Om lokalplaner. En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om lokalplaner. En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme:"

Transkript

1 Lokalplan nr. 233 Skovparken i Nyborg

2 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges til - hvor og hvordan, der skal bygges nyt - hvilke bygninger, der skal bevares - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes Lokalplanen forholder sig udelukkende til fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende lovlig bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige lovlige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte. Etablering af nyt samt ændringer af eksisterende forhold skal til gengæld ske i overensstemmelse med lokalplanen. Planloven bestemmer, at der skal vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en omfattende nedrivning sættes i gang, eller hvis et område skal overføres fra landzone til byzone. Lokalplanen medvirker til at sikre en kontinuitet i kommunens planlægningen og giver samtidig offentligheden og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete projekter i sammenhæng med planlægningen som helhed. Inden en lokalplan vedtages endeligt i Byrådet, har alle mulighed for at komme med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Før et lokalplanforslag kan vedtages endeligt af Byrådet, skal det fremlægges til offentlig høring i mindst 8 uger. 2

3 Lokalplanens redegørelse Indhold Om lokalplaner... 2 Lokalplanens redegørelse Baggrund... 4 Lokalplanområdet... 4 Formål og indhold... 5 Forhold til anden planlægning... 6 Tilladelse fra andre myndigheder Miljøvurdering...11 Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1.0 Formål Område og zonestatus Anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og terræn Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse Aflysning af lokalplan/servitutter Vedtagelsespåtegning... Kortbilag 1 - Matrikelkort, lokalplanområdet Kortbilag 2 - Anvendelse og bebyggelse Kortbilag 3 - Beplantning Bilag - Beplantningsplan

4 Lokalplanens redegørelse BAGGRUND Skovparken er planlagt og etableret i 70érne og er ofte nævnt som en meget gennemtænkt og planlagt udstykning, en af de bedste fra den tid. Hovedvægten er lagt på det grønne element, de store træer og de viltre buskaser i plantebælterne var en del af planen og navnet Skovparken. Udstykningen har en kvalitet som ønskes bevaret. For at undgå at kvaliteterne går tabt er det tid at genplanlægge udstykningen med de nødvendige tiltag til modernisering f.eks. udskiftning af beplantningen, der efter år dels forsvinder pga. ælde, dels bliver fjernet fordi den bliver for voldsom. Da Gjerding & Larsens Tegnestue planlagde udstykningen var det de rette linjer, de store grønne friarealer og beplantningsbælterne, der var styrende for området. Det ønskes fastholdt. Fremtiden Institut for fremtidsforskning har set på Danmars tusindvis af parcelhuskvarterer fra 60érne og første halvdel af 70érne. De har fundet fælles træk for de fleste af disse kvarterer. Instituttet forudser at der er risiko for de kan udvikle sig til parcelhusslum ikke mindst pga. nedslidte, kedelige udearealer og et fattigt fælles liv. Der er behov for inspiration og initiativ til at gøre kvarterene mere bæredygtige og attraktive. Interessenter er først og fremmest beboerne og deres foreninger og netværk evt. med hjælp fra kommunen. Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) Eksempler på moderniseringer og valg af moderne materialer Med lokalplanen fastholdes de væsentlige kvaliteter i området og der gives muligheder svarende til moderne byggeri med højere bebyggelsesprocenter, modernisering af byggeriet m.m. Området får således mulighed for at bevare værdierne uden at tiden står stille i kvarteret og bebyggelsen forældes og forslummes. LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortudsnit, side 5. Lokalplanen omfatter de eksisterende 6 vænger Egernvænget, Harevænget, Hjortevænget, Grævlingevænget, Rådyrvænget og Mårvænget, som friarealerne og det sydlige område med støjvolden. 4 m plantebælter med træer Denne lokalplan ændrer ikke på områdets oprindelige struktur for veje, stier, beplantningsbælter og friarealer eller andre grundlæggende elementer. Lokalplanens bestemmelser skal opdateres og afløse bestemmelserne i byplanvedtægt nr. 4 og de servitutstiftende bestemmelser i skøderne. 4

5 Lokalplanens redegørelse Afgrænsning af lokalplan nr. 233 Oplæg til ny beplantningsplan Plantebælter omkring parcellerne: Den oprindelige plan foreskrev forskellige beplantninger i henholdsvis plantebælter langs stier, grønne områder og veje plantebælter langs stamveje. Ved denne revision af beplantningsplanen foreslås ens retningslinjer for disse 2 beplantninger. De udlagte plantebælter har en bredde på 4 meter. I disse arealer skal der være beplantet eller græs efter følgende retningslinjer: Plantebælter Plantebæltet bestod oprindeligt af 3 rækker planter. Senere blev tilladt at reducere til 2 rækker planter, dog således at ydersiden SKAL være beplantet. Der er altså mulighed for, at rækken mod havesiden kan erstattes med græs eller f.eks. anvendes til køkkenhave eller blomsterbed. Træer: I den oprindelige plan er foreskrevet et træ for hver 5 meter midt i plantebæltet. Fremover foreslås at der på hver langside ved hver grund skal være minimum 2 træer, der er over 3,5 meter høje. Der kan frit vælges blandt de listede arter. Afstanden mellem træerne må være ma. 12 meter. Træerne skal fremstå med en naturlig kroneform. Buske I den oprindelige plan er foreskrevet, at der skal varieres for hver 4. plante. Dette er oprindelig gjort for at skabe varierede og naturlige beplantninger. Fremover foreslås tilladt at kun anvende én buskart samt at tillade, at der kan klippes som hæk. De listede buskarter kan frit vælges. sep Træer Stilkeg Ask Spidsløn Tjørn Navr Bredbladet røn Alm. røn Avnbøg Alm. hæg Vild æble Fuglekirsebær Paradisæble Quercus robur Frainus ecelsior Acer platanoides Crataegus oyacantha Acer campestre Sorbus latifolia Sorbus aucuparia Carpinus betulus Prunus padus Malus sylvestris Prunus avium Malus pumila John Downie Buske Stikkelsbær Slåen Liguster Golden Lion Prunus Spinosa Ligustrum vulgaris atrovirens Cornus Mas Syringa Vulgaris Rosa Rugosa Rosa Carolina Rosa Eglanteria Chaenomeles Japonica Ligustrum vulgaris atrovirens Kornel Cornus Mas Fjeldribs Ribes alpinum Benved Euonymus europaeus Dunet gedeblad Lonicera ylosteum Hassel Corylus avellana Kalkved Viburnum opulus Lamarcks Bærmispel Amelanchier larmarckii Taks Taus baccata Paradisæble/ Sargents æble Malus sargentii Kornel Syren Hybenrose Karolinerose Æblerose Kvæde Liguster Firkant-beplantninger i fællesarealer Disse skal i følge oprindelig beplantningsplan bestå af lystræerne Ask, Stilkeg og Spidsløn. Fodposen under træerne skal bestå af hybenrose, fjeldribs og stikkelsbær. Disse firkant-beplantninger foreslås bevaret med det udtryk, som de har. Dette for at bevare det naturlige udtryk, som får Skovparken til at falde ind i det omgivende landskab. Hvis enkelte trægrupper er placeret således, at de med tiden er til stor gene for nabo-lodsejerne, kan grundejerforeningen beslutte at fælde samtlige træer i trægruppen mod at der efterfølgende efterplantes med 5 stk. træer i en størrelse og med en sådan pleje, at der står 5 vækstkraftige træer i trægruppen herefter. FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanen ændrer ikke på anvendelsen til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med et mindre område til butikker, serviceerhverv m.m. som vist på kortbilag 2. Lokalplanen er alene en modernisering og opdatering af de gældende bestemmelser. Samtidig sikres områdets overordnede struktur og landskabsmæssige kvaliteter ved at bevare beplantningsplanen i overordnede træk, men med en revision af plantevalget. Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser moderniseres til Bygningsreglement 2010 med hensyn til bebyggelsesprocenter og beregningsgrundlag for disse. Fjeldribs frivillig række, kan tilsås med græs haveside Træer (afstand ma. 12 meter) Buske ( afstand ca. 1 meter) Illustratiom af 4 meter plantebælte Forud for lokalplanen har der været sendt udkast til ny beplantningsplan i høring blandt grundejerne. I det gamle plangrundlag var der ikke indskrevet en materialeholdning til bebyggelse. I denne plan fastlægges få bestemmelser om materialer, men der skal gives mulighed for miljørigtige valg bl.a. solceller på tagflader. 5

6 Lokalplanens redegørelse FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan I Kommuneplan 09 er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområde 1.B.2. Område 1.B.20 er udlagt til Boligområde med mulighed for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Med mindste grundstørrelse 800 m2 og ma. bygningshøjde 8,5 m, fordelingen af åben-lav og tæt-lav, 1 og 1½ etage er identisk med den eksisterende fordeling. De nye bebyggelsesprocenter er faslagt til 30 og 35 for henholdsvis åben-lav og tæt-lav. For at ændre de bebyggelsesregulerende bestemmelser svarende til Bygningreglement 2010 skal der udarbejdes kommuneplantillæg nr. 7 Derfor er forslag til kommuneplantillæg nr. 7 fremlagt til sideløbende med lokalplanforslaget. Gældende byplanvedtægt Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig den hidtil gældende byplanvedtægt nr. 4 for området. Zonestatus Området ligger i byzone. Planlægning i kystnærhedszonen Lokalplanområdet er beliggende 500 fra Storebælt og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a, 5a stk. 4 om planlægning i kystområdet. Området er uden visuel kontakt med stranden da Teglværksskoven og Strandvænget ligger mellem stranden og Skovparken. Lokalplanområdet består af et eksisterende boligområde med bebyggelse under 8,5 m bygningshøjde. I forhold til den gældende byplanvedtægt nr. 4 gives der ikke muligheder for yderligere udstykning af nye grunde. De fastsatte bebyggelsesprocenter for området er en videreførelse af hidtidige praksis, hvor bygningsreglementet har været fulgt for åben-lav bebyggelse og hvor deklarationerne har været fulgt for tæt-lav bebyggelse. Opdatering af plangrundlaget for Skovparken vurderes ikke at påvirke kystzonen visuelt eller på anden negativ måde. Naturbeskyttelse, bygge- og beskyttelseslinjer Grønne forbindelser Skovparkens friarealer er vigtige for områdets dyreliv og 6

7 Lokalplanens redegørelse udgør i en vis forstand en slags grønt forbindelsesområde mellem de to skovarealer. Det er derfor vigtigt, at der fortsat er mulighed for passage og at der vælges planter til gavn for fugle- og dyrelivet. Skovbyggelinje Området er omfattet af skovbyggelinjer i forhold til Teglværksskoven og Juelsbergskoven som vist på kortudsnit. Naturstyrelsen anmodes om at reducere skovbyggelinjerne til lokalplangrænsen, således at bebyggelse i overensstemmelse med denne lokalplan ikke forudsætter dispensation fra skovbyggelinjen. Områder omfattet af skovbyggelinje. Beskyttet natur Søen på friarealet i den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af naturbeskyttelsesloven og beskyttet mod tilstandsændringer. Ved jævnlig pleje af lokaliteten med oprensning og rydning af uønsket opvækst, opnås den biologisk mest værdifulde natur. Der forudsættes en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Trafikplan Kollektiv trafikplanlægning På Skaboeshusevej er der busforbindelse til Nyborg by og Nyborg station. Vej- og stiplanlægning Til hver stamvej er tilsluttet et antal vænger og stamvejene tilsluttes Skaboeshusevej. Stisystemet er adskilt fra stamvejene i et selvstændigt forløb. Stisystemet er tilsluttet den dobbeltrettede cykel- og gangsti langs Skaboeshusevej. Stisystemet i området er af stor rekreativ værdi og yder stor sikkerhed for intern trafik blandt de bløde trafikanter. Miljø Trafikstøj i boligområder Skovparken er belastet af trafikstøj fra motorvejen. Der er etableret støjvolde, og der arbejdes fortsat på løsninger for støjafskærmning af området. Ud over støjvoldene som er etableret og planlagt etableret arbejdes for en løsning med afskærmning på motorvejsbroen over Skaboeshusevej. De i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 om støj fra veje fastsatte vejledende støjgrænseværdier, skal følges videst muligt. Støjgrænsen er angivet som 58 Lden, der er støjens 7

8 Lokalplanens redegørelse døgnvægtede middelværdi. Støjen fra aftenperioden (kl ) tillægge et genetillæg på 5 db, og støjen i natperioden (kl ) får et genetillæg på 10 db, inden middelværdien regnes ud. Foranstående grænseværdier gælder ikke eksisterende bebyggelse, men de bruges som rettesnor for vurdering af acceptable forgold. Kommunen har der for planlagt en støjvold syd-vest for området og en løsning med støjabsorberende skærme langsmotorvejsbroen over Skaboeshusevej. Det forventes at disse tiltag vil afhjælpe en del af støjgenerne. Grundvandsinteresser Skovparken ligger i et område med drikkevandsinteresser, hvor grundvandet skal beskyttes. Umiddelbart vest for området er 2 indvindingsoplande og 4 boringer, så beskyttelse af grundevandet har stor betydning og der bør ikke anvendes gift til ukrudtsbekæmpelse. Der bør alene anvendes biologiske og miljømæssigt acceptable løsninger ved vedligeholdelse af de grønne områder m.m. Forsyning Varmeforsyning Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde, bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmenettet. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f. eks solvarme efter gældende regler. Indvindingsoplande og grundvandsboringer Kloak Området er separatkloakeret og spildevand og regnvand skal separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg. Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt og hvis det kan ske uden ulemper for naboer. Vand Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Nyborg Forsyning & Service. El Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Energi Fyn. 8

9 Lokalplanens redegørelse Antenne Skovparken har eget fællesantennesystem med radio, TV og bredbånd. Bæredygtighed/klimapolitik Nyborg Kommune arbejder for at få en strategi for hvordan byen som helhed kan reducere Co2-udledningerne dels ved at fokusere på vedvarende energi og ved massive energibesparelser og dels gennem bæredygtig planlægning mm. Da det er et eksisterende udbygget boligområde fastlægges ikke krav om at lavenergibebyggelse, men der opfordres til på anden måde at minimere energiforbruget. Ved ombygning og modernisering kan der efterisoleres, suppleres med solvarme osv. Det er muligt at udnytte solenergien uden at skæmme boligen væsentligt. webadresse til bogen, der omhandler parcehuskvarterenes fortid og fremtid: I Nyborg er fjernvarmen baseret på spildvarme og som sådan en bæredygtig udnyttelse af procesvarme fra bl.a. KommuneKemi. Mange vælger alligevel at have brændeovn som supplerende varmekilde. I så fald skal brændeovnen være svanemærket for at reducere luftforureningen mest mulig ved brug af brændeovnen. I forhold til klimaproblematikken er det et problem, at stigning i vinternedbør og et fald i sommernedbør, kan påvirke grundvandsdannelse og dermed vandindvindingen. Der kan med andre ord komme stigende grundvandsspejl om vinteren og reduceret vandløbsstrømning og vandmangel om sommeren. En af mulighederne for at afhjælpe problemerne, er at regnvand fra tage nedsives til faskine med overløbsmulighed og at befæstede arealer på parkeringspladser og lignende etableres med belægninger, som muliggør nedsivning af regnvand, eksempelvis grus, græsarmeringssten og chaussésten. På baggrund af en undersøgelse af de konkrete forhold i området er det muligt at etablere teknisk anlæg til opsamling af regnvand f.eks. udgravning til sø og imødegå eventueller problemer ved store regnskyl. Idekatalog - mulige tiltag til kvalitetsløft i parcelhus I 2005 udgav Socialministeriet Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvarterene, der er udarbejdet af Institut for Fremtidsforskning. Bogen redegør for udviklingen, kommer med en del bud på styrker og svagheder og ikke mindst forslag til kvalitetsløft. 9

10 Lokalplanens redegørelse Bogen indeholder også noget om proces og forslag til fremtidsværksted for interesserede ildsjæle som ønsker at gøre brug af viden og værktøjer til sit eget kvarter. TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER Museumslovens 27 Det kan ikke udelukkes, at lokalplanområdet rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens 27. I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. 10

11 Lokalplanens redegørelse MILJØVURDERING Ved en indledende miljø-screening af lokalplanen er det vurderet, at planen ikke påvirker miljøet væsentligt, idet det er et eksisterende udbygget boligområde. Lokalplanens bestemmelser er en modernisering af bestemmelser fastlagt i byplanvedtægt fra Det er ikke sandsynligt, at lokalplanen vil have væsentlig indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 936 af 24. september 2009) 3 er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplan nr Dette er annonceret og offentlig bekendtgjort den 28. februar Klager over Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering 16 kan afgørelsen påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. Klagefristen er 4 uger regnet fra planens offentliggørelse. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives skriftligt til: Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Eller på mail: Klagen skal være Natur- og Miljøklagenævnet i hænde inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til klageformular og gebyrordningen findes på Gebyret er p.t. 500 kr. for privat personer og kr. for andre virksomheder, organisationer m.fl. Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. 11

12 Lokalplanens redegørelse RETSVIRKNINGER Lokalplanens retsvirkninger Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Dispensation fra lokalplanen Planlovens 19 og 20 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen ( 1 formålsparagrafen og anvendelsen). Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt eller fastholdt af lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af Lov om planlægning kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives skriftligt til: Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Eller på mail: Klagen skal være Natur- og Miljøklagenævnet i hænde inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til klageformular og gebyrordningen findes på Gebyret er p.t. 500 kr. for privat personer og kr. for andre virksomheder, organisationer m.fl. Gebyret tilbagebetales hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. 12

13 Lokalplanens bestemmelser I henhold til 15 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanområdet. 1 FORMÅL Formålet med lokalplanen er: - at fastlægge områdets anvendelse til boligformål, helårsbeboelse i form af åben-lav og tæt-lav enfamilehusbebyggelse, - at fastholde og bevare den overordende grønne struktur med plantebælter og fælles friarealer, - at bevare områdets overordnede struktur og disponering af veje, stier og friarealer. - at fastlægge tidssvarende bebyggelsesregulerende bestemmelser, så området kan moderniseres uden at områdets karakter og attraktion mistes. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 med tilhørende matrikelfortegnelse over omfattede matrikelnumre af Nyborg Markjorder samt alle parceller, der efter udstykkes fra disse. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. Der ændres ikke på zoneforholdene. 3 ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål, åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Der kan i området etableres butikker- og serviceerhverv til områdets lokale forsyning indenfor det på kortbilag 2 viste område. I den del af boligområdet, der er fastlagt til åben-lav bebyggelse, kan der drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i boligområder under forudsætning af, at virksomheden drives af den der bebor den pågældende ejendom, og at virksomhedens karakter ikke påfører de omkringboende ulemper, herunder et forøget parkeringsbehov i området. Endvidere kan der indpasses en børnehave. 13

14 Lokalplanens bestemmelser 3. 2 På kortbilag 2 er fastlagt placeringen af åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt friarealer og placeringen af butikker til lokalområdets forsyning. 4 UDSTYKNING 4.1 For åben-lav bebyggelse gælder, at ingen grund må udstykkes mindre end 800 m For tæt-lav bebyggelse skal det sikres, at den enkelte grund bliver på minimum 250 m Udstykning af grunde skal ske så plantebælterne er indeholdt i grundene. Plantebælterne kan ikke frastykkes. 5 VEJ- STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Stamveje Stamvejene med forbindelse til Skaboeshusevej er udlagt i 12 m bredde. Stamvejene skal fastholdes som facadeløse. Langs stamveje, på vænger og boligveje samt disses vendepladser må der principielt ikke parkeres. Ved særlige lejligheder, kan det nok ikke undgås, men må så forventes at ske med størst mulig hensyntagen. Stamveje er offentlige veje. 5.2 Vænger Vængerne i områder med åben-lav bebyggelse er udlagt 8 m bredde. Vængerne er private fællesveje. 5.3 Boligveje Boligveje i områder med tæt-lav bebyggelse er udlagt i min. 7 m bredde. Boligveje er private fællesveje. Stamvej 5.4 Stier Stisystemet består af fælles cykel- og gangstier som er udlagt i min. 5 m bredde. Stierne er private fællesstier. Kommunen vedligeholder det omkredsende stinet. Vist på bilag 2. Sti Stiforbindelse i Harevænget ved Skovparkens Børnehave kan lukkes helt eller delvist efter gennemført procedure jf. lov om private fællesveje 14

15 Lokalplanens bestemmelser 5.5 Parkering I områder med åben-lav bebyggelse skal der udlægges 2 p-pladser på egen grund. Eksempel på indkørsel til vænge med plantebælte De bebyggelsesregulerende bestemmelser er fastlagt iht. Bygningsreglement Lokalplanens bestemmelser i dette afsnit gælder forud for de almindelige bestemmelser i Bygningsreglement 2010, kap. 2 I områder med tæt-lav bebyggelse skal der udlægges 1½ p-plads pr. bolig. Fælles parkeringsanlæg skal anlægges med beplantning, belysning m.m. efter en samlet plan, som skal godkendes af vejmyndigheden. Ved butikker/erhverv/institution skal der udlægges 1 p-plads pr. 25 m2 erhvervsareal. 5.6 Belysning Belysning på veje og stier ejes og drives af kommunen. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 På kortbilag 2 er angivet placering af åben-lav og tætlav bebyggelse samt område til butikker og erhverv. Endvidere er det angivet, hvor det er tilladt at bygge 1½ etage dvs. med udnyttet tagetage. 6.2 Åben-lav For åben-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige Boliger, udestuer og overdækkede terrasser må ikke placeres nærmere skel end: 3 m fra skel mod vænger og vendepladser 6 m fra skel mod stamveje og fællesarealer Garager og carporte, må ikke placeres nærmere skel end: 5 m fra skel mod vænger og vendepladser 4 m fra skel mod stamveje og fællesarealer (de 4 m udgør plantebæltet) Skitse til På hvert matrikelnummer kan der opføres indtil 2 småbygninger, når betingelserne i nr. 1-3 er opfyldt: 1) Arealet af den enkelte bygning må højst være 10 m2. 2) Afstanden til andre bygninger på samme matrikelnummer skal være mindst 2,5 m. 3) Ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må være højere end 2,5 m over terræn Udhuse, overdækninger og småbygninger på højst 10 m2 må ikke placeres nærmere skel end: 3 m fra skel mod vænger og vendepladser 4 m fra skel mod stamveje og fællesarealer (de 4 m udgør plantebæltet) Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger med saddeltag må opføres med ma. højde på 4,5 m og en højde til overkant tagrende på 2,2 m stigende til en maks. højde på 3,5 m i en afstand af 2,5 m fra skel. En gavl skal holdes mindst 2,5 m fra skel. Kravet om en maks. højde til overkant tagrende på 2,2 15

16 Lokalplanens bestemmelser m gælder i hele skelbræmmen. (se skitse) Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage med mindre det på kortbilag 2 er i område for bebyggelse med udnyttet tagetage Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m De 4 m plantebælter skal friholdes for bebyggelse og faste anlæg herunder brændeskure, udhuse, drivhuse og lignende. Deklarationerne kan ses på www. tinglysning.dk hvor der kan forespørges på matrikelnummer eller oplysningerne kan indhentes fra kommunens Teknik- og Miljøafdeling. 6.3 Tæt-lav For tæt-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige I områder med tæt-lav bebyggelse skal tilbygninger og carporte m.m. placeres i henhold til de tinglyste deklarationer for den samlede bebyggelse indenfor storparcellen Nye boliger må ikke placeres nærmere skel end: 3 m fra skel mod vænger, boligveje og vendepladser 6 m fra skel mod stamveje og fællesarealer eller efter godkendt bebyggelsesplan Ved ny tæt-lav bebyggelse skal der tinglyses en deklaration, som angiver rammerne for placering, omfang og udformning af tilbygninger, udestuer, carporte og udhuse m.m Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage med mindre det på kortbilag 2 er i område for bebyggelse med udnyttet tagetage Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m I husenes baghave kan der opføres indtil 2 småbygninger, når betingelserne i nr. 1-3 er opfyldt: 1) Arealet af den enkelte bygning må højst være 10 m2. 2) Afstanden til andre bygninger på samme matrikelnummer skal være mindst 2,5 m. 3) Ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må være højere end 2,5 m over terræn De 4 m plantebælter skal friholdes for bebyggelse og faste anlæg herunder brændeskure, udhuse, drivhuse, låger og lignende. 16

17 Lokalplanens bestemmelser 6.4 Butikker, erhverv og institutioner For butikker, erhverv, institutioner m.m. må bebyggelsesprocenten ikke overstige Bygninger må ikke placeres nærmere end 3 m fra skel mod vænger og 6 m fra skel mod stamveje og fællesarealer Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage med mindre det på kortbilag 2 er i område for bebyggelse med udnyttet tagetage Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m De 4 m plantebælter skal friholdes for bebyggelse og faste anlæg herunder brændeskure, udhuse, drivhuse, låger og lignende. Eksempel solceller lagt på tagfladen. Der må gerne bruges råglas, slebne ruder og lignende i baderum m.m. Men buede glas og og f.eks. blåtonede ruder er ikke tilladt. Er man generet af støj kan der med fordel skiftes til lydvinduer, hvis man står foran en udskiftning pga. af ælde. Parcelhuse fra 70erne er tidstypiske i valg af materialer, arkitektur og indretning. I disse år hvor mange ønsker at modernisere deres hus, sætte deres eget præg osv. bør man gøre sig sine overvejelser: - Istandsættelser og fastholdelse af det oprindelige udtryk, - Modernisering til nutidigt udtryk, - Ombygning til fremtidigt udtryk Er du i tvivl, kan du få arkitekthjælp i de fleste kreditforeninger. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Facader skal fremstå i lødige materialer og farver. Der må ikke anvendes stærke farver (f.eks. pink og turkis) eller selvlysende farver (f.eks. neongul og -grøn). Der må opsættes solceller/-paneler på facaden, såfremt de opsættes plant/parallelt med vægfladen og er uden blanke og reflekterende overflader. 7.2 Tagbeklædning skal være af lødige materialer uden reflekterende overflader. Der må etableres solceller/-fangere i tagfladen, såfremt de ligges plant/parallelt med tagfladen og er uden blanke og reflekterende overflader. 7.3 Vinduer skal være med klart, plant glas. Der må ikke anvendes spejlglas, tonede ruder eller ske afblænding af vinduer med plader, uigennemsigtig film eller lignende. 7.4 Der må ikke opsættes udvendige antenner på bygninger. Paraboler må kun placeres på terræn. 7.5 Materialer og farver på garager og carporte skal tilpasses huset, så det fremstår som en helhed. 7.6 Materialer og farver for småbygninger herunder skure og udhuse skal tilpasses huset, så det fremstår som en helhed 17

18 Lokalplanens bestemmelser 8 UBEBYGGEDE AREALER OG TERRÆN 8. 1 Fælles friarealer De fælles friarealer er angivet på kortbilag 2. De består af åbne grønne områder med enkelt træplantninger i grupper samt græsrabatter langs veje og stier. I området er placeret pladser/genbrugsøer til indsamling af genanvendelige materialer. Den foreløbigt seneste beplantningsplan er indsat som bilag bagerst i lokalplanen, man skal dog være opmærksom på at planen ad åre kan revideres, når det bare ikke vedrører bestemmelser fastlagt i denne lokalplan. Friarealerne kan indrettes til leg og ophold efter fælles godkendelse mellem Skovparkens Grundejerforening og Nyborg Kommune. Der kan etableres tekniske anlæg på dele af de fælles friarealer f.eks. støjafskærmning, kunstige søer til opsamling af regnvand og lignende. 8.2 Private grunde Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 25 cm i en afstand mindre end 2 m fra skel. Genevirkninger fra store og kraftige vækster er bl.a. problemer som rødder i kloakker, rødder der ødelægger belægninger og fundamenter m.m. Er terrassen vendt, så man føler sig generet af trafikstøj, kan man med fordel lave et lukket hegn omkring den nære terrasse, sætte en intern havemur, som man kan opholde sig bag eller lignende. Der må ikke på grundene findes beplantninger, der ved skygge eller kraftig vækst er til væsentlig gene for naboerne. 8.3 Mod stamveje og fælles friarealer udlægges et 4 m bredt beplantningsbælte som skal friholdes for belægninger, fasteanlæg og bebyggelse. Plantebælterne er vist på kortbilag 3. Plantebæltet skal beplantes af grundejerne efter en af Skovparkens Grundejerforening og Nyborg Kommune godkendt beplantningsplan. Beplantningsplan af juni 2012 er indsat som bilag m fra skel på indvendig side af plantebæltet må der etableres et ma.1,4 m højt fast hegn. Plankeværker og andre høje lukkede hegn bidrager til utryghed. Der er stor tryghed forbundet med at kunne se og blive set. Skovparkens Grundejerforening er etableret fra udstykningens start i 70 er ved at der pålagt medlemspligt i skøderne. Grundejerforeningens vedtægter kan ses på hjemmesiden Her kan ligeledes ses info om Skovparkens Antenneforening og bredbånd. Mod vænger og boligveje må etableres levende hegn jf. hegnslovens bestemmelser. Der må ikke etableres faste hegn, dog tillades faste hegn i 1,1 m højde som f.eks. stakit eller smedejern som er åbne hegnstyper. 9 GRUNDEJERFORENING 9.1. Skovparkens Grundejerfore-ning skal forestå finansiering, administration, vedligeholdelse, drift og renholdelse af stier, hegn og beplantning samt fælles friare- 18

19 Lokalplanens bestemmelser aler, idet vængerne henligger som private fællesveje og vedligeholdes af de enkelte vængers lodsejere i fællesskab. 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF BE- BYGGELSE 10.1 Boligbebyggelse skal være tilsluttet offentligt spildevandsanlæg. 11 AFLYSNING AF BYPLANVEDTÆGT/LOKALPLAN 11.1 Byplanvedtægt nr. 4 for en del af Nyborg Avlgårds jorder aflyses og erstattes af denne lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Servitutter/deklarationer til disponering og indretning af parceller til tæt-lav boligbebyggelse aflyses ikke. Harevænget 1-79 ulige numre Hjortevænget 1-79 uligenumre Grævlingevænget 1-83 og 2-98 Rådyrvænget 1-99 og 2-110B VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslag godkendt af byrådet 14. februar 2012 til offentlig fremlæggelse fra den 28. februar til den 28. april 2012 vedtages således endeligt af Nyborg Byråd den 19. juni P. b. v. Erik Christensen Borgmester /Lars Svenningsen Kommunaldirektør 19

20 Kortbilag Mårvænget Rådyrvænget Grævlingevænget Hjortevænget Harevænget Egernvænget Kortbilag 1 - matrikelkort 20

21 Kortbilag Følgende matrikelnumre i Skovparken, er omfattet af nærværende lokalplan: 1aba, 1abb, 1abc, 1abd, 1abe, 1abf, 1abg, 1abh, 1abi, 1abk, 1abl, 1abm, 1abn, 1abo, 1abp, 1abq, 1abr, 1abs, 1abt, 1abu, 1abv, 1ab, 1aby, 1abz, 1abæ, 1abø, 1aca, 1acb, 1acc, 1acd, 1ace, 1acf, 1acg, 1ach, 1aci, 1ack, 1acl, 1acm, 1acn, 1aco, 1acp, 1acq, 1acr, 1acs, 1act, 1adb, 1adc, 1add, 1ade, 1adf, 1adg, 1adh, 1adi, 1adk, 1adl, 1adm, 1adn, 1ado, 1adp, 1adq, 1adr, 1ads, 1adt, 1adu, 1adv, 1ad, 1ady, 1adz, 1adæ, 1adø, 1aea, 1aeb, 1aec, 1aed, 1aee, 1aef, 1aeg, 1aeh, 1aei, 1aek, 1ael, 1aem, 1aen, 1aeo, 1aep, 1aeq, 1aer, 1aes, 1aet, 1aeu, 1aev, 1ae, 1aey, 1aez, 1aeæ, 1aeø, 1afa, 1afb, 1afc, 1afd, 1afe, 1aff, 1afg, 1afh, 1afi, 1afk, 1afl, 1afm, 1afn, 1afo, 1afp, 1afq, 1afr, 1afs, 1aft, 1afu, 1afv, 1af, 1afy, 1afz, 1afæ, 1afø, 1aga, 1agb, 1agc, 1agd, 1age, 1agf, 1agg, 1agh, 1agi, 1agk, 1agl, 1agm, 1agn, 1ago, 1agp, 1agq, 1agr, 1ags, 1agt, 1agz, 1agæ, 1agø, 1aha, 1ahb, 1ahc, 1ahd, 1ahe, 1ahf, 1ahg, 1ahh, 1ahi, 1ahk, 1ahl, 1ahm, 1ahn, 1aho, 1ahp, 1ahq, 1ahr, 1ahs, 1aht, 1ahu, 1ahv, 1ah, 1ahy, 1ahz, 1ahæ, 1ahø, 1aia, 1aib, 1aic, 1aid, 1aie, 1aif, 1aig, 1aih, 1aii, 1aik, 1ail, 1aim, 1ain, 1aio, 1air, 1ais, 1ait, 1aiu, 1aiv, 1ai, 1aiy, 1aiz, 1aiæ, 1aiø, 1aka, 1akb, 1akc, 1akd, 1ake, 1akf, 1akg, 1akh, 1aki, 1akk, 1akl, 1akm, 1akn, 1ako, 1akp, 1akq, 1akr, 1aks, 1akt, 1aku, 1akv, 1ak, 1aky, 1akz, 1akæ, 1akø, 1ala, 1alb, 1alc, 1ald, 1ale, 1alf, 1alg, 1alh, 1ali, 1alk, 1all, 1alm, 1aln, 1alo, 1alp, 1alq, 1alr, 1als,1alt, 1alu, 1alv, 1al, 1aly, 1alz, 1alæ, 1alø, 1ama, 1amb, 1amc, 1amd, 1ame, 1amf, 1amg, 1amh, 1ami, 1amk, 1aml, 1amm, 1amn, 1amo, 1amp, 1amq, 1amr, 1ams, 1amt, 1amu, 1amv, 1am, 1amy, 1amz, 1amæ, 1amø, 1ana, 1anb, 1anc, 1and, 1ane, 1anf, 1ang, 1anh, 1ani, 1ank, 1anl, 1anm, 1ann, 1ano, 1anp, 1anq, 1anr, 1ans, 1ant, 1anu, 1anv, 1an, 1any, 1anz, 1anæ, 1anø, 1aoa, 1aob, 1aoc, 1aod, 1aoe, 1aof, 1aog, 1aoh, 1aoi, 1aok, 1aol, 1aom, 1aon, 1aoo, 1aop, 1aoq, 1aor, 1aos, 1aot, 1aou, 1aov, 1ao, 1aoz, 1aoæ, 1aoø, 1apa, 1apb, 1apc, 1apd, 1ape, 1apf, 1apg, 1aph, 1api, 1apk, 1apl, 1apm, 1apn, 1apo, 1app, 1apq, 1 apr, 1aps, 1apt, 1apu, 1apv, 1ap, 1apy, 1apz, 1apæ, 1apø, 1aqa, 1aqb, 1aqc, 1aqd, 1aqe, 1aqf, 1aqg, 1aqh, 1aqi, 1aqk, 1aql, 1aqm, 1aqn, 1aqo, 1aqp, 1aqq, 1aqr, 1aqs, 1aqt, 1aqu, 1aqv, 1aq, 1aqy, 1aqz, 1aqæ, 1aqø, 1ara, 1arb, 1arc, 1ard, 1are, 1arf, 1arg, 1arh, 1ari, 1ark, 1arl, 1arm, 1arn, 1aro, 1arp, 1arq, 1arr, 1ars, 1art, 1aru, 1arv, 1ar, 1ary, 1arz, 1arø, 1asa, 1asb, 1asc, 1asd, 1ase, 1asf, 1asg, 1ash, 1asi, 1ask, 1asl, 1asm, 1asn, 1aso, 1asp, 1asq, 1asr, 1ass, 1ast, 1asu, 1asv, 1as, 1asy, 1asz, 1asæ, 1asø, 1ata, 1atb, 1atc, 1atd, 1ate, 1atf, 1atg, 1ath, 1ati, 1atk, 1atl, 1atm, 1atn, 1ato, 1atp, 1atq, 1atr, 1ats, 1att, 1atu, 1atv, 1at, 1aty, 1atz, 1atæ, 1atø, 1aua, 1aub, 1auc, 1auv, 1au, 1auy, 1avv, 1av, 1avy, 1avz, 1avæ, 1avø, 1aa, 1ab, 1ac, 1ad, 1ae, 1af, 1ag, 1ah, 1ai, 1ak, 1al, 1am, 1an, 1as, 1a, 1ayh, 1ayk, 1ayl, 1aym, 1ayn, 1ayo, 1ayp, 1ayq, 1ayr, 1ays, 1ayt, 1azv, 1aæu, 1aæv, 1aæ, 1aæy, 1aæz, 1aææ, 1aæø, 1aøa, 1aøb, 1aøc, 1aød, 1aøe, 1aøf, 1aøg, 1aøh, 1aøi, 1aøk, 1aøl, 1aøm, 1aøn, 1aøo, 1aøp, 1aøq, 1aør, 1aøs, 1aøt, 1aøu, 1aøv, 1dk, 1dl, 1dm, 1dn, 1nø, 1td, 1te, 1tf, 1tg, 1th, 1ti, 1tk, 1tl, 1tm, 1tn, 1to, 1tp, 1tq, 1tr, 1ts, 1tt, 1tu, 1tv, 1t, 1ty, 1tz, 1tæ, 1tø, 1ua, 1ub, 1uc, 1ud, 1ue, 1uf, 1ug, 1uh, 1ui, 1uk, 1ul, 1um, 1un, 1uo, 1up, 1uq, 1ur, 1us, 1ut, 1uu, 1uv, 1u, 1uy, 1uz, 1uæ, 1uø, 1va, 1vb, 1vc, 1vd, 1ve, 1vf, 1vg, 1vh, 1vi, 1vk, 1vl, 1vm, 1vn, 1vo, 1vp, 1vq, 1vr, 1vs, 1vt, 1vu, 1vv, 1v, 1vy, 1vz, 1væ, 1vø, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1v, 1, 1y, 1z, 1æ, 1ø, 1ya, 1yb, 1yc, 1yd, 1ye, 1yf, 1yg, 1yh, 1yi, 1yk, 1yl, 1ym, 1yn, 1yp, 1yq, 1yr, 1ys, 1yt, 1yu, 1yv, 1y, 1yy, 1yz, 1yæ, 1yø, 1za, 1zb, 1zc, 1zd, 1ze, 1zf, 1zg, 1zh, 1zi, 1zk, 1zl, 1zm, 1zn, 1zo, 1zp, 1zq, 1zr, 1zs, 1zt, 1zu, 1zv, 1z, 1zy, 1zz, 1zæ, 1zø, 1æa, 1æb, 1æc, 1æd, 1æe, 1æf, 1æg, 1æh, 1æi, 1æk, 1æl, 1æm, 1æn, 1æo, 1æp, 1æq, 1ær, 1æs, 1æt, 1æu, 1æv, 1æ, 1æy, 1æz, 1ææ, 1æø, 1øa, 1øb, 1øc, 1ød, 1øe, 1øf, 1øg, 1øh, 1øi, 1øk, 1øl, 1øm, 1øn, 1øo, 1øp, 1øq, 1ør, 1øs, 1øt, 1øu, 1øv, 1ø, 1øy, 1øz, 1øæ, 1øø, 1aaa, 1aab, 1aac, 1aad, 1aae, 1aaf, 1aag, 1aah, 1aai, 1aak, 1aal, 1aam, 1aan, 1aao, 1aap, 1aaq, 1aar, 1aas, 1aat, 1aau, 1aav, 1aa, 1aay, 1aaz, 1aaæ, 1aaø, 7000ab, 7000ac, 7000ad, 7000ae, 7000af og 7000ag alle Nyborg Markjorder. Matrikelfortegnelse til kortbilag 1 21

22 Kortbilag Kortbilag 2 - anvendelse og bebyggelse 22

23 Kortbilag Kortbilag 3 - beplantning 23

24 Bilag - beplantningsplan Ny beplantningsplan Plantebælter omkring parcellerne: Den oprindelige plan foreskrev forskellige beplantninger i henholdsvis plantebælter langs stier, grønne områder og veje plantebælter langs stamveje. Ved denne revision af beplantningsplanen foreslås ens retningslinjer for disse 2 beplantninger. De udlagte plantebælter har en bredde på 4 meter. I disse arealer skal der være beplantet eller græs efter følgende retningslinjer: Plantebælter Plantebæltet bestod oprindeligt af 3 rækker planter. Senere blev tilladt at reducere til 2 rækker planter, dog således at ydersiden SKAL være beplantet. Der er altså mulighed for, at rækken mod havesiden (1,33 m) kan erstattes med græs eller f.eks. anvendes til køkkenhave eller blomsterbed. Træer I den oprindelige plan er foreskrevet et træ for hver 5 meter midt i plantebæltet. Fremover skal der på hver langside ved hver grund være minimum 2 træer, der er over 3,5 meter høje. Der kan frit vælges blandt de listede arter. Afstanden mellem træerne må være ma. 12 meter. Træerne skal fremstå med en naturlig kroneform. Buske I den oprindelige plan er foreskrevet, at der skal varieres for hver 4. plante. Dette er oprindelig gjort for at skabe varierede og naturlige beplantninger. Fremover er det tilladt kun at anvende én buskart, der skal dog varieres i og 3. række, så det ikke fremstår som 3 hække. Yderste række kan klippes som hæk. Alternativt kan klippes som pur ved valg af kun en planteart i hele plantebæltes bredde. De listede buskarter kan frit vælges evt. kombineret med bunddække. (Hybenrosen er udtaget af listen da den nu betegnes som landskabsukrudt, er uønsket og bør bekæmpes.) Firkant-beplantninger i fællesarealer Disse skal i følge oprindelig beplantningsplan bestå af lystræerne Ask, Stilkeg og Spidsløn. Fodposen under træerne skal bestå af fjeldribs og stikkelsbær. (Hybenrosen udgår da den er sat på listen over uønskede planter i Danmark) Disse rkant-beplantninger foreslås bevaret med det udtryk, som de har. Dette for at bevare det naturlige udtryk, som får Skovparken til at falde ind i det omgivende landskab. Hvis enkelte trægrupper er placeret således, at de med tiden er til stor gene for nabo-lodsejerne, kan grundejerforeningen beslutte at fælde samtlige træer i trægruppen mod at der efterfølgende efterplantes med 5 stk. træer i en størrelse og med en sådan pleje, at der står 5 vækstkraftige træer i trægruppen herefter. vedtaget juni 2012 Træer (overstandere) Stilkeg Quercus robur Ask Frainus ecelsior Spidsløn Acer platanoides Tjørn Crataegus oyacantha Bredbladet røn Sorbus latifolia Alm. røn Sorbus aucuparia Avnbøg Carpinus betulus Alm. hæg Prunus padus Vild æble Malus sylvestris Fuglekirsebær Prunus avium Paradisæble Malus pumila John Downie El Alnus viridis Vortebirk Betula pendula Buske Stikkelsbær Golden Lion Slåen Prunus Spinosa Liguster Ligustrum vulgaris atrovirens Kornel Cornus Mas Syren Syringa Vulgaris Karolinerose Rosa Carolina Æblerose Rosa Eglanteria Kvæde Chaenomeles Japonica Fjeldribs Ribes alpinum Benved Euonymus europaeus Dunet gedeblad Lonicera ylosteum Hassel Corylus avellana Kalkved Viburnum opulus Lamarcks Bærmispel Amelanchier larmarckii Paradisæble/ Sargents æble Malus sargentii Bøg Uægte Jasmin, Forsythia Snedrivebusk Have ribs Vild ribs Solbær Facus Silvatica Pibeved Forsythia Eurpaea Spirea Grefsheim Ribes rubrum Ribes spicatum Ribes nigrum Bunddække Almindelig hasselurt Asarum Europaeum Liden Singrøn Vinca Minor Tyttebær Vaccinium vitis-idaea Almindelig blåbær Vaccinium myrtillus frivillig række, kan tilsås med græs haveside Træer (afstand ma. 12 meter) Buske ( afstand ca. 1 meter) Illustration af 4 meter plantebælte 1,33 m 24

25 Bilag - beplantningsplan vedtaget juni 2012 Plantevalget Der er tinglyst beplantning på matrikler ved veje og stier samt ved og i fællesarealer. Retningslinjerne for beplantningerne er fastlagt i en beplantningsplan udarbejdet af Morten Klint & Knud Lund-Sørensen Landskabsarkitekter M.D.L. Grundejerforeningen Skovparken har den 6. februar 2010 anmodet om at få revideret beplantningsplanen, hvilet er sket i forbindelse med udarbejdelse og høring af lokalplan nr Beplantningsplanen tager oprindeligt afsæt i, at beplantningen skal have et vist naturpræg, hvilket de store fællesområder også lægger op til. Det oprindelige artsvalg indeholder arter man typisk finder i danske læhegn og småplantninger. Det er med denne revision suppleret med forslag til erstatning af nogen af de største træer. Vejledning og gode råd Skygge-gener Valget af træer skal overvejes. Krav til antallet af træer er reduceret til minimum 2 træer over 3,5 m høje på hver langside. Afstanden mellem træerne må være ma. 12 m. Hvis man ønsker at mindske skyggevirkning i haven anbefales, at der vælges høje træer mod nord og lavere sorter mod syd og vest. Giftige planter Bl.a. planten dunet gedeblad er giftig, men det er ligusterens bær også. Hvis man ønsker det sikre valg, må man vælge de ufarlige. Vælger man de giftige, må man plante dem i yderste række eller huske at advare sine børn. Klipning eller ej Plantebælterne er ikke tænkt som klippede hække, plantevalget er oprindelig gjort for at skabe varierede og naturlige beplantninger, der giver hver planteart mulighed for at udvikle sig som arten vil gøre det naturligt. Nogen klipper gerne hæk andre foretrækker at undlade, men vælger at skære ned med års mellemrum. Det bør overvejes og planlægges, så ikke hele plantebæltet nedskæres på samme tid. Gør et varieret plantevalg og vælg ud fra tid og kræfter til havearbejdet. Uønsket spredning F.eks. Ask frøformere meget villigt og kræver lugning og f.eks. Kvæde rodformere meget villigt og problemet med rodformering fremmes ved klipning. Det bedste råd er at vælge med omhu. Lugning Brug bunddække og buske i forskellige højder for at mindske lys til ukrudtet i bunden. De ulovligt udskiftede planter Der er anslået en konvektionsperiode på 3-5 år hvis beplantningen skal udskiftes. Der vil ikke blive udstedt påbud nu, i stedet gives fra denne plans vedtagelse og indtil den en mulighed for at lovliggøre sit plantebælte. Man kan således udskifte plantebæltet på en måde, så ikke hele haven blotlægges på en gang. Praktiske oplysninger om planterne: Store træer meter i højden Stilkeg Ask Spidsløn Fuglekirsebær Vortebirk Mellemstore træer meter i højden Bredbladet røn Alm. røn Avnbøg Små træer 6-8 meter i højden Paradisæble Tjørn Alm. hæg Vild æble El velegnet i fugtig jord Giftige buske Liguster Benved Kalkved Dunet gedeblad tåler skygge Velegnet som klippet hæk Taks Liguster Æblerose Fjeldribs tåler skygge Velegnet som uklippet Kalkved Uægte jasmin, Pibeved Bøg Kalkved Nytte buske velegnet som enkelt stående Stikkelsbær Sargent æble uegnet i skygge og tør j ord Kornel Hassel Bærmispel Have ribs velegnet i fugtig jord Vild ribs velegnet i fugtig jord Solbær velegnet i fugtig jord Tyttebær tåler rå, mager sur jord Blåbær Velegnet bunddække Hasselurt tåler skygge Liden singrøn Således vedtaget af Skovparkens grundejerforening og Nyborg Kommune 19. juni

26 Torvet Nyborg

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

Lokalplan nr. 229. Helårsbeboelse på havnen

Lokalplan nr. 229. Helårsbeboelse på havnen Lokalplan nr. 229 Helårsbeboelse på havnen Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE BRAMMING BY LOKALPLAN NR ET OMRÅDE TIL REKREATIVT FRITIDSFORMÅL

BRAMMING KOMMUNE BRAMMING BY LOKALPLAN NR ET OMRÅDE TIL REKREATIVT FRITIDSFORMÅL BRAMMING KOMMUNE BRAMMING BY ET OMRÅDE TIL REKREATIVT FRITIDFORMÅL LOKALPLAN NR. 01.85.59 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser for den enkelte

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 9-24 For et område ved Statene, Ærøskøbing 45e 76a 58v 58ad 58ac 58ab 69o "69s" "69r" 69k 58o 58aa 58u 58t 58r 73p 75b 58at 58as 58ap 58am 73c 73o "u" 58aq 58ar 58an 58ag 77g 78bc

Læs mere

Lokalplan nr. 223. Ny tagetage på Sprotoften 47-55

Lokalplan nr. 223. Ny tagetage på Sprotoften 47-55 Lokalplan nr. 223 Ny tagetage på Sprotoften 47-55 Lokalplanens redegørelse Indhold Om lokalplaner... 3 Lokalplanens redegørelse Baggrund... 4 Lokalplanområdet... 4 Formål og indhold... 4 Forhold til anden

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune. Tillæg nr. 30. Erhvervsområde Kornmarken

Kommuneplan for Billund Kommune. Tillæg nr. 30. Erhvervsområde Kornmarken Tillæg nr. 30 Erhvervsområde Kornmarken Forslag Juni 2017 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 3 7 Boligområde ved Mælkevejen Hører til lokalplan nr. 1204 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt i byrådet den 24.2.2016

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR Gl. Darumvej Feilbergvej Sønderbyvej BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR. 04.83.04 LOKALPLAN NR. 04.83.04 for et område til blandet

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N RINGRIDDERVEJ FISKEBÆKPARKEN FISKEBÆKGÅRDSVEJ LOKALPLAN NR. B-201.1 Boligområde ved Fiskebækgårdsvej, Ørslev Vordingborg december 2006 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Indledning Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens retsvirkninger

Indledning Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens retsvirkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens retsvirkninger Lokaiplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 Lokalplan for et område til offentlige formål, modtage- og kompostplads i Hårlev Indholdsfortegnelse Side Lokalplanens redegørelser Lokalplanens formål 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 255. Bjergbakken 25-27 i Frørup

Lokalplan nr. 255. Bjergbakken 25-27 i Frørup Lokalplan nr. 255 Bjergbakken 25-27 i Frørup Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a. bestemme: - hvad området

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere