Bilag 1. Punkter til beslutning/godkendelse. Punkter med ekstern deltagelse. Pkt. 4. Godkendelse af referat af seneste HB møde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Punkter til beslutning/godkendelse. Punkter med ekstern deltagelse. Pkt. 4. Godkendelse af referat af seneste HB møde"

Transkript

1 Bilag 1 Pkt. 4. Godkendelse af referat af seneste HB møde Udkast til referat af hovedbestyrelsesmøde lørdag den 31. januar 2015 Til stede fra hovedbestyrelsen (HB): Jette Gotsche, Birgitte Rønning, Mike Hedlund-White, Rudi Tobisch, Jens Kvorning, Claus Bonnevie, Henrik Eriksen, Jens Peter Hansen og Andrew Kjærulff Maddock. Notat 13. marts 2015 HB-møde 31. januar 2015 tbs Fra sekretariatet: Klaus Bondam, Trine Bielefeldt Stjernø, Julie Grosen Ravn (referent). Afbud: Bjarne Arildsen Punkter til beslutning/godkendelse 1. Valg af dirigent(er) Jette blev valgt 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt Punkter med ekstern deltagelse 3. Arbejdet i European Cyclists Federation (ECF) Medlem af ECF s bestyrelse, Jens Loft Rasmussen, orienterer om arbejdet i ECF s bestyrelse, hvorefter der vil være plads til spørgsmål Jens Loft Rasmussen orienterede om ECF, Cyklistforbundets rolle ift. ECF, ECF s opnåede resultater, økonomi mm. ECF har siden sin grundlæggelse i 1983 udviklet sig til en videns- og netværksorganisation. Desuden har de opnået målet om at få eget kontor i Bruxelles og har derigennem øget EU s interesse for cykling som en del af transportpolitikken mv. I dag er der ansat knap 20 medarbejdere på kontoret i Bruxelles. På det økonomiske plan er ECF udfordret pga. enkelte organisationers manglende villighed til at betale og uklarhed over, hvad man som national organisation opnår ved at have et kontor i Bruxelles. Organisationen finansieres af medlemskontingentet (1 pr. betalende medlem i medlemsorganisationerne), af Cycling Industry Club (en gruppe af kommercielle aktører fra cykelbranchen) samt af indtægter fra Velo-city konferencer. ECF s bestyrelse vælges på the Annual General Meeting (AGM). Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Velo-city konferencen, som organiseres af ECF, afholdes skiftende hvert andet år globalt og i Europa. I 2015 er det i Nantes i Frankrig. Side 1 af 8

2 På medlemsfronten arbejdes med at få flere organisationer med fra Syd- og Østeuropa, hvor der de sidste år har vist sig stigende interesse for cykelsagen med nye, friske initiativer. Som en del af arbejdet anvendes finansiering fra industrien til at lave leadership-programmer, hvor mindre eller mellemstore organisationer udvælges til at få et løft ift. organisering, lobbyarbejde, finansiering osv. På grund af et dalende antal direktører i ECF s bestyrelse, etableredes CEO-møder i 2014, hvor en række direktører fra medlemsorganisationerne mødes to gange årligt og diskuterer udfordringer samt udveksler idéer og erfaringer. Fra Danmark deltager direktør Klaus Bondam i disse CEO-møder. Der var en positiv reaktion fra HB, som anser ECF som et godt forum til at udveksle best practice samt til at tage initiativ til forskellige tiltag. Der blev blandt flere medlemmer af HB lagt vægt på vigtigheden af en fortsat udvikling af ECF s kommunikationsveje til medlemsorganisationerne, specielt via hjemmeside og sociale medier. Herudover gav flere medlemmer udtryk for et ønske om at styrke ECF som en vidensdelingsorganisation, og at denne viden, bl.a. i form af rapporter, bliver gjort politisk neutral og generelt tilgængelig. 4. Cyklistforbundets kommunikationsindsats Orientering om hvordan Cyklistforbundet arbejder med kommunikation, herunder hvordan HB kan kommunikere med medlemmer. Kommunikationschef Lotte Ruby og kommunikationsmedarbejder Lasse Skou Hauschildt orienterer, hvorefter der vil være plads til spørgsmål. Lotte Ruby og Lasse Skou Hauschildt orienterede om, hvilke platforme Cyklistforbundet benytter sig af, og hvordan de spiller sammen. Det blev fremhævet, at folk ikke debatterer på hjemmesiden, men at debatterne i stedet foregår på de sociale medier, specielt Facebook og Twitter. HB blev opfordret til at følge debatten på de sociale medier og selv deltage i den. Hvis man er uvant med brug af sociale medier m.m., er muligheden for at skrive og kommentere på indlæg på Cyklistforbundets hjemmeside en nem og tilgængelig måde at kommunikere sine budskaber på for HB s medlemmer og andre, der ønsker at give sin mening til kende. Fra dele af HB har der været et ønske om større synlighed i medlemsbladet Cyklister for at sikre en kommunikationslinje til medlemmerne. Lotte Ruby forklarede, at HB s mening kommer til udtryk gennem landsformandens leder i hvert nummer af bladet. Jette foreslog på den baggrund, at HB fremover inddrages og kan komme med input til lederen, efter temaet er fastlagt. Dette blev godkendt af HB. Lasse orienterede om, hvordan en Facebook profil kan anvendes i HB s arbejde med at fremme cykelsagen. Samtidig blev der orienteret om, hvordan man kan indstille sin brugerprofil på Facebook, så man kun får vist de personlige oplysninger mv., som man selv ønsker, at andre skal kunne se. I forlængelse af oplægget tilbød Claus Bonnevie at stå for en introduktion til brugen af sociale medier for HB. Det blev besluttet, at introduktionen som Claus Bonnevie vil Side 2 af 8

3 forestå, gør det ud for det opfølgningspunkt, HB har haft igennem de seneste HB-møder, som omhandlede introduktion til sociale medier, herunder Facebook. Punkter til beslutning/godkendelse (fortsat) 5. Godkendelse af referat fra seneste HB-møde (bilag 1) Godkendt idet midler til cykler rettes til midler til cykeltiltag under pkt. 12, sidste sætning, første afsnit. 6. Opfølgningspunkter fra seneste møde Opfølgningspunkterne fremgår af referatet, herunder indstilling til ECF-bestyrelse og deltagelse i Annual General Meeting. De opfølgningspunkter, der vedrører HB nedsatte udvalg, behandles under pkt. 14. Meddelelser fra udvalg. Status blev taget til efterretning, idet flere elementer blev behandlet særskilt under andre dagsordenspunkter, herunder indstilling til ECF-bestyrelse mv., der behandledes under pkt Godkendelse af beskrivelser af funktioner i HB (bilag 2) I forlængelse af tidligere drøftelser i HB er der udarbejdet formelle beskrivelser af funktionerne som formand, næstformand og kasserer til godkendelse. Beskrivelserne blev godkendt. Der blev herudover givet udtryk for et ønske om, at HB s medlemmer løbende orienterede hinanden og sekretariatet i tilfælde af relevante aktiviteter, eksempelvis i diverse udvalg, pressekontakt mv. Det blev aftalt, at relevant information vil blive rundsendt på mail af de pågældende HB-medlemmer. 8. Proces for Cyklistforbundet mener (bilag 3) Proces for udarbejdelse af Cyklistforbundet mener, herunder inddragelse af medlemmer, gennemgås og godkendes. Direktøren orienterede om, at sekretariatet har været glade for og inspirerede af det kortere arbejdsprogram, som blev vedtaget på landsmødet, og at sekretariatet arbejder ud fra det i deres daglige arbejde. Jf. bilaget igangsættes der nu en proces, hvor arbejdsprogrammet omsættes til en række Cyklistforbundet mener papirer, der skal forelægges på landsmødet i efteråret Lokalafdelinger og repræsentanter kan komme med input til papirerne og udpege deltagere til to dialogmøder i henholdsvis Jylland og København i foråret. Generelt god respons fra HB, som lagde vægt på, at Cyklistforbundet får nogle klare, lettilgængelige og kommunikerbare standpunkter. Dog gav enkelte i HB udtryk for, at der var for mange temaer, og at de evt. kunne indsnævres til grupper af mere overordnede emner. Procespapiret blev godkendt, idet supercykelstier og Jens Kvornings supplementer (tidligere sendt pr. mail) tilføjes listen over planlagte Cyklistforbundet mener papirer. Listen over emner kan suppleres efter behov. Sekretariatet udsender en informationsmail Side 3 af 8

4 til lokalafdelingerne om, hvordan de lokalt kan gribe behandlingen af Cyklistforbundet mener an. Jens Peter tilbød at stille lokaler til rådighed i Randers for det dialogmøde, der skal afholdes i Jylland. Sekretariatet tog imod dette tilbud. Punkter til orientering 9. Orientering fra direktøren (bilag 4 og 5) Vedlagte status samt direktørens kvartalsrapport gennemgås. Det gøres opmærksom på, at rapporten indeholder oplysninger om bl.a. uformelle møder, der gør, at den ikke skal deles i en større kreds. På baggrund af fremsendte notater orienterede direktøren bl.a. om Nordea-fondens bevilling på 7,5 mio. kr. til cykellegebaner, som skal anlægges i 10 forskellige byer i Danmark. Orientering af landets borgmestre samt udarbejdelse af et inspirationskatalog til kommunerne er igangsat. Efter ansøgning udvælges 10 kommuner til at få medfinansiering til anlæg af en permanent bane. Direktøren håber på og forventer stor interesse. Der er fortsat god dialog med Danske Cykelhandlere, dog er Cyklistbutikken 1905 endnu ikke optaget som medlem her. Cyklistforbundet er gået med som fuldgyldig partner i Kræftens Bekæmpelses kampagne Ta cyklen Danmark, som er støttet markant af Cykelpuljen. Desuden orienterede direktøren om det igangværende adfærdsprojekt, Vi cykler til arbejde -kampagnens gode takter med konstruktive virksomhedsmøder, de nye tiltag i Cyklistbutikken samt sekretariatets fortsatte fokus på skatteforhold ifm. arbejdsgiverbetalt medarbejdercykel og fradrag for transport til personer, som cykler 3-12 km på arbejde om dagen. Efterfølgende stillede HB spørgsmål og gav input til, hvordan man evt. gennem større variation af medlemsskabstyper eller forskellige muligheder for støtte, herunder crowdfunding, kan skaffe midler til Cyklistforbundet. Desuden diskuteredes, hvorledes der skabes incitament for folk til at vælge cyklen frem for bilen, i hvilken retning det cykelpolitiske går, samt hvilke tiltag det evt. kunne være relevant for Cyklistforbundet at deltage i, herunder World Mental Health Day den 10. oktober Orientering fra landsformand Som supplement til de tidligere udsendte Formandens dagbog for november og december orienterede Jette bl.a. om sin og direktørens deltagelse i et møde med en række involverede lokalafdelinger omhandlende cykelmedtagning i den kommende letbane i Ring 3. Sekretariatet har sendt et brev til letbanens bestyrelsesformand med anmodning om et møde, hvor muligheden for cykelmedtagning drøftes. 11. Øvrige meddelelser: Status på overenskomstsituationen Sekretariatet orienterede om, at medlemskabet hos Dansk Erhverv er opgraderet til arbejdsgiverniveau, hvilket har medført, at Cyklistforbundet omfattes af Side 4 af 8

5 funktionæroverenskomsten og overenskomst med Dansk Metal, der bl.a. dækker cykelmekanikeren og ansatte i vores Call Center. Claus Bonnevie meddelte, at de i Gribskovafdelingen, som et tiltag til besparelse af papir, jf. pkt. 15, indkalder deres medlemmer til generalforsamling ved at cykle rundt i kommunen med indkaldelserne i stedet for at sende dem. 12. Økonomi (bilag 6) Sekretariatet giver en status på den aktuelle økonomiske situation. Bemærk at årsregnskabet for 2014 først afsluttes i starten af februar, og at det endelige resultat for 2014 derfor endnu ikke kendes. Cyklistforbundet er stadig økonomisk udfordret og kommer ud af 2014 med et markant underskud. Sekretariatet har derfor fortsat fokus på både udgifts- og indtægtssiden, eksempelvis via færre udgifter på bl.a. interne møder ved begrænsning af disse, prioritering af ressourcer, generel stram økonomistyring, fokus på øget butikssalg, medlemshvervning og anden støtte fra medlemmer og fonde. Kassereren havde bedt om og fået en god orientering om økonomien af Trine inden mødet. Han syntes, det var forståeligt, men ærgerligt, at planen om ½ års ansættelse af en professionel medlemshverver var opgivet, da et større medlemskontingent er afgørende for at få en god balance i indtægterne. Til gengæld syntes han, at det var positivt og betryggende, at der kun manglede 1 mio. kr. for at nå i mål med de budgetterede projektindtægter for året, allerede i januar. Han efterspurgte i forbindelse med medlemshvervning bl.a. muligheden for forskellige medlemskabstyper, herunder firmamedlemskab. Direktøren orienterede om, at en integration af firmamedlemskab er på vej i form af muligheden for virksomheder til at certificere sig som Cykelvenlig arbejdsplads. 13. Styrkelse af afdelinger (bilag 7) Orientering om status, jf. vedlagte notat På baggrund af fremsendte notat blev der orienteret om lokalafdelingernes initiativer til debatmøder og foredrag bl.a. i forbindelse med generalforsamlingerne. Lokalafdelingerne støttes i afholdelse af disse arrangementer gennem sparring med sekretariatet. HB spurgte ind til resultatet af det snarligt afsluttede kommuneprojekt. Projektet afsluttes med fremsendelse af en rapport til Vejdirektoratet. HB vil ligeledes få tilsendt rapporten. Sekretariatet orienterede om, at de pt bl.a. arbejder på at få finansiering til endnu et kommuneprojekt med vægt på styrkelse af de cykelsvage kommuner, eventuelt ved samtænkning mellem rekreative ruter, cykelturismen og ruter, der tilgodeser lokalbefolkningens daglige cykelpendling. 14. Meddelelser fra udvalg Der følges bl.a. op på opfølgningspunkter fra sidste møde vedr. udvalg, jf. pkt. 25 i referatet. Opfølgningspunkter: Butiksudvalget orienterede om, at det var længe siden, der havde været aktivitet, og at det var usikkert, om udvalget nedlægges. Sekretariatet vurderer dette sammen med butikschefen og giver tilbagemelding senest på næste HB-møde. Side 5 af 8

6 Cykelmedtagningsudvalget orienterede om, at Kirsten Mariager og Claus Rex ikke fortsætter. Ingen afklaring fra de andre medlemmer. Opfølgning følger på næste HBmøde. Vedr. Cykelturismeudvalget blev der orienteret om, at Annabel fortsætter som formand. Vedr. PR/Hverveudvalget blev der orienteret om, at Annabel ikke ønsker at fortsætte som formand. Mike og Jens fortsætter, Frank Jakobsen har man ikke fået kontakt til. Vedr. Vejteknisk udvalg blev der orienteret om, at det fortsætter med de samme medlemmer. Eksterne repræsentanter: Deltagere i Annual General Meeting (AGM): HB diskuterede uklarheden om, hvilke personer, der deltager i det årlige AGM. Jette foreslog en generel formulering, hvor deltagerne vælges ud fra funktion og ikke person. Det blev således foreslået, at det fremover er landsformanden, direktøren samt et medlem fra Internationalt Udvalg, som deltager i AGM, medmindre disse stiller deres plads til rådighed for andre. Dette blev godkendt af HB og tages med i arbejdet med den generelle gennemgang af forretningsordenen. Cyklistforbundet har udpeget Henrik Eriksen til suppleant i Ankenævnet for bus, tog og metro. Dette er godkendt af Forbrugerrådet. HBs indstilling af kandidat til bestyrelsen i ECF: Jens Peter Hansen og Jens Kvorning stillede op, og Jens Kvorning blev med 4 stemmer mod 3 valgt ved skriftlig afstemning blandt HB s 7 tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Andre meddelelser fra udvalg: Supercykelstiudvalget orienterede om deres møde med Supercykelstisekretariatet, vinterkampagnen omhandlende uploading af fotografier, deres drøftelse med kommunen omkring renholdelse af Farum-ruten samt en brugerpaneldebat, hvor der deltog 4 medlemmer af Cyklistforbundet og Jakob S. Madsen fra sekretariatet. Henrik orienterede desuden om, at han, kampagnechef Maria Bech og politisk konsulent Jakob S. Madsen var blevet interviewet af Rambøll om perspektiverne for samarbejdet mellem Supercykelsti-sekretariatet og Cyklistforbundet om fx kampagner, politisk arbejde og medlemmers arbejde via Supercykelsti-udvalget. Mike orienterede om, at han sammen med direktøren - deltager i Trafikstyrelsens Højresvingsgruppe, der mødes næste gang den 12. februar. Statistikudvalget orienterede om, at de kun består af 2 medlemmer, men at de holder møde den 2. februar. Side 6 af 8

7 Cykelmedtagningsudvalget ved Mike orienterede om, at de har sendt en mail rundt til HB efter mødet med Aarhus Letbane, Aarhus kommune og Midttrafik. Til mødet udtrykte de tre parter et ønske om at undlade/begrænse mulighed for cykelmedtagning i letbanen, hvilket Cykelmedtagningsudvalget argumenterede imod. Mike og direktøren vil snakke sammen om deres individuelle møder omkring letbaner. Internationalt Udvalg orienterede om, at de har holdt et skype-møde med en gruppe libanesere om muligheden for at cykle i Beirut. Der var en god dialog, og udvalget kom med gode input til løsning af deres problemer samt til udvikling af deres lobbyarbejde. Lotte Bech fra Internationalt Udvalg er blevet inviteret til World Bike Forum i Bogota, hvor hun skal repræsentere Cyklistforbundet via en cykellegebane, som skal opstilles i Bogota. Lotte Bechs rejser er støttet af den danske ambassade i Columbia. Redaktionsudvalget holder møde den 18. februar. Punkter til drøftelse 15. Muligheder for afvikling af papirindkaldelse til generalforsamlinger mv. (bilag 8) Drøftelse af fordele og ulemper ved papirkommunikation vs. digital kommunikation. På baggrund af fremsendte notat diskuterede HB, hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt at indkaldelse til de lokale generalforsamlinger fremover foregår elektronisk. Dele af HB udtrykte bekymring for en for hurtig ændring, da det bl.a. kan medføre udelukkelse af de medlemmer, som ikke har eller gør brug af mail. Der var derfor større tilslutning blandt HB til en mere udfasende model, hvor papirkommunikation udfases over en årrække. Her blev det bl.a. foreslået, at man kunne ændre pligten til at udsende på papir samt gøre medlemskontingentet differentieret, således at de medlemmer, der ønsker papirindkaldelse, skal betale ekstra. Der arbejdes videre med dette i det nedsatte vedtægtsudvalg. Ligeledes diskuteredes det, om der skabes størst opmærksomhed omkring Cyklistforbundets arbejde gennem pjecer og andet materialer i papirform, som lægges på biblioteker og lignende, eller om samme eller større opmærksomhed opnås ved brug af de sociale medier. 16. Eventuelt Intet at tilføje. 17. Opfølgningspunkter fra dette møde 1. Claus Bonnevie forestår et møde om brug af sociale medier, herunder specifikt Facebook for HB samt evt. øvrige medlemmer 2. Supercykelstier samt Jens Kvornings forslag skal tilføjes listen over Cyklistforbundet mener -emner Side 7 af 8

8 3. Sekretariatet udsender ½ sides opfølgende informationsmail til lokalafdelingerne om, hvordan behandling af Cyklistforbundet mener skal gribes an lokalt 4. Kampagnechef Maria Bech inviteres med til næste HB-møde til orientering omkring VCTA 5. Sekretariatet undersøger om HB får rabat på Copenhagen Bike Show 6. Mike får afklaring på medlemmerne af cykelmedtagningsudvalget 7. Sekretariatet vurderer, hvorvidt Butiksudvalget skal nedlægges 8. Jens følger op på Frank Jakobsens medlemsskab af PR/Hverveudvalget 9. Hjemmesiden opdateres med de nye oplysninger om udvalg 10. AGM repræsentanter følger funktionen (landsformand, direktøren samt et medlem af Internationalt Udvalg), hvilket tilføjes i forretningsordenen. 11. Vedtægtsgruppen kommer med forslag til, hvordan der laves ændringer ift. papirkommunikation 12. Formatet for landsmødet 2015 diskuteres på HB-møde i marts. 18. Evaluering af mødet HB var generelt tilfredse med det forud for mødet fremsendte materiale, herunder den overskuelige mængde, samt at intet blev eftersendt. Der blev af nogle udtrykt tilfredshed med, at der var mulighed for at gå over tid (mødet sluttede ½ time senere end planlagt). Forslag til punkter på dagsordenen på kommende møder: - Temadrøftelse om cykelparkering - Årets Cykelkommune Effektivisering af møder - Koncept for landsmøde - Maria Bech deltager i HB-møde og præsenterer VCTA Side 8 af 8

Referat møde i hovedbestyrelsen den 22. marts

Referat møde i hovedbestyrelsen den 22. marts Notat 24-06-2014 HB-møde jam Referat møde i hovedbestyrelsen den 22. marts Deltagere: Jette Gotsche, Annabel Voller, Birgitte Rønning, Mike Hedlund-White, Henrik Eriksen, Jens Kvorning, Rudi Tobisch og

Læs mere

Fra sekretariatet: Klaus Bondam (direktør), Trine Bielefeldt Stjernø (souschef), Julie Grosen Ravn (referent).

Fra sekretariatet: Klaus Bondam (direktør), Trine Bielefeldt Stjernø (souschef), Julie Grosen Ravn (referent). Bilag 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde lørdag den 21. marts 2015 Til stede fra hovedbestyrelsen (HB): Jette Gotsche, Birgitte Rønning, Mike Hedlund-White, Rudi Tobisch, Jens Kvorning, Claus Bonnevie,

Læs mere

Punkter til beslutning/godkendelse

Punkter til beslutning/godkendelse Notat 1. april 2016 HB-møde tbs Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2016 Til stede fra hovedbestyrelsen (HB): Jette Gotsche, Claus Bonnevie, Henrik Eriksen, Mike Hedlund-White, Jens Kvorning,

Læs mere

Punkter til beslutning/godkendelse

Punkter til beslutning/godkendelse Notat 01-04-2016 HB-møde tbs Referat for HB-møde den 30. januar 2016 Til stede: Jette Gotsche, Claus Bonnevie, Henrik Eriksen, Mike Hedlund-White, Jens Kvorning Jens Peter Hansen, Leif Thomsen, Natasha

Læs mere

Fra sekretariatet: Klaus Bondam (direktør), Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen (referent).

Fra sekretariatet: Klaus Bondam (direktør), Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen (referent). Bilag 1 Notat 15. juli 2015 Referat HB jam Pkt. 3 Referat af Hovedbestyrelsesmøde lørdag d. 20. juni 2015 Til stede fra hovedbestyrelsen (HB): Jette Gotsche, Birgitte Rønning, Mike Hedlund- White, Claus

Læs mere

Punkter til beslutning/godkendelse

Punkter til beslutning/godkendelse Notat 02-02-2016 HB-møde tbs Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2015 Godkendt på HB-mødet den 30. januar 2016 Til stede fra hovedbestyrelsen (HB): Jette Gotsche, Mike Hedlund-White, Jens

Læs mere

Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015

Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015 Notat 30. november 2015 Beslutningsreferat fra Cyklistforbundets landsmøde 31. oktober 2015 Valg af dirigenter Roger Christensen Henning Liljendahl Valg af referent Trine Bielefeldt Stjernø Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. juni 2016 Godkendt på HB-møde 20. august 2016

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. juni 2016 Godkendt på HB-møde 20. august 2016 Notat 31-08-2016 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. juni 2016 Godkendt på HB-møde 20. august 2016 Til stede fra hovedbestyrelsen (HB): Jette Gotsche, Claus Bonnevie, Henrik Eriksen, Mike Hedlund-White,

Læs mere

Referat Møde i hovedbestyrelsen 8. februar 2014

Referat Møde i hovedbestyrelsen 8. februar 2014 Notat 8. februar 2014 HB-møde jam/kb Referat Møde i hovedbestyrelsen 8. februar 2014 Deltagere: Jette Gotsche, Annabel Voller, Birgitte Rønning, Mike Hedlund-White, Henrik Eriksen, Jens Kvorning, Bjarne

Læs mere

Dagsordenen blev godkendt, idet den mail Viborgafdelingen havde indsendt om bevillingen til afdelingen ville blive behandlet under pkt. 7.

Dagsordenen blev godkendt, idet den mail Viborgafdelingen havde indsendt om bevillingen til afdelingen ville blive behandlet under pkt. 7. Notat 05. september 2017 Referat af HB-møde lørdag d. 29. april 2017 fra kl. 12:00-17:00 Forud for mødet var der rundvisning i kælderen med fremvisning af lager mv. Til stede fra hovedbestyrelsen (HB):

Læs mere

Annabel Voller, Annette (Pax) (suppleant,) Henrik Eriksen, Jens Kvorning, Jette Gotsche, Mike White og Walther Knudsen

Annabel Voller, Annette (Pax) (suppleant,) Henrik Eriksen, Jens Kvorning, Jette Gotsche, Mike White og Walther Knudsen HOVEDBESTYRELSEN Side 1/6 31. maj 2012 csh Dagsorden møde nr. 3/2012 Referat af HB-møde 03/2012 den 31. maj 2012 på Oslo-færgen I mødet deltog: Annabel Voller, Annette (Pax) Koertz, Claus Steffen Hansen,

Læs mere

Referat møde i hovedbestyrelsen den 21. juni

Referat møde i hovedbestyrelsen den 21. juni Notat 12-09-2014 HB-møde tjj Referat møde i hovedbestyrelsen den 21. juni Deltagere: Jette Gotsche, Annabel Voller, Birgitte Rønning, Mike Hedlund-White, Henrik Eriksen, Jens Kvorning, Bjarne Arildsen

Læs mere

BILAG 1. Referat af HB-møde den 30. august kl. 10:30-16:30 i Rømersgade

BILAG 1. Referat af HB-møde den 30. august kl. 10:30-16:30 i Rømersgade BILAG 1 Notat 25-11-2014 HB-møde jam Referat af HB-møde den 30. august kl. 10:30-16:30 i Rømersgade Deltagere: Jette Gotsche, Annabel Voller, Birgitte Rønning, Mike Hedlund-White, Rudi Tobisch, Jens Kvorning,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af HB-møde 02/2013 den 23.-24. 24. marts 2013 i Roskilde

Referat af HB-møde 02/2013 den 23.-24. 24. marts 2013 i Roskilde HOVEDBESTYRELSE 26. marts 2013 Referat Side 1/77 jam Referat af HB-møde 02/2013 den 23.-24. 24. marts 2013 i Roskilde På mødet deltog: Annette (Pax) Koertz, Jette Gotsche,, Claus Steffen Hansen, Henrik

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 9. december 2014 Tid: Kl. 12.00-13.30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Per Røner, Henrik Kolind, Nich Bendtsen og Carsten Sand

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

I mødet deltog: Annabel Voller, Annette (Pax) Koertz, Claus Steffen Hansen, Jette Gotsche, Henrik Eriksen, Mike White og Walther Knudsen

I mødet deltog: Annabel Voller, Annette (Pax) Koertz, Claus Steffen Hansen, Jette Gotsche, Henrik Eriksen, Mike White og Walther Knudsen HOVEDBESTYRELSE referat Side 1/7 tjj/jlr Referat af HB-møde 01/2013 den 26. januar 2013 i Rømersgade I mødet deltog: Annabel Voller, Annette (Pax) Koertz, Claus Steffen Hansen, Jette Gotsche, Henrik Eriksen,

Læs mere

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling 3. maj 2014 Referat Der var ca. 10 deltagere til generalforsamlingen, incl. bestyrelse og Cyklistforbundets direktør. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Referat af HB-møde den 9. april 2005

Referat af HB-møde den 9. april 2005 Referat af HB-møde den 9. april 2005 Til stede Fra HB: Annie Hammershøi, Bjarne Johansson, Claus Hansen, Finn Ivo Heller, Gerhard Gliese. Jørgen Hansen, Kurt Hansen, Per Christiansen, Poul Petersen. Sabine

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat af HBM 3a/2016 den 29. april på Hotel Nyborg Strand

Referat af HBM 3a/2016 den 29. april på Hotel Nyborg Strand Referat af HBM 3a/2016 den 29. april på Hotel Nyborg Strand TIL STEDE Louise Bonnevie Trine Christensen, sekretariatet Martin Isenbecker Fatima Madsen Ole Ankjær Madsen Oliver de Mylius Kristoffer Nilaus

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Dagsorden Der indkaldes til konstituerende kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. november 2015 kl. 13.00 til 17.00 Mødet afholdes på kredsens kontor Møllevej 13, 4140

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde.

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde. Referat af 20. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 11. februar 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

05-2010 Referat af HB-møde den 4. december 2010, Rømersgade 5-7

05-2010 Referat af HB-møde den 4. december 2010, Rømersgade 5-7 05-2010 Referat af HB-møde den 4. december 2010, Rømersgade 5-7 Tilstede fra HB: Annabel Voller, Annette Pax Koertz, Bjarne Brændeskov (suppl), Claus Hansen, Finn Ivo Heller, Jens Kvorning, Jette Gotsche,

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Cyklistforbundets vedtægter

Cyklistforbundets vedtægter Notat 18. december 2015 Cyklistforbundets vedtægter Navn og formål 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet. 1. Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund. 2. Cyklistforbundets formål er: 1. At skabe større

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 11. december 2012 Tid: Kl. 13-15 Sted: KL-huset, lokale S-06 Afbud: Niels Højberg, Jann Hansen, Nich Bendtsen Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Hans Berthelsen, direktør

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby Standardvedtægt for Mødrehjælpens lokalforeninger Fonden Mødrehjælpens professionelle og frivillige arbejde er et tilbud til gravide, mødre og fædre, som har brug for rådgivning og støtte til at skabe

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017

Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017 Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017 Mødetid: Tid: 19:00 Sted: Landskontoret Deltagere: Frida Neddergaard, Line Mandix Thorsen, Jonas Johnsen, Jonas Mandix Thorsen og Lone Nørager Kristensen.

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Afbud. Fremmødt. Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt vedr. behandling af orlov

Afbud. Fremmødt. Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt vedr. behandling af orlov Indkaldt Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 22.10.2014 kl. 19.00 21.30 Lene Magnussen, Hanne Kjær Jørgensen, Kirsten Munch Andersen, Henrik Bak Jeppesen, Annette Legradi, Lasse Bak, Rikke Røpke, Marie Klaustrup,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.13

Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Torsdag den 29 marts 2012 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende spisning. Mærsk Mc- Kinney Møller videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø Deltagere Harald E Mikkelsen, Brian

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

ICOM Danmark Vedtægter for ICOM Danmark

ICOM Danmark  Vedtægter for ICOM Danmark ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Til godkendelse ved ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor Organisationens navn er ICOM Danmark, der er den

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

REFERAT AF HBM 1/2015 DEN 17. JANUAR PÅ SEKRETARIATET

REFERAT AF HBM 1/2015 DEN 17. JANUAR PÅ SEKRETARIATET REFERAT AF HBM 1/2015 DEN 17. JANUAR PÅ SEKRETARIATET TIL STEDE Nina Monrad Boel Minna Højland (via Skype) Lars Normann Jørgensen Mads Hyuk Jørgensen Jakob Silas Lund (via Skype) Fatima Madsen Kristoffer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016)

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "DI's Risk Management Forening". Som engelsk betegnelse anvendes "The Risk Management Society of the Confederation of Danish Industry".

Læs mere

Referat af HB-møde den 16. august 2008

Referat af HB-møde den 16. august 2008 04-2008 Referat af HB-møde den 16. august 2008 Tilstede fra HB: Claus Hansen, Finn Ivo Heller, Flemming Møller, Jens Kristoffer Jensen, Jette Gotsche, Søren Løkkegaard, Walther Knudsen Afbud: Anders Hybholt

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Referat Civilsamfundsudvalget

Referat Civilsamfundsudvalget Referat Mødedato: 26. august 2015 Tidspunkt: 17:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Anne Møllegaard Mortensen Hans Stavnsager Kristian Nielsen Helene Jakobsen Bjarne Ibsen Jakob

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Vedtægter. 6. juni 2012

Vedtægter. 6. juni 2012 Vedtægter 6. juni 2012 Vedtægter for Øjenforeningen Værn om Synet KAPITEL 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Øjenforeningen Værn om Synet. Foreningens hjemsted er den kommune,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast.

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl. 13.00-16.00 hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Der var afbud fra Margrete Bak. Referent var direktør Erik Krarup.

Læs mere

Bestyrelsesseminar onsdag den 3. februar torsdag den 4. februar 2016

Bestyrelsesseminar onsdag den 3. februar torsdag den 4. februar 2016 Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesseminar onsdag den 3. februar torsdag den 4. februar 2016 Deltagere: Tom Ahmt, formand Aabenraa

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Peter Frederiksen, Jens Møller,

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, kl. 18.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, kl. 18.30 i Andelslandsbyen Afbud: Ingen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af referat. Godkendt 3. Meddelelser fra formanden kl. 18.30 i

Læs mere