Forsvarsministeriets it-strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009"

Transkript

1 Forsvarsministeriets it-strategi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6 It-arkitektur...8 It-sikkerhed...9 Økonomi, optimering af it-driften og indkøb...11 Digital forvaltning...12 Den operative virksomhed...14 Oversigt over handlingsplaner...15 Studievirksomhed DeMars udviklingsplan Elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem Softwarepolitik Udliciteringspolitik Business case værktøj Analyse af mulighederne for etablering af ét fælles netværk Geografisk informationssystem Tværministeriel forsøgsvirksomhed Forvaltning af frivilligt og reservepersonel 1/16

2 INDLEDNING Forsvarsministeriets overordnede it-strategi dækker hele ministerområdet og tager udgangspunkt i ministerområdets formål og opgaver. Strategien dækker forligsperioden og fastlægger de centrale principper og målsætninger, der er grundlag for planlægning, implementering og anvendelse af informationsteknologi (it) ved koncernens myndigheder. It-strategien ajourføres som minimum hvert andet år. Udarbejdelse af strategien Strategien er udarbejdet af en koncernfælles Projektgruppe It-strategi, der er sammensat af repræsentanter fra Forsvarsministeriet og ministerområdets niveau I-myndigheder. Strategien tager udgangspunkt i Statens it-råds Skabelon for en it-strategi for et ministerområde - en vejledning (juni 2004). It-strategien er godkendt af Forsvarsministeriet i december /16

3 MISSION OG IT-VISION Forsvarsministeriets overordnede mission er at Arbejde for fred og sikkerhed og at skabe resultater, der bidrager til fred og sikkerhed og som anerkendes i ind- og udland. It er et af redskaberne, der skal understøtte ovennævnte. Derfor er it-visionen, at It skal understøtte Forsvarsministeriets overordnede mission gennem tilvejebringelse af effektive og sikre redskaber til håndtering og udnyttelse af informationer. Specifikt for det operative område er it-visionen at Opnå nødvendig integration og interoperabilitet mellem Forsvarets, totalforsvarets samt vore allierede og andre samarbejdspartneres kommunikations- og informationssystemer for at sikre optimal løsning af sikkerheds- og beredskabsrelaterede opgaver. Ud over den operative opgave og de tilhørende nødvendige støtteopgaver, er effektiv og sikker (konfidentialitet, integritet og tilgængelighed) betjening af borgere og virksomheder et prioriteret område. Forsvarsministeriets myndigheder skal kunne yde den nødvendige informationsformidling 24 timer i døgnet samt gennemføre en serviceorienteret og kvalificeret elektronisk betjening af borgere og virksomheder. Forsvarsministeriet ønsker med denne strategi at fortsætte den igangværende effektivisering og optimering af it-anvendelsen med henblik på frigørelse af ressourcer til løsning af ministerområdets kerneopgaver. Ud over at fastlægge de centrale principper og målsætninger for it-udviklingen rettes der særlig fokus på følgende: Strategisk anvendelse af internet inden for ministerområdet. Strategisk anvendelse og udvikling af Forsvarets Integrerede Informatiknetværk (FIIN). Strategisk anvendelse og udvikling af operative systemer. Hertil kommer strategiske digitale projekter, der har indflydelse på koncernens forretningsudvikling samt strategiplaner for ministerområdets integrerede virksomhedsstyringssystem DeMars (Dansk Forsvars Management- og Ressourcestyringssystem). It-strategien omsættes i en række handlingsplaner, der kontinuerligt er under udvikling og opdatering. De enkelte myndigheder kan inden for disse rammer udarbejde supplerende handlingsplaner, der skal støtte målet og de forretningsprocesser, der er gældende for myndigheden. 3/16

4 FORRETNINGSMÆSSIGE KRAV, HERUNDER KOMPETENCER Indledning Generelt skal tiltag på it-området, fx projekter, standardisering m.m., være begrundet i kravet om effektiv anvendelse af ministerområdets ressourcer i lyset af kerneopgaverne eller i specifikke politiske krav til Forsvarsministeriets virksomhed. Den øverste ledelses virke er i stigende grad blevet ændret, idet behovet for tæt samspil mellem Forsvarsministeriet og underliggende myndigheder er vokset. It skal derfor understøtte en bred vifte af ledelses-, kerne- og støtteprocesser i forbindelse med myndighedernes opgaveløsning. Det er vigtigt at planlægge de nødvendige forandringer i forbindelse med fastlæggelsen af nye it-systemers funktionalitet, således at it-systemerne ikke blot fastholder eksisterende arbejdsgange, men optimerer disse set i lyset af de it-mæssige muligheder og de aktuelle mål for det myndighedsområde, it-systemet skal virke i. Business case Anvendelsen af business cases er en nødvendig forudsætning for at identificere og realisere eventuelle effektiviseringsgevinster. Det er vigtigt, at der på et tidligt tidspunkt skabes begrundede forventninger om de gevinster, som kan høstes, når et projekt er gennemført. Der skal udarbejdes en business case inden iværksættelse af it-projekter. Metoder og værktøjer til estimering af potentialet og rentabiliteten i nye it-investeringer er under stadig udvikling. Det afgørende for anvendelsen af metode/værktøj er, at det på grundig vis afdækker de elementer, der indgår ved implementeringen af det aktuelle it-system. Ved mindre projekter, hvor det ikke er lønsomt at udarbejde en business case, eller hvor det er givet, at et bestemt projekt skal implementeres, kan hovedreglen fraviges. Effektmåling af it-anvendelsen Efter implementering af it-projekter skal der foretages en evaluering set i relation til den opstillede business case eller i relation til opstillede politiske krav. Der foretages målinger før og efter implementering af digitale projekter med henblik på opgørelse af eventuelle gevinster. Understøttelse af forretningsprocesser Det overordnede forretningsmæssige krav er, at it skal understøtte den operative virksomhed og de tilhørende processer, herunder forvaltningsmæssige, der gennemføres for at løse myndighedens opgaver. Endvidere skal it understøtte den igangsatte rationalisering og effektivisering af stabs- og støttestrukturen til fordel for de operative kapaciteter. Understøttelsen af denne proces i blandt andet det integrerede virksomhedsstyringssystem DeMars kan opgøres i følgende: Et ajourført datagrundlag. En hensigtsmæssig præsentation af informationer. En tilstrækkelig vidensdeling for løsning af opgaven. Online adgang til systemer, data og informationer, hvor det er nødvendigt. 4/16

5 Gennemførelse af nødvendig og tilstrækkelig uddannelse af brugerne. Datagrundlag Data skal i videst mulig omfang dannes ved kilden og herefter, via infrastrukturen, kunne anvendes i alle øvrige meningsfulde sammenhænge. I den forbindelse skal datakvaliteten prioriteres, så der er sikkerhed for, at de informationer, der præsenteres, er opdaterede og valide. Dette gælder for hele spektret fra opstillingen af retvisende regnskaber til operative sammenhænge. Præsentation af informationer Data skal kunne behandles og sammensættes, så de udgør relevante informationer. De ønskede informationer skal være tilgængelige som nødvendig støtte i beslutningsprocessen. Vidensdeling Data, informationer og viden skal være bredt tilgængelige, og således styrke fleksibilitet, viden og kompetencer inden for ministerområdet. It-systemerne - der i denne sammenhæng blandt andet omfatter sags- og dokumenthåndteringssystemer, elektroniske arkiver, økonomi- og ressourcestyringssystemer, informationssystemer, herunder geografiske informationssystemer, operative systemer, intranet og internet - skal understøtte dette. De operative systemer omfatter i denne sammenhæng kommunikations- og informationssystemer, 1 men ikke it-systemer integreret i specifikke våbensystemer mv. Anvendelsen af data skal til stadighed baseres på de gældende militære sikkerhedsbestemmelser og øvrige relevante sikkerhedskrav, fx persondataloven. Adgang til systemer Kommunikations- og informationssystemerne skal kunne producere og formidle den nødvendige information til gennemførelsen af den operative virksomhed døgnet rundt. Kompetencer Koncernens it-kompetencer centraliseres med henblik på en styrkelse af it-miljøet. For den koncernfælles it-drift centraliseres kompetencerne ved Projektorganisation Koncernfælles IT-driftsmyndighed, på sigt Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste. Denne tjeneste baseres på egne kompetencer og på støtte fra civile leverandører og de funktionelle tjenester. Der vil i et vist omfang fortsat være behov for, at den operative struktur og støttestrukturen råder over decentrale it-kompetencer. Drift af deployerbare it-systemer varetages af den operative og logistiske struktur i overensstemmelse med de operative behov. 1 På engelsk benævnt Communications and Information Systems (CIS-systemer) 5/16

6 IT-STYRING OG -ORGANISERING Indledning For at de vedvarende krav til effektivisering kan realiseres, er det afgørende, at strategien forankres i koncernens øverste ledelse. It-styring og -organisering (It-governance) Styring af it-området er forankret i Forsvarsministeriets departement, som fastlægger de strategiske mål samt godkender og iværksætter væsentlige it-initiativer og it-projekter inden for koncernen. Ligeledes foretager departementet overordnet opfølgning og kontrol af it-virksomheden. Forsvarskommandoen varetager på vegne af Forsvarsministeriet udmøntningen af itstrategien inden for den koncernfælles it-virksomhed gennem udarbejdelse af handlingsplaner, varetagelse af projektledelse og implementering af projekter og initiativer på itområdet samt rådgiver departementet. Forsvarets Efterretningstjeneste rådgiver i itsikkerhedsanliggender. Det udførende niveau for koncernfælles it systemers drift og vedligeholdelse placeres ved Projektorganisation Koncernfælles IT-driftsmyndighed, på sigt Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste. Overordnede retningslinjer for kvalitetsstyring og sikring af it-processerne Kvalitetsstyring og -sikring af it-processerne opnås grundlæggende ved at gennemføre disse efter internationalt anerkendte modeller og metoder. It-driftsprocessers styring ITIL 2 -processerne sikrer, at it-services bliver leveret på et defineret kvalitetsniveau med større professionalisme og med totalt fokus på forretningens mål. ITIL processerne, herunder Service Level Management, giver grundlag for effektiv løbende vurdering og afstemning af forventninger, krav og behov for it-ydelser mellem it-organisationen og forretningen. It-projekters styring It-projekter skal som udgangspunkt styres ved anvendelsen af PRINCE2 3 modellen. Dette gælder både for projekter med egen projektledelse og projekter med ekstern projektledelse. Anvendelsen af denne model betyder, at projektet opererer med kontrolleret opstart, udførelse, afslutning samt evaluering gennem anvendelse af en struktureret projektstyringsmetode. PRINCE2 er en struktureret metode til projektledelse, som omfatter alle aspekter i et projekt fra idé til opstart og initiering over udførelse til afslutning, herunder: Ændrings- og konfigurationsstyring, hvor ændringer dokumenteres og godkendes for optimal kvalitet af projektets resultat. Projektorganisation med en klar placering af ansvar og kompetencer. 2 IT Infrastructure Library (ITIL) er en samling af erfaringer "best practices" for driftsledelse. 3 PRINCE er en forkortelse af Projects IN Controlled Environments. 6/16

7 Kvalitetsstyring integreret med organisationens kvalitetsstyringssystem. Ledelse og kontrol af projektets aktiviteter for opnåelse af defineret kvalitet af projektets resultat inden for budgetteret tid og økonomi. Risikostyring, hvor risici løbende identificeres, analyseres, estimeres og styres gennem hele projektet. Herudover skal it-sikkerhed indgå som et aspekt i samtlige af projektets faser. Udliciteringsstrategi Placeringen af it-opgaverne, så de løses mest hensigtsmæssigt og mest effektivt, skal løbende vurderes. Det overordnede princip for levering af it-ydelser er, at de ikke i sig selv er en kerneopgave for ministerområdets opgaveløsning, hvorfor det til stadighed skal undersøges, om ydelserne kan leveres bedre eller billigere af andre. De overordnede styringsorganer i koncernfælles regi Strategien er retningsgivende for en række koncernfælles fora, der sikrer en optimal og koordineret it-udvikling af koncernen, dels på det forretningsmæssige område og dels på det it-faglige område. 7/16

8 IT-ARKITEKTUR Indledning Det er en målsætning at arbejde mod en teknologisk sammensmeltning af FIIN- og internet-miljøerne. Den integration af miljøerne må dog ikke resultere i en uacceptabel forringelse af den funktionalitet og den sikkerhed (konfidentialitet, integritet og tilgængelighed), der tilbydes på FIIN-miljøet. Det fremtidige netværk skal ikke nødvendigvis baseres på lejede faste linjer. Mulighederne for at frigøre sig fra de lejede linjer skal løbende undersøges. Det skal i strategiperioden undersøges nærmere, om der med fordel kan indføres IPtelefoni (telefoni over datanetværk) i koncernen. Uklassificeret segment Med henblik på at samordne myndighedernes individuelle anvendelse af internettet skal der etableres ét koncernfælles netværk. Netværket etableres under anvendelse af den offentlige sektors standarder samt i overensstemmelse med principperne for arkitektur for digital forvaltning, hvorved it-løsningen sammentænkes med forretningens mål og strategier. Efterfølgende sigtes mod en tilslutning til Statens it-net, når dette er etableret. I totalforsvarssammenhæng skal behovet for informationsudveksling mellem relevante aktører identificeres. Til Tjenestebrug segment Infrastrukturen på FIIN skal til stadighed vedligeholdes i takt med den teknologiske udvikling og de forretningsmæssige og operative krav. Den tekniske udvikling af FIIN skal ske, så FIIN fortsat overholder gældende it-sikkerhedsbestemmelser. De udviklingsprincipper, der gælder for FIIN, skal som udgangspunkt følge de principper, der gælder for den offentlige sektor på it-området. Højere klassificeret segment Forsvarsministeriet vil fortsat arbejde med opkobling af relevante operative netværk til NATO s tilsvarende netværk for at sikre interoperabilitet og på sigt klargøre til netværks baserede operationer (NBO) 4. 4 På engelsk benævnt NATO Network Enabling Capabilities (NNEC). 8/16

9 IT-SIKKERHED Indledning Sikkerheden i de it-systemer, som hører under Forsvarsministeriets ansvarsområde, skal være tilstrækkelig til at sikre konfidentialitet, integritet og tilgængelighed i henhold til de krav, der er opstillet til systemerne. Netværk/it-systemer må ikke tilsluttes andre netværk/itsystemer uden forudgående godkendelse fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Styringen af it-sikkerheden tager udgangspunkt i gældende principper for Risk Management. Den øgede digitalisering inden for koncernen stiller fortsat krav om efterlevelse af de fastsatte sikkerhedsbestemmelser, samtidig med, at de øgede udad rettede aktiviteter stiller krav om fleksible sikkerhedsløsninger. Ledelsen og den etablerede sikkerhedsorganisation på alle niveauer skal derfor sikre, at medarbejderne uddannes og motiveres bedst muligt til at opretholde et højt sikkerhedsniveau. It-sikkerhed Uklassificeret segment Med den øgede digitale betjening af borgere og virksomheder samt kravene til den offentlige sektors digitalisering generelt som en prioriteret del af Forsvarsministeriets virksomhed, er det afgørende, at it-sikkerheden er etableret på et forsvarligt niveau. Forsvarsministeriet skal som minimum leve op til de statslige sikkerhedskrav, der tager udgangspunkt i Dansk Standard samt til krav i forbindelse med tilkobling til Statens it-net. It-sikkerhed Til Tjenestebrug segment It-sikkerheden implementeres som defineret i nationale, NATO- og kommende EU-sikkerhedsbestemmelser. It-sikkerhed højere klassificeret segment It-sikkerhed implementeres som defineret i nationale og internationale (NATO, EU mv. bestemmelser). Det betyder, at såvel netværk, installationer mv., der behandler informationer klassificeret Fortroligt eller højere samt udstyr og applikationer skal godkendes af Forsvarets Efterretningstjeneste. Særlige fokusområder Identifikation Ved udvikling og opdatering af forsvarets it-systemer skal der anvendes metoder, der øger sikkerheden for, at dataudveksling sker mellem servere og brugere på autoriseret og godkendt måde. Det betyder, at servere og brugere får tildelt godkendte digitale identiteter, for eksempel i form af digitale certifikater (digital signaturer). Forudsætningen for administration af digitale certifikater, herunder at disse er valide, er, at der etableres infrastrukturer hertil, såkaldt Public Key Infrastructure (PKI)). I NATO er der påbegyndt etablering af en NATO PKI. NATO har henstillet til medlemsnationerne, at nationale PKI løsninger kan samarbejde med NATO PKI, hvor der sker udveksling af informationer mellem nationale systemer og NATO systemer. Danmark har fastlagt 9/16

10 en PKI infrastruktur i hvilken digitale certifikater - i form af Offentlige Certifikater til Elektronisk Signatur (OCES-certifikater) - kan anvendes. Forsvaret bør klarlægge om OCEScertifikater er interoperable med NATO PKI, hvis der skal ske udveksling af informationer mellem it-systemer, hvor disse certifikater anvendes. Nationale kryptograferingsprodukter Af hensyn til nationale behov for beskyttelse af klassificeret information skal muligheden for udvikling af nationale kryptograferingsprodukter fremmes. Dette arbejde koordineres af sikkerhedsmyndigheden (Forsvarets Efterretningstjeneste). Multilateral sikkerhed Det er et grundlæggende krav til sikkerhed i et netværk, at der foreligger en sikkerhedsmodel, der beskriver, hvilke sikkerhedsmekanismer netværket indeholder, hvilke sikkerhedskrav der er vedrørende de data, netværket transporterer, og hvilke sikkerhedskrav der er til de personer og servere, der håndterer data i netværket. Multilateral sikkerhed i forbindelse med sammenkobling af netværk bør benytte ovennævnte sikkerhedsmodeller som grundlag for opstilling af krav til de funktionelle sammenkoblinger mellem netværkene, der skal etableres. Denne model benyttes allerede af Forsvarets Efterretningstjeneste som grundlag for sikkerhedsvurdering ved sammenkobling af net. 10/16

11 ØKONOMI, OPTIMERING AF IT-DRIFTEN OG INDKØB Grundlæggende princip Styring og forvaltning af informatikvirksomheden i Forsvaret udvikles i overensstemmelse med Forsvarets styringsprincipper. I takt med at Forsvarets styrings- og virksomhedsmodel skaber grundlag for en mere forretningsorienteret ledelse af driftsvirksomheden, udvikles et større fællesskab inden for ministerområdet og skaber derved basis for en stadig optimering af it-driftsstrukturen. Den centrale informatikvirksomhed Forsvarets Informatikplan (FIP) omfatter planlægningsgrundlaget for den centrale informatikvirksomhed i koncernen og indeholder midler til opstilling af informatikkapacitet 5 og til drift af informatikkapacitet 6. Størstedelen af rammerne er bundet til driften af eksisterende infrastruktur og applikationer, og kun kendte og godkendte planer for opstilling af ny kapacitet er medtaget. Koncernfælles centraliseret it-drift Der er etableret en centraliseret it-drift med henblik på effektivt at understøtte ministerområdets forretningsprocesser. Den koncernfælles driftsmyndighed overtager ansvaret for anskaffelse, drift og vedligeholdelse af den koncernfælles infrastruktur og de fælles applikationer, der afvikles på infrastrukturen. Som konsekvens af centraliseringen af it-driften centraliseres indkøbsfunktionen ved den koncernfælles driftsmyndighed. I overensstemmelse med statens regnskabsreform værdifastsættes statens kontoradministrative it udstyr og aktiveres i anlægsregnskabet. Informatikomkostningerne fordeles til den operative virksomhed, henholdsvis støttevirksomheden ved intern afregning eller ved faktura fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet og andre niveau I-myndigheder. Afskrivninger fra den registrerede værdi af informatikkapaciteten og omkostninger til drift og forvaltning opsamles på kapacitetscentre, hvorfra omkostningerne fordeles. Indkøb Indkøb foretages så vidt muligt centralt under anvendelse af koncernens rammeaftaler for standard produkter (COTS), der overholder åbne og anerkendte standarder, samt lever op til koncernens krav til sikkerhed. For it-systemer til primær operativ anvendelse er anskaffelse i vid udstrækning delegeret til den brugende myndighed. 5 Fx nye applikationer, nye elementer i infrastrukturen eller tilføjelse af ny funktionalitet til eksisterende systemer. 6 Fx driftsafvikling, overvågning, fejlrettelse, mindre vedligeholdelse, system- og sikkerhedsadministration samt brugerservice. 11/16

12 DIGITAL FORVALTNING Indledning Digital forvaltning omhandler den bedst mulige udnyttelse af it gennem effektivisering og digitalisering af interne arbejdsgange og administrative processer. Den digitale forvaltning udvikles inden for koncernen ved gennemførelse af en række projekter. It-baseret virksomhedsstyring Forsvarsministeriet har et moderne, it-baseret integreret virksomhedsstyringssystem benævnt DeMars, som for hele ministerområdet samler styring og forvaltning af økonomi, materiel, personel og struktur samt tilvejebringelse af ledelsesinformation. DeMars skal som udgangspunkt løse koncernens styrings- og forvaltningsopgaver. Ministeriet har hermed stort set erstattet alle ældre administrative systemer og vil i videst muligt omfang lade DeMars løse fremtidige styrings- og forvaltningsopgaver, samt omlægge de få tilbageblevne ældre systemer. Den fortsatte anvendelse og udvikling af DeMars skal således bidrage til en effektiv digital forvaltning inden for Forsvarsministeriets område. Elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) Digital sagsbehandling er et centralt område i den digitale forvaltning. Et vigtigt element i digital sagsbehandling er ESDH. Med henblik på at overholde fællesstatslige standarder og sikre den nødvendige informationsudveksling og dokumentation inden for koncernen, og på sigt med resten af den offentlige sektor, skal implementeringen af ESDH ske i rammen af det Fællesoffentlige Elektroniske Sags- og Dokumenthåndteringsprojekt (FESD). Forsvarsministeriet har igangsat processen med henblik på at implementere en FESDløsning i koncernen. Hindringer for digital forvaltning Forvaltningsmæssige hindringer for digital forvaltning skal fortsat søges imødegået. Ved udarbejdelse af nyt forvaltningsgrundlag samt ved rettelser af eksisterende må der ikke stilles formkrav, der vil kunne udgøre en hindring for digital kommunikation, eller for at berørt sagsbehandling m.v. kan ske digitalt. Dette kan dog fraviges såfremt særlige forhold gør sig gældende, fx i relation til retssikkerhed, militær sikkerhed, lovgivningsmæssige forhold eller lignende. Centralisering af it-driften Forsvarsministeriet vil fortsætte med at identificere områder, der er egnet til standardisering og centralisering. I forbindelse med identificering bør det undersøges om disse områder med fordel kan udliciteres. Forvaltning af frivilligt og reservepersonel Frivilligt personel, herunder Hjemmeværnets frivillige, samt personel af reserven skal selv kunne gennemføre en større grad af selvforvaltning for dels at højne servicekvaliteten og dels for at øge effektiviteten i denne forvaltning. 12/16

13 Betjening af borgere og virksomheder m.fl. Forsvarsministeriet ønsker at bidrage til at realisere regeringens vision om digital forvaltning: Digitalisering skal bidrage til at skabe en effektiv og sammenhængende offentlig sektor med høj servicekvalitet, hvor borgere og virksomheder er i centrum. Forsvarsministeriet vil sætte særlig fokus på følgende områder udpeget af regeringen: Den offentlige sektor skal levere sammenhængende ydelser med borgere og virksomheder i centrum. Digital forvaltning skal skabe øget servicekvalitet og frigøre ressourcer. Den offentlige sektor skal arbejde og kommunikere digitalt. Digital forvaltning skal baseres på en sammenhængende og fleksibel itinfrastruktur. Offentlige ledere skal gå forrest og sikre, at deres organisation kan realisere visionen. Den borger- og virksomhedsrettede forvaltning Forsvarsministeriets myndigheder skal tilbyde borgere og virksomheder mulighed for selvbetjening m.v. i den udstrækning, det er hensigtsmæssigt. Myndighedernes hjemmeside skal fortsat udvikles, så de imødekommer brugernes behov. Tilgængeligheden skal overholde gængse standarder ved anvendelse af blandt andet Referenceprofilen samt krav, der stilles af offentlige myndigheder om informationsudveksling, fx krav om sikker kommunikation ved anvendelse af digital signatur. Forsvarsministeriets portal på internettet I anvendelsen af koncernens hjemmesider på internettet skal der etableres en overordnet portal, der skal virke som en samlet indgang til ministerområdets hjemmesider. Portalen skal indledningsvis henvise til koncernens øvrige hjemmesider, men på sigt - og på baggrund af en interessentanalyse - yde en mere målrettet information, herunder stille services/tjenester til rådighed til de forskellige brugere. I forbindelse med etablering af en portal for Forsvarsministeriet skal der gennemføres en designmæssig koordinering af de eksisterende hjemmesider med henblik på at lette informationssøgningen for brugerne. Koordineringen skal munde ud i retningslinjer for design, herunder branding og en mere ensartet navigering på Forsvarsministeriets hjemmesider. 13/16

14 DEN OPERATIVE VIRKSOMHED Indledning Forsvarsministeriets hovedopgave (den operative virksomhed) retter sig primært mod det militærspecifikke område, hvor ministerområdets samlede aktiviteter dækker et bredt spektrum af opgaver. Nogle opgaver er støtteprocesser til hovedopgaver, mens andre, fx redningsberedskabet, kystredning og miljøovervågning er hovedopgaver i sig selv. Den operative virksomhed Virksomheden inden for det operative område omfatter blandt andet anskaffelse og drift af kommunikations- og informationssystemer. Forsvarsministeriet vil i perioden fokusere på, at der udarbejdes den nødvendige overordnede arkitektur for kommunikations og informationssystemer med henblik på at sikre en nødvendig interoperabilitet mellem disse, til DeMars samt relevante systemer i NATO og ved øvrige samarbejdspartnere (militære og civile). I forbindelse med udsendelse af NATO Response Force vil det blive et krav til de allokerede styrker, at de er interoperable inden for CIS på et vist fastsat niveau med de andre nationers deltagende styrker. En metode, der kan fastsætte og måle det krævede niveau, er under udarbejdelse i NATO regi, hvorefter Forsvarsministeriet forventer at adoptere metoden nationalt. Definition og senere implementering af NATO netværks baserede operationer (NBO), vil på sigt markant ændre ledelse og udførelse af alle typer operationer. Forsvarsministeriet vil fokusere på dette emne i de kommende år. Den operative virksomhed rettet mod det civile samfund anvender i stor udstrækning internettet, der derfor har stor betydning for opfyldelsen af opgaverne. Koncernen skal i udviklingen af de kommende services på internettet anvende både nationalt og internationalt almindeligt gældende udvekslingsstandarder. Koncernen skal arbejde på at følge anbefalingerne i den åbne digitale forvaltning, der er møntet på at fremme dataudveksling og samarbejde. 14/16

15 OVERSIGT OVER HANDLINGSPLANER Indledning Handlingsplanerne konkretiserer de første års udvikling/implementering af it-strategien. Dette område er under konstant forandring, hvilket medfører en kontinuerlig opdatering af denne del af it-strategien. Studievirksomhed Forsvarskommandoen følger løbende den teknologiske udvikling inden for CIS. På baggrund af de stillede operative behov bliver der udfærdiget et koncept for CIS med tilhørende underliggende delstudier omhandlende specifikke emner inden for CIS. Disse delstudier bliver opdateret hvert andet år. Udvikling af netværksbaserede operationer Forsvarskommandoen har nedsat en styringsgruppe med underliggende grupper med henblik på at styre forsvarets overgang til netværksbaseret forsvar og netværksbaserede operationer (NBO). I det fortsatte arbejde vil Beredskabsstyrelsen, politiet m.fl. blive inddraget. Arbejdet skal på it-området munde ud i etableringen af et NBO-netværk, hvor man er i stand til at udveksle operative og administrative informationer fra såvel internationale som nationale operationer og præsentere disse på en platform, hvor information er tilgængelig i den rette form og på rette tid. DeMars udviklingsplan Videreudviklingen af DeMars styres af eksterne krav, fx lovgivning, overenskomster m.v. samt interne behov og ønsker for at forbedre styring og forvaltning af Forsvarsministeriets ressourcer. På den baggrund udarbejdes løbende plan for den videre udvikling af DeMars. DeMars skal som udgangspunkt løse ministerområdets styrings- og forvaltningsopgaver. Den fortsatte anvendelse og udvikling af DeMars skal således bidrage til en effektiv digital forvaltning inden for Forsvarsministeriets område. Elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem Elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem skal implementeres i koncernen. Med henblik på at overholde fællesstatslige standarder og sikre den nødvendige informationsudveksling på sigt inden for centraladministrationen, skal implementeringen af Elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem ske i rammen af det Fællesoffentlige Elektroniske Sags- og Dokumenthåndteringsprojekt (FESD). Softwarepolitik Der udarbejdes en politik, der på strategisk niveau fastsætter ministerområdets anvendelse af leverandør-ejet software kontra open source mv. Udliciteringspolitik Der udarbejdes en politik, der fastsætter omfanget for den fremtidige udlicitering af itområdet, herunder udpegning af områder/funktioner, som koncernen ikke ønsker udliciteret. 15/16

16 Business case værktøj Mulige Business case værktøjer til brug ved digitaliseringsprojekter skal fortløbende undersøges med henblik på anvendelse af Best Practise. Indledningsvis anvendes Værktøj til værdiestimering, der er udsendt af Den Digitale Taskforce. Analyse af mulighederne for etablering af ét fælles netværk Mulighederne for en reel anvendelse af kun ét netværk til transmission af uklassificerede og klassificerede (Til Tjenestebrug) informationer skal undersøges nærmere under skyldig hensyntagen til de sikkerhedsmæssige aspekter. Denne løsning er på længere sigt. På kort sigt undersøges muligheden for at benytte internettet som det primære produktionsmiljø for uklassificeret informationsudveksling og sagsbehandling for at starte processen, og anvende FIIN som sekundært netværk til klassificeret informationsudveksling (Til Tjenestebrug segment). Geografisk informationssystem (GIS) Koncernens GIS-anvendelse koordineres og optimeres med henblik på fælles produktvalg og integrerede løsninger, der muliggør maksimal udnyttelse af registrerede data. Tværministeriel forsøgsvirksomhed Som statslig bygherre deltager Forsvarsministeriet (Forsvarets Bygningstjeneste) i udviklingen af projekt Det Digitale Byggeri, initieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen, med det formål at fastlægge bygherrekrav for gennemførelse af statslige byggeprojekter. Digital styring og administration af forsøgsprojekter gennemføres på internettet. Forvaltning af frivilligt og reservepersonel Der skal implementeres, og løbende videreudvikles systemer, som muliggør en større grad af selvforvaltning af frivilligt personel, herunder Hjemmeværnets frivillige, samt personel af reserven. Disse systemer skal sikre en høj servicekvalitet samt en effektivisering af denne forvaltning. 16/16

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen 14. oktober 2009 Fra ord til handling - Et moderne, IKT-baseret Grønland

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

På vej mod den digitale forvaltning. vision og strategi for den offentlige sektor

På vej mod den digitale forvaltning. vision og strategi for den offentlige sektor På vej mod den digitale forvaltning vision og strategi for den offentlige sektor Januar 2002 På vej mod den digitale forvaltning vision og strategi for den offentlige sektor Januar 2002 Denne publikation

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Indstilling Master i IT-sikkerhed. Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI

Indstilling Master i IT-sikkerhed. Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI Indstilling Master i IT-sikkerhed Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI Baggrund Med it i alting, Supply Change Management, netværksorganisationer og med systemer sammensat af kommunikerende

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Forord Side 01. 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi Side 02. 2 Principper for IKT Side 33

Forord Side 01. 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi Side 02. 2 Principper for IKT Side 33 Forsvarsministeriets koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi 2011-2014 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 1 En koncernfælles strategi for informations- og kommunikationsteknologi

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere