigelse af skellinie i forbindelse med udstykning af ejendom til Lynge Søpark Andelsboligforening j.nr. I forbindelse med endelig udstykningssag af ejendommen til Lynge Søpark Andelsboligforening findes det nødvendigt at foretage teknisk skelberigtigelse mod ejendommen matr.nr. 5 ca Lynge by, Lynge. Ved landinspektørens behandling af den endelige udstykningssag er det konstateret, at hækken mod ejendommen Højdevej 12 er placeret ca. 35 cm inde på kommunens vejareal, som i fremtiden skal anvendes som adgangsvej til Lynge Søpark. Hækkens placering er ikke til hinder for det planlagte vejprojekt. Ved den planlagte skelberigtigelse vil det fremtidige skel blive placeret i hækkes rod, hvilket totalt betyder, at ejendommen matr.nr. 5 ca Lynge by, Lynge, Højdevej 12 tilføres et samlet areal på 7 m2. Forvaltningen har holdt møde med repræsentanter for Lynge Søpark. Foreningen mener, at skelberigtigelsen tager et stykke af foreningens grundareal. Det er endvidere et ønsket fra foreningen, at den nye vejs østskel placeres så langt fra hækken som muligt. Foreningen ønsker, at hækken mod Højdevej 12 fjernes/rykkes 35 cm., hvilket vil give en afstand på 75 cm til den nye vejs østlinie. Forvaltningen foreslår, at der foretages den planlagte skelberigtigelse mod ejendommen Højdevej 12, og at vejprojektet gennemføres som planlagt alternativt ændres således at vejbredden ændres fra 6 meter til 5,5, meter + der mod østlinien anlægges 0,5 meter græsarmeringssten. Denne løsning er fuld vejteknisk forsvarlig. Forvaltningens forslag blev godkendt.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 5. Byrådet holdt møde onsdag den 19. april 2006. Mødet startede kl. 18.30 og sluttede kl. 20.30.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 5. Byrådet holdt møde onsdag den 19. april 2006. Mødet startede kl. 18.30 og sluttede kl. 20.30. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 5 Byrådet holdt møde onsdag den 19. april 2006. Mødet startede kl. 18.30 og sluttede kl. 20.30. Der var afbud fra Frands Havaleschka. Bitten Bloch deltog ikke under punkterne 1-3.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 Allerød Kommune Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 3450 Allerød Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Landzonetilladelse Matr. nr. 2as Børstingerød

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer LOKALPLAN 14.31 For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer GREVE KOMMUNE Rådhusholmen 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

REFERAT. Plan- og Udviklingsudvalget. Torsdag 10. januar 2008 kl. 8.00. i byrådssalen på Frederikssund Rådhus. Mødedeltagere: Fraværende:

REFERAT. Plan- og Udviklingsudvalget. Torsdag 10. januar 2008 kl. 8.00. i byrådssalen på Frederikssund Rådhus. Mødedeltagere: Fraværende: REFERAT Torsdag 10. januar 2008 kl. 8.00 i byrådssalen på Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, Tina Tving Stauning, Jesper Thorup, Ole Søbæk, Carsten Cederholm, Fraværende: Mødet

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus

Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus Lars Carpens (V), formand Wagner Jensen (V), næstformand Michael Rexen (V) John I. Allentoft (C) Lone Christensen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX:

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX: Lokalplan 5.11 Lild - Bjerget Efterskole Endelig godkendt: 01.07.04 Offentlighedsfase: 11.02.04-07.04.04 HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: 9655 7730, FAX: 9655 7700 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen.

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 20102013 Møde nr. 20042012 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere