Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne"

Transkript

1 Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren for bilag 5. Bilag 14 er senest godkendt af Miljø- og Energiudvalget på møde den 21. januar 2015 (punkt 3).

2 Bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne I dette bilag gennemgås alle forsyningsgrupperne i Aalborg Kommune. Der fokuseres på i hvilket omfang, vandværkerne inden for den enkelte gruppe selv har eller via en ledningsforbindelse til et andet vandværk har adgang til en grundvandsressource, hvor der er planer om grundvandsbeskyttelse. Dette bilag udgør første bud på en ressourceopgørelse omfattende alle vandværker med egen vandindvinding i Aalborg Kommune. Derfor er der mange uafklarede forhold, som Aalborg Kommune i samarbejde med de berørte vandværker vil arbejde videre med i planperioden. Det er hensigten, at bilaget skal revideres løbende, således at det bliver et brugbart værktøj i forhold til planlægning og sagsbehandling inden for eksempelvis indvindingstilladelser og indsatsplaner. Når der i bedømmelsen af et vandværk eller en forsyningsgruppes vandbehov er lagt 25 % til det nuværende vandbehov, er der taget udgangspunkt i samme princip som benyttes, når der gives nye indvindingstilladelser. Skemaerne indeholder alle vandværker med egen vandindvinding. Herudover fremgår indvindingstilladelsen samt den indvundne vandmængde (mio. m 3 pr. år), som fortæller om det nuværende vandforbrug inden for hver forsyningsgruppe. Kategori giver information om beskyttelsesmulighederne. Den sidste kolonne angiver hvilke kildepladser og hvilken vandmængde, der forventes sikret via langsigtet grundvandsbeskyttelse. Disse oplysninger beror på den viden Aalborg Kommune i skrivende stund har til rådighed. Distributionsværker er helt udeladt fra denne ressourceopgørelse. Distributionsværkerne forventes at være sikret via det vandværk, der leverer vand til dem. Når der i dette bilag refereres til vandværker, er det derfor altid vandværker med egen vandindvinding. sniveau Farverne i kolonnen Kan er en bedømmelse af, om det enkelte vandværk med den nuværende indvindingstilladelse, beliggenhed og eventuelle sikkerhedsforbindelse til et andet vandværk kan trække på en fremtidssikker grundvandsressource: - Grønt markerer, at det nuværende vandbehov tillagt 25 % kan dækkes - Gult markerer, at det nuværende vandbehov lige netop kan dækkes - Rødt markerer, at det nuværende behov ikke kan dækkes på sigt - Spørgsmålstegn angiver, at der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til grundvandsbeskyttelse Forsyningsgruppeniveau Det er tilsvarende angivet for forsyningsgruppen set under et, om den samlede grundvandsressource i gruppen er tilstrækkelig: - Grøn markering viser, at alle vandværker i gruppen i dag kan trække på en grundvandsressource, som dækker det nuværende behov tillagt 25 %, og som påtænkes sikret i fremtiden - Gul markering er anvendt, hvor grundvandsressourcen på gruppeniveau dækker det nuværende vandbehov, men hvor der f.eks. skal etableres forbindelsesledninger mellem nogle af 138

3 vandværkerne for, at alle kan trække på den sikre grundvandsressource, eller der mangler nogle afklaringer - Rød markering viser, at der for gruppen set under ét ikke er fundet en tilstrækkelig stor grundvandsressource, der kan 1.1 Ressourceopgørelse for Hals-området Forsyningsgruppe Hals Vester Hassing Aslundvej Øster Hassing Vej Skindbjerg Gandrup Tæt by 0 Ulsted Ålebæk Ulsted ? I ALT * * Inkl m 3 som Gettrup indvandt i. Gettrup kommer ind under Ulsted ved årsskiftet 2014/2015. Den samlede vandmængde, der forventes beskyttet ligger lidt over det samlede behov for vand i forsyningsgruppen. Gandrup har ikke selv en sikker grundvandsressource og har ikke sikkerhedsledninger til andre vandværker. - Der skal etableres forbindelsesledning til Gandrup - Mulighederne for at udvide indvindingskapaciteten på de eksisterende kildepladser bør undersøges, således at Gandrup og evt. Ulsted har adgang til en ressource, der kan - Vurdering af, hvorvidt Ulsted skal gennemføre varig grundvandsbeskyttelse på egen kildeplads afventer den kommende revision af indsatsplanen for Hals-området 139

4 1.2 Ressourceopgørelse for Sejlflod-området I Sejlflod-området er alle vandværker på nær to en del af vandsamarbejdet VSK. Nedenstående ses derfor en opgørelse for VSK samt en vurdering af de to øvrige vandværker. Forsyningsgruppe VSK VSK Gudumholm Kællingbjerg Gudumholm Sejlflod Enge Storvorde Tæt by 0 Kongerslev Tæt by Spredt by Smeden Sandende Øster Enge I ALT ? Sejlflod Enge s indvindingsopland ligger i et område udpeget til råstofgraveområde. Det vurderes derfor umiddelbart, at det ikke vil være fornuftigt at gennemføre varig grundvandsbeskyttelse inden for deres indvindingsopland. Der er ikke etableret forbindelsesledning fra VSK til Sejlflod Enge og Gudumholm. Ved Storvorde mangler der blot en sammenkobling ved vandværksbygningen. Den samlede vandmængde, der forventes beskyttet i forsyningsgruppen, ligger under det nuværende forsyningsbehov derfor har de to vandværker, hvor der ikke skal ske en langsigtet grundvandsbeskyttelse, reelt ikke adgang til en sikret grundvandsressource. Øster Enge s indvindingsopland ligger i et område udpeget til råstofgraveområde. Det vurderes derfor umiddelbart, at det ikke vil være fornuftigt at gennemføre varig grundvandsbeskyttelse inden for deres indvindingsopland. Kongerslev og Øster Enge har ikke sikkerhedsledninger til andre vandværker. - VSK bør ansøge om en øget indvindingstilladelse, hvis de planlægger på sigt at skulle forsyne øvrige vandværker - En større andel af grundvandsressourcen bør sikres via langsigtet grundvandsbeskyttelse - Der bør etableres sikkerhedsledninger fra VSK til Sejlflod Enge og Gudumholm - Øster Enge skal etablere en sikkerhedsledning til et vandværk med en sikret grundvandsressource - Det skal afklares, hvordan Kongerslev sikrer en tilstrækkelig grundvandsressource til eget brug kortlægning og til dels indsatsplan for Kongerslev afventes 140

5 1.3 Ressourceopgørelse for Aalborg-området Forsyningsgruppe 1 - Drastrup Restrup Nørholm Enges Spredt by? Frejlev Tæt by Syd Kalmanparken Drastrup Tæt by 0 AFV Drastrup I ALT AFV Drastrup vil kunne dække det samlede forsyningsbehov i gruppen tillagt 25 %. Såvel Drastrup som Restrup Nørholm Enges har en forbindelsesledning til AFV Drastrup. Det er muligt at gennemføre varig grundvandsbeskyttelse på Frejlevs kildeplads Syd, men der er ikke planlagt varig grundvandsbeskyttelse på Frejlevs kildeplads Kalmanparken (tæt by). Idet Frejlev ikke er forbundet med andre vandværker, har vandværket dermed ikke adgang til en tilstrækkelig stor fremtidssikret grundvandsressource. - Frejlev bør enten ansøge om at udvide sin indvindingstilladelse på kildeplads Syd eller alternativt etablere en sikkerhedsforbindelse til AFV Drastrup - Forholdene omkring beskyttelse af Restrup Nørholm Enge skal afklares i forbindelse med den kommende Indsatsplan for Aalborg Sydvest Forsyningsgruppe 2 Aalborg SØ Indvindings tilladelse AFV Kongshøj Vissegård AFV Brunsted AFV Engkilden Dall Villaby Vejgaard Spredt by Golfparken Tæt by Midtbyen 0 Granly Tæt by 0 Visse Tæt by 0 Gistrup Tæt by 0 I ALT * * Inkl m 3 som Nøvling indvandt i. 141

6 Den samlede vandmængde, der forventes beskyttet ligger ikke 25 % over vandbehovet i forsyningsgruppen. Der er en ny kildeplads i området undervejs AFV Lundby Krat. Denne kildeplads vil sikre den nødvendige overskudskapacitet i forsyningsgruppen. - Ingen Forsyningsgruppe 3 - Hvorup Tæt by Vikingevej 0 Lindholm Voerbjergvej Kammerdal Nr. Uttrup AFV Hvorup Syd I ALT Aalborg Kaserner har i 2014 sløjfet deres indvindingsboringer og får nu vand fra Nr. Uttrup. De har et vandforbrug på ca m 3 årligt. Der er forbindelsesledninger mellem de tre vandværker, og AFV Hvorup kan reserveforsynes fra forsyningsgruppe 2 via forbindelsesledning under Limfjorden. - Lindholm har søgt om øget indvindingstilladelse på m 3. Behandling af ansøgningen afventer grundvandsmodel for området 142

7 Vestbjerg Spredt by Stakladen? Grindsted Spredt by Tæt by Tranevej Espelunden * 0 Uggerhalne Tæt by Øst Vest * Gl. Sulsted Spredt by Sulsted Stationsby Tæt by Ajstrup Østre Spredt by 0 0 I ALT * Forudsætter en ændret indvindingsstrategi på de to vandværker. Forsyningsgruppe 4 Hammer Bakker Hammer Bakker Vandforsyningsselskab Kategori Kildeplads Beskyttes Hammer Bakker VFS Forsyningsgruppe 4 Hammer Bakker Vodskov Kategori Kildeplads Beskyttes Tæt by Drøvten 0 Vodskov Østerbæk? Spredt by Møgelbjergvej? Vesterbæk? Horsens-Langholt Spredt by I ALT * * Inkl. halvdelen af tidligere Gl. Vodskov s indvinding, idet Gl. Vodskov blev overtaget af Vodskov d. 19. juni. erne er indbyrdes forbundet med sikkerhedsledninger. - Vodskov skal afklare, om de fremadrettet vil benytte det nu nedlagte Gl. Vodskov s kildeplads og Forsorgscenterets kildeplads - Når Vodskov er afklaret omkring deres kildepladser, skal det besluttes hvilke kildepladser, der skal - Det skal sikres, at der en tilstrækkelig stor grundvandsressource til hele gruppen - Hammer Bakker Vandforsyningsselskab har søgt om en øget indvindingstilladelse på m 3 143

8 Torpet Vadum Nørlang Spredt by Ellehammervej 0 I ALT Vadum har sikret varig grundvandsbeskyttelse på Nørlang kildeplads, men idet der ikke er planlagt varig grundvandsbeskyttelse på kildepladsen Ellehammervej, har Vadum ikke adgang til en tilstrækkelig stor fremtidssikret grundvandsressource. Vejlen og Torpet er vurderet til ikke at være bæredygtige vandværker på sigt, og der er derfor på nuværende tidspunkt ikke planlagt varig grundvandsbeskyttelse af de to vandværkers kildepladser. Der er forbindelsesledninger mellem de tre vandværker, men den samlede vandmængde, der forventes beskyttet, udgør kun godt halvdelen af det nuværende vandbehov. - Vadum bør undersøge muligheden for at udvide deres indvindingstilladelse med m 3 på Nørlang kildeplads eller på en ny kildeplads, hvor der er mulighed for at gennemføre grundvandsbeskyttelse - Ingen Forsyningsgruppe 5 Vadum Vejlen Forsyningsgruppe 6 Tylstrup Tylstrup I ALT Forsyningsgruppe 7 Sønderholm Klitgård Sønderholm I ALT

9 Der er en forbindelsesledning mellem Klitgård og Sønderholm og den samlede vandmængde, der forventes beskyttet, svarer til det samlede behov for vand i forsyningsgruppen. Der er en ledningsforbindelse mellem Sønderholm og AFV Nibe. - Sønderholm skal skabe overensstemmelse mellem indvindingstilladelse og indvundet vandmængde Der er forbindelsesledninger mellem de fire vandværker. - Arndrup vandværk bør udvide deres indvindingstilladelse til m 3 /år - Oppelstrup skal skabe overensstemmelse mellem indvindingstilladelse og indvundet vandmængde Forsyningsgruppe 8 Arndrup Oppelstrup Spredt by 0 Gunderup Spredt by 0 Arndrup Vaarst I ALT Forsyningsgruppe 9 Flødal Godthåb Tæt by 0 Svenstrup Tæt by Æblehaven 0 Atletikvej AFV Flødal AFV Ferslev Ellidshøj Spredt by? I ALT Der er følgende forbindelsesledninger i gruppe 9: Godthåb AFV Flødal Ellidshøj AFV Flødal AFV Flødal AFV Drastrup AFV Ferslev AFV Volsted Svenstrup AFV Flødal 145

10 - Mulighederne for at udvide indvindingskapaciteten på AFV Flødal undersøges pt. Forsyningsgruppe 10 Klarup Kategori Kildeplads Beskyttes Klarup Romdrup Tæt by 0 I ALT Den samlede vandmængde, der forventes beskyttet, ligger ca. 20 % over det nuværende vandbehov for forsyningsgruppen. Der er forbindelsesledning mellem Romdrup og Klarup. - Ingen 146

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere