Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Refer Do 06. maj 2015 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen, Jørn Elo Hansen, Poul A. Larsen Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Kvartalsrapportering pr. 31. marts Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Overførsel af budgetbeløb til afregning af lægetester Budget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Drøftelse af mulige konsekvenser af refusionsreform Anvendelse af kommunal bygning samt frigivelse af beløb for ombygning til boliger til flygtninge Beskæftigelsesplan forslag til indssområder Flygtningeprofil 2015 og Orienteringssag - Flyttemønstre Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesplan Orientering fra formand og administrion Eventuelt...19 Bilagsoversigt...20 Underskriftsside...21

3 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrionen indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Godkendt. 2

4 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsrapportering pr. 31. marts Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Claus Holm Oppermann Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Forventet result for 2015 Der forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. for 2015 på udvalgets samlede budget. Det dækker over, der (fordelt på budgetrammer) forventes en mindreudgift på -1,1 mio. kr. på ramme 1 og en merudgift på 6,5 mio. kr. på ramme 2. Merudgiften på 6,5 mio. kr. på ramme 2 dækker over en række forskydninger mellem de enkelte udgiftsposter. Mest markant er udsvinget i forhold til kommunens udgifter til medfinansiering af a-dagpenge, hvor der forventes et merforbrug på godt 13 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Ved budgetlægningen for 2015 blev det foruds faldet i ledigheden for jobklare ledige i perioden fra midten af 2012 til martsapril 2014 ville fortsætte i resten af 2014 og hele På denne baggrund blev udgifterne til medfinansiering af a-dagpenge estimeret til 643 fuldtidspersoner i Denne forudsætning er imidlertid ikke blevet opfyldt. Fra midten af 2014 er ledigheden for jobklare i Vordingborg Kommune stagneret, og i starten af 2015 er den endog stigende. I 2014 modtog 735 fuldtidspersoner a-dagpenge. Den aktuelle udvikling i ledigheden for forsikrede ledige er speciel for Vordingborg Kommune. I den seneste ledighedsstistik for februar 2015 er Vordingborg Kommune sammen med Lejre de eneste kommune i Region Sjælland, hvor ledigheden er steget det sidste år (3,6 %). Samlet har der for kommunerne på Sjælland været et fald på godt 6 %. Borger og Arbejdsmarked har fokus på denne udvikling og har løbende orienteret udvalget herom. Herudover er situionen drøftet med fagforeninger og A-kasser samt på det seneste møde i Arbejdsmarkedsforum. Internt har jobcenteret skærpet indssen og rådighedskravet over de ledige, og øget aktivering af forsikrede ledige gerne i løntilskud eller virksomhedspraktik, men også (hvis nødvendigt) i de kommunale tilbud. Den gennemførte virksomhedskampagne med besøg på 332 virksomheder har medvirket til motivere virksomhederne til stille praktik- eller løntilskudspladser til rådighed, ligesom der gennem kampagnen er hjemtaget job-ordre til formidling til de ledige. I forbindelse med kvartalsopfølgningen ønskes foretaget kontoplanrettelser på området for driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindss. For forenkle det administrive arbejde ønskes 3 kontoområder i Kursuscenter Skiftesporet sammenlagt til en enhed. Det betyder, Tilbage til arbejdsmarkedet og Kabalen nedlægges og budget overføres til Kursuscenter Skiftesporet, som viderefører de pågældende aktiviteter. Bilag: 1 Åben Kvartalsopfølgning 31. marts Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 53250/15 Indstilling Administrionen indstiller, 3

5 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget udvalget godkender kvartalsrapporteringen pr. 31. marts Anbefales godkendt. 4

6 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Overførsel af budgetbeløb til afregning af lægetester Sagsnr.: 15/ Område: Afdelingen for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Lisbeth Østergaard Larsen Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 15 af 13. januar 2015 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Sagsfremstilling Borger og Arbejdsmarked ønsker tilpasse budgettet, så der bliver overensstemmelse mellem budgettet og praksis i forbindelse med udgifterne til lægeerklæringer. Udgifter til lægeerklæringer bliver betalt fra udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings konto for Borger og Arbejdsmarked (konto 6 - administrive udgifter). Der er ikke afs budget hertil. Det har de seneste år været fast praksis i forbindelse med regnskabsopgørelsen, merforbruget på afdelingens konto 6 begrundet i udgifter til lægeerklæringer er blevet dækket af kassen, så Borger og Arbejdsmarked ikke har været nødsaget til enten overføre dette merforbrug til det efterfølgende år eller dække det gennem besparelser på den øvrige del af afdelingens konto 6 (primært lønudgifter). Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt, der ikke er afs et realistisk budget til udgifterne til lægetester. Udgifterne til lægeerklæringer var kr. i På baggrund af udgifterne i årets første måneder skønnes det, udgifterne til lægeerklæringer vil udgøre ca kr. i Der anmodes derfor om, der budgetomplaceres kr. fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets konto for sygedagpenge til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings konto for Borger og Arbejdsmarked (konto 6 - administrive udgifter). Vurdering af udgifterne til lægeerklæringer Administrionen har foretaget en analyse af udgifterne til lægeerklæringer for vurdere, om udgifterne kan reduceres. Udgifterne til læge- og speciallægetester er øget i de senere år, som følge af reformerne på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. En meget væsentlig del af udgifterne til lægeerklæringer følger af lovgivningen. Dette gælder fx på rehabiliteringsområdet, hvor der altid skal indhentes en erklæring fra egen læge, før sagen kan behandles i rehabiliteringsteamet. Hvis der er brug for yderligere lægelige oplysninger, skal disse oplysninger indhentes gennem regionens Kliniske Funktion. På sygedagpengeområdet har den seneste reform medført et øget krav om hurtig afklaring, idet der nu er krav om revurdering af sagen (generel varighed), når der havde været udbetalt sygedagpenge i 22 uger, hvor det tidligere var efter 52 uger. Der er også indført en ny forlængelsesmulighed, så borgeren har ret til overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, hvis ikke en af de øvrige forlængelsesmuligheder i sygedagpengeloven kan anvendes. Disse ændringer medfører øget behov for lægeerklæringer. Videre er det med virkning fra 1. januar 2015 et lovkrav, der skal indhentes en lægeerklæring til brug for den første sygedagpengeopfølgningssamtale, når der forventes et fravær på mere end 8 uger. 5

7 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Det er Borger og Arbejdsmarkeds vurdering, udgifterne til lægeerklæringer ikke kan forventes reduceret. Det bemærkes, en hurtig afklaring af borgere er en forudsætning for kunne skabe kontakt til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. En hurtig helbredsmæssig afklaring medfører blandt andet behov for flere lægeerklæringer, men medfører også en reduktion af udgifterne til fx sygedagpenge. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 6.51 Lægeerklæringer Anlæg Afledt drift Finansiering Drift 5.71 Sygedagpenge Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, der - som angivet i sagen - ikke er afs budget på Borger og Arbejdsmarked (konto 06) under udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til udgifter til lægeerklæringer. Indstilling Administrionen indstiller, kr. budgetomplaceres fra konto 5 til konto 6 til dækning af forventede udgifter til lægeerklæringer. Fraværende: Poul A. Larsen Anbefales godkendt. 6

8 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Budget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Claus Holm Oppermann Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budgetstregi Sagsfremstilling Udvalget skal på mødet i maj behandle følgende: (a) Konkrete forslag til 0,5 % reduktion på kr. inden for udvalgets ramme (jf. beslutning i oktober 2014) (b) Forslag til nye tiltag eller udvidelse, som understøtter vision 2013 (min kr.) (c) Forslag til omstillingspulje på 1,5 % inden for driftsramme 1, som skal gøre det muligt skabe rum til nye tiltag eller udvidelser i forhold til vision 2013 (min kr.) (d) Forslag til anlægsønsker Administrionen havde til udvalgets møde i april fremlagt forslag til henholdsvis udmøntning af 10 mio. kr. puljen og forslag til reduktion til brug for omstillingspuljen. De to forslag er vedlagt som bilag. Udvalget anbefalede de to reduktionsforslag. Samtidig havde administrionen fremlagt to alternive forslag til nye tiltag: (1) Tilkøb af særlige forløb for unge. Forløbene skal motivere og opkvalificere de unge til kunne gennemføre en uddannelse (2) Etablering af ekstra virksomhedsservice i Jobservice særligt for øge indssen for rekruttere den arbejdskraft, virksomhederne efterspørger; ofte i kombinion med opkvalificering af ledige kandider Udvalget besluttede, forslaget rettet mod uddannelsesindssen har første prioritet. Udvalget besluttede, det løbende skal vurderes, om der er yderligere forslag til reduktion og/eller omprioriteringer. Administrionen har ikke yderligere forslag. Ledelsen af Borger og Arbejdsmarked har den 23. april 2015 drøftet de foreliggende forslag til reduktion og omprioritering med MED-udvalget i Borger og Arbejdsmarked herunder også forslag på konto 6, som henhører under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Udvalget skal igen forholde sig til forslagene, som de ligger. Her kan inddrages de holdninger og anbefalinger, som kommer fra Kommunalbestyrelsens temamøde den 30. april Udvalget skal endvidere forholde sig til en eventuel inddragelse af eller dialog med eksterne parter inden mødet i juni, hvor udvalgets prioriteringer skal være endelige. Administrionen vurderer ikke, der på udvalgets område er eksterne parter, der bør inddrages. Bilag: 1 Åben Forslag til udmøntning af 10 mio kr puljen.pdf 42552/15 2 Åben Forslag til reduktion, puljen på 1,5%.pdf 42556/15 3 Åben Forslag til nyt tiltag 1: Uddannelse.pdf 42553/15 4 Åben Forslag til nyt tiltag 2: Virksomhedsinds.pdf 42554/15 7

9 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Administrionen indstiller, forslag til reduktioner og omprioritering drøftes, og proces for inddragelse af interessenter aftales. Jørn Elo Hansen, Kim Petersen og John Pawlik anbefaler forslagene. Poul A. Larsen og Kurt Johansen tager forbehold for de 1,5 %. 8

10 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Drøftelse af mulige konsekvenser af refusionsreform Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Claus Holm Oppermann Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Lovgrundlag Forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Folketingssamling , L 183 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Folketingssamling , L 171 Sagsfremstilling Udvalgets budgetarbejde for 2016 og overslagsår, som det er kommet til udtryk på et tidligere punkt på dagsordenen, tager udgangspunkt i de gældende forudsætninger gældende lovgivning, tidligere beslutninger m.v. Imidlertid er det relevant allerede nu begynde vurdere konsekvenser af nogle af de ændringer i de nuværende forudsætninger, som er undervejs, og som med rimelig stor sikkerhed vil blive besluttet. Folketinget behandler for øjeblikket to lovforslag som opfølgning på den politiske aftale om en refusionsreform, som vil have store konsekvenser for kommunerne budget i 2016 og de kommende år dels lovgrundlaget for selve refusionsreformen og dels lovgrundlaget for tilpasninger i det kommunale udligningssystem som følge af omlægningerne af refusionerne. Begge lovforslag forventes vedtaget inden folketingets sommerferie. Udvalget blev på mødet i marts orienteret om indholdet i omlægningen af stens refusion til kommunerne af udgifterne til de offentlige forsørgelsesydelser. Omlægningen betyder, (1) sserne for den stslige refusion bliver ens på tværs af ydelser, (2) ssen fastlægges ud fra varighed på alle ydelser, og (3) aftrapning fra den højeste refusionsss på 80 % begynder efter 4 uger. Herefter aftrappes gradvis, og efter 52 uger indtræffer den laveste refusionsss på 20 %. Varighed på offentlig ydelse tælles fra 1. juli 2014, og nulstilling sker efter 1 års selvforsørgelse. Kort not, som resumerer det foreliggende forslag til refusionsregler, er vedlagt som bilag. Sideløbende hermed gennemføres en tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem: fra 1. januar 2016 tilpasses udligningssystemet med et øget udligningsniveau, som bl.a. forventes virke til gavn for yderkommuner der etableres en midlertidig kompensionsordning, som begrænser kommunernes tab/gevinst til højest 0,1 % af beskningsgrundlaget i 2016 og 0,2 % i 2017 og samtidig sættes et absolut loft på tab/gevinst de to år på henholdsvis 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017 der igangsættes forberedelse af en permanent tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som vil kunne træde i kraft pr. 1. januar 2018 Administrionen har foretaget en foreløbig konsekvensberegning af forslaget til omlægning af stens refusion af Vordingborg Kommune udgifter til de pågældende forsørgelsesydelser. Det er sket på baggrund af en beregningsmodel udarbejdet af KL en model baseret på faktiske tal for de enkelte målgrupper for Beregningen viser, Vordingborg Kommune i 2016 vil have et umiddelbart tab på stsrefusion på 42,1 mio. kr. med den usikkerhed, der ligger i en beregning baseret på historiske tal. Det er dette beløb, der i givet fald skal kompenseres gennem tilpasningerne af tilskuds- og udligningssystemet. I lovforslaget om tilpasningen af udligningssystemet er der fremlagt de foreløbigt beregnede byrdefordelingsmæssige forskydninger for den enkelte kommune af refusionsomlægningen og tilpasningerne i udligningssystemet. Denne beregning omfter årene 2016 og Resultet for Vordingborg Kommune er vist i tabellen. 9

11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Vordingborg Kommune, mio. kr Beregnet virkning af refusionsomlægning + tilpasning af udligning Beregnet midlertidig kompension for tab/gevinst (over ,1 %/ 0,2 %) Beregnet midlertidig kompension for tab/gevinst (over /20 mio. kr.) Samlet beregnet virkning Samlet beregnet virkning i % af beskningsgrundlag 0,1 % 0,2 % Økonomi- og indenrigsministeriets beregninger viser således, Vordingborg Kommune vil have den maksimalt mulige gevinst af refusionsomlægningen og den sideløbende tilpasning i de generelle tilskud i såvel 2016 som Det er dog på nuværende tidspunkt vigtigt understrege, der er en stor usikkerhed i beregningerne på nuværende tidspunkt bl.a. fordi de i sagens nur alene kan baseres på historiske oplysninger og dermed ikke kan indfange de ændringer i sammensætningen af målgruppen af ydelsesmodtagere, der er sket de sidste par år. Bilag: 1 Åben Not: Nye refusionsregler 25422/15 Indstilling Administrionen indstiller, udvalget drøfter de mulig økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen. Orienteringen taget til efterretning. 10

12 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Anvendelse af kommunal bygning samt frigivelse af beløb for ombygning til boliger til flygtninge Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Borger og Arbejdsmarked har behov for kunne disponere over midlertidige boliger til flygtninge. De seneste år har Vordingborg Kommune modtaget ca. 40 flygtninge om året. Dette tal steg i 2014 til 89. og i 2015 er kvoten for kommunens tilgang af flygtninge fastlagt til 136. Hertil kommer eventuel familiesammenføring af familiemedlemmer. Borger og Arbejdsmarked finder det hensigtsmæssigt indrette tomme kommunale bygninger til denne opgave frem for anvende dyrere lejemål hos prive eller hos boligselskaber. Til brug herfor ønsker Borger og Arbejdsmarked overtage ejendommen på Troldevej 11, Ndr. Vindinge, 4760 Vordingborg, som tidligere har været børnehave, og som i dag er overdraget til ejendomsfonden med henblik på salg. Efter en ombygning forventes ejendommen i løbet af 2015 kunne stå klar til brug. Der bliver plads til midlertidige boliger for 20 flygtninge/indvandrere. På grund af den store tilgang af flygtninge for øjeblikket er der akut behov for disse pladser. Der er budgetteret med, der skal anvendes kr. til ombygningen. Herudover vil der være omkostninger til den løbende drift. Det budgetteres med, det kan dækkes af det beløb til drift, som er afs i regi af ejendomsfonden, og som foreslås overflyttet til Borger og Arbejdsmarked. Hvis tilgangen af flygtninge i de kommende år falder til et mere normalt niveau, vil Troldevej 11 kunne dække det meste af behovet for midlertidige boliger, så det vil blive muligt opsige nogle af de nuværende forholdsvis dyre lejemål til midlertidige boliger. Der er søgt om og givet byggetilladelse til ombygningen. Der er ikke lokalplaner eller andre planmæssige forhold, som forhindrer, bygningen kan anvendes til det nævnte forhold. Den gældende byggetilladelse udløber 3. november Borger og Arbejdsmarked vil i samarbejde med lokalrådet gennemføre en orientering af naboerne i lokalområdet inden ombygningen går i gang. Når bygningen er par til indvielse vil der blive afholdt et Åbent Hus-arrangement for naboer og andre interesserede. En eventuel beslutning om ombygningen følger op på beslutning i Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning (ØPU) den 18. marts 2015, hvor udvalget godkendte, der kan frigives midler fra det tilskud, som sten i 2015 vil give til kommunerne til midlertidige boligplaceringer. Det særlige stslige tilskud er på 125 mio. kr., og Vordingborg Kommune forventes modtage ca. 1,5 mio. kr. heraf. I denne beslutning lå, administrionen skulle udarbejde et projekt, hvor tomme kommunale bygninger kan indrettes til midlertidige boliger for flygtninge. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Beboelse midlertidig boligplacering af flygtninge Drift - do Anlæg Afledt drift 11

13 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Finansiering Drift Stsligt investeringstilskud for 2015 ( xg ) Ejendomsfonden Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, der jf. sagen på Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning den 18. marts 2015, blev afs kr. i budget 2015 til kommunens udgifter til midlertidige boligplaceringer af flygtninge, hvor tomme kommunale bygninger kan indrettes til midlertidige boliger til flygtninge. Ligesom der under ejendomsfonden, jf. sag af den 14. april 2014, er overført beløb på ca kr. i årene 2015 og frem til drift af ejendommen Troldevej 11. Der kan således, som nævnt i sagen, overføres driftsbeløb fra ejendomsfonden til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Indstilling Administrionen indstiller, ejendommen Troldevej 11, 4760 Vordingborg, kan anvendes på ubestemt tid til boliger til flygtninge, der frigives kr. fra det stslige investeringstilskud til ombygning af ejendommen til dette formål, ansvar og budget for ejendommens drift herefter overgår fra Ejendomsfonden til Borger og Arbejdsmarked. Anbefales godkendt. Der har været møde med repræsentanter fra Lokalrådet. Der er planlagt informionsmøde medio juni med naboer. Der er ligeledes planlagt åbent hus arrangement, når huset står klar til indflytning. Udvalget har et ønske om opgaven udbydes i fagentrepriser. 12

14 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsesplan forslag til indssområder Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. (det endelige udkast til beskæftigelsesplan skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Det vil ske december 2015.) Lovgrundlag Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindssen m.v. Lov nr af 23. december Sagsfremstilling Udvalget skal på baggrund af beskæftigelsesministeren vejledende mål for indssen og oplæg fra jobcenteret, have den første drøftelse af stregi for beskæftigelsesindssen i Der foreligger forts ikke vejledende mål fra ministerens side. Ledelsen af jobcenteret har haft en første drøftelse af indssområder som bør prioriteres i Følgende fem indssområder foreslås prioriteret: Uddannelsesindssen Integrionsindssen Den tidlige indss Indssen over for langvarigt forsørgede virksomhedsindssen De fem indssområder er uddybet i vedlagte not. Det foreslås, udvalget drøfter forslag til prioriterede indssområder i beskæftigelsesplan 2016, og notet rettes til i overensstemmelse hermed. Herefter indgår det tilrettede not i drøftelserne på temamødet i Arbejdsmarkedsforum den 13. maj Bilag: 1 Åben Not: Prioriterede indssområder 60725/15 Indstilling Administrionen indstiller, udvalget drøfter forslag til prioriterede indssområder for beskæftigelsesplan Sagen drøftet og endelig prioritering vil foregå på møde i Arbejdsmarkedsforum den 13. maj

15 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Flygtningeprofil 2015 og 2016 Sagsnr.: 14/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Lovgrundlag Lov om integrion af udlændinge i Danmark. Lov nr. 474 af 1. juli 1998 med senere ændringer. 6f om boligplacering af flygtninge. Sagsfremstilling KKR Sjælland har på deres møde den 2. marts 2015 drøftet fordelingen af forhøjede kommunekvoter for På den baggrund er det fastlagt, Vordingborg Kommune kan forvente modtage 136 kvoteflygtninge i Borger og Arbejdsmarked har via visiteringsskemaet for 2015 udtryk ønske, overfor Udlændingestyrelsen, om modtage flygtninge med følgende profil: kvoteflygtninge fra henholdsvis Syrien og DDR Congo. børnefamilier, der kan hjælpe med fylde pladserne i kommunens daginstitutioner og skoler. Derudover er det pointeret, Vordingborg Kommune har svært ved finde boliger til storfamilie (6+). Ankomne flygtninge og familiesammenføringer I forhold til kvoten for 2015 vil kommunen til og med den 1. maj have modtaget 37 flygtninge. Hertil kommer 29 personer (7 voksne og 22 børn), der er familiesammenført til tidligere ankomne flygtninge samt 2 personer, der er familiesammenført til en dansk ægtefælle. Udmelding af landstal for 2016 Udlændingestyrelsen har indtil videre fasts landstallet for 2016 til flygtninge det samme tal som for Et mere præcist landstal kan først udmeldes, når finanslovsgrundlaget for 2016 baseret på den endelige prognose - er lagt fast i løbet af efteråret. Hvis flygtningestrømmen fortsætter og landstallet for 2016 ender på flygtninge, er det administrionens vurdering, Vordingborg Kommune kan forvente modtage et antal flygtninge svarende til Udvalget vil blive orienteret, hvis der sker væsentlige ændringer i de centrale udmeldinger. Indstilling Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning. Godkendt. 14

16 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orienteringssag - Flyttemønstre Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Sagsfremstilling Borger og Arbejdsmarked har fra Guldborgsund Kommune modtaget resultet af stistik over til- og fraflytninger i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner i perioden Det er et meriale, som Guldborgsund Kommune har købt fra Danmarks Stistik. Et kort not, som sammenfter de vigtigste resulter af analysen af meterialet vedrørende Vordingborg Kommune, er vedlagt som bilag. Endvidere vedlægges en række oversigtstabeller for Vordingborg Kommune. De centrale resulter er: Nettotilflytningen i 2014 opvejer den fraflytning, der var i de to forudgående. De unge flytter væk, mens der er nettotilflytning for aldersgruppen år. På trods af den kraftige tilgang af flygtninge har Vordingborg Kommune en markant nettofraflytning af indvandrere/efterkommer især fra ikke-vestlige lande. Der er en stor nettotilflytning af førtidspensionister (85 over 3 år). Det er ikke ud fra merialet muligt se, hvor mange af disse, der har finansiering af deres førtidspension med fra tildelingskommunen, og hvor mange, Vordingborg Kommune overtager udgiften for. Der er ikke store udsving for andre af jobcenterets målgrupper. Der har været en nettotilflytning af personer med en videregående uddannelse, så der er sket en vis forbedring i såvel uddannelsesgrad som indkomstgrundlag. Bilag: 1 Åben Sammenfning af flyttemønster i Vordingborg Kommune 52666/15 2 Åben Flyttemønster Vo _tabeller.pdf 64272/15 Indstilling Administrionen indstiller, udvalget tager orientering om flyttemønstre til efterretning. Godkendt. 15

17 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesplan 2015 Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Lovgrundlag Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindssen m.v. Lov nr af 23. december Sagsfremstilling Opgørelse over modtagere af forsørgelsesydelser. Opgørelse over antallet af borgere mellem 18 og 64 år, der modtager en forsørgelsesydelse fra Vordingborg Kommune, er vedlagt som bilag. Tallene er omregnet til fuldtidspersoner og opgjort månedsvis for (og figurerne er opgjort for de senest tre kalenderår). Modtagere af a-dagpenge (inkl. den midlertidige arbejdsmarkedsydelse) indgår i oversigten, selv om denne ydelse udbetales af a-kasserne og ikke af kommunen. Tal er her baseret på antallet af personer med et kontaktforløb med jobcenteret. Det vil overvurdere de faktiske tal. Specielt for antallet af sygedagpengemodtagere er der en vis usikkerhed med tallet for den seneste måned, da der på dette område sker en del efterregistreringer. Det betyder, tallet for seneste måned er undervurderet. Tal for efterløn indgår ikke i oversigten, da der ikke i jobcenteret er registreringer af personer, der modtager efterløn. Der er forts en lille stigning i antallet af modtagere af a-dagpenge i marts i forhold til samme måned året før. Det modsvares delvis af, den særlige uddannelsesydelse for forsikrede ledige, som har mistet dagpengeretten, der afviklet i sidste halvår af 2014, og tal for den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, der har afløst den særlige uddannelsesydelse i denne opgørelse indgår sammen med a-dagpenge. Der er i februar og marts igen en stigning i det samlede tal for kontant- og uddannelseshjælp. Der sker et fald i antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp, men til gengæld sker der en stigning i antallet af voksne, der modtager kontanthjælp. Stigningen i antallet af flygtninge/indvandrere, der modtager kontanthjælp under deres integrionsperiode fortsætter. I marts 2015 modtog 172 fuldtidspersoner kontanthjælp en stigning på 76 eller næsten 80 % det seneste år. Antallet af sygedagpengemodtagere falder forts. En del af dette fald opsamles af personer, der deltager i ressourceforløb som led i jobafklaring. I marts 2015 var 57 personer i jobafklaring en ordning, som blev indført medio 2014 for sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpenge ud over 22 uger. Antallet af personer, som er fleksjob efter den gamle ordning, falder støt efterhånden som ordningen udfases. Det modsvares stort set af en tilgang af fleksjob efter de nye regler. Samplet er der sket et lille fald i antallet af fleksjobberettigede personer i fleksjob efter gamle eller nye regler eller ledige på ledighedsydelse. Antallet af førtidspensionister falder forts især begrundet i et kraftigt fald i tilgangen til førtidspension. En del af faldet i tilgang til førtidspension opsamles af ressourceforløb. I marts 2015 var 93 personer i gang med et ressourceforløb (i stedet for fleksjob eller førtidspension). Samlet er der sket et fald i antallet af fuldtidspersoner på den nævnte offentlige forsørgelsesydelser på ca Det svar til, andelen af årige på offentlig forsørgelse er faldet med ca. ½ %-point. 16

18 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben Alle ydelser: Tidsserie 3 kalenderår.pdf 49105/15 Indstilling Administrionen indstiller, orientering om opfølgning på beskæftigelsesindssen tages til efterretning. Godkendt. 17

19 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Orientering fra formand og administrion Sagsnr.: 14/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Sagsfremstilling 1. Årshjul Årshjulet er vedlagt som bilag. Ændringer eller tilføjelser siden sidste møde er anført med rød skrift. 2. Brev fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Sjælland til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg. Brev deret 13. april 2015 samt not marts 2015 om udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked er vedlagt som bilag. 3. Besøg af dilsyn den 4. maj Bilag: 1 Åben Årshjul (april) 52762/15 2 Åben RAR SJ brev til kommuners beskæftigelsesudvalg.pdf 52769/15 3 Åben Not nøgletal udviklingen på arbejdmarkedet RAR Sj.pdf 52771/15 Indstilling Administrionen indstiller, orientering tages til efterretning. I forhold til årshjulet flyttes virksomhedsbesøg fra den 3. juni til den 12. august Ordinært møde den 3. juni 2015 aflyses. Godkendt. 18

20 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Eventuelt Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalget har et ønske om de fremtidige møder begynder kl Dette afklares med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. 19

21 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 2. Kvartalsrapportering pr. 31. marts Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Kvartalsopfølgning 31. marts Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget (53250/15) 4. Budget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Forslag til udmøntning af 10 mio kr puljen.pdf (42552/15) 2. Forslag til reduktion, puljen på 1,5%.pdf (42556/15) 3. Forslag til nyt tiltag 1: Uddannelse.pdf (42553/15) 4. Forslag til nyt tiltag 2: Virksomhedsinds.pdf (42554/15) 5. Drøftelse af mulige konsekvenser af refusionsreform 1. Not: Nye refusionsregler (25422/15) 7. Beskæftigelsesplan forslag til indssområder 1. Not: Prioriterede indssområder (60725/15) 9. Orienteringssag - Flyttemønstre Sammenfning af flyttemønster i Vordingborg Kommune (52666/15) 2. Flyttemønster Vo _tabeller.pdf (64272/15) 10. Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesplan Alle ydelser: Tidsserie 3 kalenderår.pdf (49105/15) 11. Orientering fra formand og administrion 1. Årshjul (april) (52762/15) 2. RAR SJ brev til kommuners beskæftigelsesudvalg.pdf (52769/15) 3. Not nøgletal udviklingen på arbejdmarkedet RAR Sj.pdf (52771/15) 20

22 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Pawlik Kurt Johansen Kim Petersen Jørn Elo Hansen Poul A. Larsen 21

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. maj 2015 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. november 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende På vej til JobCamp i Aalborg John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Refer Do 08. april 2015 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 233, Ledelsessekretariet, Vordingborg John Pawlik,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 26. november 2013 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingborg Niels Fog,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Refer Do 02. september 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Refer Do 05. februar 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen, Kurt Johansen, Kim

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Refusionsprocent 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct.

Refusionsprocent 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 11.03.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning Reform af refusionerne

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. marts 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 322, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar 2011 Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Refusionsomlægningen part II De økonomiske konsekvenser - 2011 De byrdefordelingsmæssige

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Refer Do 03. september 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Tak for din henvendelse den 3. marts Du har stillet tre spørgsmål vedrørende refusionsreform, som refereres og besvares nedenfor.

Tak for din henvendelse den 3. marts Du har stillet tre spørgsmål vedrørende refusionsreform, som refereres og besvares nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til: Cecilia Lonning-Skovgaard E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 10-03-2015 Sagsnr. 2015-0062128 Dokumentnr. 2015-0032849-1.

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Refer Do 08. juni 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 08. april 2015 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg John

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 Nøgletal og ledelsesinformation Udviklingen på arbejdsmarkedet Vordingborg Kommune Jobcenter Vordingborg 21. oktober 2013 Indhold: Tabel 1 Modtagere af forsørgelsesydelser,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2017 prisniveau Regnska b 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Drift 767,8 787,7 787,4 793,3 796,2 796,2 Arbejdsmarked 714,4

Læs mere