AALBORG KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL"

Transkript

1 AALBORG KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL RAPPORT VERSION 1.0 DECEMBER 2015

2 INDHOLD 1. Indledning Metode og fremgangsmåde Udregning af den sociale profil score Aggregering af social profil score Skoledistrikternes sociale profil Hovedresultater: Skolernes sociale profil Sammenligning af fordeling med Aalborg Kommunes nuværende model Opsummering AALBORG l DECEMBER

3 1. INDLEDNING Denne rapport tegner et billede af de sociale profiler af skoledistrikterne i Aalborg Kommune. Formålet med analysen er at tilvejebringe et faktabaseret grundlag til fordelingen af midler mellem skolerne. Rapporten indeholder resultaterne af den socioøkonomiske analyse, som Epinion har gennemført på baggrund af data fra kommunen og fra Danmarks Statistik, og der præsenteres en konkret fordelingsnøgle, som kan implementeres direkte i en ny fordelingsmodel. Rapporten er opbygget således, at analysens metode og fremgangsmåde præsenteres i afsnit 2. Afsnit 3 indeholder hovedresultater i form af udregningen af skolernes sociale profil på fire forskellige grupper af, og dette sammenlignes med Aalborg Kommunes nuværende model. AALBORG l DECEMBER

4 2. METODE OG FREMGANGSMÅDE Skoledistrikternes socioøkonomiske udgangspunkt beskrives i analysen ved hjælp af den såkaldte sociale profil score. I dette afsnit redegøres for den metode, der ligger til grund for udregningen og aggregeringen af den sociale profil score. Det vil sige, hvordan den sociale profilscore udregnes for hver enkelt elev/barn i kommunen, samt hvordan resultaterne af udregningerne aggregeres på skoledistriktsniveau til et udtryk for hver skoledistrikts sociale profil. Rapportens analyser er gennemført på baggrund af et datagrundlag på , som i 2015 er bosiddende i et af skoledistrikterne Aalborg Kommune 1. Til hvert af disse børn er knyttet baggrundsoplysninger fra Danmarks Statistik vedrørende barnet samt dets biologiske forældre. 2.1 Udregning af den sociale profil score Konkret beskrives skolernes sociale profil ved hjælp af syv indikatorer, der alle vedrører forældrenes baggrund og socioøkonomiske status. Udvælgelsen af indikatorerne samt vægtningen af indikatorerne i forhold til hinanden trækker på en tidligere analyse lavet af Epinion. Her er det undersøgt, hvilke sociale baggrundsfaktorer, der har betydning for nes præstationer i grundskolen (afgangskarakterer), samt hvor stor betydning de forskellige faktorer har i forhold til hinanden. Tankegangen er, at de sociale baggrundsvariable er udtryk for den støtte, barnet får fra hjemmet. Udgangspunktet for denne analyse er en antagelse om, at de faktorer, der har betydning for nes præstationer i skolen (afgangskarakterer) også har indflydelse på behov for specialundervisning. Nedenstående er en oversigt over de baggrundsoplysninger/indikatorer, der er anvendt i analysen. Som nævnt er indikatorerne vægtet på baggrund af, hvor stor betydning de har for nes afgangskarakterer. Tallene i parentes angiver vægtningen: Moderens civilstatus (moderen ikke gift*-0,107) Indvandrer/efterkommer (begge forældre danske eller vestlige indvandrere*0,336; én forælder ikkevestlig indvandrer*0,233) Beskæftigelsesstatus (begge forældre uden for arbejdsmarked og ikke under uddannelse*-0,278; én forælder uden for arbejdsmarked og ikke under uddannelse*-0,080). Moderens uddannelsesniveau 2 (*0,1663) Faderens uddannelsesniveau (*0,1097) Samlet bruttoindkomst (*0, ) 1 Den oprindelige population var på Fire er udeladt af analyse, da de ikke kunne knyttes til et distrikt. 2 Forældrenes uddannelse er opdelt i følgende kategorier: 1) Uoplyst, 2) Grundskole, 3) Erhvervsfaglig, 4) Gymnasial/KVU, 5) MVU, 6) LVU AALBORG l DECEMBER

5 Moderens alder (ved fødslen) (*0,0129). På baggrund af disse faktorer udregnes en social profil score for hver enkelt elev, og denne indeks-score beskriver således elevens sociale udsathed. Ved manglende information om forældres socioøkonomiske forhold anvendes dataimputation. 2.2 Aggregering af social profil score For at analysen kan give et udtryk for skoledistrikternes sociale profil må scoren på individniveau aggregeres. Aggregeringen af nes score kan ske på to måder. For det første på baggrund af den samlede sociale profil for alle ne i et skoledistrikt. Ulempen ved denne fremgangsmåde er, at et skoledistrikt med eksempelvis 100 med middel udsathed får lige så mange midler som et skoledistrikt med 50 med høj udsathed og 50 med lav udsathed selvom sidstnævnte skoledistrikt med de 50 i højrisikogruppen må forventes at have et større behov for specialundervisning end førstnævnte skoledistrikt med 100 gennemsnitlige. Det er derfor fravalgt at gennemføre analysen på baggrund af alle skoledistriktets. For det andet kan man vælge udelukkende at fokusere på de mest udsatte, og dermed med størst forventet behov for at modtage specialundervisning. Således fordeles midlerne dels på baggrund af, hvor mange højrisiko, der er i distriktet, dels på baggrund af højrisikones samlede sårbarhed. Det er denne fremgangsmåde, vi anbefaler, idet man på denne måde fordeler midlerne udelukkende på baggrund af, hvor mange højrisiko skoledistrikterne har, og således ikke medregner med lav eller middel sandsynlighed for at modtage specialundervisning ud fra de socioøkonomiske kriterier. Skoledistrikternes sociale profil score er som nævnt estimeret ved først at beregne en social profil score for hver enkelt elev på baggrund af de baggrundsfaktorer vedrørende forældrene, der er beskrevet ovenfor. Hver elev kan have en social profil score mellem 0 og 10, hvor 0 angiver en profil med lav udsathed og mindst mulig forventet behov for at modtage specialundervisning, og 10 angiver en profil med høj udsathed og størst forventet behov for at modtage specialundervisning. I analysen ses på henholdsvis de 5 %, 15 % og 25 % af ne, der er mest udsatte og dermed har det største forventede behov. Desuden beregnes en fordeling baseret på alle i distriktet. De følgende trin i analysen, som præsenteres i afsnit 3, er: Kortlægning af, hvor mange højrisiko, der er hjemmehørende i det pågældende skoledistrikt samt deres samlede sociale profil score. Udarbejdelse af fordelingsnøgle til fordeling af midler til specialundervisning efter det enkelte skoledistrikts andel af den samlede sociale profil score for de 5 %, 15 % og 25 % mest udsatte samt for alle. Sammenligning af Epinions model for de tre grupper af højrisiko og alle med Aalborg Kommunes nuværende model 3 3 Heinesen, Eskil & Leif Husted (2010) Socialt belastningsindeks vedrørende udgifter til børn og unge med særlige behov Aalborg Kommune, Anvendt KommunalForskning, København K. AALBORG l DECEMBER

6 3. SKOLEDISTRIKTERNES SOCIALE PROFIL I dette afsnit præsenteres resultatet af analysen af skoledistrikternes sociale profil. Skoledistrikternes sociale profil giver mulighed for at vurdere de enkelte skolers segregering i forhold til deres socioøkonomiske udgangspunkt. Den sociale profil kan samtidig benyttes som fordelingsnøgle til at fordele midler efter socioøkonomiske kriterier. 3.1 Hovedresultater: Skolernes sociale profil Forklaring til tabellernes kolonner: Gennemsnitlig score for højrisiko: Den gennemsnitlige sociale profil score for skoledistriktets højrisiko. Antal højrisiko: Antallet af i det enkelte skoledistrikt, der tilhører de 15 % mest udsatte i kommunen. Andel højrisiko i distriktet: Den andel højrisikone udgør i det enkelte distrikt, som andel af skoledistriktets samlede elevtal. Antal i alt: Skoledistriktets samlede elevgrundlag inkl. segregerede i skoledistriktet. Andel af kommunens : Hvor stor en andel af alle skole i kommunen det enkelte skoledistrikts elevgrundlag udgør. Samlet social profil score: Gennemsnittet af højrisikones social profil score i det enkelte skoledistrikt ganget med antallet af højrisiko i det enkelte skoledistrikt. Dvs. et tal, der både vægter graden af højrisikones sociale profil og antallet af højrisiko. Andel af social profil score: Skoledistriktets andel af summen af samlet social profil score. Anvendes som fordelingsnøgle. Omregningsratio: Forhold mellem elevtal og social profil score. Med henblik på at udregne hvor stor en andel af de samlede midler hvert skoledistrikt skal have, hvis elevtallene ændres, efter følgende formel: Antal i det pågældende skoledistrikt Samlede antal * omregningsratio = andel social profil score = andel af midler AALBORG l DECEMBER

7 Omregningsratio Andel af social profil score Samlet social profil score Andel af kommunens Antal i distriktet Andel af højrisiko i distriktet Antal højrisiko Uanset hvilken model der benyttes (det vil sige hvilken gruppe af der ses på) er der en tendens til, at et skoledistrikt der får en relativt høj andel af midlerne i én model også får en relativt høj andel i de andre modeller. At medtage flere har dog den effekt, at forskellene mellem distrikterne udjævnes. Hvor stor en andel risiko der medtages i den videre beregning afgøres således af en prioritering af hvor stor en samlet gruppe af det anses for hensigtsmæssigt at medtage som risikogruppe. Således har det distrikt, der har den største andel af sociale profil score (og dermed ville modtage den største andel af midlerne) en andel på 11,7% hvis der ses på de 5% mest udsatte (Tabel 1), mens de tilsvarende tal er henholdsvis 9,0%, 7,1% og 4,2% for modellerne der ser på de 15% og 25% mest udsatte samt for alle. Det viser altså, at jo flere der ses på, jo mere ligeligt bliver midlerne fordelt mellem distrikterne. Gennemsnitlig score for højrisiko ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL Tabel 1 til Tabel 4 viser fordelingen af social profilscore for grupperne af de henholdsvis 5%, 15% og 25% mest udsatte samt for alle -100% - (Tabel 4). Tabel 1 til Tabel 3 viser således fordelingen af social profilscore mellem skoledistrikterne når der kun ses på en hvis gruppe af de mest udsatte, mens Tabel 4 viser skoledistrikternes sociale profil hvis den udregnes for alle i skoledistriktet. I afsnit 3.2 sammenlignes de fire modeller der er vist herunder med Aalborg Kommunes nuværende model. Tabel 1. Fordeling af social profil score ved 5% mest udsatte 4 Skoledistrikt Bislev Skole 8,5 3 1,4% 213 0,9% 26 0,3% 0,29 Byplanvejens Skole 8, ,5% 520 2,3% 499 5,2% 2,31 Ellidshøj Skole 8,1 3 3,3% 91 0,4% 24 0,3% 0,64 Farstrup Skole 8,2 8 4,3% 186 0,8% 66 0,7% 0,85 Ferslev Skole 8,4 6 1,7% 350 1,5% 50 0,5% 0,34 Filstedvejens Skole 8,4 64 7,1% 900 3,9% 536 5,6% 1,43 Frejlev Skole 8,6 6 1,0% 610 2,7% 52 0,5% 0,20 Gandrup Skole 8,2 16 4,4% 360 1,6% 131 1,4% 0,88 Gistrup Skole 8,3 12 1,7% 699 3,0% 100 1,0% 0,34 Gl. Hasseris Skole 8,5 3 0,3% 956 4,2% 22 0,2% 0,05 Gl. Lindholm Skole 8,4 38 6,6% 572 2,5% 318 3,3% 1,34 Grindsted Skole 8,4 5 3,0% 169 0,7% 42 0,4% 0,59 Gudumholm Skole 8,1 7 2,9% 244 1,1% 57 0,6% 0,56 Gug Skole 8,4 6 0,8% 742 3,2% 50 0,5% 0,16 Hals Skole 8,1 13 3,6% 357 1,6% 106 1,1% 0,71 Herningvej Skole 8,3 32 6,6% 482 2,1% 265 2,8% 1,32 Hou Skole 7,8 5 4,9% 103 0,4% 39 0,4% 0,91 Højvangskolen 8,1 10 1,8% 550 2,4% 81 0,8% 0,35 4 Gl. Hasseris Skole, Kærbyskolen Nørholm Skole, Sebber Skole havde alle under 3 blandt de 5% mest udsatte og må derfor ikke rapporteres selvstændigt i henhold til Danmarks Statistiks regler. På de fire skoler går i alt fire der er blandt de 5% mest udsatte. For disse fire distrikter er udregnet en samlet gennemsnitlig social profil score og antal højrisiko i hvert distrikt er beregnet ud fra hvor stor en andel hele distriktets størrelse udgør af de fire distrikters størrelse. AALBORG l DECEMBER

8 Klarup Skole 8,1 8 1,1% 761 3,3% 65 0,7% 0,20 Kongerslev Skole 8,3 16 6,0% 268 1,2% 134 1,4% 1,20 Kærbyskolen 8,5 1 0,3% 294 1,3% 7 0,1% 0,05 Langholt Skole 8,5 6 3,2% 189 0,8% 51 0,5% 0,65 Løvvangskolen 8, ,9% 444 1,9% 899 9,4% 4,86 Mellervangskolen 8, ,5% 762 3,3% ,7% 3,52 Mou Skole 8,3 19 5,7% 332 1,4% 157 1,6% 1,13 Nibe Skole 8,1 12 1,4% 828 3,6% 97 1,0% 0,28 Nr. Uttrup Skole 8,2 18 5,1% 350 1,5% 148 1,5% 1,01 Nørholm Skole 8,5 0 0,3% 160 0,7% 4 0,0% 0,05 Nøvling Skole 8,0 4 1,6% 256 1,1% 32 0,3% 0,30 Sebber Skole 8,5 0 0,3% 97 0,4% 2 0,0% 0,05 Seminarieskolen 8, ,0% 525 2,3% 700 7,3% 3,20 Skansevejens Skole 8,1 31 5,4% 579 2,5% 252 2,6% 1,05 Sofiendalsskolen 8,4 61 7,8% 786 3,4% 510 5,3% 1,56 Stolpedalsskolen 8,1 5 0,7% 737 3,2% 41 0,4% 0,13 Sulsted Skole 8,1 16 4,8% 336 1,5% 130 1,4% 0,93 Svenstrup Skole 8,3 20 3,5% 576 2,5% 167 1,7% 0,69 Sønderbroskolen 8,3 69 8,6% 802 3,5% 574 6,0% 1,72 Sønderholm Skole 8,2 8 3,8% 208 0,9% 66 0,7% 0,76 Tofthøjskolen 8,3 6 0,9% 642 2,8% 50 0,5% 0,19 Tornhøjskolen 8, ,9% 487 2,1% 818 8,5% 4,03 Tylstrup Skole 8,2 7 3,3% 213 0,9% 57 0,6% 0,65 Ulsted Skole 8,2 13 6,4% 203 0,9% 106 1,1% 1,26 Vadum Skole 8,5 11 2,4% 452 2,0% 93 1,0% 0,49 Vejgaard Østre Skole 8,2 9 1,8% 511 2,2% 74 0,8% 0,35 Vestbjerg Skole 8,2 20 4,0% 502 2,2% 164 1,7% 0,78 Vester Hassing Skole 8,6 7 1,4% 510 2,2% 60 0,6% 0,28 Vester Mariendal Skole 8,3 24 4,4% 545 2,4% 198 2,1% 0,87 Vesterkærets Skole 8,3 24 3,6% 658 2,9% 200 2,1% 0,73 Vodskov Skole 8,3 14 2,2% 644 2,8% 116 1,2% 0,43 Vaarst/Fjellerad Skole 8,0 4 1,7% 236 1,0% 32 0,3% 0,32 Total ,0% 9582 AALBORG l DECEMBER

9 Omregningsratio Andel af social profil score Samlet social profil score Andel af kommunens Antal i distriktet Andel af højrisiko i distriktet Antal højrisiko Gennemsnitlig score for højrisiko ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL Tabel 2. Fordeling af social profil score ved 15% mest udsatte Skoledistrikt Bislev Skole 7, ,8% 213 0,9% 168 0,6% 0,69 Byplanvejens Skole 7, ,1% 520 2,3% ,1% 1,83 Ellidshøj Skole 7, ,6% 91 0,4% 116 0,4% 1,12 Farstrup Skole 7, ,2% 186 0,8% 236 0,9% 1,12 Ferslev Skole 7,4 30 8,6% 350 1,5% 222 0,8% 0,56 Filstedvejens Skole 7, ,3% 900 3,9% ,1% 1,55 Frejlev Skole 7,4 21 3,4% 610 2,7% 156 0,6% 0,23 Gandrup Skole 7, ,9% 360 1,6% 452 1,7% 1,11 Gistrup Skole 7,4 41 5,9% 699 3,0% 303 1,2% 0,38 Gl. Hasseris Skole 7,5 11 1,2% 956 4,2% 82 0,3% 0,08 Gl. Lindholm Skole 7, ,1% 572 2,5% 828 3,2% 1,28 Grindsted Skole 7,7 13 7,7% 169 0,7% 100 0,4% 0,52 Gudumholm Skole 7,4 24 9,8% 244 1,1% 178 0,7% 0,64 Gug Skole 7,2 54 7,3% 742 3,2% 391 1,5% 0,46 Hals Skole 7, ,2% 357 1,6% 348 1,3% 0,86 Herningvej Skole 7, ,6% 482 2,1% 790 3,0% 1,44 Hou Skole 7, ,6% 103 0,4% 97 0,4% 0,83 Højvangskolen 7, ,5% 550 2,4% 422 1,6% 0,68 Klarup Skole 7,3 49 6,4% 761 3,3% 359 1,4% 0,42 Kongerslev Skole 7, ,0% 268 1,2% 385 1,5% 1,27 Kærbyskolen 6,9 5 1,7% 294 1,3% 35 0,1% 0,10 Langholt Skole 7, ,7% 189 0,8% 178 0,7% 0,83 Løvvangskolen 7, ,5% 444 1,9% ,2% 3,75 Mellervangskolen 7, ,0% 762 3,3% ,0% 2,72 Mou Skole 7, ,9% 332 1,4% 566 2,2% 1,50 Nibe Skole 7,3 51 6,2% 828 3,6% 374 1,4% 0,40 Nr. Uttrup Skole 7, ,7% 350 1,5% 415 1,6% 1,04 Nørholm Skole 7,1 11 6,9% 160 0,7% 78 0,3% 0,43 Nøvling Skole 7,4 20 7,8% 256 1,1% 148 0,6% 0,51 Sebber Skole 7, ,4% 97 0,4% 101 0,4% 0,91 Seminarieskolen 7, ,5% 525 2,3% ,4% 2,35 Skansevejens Skole 7, ,9% 579 2,5% 692 2,7% 1,05 Sofiendalsskolen 7, ,3% 786 3,4% ,5% 1,30 Stolpedalsskolen 7,4 25 3,4% 737 3,2% 184 0,7% 0,22 Sulsted Skole 7, ,5% 336 1,5% 313 1,2% 0,82 Svenstrup Skole 7, ,5% 576 2,5% 497 1,9% 0,76 Sønderbroskolen 7, ,8% 802 3,5% ,1% 1,47 Sønderholm Skole 7,7 18 8,7% 208 0,9% 138 0,5% 0,58 Tofthøjskolen 7,2 53 8,3% 642 2,8% 381 1,5% 0,52 Tornhøjskolen 7, ,4% 487 2,1% ,5% 3,05 Tylstrup Skole 7, ,3% 213 0,9% 180 0,7% 0,74 Ulsted Skole 7, ,6% 203 0,9% 371 1,4% 1,61 Vadum Skole 7,5 42 9,3% 452 2,0% 313 1,2% 0,61 Vejgaard Østre Skole 7,3 49 9,6% 511 2,2% 358 1,4% 0,62 Vestbjerg Skole 7, ,7% 502 2,2% 517 2,0% 0,91 Vester Hassing Skole 7,4 39 7,6% 510 2,2% 288 1,1% 0,50 Vester Mariendal Skole 7, ,0% 545 2,4% 619 2,4% 1,00 Vesterkærets Skole 7, ,1% 658 2,9% 647 2,5% 0,87 Vodskov Skole 7,4 56 8,7% 644 2,8% 414 1,6% 0,57 Vaarst/Fjellerad Skole 7,2 22 9,3% 236 1,0% 159 0,6% 0,59 Total ,0% AALBORG l DECEMBER

10 Omregningsratio Andel af social profil score Samlet social profil score Andel af kommunens Antal i distriktet Andel af højrisiko i distriktet Antal højrisiko Gennemsnitlig score for højrisiko ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL Tabel 3. Fordeling af social profil score ved 25% mest udsatte Skoledistrikt Bislev Skole 6, ,6% 213 0,9% 318 0,8% 0,84 Byplanvejens Skole 7, ,1% 520 2,3% ,5% 1,53 Ellidshøj Skole 7, ,6% 91 0,4% 181 0,4% 1,11 Farstrup Skole 7, ,9% 186 0,8% 354 0,9% 1,06 Ferslev Skole 6, ,6% 350 1,5% 494 1,2% 0,79 Filstedvejens Skole 7, ,7% 900 3,9% ,8% 1,47 Frejlev Skole 6, ,8% 610 2,7% 450 1,1% 0,41 Gandrup Skole 6, ,7% 360 1,6% 913 2,2% 1,42 Gistrup Skole 7, ,9% 699 3,0% 577 1,4% 0,46 Gl. Hasseris Skole 6,7 52 5,4% 956 4,2% 348 0,8% 0,20 Gl. Lindholm Skole 7, ,9% 572 2,5% ,3% 1,31 Grindsted Skole 7, ,3% 169 0,7% 217 0,5% 0,72 Gudumholm Skole 6, ,4% 244 1,1% 424 1,0% 0,97 Gug Skole 6, ,4% 742 3,2% 734 1,8% 0,55 Hals Skole 6, ,6% 357 1,6% 706 1,7% 1,11 Herningvej Skole 7, ,5% 482 2,1% ,0% 1,42 Hou Skole 7, ,3% 103 0,4% 168 0,4% 0,92 Højvangskolen 6, ,5% 550 2,4% 707 1,7% 0,72 Klarup Skole 6, ,1% 761 3,3% 736 1,8% 0,54 Kongerslev Skole 7, ,6% 268 1,2% 690 1,7% 1,44 Kærbyskolen 6,6 27 9,2% 294 1,3% 179 0,4% 0,34 Langholt Skole 7, ,8% 189 0,8% 302 0,7% 0,90 Løvvangskolen 7, ,7% 444 1,9% ,2% 2,72 Mellervangskolen 7, ,3% 762 3,3% ,1% 2,15 Mou Skole 7, ,6% 332 1,4% 906 2,2% 1,53 Nibe Skole 6, ,4% 828 3,6% 763 1,9% 0,52 Nr. Uttrup Skole 7, ,9% 350 1,5% 668 1,6% 1,07 Nørholm Skole 6, ,5% 160 0,7% 137 0,3% 0,48 Nøvling Skole 6, ,8% 256 1,1% 331 0,8% 0,73 Sebber Skole 6, ,0% 97 0,4% 218 0,5% 1,26 Seminarieskolen 7, ,2% 525 2,3% ,5% 1,96 Skansevejens Skole 7, ,7% 579 2,5% ,5% 0,99 Sofiendalsskolen 7, ,4% 786 3,4% ,2% 1,23 Stolpedalsskolen 7,0 46 6,2% 737 3,2% 320 0,8% 0,24 Sulsted Skole 7, ,2% 336 1,5% 547 1,3% 0,91 Svenstrup Skole 7, ,7% 576 2,5% 918 2,2% 0,89 Sønderbroskolen 7, ,2% 802 3,5% ,4% 1,28 Sønderholm Skole 6, ,6% 208 0,9% 325 0,8% 0,87 Tofthøjskolen 6, ,2% 642 2,8% 796 1,9% 0,69 Tornhøjskolen 7, ,4% 487 2,1% ,9% 2,30 Tylstrup Skole 6, ,4% 213 0,9% 473 1,2% 1,24 Ulsted Skole 7, ,9% 203 0,9% 558 1,4% 1,54 Vadum Skole 6, ,7% 452 2,0% 734 1,8% 0,91 Vejgaard Østre Skole 7, ,9% 511 2,2% 534 1,3% 0,58 Vestbjerg Skole 7, ,7% 502 2,2% 777 1,9% 0,87 Vester Hassing Skole 6, ,1% 510 2,2% 602 1,5% 0,66 Vester Mariendal Skole 7, ,7% 545 2,4% 925 2,3% 0,95 Vesterkærets Skole 7, ,0% 658 2,9% 988 2,4% 0,84 Vodskov Skole 6, ,8% 644 2,8% 839 2,0% 0,73 Vaarst/Fjellerad Skole 6, ,0% 236 1,0% 354 0,9% 0,84 Total ,0% AALBORG l DECEMBER

11 Omregningsratio Andel af social profil score Samlet social profil score Andel af kommunens Antal i distriktet Gennemsnitlig score for højrisiko ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL Tabel 4. Fordeling af social profil score når der ses på alle Skoledistrikt Bislev Skole 5, ,9% ,9% 1,01 Byplanvejens Skole 5, ,3% ,4% 1,07 Ellidshøj Skole 5,7 91 0,4% 519 0,4% 1,06 Farstrup Skole 5, ,8% ,9% 1,06 Ferslev Skole 5, ,5% ,5% 1,01 Filstedvejens Skole 5, ,9% ,2% 1,07 Frejlev Skole 5, ,7% ,5% 0,93 Gandrup Skole 5, ,6% ,7% 1,08 Gistrup Skole 4, ,0% ,6% 0,86 Gl. Hasseris Skole 4, ,2% ,5% 0,84 Gl. Lindholm Skole 5, ,5% ,6% 1,05 Grindsted Skole 5, ,7% 898 0,7% 0,99 Gudumholm Skole 5, ,1% ,1% 1,05 Gug Skole 4, ,2% ,0% 0,92 Hals Skole 5, ,6% ,6% 1,05 Herningvej Skole 5, ,1% ,2% 1,07 Hou Skole 5, ,4% 567 0,5% 1,02 Højvangskolen 5, ,4% ,3% 0,95 Klarup Skole 5, ,3% ,1% 0,94 Kongerslev Skole 5, ,2% ,3% 1,09 Kærbyskolen 4, ,3% ,1% 0,85 Langholt Skole 5, ,8% ,8% 1,03 Løvvangskolen 6, ,9% ,4% 1,25 Mellervangskolen 6, ,3% ,9% 1,17 Mou Skole 6, ,4% ,6% 1,12 Nibe Skole 5, ,6% ,4% 0,94 Nr. Uttrup Skole 5, ,5% ,6% 1,02 Nørholm Skole 4, ,7% 768 0,6% 0,89 Nøvling Skole 5, ,1% ,1% 0,95 Sebber Skole 5,7 97 0,4% 548 0,4% 1,05 Seminarieskolen 6, ,3% ,6% 1,14 Skansevejens Skole 5, ,5% ,5% 0,98 Sofiendalsskolen 5, ,4% ,5% 1,04 Stolpedalsskolen 4, ,2% ,6% 0,81 Sulsted Skole 5, ,5% ,5% 1,02 Svenstrup Skole 5, ,5% ,5% 0,99 Sønderbroskolen 5, ,5% ,6% 1,05 Sønderholm Skole 5, ,9% ,9% 1,02 Tofthøjskolen 5, ,8% ,7% 0,98 Tornhøjskolen 6, ,1% ,6% 1,21 Tylstrup Skole 5, ,9% ,0% 1,07 Ulsted Skole 6, ,9% ,0% 1,12 Vadum Skole 5, ,0% ,0% 1,03 Vejgaard Østre Skole 4, ,2% ,0% 0,91 Vestbjerg Skole 5, ,2% ,1% 0,98 Vester Hassing Skole 5, ,2% ,2% 0,99 Vester Mariendal Skole 5, ,4% ,3% 0,98 Vesterkærets Skole 5, ,9% ,7% 0,95 Vodskov Skole 5, ,8% ,7% 0,97 Vaarst/Fjellerad Skole 5, ,0% ,0% 0,99 Total ,0% AALBORG l DECEMBER

12 3.2 Sammenligning af fordeling med Aalborg Kommunes nuværende model Aalborg Kommunes nuværende model for fordeling af midler til inklusion bygger på beregninger foretaget af Anvendt KommunalForskning fra 2010 (se fodnote 3). Aalborg Kommunes fordelingsmodel tager udgangspunkt i et indeks, hvor den gennemsnitlige forudsagte udgift pr. elev i et distrikt er delt med den gennemsnitlige forudsagte udgift for alle i Aalborg Kommune og tallet er ganget med 100. Dette indekstal for de enkelte skoledistrikter tager imidlertid ikke i sig selv højde for antallet af i distriktet, og en sammenligning mellem Epinions modeller og indeksværdierne vil derfor være misvisende (Aalborg Kommune tager selv højde for antallet af i distrikterne i deres beregninger af hvordan midlerne skal fordeles). I stedet vil Epinions modeller i det følgende blive sammenlignet med det som Anvendt KommunalForskning (2010) kalder den forudsagte udgiftsandel (procent). Dette mål dækker over, hvor stor en andel af de samlede udgifter, som det enkelte distrikt forventes at have. Heri er der altså taget højde for antallet af i distriktet. Målet er beregnet ved antallet af i det enkelte distrikt gange distriktets gennemsnitlig forudsagte udgifter pr. elev i forhold til antallet af i kommunen gange de gennemsnitligt forudsagte udgifter pr. elev i kommunen. Netop de gennemsnitlige forudsagte udgift pr. elev er det samme mål, som er brugt til at udregne det indekstal som Aalborg Kommunes model er baseret på. Tabel 5 viser andelen af social profilscore for hvert af skoledistrikterne for Epinions fire modeller samt for Aalborg Kommunes nuværende model. Særligt interessant er det at sammenligne forskellene på Epinions modeller i forhold til Aalborg Kommunes nuværende model. For hver af de fire af Epinions modeller er der i Tabel 5 vist, hvor stor en andel hvert distrikts samlede social profil score udgør af hele kommunens social profilscore, samt hvor meget denne andel afviger fra den forudsagte udgiftsandel. Mens denne tabel viser et detaljeret billede af distrikternes andel af social profilscore og hvordan dette afviger fra den forudsagte udgiftsandel, giver Tabel 6 et mere overordnet billede af forskellene. Tabel 6 viser således, hvor stor en ændring i andelene der er for det distrikt der får den største positive ændring og den største negative ændring med den valgte model. Som det fremgår er der generelt små afgivelser, både i positiv og negativ retning, når der ses på 15% modellen i forhold til den forudsagte udgiftsandel. For de andre modeller er afvigelserne lidt større, og størst er den for modellen der inkluderer alle i Aalborg Kommune. En anden måde at sammenligne modellerne på kan være ved at se på, hvor stor en andel der flyttes fra et distrikt til et andet, hvis den pågældende model sammenlignes med den forudsagte udgiftsandel. Dette er vist i den nederste række i Tabel 6. Tallet her er fremkommet ved at tage summen af de absolutte værdier for de enkelte distrikter i kolonnen Forskel i Tabel 5 og dele det med 2. Dette udtrykker således hvor stor en andel der flyttes fra et distrikt til et andet. Igen ser 15% modellen ud til at være den der ligger nærmest fordelingen for den forudsagte udgiftsandel, mens 25% modellen afviger en lille smule mere fra den forudsagte udgiftsandel end 15% modellen. Igen afviger modellen for alle noget mere fra den forudsagte udgiftsandel end de øvrige modeller. AALBORG l DECEMBER

13 3.2.1 Opsummering Udgangspunkt i en 15% risikogruppe er således den model der på samme tid imødekommer Aalborg Kommunes ønske om en opdatering af beregninger på baggrund af nu faktisk aktuelt elevgrundlag i distrikterne, uden at flytte signifikant på gældende fordelingsvilkår. Ønskes det imidlertid at ændre omfordelingen således at udsatte skoler skal have større/mindre del i midlerne, kan den beslutning træffes ved at ændre % fordelingen i den samlede risikogruppe til henholdsvis større eller mindre end 15 % AALBORG l DECEMBER

14 Tabel 5. Fordeling af social profil score efter elevgruppe og Aalborg Kommunes nuværende model Skoledistrikt 5% mest udsatte 15% mest udsatte 25% mest udsatte Alle i Aalborg Kommune Forudsagt udgiftsandel Andel af Andel af Andel af Andel af Forskel Forskel Forskel SPS SPS SPS SPS Forskel Andel Bislev Skole 0,3% -0,1% 0,6% 0,3% 0,8% 0,4% 0,9% 0,6% 0,4% Byplanvejens Skole 5,2% 2,8% 4,1% 1,7% 3,5% 1,0% 2,4% 0,0% 2,5% Ellidshøj Skole 0,3% 0,0% 0,4% 0,2% 0,4% 0,2% 0,4% 0,2% 0,2% Farstrup Skole 0,7% -0,6% 0,9% -0,4% 0,9% -0,4% 0,9% -0,4% 1,3% Ferslev Skole 0,5% 0,0% 0,8% 0,3% 1,2% 0,7% 1,5% 1,0% 0,6% Filstedvejens Skole 5,6% 0,0% 6,1% 0,5% 5,8% 0,2% 4,2% -1,4% 5,6% Frejlev Skole 0,5% -0,1% 0,6% -0,1% 1,1% 0,4% 2,5% 1,8% 0,7% Gandrup Skole 1,4% -0,2% 1,7% 0,1% 2,2% 0,6% 1,7% 0,1% 1,6% Gistrup Skole 1,0% 0,0% 1,2% 0,1% 1,4% 0,4% 2,6% 1,6% 1,1% Gl. Hasseris Skole 0,2% -1,0% 0,3% -0,9% 0,8% -0,4% 3,5% 2,2% 1,2% Gl. Lindholm Skole 3,3% 0,4% 3,2% 0,3% 3,3% 0,3% 2,6% -0,3% 2,9% Grindsted Skole 0,4% -0,1% 0,4% -0,1% 0,5% 0,0% 0,7% 0,2% 0,5% Gudumholm Skole 0,6% -0,2% 0,7% -0,1% 1,0% 0,3% 1,1% 0,3% 0,8% Gug Skole 0,5% -1,7% 1,5% -0,7% 1,8% -0,4% 3,0% 0,8% 2,2% Hals Skole 1,1% -0,6% 1,3% -0,3% 1,7% 0,0% 1,6% 0,0% 1,7% Herningvej Skole 2,8% -1,2% 3,0% -0,9% 3,0% -1,0% 2,2% -1,7% 4,0% Hou Skole 0,4% -0,2% 0,4% -0,2% 0,4% -0,2% 0,5% -0,1% 0,6% Højvangskolen 0,8% -0,6% 1,6% 0,2% 1,7% 0,3% 2,3% 0,8% 1,4% Klarup Skole 0,7% -0,4% 1,4% 0,3% 1,8% 0,7% 3,1% 2,0% 1,1% Kongerslev Skole 1,4% -0,4% 1,5% -0,3% 1,7% -0,1% 1,3% -0,5% 1,8% Kærbyskolen 0,1% -0,4% 0,1% -0,3% 0,4% 0,0% 1,1% 0,6% 0,5% Langholt Skole 0,5% 0,1% 0,7% 0,2% 0,7% 0,3% 0,8% 0,4% 0,4% Løvvangskolen 9,4% 3,9% 7,2% 1,8% 5,2% -0,2% 2,4% -3,0% 5,4% Mellervangskolen 11,7% 1,9% 9,0% -0,7% 7,1% -2,7% 3,9% -5,9% 9,8% Mou Skole 1,6% 0,2% 2,2% 0,8% 2,2% 0,8% 1,6% 0,2% 1,4% Nibe Skole 1,0% -0,6% 1,4% -0,2% 1,9% 0,2% 3,4% 1,7% 1,6% Nr. Uttrup Skole 1,5% -0,6% 1,6% -0,5% 1,6% -0,5% 1,6% -0,5% 2,1% Nørholm Skole 0,0% -0,2% 0,3% 0,1% 0,3% 0,1% 0,6% 0,4% 0,2% Nøvling Skole 0,3% -0,2% 0,6% 0,0% 0,8% 0,3% 1,1% 0,5% 0,5% Sebber Skole 0,0% -0,4% 0,4% -0,1% 0,5% 0,1% 0,4% 0,0% 0,5% Seminarieskolen 7,3% 3,8% 5,4% 1,8% 4,5% 0,9% 2,6% -1,0% 3,6% Skansevejens Skole 2,6% 0,1% 2,7% 0,1% 2,5% 0,0% 2,5% -0,1% 2,5% Sofiendalsskolen 5,3% -0,2% 4,5% -1,0% 4,2% -1,3% 3,5% -1,9% 5,5% Stolpedalsskolen 0,4% -0,6% 0,7% -0,3% 0,8% -0,3% 2,6% 1,6% 1,0% Sulsted Skole 1,4% 0,4% 1,2% 0,2% 1,3% 0,3% 1,5% 0,5% 1,0% Svenstrup Skole 1,7% -0,9% 1,9% -0,7% 2,2% -0,4% 2,5% -0,1% 2,6% Sønderbroskolen 6,0% -0,5% 5,1% -1,3% 4,4% -2,0% 3,6% -2,8% 6,5% Sønderholm Skole 0,7% 0,3% 0,5% 0,1% 0,8% 0,4% 0,9% 0,5% 0,4% Tofthøjskolen 0,5% -0,9% 1,5% 0,1% 1,9% 0,5% 2,7% 1,3% 1,4% Tornhøjskolen 8,5% 2,6% 6,5% 0,5% 4,9% -1,0% 2,6% -3,4% 5,9% Tylstrup Skole 0,6% 0,2% 0,7% 0,2% 1,2% 0,7% 1,0% 0,5% 0,4% Ulsted Skole 1,1% 0,3% 1,4% 0,6% 1,4% 0,5% 1,0% 0,2% 0,8% Vadum Skole 1,0% -0,1% 1,2% 0,2% 1,8% 0,7% 2,0% 1,0% 1,1% Vejgaard Østre Skole 0,8% -0,5% 1,4% 0,1% 1,3% 0,0% 2,0% 0,7% 1,3% Vestbjerg Skole 1,7% 0,7% 2,0% 1,0% 1,9% 0,9% 2,1% 1,1% 1,0% Vester Hassing Skole 0,6% -0,6% 1,1% -0,1% 1,5% 0,2% 2,2% 1,0% 1,2% Vester Mariendal Skole 2,1% -0,1% 2,4% 0,2% 2,3% 0,1% 2,3% 0,2% 2,2% Vesterkærets Skole 2,1% -1,8% 2,5% -1,4% 2,4% -1,5% 2,7% -1,1% 3,9% Vodskov Skole 1,2% -1,7% 1,6% -1,3% 2,0% -0,8% 2,7% -0,2% 2,9% Vaarst/Fjellerad Skole 0,3% -0,3% 0,6% 0,0% 0,9% 0,3% 1,0% 0,4% 0,6% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% AALBORG l DECEMBER

15 Tabel 6. Ændring i fordelinger hvis den pågældende model benyttes sammenlignet med Aalborg Kommunes nuværende model. 5% mest udsatte 15% mest udsatte 25% mest udsatte Alle i Aalborg Kommune Største positive ændring for et distrikt ved denne model 3,9% 1,8% 1,0% 2,2% Største negative ændring for et distrikt ved denne model -1,8% -1,4% -2,7% -5,9% Nettoændring i andelene for alle distrikter ved denne model 19,6% 13,0% 14,4% 27,5% AALBORG l DECEMBER

16 OM OS Vores kerne er faktabaserede konsulentydelser. Vi rådgiver typisk på baggrund af input fra organisationens stakeholders medarbejdere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere osv. AALBORG l DECEMBER

VEJEN KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL

VEJEN KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL VEJEN KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL RAPPORT VERSION 1.0 MARTS 2014 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Metode og fremgangsmåde... 4 2.1 Udregning af den sociale profil score... 4 2.2 Aggregering

Læs mere

Bilag 1: Karakterer. Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse 2014/ / /2013

Bilag 1: Karakterer. Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse 2014/ / /2013 BILAG - Kvalitetsrapport 2015 Bilag 1: Karakterer Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse Bundne prøvefag 2014/2015 2013/2014 2012/2013 Byplanvejens Skole 6,5 7,2 5,6 Farstrup Skole 6,5 5,1 5,8 Ferslev Skole

Læs mere

BILLUND KOMMUNE ANALYSE AF DAGINSTITUTIONERS SOCIALE PROFIL

BILLUND KOMMUNE ANALYSE AF DAGINSTITUTIONERS SOCIALE PROFIL BILLUND KOMMUNE ANALYSE AF DAGINSTITUTIONERS SOCIALE PROFIL RAPPORT VERSION 1.0 JULI 2016 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Metode og fremgangsmåde... 4 2.1 Udregning af den sociale profil score... 4 2.2 Aggregering

Læs mere

Bilag A. Oversigt over samtlige figurer i rapporten. Figur. Kap. 2. Om undersøgelsen

Bilag A. Oversigt over samtlige figurer i rapporten. Figur. Kap. 2. Om undersøgelsen Bilag A Oversigt over samtlige figurer i rapporten Figur Titel Sidetal Kap. 2. Om undersøgelsen 2.2.1 Andel elever, der har svaret på spørgeskemaet - opgjort på klassetrin 16 2.2.2 Andel elever, der har

Læs mere

ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL

ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL RAPPORT VERSION 4.0 MARTS 2012 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Metode og fremgangsmåde... 4 2.1 Udregning af den sociale profil score... 4 2.2 Aggregering af social profil

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af figurer... 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Nøgletal til Skoleudvalget - Budget

Nøgletal til Skoleudvalget - Budget Nøgletal til Skoleudvalget - Budget 2018-2021 Nøgletallene er lavet på baggrund af henholdsvis data fra det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem (FLIS), hvor det er muligt at sammenligne eksempelvis

Læs mere

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen Datagrundlag

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen Datagrundlag Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010 Datagrundlag 1 Beregningsmetode Nøgletallene for skoledelen er beregnet med udgangspunkt i fem forskellige kilder. Det drejer sig om: KMD-Matrix for skoleåret

Læs mere

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010 1 Indledning Ændringerne i Folkeskoleloven, som blev vedtaget i Folketinget den 2. juni 2006, indebærer et krav om, at der udarbejdes en årlig kvalitetsrapport.

Læs mere

Aftaler om elevfravær

Aftaler om elevfravær Punkt 9. Aftaler om elevfravær 2015-004712 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, beskrivelse af Skolevæsenets arbejde med forebyggelse af højt elevfravær. Beslutning: Orienteringen

Læs mere

Materiale om Tech College til Skoleudvalgets møde 4. november 2014

Materiale om Tech College til Skoleudvalgets møde 4. november 2014 Til Kopi til Fra Sagsnr. Skoleudvalget Indtast Kopi til Indtast sagsnr. Skoler Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby skole-kultur@aalborg.dk Init.: pes 28. oktober 2014 Materiale om Tech College

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2011 Kvalitetsrapport 2011 Indledning Ændringerne i Folkeskoleloven, som blev vedtaget i Folketinget den 2. juni 2006, indebærer et krav om, at der udarbejdes

Læs mere

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010 1 Indledning Ændringerne i Folkeskoleloven, som blev vedtaget i Folketinget den 2. juni 2006, indebærer et krav om, at der udarbejdes en årlig kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2009

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2009 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rammebetingelser... 7 Elevtal (pr. 5. september 2008 for skoleåret 2008/2009)... 7 Ressourcer skoledelen... 8 Udgift

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2011 Kvalitetsrapport 2012 1 Indledning Rammebetingelser Ændringerne i Folkeskoleloven, som blev vedtaget i Folketinget den 2. juni 2006,

Læs mere

Oplæg til procesplan for Fælles ledelse SKU den 28. juni 2016

Oplæg til procesplan for Fælles ledelse SKU den 28. juni 2016 Oplæg til procesplan for Fælles ledelse SKU den 28. juni Den politiske beslutning Budgetrapport - Udvalget (ønsker), at forvaltningen udarbejder et forslag til, hvorledes der kan foretages en nærmere analyse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 1. Aalborg Kommune 7. Bislev Skole 8 Byplanvejens Skole 10. Ellidshøj Skole 12

Indholdsfortegnelse. Indledning 1. Aalborg Kommune 7. Bislev Skole 8 Byplanvejens Skole 10. Ellidshøj Skole 12 Skoleprognose 214 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Aalborg Kommune 7 Bislev Skole 8 Byplanvejens Skole 1 Ellidshøj Skole 12 Farstrup Skole 14 Ferslev Skole 16 Filstedvejens Skole 18 Frejlev Skole 2 Gandrup

Læs mere

Brobygning kl. skoleåret PIXI-UDGAVE for UU-Aalborg

Brobygning kl. skoleåret PIXI-UDGAVE for UU-Aalborg Brobygning 8.-9.-10. kl. skoleåret 2016-2017 PIXI-UDGAVE for UU-Aalborg Et hæfte der henvender sig til: Grundskoler, Ungdomsuddannelser og UU-Vejledere Forord: Velkommen til pixiudgaven af brobygningsforløb

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2011 Kvalitetsrapport 2013 1 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser Indledning - Udfordringsret kvalitetsrapport - Proces for arbejdet med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter... 6 Helhedsvurdering af det faglige niveau... 6 Rammebetingelser...

Læs mere

Grønt Flag Grøn Skole

Grønt Flag Grøn Skole Grønt Flag Grøn Skole Grønt Flag Grøn Skole konference for skolerne i Aalborg Kommune Karen Præstegaard Hendriksen: kph@friluftsraadet.dk Ferslev Skole, 29. maj 2017 Kl. Programpunkt 10.00-11.00 Velkomst

Læs mere

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to Visitationsmodel Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august 2017. Kommissoriet indeholder to faser: Fase 1: udarbejdelse af en ny

Læs mere

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2011. Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2011. Kvalitetsrapport 2011 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2011 Kvalitetsrapport 2011 1 Indledning Ændringerne i Folkeskoleloven, som blev vedtaget i Folketinget den 2. juni 2006, indebærer et krav om, at der udarbejdes

Læs mere

Bilag 1 Kort opsummering af de enkelte høringssvar

Bilag 1 Kort opsummering af de enkelte høringssvar Sekretariat, HR og Udvikling Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: KIJ Bilag 1 Kort opsummering af de enkelte høringssvar Nedenfor er hovedpointerne i de enkelte høringssvar forsøgt

Læs mere

Oversigt over projekternes indhold

Oversigt over projekternes indhold Oversigt over projekternes indhold I nedenstående oversigt er det for hver skole opgjort, hvilke hovedprincipper projektet/projekterne knytter an til. Derudover er det for hvert projekt kort beskrevet,

Læs mere

Bilag 5 er senest godkendt af Miljø og Energiforvaltningen på møde den 21. december 2016 (punkt 4).

Bilag 5 er senest godkendt af Miljø og Energiforvaltningen på møde den 21. december 2016 (punkt 4). Opdateret bilag 5 Rækkefølge af grundvandsbeskyttelse Vandforsyningsplanens bilag 5 skal opdateres hvert år og godkendes af Miljø og Energiudvalget, jf. byrådets beslutning på møde den 19. april 2004 (punkt

Læs mere

Ny model på to-sprogsområdet SKU

Ny model på to-sprogsområdet SKU Ny model på to-sprogsområdet SKU 17.01.2017 Høringssvar bredt samlet - Opbakning til distriktets børn på distriktets skole - Bekymring for ressourcetildelingsmodellen i sig selv og koblet med besparelsen

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

Følgende aktiviteter er gennemført af den tilsynsførende i skoleåret:

Følgende aktiviteter er gennemført af den tilsynsførende i skoleåret: 6. marts 2004 Tilsynsførende Jan Skajaa Aalborg Friskole - Rapport over tilsynsarbejdet i skoleåret 2003-2004 Følgende aktiviteter er gennemført af den tilsynsførende i skoleåret: 1. Møde med bestyrelsesformanden

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Analyse af strukturen på specialklasseområdet

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Analyse af strukturen på specialklasseområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Analyse af strukturen på specialklasseområdet Indhold Opsamling... 3 Specialklasser i Aalborg Kommune... 4 Indledning... 4 Specialklasser for

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

A. Modtagne flygtninge, aldersfordeling og boligplacering

A. Modtagne flygtninge, aldersfordeling og boligplacering Bilag 1 nøgletal flygtninge og modtageklasser Bilaget beskriver en række nøgletal både på flygtningeområdet og på det samlede område for modtageklasser. Tallene er: A. Modtagne flygtninge, aldersfordeling

Læs mere

Aalborg Ungdomsskole Fritidstilbud for 13-19årige i Aalborg Kommune

Aalborg Ungdomsskole Fritidstilbud for 13-19årige i Aalborg Kommune HOLD OG PROJEKTER FOR 13-19 ÅRIGE JANUAR AUGUST 2015 Foto: Mogens Rude (Sejeste 8. Klasse 2014 ) Aalborg Ungdomsskole Fritidstilbud for 13-19årige i Aalborg Kommune Aalborg Ungdomsskole Aalborg Kommune

Læs mere

Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

Fælles Skolebeskrivelse 2010 Skolepolitik for Aalborg Kommunale Skolevæsen. Et fælles skolevæsen med lokalt råderum

Fælles Skolebeskrivelse 2010 Skolepolitik for Aalborg Kommunale Skolevæsen. Et fælles skolevæsen med lokalt råderum Fælles Skolebeskrivelse 2010 Skolepolitik for Aalborg Kommunale Skolevæsen Et fælles skolevæsen med lokalt råderum Centrale temaer Lokale initiativer Udvikling Kvalitetssikring Centrale temaer Lokale initiativer

Læs mere

SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE

SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE AGENDA 1 2 3 Hvorfor arbejdes der med decentralisering og socioøkonomiske beregninger? Hvordan indgår beregningerne i modellerne? Et konkret, illustrativt

Læs mere

HOLD OG PROJEKTER FOR 13-19 ÅRIGE

HOLD OG PROJEKTER FOR 13-19 ÅRIGE HOLD OG PROJEKTER FOR 13-19 ÅRIGE AUGUST DECEMBER 2015 Foto: Shutterstock.com / Lopolo Aalborg Ungdomsskole Fritidstilbud for 13-19årige i Aalborg Kommune Aalborg Ungdomsskole Aalborg Kommune UngAalborg

Læs mere

Kvalitetsrapport Aalborg Kommune

Kvalitetsrapport Aalborg Kommune Kvalitetsrapport Aalborg Kommune Indledning Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluerings- og resultatopfølgning på kommunalt niveau

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. August 2012 STARTREDEGØRELSE Landområde Sejlflod Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt

Læs mere

Skoleudvalget d. 16. august Budgetrapport 2017

Skoleudvalget d. 16. august Budgetrapport 2017 Skoleudvalget d. 16. august 2016 Budgetrapport 2017 Økonomiaftale Aftale om kommunernes økonomi for 2017: 2017: 2,2 mia. kr. af 2,4 mia. kr. tilbageført til kommunerne Modernisering- og effektiviseringsbidrag

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Februar 2015 STARTREDEGØRELSE Boliger ved Færgevej, Vestpieren Hals Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

For dig, som vil være klogere, rejse, udforske, udtrykke sig, dyrke motion, nørde, spille musik, lave mad eller bare være sammen med vennerne.

For dig, som vil være klogere, rejse, udforske, udtrykke sig, dyrke motion, nørde, spille musik, lave mad eller bare være sammen med vennerne. Januar-juni 2012 Fritidstilbud for årige i Aalborg kommune Projekter Ungdomsklubber Ungdomshuse For dig, som vil være klogere, rejse, udforske, udtrykke sig, dyrke motion, nørde, spille musik, lave mad

Læs mere

Orientering Ny model på to-sprogsområdet SKU

Orientering Ny model på to-sprogsområdet SKU Orientering Ny model på to-sprogsområdet SKU 17.11.2016 Beslutninger 07.04.2015 Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Skoleudvalget finder, at den nuværende beløbsramme som minimum modsvarer behovet;

Læs mere

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet

Læs mere

Analyse tosprogsområdet for 6 til 25-årige

Analyse tosprogsområdet for 6 til 25-årige Click her e to ente r te xt. Dokum ent: N eutr al titel «edocadd resscivilc ode» Analyse tosprogsområdet for 6 til 25-årige Juni 2016 Tid Almen klasse Almenklasse evt. skift til Distriktsskole Indskrivning

Læs mere

JANUAR AUGUST OVER 150 HOLD OG PROJEKTER FOR 13-19 ÅRIGE. Aalborg Ungdomsskole Fritidstilbud for 13-19årige i Aalborg Kommune

JANUAR AUGUST OVER 150 HOLD OG PROJEKTER FOR 13-19 ÅRIGE. Aalborg Ungdomsskole Fritidstilbud for 13-19årige i Aalborg Kommune Aalborg Ungdomsskole Fritidstilbud for 13-19årige i Aalborg Kommune JANUAR AUGUST 2016 OVER 150 HOLD OG PROJEKTER FOR 13-19 ÅRIGE Foto: Shutterstock.com / Ollyy UngAalborg Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR er en tværfaglig organisation, der giver råd og vejledning omkring børn og unge med særlige behov. Det indebærer blandt andet, at PPR skal etablere den nødvendige

Læs mere

UngAalborg Nyhedsbrev. April 2014. for ansatte i UngAalborg. UngAalborg.dk. Aalborg Ungdomsskole / Godthåbsgade 8 / 9400 Nørresundby

UngAalborg Nyhedsbrev. April 2014. for ansatte i UngAalborg. UngAalborg.dk. Aalborg Ungdomsskole / Godthåbsgade 8 / 9400 Nørresundby UngAalborg Nyhedsbrev April 2014 for ansatte i UngAalborg UngAalborg.dk Aalborg Ungdomsskole / Godthåbsgade 8 / 9400 Nørresundby Projekt og udvikling Siden sidst fra projekt og udvikling UngAalborgs interne

Læs mere

Uge Dag Dato Kl. Række Omklæd Hjemmehold Udehold Omklæd2 Sted Bemærkning 19 Man 04-05-2015 17:00 U8 Drenge B/C (07) 5M - Hverdag/Forår 2015 Aalborg

Uge Dag Dato Kl. Række Omklæd Hjemmehold Udehold Omklæd2 Sted Bemærkning 19 Man 04-05-2015 17:00 U8 Drenge B/C (07) 5M - Hverdag/Forår 2015 Aalborg Uge Dag Dato Kl. Række Omklæd Hjemmehold Udehold Omklæd2 Sted Bemærkning 19 Man 04-05-2015 17:00 U8 Drenge B/C (07) 5M - Hverdag/Forår 2015 Aalborg KFUM 1 Vejgaard B (Vejgaard) Aalborg KFUM's Klubhus 19

Læs mere

Kommunalvalg den 21. november 2017 i Aalborg Kommune

Kommunalvalg den 21. november 2017 i Aalborg Kommune Kommunalvalg den 21. november 2017 i Aalborg Kommune Dato 28.11.2017 Resumé Den 21. november 2017 valgte borgerne i Aalborg Kommune 31 medlemmer til byrådet. Det nye byråd er valgt for perioden 1. januar

Læs mere

Plan for sikring af pasningsgarantien

Plan for sikring af pasningsgarantien Plan for sikring af pasningsgarantien 2018-19 INDHOLD PLAN FOR SIKRING AF PASNINGSGARANTIEN 2018-19... 3 1. INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2. PASNINGSGARANTIEN... 4 2.1. STATUS 2017 4 2.1.1. DÆKNINGSGRAD 4

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt godt i gang med Kommuneplan 2009 Miljøministeriet Realdania Forord Aalborg Kommune byder på et bredt udvalg af spændende og attraktive oplandsbyer og enestående

Læs mere

Plan for sikring af pasningsgarantien

Plan for sikring af pasningsgarantien Plan for sikring af pasningsgarantien 2016-17 INDHOLD 1. INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2. PASNINGSGARANTIEN... 4 2.1. STATUS 2015 4 2.1.1. DÆKNINGSGRAD 4 2.1.2. DRIFTSUDGIFTER PÅ 0-5 ÅRS OMRÅDET 4 2.1.3. STATUS

Læs mere

Plan for sikring af pasningsgarantien 2014-15

Plan for sikring af pasningsgarantien 2014-15 Plan for sikring af pasningsgarantien 2014-15 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1. Formål. 3 2. Pasningsgarantien. 3 2.1. Status på 2013.. 4 2.1.1. Dækningsgrad.

Læs mere

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 I dette bilag anvendes en række af skolevæsnets eksisterende data til at undersøge, hvilken betydning andelen af tosprogede

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge

Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge Jacob Seier Petersen og Anne Line Tenny Jordan Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge Socioøkonomiske udgiftsbehov i seks administrative distrikter i Københavns Kommune Ressourcetildelingsmodel

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune. Del 4: Cameo-analyse Geo-demografisk husstandsklassifikation

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune. Del 4: Cameo-analyse Geo-demografisk husstandsklassifikation BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4: Cameo-analyse Geo-demografisk husstandsklassifikation BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Del 4:

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 1 Indhold Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Resultater... 8 Elever...

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

Statistisk modellering af udgiftsbehov - Statistisk model for udgifter vedrørende børn og unge med særlige behov

Statistisk modellering af udgiftsbehov - Statistisk model for udgifter vedrørende børn og unge med særlige behov Statistisk modellering af udgiftsbehov - Statistisk model for udgifter vedrørende børn og unge med særlige behov Konferencen Den gode anbringelse Vejle, 9. maj 2011 Eskil Heinesen, AKF Datagrundlag Registerdata

Læs mere

Byrapporten. - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune. Plan09 - Nye Byroller 2008

Byrapporten. - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune. Plan09 - Nye Byroller 2008 Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Plan9 - Nye Byroller 28 Bytyper og udviklingstræk Befolkning Erhverv Pendling Rummelighed Servicefunktioner =Potentialer Forord Bystrukturen

Læs mere

Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune

Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune Plan9 - Nye Byroller 28 Bytyper og udviklingstræk Befolkning Erhverv Pendling Rummelighed Servicefunktioner =Potentialer

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau

Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau Danmarks Privatskoleforening Februar 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune. Workshop den 11. januar 2017

Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune. Workshop den 11. januar 2017 Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune Workshop den 11. januar 2017 Dagsorden: Rationalet bag decentralisering af midlerne til specialundervisning Den statistiske model

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Info UNGAALBORG. Sommeraktiviteter. Medarbejder. Go Global. - ungdomsudvekslinger i UngAalborg. God sommer til alle.

Info UNGAALBORG. Sommeraktiviteter. Medarbejder. Go Global. - ungdomsudvekslinger i UngAalborg. God sommer til alle. #11 / juni 2010 Medarbejder Info God sommer til alle. Sommeraktiviteter Ungdomsskolen har et væld af aktiviteter i sommerferien Go Global - ungdomsudvekslinger i UngAalborg Set og sket Nyheder og inspiration

Læs mere

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014 Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune 7. oktober 2014 Inklusion - eksklusion Inklusion Elevens tilhørsforhold til klassen bevares: - Støtte på klassen - Støtte på/fra kompetencecenter Elevens tilhørsforhold

Læs mere

Dagplejere - hvad kan vi gøre for jer? Et erhvervsrelateret projekt

Dagplejere - hvad kan vi gøre for jer? Et erhvervsrelateret projekt Dagplejere - hvad kan vi gøre for jer? Et erhvervsrelateret projekt 1 Fag: Det erhvervsrelaterede projekt Eksamenskode: HBIB00161E Navn: Mia Sund Ingerslev Studienummer: WTN257 Projktudbyder: Aalborg Bibliotekerne

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 03. januar 2017 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet Kirsten Overgaard (formand),

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 9

Læs mere

U 6 DRENGE - PULJE 1 U 7 DRENGE - PULJE 2 U 7 DRENGE - PULJE

U 6 DRENGE - PULJE 1 U 7 DRENGE - PULJE 2 U 7 DRENGE - PULJE U 6 DRENGE - PULJE 1 U 7 DRENGE - PULJE 2 U 7 DRENGE - PULJE 3 LKB Gistrup 1 Støvring IF 1 Støvring IF 2 KIF Aabybro IF 2 Hornbæk SF 1 Nibe B Hadsund B Aabybro IF 1 LKB Gistrup 2 IK Rosendal Aalborg Chang

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

DGI Nordjylland Resultat list Skoleskydning 2016 side 1 af 8 DGI NORDJYLLAND. Resultatliste Skoleskydning 2016 Skole Hold Forening

DGI Nordjylland Resultat list Skoleskydning 2016 side 1 af 8 DGI NORDJYLLAND. Resultatliste Skoleskydning 2016 Skole Hold Forening DGI Nordjylland Resultat list Skoleskydning 2016 side 1 af 8 DGI NORDJYLLAND Skole Hold Forening Resultat 1 Vilsted Friskole 5.a hold 1 548 Vilsted Skytteforening 782 2 LØGSTØR SKOLE 5b hold 1 550 Løgstør

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Hasseris Ungdomsklub Att: Anders Skalborgsgård Mester Eriks Vej Ålborg. Vejgaard Ungdomsklub Filstedvej Ålborg

Hasseris Ungdomsklub Att: Anders Skalborgsgård Mester Eriks Vej Ålborg. Vejgaard Ungdomsklub Filstedvej Ålborg Handest Ungdomsklub Søbakkeskolen Skolebakken 41 Handest 8990 Fårup Hasseris Ungdomsklub Att: Anders Skalborgsgård Mester Eriks Vej 70 10823 Kirkens Korshærs Ungdomsklub Enggårdsgade 65 10829 10756 Stolpedalsvej

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders.

Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. April 2013 LOKALPLAN 8-5-101 Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej Mou Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Sammenligning af Aarhus-modellen og KORA-modellen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde LANDSBYGGEFONDEN 6. marts 2015 Datagrundlag for tvillingeværktøj Data i Tvillingeværktøjet Der indgår en række forskellige data i Tvillingeværktøjet. Data opdateres årligt, når der foreligger nye data.

Læs mere

Metrobus 1: Til / Fra City Syd - Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017

Metrobus 1: Til / Fra City Syd - Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017 1 Mod Bouet Mod City syd Metrobus 1 kører mellem Bouet og Dyrskuevej og forgrener sig derfra til Hals, Grindsted, Langholt og Vodskov i nord samt Ferslev, Svenstrup, Godthåb, City Syd og Frejlev i syd.

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm.

STARTREDEGØRELSE. Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Januar 2014 STARTREDEGØRELSE Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Nibe Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Der er stor forskel på størrelsen af den livsindkomst, som 3-årige danskere kan se frem til, og livsindkomsten hænger nøje sammen med forældrenes

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

Ny model på tosprogsområdet 2017

Ny model på tosprogsområdet 2017 Aalborg Kommune, 17. januar 2016 Ny model på tosprogsområdet 2017 1 BAGGRUND I forlængelse af Integrationspolitikken godkendte byrådet en strategi for modtagelse af flygtninge i april 2015. Den nye model

Læs mere

Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune

Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune Det vil vi Perspektivplan 2014-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. DAGPLEJEN I AALBORG KOMMUNE... 4 2.1. OM DAGPLEJEN... 4 2.2 DAGPLEJEPÆDAGOGERNE... 4

Læs mere

LOKALPLAN 1-3-114 TILLÆG TIL LOKALPLAN 09-060

LOKALPLAN 1-3-114 TILLÆG TIL LOKALPLAN 09-060 Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde LANDSBYGGEFONDEN 10. Datagrundlag for tvillingeværktøj Data i Tvillingeværktøjet Der indgår en række forskellige data i Tvillingeværktøjet. Data opdateres årligt, når der foreligger nye data. Dette gælder

Læs mere