Indholdsfortegnelse. Forord Side Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side Visioner for it Side 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord Side Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side Visioner for it Side 33"

Transkript

1 Forsvarsministeriets it-strategi

2 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 1 Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side 02 2 Visioner for it Side 33 3 Igangværende it-initiativer og kommende indsatsområder Side 06 4 Styringsprincipper for it Side 10 2

3 Forord Forsvarsministeriets it-strategi fastlægger koncernens digitale visioner og styringsprincipper. Den tager udgangspunkt i de opgaver, som ministeriet med underlagte styrelser står overfor i de kommende år, og den udpeger det målbillede, der vil styrke og effektivisere koncernens opgavevaretagelse. It skal opfattes bredt og indeholder både teknologi, organisering og anvendelse i hele Forsvarsministeriets koncern, fra den indsatte soldat og redningsarbejder til sagsbehandleren i departementet. Formålet med it-strategien er at sikre, at beslutninger om it træffes i en strategisk kontekst, både når styrelserne beskriver deres behov for it-understøttelse af forretningsprocesser, og når der skal prioriteres mellem projekter på tværs af koncernen. Forsvarsministeriets mission og visioner er det strategiske grundlag for forretningsmæssige beslutninger i koncernen, og koncernledelsen har valgt at bruge denne it-strategi til at forklare, hvordan dette grundlag skal påvirke arbejdet med og anvendelsen af it. It-strategien skal medvirke til at gøre det lettere at være ansat i Forsvarsministeriet. Allerede mens it-strategien blev formuleret, er der iværksat et antal strategiske it-initiativer. Nogle af initiativerne skal sikre, at opgaverne i styrelserne bliver løst mere effektivt, og andre er med til at skabe fundamentet for koncernens fremtidige it-løsninger. Samlet set er initiativerne led i en organisatorisk og teknologisk konsolidering, der skal danne grundlag for fremtidens it i Forsvarsministeriet. It-strategien forklarer ikke hvilke konkrete initiativer, der skal gennemføres, eksempelvis projekter og programmer. De beslutninger træffes fortsat i basisorganisationen. Derimod fastlægger den nogle indsatsområder, som både styrelserne og departementet må forholde sig til, så digitalisering kan bidrage til en fortsat bedre opgaveløsning i hele koncernen. Det er koncernledelsens forventning, at beslutningerne om og arbejdet med it får et klart, strategisk sigte, og at denne it-strategi giver retningen. It-strategien træder i kraft nu, og koncernledelsen vil løbende følge op på effekten af den. Forsvarsministeriets mission: Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. God læselyst! Thomas Ahrenkiel Departementschef It-strategien henvender sig derfor til alle, der stiller krav til, træffer beslutninger om og anvender it, altså både chefer og medarbejdere. Alle koncernens styrelser har givet input til it-strategien, og de har været med til at sikre, at den organisatoriske og teknologiske omstillingsproces, som allerede er i gang, er afspejlet. Forsvarsministeriets visioner: Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over. Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner. Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde. 1

4 1 Om it-strategiens tilblivelse og struktur It-strategien er udviklet med udgangspunkt i de strategier, politikker og bestemmelser, som koncernen er omfattet af, og med inddraget erfaringer fra andre offentlige og private, danske og udenlandske virksomheder. For at sikre at it-strategien er drevet af forretningsmæssige behov herunder de behov, der gør sig gældende for den operative opgaveløsning, er der gennemført en brugerundersøgelse samt en række interviews og workshops med chefer og eksperter fra styrelserne. Strategien er udviklet med støtte fra konsulentfirmaet Rambøll Management Consulting. It-strategien er opdelt i tre dele: Visioner for it er en konkret udmøntning af Forsvarsministeriets visioner og fastlægger de effekter, som it skal bidrage til at realisere. Visionerne for it udgør derfor pejlemærker, som alle initiativer og projekter skal vurderes i forhold til, så det er tydeligt, hvordan det enkelte initiativ og projekt bidrager til at realisere visionerne og dermed også til strategiens målbillede. Igangværende it-initiativer og yderligere indsatsområder angiver initiativer, der allerede er igangsat, og som bidrager til fundamentet for de fremtidige it-løsninger, samt yderligere indsatsområder, der er nødvendige for at realisere strategiens visioner for it. De konkrete projekter, som bliver prioriteret med afsæt i it-initiativer og indsatsområder, skal bidrage til at realisere visionerne og målbilledet for it. Styringsprincipper for it forklarer, hvordan vi fremadrettet arbejder med it i koncernen og er en fælles ramme for de enkelte projekter og initiativer. Styringsprincipperne udgør en fælles tilgang på tværs af de enkelte projekter og initiativer, og dermed skaber de en sammenhæng og ensartethed, som øger effekten og gør det nemmere at styre it-indsatsen. Styringsprincipperne er altså med til at støtte op om realiseringen af visionerne. Figuren herunder viser, hvordan visionerne angiver fælles retning for arbejdet med it, og er med til at sikre, at de enkelte initiativer ikke kun understøtter de enkelte styrelsers krav men desuden realiserer visionerne i denne it-strategi samt Forsvarsministeriets mission og visioner. Styringsprincipperne sætter fælles rammer for de enkelte it-initiativer og indsatsområder. 2

5 2 Visioner for it It skal være med til at realisere Forsvarsministeriets visioner på syv områder, der tilsammen skal sikre det strategiske målbillede, som koncernen vil opnå: Hver af de syv visioner er kort beskrevet på de følgende sider, hvor det fremgår, hvad der skal til for at realisere dem. Rækkefølgen er ikke udtryk for en overordnet prioritering. Derimod kan vigtigheden af de enkelte visioner variere, men jo flere digitale visioner, som et konkret forretningsinitiativ, eksempelvis projekt, understøtter, des bedre overensstemmelse er der mellem initiativet og Forsvarsministeriets strategiske målsætninger. Visioner er altså den målestok, som vi bruger som grundlag for beslutninger om it. 3

6 Vores forretningsprocesser er effektive, sammenhængende og automatiserede. Vi skal kende og anvende vores forretningsprocesser og efter behov forbedre dem for at kunne realisere Forsvarsministeriets mission og visioner. Det betyder blandt andet, at vi skal vide hvilken styrelse, der er ansvarlig for hvilke processer, og styrelsen skal have kompetencer inden for procesoptimering og behovsanalyse. Vi kan kommunikere med nationale og internationale samarbejdspartnere. Vores it skal være interoperabelt og baseret på de samme nationale og internationale standarder, som vores samarbejdspartnere anvender. Så kan vi hurtigere og mere sikkert samarbejde om operationer i Danmark og i udlandet. Vores it er fleksibelt, mobilt og pålideligt, og det fungerer operativt og globalt. Vi skal have nem adgang til de informationer, som vi behøver for at løse vores arbejdsopgaver. Med mindre konkrete hensyn til informationssikkerhed eller operative forhold tilsiger det, skal vi bruge internettet til at overføre informationer. Vi skal kunne tilgå og behandle informationerne digitalt, der hvor arbejdet udføres, og med de elektroniske enheder, som giver bedst mening. Vores informationssikkerhed afspejler vores risikovillighed. Information er et af koncernens vigtigste aktiver, og skal derfor beskyttes. Beskyttelsen af informationer skal ske på baggrund af deres betydning, det aktuelle trusselbillede og koncernens risikovillighed med hensyn fortrolighed, tilgængelighed og integritet. Visse operative og personfølsomme informationer skal beskyttes bedre, men størstedelen af koncernens samlede informationsmængde behøver ikke samme beskyttelse. 4

7 Vi investerer der, hvor de forretningsmæssige gevinster er størst. Vi prioriterer med forståelse for helheden, og det vi vælger at investere i, skal give mest mulig værdi. Vores it-governance sikrer, at beslutninger om prioritering sker på et oplyst, ensartet og langsigtet grundlag. Værdien kommer først, når gevinsterne er realiseret, og derfor skal vi sikre, at det sker hver gang. Vi, der bruger it, og vi, der leverer it, samarbejder om løsningerne. Beslutninger om it skal implementeres hurtigt og effektivt. Det gælder eksempelvis it-projekter og ændringer i it-driften. Vores it-governance sikrer, at samarbejdet mellem styrelserne er tæt, at der er veldefinerede snitflader mellem forretnings- og leverandørside, samt mellem de enkelte leverandører af it, og at det opleves sådan. Vi udnytter information optimalt. Vi skal effektivt anvende information i hele koncernen. Det betyder, at vi skal have overblik over vores information, herunder sikre at den er korrekt og aktuel, så vi kan omsætte information til viden og målrettet ledelsesinformation. 5

8 3 Igangværende it-initiativer og kommende indsatsområder Realiseringen af it-strategiens visioner vil ske i to bølger. En konsolideringsbølge og en udviklings-bølge. Gennemførelsen af de igangværende initiativer og arbejdet med de kommende indsatsområder er vigtige indikatorer for, om visionerne og målbilledet bliver realiseret. I det følgende gennemgås centrale, igangværende it-initiativer, som understøtter it-strategiens visioner. Disse initiativer danner et konsolideret fundament, som koncernens fremtidige it skal baseres på. Fundamentet består både af organisatoriske og styringsmæssige ændringer og ny it. Det er først og fremmest her, hvor ressourcerne bliver anvendt: Implementering af it-governance. Den fælles it-governance sikrer klarhed over mandat og ansvar i organisationen, og skaber dermed en ramme for et effektivt samarbejde mellem de, der bruger it og de der leverer it. I implementeringen af den vedtagne it-governance, tilrettelægges ansvar og processer således, at det sikrer efterlevelsen af it-strategiens visioner og styringsprincipper både i forhold til drift, de enkelte projekter og i den fælles prioritering og styring på tværs af projekter. Sammenlægning af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste. Sammenlægningen sikrer, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse kan implementere en effektiv it-organisering, som gør det muligt at levere it, der bedre dækker styrelsernes behov i både operative og administrative sammenhænge. Det giver mere integrerede, standardiserede og effektive it-løsninger. Opgradering af koncernens virksomhedsstyringssystem, DeMars. Opgraderingen sikrer, at DeMars fortsat er supporteret. Samtidig får styrelserne nye muligheder for at optimere deres processer gennem mere effektive og bedre sammenhængende it-løsninger. Implementering af en informationssikkerhedsstandard i koncernen. Implementeringen af ISO og den deraf følgende ledelsesforankring højner informationssikkerheden gennem en risikobaseret tilgang og styrker ved strukturerede processer styringen og prioriteringen af koncernens informationssikkerhed. Vi vil strategiperioden udarbejde en strategi for cyber defence. 6

9 Implementering af Forsvarsministeriets nye standardarbejdsplads, FNSA. Den nye standardarbejdsplads betyder blandt andet, at styrelserne får flere muligheder for at optimere processerne, og at medarbejderne får nemmere adgang til information, når og hvor de har brug for den - uden at kompromittere informationssikkerheden. Opgradering af Koncernfælles Elektronisk Sags- og Dokumenthåndteringssystem (KESDH). Opgraderingen af KESDH understøtter blandt andet styrelsernes sagsbehandlingsprocesser og videndeling, og den gør det lettere for medarbejderne at tilgå information, når og hvor der er brug for den. Implementering af gateway-koncept der understøtter udveksling af informationer mellem it-netværk med forskellig klassifikation. Konceptet gør det nemmere at kommunikere elektronisk på tværs af netværk med forskellige sikkerhedsniveauer. Det gør det blandt andet muligt for styrelserne at tilrettelægge og gennemføre det administrative arbejde og operationer mere effektivt. Omlægning af identitets- og rettighedsstyring for it-brugere. Dette initiativ understøtter visionen om at udnytte koncernens information ved blandt andet at gøre det lettere at anvende informationer og forberede fælles login-funktionalitet på tværs af it-systemer. Konsolidering af eksisterende systemer for øget operativ interoperabilitet og mobilitet. Konsolideringen implementerer effektive kommunikations- og netværksløsninger til brug for forsvaret og beredskabet i forbindelse med både nationale og internationale operationer. I takt med konsolideringsinitiativerne implementeres, skabes fundamentet for udviklingsbølgen og der frigøres ressourcer som er nødvendige for at gennemføre udviklingsbølgens indsatsområder. Der er for nærværende identificeret følgende indsatsområder, hvor koncernen skal styrkes, så visionerne kan blive realiseret. Vi vil strategiperioden udarbejde en strategi for cyber defence. 7

10 Udbredelse og styrkelse af klassificerede netværk. Der er behov for sikker mobil kommunikation på strategisk niveau i staten, og det skal understøttes af sikker mobiltelefoni samt Forsvarsministeriets klassificerede kommunikationsnetværk. HEMNET skal desuden udbygges med blandt andet et sags- og dokumenthåndteringssystem, og det skal gøres mere robust. Udvikling af kapacitet til forsvar mod trusler på internettet. Truslerne mod koncernens informationssikkerhed fra stater og andre aktører på internettet er stigende. Øget anvendelse af internettet som led i styrelsernes opgave-løsning taler for, at koncernen opruster på området. Styrkelse af operativ interoperabilitet og mobilitet. Der er behov for effektive kommunikations- og netværksløsninger til brug for forsvaret og beredskabet i forbindelse med både nationale og internationale operationer. Løsningerne, der bør være baseret på NATO-udviklet funktionalitet, skal blandt andet understøtte samarbejdet med koalitions- og samarbejdspartnere og kommunikation under vanskelige forhold, herunder de arktiske egne. For forsvarets vedkommende bør disse løsninger være baseret på NATO-udviklet funktionalitet og implementeres således, at der skabes interoperabilitet på tværs af koncernen. Implementering af Information Management. For at realisere visionen om at udnytte koncernens information bedre er der først og fremmest behov for en styringsmæssig ramme, Information Management-governance, herunder politikker, direktiver, bestemmelser og praksisser. Blandt de emner, der skal behandles, er ejerskab og ansvar for forskellige informationstyper samt procedurer for validering af information. Forbrugsafregning af it-ydelser. Ved at skabe synergi og yderligere sammenhæng mellem styrelsernes budgetter og de it-ydelser, som de modtager, giver man styrelserne et stærkt incitament til at være kritisk i forhold til sine krav om og forventninger til it. Koncernfælles it-leverancemodel. Der skal foretages en vurdering af samspillet og sammenhængene mellem it, der understøtter operationer, og it, som understøtter den øvrige virksomhed. Vurderingen skal blandt andet omfatte roller, opgaver og ansvar, og målet er, at der alene udføres ensartede it-opgaver flere steder i koncernen, hvis særlige forhold taler for dette. Kompetencestrategi. Nye roller og it-understøttelse stiller krav om øget lederfokus og behov for at koncernen fokuserer på de it-kompetencer, som chefer og medarbejdere skal udvikle i de kommende år. Vi vil strategiperioden udarbejde en strategi for cyber defence. 8

11 De nævnte initiativer og indsatsområder understøtter en eller flere af visionerne for it. I figuren herunder er illustreret, hvordan de igangværende initiativer og de identificerede indsatsområder vurderes at understøtte visionerne og dermed også strategiens målbillede. 9

12 4 Styringsprincipper for it De digitale styringsprincipper er den ramme, som overvejelser og beslutninger om it skal ske inden for. Mens de digitale visioner er koncernledelsens pejlemærker for en fremtidig tilstand, så fortæller styringsprincipperne, hvordan koncernledelsen ønsker, man skal agere. Man kan fravige enkelte styringsprincipper i en given situation, hvor det tydeligt kan beskrives hvilke risici og omkostninger, som fravigelsen kan medføre, og hvilke forretningsmæssige fordele der opnås herved. Det skal samtidigt beskrives, om det er muligt at udligne den afvigelse, som fravigelsen resulterer i. Styrelserne fastlægger behovene for it-understøttelse. Omkostninger og gevinster skal synliggøres. It skal understøtte styrelsernes udtrykkelige behov, og styrelserne skal kunne redegøre for effekten af de løsninger, der leveres. Forretningsværdien skal derfor altid synliggøres og sammenholdes med de omkostninger, som løsningerne medfører på kort og lang sigt. Styrelserne skal ikke kun beskrive kravene til it, de skal også definere de forventede gevinster og følge op på, om de bliver realiseret. Dem, der leverer it, skal vise, at de gør det omkostningseffektivt. Beslutninger om it træffes i overensstemmelse med koncernens it-governance, og projekter styres i rammen af den koncernfælles it-projektmodel. Effektiv it kræver effektiv og gennemsigtig styring, herunder klarhed over hvem, der kan beslutte hvad, hvordan og i hvilke fora. Dette sikres gennem anvendelsen af koncernens it-governance, der beskriver rammer og processer for styring og ledelse af it-området. Den koncernfælles it-projektmodel sikrer et ensartet og sikkert fundament for koncernens it-projekter. Hellere enkelt og agilt end stort og komplekst. Vi foretrækker it med lav kompleksitet, og som er udviklet fleksibelt. Vi fastlægger krav til funktionalitet og design samtidigt med at it bliver udviklet. Det giver os hurtigere og bedre løsninger, som øger sandsynligheden for, at de virker efter hensigten. For at minimere risici og opnå hurtige ændringer opdeler vi store, komplekse projekter i mindre, håndterbare initiativer. Vi vil strategiperioden udarbejde en strategi for cyber defence. 10

13 It-opgaver løses der, hvor det er mest omkostningseffektivt. Vi vurderer løbende, hvor det er mest effektivt at løse konkrete it-opgaver. Valget af intern eller ekstern leverandør afhænger af en vurdering af, hvor det samlet set er mest effektivt i forhold til forretningens krav, de samlede omkostninger og den nødvendige sikkerhed. Vi anvender standardprocesser og standardsoftware baseret på velafprøvet teknologi. Vi vil helst anvende it, som er velafprøvet og kommercielt tilgængeligt. Og vi tilpasser vores forretningsprocesser til den måde, som de kommercielle løsninger bedst understøtter. Det gør vores it mere robust og effektivt. Vi tænker på informationssikkerheden fra start til slut. Vi skal kunne erkende, når vores informationssikkerhed er under angreb, og vi kan forsvare os. Vi tænker informationssikkerhed ind, allerede fra styrelsernes idebeskrivelse over udvikling og implementering til den daglige drift og anvendelse. Vi sikrer en sammenhængende it-arkitektur baseret på NATO s og nationale standarder. Ved at bygge en sammenhængende it-arkitektur, kan vi samarbejde sikkert og effektivt med vores allierede og andre samarbejdspartnere, militære som civile, og vi kan være sikre på, at vores it lever op til de krav, som vi i NATO og som offentlig myndighed er underlagt. Vi øger fleksibiliteten i vores it ved at overholde vores fælles it-arkitekturprincipper. 11

14 Styringsprincipperne er samlet nedenfor. De digitale styringsprincipper skal ikke kun anvise, hvordan vi agerer, de skal også indarbejdes direkte i den måde, som vi arbejder med it. Flere af principperne er allerede indarbejdet i Forsvarsministeriets it-governance, herunder eksempelvis at forretningen er ansvarlig for at styre it-projekter og gevinstrealisering, at der skal være gennemsigtighed i leverancer og omkostninger, og at den koncernfælles it-projektmodel skal anvendes i alle it-udviklingsprojekter. Efterhånden som flere koncernfælles styringsprincipper bliver fastlagt, vil de også blive implementeret i koncernens forretnings- og beslutningsprocesser. Målet er, at dem, der bruger eller leverer it, ikke opfatter principperne som styring men som den måde vi arbejder på. 12

15 13

16 Denne it-strategi gælder for alle myndigheder i Forsvarsministeriets koncern: Forsvarsministeriets departement Værnsfælles Forsvarskommando Hjemmeværnskommandoen Beredskabsstyrelsen Forsvarets Efterretningstjeneste Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriets Personalestyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Forsvarets Auditørkorps Forsvarsministeriet 2016 Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Tlf.: Fax: fmn.dk

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Sagsnummer: 2016/101549 Version: 1.0 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Strategisk målbillede...3 2.1 Strategiske pejlemærker...4

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Forord Side 01. 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi Side 02. 2 Principper for IKT Side 33

Forord Side 01. 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi Side 02. 2 Principper for IKT Side 33 Forsvarsministeriets koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi 2011-2014 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE MÅL- OG RESULTATPLAN FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 2.1. Strategiske pejlemærker... 4 2.1.1 Kundefokus... 5 2.1.2 Omkostningsfokus...

Læs mere

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Forslag vedtaget af SAGERA styregruppen 31.01.17 Vision Målbillede for den fælleskommunale rammearkitektur Rammearkitekturen

Læs mere

Computer Network Operationer (CNO) -

Computer Network Operationer (CNO) - Computer Network Operationer (CNO) - en ny dimension i moderne krigsførelse? John M. Foley, direktør og stifter af Center for Offentlig-Privat It- og Cybersikkerhed (COPITS). Offensiv Computer Network

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1.

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. juni 2007 Århus Kommune IT- Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes IT-strategi 1. Resume Vedlagt denne Byrådsindstilling

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for <organisation>

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for 1. Formål informationssikkerhedspolitik beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed i og fastlægger

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner.

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner. Juni 2011 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Formål 4 3. Omfang 5 4. It-sikkerhedsniveau 5 5. It-sikkerhedsbevidsthed 6 6. Overtrædelse af it-sikkerhedspolitikken 6 7. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 6 2 1 Indledning

Læs mere

Statens It status, opgaver og rammer. Ved programsekretariatschef Mikael Skov Mikkelsen

Statens It status, opgaver og rammer. Ved programsekretariatschef Mikael Skov Mikkelsen Statens It status, opgaver og rammer Ved programsekretariatschef Mikael Skov Mikkelsen Oplægget Baggrunden og målsætning for etableringen af Statens It Løsningsmodellen Mandatgrundlag Statens It s opgaver

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Proces for udarbejdelse af vision og målbillede for rammearkitekturen Fase 1 (november): Afklaring af vision Workshop om

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Workshop om den fællesstatslige programmodel

Workshop om den fællesstatslige programmodel Workshop om den fællesstatslige programmodel 1 Agenda 10.45 10.50 Velkommen 10.50 11.15 Præsentation af den fællesstatslige programodel 11.15 11.30 Afklarende spørgsmål (Ultra kort) 11.30 12.00 Debat:

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 5 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedsstyring. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedsstyring. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedsstyring (ISMS) Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Center for Cybersikkerheds beretning 2014. Center for Cybersikkerheds beretning 2014

Center for Cybersikkerheds beretning 2014. Center for Cybersikkerheds beretning 2014 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 1 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 2 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 Center for Cybersikkerhed Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 3332 5580

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Region Syddanmark. It-strategi for Socialområdet. April 20089

Region Syddanmark. It-strategi for Socialområdet. April 20089 Region Syddanmark It-strategi for Socialområdet April 20089 Region Syddanmark It-strategi for Socialområdet April 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Det strategiske udgangspunkt 1 3. It-anvendelsen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere