REFERAT fra møde i THISTED BYRÅD kl i byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT fra møde i THISTED BYRÅD kl i byrådssalen"

Transkript

1 REFERAT fra møde i kl i byrådssalen Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove Olesen, Henning Holm, Ib Poulsen, Jens Kr. Yde, Jens Vestergaard, Jørgen Østerby Pedersen, Ketty Sørensen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard, Mogens Kruse, Morten Bo Bertelsen, Nora Hornstrup, Ole Christensen, Ole Westergaard, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Povl Bojer, Preben Dahlgaard, Susanne Olander, Viggo Iversen Erik Hove Olesen, Ejner Frøkjær, Arne Kaspersen. Mødet hævet kl Side 83

2 Indholdsfortegnelse: Åbne efterretningssager Energiklagenævnets afgørelse vedr. projektforslag for Thisted Varmeforsyningsforsyning A.m.b.A.'s overtagelse af Hillerslev Kraftvarmeværk...85 Åbne beslutningssager Adoption af inspektionsfartøj Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter. Bestyrelsen. 1/ / Fredningsnævnet 1/ / Bedømmelsesudvalg til præmiering af godt og smukt byggeri i Thisted Kommune Sprogcenterrådet for Sprogcenter Thisteds fortsattes eksistens efter 1. januar Sammensætning af bestyrelsen for Voksenspecialskolen Udpegning af medlem til Det Jyske Ensemble Samarbejde Aalborg Symfoniorkester og Thisted kommune Udarbejdelse af kommissorium for kulturtilbud i Thisted Kommune Landdistrikter og landsbyer. Forundersøgelse og tidsplan for et samarbejdsprojekt mellem Fonden Realdania og den ny Thisted Kommune Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland Fremlæggelse af helhedsplan for udbygning af erhvervsområdet "Vilhelmsborg" samt annoncering af foroffentlighedsfase Lokalplan 2.35 Klitmøller, legeplads ved Kalles Mark og Otto Madsens Vej. Endelig godkendelse Salg af statshuse og statsgrunde i Hanstholm Kommunale byggeopgaver - godkendelse af forretningsgang Godkendelse af nyt regulativ for Thisted Kommunale Vandforsyning Bygennemfart Nors og kloakfornyelse Norsvej. Licitationsresultat Lerpytter stadion. Anlæg af kunststofbane, hegn, lys, tribune og udvidelse af klubhus Besættelsen af stillingen som musikskoleleder i den kommende Thisted Musikskole Vibedal - anlægsbevilling for indkøb af inventar Sundhed - visioner og indsatsområder Lukkede beslutningssager Lukket sag: Vandværksbygning Vestergade 6 Frøstrup Bilagsliste...1 Side 84

3 ÅBNE EFTERRETNINGSSAGER 27. Energiklagenævnets afgørelse vedr. projektforslag for Thisted Varmeforsyningsforsyning A.m.b.A.'s overtagelse af Hillerslev Kraftvarmeværk. J.nr.: P19 Sagsid: Sagsbehandler: LD Åben sag Sagsfremstilling: Til orientering for udvalget forelægges ovennævnte sag, idet Energiklagenævnet den 19. december 2006 har truffet afgørelse i sagen. Nævnet bemærker, at Thisted Kommune alene kan godkende projektforslaget ud fra de rammer, der er fastlagt i varmeforsyningsloven, projektbekendtgørelsen og den generelle forudsætningsskrivelse, der ikke giver mulighed for at fastsætte en kompensation. Såfremt Naturgas Midt-Nord I/S på andet grundlag, f.eks. en kontrakt, måtte have grundlag for at fastholde levering af naturgas til Hillerslev Kraftvarme, falder dette uden for Energiklagenævnets kompetence og må derfor rejses som civilt søgsmål for domstolene. Nævnet finder herefter ikke, at Thisted Kommunes afgørelse eller nævnets oprindelige afgørelse af 13. oktober 2006 lider af formelle eller materielle retlige mangler, der kan begrunde afgørelsernes ugyldighed. Med denne begrundelse finder nævnet derfor, at nævnets tidligere afgørelse af 13. oktober 2005 i sagen bør stadfæstes. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Teknisk forvaltning indstiller: at afgørelsen tages til efterretning. Beslutning fra møde i Miljø- og teknikudvalget den : Til efterretning. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Til efterretning. Beslutning fra møde i den : Arne Kaspersen, Ejner Frøkjær, Erik Hove Olesen Til efterretning. Side 85

4 28. Adoption af inspektionsfartøj. ÅBNE BESLUTNINGSSAGER J.nr.: P19 Sagsid: Sagsbehandler: EHO Åben sag Sagsfremstilling: Chefen for Søværnets Operative Kommando Niels Wang tilbyder Thisted Kommune at adoptere et af søværnets nye inspektionsfartøjer. Fartøjerne er under bygning ved Skagen Værft og er endnu hverken navngivet eller indgået i flådens tal som operative enheder. Søværnet modtager frem mod medio 2008 to enheder af denne type, som i fremtiden skal afløse inspektionskutterne af AGDLEK-Klassen. Inspektionsfartøjet vil primært operere i Nordatlanten i grønlandske farvande, hvorfor fartøjet ligeledes har en grønlandsk adoptionskommune. Inspektionsfartøjet vil dog i perioder operere i danske farvande, hvor fartøjet vil have mulighed for at gennemføre adoptionsbesøg i Thisted Kommune. Såfremt Thisted Kommune accepterer tilbuddet, vil kommunen kunne adoptere den første enhed af denne type. Den første enhed forventes operativ og klar til adoption fra medio Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Indstilles enstemmigt til byrådets godkendelse. Beslutning fra møde i den : Arne Kaspersen, Ejner Frøkjær, Erik Hove Olesen Indstilling enstemmigt vedtaget. Side 86

5 29. Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter. Bestyrelsen. 1/ / J.nr.: A23 Sagsid: Sagsbehandler: DR Åben sag Sagsfremstilling: Ifølge vedtægternes 4. Thisted Byråd vælger 2 medlemmer fra dets midte. Herudover består bestyrelsen af følgende: 1 medlem udpeges af Region Nordjylland 1 medlem udpeges af Thy Erhvervsråd 1 medlem udpeges af LO 1 medlem udpeges af Dansk Industri 1 medlem udpeges af Det Thylandske Landøkonomiske Selskab Beslutning fra møde i UNDERUDVALG FOR ØKONOMI- OG ADMINISTRATI- ONSOMRÅDET den : Enstemmigt vedtaget at anmode partigrupperne om forslag til repræsentanter for Thisted Byråd senest den 1. december Indstillingen fremsendes til Sammenlægningsudvalgets sekretariat. Sagen medtages til Sammenlægningsudvalgets møde den 5. december På grund af en beklagelig forlægning af sagen kom den ikke med i konstitueringsrunden. Det foreligger nu oplyst af Arne Hyldahl at partigrupperne foreslår Arne Hyldahl og Henning Holm som byrådets repræsentanter. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Erik Hove Olesen Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i den : Arne Kaspersen, Ejner Frøkjær, Erik Hove Olesen Indstilling enstemmigt vedtaget. Side 87

6 30. Fredningsnævnet 1/ / J.nr.: 00.01A16 Sagsid: Sagsbehandler: DR Åben sag Sagsfremstilling: Er tidligere valgt efter Lov om naturbeskyttelse 35, som siger Fredningsnævnet består af 1) en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren, 2) et medlem, der vælges af amtsrådet, og 3) et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende. Der skal endvidere vælges suppleanter. Der afventes nye bestemmelser på området. Beslutning fra møde i UNDERUDVALG FOR ØKONOMI- OG ADMINISTRATI- ONSOMRÅDET den : Afventer de reviderede regler for området. De reviderede regler for området siger i den nuværende affattelse af Lov om naturbeskyttelse 35 Et fredningsnævn består af - en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren, - et medlem, der udpeges af miljøministeren, og - et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende. Der skal fortsat tillige vælges en suppleant. Valgperioden er den kommunale valgperiode. Den eneste reelle ændring er, at amtsrådets medlem er blevet erstattet af et medlem udpeget af miljøministeren. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Erik Hove Olesen Fremsendes byrådet idet de politiske grupper til mødet fremkommer med forslag til medlem. Side 88

7 Beslutning fra møde i den : Arne Kaspersen, Ejner Frøkjær, Erik Hove Olesen Enstemmigt vedtaget at vælge Karl Gustav Larsen med Arnold Larsen som suppleant. Side 89

8 31. Bedømmelsesudvalg til præmiering af godt og smukt byggeri i Thisted Kommune. J.nr.: G01 Sagsid: Sagsbehandler: LD Åben sag Sagsfremstilling: Thisted Kommunes Sammenlægningsudvalg valgte den 27. juni 2006 følgende som medlemmer af bedømmelsesudvalget i perioden 1. januar december 2009: Borgmesteren (formand): Erik Hove Olesen Formanden for miljø- og teknikudvalget: Ole Westergaard 1 byrådsmedlem: Bjarne Holm Teknisk direktør: Torben Juul-Olsen 1 repræsentant for Håndværkerforeningen 1 repræsentant udpeget af Akademisk Arkitektforening Lederen af planafdelingen, uden stemmeret (sekretær) Teknisk forvaltning er blevet anmodet om at foranledige, at der udpeges medlemmer fra henholdsvis Håndværkerforening og Akademisk Arkitektforening. De to foreninger har nu meldt følgende tilbage: Fra Håndværkerforeningen er udpeget Knud Morberg Madsen, Skovgade 4, 7700 Thisted og fra Akademisk Arkitektforening er udpeget arkitekt MAA Lars Brorson Fich fra arkitektfirmaet Nord as, Ladegaardsgade 4, 9000 Ålborg. Teknisk forvaltning indstiller: at de to repræsentanter godkendes. Beslutning fra møde i Miljø- og teknikudvalget den : Enstemmigt godkendt. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i den : Arne Kaspersen, Ejner Frøkjær, Erik Hove Olesen Indstilling enstemmigt vedtaget. Side 90

9 32. Sprogcenterrådet for Sprogcenter Thisteds fortsattes eksistens efter 1. januar 2007 J.nr.: A16 Sagsid: Sagsbehandler: MKP Åben sag Sagsfremstilling: På Sprogcenterrådets møde den 22. februar 2006 vedtog rådet enstemmigt, at man efter kommunesammenlægningen 1. januar 2007 fortsat ønsker rådets eksistens. Baggrunden for ønsket om fortsat eksistens er, at: bibeholde og styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne udbygge samarbejdet med arbejdsmarkedet det er vigtigt, at der i rådet sidder en repræsentant fra Morsø Kommune. Morsø Kommune er den eneste af de nuværende 4 brugerkommuner der efter 1. januar 2007 ikke er omfattet af Ny Thisted Kommune Sekretariatslederen indstiller, at Sprogcenterrådet for Sprogcenter Thisted bibeholdes Beslutning fra møde i BØRNE- OG KULTURUDVALGET i Thisted Kommune den : Fremsendes sammenlægningsudvalget med enstemmig anbefaling. Såfremt ovennævnte indstilling godkendes vil forvaltningen fremsende forslag til rådets fremtidige sammensætning. Beslutning fra møde i UNDERUDVALG FOR BØRNE-, FAMILIE OG KULTUROM- RÅDET den : Udsat med henblik på nærmere belysning. Sagen genoptages, idet Sprogcenterrådet i møde den 7. december 2006 vedtog følgende forslag til vedtægtsændringer vedr. sammensætning af rådet. Ændringerne er nedenfor fremhævet. Vedtægter for Sprogcenterrådet ved Sprogcenter Thisted Side 91

10 I medfør af 14 i lov nr. 487 om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre og pkt. 6 i driftsoverenskomsten mellem udbyder og Thisted kommune om drift af Sprogcenter Thisted, fastsætter Thisted byråd nedenstående vedtægter for Sprogcenterrådet ved Sprogcenter Thisted: Ovenstående ændres til: Sprogcenter Thisted varetager undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. Thisted byråd fastsætter nedenstående vedtægter for Sprogcenterrådet for Sprogcenter Thisted: 1. Sprogcenterrådets opgaver Sprogcenterrådet skal rådgive den driftsansvarlige kommune og sprogcentret om samarbejde og samspil med lokalsamfundet, herunder det lokale arbejdsmarked og voksenuddannelsessystemet, som led i udslusningen fra undervisningen. Sprogcenterrådet afleverer hvert år i februar årsberetning for det afsluttede kalenderår. 2. Sammensætning m.v. Rådet består af medlemmer, der udpeges på følgende måde: 1 medlem udpeget af Thisted byråd 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Hanstholm kommune (Udgår, del af Thisted kommune) 1 medlem udpeget af Thisted kommunes økonomiudvalg (Ny, vedtaget i SLU den ) 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Morsø kommune 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Sydthy kommune (Udgår, del af Thisted kommune) 1 medlem udpeget af Arbejdsformidlingen (Udgår, del af Jobcentret) 1 medlem udpeget af Landsorganisationen i Danmark 1 medlem udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening 1 medlem udpeget af Dansk Industri (Ny) 1 medlem udpeget af Nordvestjyst Uddannelsescenter (Udgå, del af EUC Nordvest) 1 medlem udpeget af EUC Nordvest, Center for Uddannelse og Erhverv (Ny) 1 medlem udpeget af Pædagogisk Uddannelsescenter Thisted 1 medlem udpeget af Voksen Uddannelsescenter Thy-Mors 1 medlem udpeget af Sygeplejeskolen i Thisted 1 medlem udpeget af Social- og sundhedsskolen i Thisted 1 medlem udpeget af Daghøjskolen i Thisted (Ny) 1 medlem udpeget af Nordvestjysk Handelsgymansium (Udgår, del af EUC Nordvest) 1 medlem udpeget af og blandt sprogcentrets lærerkreds 2 medlemmer udpeget af og blandt sprogcentrets kursister 2 medlemmer udpeget at Thisted kommunes Jobcenter (Ny, vedtaget på SLU den )) 1 medarbejderpræsentant fra Morsø kommune (Ny) 1 medarbejderpræsentant fra Thisted kommune (Ny) Derudover deltager Sprogcentrets forstander samt en repræsentant for Børne-, familieog kulturforvaltningen, Thisted kommune. De udpegede medlemmer skal repræsentere vedkommende lokale organisation, afdeling el. lign. Side 92

11 Sprogcenterrådet kan lade repræsentanter fra lokale integrationsråd deltage i rådets møder. 3. Sekretariatsbetjening m.v. Repræsentanten for Børne-, familie- og kulturforvaltningen er rådets sekretær og fører under møderne protokol. Sprogcentret stiller mødelokale til rådighed for Sprogcenterrådet. Sprogcentret stiller fornøden tolkebistand til rådighed for Sprogcenterrådet. Sprogcenterrådets udgifter afholdes af centerkommunen. 4. Forretningsorden Sprogcenterrådet fastsætter selv sin forretningsorden. 5. Funktionsperiode Medlemmerne med undtagelse af medlemmerne fra lærerstaben og fra kursisterne udpeges for en 4-årig periode, der følger kommunalvalgsperioden. Valg af lærerrepræsentanter og kursistrepræsentanter finder sted i november måned med tiltræden 1. januar. Valgperioden er 1 år. 6. Mødevirksomhed Sprogcenterrådet afholder møde mindst 4 gange årligt. Udbyder og Sprogcenterrådet afholder møde minimum en gang om året. Kommunernes integrationsråd og sprogcenterrådet afholder møde en gang om året. Børne- familie- og kulturforvaltningen indstiller, at vedtægtsændringerne godkendes medlem udpeges af Børne-, familie- og kulturudvalget og er formand for rådet Beslutning fra møde i Børne-, familie- og kulturudvalget den : Poul Erik Skov Indstilles godkendt. Medlem af bestyrelsen afklares i de politiske grupper. Side 93

12 Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Erik Hove Olesen Børne-, familie- og kulturudvalgets indstilling anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i den : Arne Kaspersen, Ejner Frøkjær, Erik Hove Olesen Vedtægtsændringerne enstemmigt godkendt. Bjarne Holm blev valgt med 14 stemmer for. 10 medlemmer A + F stemte for Mogens Kruse. Side 94

13 33. Sammensætning af bestyrelsen for Voksenspecialskolen J.nr.: 00.A16 Sagsid: Sagsbehandler: PH Åben sag Sagsfremstilling: Idet Voksensspecialskolen ved kommunalreformen er overgået fra Viborg Amt til Thisted Kommune og nu er en selvstændig institution, skal den have egen bestyrelse. Med udgangspunkt i Lov om Specialundervisning for Voksne foreslås følgende bestyrelsessammensætning: 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen heraf det ene medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Morsø kommunen 2 medlemmer udpeget af DSI (brugerorganisationerne) 2 medlemmer valgt blandt skolens medarbejdere heraf mindst én lærer 1medlem valgt blandt skolens deltagere (elever). Forstanderen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret og forstanderen er bestyrelsens sekretær. Af hensyn til Morsø Kommunes tilknytning til Voksenspecialskolen i Thisted, vil det være væsentligt, at det ene kommunalbestyrelsesmedlem kommer fra Morsø Kommunes kommunalbestyrelse. I forbindelse med skolens overgang til selvstændig institution ved Thisted kommune foreslås det, at skolen skifter navn. Voksensspecialskolen er et navn, der primært giver indtryk af undervisning til fysisk/psykiskudviklingshæmmede. Da det bærende element i Voksenspecialskolens tilbud nu er kompenserende specialundervisning til voksne med tale- hørevanskeligheder samt voksne med erhvervet hjerneskade, ligger skolens væsentligste ydelser inden for det kommunikative område. Derfor finder skolen også af profileringsmæssige hensyn relevant at overveje navneændring. Fra Voksenspecialskolen foreslås Kommunikationscentret i Thisted som nyt navn. Begrebet Kommunikationscenter benyttes af andre tilsvarende institutioner rundt om i landet. Såfremt der gives mulighed for ændring af skolens navn, ser Voksenspecialskolen gerne, at det kan ske snarest, da skolen står overfor at skulle have fremstillet nye konvolutter, brevpapir, brochure og hjemmeside i overensstemmelse med Thisted kommunes designmanual. Skolechefen indstiller, at Sammensætningen af bestyrelsen bliver som angivet samt at skolen fremover får navnet Kommunikationscenteret i Thisted. Side 95

14 Beslutning fra møde i Børne-, familie- og kulturudvalget den : Poul Erik Skov Enstemmingt godkendt, idet Bjarne Holm anbefales til bestyrelsen. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Erik Hove Olesen Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i den : Arne Kaspersen, Ejner Frøkjær, Erik Hove Olesen Indstilling enstemmigt vedtaget. Side 96

15 34. Udpegning af medlem til Det Jyske Ensemble J.nr.: A10 Sagsid: Sagsbehandler: ANNN Åben sag Sagsfremstilling: Det Jyske Ensemble anmoder Thisted Kommune om at udpege en person fra byrådet til bestyrelsen. Udpegningen er gældende indtil 31. december 2007 hvor kommunerne Skive, Viborg, Morsø og Thisted fortsat sammen yder det lokale tilskud til ensemblets drift. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Enstemmigt vedtaget at indstille Ketty Sørensen til byrådets godkendelse. Beslutning fra møde i den : Arne Kaspersen, Ejner Frøkjær, Erik Hove Olesen Indstilling enstemmigt vedtaget. Side 97

16 35. Samarbejde Aalborg Symfoniorkester og Thisted kommune J.nr.: G01 Sagsid: Sagsbehandler: MKP Åben sag Sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget vedtog i møde den 19. september 2006 ikke at give tilsagn om fortsat medvirken til finansiering af Det Jyske Ensembles aktiviteter efter 1. januar Med etablering af den Nordjyske region må det forventes, at en række kulturelle samarbejdsrelationer for Thisted kommune fremover vil rette sig mere mod nord end mod syd. Thisted kommune har således allerede tilkendegivet, at man ser positivt på at gå ind i en ny kulturaftale mellem Kulturministeriet og kommunerne i den Nordjyske region. Udvalgsformanden og forvaltningen har afholdt møde med musikchef Palle Kjeldgaard, Aalborg Symfoniorkester om indgåelse af en fast samarbejdsaftale fra år 2008 med Alborg Symfoniorkester. For et årligt tilskud på kr (2005 niveau) vil orkestret årligt kunne tilbyde: A: 1 symfonikoncert som hvert andet år (ulige år) vil finde sted i f. eks Thy Hallen med et populært klassisk program f. eks nytårskoncert og hvert andet år (lige år) vil være en kirkekoncert. Kirkekoncerten kan finde sted i Thisted eller Vestervig Kirke efter lokal beslutning. Programmet ved kirkekoncerterne vil typisk være barok eller Wienerklassisk repertoire evt. nyere værker for mindre besætning. B: 4 gruppekoncerter for skolebørn fra børnehaveklasse til 3. klasse med to ensembler bestående af 5 musikere i hvert ensemble. Disse koncerter vil finde sted på skolerne i Thisted Kommune og forventeligt vil 450 børn overvære disse koncerter. Transportudgifter til disse koncerter dækkes af orkestret. C: 1 skolekoncert med fuldt symfoniorkester som vil finde sted i Symfonien Kjellerupsgade 14 i Aalborg. Ovennævnte 450 børn vil overvære denne koncert. Transportudgifter til denne koncert dækkes af Thisted Kommune. Der vil blive leveret pædagogisk materiale af orkestret til brug for undervisningen i skolerne forud for disse koncerter. D: Orkestret vil endvidere tilbyde et antal pladser f. eks. 50 til tre symfonikoncerter i Aalborghallen i løbet at vinter sæsonen. Udgifter til transport af publikum til disse koncerter dækkes af Thisted Kommune/publikum. Som opstart på samarbejdet tilbyder Aalborg Symfoniorkester en familiekoncert med Sigurd Barrett i Thisted kommune den 9. eller den 10. november Koncerten tilbydes for en pris på kr under forudsætning af, at der indgåes en samarbejdsaftale. Der er i budget 2007 afsat kr som tilskud til Det Jyske Ensemble. Forvaltningen indstiller, at: der indgåes en 4-årig aftale med Ålborg Symfoniorkester Side 98

17 finansieringen af aftalen sker med det afsatte budgetbløb til Det Jyske Ensemble forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med om en familiekoncert i november måned 2007 Beslutning fra møde i Børne-, familie- og kulturudvalget den : Poul Erik Skov Indstilles enstemmigt godkendt. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Erik Hove Olesen 4 medlemmer anbefaler. 1 medlem Ib Poulsen anbefaler ikke. Beslutning fra møde i den : Arne Kaspersen, Ejner Frøkjær, Erik Hove Olesen Indstillingen vedtaget med 22 stemmer mod 1 Ib Poulsen. Ketty Sørensen undlod at stemme. Side 99

18 36. Udarbejdelse af kommissorium for kulturtilbud i Thisted Kommune J.nr.: Ø40 Sagsid: Sagsbehandler: TJO Åben sag Sagsfremstilling: På vegne af arbejdsgruppen for etablering af et kulturcenter i Thisted fremsender formanden Niels Vase ved brev af 14. juni 2006 ansøgning om bevilling af kr. 0,5 mio. til gennemførelse af en undersøgelse. Undersøgelsen skal omfatte en generel beskrivelse af fordele og omkostninger ved etablering af et kulturcenter i kommunen (undersøgelsens generelle del) og en særlig analyse af de foreliggende projekter (undersøgelsens specielle del). Formålet med undersøgelsen er, at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for sammenlægningsudvalget i Ny Thisted Kommune vedr. etablering af et kulturcenter i kommunen. Der ønskes herunder en belysning af de økonomiske, erhvervsmæssige og kulturelle konsekvenser for kommunen, dennes borgere og virksomheder ved etablering af et kulturcenter i kommunen. I brevet beskriver Niels Vase indholdet i undersøgelsen nærmere. Niels Vase foreslår, at der etableres en styregruppe for undersøgelsen med repræsentanter for kommunen og repræsentanter for de arbejdsgrupper, der har arbejdet med kulturcenterprojekter. Undersøgelsen foreslås gennemført i løbet af efteråret Som bilag til ansøgningen henviser Niels Vase til det materiale der er fremsendt til Thisted Kommune vedr. et kulturcenter på Thisted Havn samt den præsentation der fandt sted for sammenlægningsudvalget og Thisted byråd d. 30. maj Teknisk forvaltning har undersøgt mulighederne for gennemførelse af en sådan undersøgelse nærmere, og skal i den forbindelse anbefale, at undersøgelsen gennemføres dels som en afklaringsfase indeholdende følgende: 1. Behovsidentifikation og analyse a. Befolkningsudvikling og demografi i et eller flere relevante områder b. Status på kulturtilbuddene c. Interessentscreening d. Beliggenhedsanalyse-placeringsmuligheder 2. Forudsætninger: a. Fysiske og planlægningsmæssige muligheder og begrænsninger b. Økonomisk ramme c. Andre nødvendige afklaringer. Fører denne fase til en beslutning om at gå videre kan der udarbejdes et egentligt beslutningsgrundlag, hvor der tages stilling til bl.a. følgende: Størrelse og funktionsmæssigt indhold Konkurrence og/eller udbud- udbudsform Organisering og brugersamarbejde Ejerform og drift Formidling Side 100

19 Økonomi og finansiering. Teknisk direktør anbefaler: At der igangsættes en undersøgelse af behov og mulige placeringer som skitseret ovenfor, at der nedsættes en styregruppe til gennemførelse af undersøgelsen, at der antages rådgiver/konsulent til gennemførelsen, at udgiften til undersøgelsen afholdes inden for en ramme på maks kr., at undersøgelsen gennemføres i løbet af efteråret 2006, at finansieringen af udgiften i 2006 deles mellem de 3 kommuner efter sædvanligt forholdstal/afholdes af sammenlægningsudvalget. Beslutning fra møde i UNDERUDVALG FOR ØKONOMI- OG ADMINISTRATI- ONSOMRÅDET den : Fraværende: Morten Bo Bertelsen Enstemmigt vedtaget at udsætte sagen, indtil der er overblik over budgetlægningen for Beslutning fra møde i UNDERUDVALG FOR ØKONOMI- OG ADMINISTRATI- ONSOMRÅDET den : Enstemmigt vedtaget at udsætte sagen til 2007, idet der forinden fornyet drøftelse af sagen ønskes udarbejdet et kommissorium for undersøgelsesarbejdet. På baggrund af beslutning i underudvalget for økonomi- og administrationsområdet d har teknisk direktør drøftet mulighederne for udarbejdelse af et kommissorium med Kuben Byfornyelse A/S. Det foreslås på grundlag af disse drøftelser, at udarbejdelsen af kommissoriet sker efter følgende retningslinier: 1. Identifikation af alle vigtige interessenter i forvaltningerne/ og i lokalområdet 2. Gennemførelse af ½ dags seminar, hvor formål, ideer, analyse etc. vurderes i forhold til kommissoriet. Kuben/teknisk forvaltning/børne-familie og kulturforvaltningen udarbejder inspirationspapir. 3. Der udarbejdes referat af seminaret og der udarbejdes et foreløbigt udkast til kommissorium, der udsendes til deltagerne. 4. Opsamlende møde, hvor det foreløbige udkast til kommissorium drøftes, justeres og besluttes til videre indstilling. Side 101

20 Formålet med udarbejdelse af kommissorium er at opstille problematikken samt de ønskede mål (herunder for tid og økonomi) for udarbejdelse af analyse og beslutningsgrundlag. Målet med den valgte proces er at sikre, at alle vigtige interessenter i forvaltningerne og i lokalområdet identificeres samt at sikre et bredt ejerskab til kommissoriet således at næste fase arbejdet med at analysere eksisterende kulturtilbud og fremtidige behov samt formulering af et beslutningsgrundlag prioriteres og smidiggøres i alle led. Teknisk direktør indstiller, at processen med udarbejdelse af kommissorium via gennemførelse af ½ dagsseminar m.v. som beskrevet ovenfor opstartes snarest muligt. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Udsat til undersøgelse af økonomi og forslag til deltagerkreds. Teknisk direktør har udarbejdet følgende notat vedr. udgifter ved afholdelse af Workshop ifm. udarbejdelse af kommissorium for evt. etablering af kulturhus i Thisted Kommune: De mulige interessenter i et sådant arrangement findes ved annoncering i dagspressen med opfordring til at bestyrelsesmedlemmer i eksisterende foreninger med tilknytning til musik, teater kunst, kultur m.v. kan tilmelde sig for deltagelse, således det er sikret, at eksistrende kulturtilbudsgivere får mulighed for at deltage. Herudover opfordres initiativtagerne til de 3 kulturhusprojekter i kommunen til ligeledes at sende repræsentanter til mødet. Herudover deltager repræsentanter fra forvaltningerne samt politikere fra byrådet. Mødet foreslås afviklet en fredag eftermiddag fra i enten Thy Uddannelsescenter eller Uddannelsescentret i Hurup. Udgifterne til afvikling af arrangementet vil således dreje sig om annonceudgifter, fortæring i form af kaffe, the, drikkevarer samt frugt for op til 100 deltagere samt evt. leje af lokaler formentlig i en størrelsesorden på i alt kr ,- Det er aftalt med Kuben, at De vil deltage i arrangementet uden beregning, idet De forudsætter, at De vil få opgaven overdraget efterfølgende såfremt man beslutter sig for at gennemføre en egentlig undersøgelse. Beslutning fra møde i DIREKTIONEN den : Notat udarbejdet af teknisk direktør blev godkendt. Sagen behandles af økonomiudvalget i næste møde den 20. februar Side 102

21 Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Erik Hove Olesen Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i den : Arne Kaspersen, Ejner Frøkjær, Erik Hove Olesen Indstilling enstemmigt vedtaget. Side 103

22 37. Landdistrikter og landsbyer. Forundersøgelse og tidsplan for et samarbejdsprojekt mellem Fonden Realdania og den ny Thisted Kommune. J.nr.: P15 Sagsid: Sagsbehandler: TJO Åben sag Sagsfremstilling: D. 4 oktober 2005 blev der udsendt en pressemeddelelse om et samarbejde mellem Fonden Realdania og den ny Thisted Kommune om mulighederne for udvikling og fokusering på landdistrikternes og landsbyernes vilkår og udviklingsmuligheder under de nye administrative rammer og de nye samfundsøkonomiske tendenser. Projektet vil bl.a. fokusere på : Kulturarven og kulturmiljøets betydning for landdistrikterne og landsbyerne Nybyggeri i landdistrikter og landsbyer Ændret anvendelse og istandsættelse af eksisterende landbrugsbygninger Byer på skrump nedrivning af tiloversblevne bygninger. Projektet er i første omgang et samarbejde mellem den Ny Thisted Kommune og Fonden Realdania, men overordnet set er projektets målgruppe alle udkantskommuner i Danmark. Det er tanken at gennemføre en afdækning af eksisterende undersøgelser, analyser, forsøg og projekter samt skaffe sig et overblik over relevant lovgivning samt udenlandske eksempler. Der skal undersøges statistik på såvel landsniveau som lokalt niveau, ligesom der skal udvikles en digital landdistriktsmodel. Der vil i løbet af fase 1 blive gennemført interviews med lokale beboere og ildsjæle og lokale nøglepersoner, ligesom der ved afslutningen af fase 1 skal laves programoplæg for mulighederne for gennemførelse af en yderligere dybdegående analyse af de lokale styrker og svagheder med mulighed for evt. gennemførelse af en fase 3, som er den egentlige fysiske realisering af nogle af projektets fokuspunkter som angivet ovenfor. Der vil blive nedsat en følgegruppe der skal medvirke med viden og erfaring for undersøgelsesperioden, idet man forestiller sig en gruppe på personer med indgående kendskab til området, herunder repræsentanter for diverse ministerier og styrelser, universitetsmiljø, landbrugsråd og landsbyrepræsentation, forsknings- og rådgivningscentre m.v. Der er nedsat en projektgruppe som skal forberede arbejdet med gennemførelse af undersøgelsen med deltagelse af Svend Allan Jensens Tegnestue v/ Arkitekt Robert Mogensen, kulturgeograf Jane Kragh Andersen, Skov- og Naturstyrelsens Landsplanområde, Projektleder Karen Skou, Fonden Realdania samt Teknisk direktør Torben Juul-Olsen, Thisted Kommune. Arbejdet med undersøgelsen og det vedtagne oplæg til projektet kan ses på hjemmesiden Side 104

23 Teknisk direktør indstiller at samarbejdsprojektet med Fonden Realdania og den ny Thisted Kommune som skitseret ovenfor godkendes. Beslutning fra møde i UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ den : Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i den : Fraværende: Leif Kaihøj Jensen Indstillingen enstemmigt vedtaget. Arbejdet med den 1. fase af projektet om udvikling af landdistrikter og landsbyer er nu tæt på en afslutning. Der vil i løbet af kort tid foreligge en rapport ligesom der i tilknytning til rapporten er udarbejdet 5 forskellige oplæg til fremtidsperspektiver for landdistrikter og landsbyer i udkantsområder. D. 4. september 2006 blev der afviklet en workshop om de fremadrettede perspektiver for området med henblik på at skabe konsensus om væsentlige fokus- og indsatsområder, der kan danne rammen om udvikling af konkrete partnerskabsprojekter mellem Realdania og 3 udkantskommuner herunder Ny Thisted Kommune. Der har sideløbende været afholdt et møde med repræsentanter for Landsbygruppen Thy med henblik på at sikre, at der trækkes på samme hammel i det fortsatte arbejde med landdistriktsudviklingen, og således at der kan skabes udviklingsmuligheder såvel i relation til en partnerskabsaftale med Realdania som til mulighederne for supplerende støtte fra landdistriktspulje, fødevareministeriets landdistriktsprogram m.v. Med henblik på en afdækning af mulighederne i ny Thisted Kommune er forvaltningen ved at lave en opsamling på styrker og svagheder samt potentialer i de 50 landsbyer i kommunen, herunder en opgørelse over befolkningssammensætning og udvikling i befolkningstallet over en periode og så vidt muligt koblet til den udarbejdede befolkningsprognose frem til Forvaltningen har drøftet muligheden for i samarbejde med Landsbygruppen Thy at gennemføre en række offentlige møder med de involverede landsbyer og landdistrikter med henblik at få en endelig afklaring af de kommende indsatsområder. Side 105

24 På workshoppen d. 4. September 2006 blev der udvalgt 3 fokusområder: 1. Bosætning 2. Turisme 3. Planlægning Tanken er herefter, at lade disse fokusområder indgå i de videre drøftelser om udformning af konkrete partnerskabsprojekter, som ikke skal være strammere formuleret end at der også åbnes muligheder for at dreje fokus på grundlag af de tanker der fremkommer i tilknytning til de offentlige møder. De 3 fokusområder er mere uddybende beskrevet i den opsamling der foreligger fra mødet d Teknisk direktør indstiller, at Ny Thisted Kommune indgår i drøftelser med Realdania om udformning af en partnerskabsaftale med henblik på at lave indsatsområder inden for de 3 opstillede fokusområder over de kommende 4-5 år, og at Thisted Kommune forpligter sig til at afsætte økonomiske midler efter en nærmere aftale til realisering af konkrete projekter i samarbejde med Realdania. Beslutning fra møde i UNDERUDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØOMRÅDET den : Fraværende: Viggo Iversen Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. Beslutning fra møde i UNDERUDVALG FOR ØKONOMI- OG ADMINISTRATI- ONSOMRÅDET den : Fraværende: Jens Kristian Yde, Ib Poulsen Enstemmigt vedtaget at anbefale. Beslutning fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET den : Fraværende: Ib Poulsen, Ketty Sørensen Indstillingen enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen for Realdania godkendte d. 14. december 2006 indgåelse af en partnerskabsaftale med Thisted, Lolland og Bornholm, idet fonden samtidig godkendte en overordnet økonomisk ramme for projektet på 195 mio kr. hvoraf fonden finansierer de 105 mio kr. med 30 mio til hver af de 3 kommuner samt kr. 15 mio til gennemførelse af tværgående aktiviteter. Side 106

25 Det forudsættes, at Thisted kommune finansierer kr. 20 mio og at der via puljer m.v. skaffes finansiering for yderligere kr. 10 mio, således at der til udvikling i landsbyer og landdistrikter i alt investeres minimum kr. 60 mio. Projektet forventes at strække sig fra Der er opstillet en aktivitets- og tidsplan som følger: 1. kvartal Der indgås partnerskabsaftaler samt tages kontakt til projektets sekretariat. Der nedsættes styregruppe, findes konsulentbistand til kommunerne, udpeges projektledelse i kommunerne og projektets øvrige organisering etableres. 1. kvartal 2007 Forprojektet programmeres såvel de kommunale demonstrationsprojekter som det tværgående spor. Der etableres en tværgående mødekalender og afholdes et indledende seminar. 2. kvartal 2007 Indledende analyser og interessentinddragelse gennemføres og indholdet i de enkelte demonstrationsprojekter præciseres. 3. kvartal 2007 Konceptudvikling, udvikling af forretningsplaner, finansieringsplaner og vurdering af bæredygtighed etc. for demonstrationsprojekterne. 4. kvartal 2007 Politisk godkendelse af projekter samt godkendelse i Realdania. Gennemførelsen af projekterne sker efter følgende tidsplan: Planlægning, projektering og realisering af demonstrationsprojekterne Evaluering 2012 demonstrationsprojekterne skal være realiseret og afsluttet. Organisering af projektet vil være som følger: Partnerskabsbestyrelse med deltagelse af direktør Hans Peter Svendler, Realdania og borgmester Erik Hove Olesen samt borgmestrene fra Loland og Bornholm. Partnerskabsbestyrelsen skal godkende de overordnede rammer for projektet herunder formål, tidsplan og økonomi. Partnerskabsbestyrelsen forventes at deltage i et opstartsseminar primo 2007 og at godkende de endelige projektplaner for demonstrationsprojekterne i de 3 kommuner ved afslutningen af forprojektet. Ansvaret for gennemførelsen af de enkelte demonstrationsprojekter samt overholdelse af tid og økonomi ligger hos kommunen. Der nedsættes en styregruppe med ansvar for projektledelsen bestående af Karen Skou, Realdania og Torben Juul-Olsen. Styregruppen har ansvaret for projektets gennemførelse samt godkende pressemeddelelser og andre lignende eksterne kommunikationsaktiviteter vedr. projektet. Arbejdsgruppen der skal varetage realisering af projektet i Thisted Kommune anbefales sammensat af følgende: Planchef Jens Bach, arkitekt Lise Degn, Side 107

26 arkitekt Gerd Dam, erhvervs- og udviklingschef Jan Krogh, konsulent Otto Lægaard, konstitueret turistchef Betty Boesen, Museumsinspektør Jytte Nielsen Thorkild Jensen, landsbygruppen Thy, Konsulent Sven Buch, Kuben. Der nedsættes herudover en tværgående følgegruppe og et tværgående videnspanel der kan bidrage med viden, inspiration, kvalitetssikring og erfaringsudveksling. Fokus- og indsatsområder i de første 3 kvartaler i 2007 for projektet i Thisted vil være afvikling af 8 borgermøder, gennemførelse af bosætningsanalyse med afsæt i tidligere undersøgelser i yderområder i Danmark, udvikling af swot-analysen for de 50 landsbyer i kommunen herunder konkretisering af kriterier for udvælgelse samt gennemførelse af en strategisk turismeplanlægning med forslag til konkrete udviklingsprojekter. Det er en forudsætning for Realdanias støttetilsagn, at demonstrationsprojekterne og projektets tværgående spor får en høj kvalitet i alle faser, samt at det sikres at projekterne bygger på den nyeste viden samt at erfaringerne formidles bredt. Det betyder, at der skal etableres en professionel og forsvarlig bemanding af projektet i kommunen og at der gennemføres et forprojket med henblik på at udvikle strategien og de deraf følgende demonstrationsprojekter. Det er endelig en forudsætning, at projektet gennemføres i sin helhed og i overensstemmelse med visionen og de intentioner der er beskrevet i projektmaterialet. Succeskriterierne for projektet vil være: at der gives nye udviklingsperspektiver og vises nye veje i relation til udviklingen i landdistrikterne og landsbyerne i yderområderne, at der sættes fokus på landsbyernes rolle efter kommunesammenlægningen, at der sættes fokus på kulturarvens betydning i landdistrikterne samt at projektets resultater formidles og kommunikeres bredt i Danmark. Senest d. 30. marts 2007 skal Thisted kommune have godkendt partnerskabsaftalen, ligesom direktionen i Realdania skal have godkendt aftalen. Teknisk direktør indstiller, at Thisted Kommune godkender partnerskabsaftalen med Realdania, idet der i årene afsættes de fornødne beløb på investeringsoversigten til medfinansiering af projektet. Beslutning fra møde i Miljø- og teknikudvalget den : Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet indenfor en kommunal ramme på kr. 20. mio. Side 108

27 Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Erik Hove Olesen Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i den : Arne Kaspersen, Ejner Frøkjær, Erik Hove Olesen Indstilling enstemmigt vedtaget. Side 109

28 38. Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. J.nr.: P17 Sagsid: Sagsbehandler: LD Åben sag Sagsfremstilling: Skov- og Naturstyrelsen har udsendt forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i Kystnærhedszonen i Region Nordjylland i offentlig høring fra 18. december 2006 til 19. februar Thisted Kommune er med i forslaget for så vidt angår 60 sommerhusgrunde ved Kærgården ved Vestervig. Sagen har flere gange været igennem en politisk behandling for at få et område i Stenbjerg og ved Hanstholm og Lild Strand med. Dette er ikke lykkedes. Det er forvaltningens opfattelse, at det ikke længere er muligt eller formålstjenligt at fremsætte nye ønsker. Teknisk forvaltning indstiller: at det meddeles Skov- og Naturstyrelsen, at Thisted Kommune ingen bemærkninger har til materialet. Beslutning fra møde i Miljø- og teknikudvalget den : Enstemmigt godkendt som indstillet. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i den : Arne Kaspersen, Ejner Frøkjær, Erik Hove Olesen Indstilling enstemmigt vedtaget. Side 110

29 39. Fremlæggelse af helhedsplan for udbygning af erhvervsområdet "Vilhelmsborg" samt annoncering af foroffentlighedsfase. J.nr.: P15 Sagsid: Sagsbehandler: HTB Åben sag Sagsfremstilling: Teknisk forvaltning har planlagt for en udbygning af erhvervsområdet Vilhelmsborg i den nordøstlige del af Thisted. Området afgrænses mod vest af Leopardvej, mod nord af hovedvej A-11 og mod syd af det nuværende erhvervsområde. Mod øst afgrænses området af en cementvarefabrik. Der er en stigende interesse for køb af erhvervsareal beliggende i tilknytning til det overordnede vejforløb og herudover er der konkrete planer for en udbygning af cementvarefabrikken. Det eksisterende erhvervsområde Vilhelmsborg er for største partens vedkommende fuldt udbygget. En mindre del af området, som udgør ca m 2, er omfattet af lokalplan 350 E-17. Indenfor lokalplanens område er en mindre del byggemodnet til erhvervsmæssigt formål og resten dyrkes landbrugsmæssigt. Se en oversigt over en del af Vilhelmsborg og helhedsplanen, som kan ses på sagen, notat nr Der er udarbejdet en helhedsplan for udbygningen af erhvervsområdet, helhedsplanen kan ses på sagen, notat nr Af helhedsplanen ses den planlagte infrastruktur i området, herunder vejforløb samt opdeling i parceller. Området udgør ca m 2, er privat ejet og dyrkes landbrugsmæssigt. Arealet er beliggende i landzone. Forvaltningen har vurderet, at det vil være nødvendigt med en forudgående debatfase forinden fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplaner til planlægning til henholdsvis en udbygning af erhvervsområdet Vilhelmsborg samt en udbygning af området ved cementvarefabrikken. En forudgående debatfase er nødvendigt, idet det pågældende område ikke tidligere har været inddraget i planlægningen for Thisted Kommune. Planlovens 23c giver byrådet mulighed for at indkalde forslag, ideer og bemærkninger til planlægningen. Planlovens bestemmelser omkring forudgående offentlighedsfase gælder for områder, hvor der ikke tidligere har været planlagt for etablering af anlæg eller bebyggelse. Kravet om forudgående debatfase vil være opfyldt ved annoncering af en offentlighedsfase af 2 ugers varighed, hvori de planmæssige forhold og karakteren af det kommende erhvervsområde offentliggøres. Teknisk forvaltning indstiller, at at helhedsplanen for udbygningen af erhvervsområdet Vilhelmsborg godkendes, og der sker annoncering af en forudgående offentlighedsfase af 2 ugers varighed. Beslutning fra møde i Miljø- og teknikudvalget den : Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. Side 111

30 Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Erik Hove Olesen Anbefales enstemmigt. Bilag: Oversigtsplan over Vilhelmsborgområdet. (632743) Helhedsplan for udbygning af industriområdet ved Vilhelmsborgområdet. (628349) Beslutning fra møde i den : Arne Kaspersen, Ejner Frøkjær, Erik Hove Olesen Indstilling enstemmigt vedtaget. Side 112

31 40. Lokalplan 2.35 Klitmøller, legeplads ved Kalles Mark og Otto Madsens Vej. Endelig godkendelse. J.nr.: P16 Sagsid: Sagsbehandler: TFB Åben sag Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen for Hanstholm kommune godkendte på et møde den 7. september 2006 at udsende forslag til lokalplan nr Klitmøller, legeplads ved Kalles Mark og Otto Madsens Vej i offentlighedsfase. Forud for offentlighedsfasen havde kommunen udsendt et debatoplæg. De indkomne bemærkninger til debatoplægget, samt tidligere års diskussion omkring emnet er indarbejdet i det fremlagte lokalplanforslag, der har til formål at tilvejebringe de planmæssige rammer forud for etablering af en legeplads på dele af matr. nr. 22 dl, Klitmøller Huse, V. Vandet - et m² stort kommunalt ejet areal indenfor byzonen. Formålet er samtidig at sikre, at naboerne direkte (nord for) grunden får mulighed for tilkøb af tilgrænsende jordstykker. Etablering af en legeplads på netop dette sted blev allerede overvejet ved udarbejdelse af gældende lokalplan 2.14 Klitmøller, Område ved Havglimt/Pinbak fra Dengang kom der en række indsigelser mod placering af legepladsen fra omkringboende naboer og muligheden blev fjernet fra den endelige lokalplan. Ønsket om en legeplads det pågældende sted er stadig til stede, og kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2005, at planarbejdet kunne igangsættes. Lokalplanforslaget var fremlagt i offentlighedsfasen i perioden 27. september til 22. november Inden for perioden kom der to bemærkninger. Naboer mod nord gør i deres indsigelse gældende, at de allerede i 1992 gjorde opmærksomme på de problemer, som de som nærmeste naboer ville få ved etablering af en legeplads. Problemerne drejede sig bl.a. om den ændrede ugenerthed i deres haver mod syd og om mulige støjgener. Forhold som naboerne bl.a. mener vil forringe deres huspriser. Teknisk forvaltnings bemærkning til denne indsigelse er, at der i det nye forslag netop er søgt en løsning, som imødekommer disse betænkeligheder, idet selve legepladsen er trukket langt mod vest og syd for derved at øge afstand til naboer mod nord. Desuden indeholder lokalplanforslaget mulighed for etablering af skærmende beplantning mod samme nabogruppe, og endelig er det netop disse naboer, der får mulighed for tilkøb af jordstykker. Teknisk forvaltning anbefaler derfor ikke en imødekommelse af denne indsigelse, idet der samlet set er taget konkrete hensyn til nabogruppen og en yderligere imødekommelse afskærer hele grundlaget for lokalplanforslaget og dermed for legepladsen. Naboen mod syd-øst foreslår ændringer i lokalplanens 5 omkring vej-, sti og parkeringsforhold. Naboen foreslår bl.a., at kommunen skal overtage vedligehold af Otto Madsens Vej fra Ørhagevej til vendepladsen/p-pladsen. Side 113

32 Teknisk forvaltnings bemærkning til dette forslag er, at Otto Madsens Vej ikke er omfattet af lokalplanforslaget men alene er adgangsvej til området. Det stillede forslag bør derfor rejses som en vejsag. Teknisk forvaltning indstiller, at lokalplanforslaget godkendes endeligt uden ændringer med baggrund i de indkomne bemærkninger. Som det fremgår af redegørelsen for lokalplanforslaget skal lokalplan 2.14 ophæves for matrikel 22 dl, Klitmøller Huse, V.Vandet. Denne passus skal i den endelige lokalplan fremgå af lokalplanens bestemmelser. Beslutning fra møde i Miljø- og teknikudvalget den : Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. Der er herved ikke taget stilling til selve etableringen af legepladsen. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Erik Hove Olesen Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i den : Arne Kaspersen, Ejner Frøkjær, Erik Hove Olesen Indstilling enstemmigt vedtaget. Side 114

33 41. Salg af statshuse og statsgrunde i Hanstholm. J.nr.: 00.A00 Sagsid: Sagsbehandler: HAP Åben sag Sagsfremstilling: Hanstholm Kommune overtog i 2002 statens arealer i Hanstholm. I den forbindelse overtog man en række grunde med bygninger på lejet grund og et antal udlejede huse. Ved tilsynsrådets brev af 16. april 2002 er det godkendt, at grunde med bygninger på lejet grund kan sælges uden offentligt udbud til lejerne af de pågældende grunde, idet grundene dog skal afhændes til markedspris. Hanstholm Kommune har fastsat markedsprisen for grundene til kr. med tillæg af 10 kr. pr. m², idet prisen er fastsat under hensyn til, at lejerne selv har betalt for byggemodningen af grundene, at lejemålene har en restløbetid på år og at der ikke omsættes voldsomt mange byggegrunde i Hanstholm. For så vidt angår de udlejede huse har praksis i Hanstholm Kommune været, at husene i forbindelse med lejeophør er blevet udbudt til salg, og er solgt til højestbydende uanset tilbudsprisen. Skøde vedr. overdragelse af såvel grunde som huse er udarbejdet af advokat, og udgiften hertil er delt mellem køber og sælger. Der er på nuværende tidspunkt ca. 230 grunde med bygninger på lejet grund, og ca. 15 udlejede huse. Der er i forbindelse med købet optaget lån til betaling af grundene, og i lånevilkårene indgår, at i det omfang der årligt sælges for mere end den aftale afdragsydelse, skal beløbet afdrages ekstraordinært. Teknisk forvaltning indstiller at salg af grunde med bygninger på lejet grund samt ledigblevne huse i Hanstholm i Ny Thisted Kommune sker på samme vilkår og samme priser, som var gældende i Hanstholm Kommune. Beslutning fra møde i Miljø- og teknikudvalget den : Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Enstemmigt vedtaget at anbefale. Side 115

34 Beslutning fra møde i den : Arne Hyldahl Tilbagesendes økonomiudvalget til fornyet behandling. Sagsfremstillingen ovenfor, det med kursiv markerede afsnit, har nu følgende ordlyd: For så vidt angår de udlejede huse har praksis i Hanstholm Kommune været, at husene i forbindelse med lejeophør er blevet udbudt til salg, og er solgt til højestbydende såfremt tilbudsprisen var acceptabelt. Sagen fremsendes herefter til fornyet behandling i økonomiudvalget. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Erik Hove Olesen Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i den : Arne Kaspersen, Ejner Frøkjær, Erik Hove Olesen Teknisk forvaltnings indstilling vedrørende bygning på lejet grund enstemmigt vedtaget. Ændringsforslag vedrørende udlejede huse, fra Poul Erik Skov Sørensen, jf. sagens bilag, enstemmigt vedtaget. Side 116

35 42. Kommunale byggeopgaver - godkendelse af forretningsgang J.nr.: A26 Sagsid: Sagsbehandler: BN Åben sag Sagsfremstilling: I forbindelse med gennemførelsen af kommunale byggeopgaver er der behov for at have et fælles regelsæt, som regulerer processen frem til byggeriets ibrugtagning og overgang til drift. Under det administrative arbejde med at finde fællesnævnere fra de nuværende kommuner, har der været enighed om at pege på den model, som hidtil har været anvendt af Thisted kommune, og som har mange ligheder med den, der har været anvendt i de øvrige 2 kommuner. Forretningsgangen forelægges hermed til politisk behandling, idet der kun er foretaget mindre justeringer i forhold til udgangspunktet. Teknisk forvaltning indstiller, at forretningsgang for kommunale byggerier godkendes. Beslutning fra møde i UNDERUDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØOMRÅDET den : Enstemmigt godkendt. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Anbefales enstemmigt. Bilag: Forretningsgang for kommunale byggerier - revideret udgave ny Thisted Kommune (617965). Beslutning fra møde i den : Arne Kaspersen, Ejner Frøkjær, Erik Hove Olesen Indstilling enstemmigt vedtaget. Side 117

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus THISTED KOMMUNE REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove

Læs mere

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 4/4/2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 4/4/2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus THISTED BYRÅD REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Viggo Iversen, Arne Kaspersen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove Olesen, Henning

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Referat. fra mødet den 22-01-2008 kl. 19.00 i byrådssalen

Referat. fra mødet den 22-01-2008 kl. 19.00 i byrådssalen Refer fra mødet den kl. 19.00 i byrådssalen Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove Olesen, Henning Holm, Ib Poulsen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 8.30 i Teknisk Forvaltning, Hurup - mødelokale 1 Medlemmer: Arne Hyldahl, Arnold Larsen, Benny B. Christensen, Bjarne Holm,, Morten Bo Bertelsen, Viggo Iversen Mødet hævet kl.:

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN Tillægsreferat fra mødet den kl. 15.00 i THY HALLEN Medlemmer: Anne Marie Munk, Britta Gade, Eigil Boye, Heinz Hvid, Jens Vestergaard Jensen, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Morten Bach Andersen, Steffen

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

Referat. fra mødet den 03-09-2009 kl. 17.00 i mødelokale C

Referat. fra mødet den 03-09-2009 kl. 17.00 i mødelokale C Referat fra mødet den kl. 17.00 i mødelokale C Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Erik Hove Olesen, Henning Holm, Ib Poulsen, Jens Kr. Yde, Morten Bo Bertelsen Afbud: Ingen Mødet hævet kl.: Side

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

HANDICAPRÅDET. Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Thisted.

HANDICAPRÅDET. Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Thisted. HANDICAPRÅDET Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Thisted. Medlemmer: Arnold Larsen, Bente Mathiasen, Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Punkt 14. Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard 2017-032651 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Kunstog Kulturhus. Cæcilie L. Andersen

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Referat. fra mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm på Helge Ydes kontor.

Referat. fra mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm på Helge Ydes kontor. Referat fra mødet den kl. 14.00 på Rådhuset i Hanstholm på Helge Ydes kontor. Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard, Ole Christensen, Povl Bojer Afbud: Ingen. Mødet hævet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget 7. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Værløse Rådhus, Mødelokale 6

Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget 7. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Værløse Rådhus, Mødelokale 6 FURESØ KOMMUNE Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget 7. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 4 Værløse Rådhus, Mødelokale 6 Medlemmerne mødt. Mødet hævet kl. 20.50. Punkt 2 flyttet til behandling. Punkt

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser...

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser... FURESØ KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet Medlemmerne mødt. Afbud fra Susanne Mortensen (C) Mødet hævet kl. 18.50 Lars Carpens

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Juni 2008 Navn, hjemsted og formål 1 Fonden Roskilde Sprogcenter er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune. Fondens egenkapital udgøres af kontant

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse ENDELIG Kirkevej 9 DK-7760 Hurup Tlf. +96 19 15 00 Møde i s bestyrelse thy@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkthy.dk Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted, d. 17. april kl. 19-22 Dagsorden:

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for KULTURHUS SVENDBORG BORGERFORENINGEN. Foreningens navn er: Kulturhus Svendborg Borgerforeningen.

V E D T Æ G T E R. for KULTURHUS SVENDBORG BORGERFORENINGEN. Foreningens navn er: Kulturhus Svendborg Borgerforeningen. Advokataktieselskabet KNUDSEN & PARTNERE Klosterplads 11, 1. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 24 64 Fax 62 20 13 22 J.nr. AM/7420. V E D T Æ G T E R for KULTURHUS SVENDBORG BORGERFORENINGEN 1 Navn. Foreningens

Læs mere

Tilbagelevering af ejendom

Tilbagelevering af ejendom Pkt. 77 Tilbagelevering af ejendom Sagsnr. 88156 Byrådet Lukket punkt Resume Der søges om kommunens tilladelse til at aflyse en servitut om pligt til at tilbagelevere matr. nr. 404 C Roskilde Bygrunde

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødet den , kl. 10:30. Danmarksgade 19, mødelokale 2 (Temamøde) AALBORG KOMMUNE

Referat. Ældrerådet. Mødet den , kl. 10:30. Danmarksgade 19, mødelokale 2 (Temamøde) AALBORG KOMMUNE Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den 04.11.2013, Danmarksgade 19, mødelokale 2 (Temamøde) 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. Sager til orientering/drøftelse.... 3 3. Eventuelt.... 10 Lukket Referat AALBORG

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af tillægsdagsorden

Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden den kl. 16.00 i Mødelokale M på Børne-, Familie- og Kulturforvaltningen. Medlemmer: Eigil Boye, Erik Bak Jensen, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Kristian J. Kristensen, Morten

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat. til mødet den kl med ældrerådet. Mødet afholdes i kursuslokalet i kælderen, Jobcenter Thisted, Skolegade 4D, Thisted.

Referat. til mødet den kl med ældrerådet. Mødet afholdes i kursuslokalet i kælderen, Jobcenter Thisted, Skolegade 4D, Thisted. Referat til mødet den kl. 14.00 med ældrerådet. Mødet afholdes i kursuslokalet i kælderen, Jobcenter Thisted, Skolegade 4D, Thisted. Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Ida Pedersen, Jørgen Østerby Pedersen,

Læs mere