Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv."

Transkript

1

2 KOLOFON OM DENNE PUBLIKATION De danske hoteller 360º er Dansk Erhvervs gennemgang og analyse af den danske overnatningsbranche i almindelighed og de danske hoteller i særdeleshed. Analysen er udarbejdet sommeren Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. Denne publikation er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der beklageligvis og trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående publikationen og dens indhold kan ske til Chef for Turisme og Oplevelsesøkonomi Susanne Nordenbæk på eller tlf eller til: Dansk Erhverv Børsen Slotsholmsgade 1b 1217 København K REDAKTION Politisk konsulent Morten Jarlbæk Pedersen, cand. scient. pol. (red.); analysemedarbejder Anne Sofie Lind, stud. merc.; chef for turisme og oplevelsesøkonomi Susanne Nordenbæk, cand. scient. pol.; chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon.; analysemedarbejder Jonas Spendrup Meyer, stud. polit. og grafisk designer Tine Larsen. DANSK ERHVERV 2

3 FORORD Denne brancheanalyse er udgivet af Dansk Erhverv. Analysen præsenterer den danske hotelbranche og giver et omfattende billede af den danske hotelbranche og dens bidrag til dansk økonomi. Turisme er et afgørende væksterhverv for Danmark, og har en betydelige samfundsøkonomisk betydning. Turismesektorens andel af Danmarks bruttonationalprodukt er 2,1 pct. I 2012 stod turisterne for en omsætning på 87,2 mia. kr. og skabte 122,500 arbejdspladser i Danmark. Der var i alt 44,4 mio. overnatninger i 2013 heraf 22,9 mio. danske og 21,8 mio. udenlandske. Hotelbranchen fylder meget i dansk turisme. De danske hoteller arbejder hver dag på den internationale scene for at tiltrække et stigende antal turister forretnings- såvel som ferierejsende. I 2013 var der 12,9 mio. overnatninger på de danske hoteller, og omsætningen udgjorde en tredjedel af den samlede omsætning. De sidste 10 år er antallet af overnatninger steget med 40 pct., så det er set over tid en branche i vækst. Det stigende antal gæster har været medvirkende til udvidelse af kapaciteten særligt i hovedstadsområdet, men desværre har væksten ikke været medvirkende til at forbedre hotellernes overskudsgrad i samme omfang. Dette skyldes blandt andet den finansielle og økonomiske krise, men også et højt afgifts- og skatteniveau i Danmark. I denne hotelanalyse belyser vi hotelbranchen som helhed, hvor vi kigger på vigtige parametre herunder turismens samfundsøkonomiske betydning, beskæftigelsen i branchen, gæsternes nationalitet og hotellerne som forretning. Vi fremlægger også vores bud på, hvad der bør gøres for dette vigtige erhverv, såfremt der skal skabes mere vækst og flere arbejdspladser. Vi håber, at analysen vil være interessant læsning for interesserede i og uden for branchen. God læselyst! DANSK ERHVERV 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 6 Om denne rapport... 6 Et par metodiske og begrebsmæssige bemærkninger... 7 Turismens samfundsøkonomiske betydning Turismen betydning for dansk og europæisk økonomi Turisme er eksport! De danske hoteller Hvor mange hoteller er der i Danmark Værelserne De ansatte Beskæftigelsen i branchen generelt Beskæftigelsen gennem krisen Hvad tjener de ansatte? Hvem er de ansatte køn, alder og uddannelse Gæsterne Det store billede Hvor kommer gæsterne fra? Forretningsrejsen eller feriegæst? Potentialet i dansk turisme Hotellet som forretning Omsætningen i overnatningsbranchen Priser Overskudsgraden De danske hoteller i dag og i fremtiden Konklusion: to hovedpointer Turismen skal tages seriøst! Metodisk appendiks DANSK ERHVERV 4

5 INDLEDNING

6 INDLEDNING Turismen har stor betydning for dansk økonomi og dansk beskæftigelse. For det første er der tale om et eksporterhverv, og for det andet er der tale om et erhverv, der udfylder en kritisk rolle for beskæftigelsen mange steder i Danmark. Virksomheder, der lever af turismen, er virksomheder, der i den grad bidrager til Danmarks økonomiske velbefindende. De danske hoteller er gode eksempler på slige virksomheder. Hotellerne har en central og uomgængelig rolle i dansk turisme både i dag og i fremtiden. Derfor kigger denne rapport nærmere på, hvad de danske hoteller faktisk er for en størrelse. Dette indledende kapitel består af to mindre afsnit: Om denne rapport: Dette afsnit opsummerer rapportens struktur og indhold ganske kort. Et par metodiske og begrebsmæssige bemærkninger: En gennemgang af den danske hotelbranche fordrer selvsagt, at man er helt med på, hvad man taler om. I dette afsnit defineres en række centrale begreber, der anvendes i resten af rapporten. Om denne rapport Denne rapport består udover dette indledende kapitel af seks kapitler, og i dette afsnit opsummeres disse seks kapitler. Hvert af rapportens seks kapitler belyser de danske hoteller ud fra ét tema. Kapitlerne består hver især af flere afsnit, der inden for det tema, som kapitlet belyser går i dybden med en enkelt vinkel på dette tema. Hvert kapitel indledes med et kort resumé af de afsnit, som indgår i kapitlet. Det første kapitel omhandler den danske turismeøkonomi i almindelighed. Turismen har nemlig stor betydning i Danmark, og det er ingenlunde usandsynligt, at turismen kommer til at få endnu større betydning over tid. Turisme er også et eksporterhverv, idet udenlandske turisters forbrug i Danmark jo er en direkte indsprøjtning af udenlandsk kapital til dansk økonomi. Derfor bør turismen anskues og behandles med samme samfundsøkonomiske vigtighed som den almindelige eksport. Det andet kapitel fokuserer overordnet på hotellerne. Nøgleordene her er erhvervsdemografi dvs. udviklingen i nye og ophørte firmaer og udviklingen i værelseskapaciteten. Konklusionen er, at den erhvervsdemografiske udvikling har været negativ i en lang periode (med undtagelse af tiden under det økonomiske boom, der gik forud for krisen), men at antallet af hotelværelser omvendt har været stigende over de seneste 20 år og at det særligt er i København, at der er kommet nye værelser til. DANSK ERHVERV 6

7 Det tredje kapitel drejer sig om hotellernes ansatte. Den manuelle service og dermed de ansatte betyder alverden i turismesektoren og på hotellerne. Beskæftigelsen på de danske hoteller har været kraftigt ramt af krisen, og ligeledes har lønsummen. Udviklingen var dog særlig negativ i de første kriseår, men har siden rettet sig en del. I den danske overnatningssektor er der i øvrigt en overvægt af unge og kvinder, og det formelle uddannelsesniveau er lavere end i det omgivende samfund. Det fjerde kapitel har gæsterne som omdrejningspunkt. Især de udenlandske turister har betydning; dette skyldes, at udenlandske turister i gennemsnit har et langt højere døgnforbrug end indenlandske turister. Ikke desto mindre har udviklingen gået mod færre udenlandske turister. De danske hoteller er dog undtagelsen, idet man på hotellerne modsat resten af den danske overnatningsbranche faktisk har formået at følge trop med den internationale vækst. Dette gør sig ikke mindst gældende i hovedstadsområdet. Det femte kapitel kigger nærmere på hotellernes erhvervsøkonomiske situation. Denne er i sagens natur meget afhængig af gæsterne, hvorfor konklusionen her er meget lig den ovenstående: Overnatningsbranchen som helhed har visse udfordringer, men der er meget, der tyder på, at hotellerne specifikt klarer sig bedre. Det sjette kapitel opsummerer rapportens konklusioner og ser på hvad, der skal til, hvis dansk turisme skal kunne indfri det potentiale, der er for vækst og videre udvikling. Det er målet, at disse seks kapitler tilsammen kan give et 360-graders billede af den danske overnatningsbranche i almindelighed og de danske hoteller i særdeleshed. Et par metodiske og begrebsmæssige bemærkninger Denne brancheanalyse bygger i overvejende grad på materiale fra Danmarks Statistik. I dette afsnit opridses en række centrale begreber fra dette materiale. Materialet fra Danmarks Statistik stammer fra virksomhedernes egne indberetninger. Dette betyder dog, at analysen i store træk er afhængig af Danmarks Statistiks metodologi, f.eks. hvad angår brancheinddeling. Det har en række lavpraktiske konsekvenser. DANSK ERHVERV 7

8 Figur 1 Kommentarer til brug af data fra Danmarks Statistik Da langt fra alt datamateriale findes i tilstrækkelig detaljeret grad, skelnes der i det følgende mellem den danske overnatningsbranche og de danske hoteller. Den danske overnatningsbranche svarer til branchegruppen Hoteller m.v., der også omfatter campingpladser, feriehuse og deslige. De danske hoteller svarer til enkeltbranchen Hoteller, der alene omfatter ordinære hoteller. Skelnen mellem overnatningsbranchen og hotellerne Der tages i videst mulige omfang udgangspunkt i enkeltbranchen, men hvor dette ikke har været muligt, anvendes branchegruppen; enkelte steder anvendes gruppen I Hoteller og restauranter. Når en bredere gruppe end enkeltbranchen Hoteller anvendes, er dette anført. Det skal dog bemærkes, at hotellerne udgør langt størstedelen af den danske overnatningsbranche (dvs. branchegruppen Hoteller m.v. ). Sammenlignelighed på tværs af datakilder Fuldtidsbeskæftigede Selvom de samme branchereferencer (dvs. branchegruppen Hoteller m.v. eller enkeltbranchen Hoteller ) anvendes gennem hele rapporten, kan der godt opstå problemer med sammenligneligheder på tværs af tabeller fra Danmarks Statistik. Det betyder, at steder, hvor flere datakilder anvendes, kan resultaterne være behæftet med mindre unøjagtigheder. Mange steder anvendes kilden Danmarks Statistik: Beskæftigelse for lønmodtagere (særkørsel), der bygger på virksomhedernes indberetninger til e-indkomst. I dette datamateriale er antallet af beskæftigede omregnet til det tilsvarende antal fuldtidsbeskæftigede, og det er denne parameter antal fuldtidsbeskæftigede der generelt anvendes i rapporten. Kilde: Dansk Erhverv og Danmarks Statistik. Nærmere bemærkninger til metode og de enkelte datakilder kan findes som noter under de relevante tabeller og figurer samt i det metodiske appendiks. DANSK ERHVERV 8

9 TURISMENS SAMFUNDS- ØKONOMISKE BETYDNING

10 TURISMENS SAMFUNDSØKONOMISKE BETYDNING Det er svært at opgøre turismens samlede samfundsøkonomiske præcist: Skal man kun kigge på hoteller, restauranter og forlystelser? Skal man skelne mellem indenlandske og udenlandske turister? Hvordan skelner man mellem turister og lokale gæster? Hvad med alt det, turister køber i f.eks. detailhandlen? Ikke desto mindre er der udbredt enighed om, at turismens betydning for den danske indtjening og beskæftigelse er stor. Ikke mindst de udenlandske turister har stor betydning, da deres forbrug jo udgør en direkte kapitalindsprøjtning til dansk samfundsøkonomi. De danske hoteller betyder selvsagt meget for netop turismen i Danmark. En velfungerende hotelbranche er på sæt og vis tæt knyttet til en velfungerende turismeøkonomi. Dette kapitel fokuserer på turismens samfundsøkonomiske betydning helt overordnet; kapitlet består af to afsnit: Turismens betydning for dansk økonomi: Turister har både direkte og indirekte betydning for den hjemlige økonomi. Direkte køber turisten en række turismerelaterede ydelser som f.eks. et hotelophold, men indirekte har turismen også betydning for f.eks. detailhandlen, idet turister jo også er kunder her. Turismen står for ca. 2,1 pct. af det danske bruttonationalprodukt. Turisme er eksport: Salg til udenlandske turister uanset om der er tale om salg af direkte turistydelser eller om f.eks. salg til turister i detailhandlen er at betragte som en direkte indsprøjtning af udenlandsk kapital til Danmark. Turismen er derved et stort og for Danmark vigtigt eksporterhverv. Turismens betydning for dansk og europæisk økonomi Turismen har både direkte og indirekte betydning for dansk økonomi. I dette afsnit vises, hvor stor en direkte betydning turismen har for samfundsøkonomien i Danmark og Europa, og den indirekte betydning diskuteres kort. Direkte har turismen betydning, da en lang række virksomheder herunder naturligvis mange hoteller lever direkte af turisternes forbrug; det afføder et direkte samfundsøkonomisk afkast i form af indtjening, skatter og andet. Indirekte har turismen betydning, da turisterne naturligvis også har et forbrug andre steder end i de rent turistorienterede virksomheder herunder f.eks. i den almindelige detailhandel og transportsektoren. Ser man på den overordnede samfundsøkonomiske betydning af turismen, kan man let konstatere, at erhvervet har stor betydning både i Danmark og i Europa. I EU som helhed kunne ca. 3,7 pct. af det samlede bruttonationalprodukt i 2010 tilskrives turismesektoren. DANSK ERHVERV 10

11 Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland EU Finland Frankrig Grækenland Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxembourg Malta Nederlandene Norge Polen Portugal Rumænien Schweiz Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyrkiet Tyskland Ungarn Østrig Figur 2 Turismesektorens andel af BNP, % 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: EY (2013): The Hospitality Sector in Europe An Assesment of the Economic Contribution of the Hospitality Sector Across 31 Countries, p. 2. I Danmark er andelen en smule mindre (2,1 pct. i 2010), men det skyldes ikke mindst, at der i den samlede EU-opgørelse også indgår en række meget store, traditionelle turistdestinationer. Således udgjorde turismesektoren over 5 pct. af det samlede bruttonationalprodukt i syv af de 28 EU-lande (Cypern, Grækenland, Kroatien, Malta, Portugal, Spanien og Østrig). Turismen har med andre ord stor betydning for den europæiske økonomi, hvis velbefindende igen har stor betydning for dansk økonomi også i andre brancher end inden for turismeerhvervene. Direkte kan dette aflæses i f.eks. beskæftigelsen; i 2013 var der i den danske overnatningsbranche hoteller, feriehuse, feriecentre, campingpladser m.m. således over fuldtidsbeskæftigede. Dertil kommer den afledte beskæftigelse i f.eks. restaurationsbranchen, oplevelsesøkonomien generelt (forlystelsesparker, museer m.m.) og i detailhandlen. DANSK ERHVERV 11

12 Turisme er eksport! Når de fleste folk hører ordet eksport, så tænker man på en virksomhed, der fabrikerer en vare, der bliver solgt i udlandet. I dette afsnit vises det, hvordan turisme kan betragtes som eksport på lige fod med den traditionelle vareeksport. Det er nemlig desværre en forsimplet opfattelse udelukkende at se eksport som en vare, der krydser en grænse. Eksport handler jo helt generelt om at hive udenlandsk valuta hjem til Danmark. Eksport af tjenesteydelser er også eksport i denne relevante forstand, og eksport af tjenesteydelser opdeler man i fire forskellige typer. Figur 3 Oversigt over forskellige typer af serviceeksport Type Type 1: Grænseoverskridende levering Type 2: Forbrug i udlandet Type 3: Handelsmæssig tilstedeværelse Type 4: Fysiske personers midlertidige tilstedeværelse Beskrivelse En bruger i andet et land modtager en service fra Danmark via telekommunikation eller post, f.eks. analyserapporter, software, arkitekturtegninger eller rådgivning, telemedicin eller distanceundervisning Borgere fra et land kommer (midlertidigt) til Danmark som eksempelvis turist, studerende eller patient for at modtage de respektive tjenesteydelser En given tjenesteydelse leveres gennem et i udlandet etableret, men dansk styret kontor eller afdeling f.eks. en bankfilial eller et hotel En dansk borger leverer en midlertidig tjenesteydelse i et andet land f.eks. som konsulent Kilde: World Trade Organisation: Definition of Services Trade and Modes of Supply. I WTO: GATS Training Module, senest lokaliseret 20. marts 2014 via: samt Dansk Erhverv (2010): Tabt serviceeksport for milliarder koster vækst og jobs. Dansk Erhvervs Perspektiv nr , p. 3. Turismen falder ind under type 2. Når udenlandske borgere således kommer til Danmark som turister og derved forbruger som turister overnatning, restaurantbesøg, attraktionsbesøg, forbrug i detailhandlen m.m. er det således udenlandsk valuta til dansk økonomi. Når udenlandsk valuta flyder til Danmark på den måde, er det eksport, og den eksport er stor: VisitDenmark har eksempelvis anslået, at turisterne i Danmark købte for i alt 87,2 mia. kr. i De udenlandske turister stod 41 pct. af dette forbrug; det svarer til, at de turismeerhvervet eksporterede for 35,7 mia. kr. i DANSK ERHVERV 12

13 Figur 4 Turisternes samlede forbrug (mia. kr.), 2012 Udenlandske turisters forbrug = eksport, type 2 35,7 51,5 Kilde: VisitDenmark (2014): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 (revideret udgave), s. 5. Ifølge VisitDenmark stod turismen således for 3,6 pct. af den samlede, danske eksport i Hotellernes andel af det samlede turismeforbrug i Danmark er ganske betydelig. Hotelgæsterne står alene for 26,3 mia. kr. svarende til knap 30 pct. af det samlede turismeforbrug. To tredjedele af hotelforbruget kan tilskrives erhvervsturister, mens dens sidste tredjedel kan tilskrives ferieturister. Til sammenligning skaber gæster i lejede feriehuse det næstestørste forbrug på 10,6 mia. kr. DANSK ERHVERV 13

14 DE DANSKE HOTELLER DANSK ERHVERV 14

15 DE DANSKE HOTELLER Turismen fylder godt i dansk økonomi, og en ekstremt vigtigt del af turismeøkonomien er selvsagt den danske overnatningsbranche. De danske hoteller udgør langt størstedelen af denne branche hotellerne udgør f.eks. næsten 70 pct. af både lønsum og beskæftigelse inden for den danske overnatningsbranche og derfor er de danske hoteller en fundamental del af den danske turismeøkonomi. Dette kapitel fokuserer på hotellerne som sådan; hotellernes ansatte, gæster og økonomiske formåen behandles i de følgende kapitler. Dette kapitel består af to afsnit: Hvor mange hoteller er der i Danmark: I dette afsnit fokuseres på den almindelige erhvervsdemografi i den danske overnatningsbranche dvs. antallet af hoteller m.m. samt udviklingen i antal nye og ophørte firmaer i branchen. Værelserne: Dette afsnit opgør antallet af hotelværelser i Danmark både overordnet og i gennemsnit pr. hotel. I afsnittet vises også fordelingen af værelser geografisk. Hvor mange hoteller er der i Danmark? For at kunne opretholde en eksport på et tocifret milliardbeløb, skal turisterne i Danmark have tilstrækkelig med adgang til overnatningsmuligheder. I dette afsnit gives et kort overblik over størrelsen på den danske overnatningsbranche i almindelighed, og den danske hotelbranche i særdeleshed. Der er ca hoteller i Danmark. Dertil skal lægges en række nært beslægtede overnatningsfaciliteter som f.eks. konferencecentre og kursusejendomme. Inden for gruppen hoteller m.m. er der således ca fysiske arbejdssteder i Danmark. Disse ca arbejdssteder er fordelt på lidt færre virksomheder. Det overordnede billede af hotelvirksomhederne i Danmark er således, at de fleste hotelvirksomheder kun driver ét hotel, og at hotelkæderne er mindre (under 10 hoteller). DANSK ERHVERV 15

16 Overnatningsbranchen (Hoteller m.v.) Figur 5 Oversigt over overnatningsarbejdssteder i Danmark, Andre overnatningsfaciliteter Campingpladser Ferieboliger m.m. Konferencecentre og kursusejendomme Hoteller Antal Kilde: Danmarks Statistik: ERH20. Note: Figuren viser antal arbejdssteder inden for branchegruppen Hoteller m.v. ; for ferieboligernes m.m. vedkommende betyder det, at figuren ikke angiver antallet af ferieboliger, men antallet af ferieboligudlejningsarbejdssteder. Dette antal overnatningsfirmaer har været faldende over en årrække. Dette skyldes, at antallet af ophørte firmaer inden for hoteller m.m. overstiger antallet af nye firmaer ikke, at der ikke kommer nye firmaer til. Figur 6 Flere ophørte end nye firmaer i den danske overnatningsbranche, Samlet antal nye firmaer Samlet antal ophørte firmaer Nettoudvikling Kilde: Danmarks Statistik: DEMO1 og egne beregninger. Note: Figuren viser udviklingen i nye og ophørte firmaer inden for branchegruppen Hoteller m.v., der også indbefatter feriehuse, campingpladser m.m.. Denne udvikling har fundet sted over en årrække, og nedgangen i antallet af firmaer inden for hoteller m.m., har således været stabil over de seneste 10 år. Årene 2005, 2006 og 2007 er undtagelserne; i disse tre år var antallet af nye firmaer større end antallet af ophørte firmaer. DANSK ERHVERV 16

17 Figur 7 Nettoudviklingen i antallet af firmaer i den danske overnatningsbranche, Økonomisk boom Økonomisk krise Kilde: Danmarks Statistik: DEMO1 og egne beregninger. Note: Figuren viser antal nye firmaer fratrukket antallet af ophørte firmaer inden for branchegruppen Hoteller m.v., der også indbefatter feriehuse, campingpladser m.m.. Dette billede kan skyldes to ting: At hoteller m.m. følger den generelle udvikling i økonomien, og at branchen oplever en større konsolidering. Begge dele er sandsynligvis faktorer, der spiller ind i den faktiske udvikling: Branchen følger den generelle udvikling i økonomien: Det er ingen overraskelse, at krisen fra 2008/2009 og frem var særdeles hård; dette afspejler sig i det store fald i At faldet i 2010 stadig var højere end i f.eks. årene , tyder på, at krisen stadig ikke havde sluppet sig tag, og at kriseeffekten da var større end konsolideringseffekten på udviklingen i antallet af firmaer. Dette ses med modsat fortegn i årene Større konsolidering i branchen: Branchen oplever en bevægelse mod færre og større spillere på markedet. Værelserne At der er over 700 hoteller i Danmark siger dog ikke så meget om den samlede kapacitet, idet hotellerne jo har svingende størrelser. Dette afsnit fokuserer derfor nærmere på værelseskapaciteten i Danmark. I Danmark var der i 2012 ca hotelværelser. Det giver stort set et hotelværelse pr. kvadratkilometer i hele landet. Antallet af hotelværelser i Danmark har været kraftigt stigende over de seneste 20 år. I perioden 1993 til 2012 steg antallet af hotelværelser i Danmark således med 42,3 pct. det svarer til, at der hvert år siden 1993 er kommet næsten 2 pct. flere hotelværelser i Danmark. Og det skal tilføjes, at der i denne opgørelse kun indgår hoteller med mindst 40 gæstesenge; den reelle stigning er således derfor sandsynligvis større endnu. DANSK ERHVERV 17

18 At værelseskapaciteten har været konstant stigende, selvom den erhvervsdemografiske udvikling har været negativ, understreger i øvrigt blot, at branchen har oplevet en større konsolidering mod færre og større spillere på markedet. Figur 8 Udvikling i antal hotelværelser i Danmark, Samlet Hovedstaden Kilde: Danmarks Statistik: HOTEL6. Note: Figuren angiver kun udviklingen i antal hotelværelser på hoteller med mindst 40 gæstesenge. Udviklingen i antallet af hotelværelser har dog ikke været ligeligt fordelt over hele landet. Der er således sket en større stigning i antal hotelværelser i hovedstadsområdet end i resten af landet. I 2012 udgjorde hotelværelserne i Region Hovedstaden således ca. 47 pct. af det samlede antal hotelværelser i hele Danmark (på hoteller med mindst 40 gæstesenge vel at mærke). DANSK ERHVERV 18

19 Figur 9 Fordeling af hotelværelser i Danmark, 2012 Kilde: Danmarks Statistik: HOTEL6 og egne beregninger. Note: Bemærk, at kun hoteller med mindst 40 gæstesenge indgår i opgørelsen. Overvægten af hotelværelser i Region Hovedstaden er kun blevet mere udtalt gennem de sidste 20 år. Hvor hotelværelserne i Region Hovedstaden i 1993 udgjorde ca. 41 pct. af det samlede antal hotelværelser i Danmark, udgjorde de altså over 47 pct. i Det svarer til, at antallet af hotelværelser i Region Hovedstaden steg med hele 63 pct. fra 1993 til I Region Nordjylland hvor udviklingen har været den langsomste er antallet af hotelværelser kun steget med lige under 9 pct. i samme periode. DANSK ERHVERV 19

20 Figur 10 Udvikling i antal hotelværelser i de danske regioner, Region Hovedstaden Hele landet Region Syddanmark Region Midtjylland Region Sjælland Region Nordjylland Kilde: Danmarks Statistik: HOTEL6 og egne beregninger. Note: Bemærk, at kun hoteller med mindst 40 gæstesenge indgår i opgørelsen. Værelseskapaciteten i Region Storkøbenhavn har gennem de seneste 20 år oplevet to boom : Det første i perioden 1999/2000 og til 2003, og det andet siden Udbygningen af hotelværelser har også taget til i fart i Region Midtjylland siden Værelseskapaciteten i Region Syddanmark har været stort set stabilt stigende i hele perioden fra 1993 til 2012; fra 2011 til 2012 oplevede man dog et mindre fald. Omvendt har antallet af værelser kun ændret sig i mindre grad i Region Sjælland, mens man i Region Nordjylland har oplevet betydelige op- og nedgange i hotelværelseskapaciteten i regionen over de seneste 20 år. Det er værd at bemærke, at den økonomiske krise stort set ikke kan aflæses direkte i udviklingen i værelseskapaciteten. Det er derfor nærliggende at konkludere, at udbygningen i værelseskapaciteten er et udslag af en generelt større efterspørgsel, som transcenderer krisen; dog er det ikke usandsynligt, at værelseskapaciteten var blevet udbygget endnu mere, dersom krisen ikke havde ramt Danmark så hårdt, som tilfældet var. DANSK ERHVERV 20

21 DE ANSATTE

22 DE ANSATTE For ethvert hotel er de ansatte alfa og omega, idet den service, som hotellerne lever af, i høj grad leveres af de ansatte. Selv hvis de fysiske rammer er fuldkommen fejlfri, kan en gæst sagtens få en negativ oplevelse af det enkelte hotel, hvis den service, som medarbejderne leverer, ikke lever op til gæstens forventninger. Dette kapitel fokuserer derfor på hotellernes ansatte. Kapitlet består af fire afsnit: Beskæftigelsen i branchen generelt: Dette afsnit fokuserer på de overordnede beskæftigelsestal både i den danske overnatningsbranche (hoteller m.m.) og på hotellerne specifikt. Beskæftigelsen gennem krisen: I dette afsnit kortlægges den beskæftigelsesmæssige betydning af den økonomiske krise, der ramte Danmark fra 2008/2009. Det vises, at størstedelen af beskæftigelsesfaldet i den danske overnatningsbranche fandt sted allerførst i krisen, og at faldet siden er aftaget og det seneste år vendt til en svag stigning. Hvad tjener de ansatte: Dette afsnit fokuserer på branchens samlede lønsum og den gennemsnitlige lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget samt de sæsonudsving, der er i både lønsum og beskæftigelse. Både lønsum og beskæftigelse faldt under krisen, men bevægelsen er igen opadgående. Hvem er de ansatte køn, alder og uddannelse: Dette afsnit viser, at beskæftigelsen i den danske overnatningsbranche og på de danske hoteller er præget af yngre medarbejdere med kortere uddannelser end resten af befolkningen, og at kvindelige ansatte fylder mere på hotellerne, end de gør i almindelighed. Beskæftigelsen i branchen generelt Den danske overnatningsbranche hoteller m.m., campingpladser, feriehuse m.m. havde i 2013 det, der svarer til ca fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, hvilket er ca. 160 flere end i I dette afsnit undersøges beskæftigelsen i den danske overnatningsbranche helt overordnet. Hotellerne udgør langt størstedelen af denne gruppe, og næsten 7 ud af 10 af overnatningsbranchens medarbejdere finder man derfor på hotellerne. I den danske hotelbranche var der i 2013 således det, der svarer til ca fuldtidsbeskæftigede. Da der i Danmark var ca. 720 hoteller i 2013, svarer det til, at hvert fysisk hotel i gennemsnit havde ca. 12 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. DANSK ERHVERV 22

23 Figur 11 Fuldtidsbeskæftigelse i den danske overnatningsbranche i almindelighed og på de danske hoteller i særdeleshed, 2013 Arbejdssteder Fuldtidsbeskæftigelse Fuldtidsbeskæftigede pr. arbejdssted (gns.) Hoteller specifikt Ca. 12 Hoteller m.m. (overnatningsbranchen som helhed) Ca. 8 Kilde: Danmarks Statistik: Beskæftigelse for lønmodtagere (særkørsel) og Danmarks Statistik: ERH20 samt egne beregninger. Anlægger man et lidt længere perspektiv, ses det tydeligt, at tallene ovenfor er udtryk for en beskæftigelsesudvikling, der har været positiv i en længere årrække. Umiddelbart før krisen dvs. i 2008 beskæftigede den danske overnatningsbranche således ca. 48 pct. flere danskere end i 1966, hvorfra de ældste tal i Danmarks Statistiks statistikbank stammer. Til sammenligning var det samlede antal beskæftigede i Danmark kun steget med ca. 26 pct. i samme periode. Figur 12 Udvikling i antal beskæftigede, (1966 = 100) Overnatningsbranchen Samlet beskæftigelse Kilde: Danmarks Statistik: NAT18N egne beregninger. Note: 1966 er anvendt som basisår, da den anvendte tabel fra nationalregnskabet i Danmarks Statistiks statistikbank går tilbage til netop Bemærk, at udregningen er sket på baggrund af antal beskæftigede, dvs. ikke omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Hvor den samlede beskæftigelse led et større tilbageslag i løbet af 1980 erne var den danske overnatningsbranche herunder de danske hoteller slet ikke ramt på samme hårde måde. Og siden omkring 1990 er beskæftigelsesudviklingen i den danske overnatningsbranche i den grad løbet fra den samlede beskæftigelsesudvikling. DANSK ERHVERV 23

24 Beskæftigelsen gennem krisen Beskæftigelsen på de danske hoteller og i resten af den danske overnatningsbranche blev dog hårdt ramt af krisen, og i dette afsnit søges krisens beskæftigelsesmæssige konsekvenser kortlagt. I 2008 før krisen for alvor satte ind beskæftigede den danske overnatningsbranche det, der svarer til ca fuldtidsbeskæftigede; fuldtidsbeskæftigelsen i 2013 lå ca. 13 pct. under dette niveau. Ser man alene på de danske hoteller, faldt fuldtidsbeskæftigelsen fra 2008 til 2013 med næsten 12 pct.; til sammenligning faldt antallet af fuldtidsbeskæftigede i den danske økonomi som helhed kun med 6,8 pct. fra 2008 til Figur 13 Udvikling i antal fuldtidsansatte på de danske hoteller Hoteller 12,0 pct. 2,9 pct. 1,0 pct. Hoteller m.m. 13,6 pct. 4,8 pct. 1,1 pct. Dansk økonomi som helhed 6,4 pct. 2,9 pct. 0,2 pct. Kilde: Danmarks Statistik: Beskæftigelse for lønmodtagere (særkørsel) og egne beregninger. Note: Beregningerne er foretaget på baggrund af det gennemsnitlige antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte i løbet af årets fire kvartaler. Det er dog tydeligt, at størstedelen af det beskæftigelsesfald, som krisen afstedkom, fandt sted fra 2008 til 2009; for hotellernes vedkommende udgør faldet fra 2008 til 2009 næsten 80 pct. af det samlede beskæftigelsesfald, der fandt sted i hele perioden fra 2008 til Ydermere har både overnatningsbranchen som helhed og hoteller specifikt oplevet en moderat beskæftigelsesfremgang fra 2012 til DANSK ERHVERV 24

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Mere salg i slankere videnerhverv

Mere salg i slankere videnerhverv Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft løfter

Udenlandsk arbejdskraft løfter jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 Udenlandsk arbejdskraft løfter AF

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere