Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv."

Transkript

1

2 KOLOFON OM DENNE PUBLIKATION De danske hoteller 360º er Dansk Erhvervs gennemgang og analyse af den danske overnatningsbranche i almindelighed og de danske hoteller i særdeleshed. Analysen er udarbejdet sommeren Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. Denne publikation er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der beklageligvis og trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående publikationen og dens indhold kan ske til Chef for Turisme og Oplevelsesøkonomi Susanne Nordenbæk på eller tlf eller til: Dansk Erhverv Børsen Slotsholmsgade 1b 1217 København K REDAKTION Politisk konsulent Morten Jarlbæk Pedersen, cand. scient. pol. (red.); analysemedarbejder Anne Sofie Lind, stud. merc.; chef for turisme og oplevelsesøkonomi Susanne Nordenbæk, cand. scient. pol.; chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon.; analysemedarbejder Jonas Spendrup Meyer, stud. polit. og grafisk designer Tine Larsen. DANSK ERHVERV 2

3 FORORD Denne brancheanalyse er udgivet af Dansk Erhverv. Analysen præsenterer den danske hotelbranche og giver et omfattende billede af den danske hotelbranche og dens bidrag til dansk økonomi. Turisme er et afgørende væksterhverv for Danmark, og har en betydelige samfundsøkonomisk betydning. Turismesektorens andel af Danmarks bruttonationalprodukt er 2,1 pct. I 2012 stod turisterne for en omsætning på 87,2 mia. kr. og skabte 122,500 arbejdspladser i Danmark. Der var i alt 44,4 mio. overnatninger i 2013 heraf 22,9 mio. danske og 21,8 mio. udenlandske. Hotelbranchen fylder meget i dansk turisme. De danske hoteller arbejder hver dag på den internationale scene for at tiltrække et stigende antal turister forretnings- såvel som ferierejsende. I 2013 var der 12,9 mio. overnatninger på de danske hoteller, og omsætningen udgjorde en tredjedel af den samlede omsætning. De sidste 10 år er antallet af overnatninger steget med 40 pct., så det er set over tid en branche i vækst. Det stigende antal gæster har været medvirkende til udvidelse af kapaciteten særligt i hovedstadsområdet, men desværre har væksten ikke været medvirkende til at forbedre hotellernes overskudsgrad i samme omfang. Dette skyldes blandt andet den finansielle og økonomiske krise, men også et højt afgifts- og skatteniveau i Danmark. I denne hotelanalyse belyser vi hotelbranchen som helhed, hvor vi kigger på vigtige parametre herunder turismens samfundsøkonomiske betydning, beskæftigelsen i branchen, gæsternes nationalitet og hotellerne som forretning. Vi fremlægger også vores bud på, hvad der bør gøres for dette vigtige erhverv, såfremt der skal skabes mere vækst og flere arbejdspladser. Vi håber, at analysen vil være interessant læsning for interesserede i og uden for branchen. God læselyst! DANSK ERHVERV 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 6 Om denne rapport... 6 Et par metodiske og begrebsmæssige bemærkninger... 7 Turismens samfundsøkonomiske betydning Turismen betydning for dansk og europæisk økonomi Turisme er eksport! De danske hoteller Hvor mange hoteller er der i Danmark Værelserne De ansatte Beskæftigelsen i branchen generelt Beskæftigelsen gennem krisen Hvad tjener de ansatte? Hvem er de ansatte køn, alder og uddannelse Gæsterne Det store billede Hvor kommer gæsterne fra? Forretningsrejsen eller feriegæst? Potentialet i dansk turisme Hotellet som forretning Omsætningen i overnatningsbranchen Priser Overskudsgraden De danske hoteller i dag og i fremtiden Konklusion: to hovedpointer Turismen skal tages seriøst! Metodisk appendiks DANSK ERHVERV 4

5 INDLEDNING

6 INDLEDNING Turismen har stor betydning for dansk økonomi og dansk beskæftigelse. For det første er der tale om et eksporterhverv, og for det andet er der tale om et erhverv, der udfylder en kritisk rolle for beskæftigelsen mange steder i Danmark. Virksomheder, der lever af turismen, er virksomheder, der i den grad bidrager til Danmarks økonomiske velbefindende. De danske hoteller er gode eksempler på slige virksomheder. Hotellerne har en central og uomgængelig rolle i dansk turisme både i dag og i fremtiden. Derfor kigger denne rapport nærmere på, hvad de danske hoteller faktisk er for en størrelse. Dette indledende kapitel består af to mindre afsnit: Om denne rapport: Dette afsnit opsummerer rapportens struktur og indhold ganske kort. Et par metodiske og begrebsmæssige bemærkninger: En gennemgang af den danske hotelbranche fordrer selvsagt, at man er helt med på, hvad man taler om. I dette afsnit defineres en række centrale begreber, der anvendes i resten af rapporten. Om denne rapport Denne rapport består udover dette indledende kapitel af seks kapitler, og i dette afsnit opsummeres disse seks kapitler. Hvert af rapportens seks kapitler belyser de danske hoteller ud fra ét tema. Kapitlerne består hver især af flere afsnit, der inden for det tema, som kapitlet belyser går i dybden med en enkelt vinkel på dette tema. Hvert kapitel indledes med et kort resumé af de afsnit, som indgår i kapitlet. Det første kapitel omhandler den danske turismeøkonomi i almindelighed. Turismen har nemlig stor betydning i Danmark, og det er ingenlunde usandsynligt, at turismen kommer til at få endnu større betydning over tid. Turisme er også et eksporterhverv, idet udenlandske turisters forbrug i Danmark jo er en direkte indsprøjtning af udenlandsk kapital til dansk økonomi. Derfor bør turismen anskues og behandles med samme samfundsøkonomiske vigtighed som den almindelige eksport. Det andet kapitel fokuserer overordnet på hotellerne. Nøgleordene her er erhvervsdemografi dvs. udviklingen i nye og ophørte firmaer og udviklingen i værelseskapaciteten. Konklusionen er, at den erhvervsdemografiske udvikling har været negativ i en lang periode (med undtagelse af tiden under det økonomiske boom, der gik forud for krisen), men at antallet af hotelværelser omvendt har været stigende over de seneste 20 år og at det særligt er i København, at der er kommet nye værelser til. DANSK ERHVERV 6

7 Det tredje kapitel drejer sig om hotellernes ansatte. Den manuelle service og dermed de ansatte betyder alverden i turismesektoren og på hotellerne. Beskæftigelsen på de danske hoteller har været kraftigt ramt af krisen, og ligeledes har lønsummen. Udviklingen var dog særlig negativ i de første kriseår, men har siden rettet sig en del. I den danske overnatningssektor er der i øvrigt en overvægt af unge og kvinder, og det formelle uddannelsesniveau er lavere end i det omgivende samfund. Det fjerde kapitel har gæsterne som omdrejningspunkt. Især de udenlandske turister har betydning; dette skyldes, at udenlandske turister i gennemsnit har et langt højere døgnforbrug end indenlandske turister. Ikke desto mindre har udviklingen gået mod færre udenlandske turister. De danske hoteller er dog undtagelsen, idet man på hotellerne modsat resten af den danske overnatningsbranche faktisk har formået at følge trop med den internationale vækst. Dette gør sig ikke mindst gældende i hovedstadsområdet. Det femte kapitel kigger nærmere på hotellernes erhvervsøkonomiske situation. Denne er i sagens natur meget afhængig af gæsterne, hvorfor konklusionen her er meget lig den ovenstående: Overnatningsbranchen som helhed har visse udfordringer, men der er meget, der tyder på, at hotellerne specifikt klarer sig bedre. Det sjette kapitel opsummerer rapportens konklusioner og ser på hvad, der skal til, hvis dansk turisme skal kunne indfri det potentiale, der er for vækst og videre udvikling. Det er målet, at disse seks kapitler tilsammen kan give et 360-graders billede af den danske overnatningsbranche i almindelighed og de danske hoteller i særdeleshed. Et par metodiske og begrebsmæssige bemærkninger Denne brancheanalyse bygger i overvejende grad på materiale fra Danmarks Statistik. I dette afsnit opridses en række centrale begreber fra dette materiale. Materialet fra Danmarks Statistik stammer fra virksomhedernes egne indberetninger. Dette betyder dog, at analysen i store træk er afhængig af Danmarks Statistiks metodologi, f.eks. hvad angår brancheinddeling. Det har en række lavpraktiske konsekvenser. DANSK ERHVERV 7

8 Figur 1 Kommentarer til brug af data fra Danmarks Statistik Da langt fra alt datamateriale findes i tilstrækkelig detaljeret grad, skelnes der i det følgende mellem den danske overnatningsbranche og de danske hoteller. Den danske overnatningsbranche svarer til branchegruppen Hoteller m.v., der også omfatter campingpladser, feriehuse og deslige. De danske hoteller svarer til enkeltbranchen Hoteller, der alene omfatter ordinære hoteller. Skelnen mellem overnatningsbranchen og hotellerne Der tages i videst mulige omfang udgangspunkt i enkeltbranchen, men hvor dette ikke har været muligt, anvendes branchegruppen; enkelte steder anvendes gruppen I Hoteller og restauranter. Når en bredere gruppe end enkeltbranchen Hoteller anvendes, er dette anført. Det skal dog bemærkes, at hotellerne udgør langt størstedelen af den danske overnatningsbranche (dvs. branchegruppen Hoteller m.v. ). Sammenlignelighed på tværs af datakilder Fuldtidsbeskæftigede Selvom de samme branchereferencer (dvs. branchegruppen Hoteller m.v. eller enkeltbranchen Hoteller ) anvendes gennem hele rapporten, kan der godt opstå problemer med sammenligneligheder på tværs af tabeller fra Danmarks Statistik. Det betyder, at steder, hvor flere datakilder anvendes, kan resultaterne være behæftet med mindre unøjagtigheder. Mange steder anvendes kilden Danmarks Statistik: Beskæftigelse for lønmodtagere (særkørsel), der bygger på virksomhedernes indberetninger til e-indkomst. I dette datamateriale er antallet af beskæftigede omregnet til det tilsvarende antal fuldtidsbeskæftigede, og det er denne parameter antal fuldtidsbeskæftigede der generelt anvendes i rapporten. Kilde: Dansk Erhverv og Danmarks Statistik. Nærmere bemærkninger til metode og de enkelte datakilder kan findes som noter under de relevante tabeller og figurer samt i det metodiske appendiks. DANSK ERHVERV 8

9 TURISMENS SAMFUNDS- ØKONOMISKE BETYDNING

10 TURISMENS SAMFUNDSØKONOMISKE BETYDNING Det er svært at opgøre turismens samlede samfundsøkonomiske præcist: Skal man kun kigge på hoteller, restauranter og forlystelser? Skal man skelne mellem indenlandske og udenlandske turister? Hvordan skelner man mellem turister og lokale gæster? Hvad med alt det, turister køber i f.eks. detailhandlen? Ikke desto mindre er der udbredt enighed om, at turismens betydning for den danske indtjening og beskæftigelse er stor. Ikke mindst de udenlandske turister har stor betydning, da deres forbrug jo udgør en direkte kapitalindsprøjtning til dansk samfundsøkonomi. De danske hoteller betyder selvsagt meget for netop turismen i Danmark. En velfungerende hotelbranche er på sæt og vis tæt knyttet til en velfungerende turismeøkonomi. Dette kapitel fokuserer på turismens samfundsøkonomiske betydning helt overordnet; kapitlet består af to afsnit: Turismens betydning for dansk økonomi: Turister har både direkte og indirekte betydning for den hjemlige økonomi. Direkte køber turisten en række turismerelaterede ydelser som f.eks. et hotelophold, men indirekte har turismen også betydning for f.eks. detailhandlen, idet turister jo også er kunder her. Turismen står for ca. 2,1 pct. af det danske bruttonationalprodukt. Turisme er eksport: Salg til udenlandske turister uanset om der er tale om salg af direkte turistydelser eller om f.eks. salg til turister i detailhandlen er at betragte som en direkte indsprøjtning af udenlandsk kapital til Danmark. Turismen er derved et stort og for Danmark vigtigt eksporterhverv. Turismens betydning for dansk og europæisk økonomi Turismen har både direkte og indirekte betydning for dansk økonomi. I dette afsnit vises, hvor stor en direkte betydning turismen har for samfundsøkonomien i Danmark og Europa, og den indirekte betydning diskuteres kort. Direkte har turismen betydning, da en lang række virksomheder herunder naturligvis mange hoteller lever direkte af turisternes forbrug; det afføder et direkte samfundsøkonomisk afkast i form af indtjening, skatter og andet. Indirekte har turismen betydning, da turisterne naturligvis også har et forbrug andre steder end i de rent turistorienterede virksomheder herunder f.eks. i den almindelige detailhandel og transportsektoren. Ser man på den overordnede samfundsøkonomiske betydning af turismen, kan man let konstatere, at erhvervet har stor betydning både i Danmark og i Europa. I EU som helhed kunne ca. 3,7 pct. af det samlede bruttonationalprodukt i 2010 tilskrives turismesektoren. DANSK ERHVERV 10

11 Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland EU Finland Frankrig Grækenland Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxembourg Malta Nederlandene Norge Polen Portugal Rumænien Schweiz Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyrkiet Tyskland Ungarn Østrig Figur 2 Turismesektorens andel af BNP, % 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: EY (2013): The Hospitality Sector in Europe An Assesment of the Economic Contribution of the Hospitality Sector Across 31 Countries, p. 2. I Danmark er andelen en smule mindre (2,1 pct. i 2010), men det skyldes ikke mindst, at der i den samlede EU-opgørelse også indgår en række meget store, traditionelle turistdestinationer. Således udgjorde turismesektoren over 5 pct. af det samlede bruttonationalprodukt i syv af de 28 EU-lande (Cypern, Grækenland, Kroatien, Malta, Portugal, Spanien og Østrig). Turismen har med andre ord stor betydning for den europæiske økonomi, hvis velbefindende igen har stor betydning for dansk økonomi også i andre brancher end inden for turismeerhvervene. Direkte kan dette aflæses i f.eks. beskæftigelsen; i 2013 var der i den danske overnatningsbranche hoteller, feriehuse, feriecentre, campingpladser m.m. således over fuldtidsbeskæftigede. Dertil kommer den afledte beskæftigelse i f.eks. restaurationsbranchen, oplevelsesøkonomien generelt (forlystelsesparker, museer m.m.) og i detailhandlen. DANSK ERHVERV 11

12 Turisme er eksport! Når de fleste folk hører ordet eksport, så tænker man på en virksomhed, der fabrikerer en vare, der bliver solgt i udlandet. I dette afsnit vises det, hvordan turisme kan betragtes som eksport på lige fod med den traditionelle vareeksport. Det er nemlig desværre en forsimplet opfattelse udelukkende at se eksport som en vare, der krydser en grænse. Eksport handler jo helt generelt om at hive udenlandsk valuta hjem til Danmark. Eksport af tjenesteydelser er også eksport i denne relevante forstand, og eksport af tjenesteydelser opdeler man i fire forskellige typer. Figur 3 Oversigt over forskellige typer af serviceeksport Type Type 1: Grænseoverskridende levering Type 2: Forbrug i udlandet Type 3: Handelsmæssig tilstedeværelse Type 4: Fysiske personers midlertidige tilstedeværelse Beskrivelse En bruger i andet et land modtager en service fra Danmark via telekommunikation eller post, f.eks. analyserapporter, software, arkitekturtegninger eller rådgivning, telemedicin eller distanceundervisning Borgere fra et land kommer (midlertidigt) til Danmark som eksempelvis turist, studerende eller patient for at modtage de respektive tjenesteydelser En given tjenesteydelse leveres gennem et i udlandet etableret, men dansk styret kontor eller afdeling f.eks. en bankfilial eller et hotel En dansk borger leverer en midlertidig tjenesteydelse i et andet land f.eks. som konsulent Kilde: World Trade Organisation: Definition of Services Trade and Modes of Supply. I WTO: GATS Training Module, senest lokaliseret 20. marts 2014 via: samt Dansk Erhverv (2010): Tabt serviceeksport for milliarder koster vækst og jobs. Dansk Erhvervs Perspektiv nr , p. 3. Turismen falder ind under type 2. Når udenlandske borgere således kommer til Danmark som turister og derved forbruger som turister overnatning, restaurantbesøg, attraktionsbesøg, forbrug i detailhandlen m.m. er det således udenlandsk valuta til dansk økonomi. Når udenlandsk valuta flyder til Danmark på den måde, er det eksport, og den eksport er stor: VisitDenmark har eksempelvis anslået, at turisterne i Danmark købte for i alt 87,2 mia. kr. i De udenlandske turister stod 41 pct. af dette forbrug; det svarer til, at de turismeerhvervet eksporterede for 35,7 mia. kr. i DANSK ERHVERV 12

13 Figur 4 Turisternes samlede forbrug (mia. kr.), 2012 Udenlandske turisters forbrug = eksport, type 2 35,7 51,5 Kilde: VisitDenmark (2014): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 (revideret udgave), s. 5. Ifølge VisitDenmark stod turismen således for 3,6 pct. af den samlede, danske eksport i Hotellernes andel af det samlede turismeforbrug i Danmark er ganske betydelig. Hotelgæsterne står alene for 26,3 mia. kr. svarende til knap 30 pct. af det samlede turismeforbrug. To tredjedele af hotelforbruget kan tilskrives erhvervsturister, mens dens sidste tredjedel kan tilskrives ferieturister. Til sammenligning skaber gæster i lejede feriehuse det næstestørste forbrug på 10,6 mia. kr. DANSK ERHVERV 13

14 DE DANSKE HOTELLER DANSK ERHVERV 14

15 DE DANSKE HOTELLER Turismen fylder godt i dansk økonomi, og en ekstremt vigtigt del af turismeøkonomien er selvsagt den danske overnatningsbranche. De danske hoteller udgør langt størstedelen af denne branche hotellerne udgør f.eks. næsten 70 pct. af både lønsum og beskæftigelse inden for den danske overnatningsbranche og derfor er de danske hoteller en fundamental del af den danske turismeøkonomi. Dette kapitel fokuserer på hotellerne som sådan; hotellernes ansatte, gæster og økonomiske formåen behandles i de følgende kapitler. Dette kapitel består af to afsnit: Hvor mange hoteller er der i Danmark: I dette afsnit fokuseres på den almindelige erhvervsdemografi i den danske overnatningsbranche dvs. antallet af hoteller m.m. samt udviklingen i antal nye og ophørte firmaer i branchen. Værelserne: Dette afsnit opgør antallet af hotelværelser i Danmark både overordnet og i gennemsnit pr. hotel. I afsnittet vises også fordelingen af værelser geografisk. Hvor mange hoteller er der i Danmark? For at kunne opretholde en eksport på et tocifret milliardbeløb, skal turisterne i Danmark have tilstrækkelig med adgang til overnatningsmuligheder. I dette afsnit gives et kort overblik over størrelsen på den danske overnatningsbranche i almindelighed, og den danske hotelbranche i særdeleshed. Der er ca hoteller i Danmark. Dertil skal lægges en række nært beslægtede overnatningsfaciliteter som f.eks. konferencecentre og kursusejendomme. Inden for gruppen hoteller m.m. er der således ca fysiske arbejdssteder i Danmark. Disse ca arbejdssteder er fordelt på lidt færre virksomheder. Det overordnede billede af hotelvirksomhederne i Danmark er således, at de fleste hotelvirksomheder kun driver ét hotel, og at hotelkæderne er mindre (under 10 hoteller). DANSK ERHVERV 15

16 Overnatningsbranchen (Hoteller m.v.) Figur 5 Oversigt over overnatningsarbejdssteder i Danmark, Andre overnatningsfaciliteter Campingpladser Ferieboliger m.m. Konferencecentre og kursusejendomme Hoteller Antal Kilde: Danmarks Statistik: ERH20. Note: Figuren viser antal arbejdssteder inden for branchegruppen Hoteller m.v. ; for ferieboligernes m.m. vedkommende betyder det, at figuren ikke angiver antallet af ferieboliger, men antallet af ferieboligudlejningsarbejdssteder. Dette antal overnatningsfirmaer har været faldende over en årrække. Dette skyldes, at antallet af ophørte firmaer inden for hoteller m.m. overstiger antallet af nye firmaer ikke, at der ikke kommer nye firmaer til. Figur 6 Flere ophørte end nye firmaer i den danske overnatningsbranche, Samlet antal nye firmaer Samlet antal ophørte firmaer Nettoudvikling Kilde: Danmarks Statistik: DEMO1 og egne beregninger. Note: Figuren viser udviklingen i nye og ophørte firmaer inden for branchegruppen Hoteller m.v., der også indbefatter feriehuse, campingpladser m.m.. Denne udvikling har fundet sted over en årrække, og nedgangen i antallet af firmaer inden for hoteller m.m., har således været stabil over de seneste 10 år. Årene 2005, 2006 og 2007 er undtagelserne; i disse tre år var antallet af nye firmaer større end antallet af ophørte firmaer. DANSK ERHVERV 16

17 Figur 7 Nettoudviklingen i antallet af firmaer i den danske overnatningsbranche, Økonomisk boom Økonomisk krise Kilde: Danmarks Statistik: DEMO1 og egne beregninger. Note: Figuren viser antal nye firmaer fratrukket antallet af ophørte firmaer inden for branchegruppen Hoteller m.v., der også indbefatter feriehuse, campingpladser m.m.. Dette billede kan skyldes to ting: At hoteller m.m. følger den generelle udvikling i økonomien, og at branchen oplever en større konsolidering. Begge dele er sandsynligvis faktorer, der spiller ind i den faktiske udvikling: Branchen følger den generelle udvikling i økonomien: Det er ingen overraskelse, at krisen fra 2008/2009 og frem var særdeles hård; dette afspejler sig i det store fald i At faldet i 2010 stadig var højere end i f.eks. årene , tyder på, at krisen stadig ikke havde sluppet sig tag, og at kriseeffekten da var større end konsolideringseffekten på udviklingen i antallet af firmaer. Dette ses med modsat fortegn i årene Større konsolidering i branchen: Branchen oplever en bevægelse mod færre og større spillere på markedet. Værelserne At der er over 700 hoteller i Danmark siger dog ikke så meget om den samlede kapacitet, idet hotellerne jo har svingende størrelser. Dette afsnit fokuserer derfor nærmere på værelseskapaciteten i Danmark. I Danmark var der i 2012 ca hotelværelser. Det giver stort set et hotelværelse pr. kvadratkilometer i hele landet. Antallet af hotelværelser i Danmark har været kraftigt stigende over de seneste 20 år. I perioden 1993 til 2012 steg antallet af hotelværelser i Danmark således med 42,3 pct. det svarer til, at der hvert år siden 1993 er kommet næsten 2 pct. flere hotelværelser i Danmark. Og det skal tilføjes, at der i denne opgørelse kun indgår hoteller med mindst 40 gæstesenge; den reelle stigning er således derfor sandsynligvis større endnu. DANSK ERHVERV 17

18 At værelseskapaciteten har været konstant stigende, selvom den erhvervsdemografiske udvikling har været negativ, understreger i øvrigt blot, at branchen har oplevet en større konsolidering mod færre og større spillere på markedet. Figur 8 Udvikling i antal hotelværelser i Danmark, Samlet Hovedstaden Kilde: Danmarks Statistik: HOTEL6. Note: Figuren angiver kun udviklingen i antal hotelværelser på hoteller med mindst 40 gæstesenge. Udviklingen i antallet af hotelværelser har dog ikke været ligeligt fordelt over hele landet. Der er således sket en større stigning i antal hotelværelser i hovedstadsområdet end i resten af landet. I 2012 udgjorde hotelværelserne i Region Hovedstaden således ca. 47 pct. af det samlede antal hotelværelser i hele Danmark (på hoteller med mindst 40 gæstesenge vel at mærke). DANSK ERHVERV 18

19 Figur 9 Fordeling af hotelværelser i Danmark, 2012 Kilde: Danmarks Statistik: HOTEL6 og egne beregninger. Note: Bemærk, at kun hoteller med mindst 40 gæstesenge indgår i opgørelsen. Overvægten af hotelværelser i Region Hovedstaden er kun blevet mere udtalt gennem de sidste 20 år. Hvor hotelværelserne i Region Hovedstaden i 1993 udgjorde ca. 41 pct. af det samlede antal hotelværelser i Danmark, udgjorde de altså over 47 pct. i Det svarer til, at antallet af hotelværelser i Region Hovedstaden steg med hele 63 pct. fra 1993 til I Region Nordjylland hvor udviklingen har været den langsomste er antallet af hotelværelser kun steget med lige under 9 pct. i samme periode. DANSK ERHVERV 19

20 Figur 10 Udvikling i antal hotelværelser i de danske regioner, Region Hovedstaden Hele landet Region Syddanmark Region Midtjylland Region Sjælland Region Nordjylland Kilde: Danmarks Statistik: HOTEL6 og egne beregninger. Note: Bemærk, at kun hoteller med mindst 40 gæstesenge indgår i opgørelsen. Værelseskapaciteten i Region Storkøbenhavn har gennem de seneste 20 år oplevet to boom : Det første i perioden 1999/2000 og til 2003, og det andet siden Udbygningen af hotelværelser har også taget til i fart i Region Midtjylland siden Værelseskapaciteten i Region Syddanmark har været stort set stabilt stigende i hele perioden fra 1993 til 2012; fra 2011 til 2012 oplevede man dog et mindre fald. Omvendt har antallet af værelser kun ændret sig i mindre grad i Region Sjælland, mens man i Region Nordjylland har oplevet betydelige op- og nedgange i hotelværelseskapaciteten i regionen over de seneste 20 år. Det er værd at bemærke, at den økonomiske krise stort set ikke kan aflæses direkte i udviklingen i værelseskapaciteten. Det er derfor nærliggende at konkludere, at udbygningen i værelseskapaciteten er et udslag af en generelt større efterspørgsel, som transcenderer krisen; dog er det ikke usandsynligt, at værelseskapaciteten var blevet udbygget endnu mere, dersom krisen ikke havde ramt Danmark så hårdt, som tilfældet var. DANSK ERHVERV 20

21 DE ANSATTE

22 DE ANSATTE For ethvert hotel er de ansatte alfa og omega, idet den service, som hotellerne lever af, i høj grad leveres af de ansatte. Selv hvis de fysiske rammer er fuldkommen fejlfri, kan en gæst sagtens få en negativ oplevelse af det enkelte hotel, hvis den service, som medarbejderne leverer, ikke lever op til gæstens forventninger. Dette kapitel fokuserer derfor på hotellernes ansatte. Kapitlet består af fire afsnit: Beskæftigelsen i branchen generelt: Dette afsnit fokuserer på de overordnede beskæftigelsestal både i den danske overnatningsbranche (hoteller m.m.) og på hotellerne specifikt. Beskæftigelsen gennem krisen: I dette afsnit kortlægges den beskæftigelsesmæssige betydning af den økonomiske krise, der ramte Danmark fra 2008/2009. Det vises, at størstedelen af beskæftigelsesfaldet i den danske overnatningsbranche fandt sted allerførst i krisen, og at faldet siden er aftaget og det seneste år vendt til en svag stigning. Hvad tjener de ansatte: Dette afsnit fokuserer på branchens samlede lønsum og den gennemsnitlige lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget samt de sæsonudsving, der er i både lønsum og beskæftigelse. Både lønsum og beskæftigelse faldt under krisen, men bevægelsen er igen opadgående. Hvem er de ansatte køn, alder og uddannelse: Dette afsnit viser, at beskæftigelsen i den danske overnatningsbranche og på de danske hoteller er præget af yngre medarbejdere med kortere uddannelser end resten af befolkningen, og at kvindelige ansatte fylder mere på hotellerne, end de gør i almindelighed. Beskæftigelsen i branchen generelt Den danske overnatningsbranche hoteller m.m., campingpladser, feriehuse m.m. havde i 2013 det, der svarer til ca fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, hvilket er ca. 160 flere end i I dette afsnit undersøges beskæftigelsen i den danske overnatningsbranche helt overordnet. Hotellerne udgør langt størstedelen af denne gruppe, og næsten 7 ud af 10 af overnatningsbranchens medarbejdere finder man derfor på hotellerne. I den danske hotelbranche var der i 2013 således det, der svarer til ca fuldtidsbeskæftigede. Da der i Danmark var ca. 720 hoteller i 2013, svarer det til, at hvert fysisk hotel i gennemsnit havde ca. 12 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. DANSK ERHVERV 22

23 Figur 11 Fuldtidsbeskæftigelse i den danske overnatningsbranche i almindelighed og på de danske hoteller i særdeleshed, 2013 Arbejdssteder Fuldtidsbeskæftigelse Fuldtidsbeskæftigede pr. arbejdssted (gns.) Hoteller specifikt Ca. 12 Hoteller m.m. (overnatningsbranchen som helhed) Ca. 8 Kilde: Danmarks Statistik: Beskæftigelse for lønmodtagere (særkørsel) og Danmarks Statistik: ERH20 samt egne beregninger. Anlægger man et lidt længere perspektiv, ses det tydeligt, at tallene ovenfor er udtryk for en beskæftigelsesudvikling, der har været positiv i en længere årrække. Umiddelbart før krisen dvs. i 2008 beskæftigede den danske overnatningsbranche således ca. 48 pct. flere danskere end i 1966, hvorfra de ældste tal i Danmarks Statistiks statistikbank stammer. Til sammenligning var det samlede antal beskæftigede i Danmark kun steget med ca. 26 pct. i samme periode. Figur 12 Udvikling i antal beskæftigede, (1966 = 100) Overnatningsbranchen Samlet beskæftigelse Kilde: Danmarks Statistik: NAT18N egne beregninger. Note: 1966 er anvendt som basisår, da den anvendte tabel fra nationalregnskabet i Danmarks Statistiks statistikbank går tilbage til netop Bemærk, at udregningen er sket på baggrund af antal beskæftigede, dvs. ikke omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Hvor den samlede beskæftigelse led et større tilbageslag i løbet af 1980 erne var den danske overnatningsbranche herunder de danske hoteller slet ikke ramt på samme hårde måde. Og siden omkring 1990 er beskæftigelsesudviklingen i den danske overnatningsbranche i den grad løbet fra den samlede beskæftigelsesudvikling. DANSK ERHVERV 23

24 Beskæftigelsen gennem krisen Beskæftigelsen på de danske hoteller og i resten af den danske overnatningsbranche blev dog hårdt ramt af krisen, og i dette afsnit søges krisens beskæftigelsesmæssige konsekvenser kortlagt. I 2008 før krisen for alvor satte ind beskæftigede den danske overnatningsbranche det, der svarer til ca fuldtidsbeskæftigede; fuldtidsbeskæftigelsen i 2013 lå ca. 13 pct. under dette niveau. Ser man alene på de danske hoteller, faldt fuldtidsbeskæftigelsen fra 2008 til 2013 med næsten 12 pct.; til sammenligning faldt antallet af fuldtidsbeskæftigede i den danske økonomi som helhed kun med 6,8 pct. fra 2008 til Figur 13 Udvikling i antal fuldtidsansatte på de danske hoteller Hoteller 12,0 pct. 2,9 pct. 1,0 pct. Hoteller m.m. 13,6 pct. 4,8 pct. 1,1 pct. Dansk økonomi som helhed 6,4 pct. 2,9 pct. 0,2 pct. Kilde: Danmarks Statistik: Beskæftigelse for lønmodtagere (særkørsel) og egne beregninger. Note: Beregningerne er foretaget på baggrund af det gennemsnitlige antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte i løbet af årets fire kvartaler. Det er dog tydeligt, at størstedelen af det beskæftigelsesfald, som krisen afstedkom, fandt sted fra 2008 til 2009; for hotellernes vedkommende udgør faldet fra 2008 til 2009 næsten 80 pct. af det samlede beskæftigelsesfald, der fandt sted i hele perioden fra 2008 til Ydermere har både overnatningsbranchen som helhed og hoteller specifikt oplevet en moderat beskæftigelsesfremgang fra 2012 til DANSK ERHVERV 24

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

TemaPubl 2008:1. Turismen. Regionalt, nationalt og internationalt

TemaPubl 2008:1. Turismen. Regionalt, nationalt og internationalt TemaPubl 2008: Turismen Regionalt, nationalt og internationalt Turismen Regionalt, nationalt og internationalt TemaPubl 2008: Udgivet af Danmarks Statistik Maj 2008 Oplag: 700 Trykt hos Fihl Jensen, Frederiksberg

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa Danmark er duksen i et gældsplaget Europa AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Hvis eurozonen var et land, så

Læs mere