side INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. BESKRIVELSE. Lokalplanens indhold 1.1 Illustrationsplan bilag 3 Lokalplanens retsvirkninger REDEGØRELSE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. BESKRIVELSE. Lokalplanens indhold 1.1 Illustrationsplan bilag 3 Lokalplanens retsvirkninger REDEGØRELSE."

Transkript

1

2 BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR OMRÅDE VED "THORSHØJ" TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE. side 1. BESKRIVELSE. Lokalplanens indhold 1.1 Illustrationsplan bilag 3 Lokalplanens retsvirkninger REDEGØRELSE. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning i området Regionplan 2.1 Kommuneplan Kommuneplanrevision (uddrag) 2.2 Dispositionsforslag for arealer mellem fremtidig omfartsvej og nordbyen 2.3 Vej- og stibetjening 2.3 Naturfredningslovens byggelinier 2.4 Kollektiv trafikplanlægning 2.4 Teknisk forsyning 2.4 Dispositionsforslag bilag 4 Kortbilag omkring jordfast fortidsminde bilag 5 Udsnit af kommuneplanens rammekort bilag 6 Kortbilag til vejredegørelse bilag 7 3. Lokalplan. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens område Områdets anvendelse Udstykninger Vej- og stiforhold Tekniske forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugttagen af ny bebyggelse Grundejerforening 3.5 Godkendelsespåtegning 3.5 Matrikulære forhold bilag 1 Lokalplankort bilag 2

3 1. BESKRIVELSE. Lokalplanens indhold og intentioner. Denne lokalplan gælder for et område i den nordlige udkant af Brønderslev by. Lokalplanområdet grænser til den pr. fællesvej, Odinsvej, umiddelbart nord og øst for bygningerne på ejendommen "Thorshøj". Sydfor ligger parcelhusområder udbygget op gennem 70'erne og 80'erne. I den godkendte kommuneplanrevision er arealer nord og øst for "Thorshøj" medtaget under bestemmelserne for enkeltområde 1511, lavt boligområde, Odinsvej. Enkeltområde 1511 er bortset fra nogle enkelte større villabebyggelser og landbrugsbygningerne stort set ubebygget. Med vedtagelse af nærværende lokalplan åbnes mulighed for bebyggelse af tæt-lav boligbebyggelse. Idet Kommunens overordnede planer vedrørende etablering og udbygning af bl.a. en omfartsvej over Vrangdrup-arealerne endnu ikke er gennemført, skal lokalplanområdet midlertidigt vejbetjenes fra den eksisterende pr. fællesvej, Odinsvej. Når omfartsvejen er anlagt, skal der fremføres en 10 m br. stamvej til området, hvorefter Odinsvej overgår til en cykel- og gangsti (men bibeholdes som vejadgang for den eksisterende lovlige bebyggelse). Det interne vejsystem anlægges efter bestemmelserne gældende for indretning af stillevejsområder. Lokalplanen sikrer endvidere : at bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke overstiger 25, at bebyggelsen placeres indenfor byggefelter, og at bebyggelsen kan opføres 1 1-1/2 etage og 1 etage, at bebyggelsen ikke opføres med en større højde end 8,5 m, at der etableres fælles opholds-, lege- og parkeringsarealer. Lokalplanområdet berøres af byggelinier, 100 m, omkring de fredede gravhøje nr , , hvorfor lokalplanen skal til udtalelse hos Skov- og Naturstyrelsen, jfr. kortbilag nr. 5.

4

5 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. Det er vigtigt at vide, at en lokalplan ikke kan tvinge nogen til at foretage sig noget bestemt. Lokalplanen skal derimod følges, hvis man beslutter sig til at foretage ændringer i det bestående. Lokalplanen kan altså ikke tvinge nogen til at udstykke, til at nedlægge en virksomhed osv. til at bygge om, I mere specielle tilfælde kan lokalplanen dog gennemføres ved, at kommunen eksproprierer og således gennemtvinger ændringer. Dette sker normalt, når der skal gennemføres offentlige anlæg (veje, stier, skoler, parker m.v.).. Når lokalplanen er vedtaget, kan den kun ændres ved, at der udarbejdes en ny lokalpar for området indeholdende de påtænkte ændringer. Med andre ord : Ændringer i en lokalplan kræver normalt en ny lokalplan. Byrådet kan dog give dispensationer fra bestemmelserne i lokalplanen. Dette gælder kun i tilfælde, hvor dispensationer ikke vil ændre den særlige karakter, som lokalplanen søger at skabe for området. Når en eventuel dispensation berører naboers eller andre omboendes interesser, skal disse have underretning om dispensationsansøgninger og mulighed for at komme med bemærkninger til den inden for en given frist (mindst 2 uger). Først herefter kan byrådet give dispensation.

6 2. REDEGØRELSE. Lokalplanens forhold til den Øvrige planlægning for området. Regionplan. Regionplan , sidst revideret 1990, medtager bl.a. retninglinier, angående støj fra skydebaner. Lokalplanens område er beliggende indenfor de teoretisk definerede støjkonsekvenszoner fra skydebanen, d.v.s. at det teoretiske støjniveau er over db(a) "impulse". Der er efterfølgende foretaget støjmålinger omkring den eksisterende skydebane, der ligger ca m nordvest for lokalplanområdet. Rapporten, udfærdiget af Cowiconsult oktober 1989, dokumenterer, at lokalplanens område ikke belastes med et støjniveau fra skydebanen, der begrænser muligheden for opførelse af støjfølsom bebyggelse i det planlagte område. Rapporten konkluderer endvidere, at belastningen ca. 500 m fra skydebanen ligger under den i Miljøstyrelsens vejledning 2/1979 anførte støjgrænseintervalværdi for støjfølsom bebyggelse. Kommuneplan for Brønderslev kommune. Status, mål i den lokale planlægning og perspektiver er redegjort ved kommuneplanens tilblivelse i Efterfølgende er der i foretaget revision af planen. Bl.a. er der nord for eksisterende parcelhusområder ved Odinsvej og Thorsvej udlagt et nyt enkeltområde 1511, lavt boligområde, jfr. kortbilag nr. 6. Fra kommuneplanens redegørelse kan herefter gengives i uddrag tilpasset den senere revision ; 15. Brønderslev Nord (kommuneplan ). Status. Området består dels af det næsten rene boligområde nord for Markedsvej. Boligområdet afgrænses mod hovedvejen af et omtrent udbygget erhvervsområde med bl.a. varmecentral og en stor dagligvarebutik med meget stort kundeopland. Dels findes i denne bydel det ligeledes omtrent udbyggede institutionsområde ved Nordens Alle med bl.a. skole, gymnasium og halmforbrændingsanlæg. Der er knap boliger i området, og der påregnes ikke nye samlede boligbebyggelser i planperioden. Området hører idag under Hedegårdsskolens distrikt, men der er i øvrigt flydende skoledistrikter i hele Brønderslev by.

7 Mål i den lokale planlægning. Det er hovedmålet, at institutionsområdet ved Nordens Allé indenfor planperioden vil blive færdigudbygget og afrundet med andre institutioner. Det er endvidere et vigitgt mål, at lokalområdet - også i takt med ændringen i beboernes alderssammensætning gennem planperioden - vil udgøre et velfungerende boligområde. Perspektiver. Der er i område 1501 mulighed for byfornyelse i form af trafiksaneringer på en del af de lange lige boligveje. Herved vil områdets friarealsituation kunne suppleres med mindre fælles opholdsarealer. De nord-sydgående veje vil dog fortsat skulle fungere som fordelingsveje. Markedsvej-Tolstrupvej vil i den videre trafikplanlægning blive bearbejdet med henblik på en fredeliggørelse af først og fremmest strækningen Nørregade-Eventyrvej. Den del af den ikke-lokale trafik, der belaster Markedsvej, formodes at have ærinde dels i erhvervsområdet, 1545, og dels i midbyen. Dertil kommer den regionale trafik mellem Løkken og hovedvej A-13. Som en forlængelse af Agdrupvej påregnes på længere sigt etableret en nordre ringvej fra krydset Tolstrupvej/Nordens Allé til hovedvejen ved Psykiatrisk Sygehus. I rammeplanen udlægges ved Thorsvej et areal til kirkegård til ibrugtagning efter kirkegården ved Knudsgade, (se kommuneplanrevision). Området mellem dette areal og Gudekvarteret planlægges ikke ibrugtaget i planperioden. På længere sigt vil det imidlertid kunne tænkes inddraget til boligbebyggelse og friarealformål. Kommuneplanrevisionen (uddrag). I forhold til kommuneplanen gives plads til en beskeden udvidelse af arealudlæg til boligformål svarende til ha. Byrådet vurderer rummeligheden i de 5 lokalcentre til at være tilstrækkelig i planperioden, mens arealudlæggene i Brønderslev by efterhånden begynder at stramme til. Udover "skjulte" boligarealreserver skabt ved fortætning og byomdannelse, (knap 70 boliger), findes detailplanlagte arealer svarende til 181 boliger (alle i vestbyen) og udlagte arealer svarende til 175 boliger (Valby-område og område syd for Løvparken - Søparken). Rummeligheden svarer til ca. 6 års boligbyggeri i Brønderslev. De nye udlæg til boligformål foreslås tilvejebragt ved at konvertere områderne 1575 "Kirkegård", og 1585, "Jordbrugsområde med reguleret anvendelse til boligformål". Området andrager ca. 12,5 ha og kan midlertidigt vejforsynes fra Odinsvej. Rummeligheden andrager 55 boliger. Senere bør området vejbetjenes fra den kommende vejforbindelse over Vrangdrup-arealerne og indgå i byudviklingsperspektivet på disse arealer. Byrådet vil ikke pege på yderligere udlæg til boligformål ved denne kommuneplanrevision.

8 Dispositionsforslag for arealer mellem fremtidig omfartsvej og nordbyen. Brønderslev kommune har i forbindelse med forhandling med interesserede bygherrer ladet udarbejde en skitseplan (dispositionsplan) for udnyttelse af arealerne nord for byen. Arealerne, der udnyttes landbrugsmæssigt, skråner fra vandskellet ved den eksisterende bebyggelse mod nord ned til Vrangdrupvej, hvor den projekterede omfartsvej forventes at skulle anlægges, jfr. kortbilag nr. 4. Planen, der er meget fleksibel, er forsøgt indpasset i landskabet. Brønderslev Byråd har vedtaget, at planen skal danne grundlag for den kommende revision af kommuneplanen og indtil da være administrationsgrundlag. Vej- og stibetjening. Som det fremgår af beskrivelsen, skal lokalplanområdet midlertidigt vejbetjenes ad den privat fællesvej, Odinsvej, jfr. kortbilag nr. 7. Vejen forløber fra Vidarsvej ved matr.nr. 22-e V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, mod nord og nordøst forbi matr.nr. 4-eo, 19-q, 4-e, 19-p, 19-n, 19-g m.fl. smst. til den private fællesvej, Vrangdrupvej. Vejen er på matrikelkortet udlagt over matr.nr. 4-e. På strækningen ud for matr.nr. 4-eo er udlægsbredden ca. 7,00 m og på den øvrige del 4,00 m. Vejen henligger i marken med en lidt anden beliggenhed og bredde. På den sydligste del ligger befæstelsen stort set på matr.nr. 4-e, dog med en mindre del på matr.nr. 19-q. Nord for den private vej Gefionsvej er vejen "skubbet" mod nordøst, således at den ved nordskellet af matr.nr. 19-p næsten i sin helhed er beliggende på matr.nr. 19-p. På det videre forløb mod nord til Vrangdrupvej ligger vejen på matr.n r. 19-n og 19-g langs vestskellet. Vejen er befæstet med sten, sand og grus 1 3,0-3,5 m's bredde på hele strækningen og benyttes af de til vejen grænsende ejendomme, som kun har Odinsvej som eneste adgang. Når en fremtidig omfartsvej (ca. forløb fra Tolstrupvej via Vrangdrupvej til hovedvejen) er anlagt og adgang etableres hertil via en 10 m bred stamvej, skal Odinsvej overgå til cykel- og gangsti og som fortsat adgangsvej for de hidtidige ejendomme. Det foreslås i lokalplanen, at udvidelse, nyanlæg m.v. kun sker på matr.nr. 4-e og 19-n, og at Odinsvej opretholdes i sit nuværende tværprofil. sin nuværende standard kan betjene lokalplanområ- Det skønnes, at vejen i det. Det interne vejsystem anlægges efter bestemmelserne gældende for indretning af stilleveje. at vejprojekt skal forelægges vej- Lokalplanen indeholder bestemmelse om, bestyrelsen til godkendelse.

9 Naturfredningslovens byggelinier. Lokalplanområdet berøres af 100 m byggelinier omkring de fredede fortidsminder henholdsvis nr og , beliggende syd og vest for, jfr. kortbilag nr. 5. Der er fra Nordjyllands Amt indhentet ophævelse af naturfredningslovens 100 m byggelinier omkring fredede fortidsminder. Ophævelsen gælder kun inden for lokalplanens område. Kollektiv trafikplanlægning. Bybusnettet har rute ad Tolstrupvej. Teknisk forsyning. Elforsyning skal ske fra B.O.E. Vandforsyning skal ske fra BrØnderslev kommunale Vandforsyning. Varmeforsyning skal ske fra BrØnderslev kommunale Varmeforsyning. Kloakforsyning skal ske i henhold til spildevandsplanen, d.v.s. spildevand ledes til Odinsvej og regnvand til NØrreå.

10

11

12

13

14 . LOKALPLAN NR "Område ved "Thorshøj" til tæt-lav boligbebyggelse". I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område : 1 Lokalplanens formål. Lokalplanen har til formål : at at sikre områdets anvendelse til tæt-lav boligformål, sikre en attraktiv udformning af områdets boligbebyggelse, at sikre en hensigtsmæssig udformning af veje, stier-, opholds- og legearealer. 2 Lokalplanens område. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter del af matr.nr. 4-e og 19-n V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, samt alle parceller, der efter 1. maj 1991 udstykkes herfra. 2.2 Det samlede lokalplanområde overføres med lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. 3 Områdets anvendelse. 3.1 Området må kun anvendes til boligformål, og der må kun opføres tæt-lav boligbebyggelse. Der må i bebyggelsen ikke etableres vandrette lejlighedsskel. 3.2 Der må maximalt opføres 20 boliger i etape 1 og 10 boliger i etape 2 (ialt 30 boliger). 3.3 Såfremt bebyggelsen opdeles ved udstykning, må der kun opføres og indrettes én bolig på hver parcel. 3.4 Der kan på den enkelte ejendom drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan drives i et boligområde, og som ikke medfører gener, hverken for naboer eller for området som helhed. 3.5 Inden for området kan opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, når de ikke har mere end 10 m 2 bebygget areal og ikke er højere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 4 Udstykninger. 4.1 Der må ikke udstykkes parceller med en størrelse, der er mindre end 220 m2.

15 4.2 Udstykninger skal foretages i overensstemmelse med den vejledende udstykningsplan, jfr. kortbilag nr. 2 5 Vej- og stiforhold. 5.1 Indtil en fremtidig omfartsvej nord for området er etableret, skal lokalplanområdet vejbetjenes midlertidigt fra Odinsvej i sin nuværende udformning. Vejens tværprofil, incl. beplantning, udfor matr.nr. 4-eo skal bibeholdes i sin nuværende udformning. Tilslutningen til lokalplanområdet placeres, som vist i princippet på kortbilag nr. 2 ved pkt. B og udformes som en fortovsoverkørsel. Når omfartsvejen er anlagt, skal der etableres vejtilslutning med en 10 m br. stamvej B - C ved pkt. B. På strækningen A - B overgår Odinsvej herefter til cykel- og hovedsti med 6 m's udlægsbredde. 5.2 Der udlægges areal til nye veje og stier : stamvej B - C. 10 m bred boligveje : 6 m bred hovedsti/cykelsti : 6 m bred 5.3 Fælles opholds- og legearealer etableres i princippet, som vist på kortbilag nr Der skal etableres parkeringsmulighed for 1-1/2 bil pr. beboelse. Muligheden kan tilvejebringes med garage og/eller carport. 5.5 Parkering af lastbiler, busser o.lign. er forbudt på eller ud for grundene/parcellerne. Campingvogne må kun anbringes på eller ved grundene/parcellerne i det omfang, det er nødvendigt for af- og/eller pålæsning. 5.6 Boligvejene skal udformes under hensyntagen til de forskelligeartede funktioner, de skal betjene : - færdselsareal for samtlige trafikanter, - adgang til hver enkelt ejendom, - lege-, opholdsareal for områdets beboere, - gæsteparkeringsareal i begrænset omfang. 5.7 Vejprojekt skal forelægges vejbestyrelsen til godkendelse. 6 Teknisk forsyning. 6.1 Al ny bebyggelse i området skal tilsluttes Brønderslev kommunale fjernvarmeforsyning på de til enhver tid gældende betingelser.

16 6.2 El-ledninger, herunder til vej- og parkeringspladsbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. 6.3 Gadebelysning skal etableres som parklamper. 7 Bebyggelsens omfang og placering. 7.1 Inden for området må kun opføres tæt-lav boligbebyggelse. 7.2 Bebyggelsensprocenten for lokalplanområdet under ét må ikke overstige Bebyggelsen opdeles 1 2 etaper, jfr. kortbilag nr. 2. Etape 2 må ikke påbegyndes, før end etape 1 er færdigudbygget. 7.4 Bebyggelsen skal opføres indenfor de på kortbilag nr. 2 viste byggefelter. Byggefelt 1 Bebyggelsen må kun opføres med 1 etage. Byggefelt 2 : Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1-1/2 etage. Bebyggelse med trempelkonstruktion er tilladt. Tremplens skæring med tagfladen må ikke overstige 1,5 m målt fra etageadskillelsens overkant. 7.5 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 7.6 Bebyggelsen skal opføres med symmetriske saddeltage. For bebyggelse skal gælde, at tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem Carporte og garager kan opføres med symmetriske saddeltage. Tagets vinkel med det vandrette plan må være mellem Carporte/garager skal opføres efter en samlet godkendt plan. 7.9 Tilbygninger skal opføres med samme taghældning som hovedhuset. På mindre bygningsdele, eksempelvis udhuse, kan der med Bygningsmyndighedens godkendelse i hvert enkelt tilfælde meddeles tilladelse til at udføre taget uden hældning En eventuel kælder må ikke have loftet beliggende mere end 0,80 m over terræn Det er tilladt at etablere tagudhæng op til 60 cm Såfremt bebyggelsen opdeles ved udstykning, finder byggelovens 6a om ejendommenes størrelse, byggelovens. 6b om bebyggelsesprocenter, ikke anvendelse i lokalplanområdet.

17 Endvidere finder Bygningsreglementets (1982) kap og om højde i forhold til naboskel og sti samt bebyggelsens højde i forhold til anden bebyggelse på samme grund ikke anvendelse i lokalplanområdet. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden. 8.1 Ydre bygningssider skal opføres i teglsten, der fremstår som blank mur (enten røde eller gule sten) eller vandskuret overflade i farverne hvid, grå eller jordfarver. Til mindre bygningsdele kan også andre materialer anvendes. Som mindre bygningsdele henregnes ikke gavltrekanter. 8.2 Tage skal dækkes med vingetegl. Til garager, carporte, udhuse og mindre bygningsdele kan også andre materialer anvendes. 8.3 Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes undtagen på mindre bygningsdele eller på dele af tagflader. 8.4 Udvendig trappe til udnyttelig tagetage må ikke etableres. 8.5 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Bygnignsmyndighedens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.6 Der må ikke opsættes udvendige antenner (herunder parabolantenner) til radio, fjernsyn o.a. 9 Ubebyggede arealer. 9.1 De på kortbilag nr. 2 viste opholds- og legearealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges til fællesarealer for bebyggelsens beboere. 9.2 Parkeringspladser skal etableres og placeres, i princippet som vist på kortbilag nr Hegn må i afgrænsning mellem grundene eller i naboskel kun etableres som levende hegn, dog må der omkring opholdsarealer og terrasser mellem grundene/parcellerne opsættes indtil 4 lb. m fast hegn. 9.4 Terrænreguleringer må kun foretages med Bygningsmyndighedens tilladelse. Mindre reguleringer på højst ± 0,5 m og mindst 0,5 m fra grund/skel må dog foretages uden tilladelse. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før : - vej-, sti- og kloakanlæg samt opholds-, lege- og parkeringsarealer er udført efter godkendt projekt, - der er foretaget tilslutning til fjernvarmeforsyning,

18 11 Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af bebyggelsen indenfor lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 50% af bebyggelsen er solgt. Grundejerforeningens vedtægter skal forelægges BrØnderslev byråd til godkendelse. VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanforslaget er vedtaget af BrØnderslev Byråd, den 12. juni Peder Ivar Nielsen borgmester sign. Lokalplanen er i henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning endeligt vedtaget af BrØnderslev Byråd, den 6. november Peder Ivar Nielsen borgmester sign. Vedtagelsen er offentliggjort den 19. november 1991.

19

20

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR OMRÅDE VED ODINSVEJ TIL BOLIGBEBYGGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR OMRÅDE VED ODINSVEJ TIL BOLIGBEBYGGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1511-03 OMRÅDE VED ODINSVEJ TIL BOLIGBEBYGGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. BESKRIVELSE OG REDEGØRELSE Lokalplanens indhold og intentioner 1.1 Illustrationsplan Bilag

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ Stilling SKANDERBORG KOMMUNE 1984 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej.

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej. ,c ~ Matr.nr. 6-gø og del af 6 a, Anmelder: Svendborg markjorder, samt Svendborg kommunes matr.nr. 39-a m.fl., Græshol- tekniske forvaltning mene, Svendborg jorder. Gåsestræde 14 B 5700 Svendborg SVENDBORG

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. :

Lokalplan nr. : LOKALPLAN 1361-04 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. : 1361-04 Del af karre 16.- område til centerformål. REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område. i Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 55. Lokalpian nr. 55 for et område til ældreboliger ved St. Nørgårds vej i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 55. Lokalpian nr. 55 for et område til ældreboliger ved St. Nørgårds vej i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 55 Lokalpian nr. 55 for et område til ældreboliger ved St. Nørgårds vej i Skjern by. Udarbejdet i febr, 1987 af Skjern kommune, Teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS

Læs mere

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s --T- -s -,- - L 159608 Skive kommune Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen.. - Manenlyst Teknisk forvaltning 1995 O 250 500 750 1 O00 1250 m Lokalplan nr. 64.1 - Et område til åben-lav

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 218 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde ved D~esvej nord for Danagarden

LOKALPLAN NR. 218 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde ved D~esvej nord for Danagarden LOKALPLAN NR. 218 for et boligområde ved D~esvej nord for Danagarden HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 218 FOR ET BOLIGOMaDE VED DØESVEJ. NORD FOR DANAGARDEN INDHOLDSFORTEGNELSE Side S;

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR RIBE NØRREMARK Rønnebærparken LOKALPLAN NR. 03.04 Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 14. april 1980 og offentligt fremlagt fra den 29. april til den 29. juni 1980. Lokalplanen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29 FREDERIKSSUND KOMMUNE Lokalplan for et område ved Kirkegade Vedtaget af byrådet den 3. juli 1984 LOKALPLAN nr.29 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Første del, REDEGØRELSE A Indledning B B 1 B 2 B 3 B 4 C D Forholdet

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V.

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V. VISSENBJERG KOMMUNE LOKALPLAN FOR C 3-1 ET OMRÅDE TIL HOTEL M.V. I VISSENBJERG Anmelder: Hübbe & Thorlacius Landinspektørfirma Hunderupvej 71, 5230 Odense M STEMPt~MÆRKE J nr 512/87 KBN/mt ~ ~?~ ~t F~~t~

Læs mere