Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud."

Transkript

1 Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden har givet Furesø Kommune tilladelse til undladelse af offentligt udbud ved salg af kommunens udenomsarealer og vejarealer til DADES A/S i forbindelse med udvidelse af Farum Bytorv, da der er tale om et større projekt, jf. vejledningens afsnit Statsforvaltningens brev til kommunens advokat STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udvidelse af Farum Bytorv Deres j.nr Ved brev af 4. juli 2007 har De ansøgt om dispensation fra bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om udbud (udbudsbekendtgørelsen) i forbindelse med salg af den del af Farum Torv, som tilhører Furesø Kommune. Der søges om dispensation i henhold til udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 3. Det fremgår af ansøgningen, at Furesø Kommune ejer ejendommen matr. nr. 18 BV Farum By og Sogn og vejlitra bs, som udgør udenomsarealer og vejarealer til Farum Bytorv. Arealet er i dag udlagt til parkering for centeret. Det fremgår af det vedlagte kort for området, at Farum Bytorv ejes af DADES A/S samt at COOP Danmark A/S ejer en mindre del af bytorvet, og at der ligger en Statoil tank i yderkanten af området. Kommunen ønsker at sælge det kommunale areal til DADES A/S uden offentligt udbud. Kommunen har oplyst, at COOP Danmark A/S er indforstået med, at centerudvidelsen forestås af DADES A/S. JOURNAL NR.: /43 SAGSBEHANDLER:JEIKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Det fremgår endvidere af ansøgningen, at Farum Bytorv er det sidste ledige stationsnære område, hvorfor Furesø Kommune ønsker at dette område bliver en integreret del af byen. Dette ønske vil kunne opfyldes ved at foretage en udvidelse af det nuværende Farum Bytorv og eventuelt kombineret med, at der tillige etableres boliger og kontorer med et areal op til 7000 m 2. Det samlede projekt er under bearbejdning af Furesø Kommune.

2 Området er omfattet af kommuneplantillæg nr. 14, og området er udlagt til butiksformål. Såfremt kommunen ønsker at gøre området mere bymæssigt ved etablering af boliger, vil kommunen udarbejde et nyt tillæg til kommuneplantillægget. Kommunen har fået udarbejdet en analyse af udviklingsmulighederne for detailhandlen i kommunen hos ICP A/S. Konklusionen af analysen er, at den mest optimale styrkelse af kommunens detailhandel skal have det eksisterende Farum Bycenter som omdrejningspunkt. Centeret mangler en række butikker. Skal der etableres et varehus skal det ske i direkte tilknytning til Farum Bytorv, og det er væsentligt, at varehusets indgang bliver fra Farum Bytorv. DADES A/S har udarbejdet et forslag til, hvorledes en udbygning kan foretages, således at der etableres et sammenhængende center for udvalgsbutikker og dagligvarebutikker med en udvidelse af det samlede butiksareal på ca m 2. Forslaget kræver, at tankstationen flyttes. Forslaget er ikke endeligt bearbejdet af Furesø Kommune. Forslaget indebærer, at der sker en sammenbygning af de bestående og de nye bygninger, ligesom det må forventes, at der skal ske væsentlige ændringer i de bestående forretningers størrelse og placering med henblik på, at der kan skabes en helhed i centeret. Forslaget indeholder ikke boliger og kontorer som indgår i kommunes overvejelser. Endelig har KHR Arkitekter udarbejdet et ideoplæg til et nyt Farum Bytorv, som efter kommunens opfattelse indeholder mange gode løsninger, der tilgodeser kommunens ønsker om øget bymæssighed og sammenhæng. Kommunen vil derfor lade dette oplæg indgå i forhandlingerne med DADES A/S. Kommunen har begrundet ansøgningen med, at en udvidelse af Farum Bytorv kræver, at der sker sammenbygning af de eksisterende bygninger med de nye bygninger, samt at der findes en løsning på parkeringsforholdene. Det er ligeledes nødvendigt, at der etableres boliger og kontorer ovenpå den nye dagligvarebutik eller de øvrige bygninger, således at boligerne/kontorerne udgør en integreret del af bygningerne. Kommunen har anført, at kommunen ikke kan påtvinge DADES A/S, som ejer af det nuværende butikscenter, at der skal ske en sammenbygning. Det vil endvidere være nødvendigt med en omfordeling af butiksarealerne mellem de eksisterende lejemål. SIDE 2

3 Kommunen har vurderet, at et udbud kun vil føre til et bud fra DADES A/S, da ingen andre vil have mulighed for at foretage den nødvendige sammenbygning. Kommunen har anført, at kommunen har en væsentlig interesse i at projektet gennemføres, så kommunens intentioner kan opfyldes. Kommunen har endvidere anført, at et udbud vil medføre hindringer for et salg af ejendommen og en virkeliggørelse af projektet, idet en sammenbygning og koordinering af det samlede område er nødvendig for at kunne skabe et nutidigt og bymæssigt område samt styrke detailhandlen i kommunen. Kommunen finder, at forhandlingspositionen over for DADES A/S vil være væsentlig stærkere, såfremt der ikke skal foretages et offentligt udbud. Kommunen vurderer, at DADES A/S må antages at have en væsentlig interesse i den synenergieffekt, der kan opnås ved en udvidelse af Farum Bytorv, samt at bytorvet bliver konkurrencedygtigt, og at detailhandlen i området styrkes. Kommunen forventer derfor, at der kan opnås en pris for området, der overstiger den pris, som kan opnås ved salg til tredjemand, idet DADES A/S må antage at ville betale for den kapitalværdi, som synenergieffekten medfører. Kommunen har endelig anført, at kommunen ikke vil foretage et salg, medmindre der foreligger en vurdering fra to erhvervsejendomsmæglere, der bekræfter, at de vilkår, som Furesø Kommune har opnået, svarer til markedsvilkårene med tillæg af den merværdi, som en mægler skønner, at DADES A/S skal betale på grund af synenergieffekt m.v. Statsforvaltningens afgørelse Ifølge 68, stk. 1, i den kommunale styrelseslov og ifølge 1 i udbudsbekendtgørelsen kan salg af kommunens faste ejendomme ikke ske uden forudgående offentligt udbud. Ifølge udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 3, kan offentligt udbud undlades med tilsynsmyndighedens samtykke ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. Det fremgår af vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme afsnit 5.4, at undtagelsesbestemmelsen om salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, alene er tænkt anvendt i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor det må antages på den ene side, at krav om offentligt udbud vil kunne lægge hindringer i vejen for salget, og på den anden side, at et SIDE 3

4 offentligt udbud ikke vil kunne fremkalde højere købstilbud. Det fremgår endvidere af vejledningen, at det er en forudsætning for tilsynsmyndighedens samtykke, at salg, der fritages for offentligt udbud, sker til markedsprisen. En fritagelse for offentligt udbud forudsætter ifølge vejledningen, at tilbudsgiveren har en sådan særlig tilknytning til eller interesse i netop den pågældende ejendom, at det vil være ubetænkeligt at afskære andre potentielle tilbudsgivere fra at komme i betragtning. Fritagelse forudsætter endvidere, at tilbudsgiveren har et konkret og aktuelt og ikke blot potentielt behov for erhvervelse af netop den omhandlede kommunale ejendom. Som eksempler på tilfælde, der afhængigt af de konkrete omstændigheder vil kunne begrunde en undladelse af offentligt udbud, nævner vejledningen: Salg med henblik på, at en ejendom kan indgå i forbindelse med et større projekt. Begrebet projekt skal forstås bredt og kan bl.a. omfatte opførelse af en institution, en virksomhed, et trafik-, havne- eller parkanlæg eller lignende, evt. efter en forudgående arkitektkonkurrence. Projektet kan evt. omfatte andre arealer, der ikke eller kun delvis ejes af den pågældende kommune. Fritagelse kan ske i tilfælde, hvor det må antages, at et krav om offentligt udbud vil kunne lægge hindringer i vejen for et salg af ejendommen eller for virkeliggørelsen af projektet, og hvor det samtidig må antages, at et offentligt udbud ikke vil fremkalde højere eller bedre købstilbud. Det vil i den forbindelse kunne tillægges vægt, såfremt der i det omhandlede projekt indgår arealer, der ikke eller kun delvis ejes af den pågældende kommune. Statsforvaltningen giver i henhold til udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 3, samtykke til, at offentligt udbud undlades ved Furesø Kommunes salg af matr. nr. 18 BV Farum By og Sogn og vejlitra bs til DADES A/S til udvidelse af Farum Bytorv. Det er en forudsætning, at prisen ifølge en vurdering fra to erhvervsejendomsmæglere svarer til markedsvilkårene med tillæg af værdi for synenergieffekten, som anført i ansøgningen. Statsforvaltningen har ved afgørelsen lagt vægt på, at salget af kommunens ejendom sker med henblik på, at arealerne kan indgå i det større projekt, som udvidelsen af Farum Bytorv er. SIDE 4

5 Statsforvaltningen har endvidere lagt vægt på, at et udbud alene vil kunne forventes at fremkalde tilbud fra DADES A/S, som ejer det eksisterende bycenter, da en udvidelse kræver en sammenbygning af centeret. Statsforvaltningen har endelig lagt vægt på, at kommunen vil stilles ringere i forhandlingspositionen over for DADES A/S, såfremt der skal foretages offentligt udbud, og at dette kan medføre, at projektet ikke kan virkeliggøres i overensstemmelse med kommunens intentioner. Med venlig hilsen Katrine Harlou Souchef/ Jette Eikrem Fuldmægtig SIDE 5

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere