Bilag 1. Strategi for digital forvaltning Hørsholm Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune"

Transkript

1 Bilag 1 Strategi for digital forvaltning Hørsholm Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING VISION PEJLEMÆRKER... 4 Pejlemærke 1: Hørsholm Kommune vil give borgerne bedst mulig service ved at arbejde og kommunikere digitalt... 4 Pejlemærke 2: Hørsholm Kommune vil være en effektiv kommune med høj kvalitet i opgaveløsningen... 7 Pejlemærke 3: Digital forvaltning skal baseres på en sammenhængende og effektiv IT-infrastruktur og sikker IT drift... 9 Pejlemærke 4. Ledere i Hørsholm Kommune skal gå foran og sikre, at organisationen kan realisere visionen... 11

3 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGI- TAL FORVALTNING IT- strategien beskriver den ønskede udvikling inden for brugen og anskaffelsen af IT i Hørsholm Kommune for perioden IT- strategien er tilrettelagt så den understøtter kommunens organisationsfilosofi og værdier samt de overordnede strategiske tiltag og politiske målsætninger. Vi har opbygget IT-strategien sådan, at vi forholder os til Kommunes tidligere IT strategi fra 2002, samt forholder os til de krav, der stilles til offentlig forvaltning fra omverden og de krav der stilles internt. I løbet af IT-strategiens periode vil der løbende ske en koordinering i forhold til strategiens mål på områder som kompetenceudvikling, udvikling på fagområder mm. IT-strategien for Hørsholm Kommune består af en vision og fire pejlemærker. For hvert pejlemærke er der en forklaring på, hvordan kommunen vil arbejde med pejlemærket og en række konkrete mål, som vi ønsker at realisere inden udgangen af Pejlemærkerne skal ses i en sammenhæng, fordi de er en forudsætning for hinanden. Således vil der f.eks. ikke være en optimerings-muligheder ved at digitalisere arbejdsgange, hvis ikke der samtidig bliver arbejdet med den grundlæggende IT-infrastruktur eller med medarbejdernes IT-kompetencer. 2 VISION Det er Hørsholm Kommunes vision for digital forvaltning at Digitalisering skal understøtte og effektivisere kommunens opgaveløsning, service, kommunikation og vidensdeling samt bidrage til at realisere kommunens målsætninger. Borgerne skal opleve den bedst mulige service For Hørsholm kommune betyder digital forvaltning, at vi indfører digitale løsninger, som både understøtter effektive arbejdsgange og ændrer eksisterende arbejdsgange. IT skal understøtte modernisering af Hørsholm Kommune som virksomhed, herunder støtte videndeling og samarbejde vi både arbejder og kommunikerer digitalt; det giver os mulighed for at forbedre de ydelser vi leverer samt at højne produktiviteten i administration. Det bliver også lettere at kommunikere både internt, mellem myndigheder og med borgere og virksomheder Side 1

4 Omlægningen stiller krav til både teknologi og de mennesker, der skal udnytte teknologien bedst muligt. Derfor rummer omlægning til digital forvaltning overvejelser og mål indenfor alt fra IT på hardware/software-niveau til IT-arkitektur, organisation, kompetenceudvikling og ledelse. PEJLEMÆRKER I HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI Til at understøtte visionen er der udarbejdet 4 pejlemærker 1. Hørsholm Kommune vil give borgerne bedst mulig service ved at arbejde og kommunikere digitalt 2. Hørsholm Kommune vil være en effektiv kommune med høj kvalitet i opgaveløsningen 3. Den digitale forvaltning i Hørsholm Kommune er baseret på en sammenhængende og effektiv IT-infrastruktur. 4. Lederne i Hørsholm Kommune skal gå foran og sikre at organisationen kan Udfordringer Hørsholm Kommune står overfor en række udfordringer i fremtiden. Digitalisering og udvikling på IT området er et væsentligt element i at imødegå disse udfordringer. Pres på kommunen Den offentlige sektor er under pres. Fra alle sider møder kommunerne krav om effektivisering, dokumentation og bedre service for færre penge. Skattestop, kommunalreform og pres på mulighederne for at rekruttere nye medarbejdere, som følge af små årgange, er elementer, der gør det nødvendigt for kommunerne at effektivisere deres opgaveløsning. Samtidig skal kommunerne kunne vise at deres indsats har den ønskede effekt. Krav om tilgængelighed og åbenhed Regeringen repræsenteret ved den Digitale Taskforce, borgerne og det omgivende samfund stiller krav til kommunerne om øget tilgængelighed og åbenhed. Der er allerede mange digitale løsninger, der gør borgerne uafhængige af åbningstider og personlig henvendelse. Stadigt flere tiltag, f.eks. frit valg mellem kommunale ydelser, gør det helt nødvendigt, at borgerne kan få indsigt i, hvad kommunen tilbyder. Øget kompleksitet Den stigende digitalisering i samfundet giver en øget kompleksitet på det digitale område. Stadig flere systemer skal passe til hinanden og kunne tale sammen. Det stiller krav om koordinering, fleksibilitet og fremsynethed i IT-planlægningen. Behov for kompetenceudvikling Samfundet oplever en hurtig udvikling inden for IT. På stadig flere fagområder bliver IT et redskab som er nødvendigt at være fortrolig med, hvis medarbejderne skal udføre de- Side 2

5 res arbejde. Det stiller store krav om kontinuerlig kompetenceudvikling, så der ikke opstår et misforhold mellem IT-udviklingen og de kompetencer som medarbejderne i Hørsholm Kommune besidder. Digital ledelse Erfaringerne viser, at ledelsen skal gå foran, hvis digitaliseringsprojekter skal blive en succes. Det kræver digital ledelse, hvis organisationen skal kunne holde fast i den digitale udvikling. Ansatte på alle niveauer skal løbende kompetenceudvikles indenfor IT, for at organisationen skal kunne stille krav til og medvirke til denne udvikling. IT udvikling handler kun delvist om teknologi og mest om organisationsudvikling, derfor er digital ledelse et vigtigt ben i kommunens IT-strategi. Digital forvaltning For at bane vej for større åbenhed i forvaltningen og skabe mere effektive arbejdsgange, er det nødvendigt at satse på et nyt ESDH-system, som understøtter digitale arbejdsformer og sikrer bedre integration mellem systemer. Side 3

6 3 PEJLEMÆRKER Pejlemærke 1: Hørsholm Kommune vil give borgerne bedst mulig service ved at arbejde og kommunikere digitalt Vi har med kommunens nye hjemmeside-platform de bedste muligheder for at stille viden og tjenester til rådighed for borgere og virksomheder. Vi vil give borgerne de bedste muligheder for at kommunikere digitalt med kommunen og betjene sig selv, når det passer den enkelte. Det er derfor vigtigt, at både borgerne og kommunens medarbejdere opnår en fortrolighed med den digitale henvendelsesform. Alle institutioner i Hørsholm Kommune har egen hjemmeside, og vi vil arbejde for, at de bliver brugt aktivt i den daglige dialog med institutionernes brugere. Med oprettelsen af et Borgerservicecenter pr. 1. januar 2007 bliver der sat øget fokus på vores borgerservice og digitale løsninger vil blive fuldt integreret i vores nye borgerservicekoncept. Vi ønsker at kommunens medarbejdere skal fungere som ambassadører i forhold til de digitale muligheder for borgere og virksomheder, således at der kommer en effektiv sammenhæng imellem intern sagsbehandling og kommunens selvbetjeningsløsninger. Vi vil skabe større åbenhed om kommunens virke, og med information give borgerne klar besked og et godt grundlag for at bruge den kommunale service, herunder foretage det rette valg på områder, hvor borgerne har mulighed for frit valg. Vi vil, via effektiv videndeling og integreret ESDH (Elektronisk Sags- og DokumentHåndteringssystem), give borgerne en helhedsorienteret service. Vi ønsker, at borgerne skal få adgang til egne sager via kommunens hjemmeside, og at kommunens medarbejdere har de bedste redskaber til at give borgerne god service. Vi vil styrke demokratiet, ved at bruge digitale medier til at skabe åbenhed og rum for den demokratiske proces mellem borgere og politikere. Borgerpaneler, borgerundersøgelser, debatfora kan være elementer heri. Vi vil sikre den bedste udnyttelse af kommunens kommunikationskanaler, samtidig med at den digitale kommunikation skal styrkes. Det vil vi gøre ved at udarbejde en kanalstrategi (strategi for hvordan vi henvender os til og kommunikerer med borgerne hvilke medier skal bruges hvornår). Kommunens kommunikation skal virke med størst mulig effekt. I løbet af 2003 og 2005 blev hhv. edag1 og edag2 indført i Hørsholm Kommune. Med edag2 har Hørsholm Kommune forpligtet sig til at bruge officielle sikre e-postkasser, som muliggør sikker og fortrolig e-post kommunikation med resten af den offentlige sektor. Vi vil arbejde for, at mere og mere af kommunikation med borgere og virksomheder foregår digitalt. Det betyder, at der i vores opgaveløsning og i vores kommunikati- Side 4

7 on/kontakt med borgere og virksomheder, skal gøres bedre opmærksom på de digitale muligheder og fordele. Mål: Kanalstrategi Gennemføre analyser af henvendelsesmønstre, for derefter at udarbejde en kanalstrategi Udarbejde en strategi for borgerservice i kommunen, hvori digitalisering indgår som en væsentlig del af strategien Bedst muligt udnytte de digitale muligheder i forbindelse med at kommunen anlægger et nyt borgerservicecenter og jobcenter I IT strategiens periode vil vi løbende: Øge borgernes og virksomhedernes tilfredshed med kommunens digitale borgerservice ved at foretage forskellige målinger Selvbetjeningsløsninger Uddanne kommunens medarbejdere til at kunne vejlede borgerne i digital selvbetjening samt markedsføre kommunens løsninger Sikre at kommunens selvbetjeningsportal og kommunens hjemmesider er linket helt sammen Inden udgangen af 2008 vil vi: Udvikle mindst 5 nye brugervenlige selvbetjeningsløsninger hvor borgerne erfaringsmæssigt foretrækker selvbetjening, samt i stort omfang tage eksisterende Netborger-løsninger i anvendelse (NetBorger et selvbetjeningsprodukt, som er leveret af KMD) Kommunens hjemmesider Understøtte at hjemmesidernes sprog og indhold vedligeholdes og forbedres. Det vil blandt andet ske ved at alle hjemmesider årligt vil gennemgå en evaluering i tæt samarbejde mellem Udviklingssekretariatet og de enkelte ansvarlige enheder. Understøtte kommunens enheder med at eksperimentere med nye funktioner og dialogformer på hjemmesiderne Inden udgangen af 2008 vil vi: Give borgerne adgang til egne sager via kommunens hjemmeside Side 5

8 I IT strategiens periode vil vi løbende: undersøge tilfredsheden på kommunens hjemmesider, således at hjemmesiderne optimeres til borgernes behov Kommunikation Sende mindst 95 % af alle dokumenter til/fra myndigheder digitalt Inden udgangen af 2008 vil vi: Arbejde for, at Hørsholm kommune modtager mindst 35 % af alle dokumenter fra borgere og virksomheder digitalt Side 6

9 Pejlemærke 2: Hørsholm Kommune vil være en effektiv kommune med høj kvalitet i opgaveløsningen Vi vil i størst muligt omfang udnytte de digitale muligheder til at effektivisere vores arbejdsgange. Digitalisering skal være med til at gøre os til en af de mest veldrevne kommuner i landet. IT skal understøtte, at kommunens ressourcer udnyttes bedst muligt. IT skal, hvor det er muligt, frigøre ressourcer fra tidskrævende arbejdsgange. Omlægning af manuelle arbejdsgange til digitale arbejdsgange er et vigtigt element i at effektivisere kommunens drift. Vi vil optimere sagsbehandlings- og svartider på områder, hvor der er tale om standardforløb. Kommunen vil skabe mere åbenhed i sagsbehandlingen, ved at give borgerne mulighed for større indsigt i egne forhold, og mulighed for at følge med i egen sag under behandlingen. Digitalisering af standardforløb er væsentlige elementer i dette. Videndeling gennem intranet, ekstranet, lokale interne informationsnet samt mulighed for at søge i informationer på tværs af organisationen er et meget vigtigt fundament for forståelse og læring i organisationen. Vi vil udnytte vores fælles web-platform, til at understøtte nye samarbejdsformer både internt og overfor kommunens samarbejdspartnere. Digitaliseringen er et vigtigt led i at generere ledelsesinformation, der dokumenterer kommunens arbejde og til at måle effekterne af kommunens indsats. Evaluering og effektmåling er et område, som vi vil have fokus på både pga. kommunens eget behov for at vide mere om effekterne af det vi gør, og pga øgede krav fra regeringen om evaluering og dokumentation af den service kommunen leverer. Mål: Sags- og dokumenthåndtering Påbegynde implementering af et nyt system til håndtering af sager og dokumenter (ESDH) i Hørsholm kommune. Gennemførelse af arbejdsgangsanalyser skal sikre de mest effektive arbejdsgange i det nye system. Inden udgangen af 2008: Sikre, at det nye ESDH er velintegreret med kommunens system til håndtering af hjemmesider og intranet (CMS). Desuden skal det nye ESDH være integreret til en række andre systemer Arbejde mod at flest mulige dokumenter skal foreligge digitalt. Side 7

10 Kommunens hjemmesider og intranet, ekstranet og lokale interne informationsnet (mininet) Sikre at alle kommunens medarbejdere har mulighed for at tilgå kommunens intranet fra Pc ere udenfor kommunens netværk (ekstranet) Gennemgå og optimere arbejdsgange i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens intranet/ hjemmesider, med henblik på at opnå størst mulig kvalitet og effektivitet Udarbejde retningslinier for brug af kommunens digitale samarbejdsværktøjer og indføre værktøjerne i organisationen Understøtte organisationens behov for lokal videndeling ved at etablere lokale interne informationsnet (mininet) Digitalisering af arbejdsgange Inden udgangen af 2008 vil vi: Opstarte projekter for 4 manuelle arbejdsgange der skal digitaliseres Inden udgangen af 2009 vil vi: Have afsluttet alle projekterne Nedsætte den samlede sagsbehandlingstid på de mest hyppige sager Ledelsesinformation Inden udgangen af 2008 vil vi: Have implementeret et ledelsesinformationssystem, som kan levere relevante data til politikere, myndigheder, direktion og fagområder E-handel Inden udgangen af 2008 vil vi: indføre en e-handelsløsning, som er integreret med kommunens økonomisystem Side 8

11 Pejlemærke 3: Digital forvaltning skal baseres på en sammenhængende og effektiv IT-infrastruktur og sikker IT drift Vi vil udvikle en effektiv og fremtidssikret IT-infrastruktur. Dette er en væsentlig forudsætning for en succesfuld og velfungerende digital forvaltning - både i forhold til ansatte og borgere. Dertil kommer, at øget anvendelse af standarder, som bl.a. udpeges af centrale myndigheder, bidrager til bedre udveksling af data og services i den offentlige sektor i Danmark. Vi vil fokusere på en bedre sammenbinding af alle kommunens institutioner, som et helt centralt område i IT-indsatsen. Kommunens ansatte skal ikke kunne mærke forskel på, om de arbejder på rådhuset eller på en institution. Dette vil kommunen understøtte gennem højhastighedsnetværk til alle institutioner og ved at indføre IP-telefoni. Udviklingen af nye muligheder for digital selvbetjening til borgerne, stiller store krav om tilgængelighed og sikkerhed til data fra de mange fagsystemer, som kommunen anvender. Ved anskaffelse af nye systemer er et af de centrale krav, at data kan anvendes frit og sikkert i forbindelse med systemer til borgeradgang samt mellem de enkelte fagsystemer. Derfor vil vi fokusere på koordinering af anskaffelse og brug af IT. Udviklingen i den digitale forvaltning stiller større krav om tilgængelighed til de mange kommunale IT-systemer for både borgere og medarbejdere, hvilket igen vil stille større krav til teknik og drift, herunder døgnovervågning. Disse krav vil vi bl.a. imødekomme ved en høj grad af standardisering af kommunens anvendelse af udstyr og ved effektive overvågningsprocedurer. Med henblik på øget effektivitet, sikkerhed og økonomi vil vi gennemføre undersøgelser om mulighederne for driftsovervågning udenfor normal arbejdstid og/eller outsourcing af hele eller dele af IT-driften. Vi vil sikre udvikling i den digitale forvaltning gennem samarbejde mellem Udviklingssekretariatet, IT-afdelingen og IT-styregruppen samt gennem en synliggørelse af kommunens politikker for anskaffelse og anvendelse af IT i hele organisationen. Vi vil sætte fokus på best-practice inden for etablering og drift af IT-systemer og sammenligne os med (benchmarking) med IT-afdelinger i andre kommuner. Det vil vi bruge som afsæt til at arbejde med en række områder, som skal videreudvikles i de kommende år, herunder: at have fortsat fokus på effektiv, stabil og sikker drift øget fokus på styring af økonomi og personale Side 9

12 IT-infrastruktur Inden udgangen af 2006 vil vi: Have påbegyndt indførelse af IP-telefoni i alle kommunens institutioner og på Rådhuset. Have etableret højhastighedsnetværk (bl.a. til IT, IP-telefoni og video) til alle institutioner. Indføre nye IT-arbejdspladser Konsolidere følgende områder: serverparken, diskkapacitet samt printere. Analysere den eksisterende mail og kalender-platform (Lotus Notes) i forbindelse med anskaffelse af nyt ESDH-system med henblik på evt. overgang til Microsoftplatform Standarder Anvende veldefinerede standarder for lagring og udveksling af data Anskaffelse og anvendelse af IT Inden udgangen af 2006 vil vi: Gennemføre benchmarking af IT-funktioner med andre kommuner Udarbejde en politik for anskaffelse og anvendelse af IT-systemer, som har fokus på sammenhænge mellem og forankring og drift af nye IT initiativer, samt standardisering af anvendelse af udstyr og systemer Synliggøre omkostninger ved anskaffelse og drift af IT-systemer Sikkerhed Etablere nødberedskabsplaner og beredskab, der omfatter vitale systemer som f. eks. ESDH, økonomisystem og intra-/ekstranet Vurdere eller gennemføre ekstern overvågning og/eller outsourcing af driften. Øge beredskabet mod trusler udefra, så som virus, spam-mails, reklamer, hackning og lignende. Side 10

13 Pejlemærke 4. Ledere i Hørsholm Kommune skal gå foran og sikre, at organisationen kan realisere visionen For at arbejde og kommunikere digitalt, er det nødvendigt, at lederne går forrest og viser vejen for, hvordan kommunen skaber nye måder at løse opgaver på. Kommunens ledere skal være rollemodeller for medarbejdernes tilgang til digitalisering. Der skal være fokus på den organisatoriske omstilling og ledelsesmæssige forankring. Ledere skal have de bedste forudsætninger for at kunne varetage digital ledelse på alle niveauer. Erfaringen viser, at ledelse og ikke mindst topledelsens engagement er en kritisk faktor for digitalisering-projekternes succes og gennemførelse Derudover er det nødvendigt, at afsætte de nødvendige ressourcer, for at kunne gennemføre digitaliseringsprojekter. Digitale arbejdsgange er ikke at sætte strøm til eksisterende arbejdsgange det handler især om at optimere og tilpasse eksisterende arbejdsgange. For at lederne kan gå foran, skal der stilles værktøjer til rådighed, som kan understøtte fornuftige beslutningsgrundlag i forhold til anskaffelse og implementering af IT samt give realistiske bud på budgetter og ressourceforbrug. Koordinering i IT styregruppen på tværs af organisationen i forbindelse med anskaffelse og implementering af IT er nødvendig, for at sikre størst effekt af indkøbene, og at indsatsen samles bedst muligt. Det er ledernes ansvar, at medarbejderne får det kompetenceløft, som kræves for at kunne bidrage til digitaliseringen, både ved ledelsesmæssig støtte og prioritering. For at få den fulde udnyttelse af kommunens digitale systemer, er det vigtigt at satse på behovsorienteret kompetenceudvikling indenfor IT, samt at sikre at systemerne anvendes på bedst mulig vis med højest mulig udnyttelsesgrad af systemets funktioner. Vi vil udarbejde kompetenceprofiler, som kan knyttes op på kommunens jobfunktioner. Mål Digital ledelse Udarbejde inspiration for godt digitalt lederskab, herunder roller og ansvar i forhold til digitalisering af arbejdsgange Kompetenceudvikling Inden udgangen af 2006 vil vi: Udarbejde IT-kompetenceprofiler, som skal knyttes til alle jobfunktioner i kommunen Indføre et e-learningssystem, som på væsentlige forretningsområder understøtter kompetenceudvikling Side 11

14 Indføre en medarbejder-pc-ordning, som giver medarbejderne adgang til billige PC ere og billige bredbåndsforbindelser Sikre at alle medarbejdere i Hørsholm Kommune har gennemført basispakken i e- learningsprogrammet og at de er i gang med en IT kompetence-udviklingsplan, der svarer til deres jobfunktion Sikre at alle nyansatte efter 6 måneders ansættelse har gennemført en basispakke indenfor IT/kontorpakke, der svarer til den ansattes jobfunktion Projektstyring Opdatere kommunens projektstyringsmodel med henblik på IT forandringsledelse og IT projektledelse og få den integreret i kommunens digitale samarbejdsværktøjer (Sharepoint Services) Side 12

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1.

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. juni 2007 Århus Kommune IT- Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes IT-strategi 1. Resume Vedlagt denne Byrådsindstilling

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Muligheder og udfordringer for digital forvaltning. Digital forvaltning i Danmark

Muligheder og udfordringer for digital forvaltning. Digital forvaltning i Danmark Muligheder og udfordringer for digital forvaltning Digital forvaltning i Danmark Den offentlige sektors strategi 2004-06 Thomas Nielsen, Den Digitale Taskforce Ålborg, d. 2. juni 2004 Dagsorden Mange internationale

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune August 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OVERORDNEDE RAMMER... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Struktur... 4 SAMMENHÆNG MED ØVRIGE STRATEGIER... 4 STRATEGISKE

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Strateginotat. Vision, pejlemærker og arkitekturprincipper på it-området

Strateginotat. Vision, pejlemærker og arkitekturprincipper på it-området Strateginotat Vision, pejlemærker og arkitekturprincipper på it-området 10. juni 2005 Strateginotat for it-området i Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Overordnet model

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere