Generel beredskabsplan for Rudersdal Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel beredskabsplan for Rudersdal Kommune"

Transkript

1 Generel beredskabsplan for Rudersdal Kommune

2 Forord Denne beredskabsplan er udarbejdet efter Beredskabsstyrelsens vejledning samt de særlige forhold der gælder i Rudersdal Kommune. Yderligere omfatter planen også sundhedsberedskabet i den primære sektor i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning herom. Beredskabsplanen fremtræder således som et koordineret samlet plankompleks for hele kommunen. Planen tager sit udgangspunkt i kommunens daglige ressourcer og organisation, som tilpasses de beredskabsmæssige forhold som er nødvendige for at yde en forsvarlig afhjælpende indsats ved såvel små som store varslede og uvarslede hændelser, herunder særlige vejrforhold, svigt fra forsyningsvirksomhederne, forceret udskrivning fra hospital m.m. Hensigten med planen er, at give et let og overskueligt beredskabsmæssigt opslagsværk, der ikke stiller spørgsmål, men giver svar og anvisninger samt formulerer en beredskabsstruktur, hvor ressourcer og indsats hurtigt og effektivt kan tildeles et behovsområde. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen har koordineret udarbejdelsen af planen på baggrund af bidrag fra relevante områder i Rudersdal Kommune. I planen indgår ikke navne eller telefonnumre på personer, men derimod på funktioner og personelgrupper. Der henvises til delplanmappen med navne og telefonnumre. Sluttelig skal bemærkes, at selv den bedste plan ikke erstatter sund fornuft og kreativ tænkning, men den kan give grundlag og incitament til denne proces. Planen er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune XX-XX-XXXX Rudersdal Kommune December

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Indledning Beredskabsledelsen Formålet med Rudersdal Kommunes beredskabsledelse Modtagelse af varsler, alarmer m.v Aktivering af Rudersdal Kommunes beredskabsledelse Støttefunktioner Rudersdal Kommunes alternative mødested Håndtering af informationer om krisen Målet med håndtering af informationer Tilgang af informationer om krisen Beredskabsledelsens behandling af informationer om krisen Koordinering af handlinger og ressourcer Målet med koordinering af handlinger og ressourcer Typiske samarbejdspartnere under kriser Forholdsregler vedrørende handlinger og ressourceanvendelse Overblik over Rudersdal Kommunes ressourcer Modtagelse af anmodninger om Rudersdal Kommunes bistand Ændringer i situationen Opstilling af forslag vedrørende handlinger og ressourceanvendelse Beslutninger vedrørende handlinger og ressourceanvendelse Opfølgning på iværksatte tiltag Koordinering med øvrige krisestyringsorganer Krisekommunikation Målet med krisekommunikation Krisekommunikationsteamet (KKT) Indledende kommunikationsopgaver Det videre kommunikationsarbejde Afslutning af KKT s arbejde Beredskab/planlægning Sundhedsberedskab Den primære sundhedstjeneste Ældreområdet Psykiatri og Handicap

4 5.1.4 Ekstraordinær udskrivning fra hospitaler Håndtering af pandemi og smitsomme sygdomme CBRNE-beredskab Krisestøttende beredskab Lægemiddelberedskab Øvelser og uddannelse Børneområdet Skole og Familie Ekstraordinær pasning af børn Teknik og Miljø området Kulturområdet Administrative funktioner Store lokaler og haller til brug ved evakuering Brandvæsen (Redningsberedskabet) Brandvæsenets opgaver Operativ indsats Indsatsledelse ved terroraktion Udrykningsstyrken Materiel Evakuering Kørselstjeneste/Sundhedsberedskab Vagtcentral/Sundhedsberedskab Vandforsyning Actioncards Bilag

5 Indledning Formålet med Rudersdal Kommunes generelle beredskabsplan Beredskabsplanen skal sikre en effektiv varetagelse af Rudersdal Kommunes ansvar og opgaver med at styrke kommunen til at forebygge hændelser, hvor det er muligt og håndtere dem, når det er nødvendigt. Yderligere er beredskabsplanen for sundhedsberedskabet i primærsektoren integreret i denne plan, således at der er samhørighed i kommunens beredskabsplanlægning. Sundhedsberedskabet skal kunne løse beredskabsmæssige opgaver ved såvel små som større varslede og uvarslede hændelser. Planen skal skabe grundlag for en koordinerende løsning af de opgaver, der kan opstå i en beredskabssituation. Nogle opgaver skal løses i samarbejde med, eller under indflydelse af øvrige kommuner i det storkøbenhavnske område. Planens gyldighedsområde Beredskabsplanen gælder for Rudersdal Kommune, herunder kommunens virksomheder og institutioner, og baserer sig på: Beredskabsloven, med supplerende bekendtgørelser. Lov om beskyttelsesrum, samt Sundhedsloven. Beredskabets organisation (Den civile sektor) I Rudersdal Kommune er planlagt en beredskabsorganisation med henblik på, at udnytte de samlede ressourcer optimalt set ud fra et beredskabsmæssigt helhedssyn. Ledelse af beredskabet I erkendelse af, at dette kræver en koordinering samt iværksættelse af foranstaltninger her og nu, er etableret en koordinerende beredskabsledelse. Beredskabsledelsen er sammensat således: - Kommunaldirektøren, som er chef for beredskabet - 1 repræsentant fra den administrative søjle, som varetager økonomi og personel - 2 repræsentant fra sundhedssøjlen, som varetager sundhedsberedskabet - 1 repræsentant fra den tekniske søjle, som varetager teknik, miljø og forsyning, - IT-chefen, - Kommunikationsmedarbejdere og - Beredskabschefen. Efter behov kan der ad-hoc tilknyttes andre repræsentanter til beredskabsledelsen (politi, læger m.m.) Kommunaldirektøren har den umiddelbare ledelse og kompetence og kan disponere over alle kommunens ressourcer. Kommunaldirektøren er ansvarlig for at holde kommunalbestyrelsen orienteret om beredskabssituationen. 5

6 Da kommunen også i ekstraordinære situationer, herunder uvarslede hændelser, skal kunne fungere så normalt som muligt må denne kompetence dog udøves i tæt samarbejde mellem Direktion og stabs/driftsområderne. Kommunens beredskab kan aktiveres med forskellige hastigheder samt i delelementer af beredskabsorganisationen afpasset efter den aktuelle situation og risikovurdering. Dette fremgår blandt andet af aktionskortene for indsats ved forskellige ekstraordinære hændelser. Kommunens beredskabsorganisation er således: Beredskabsledelse Administrativt Beredskab Sundhedsberedskab Teknisk Beredskab Beskæftigelse Ældreområdet Teknik og Miljø Borgerservice og Digitalisering Økonomi Børneområdet Skole og Familie Byplan Kultur Personale Dagtilbud til børn Sekretariat Psykiatri og Handicap Beredskabsledelsen har kompetence til at foretage alle beredskabsadministrative og taktiske beslutninger for kommunens civile sektors beredskab samt sundhedsberedskab. Planens centrale præmisser Denne generelle beredskabsplan bygger på, at det i en situation med uklare eller ufuldstændige informationer er mere hensigtsmæssigt at etablere et lidt for højt beredskab end et lidt for lavt beredskab. Samtidig skal der hurtigt kunne ændres på beredskabet i nedadgående retning for at undgå ressourcespild. Planen er bygget op over de fem kerneopgaver i krisestyringen: 1. Aktivering og drift af Beredskabsledelsen 2. Håndtering af informationer om krisen 3. Koordinering af handlinger og ressourcer 4. Krisekommunikation 6

7 5. Operativ indsats Planen bygger på Rudersdal Kommunes almindelige organisation (basisorganisationen) suppleret med etablering af tilhørende støttefunktioner. Beredskabsledelsen er omdrejningspunktet for Rudersdal Kommunes samlede krisestyring. Beredskabsledelsen ledes, organiseres og bemandes efter den konkrete krise, og ved 1. Møde fastlægges hvilke støttefunktioner der skal etableres. Afhængigt af den konkrete krise løser Rudersdal Kommunes basisorganisation de normale opgaver, selv om der er afgivet ressourcer til etablering af Beredskabsledelsens støttefunktioner. Planen bygger endvidere på, at informationer er en forudsætning for effektiv krisestyring. Et højt informationsniveau er dog krævende - både for udfærdiger og for modtager. Planen bygger derfor på, at mest mulig information udarbejdes skriftligt, og at møderne i beredskabsledelsen ikke anvendes til orienteringer, men til koordination og beslutning. Det er derfor vigtigt at der indsamles informationer, der kan danne rammen om det samlede situationsbillede i Rudersdal Kommune. Beredskabsplanen er derudover baseret på, at det er et chefansvar at sikre en forsvarlig og effektiv løsning af pålagte opgaver og at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål med direktionen. Berørte enheder skal - også uden for arbejdstid - efter behov smidigt kunne bemandes og efter behov styrkes med ressourcer fra andre enheder. Beredskabsplanen er opbygget med den nationale beredskabsplan som referenceramme. Beslutter regeringens krisestyringsorganisation at forøge beredskabet, eller aktiveres den nationale operative stab, beslutter beredskabsledelsen, hvilke beredskabsforanstaltninger Rudersdal Kommune skal sætte i værk. Visse foranstaltninger kan dog først iværksættes efter Rudersdal Kommune har indhentet politisk godkendelse. Uanset om der er fastsat et nationalt beredskabsniveau, kan Rudersdal Kommune normalt efter forudgående drøftelse med Indenrigsministeriet iværksætte en række beredskabsforanstaltninger for at opretholde et forsvarligt beredskab i en lokal, national eller international beredskabssituation. Planens ajourføring og afprøvning Planen justeres og ajourføres løbende efter behov, dog mindst en gang hvert fjerde år. 7

8 1. Beredskabsledelsen 1.1. Formålet med Rudersdal Kommunes beredskabsledelse Formålet med Rudersdal Kommunes beredskabsledelse er at sikre en effektiv ramme for opgaveløsningen i forbindelse med en krise Krav til beredskabsledelsen Rudersdal Kommune skal kunne iværksætte krisestyringen med kort varsel. Beredskabsledelsen eller dele af denne skal kunne etableres indenfor 3 timer afhængig af situationen Modtagelse af varsler, alarmer m.v. Varsler, alarmer m.v. modtages enten af basisorganisationen eller af vagthavende medarbejder i Vagtcentralen (uden for normal arbejdstid). De typiske varsler, alarmer m.v. består af: Vejrvarsler Aktivering af sundhedsberedskabet via AMK-vagtcentralen (regionen) Trusselsvurderinger vedrørende sikkerhedsmæssige trusler Aktivering af den lokale beredskabsstab og/eller den nationale operative stab/dcok Varsler og alarmer fra internationale organisationer Informationer fra medierne 1.3. Aktivering af Rudersdal Kommunes beredskabsledelse Beslutning om aktivering Hvis modtageren af et varsel, en alarm eller lignende vurderer, at en hændelse ikke vil kunne håndteres effektivt af Rudersdal Kommunes daglige beredskab skal vedkommende kontakte følgende (i nævnte rækkefølge indtil der opnås kontakt): Kommunaldirektøren eller dennes stedfortræder Beredskabschefen eller dennes stedfortræder Oplysninger om telefonnumre og adresser findes i beredskabstelefonlisten (til tjenestebrug) Herefter beslutter den pågældende: om beredskabsledelsen skal aktiveres på hvilket aktiveringsniveau (jf. tabel nedenfor) med hvilke medlemmer og støttefunktioner 8

9 Aktiveringsniveau Varsling af chefer og nøglepersoner (informationsberedskab/forhøjet beredskab) Indkaldelse af chefer og nøglepersoner (delberedskab/markant forhøjet beredskab) Indkaldelse af den samlede beredskabsledelse (fuldt etableret beredskab) Beskrivelse Varsling af chefer og nøglepersoner anvendes i en situation, hvor der ikke vurderes at være behov for at aktivere og etablere beredskabsledelsen, men hvor chefer og nøglepersoner bør være orienteret om situationen. Vagtcentralen kontakter efter aftale chefer eller souschefer (jf.pkt ), som derefter kontakter egne medarbejdere. Indkaldelse af chefer og nøglepersoner anvendes i en situation, hvor der vurderes at være behov for cheftilstedeværelse m.v. i Rudersdal Kommune for umiddelbart at kunne mødes og koordinere Rudersdal Kommunes opgaver. Indkaldelse af den samlede beredskabsledelse anvendes i en situation, hvor der er behov for at Rudersdal Kommunes ledelse og organisation kan varetage samtlige krisestyringsrelevante opgaver med det samme og i længere tid Sammensætningen af Rudersdal Kommunes beredskabsledelse Rudersdal Kommunes beredskabsledelse bemandes med relevante personer med udgangspunkt i den konkrete krise. Herudover kan der - efter konkret vurdering - indkaldes ad hoc medlemmer fra Rudersdal Kommunes øvrige enheder. Alle enheder i organisationen skal derfor planlægge for at kunne indgå i krisestaben jf. kravene i pkt Indledende opgaver vedrørende aktivering Inden for normal arbejdstid varetager Sekretariatet de praktiske opgaver i forbindelse med aktivering af beredskabsledelsen. Uden for normal arbejdstid varetager Vagtcentralen disse opgaver. De indledende opgaver omfatter: o o o o o Varsling/indkaldelse af relevante medlemmer og støttefunktioner Relevante medlemmer og støttefunktioner varsles/indkaldes via telefon, sms og mail. Sekretariatet eller vagtcentralen skal føre en liste, hvor det fremgår hvilke personer, man har været i kontakt med, og hvornår de kan møde frem i staben. Hvis der indkaldes til møde i beredskabsledelsen skal indkaldelsen indeholde oplysninger om deltagere, tid, sted og dagsorden Beredskabsledelsen anvender egnet mødelokale på rådhuset, Holte, med nødvendige faciliteter. Etablering af beredskabslog som føres af sekretariatet. I loggen indføres relevante oplysninger for den pågældende situation samt de dispositioner der i den forbindelse er taget. 9

10 o o Overvågning af telefon og mail. Rådhusinformationen/Borgerservice orienteres om forpligtelser til skærpet overvågning samt meldepligt til beredskabsledelsens sekretariat. Orientering af Rudersdal Kommunes medarbejdere om situationen(mail, intranet, via leder mv.). Orienteringens form og kanaler skal tage højde for, at ikke alle medarbejdere kan nås via elektroniske medier. Kommunikationsafdelingen inddrages i denne orientering Gennemførelse af 1. møde i beredskabsledelsen På 1.møde træffes beslutning om en række forhold i forbindelse med den konkrete krise. Mødet ledes af kommunaldirektøren eller dennes stedfortræder. På møde drøftes: Hvad er situationen (situationsbillede) Hvordan kan den udvikle sig Hvad kan gøres for at imødegå situationen Identifikation af samarbejdspartnere Beslutning om nedsættelse af støttefunktioner (sekretariat, situationsbillede mv.) Beslutning om forstærket overvågning af udvalgte telefonnumre, mailadresser mv. Beslutning om oprettelse af hotline Kommunikation til pressen/borgerne Kommunikation internt Gennemførelse af efterfølgende møder Mødet ledes normalt af kommunaldirektøren eller dennes stedfortræder. På mødes drøftes bl.a.: Status (situation, effekt af beredskabsmæssige tiltag samt nye tiltag) Kommunikation til pressen/borgerne Kommunikation internt 1.4. Støttefunktioner Beredskabsledelsen kan efter behov få støtte fra nedenstående funktioner Sekretariatsbistand Sekretariatet har det overordnede ansvar for at yde sekretariatsbistand, herunder især medvirke til at sikre, at alle væsentlige informationer og beslutninger, herunder mødereferater, bliver dokumenteret og journaliseret Udarbejdelse af Rudersdal Kommunes situationsbillede Beredskabsledelsen har det overordnede ansvar for at udarbejde Rudersdal Kommunes situationsbillede. De nærmere procedurer vedrørende håndtering af informationer om krisen fremgår af kapitel Rudersdal Kommunes krisekommunikation Kommunikationsafdelingen har det overordnede ansvar for formidling af Rudersdal Kommunes informationer til borgere og medier om krisen, for overvågningen af mediernes dækning af situationen m.v. De nærmere forhold vedrørende Rudersdal Kommunes krisekommunikation fremgår af kapitel 4. 10

11 Logistik (forplejning, hvilefaciliteter og kørsel m.v.) Borgerservice og Sekretariat, Intern Service, har det overordnede ansvaret for Rudersdal Kommunes interne logistik (forplejning, hvilefaciliteter, kørsel m.v.). I tilfælde af en langvarig krise kan der træffes en beslutning om etablering af egentlige hvilefaciliteter for beredskabsledelsen. Intern Service sikrer, at der er tjenestekøretøjer til rådighed for beredskabsledelsen efter nærmere aftale IT Rudersdal IT har det overordnede ansvar for at beredskabsledelsens IT fungerer, og for at yde øjeblikkelig støtte, hvis der opstår IT-mæssige problemer GIS Byplan har det overordnede ansvar for at betjene Rudersdal Kommunes geografiske informationssystem (GIS) i krisestaben Sikrede kommunikationsmidler Ved anvendelse af beredskabskommunikationssystemet (SINE) vil det være muligt at etablere sikrede kommunikationssystemer. På Rudersdal Hørsholm Brandvæsens vagtcentral rådes over et antal ekstra SINE-terminaler. Desuden rådes over et antal sikrede telefonlinier Andre støttefunktioner Psykologisk beredskab (under Skole og Familie) Jurister (under Borgerservice og Digitalisering, samt Sekretariat) Bygningsafdelingen (under Teknik og Miljø, Bygninger) Administrative medarbejdere (under Økonomi, Borgerservice, Personaleområdet) Logistik, kørsel, praktiske opgaver i området, praktiske forhold der kræver mandskab og organisering (Teknik og Miljø, Drift) 1.5. Rudersdal Kommunes alternative mødested Såfremt beredskabsledelsen ikke kan anvende Rudersdal Kommunes normale lokaler og faciliteter på Rådhuset anvendes lokaler i administrationscentret i Birkerød. 11

12 2. Håndtering af informationer om krisen 2.1. Målet med håndtering af informationer Målet med håndtering af informationer om krisen er at sikre, at Rudersdal Kommunes beredskabsledelse til stadighed har et overblik over den samlede situation, som kan indgå i grundlaget for at træffe beslutninger samt indgå i grundlaget for at varetage en effektiv krisekommunikation Krav til håndteringen af informationer 1. udgave af Rudersdal Kommunes situationsbillede bør foreligge snarest efter af beredskabsledelsen er aktiveret situationsbillede kan også være årsagen til aktiveringen. Alle relevante informationer og beslutninger vedrørende krisen skal løbende og hurtigst muligt registreres i Rudersdal Kommunes log Tilgang af informationer om krisen Under krisen/hændelsen vil beredskabsledelsen modtage informationer fra forskellige kilder, herunder: Rudersdal Kommunes decentrale enheder Rudersdal Kommunes basisorganisation, områderne Nationale og internationale samarbejdspartnere Tværgående stabe (direkte eller via egne forbindelsesofficerer) Nationale og internationale medier Befolkningen Informationer udefra vil typisk tilgå Rudersdal Kommune via: Telefon (hovednummer, enhedernes numre, personlige numre) Mail (hovedpostkasse, enhedernes postkasser, personlige mailadresser) Forstærket overvågning I forbindelse med 1. møde træffer beredskabsledelsen beslutning om hvilke telefonnumre, mailadresser og andre kommunikationssystemer, der skal indføres forstærket overvågning/bemanding af Iværksættelse af medieovervågning Kommunikationsafdelingen skal hurtigst muligt efter aktiveringen af beredskabsledelsen iværksætte systematisk overvågning af udvalgte medier (tv, radio/net-radio og hjemmesider), se kapitel Iværksættelse af rapportering fra decentrale enheder m.fl. Rapportering fra områderne og de decentrale enheder kan iværksættes, såfremt beredskabsledelsen finder behov for dette. 12

13 2.2.4 Hastemeldinger fra decentrale enheder m.fl. Rudersdal Kommunes decentrale enheder m.fl. har mulighed for at sende en hastemelding til beredskabsledelsen, hvis der er indtruffen begivenhed, som ikke kan afvente regelmæssig rapportering Videre sendelse af informationer til beredskabsledelsen Under krisen/hændelsen skal alle relevante informationer umiddelbart sendes videre til stabsrummet uanset hvor og hvordan informationerne modtages. Ved etablering af beredskabsledelsen vil det blive meddelt hele organisationen i Rudersdal Kommune, hvordan der kan skabes kontakt til beredskabsledelsen via telefon og mail Beredskabsledelsens behandling af informationer om krisen Dokumentation af informationer, beslutninger m.v. Væsentlige informationer og beslutninger skal fastholdes på skrift, så der er enighed om, og klarhed over, hvad der er oplyst til og besluttet af beredskabsledelsen. Det er lederen af Sekretariatets ansvar at sikre en korrekt, effektiv og rettidig dokumentation af alle væsentlige informationer, møder, beslutninger m.v., sekretariatsbistand til beredskabsledelsen, jf. pkt Det indebærer bl.a.: Vurdering af informationer om krisen Beredskabsledelsen skal - i videst muligt omfang - systematisk vurdere alle relevante informationer om krisen, så der skabes grundlag for effektiv koordination af handlinger og ressourcer (internt og eksternt) samt rettidig og målrettet krisekommunikation. I forbindelse med vurderingen skal beredskabsledelsen i særlig grad være opmærksom på informationer, som indikerer ændringer i den erkendte situation eller den forventede udvikling, herunder: Ændringer, som kan påvirke allerede iværksatte tiltag. Ændringer, som kan skabe behov for nye tiltag. Øvrige informationer sendes til støttefunktionen, som udarbejder Rudersdal Kommunes samlede situationsbillede, så disse informationer kan indgå i den samlede situationsbeskrivelse Opstilling af Rudersdal Kommunes samlede situationsbillede Kommunikationsafdelingen skal varetage opgaven med at sammensætte det aktuelle situationsbillede ud fra de informationer der er tilgængelige. Ved udarbejdelsen af det samlede situationsbillede skal støttefunktionen være opmærksom på følgende: Det samlede situationsbillede kan tage udgangspunkt i de informationer, som Rudersdal Kommune har modtaget fra interne og eksterne kilder, jf. pkt Det samlede situationsbillede skal udarbejdes så kortfattet som muligt (1-2 sider), fokusere på den konkrete krise/hændelse og være umiddelbart forståeligt, også for samarbejdsparter. Beskrivelserne af situationen skal i videst muligt omfang suppleres med kort (geodata) og andre relevante former for illustrationer. 13

14 Informationerne sammenfattes og præsenteres i skabelonen for Rudersdal Kommunes samlede situationsbillede. Ændringer i forhold til tidligere situationsbillede skal fremgå tydeligt. Af hensyn til krisekommunikationen skal det tydeligt fremgå, hvilke dele af situationsbilledet, der ikke må offentliggøres. Klassificerede informationer må ikke fremgå af det samlede situationsbillede. Rudersdal Kommunes samlede situationsbillede skal opdateres, når der sker væsentlige ændringer. SE SKABELON FOR DET SAMLEDE SITUATIONSBILLEDE eller sag om Beredskab og krise i Acadre 14

15 3. Koordinering af handlinger og ressourcer 3.1. Målet med koordinering af handlinger og ressourcer Målet med beredskabsledelses koordinering af handlinger og ressourcer er at opnå den bedst mulige udnyttelse af Rudersdal Kommunes kapaciteter, så konsekvenserne af krisen/hændelsen kan begrænses og situationen kan normaliseres hurtigst muligt Krav til koordinationen af handlinger og ressourcer Ved anmodninger om bistand fra Rudersdal Kommunes decentrale enheder eller eksterne aktører skal beredskabsledelsen hurtigst muligt og i videst muligt omfang søge at imødekomme behovet; enten ved at omdisponere egne ledige ressourcer eller ved at videreformidle anmodningen til andre aktører. Ved ændringer i den erkendte situation eller den forventede udvikling skal staben hurtigst muligt opstille alternative forslag og træffe beslutning om handlinger og ressourceanvendelse Typiske samarbejdspartnere under kriser Under kriser/hændelsen vil Rudersdal Kommune typisk samarbejde med en række forskellige aktører. Konkrete samarbejdspartnere identificeres afhængig af hændelsen på det første møde i beredskabsledelsen 3.3. Forholdsregler vedrørende handlinger og ressourceanvendelse Rudersdal Kommunes decentrale enheder kan iværksætte handlinger og disponere over egne ressourcer indtil beredskabsledelsen beslutter andet. Beredskabsledelsen har bemyndigelse til at centralisere beslutninger vedrørende handlinger og ressourceanvendelse Overblik over Rudersdal Kommunes ressourcer Beredskabsledelsen skal løbende have et overblik over Rudersdal Kommunes disponerede og ikke-aktiverede ressourcer, herunder de kritiske ressourcer, samt have overblik over, hvilke ressourcer der kan frigøres eller omdisponeres uden at svække den samlede indsats. Opgaven varetages med udgangspunkt i indrapporteringer fra Rudersdal Kommunes decentrale enheder, og opdeles i følgende kategorier: Aktuelle ressourcer (mandskab/materiel) til umiddelbar indsættelse Disponerede ressourcer (mandskab/materiel) Ikke-aktiverede ressourcer (reserve) (mandskab/materiel) Ressourcer, der i situationen betragtes som kritiske skal være markeret tydeligt på den samlede oversigt. 15

16 3.5. Modtagelse af anmodninger om Rudersdal Kommunes bistand Anmodninger om Rudersdal Kommunes bistand kan komme fra borgere, stat, regioner eller private organisationer. Alle anmodninger behandles af beredskabsledelsen, såfremt denne ikke har delegeret dette ansvar Ændringer i situationen Informationer om krisen, herunder det samlede situationsbillede kan pege på, at den erkendte situation/hændelse eller den forventede udvikling har ændret sig. Det kan skyldes, at der er indtruffet nye hændelser, at samarbejdspartnere har iværksæt nye tiltag m.v. Informationer der modtages om sådanne ændringer behandles af beredskabsledelsen 3.7. Opstilling af forslag vedrørende handlinger og ressourceanvendelse Ved anmodninger om Rudersdal Kommunes bistand eller ved ændringer i situationen skal beredskabsledelsen opstille og drøfte nye forslag vedrørende handlinger og ressourceanvendelse. Beredskabsledelsen beslutter hvilke enheder, der skal bidrage til at udarbejde nye forslag vedrørende handlinger og ressourceanvendelse Beslutninger vedrørende handlinger og ressourceanvendelse Beredskabsledelsen har kompetence til at træffe beslutninger vedrørende Rudersdal Kommunes handlinger og ressourceanvendelse. Visse tiltag kan dog først iværksættes efter at Rudersdal Kommune har indhentet politisk godkendelse. Beredskabsledelsen (kommunaldirektøren eller dennes stedfortræder) holder løbende det politiske niveau orienteret om situationen. Alle beslutninger indføres i den log der er etableret i den pågældende beredskabssituation Opfølgning på iværksatte tiltag Beredskabsledelsen følger løbende udviklingen af de iværksatte tiltag Koordinering med øvrige krisestyringsorganer Beredskabsledelsen træffer beslutning om hvem der eventuelt skal deltage som forbindelsespersoner i andre krisestyringsorganer, og hvad deres mandat er. 16

17 4. Krisekommunikation 4.1. Målet med krisekommunikation Målet med krisekommunikationen er at få direkte berørte/truede befolkningsgrupper til at tage ansvar for deres egen sikkerhed på en hensigtsmæssig måde, samt at imødekomme behovet for dialog med og informationer til pårørende, befolkningen, medier, Rudersdal Kommunes ansatte m.fl. For at nå disse mål skal kommunikationsarbejdet være en integreret del af krisestyringen Krav til krisekommunikationen Kommunikationsarbejdet skal tage afsæt i modtagernes situation og baseres på løbende analyser af mediebilledet, målgrupper og det aktuelle situationsbillede. Kommunikationen skal ske gennem både dialog, massekommunikation og elektroniske selvbetjeningsløsninger. Varsler og andre handlingsanvisende budskaber til direkte berørte/truede befolkningsgrupper skal være troværdige og målrettede. Derfor skal Rudersdal Kommune kommunikere: åbent og ud fra en reel vurdering af risici og usikkerhedsmomenter, rettidigt, let forståeligt og via flere kommunikationskanaler. Kommunikationsarbejdet skal tilrettelægges så: befolkningen og eksterne medier har nem adgang til at komme i dialog med Rudersdal Kommune. pårørende, befolkningen, medier, Rudersdal Kommunes ansatte m.fl. tidligt og løbende bliver orienteret om situationen samt Rudersdal Kommunes handlinger, vurderinger og anbefalinger fejl i eksterne mediers dækning af hændelsen bliver korrigeret 4.2. Krisekommunikationsteamet (KKT) Kommunikationsafdelingen opstiller og leder Rudersdal Kommunes krisekommunikationsteam (KKT), som er en forstærket udgave af Rudersdal Kommunes daglige kommunikationsenhed. KKT s opgave er at rådgive beredskabsledelsen og varetage Rudersdal Kommunes kommunikationsopgaver under krisen/hændelsen Aktivering af KKT Kommunikationsafdelingen indkaldes som fast medlem ved aktivering af Rudersdal Kommunes beredskabsledelse jf. pkt Chefen for Kommunikationsafdelingen eller dennes stedfortræder indkalder snarest herefter KKT. KKT skal så vidt muligt mødes inden første møde i beredskabsledelsen. På mødet orienteres om situationen, og den planlagte ansvars- og opgavefordeling for KKT justeres i forhold til den aktuelle hændelse og bemanding i KKT. 17

18 4.3 Indledende kommunikationsopgaver En lang række initiativer kan med fordel sættes i gang hurtigst muligt og i tæt samarbejde med beredskabsledelsen. De bør derfor ikke afvente det første møde i beredskabsledelsen Iværksættelse af medieovervågning og medieanalyse KKT iværksætter systematisk overvågning af eksterne medier og andre aktørers hjemmesider umiddelbart efter aktiveringen af KKT. Overvågning og analyse af mediebillede skal bidrage til Rudersdal Kommunes samlede situationsbillede, den skal danne grundlag for Rudersdal Kommunes presse- og kommunikationsstrategier samt sikre, at fejlagtige oplysninger kan blive korrigeret. Overvågningen bør analyseres og dokumenteres inden første møde i beredskabsledelsen Foreløbig pressestrategi I forbindelse med kriser/hændelser vil medierne hurtigt henvende sig for at få udtalelser fra Rudersdal Kommune. KKT skal derfor hurtigt få fastlagt og godkendt en første pressestrategi, som distribueres til alle dele af organisationen. Strategien bør som minimum omfatte følgende: Hvem udtaler sig på Rudersdal Kommunes vegne (talsmandshierarki). Foreløbige budskaber (kan være af afventende karakter). Eventuelle ændringer af faste procedurer for håndtering af henvendelser fra pressen Forberedelse af det videre kommunikationsarbejde For at sikre fremdriften i det videre kommunikationsarbejde kan KKT umiddelbart: Opdatere kontaktinfo for kommunikations-/presseansvarlige hos samarbejdspartnere. Opdatere kontaktinfo for kommunikations-/presseansvarlige i egen organisation. Tilpasse/klargøre distributionslister til pressemeddelelser (e-post). Tilpasse/klargøre distributionslister til kommunikationsbriefinger (e-post). Varsle it-ansvarlige om behovet for opdateringer af hjemmesiden. Udarbejde/ajourføre scenariebaserede fakta ark og baggrundsmateriale. Hvis der er tale om en hændelse, hvor ekstraordinært mange borgere og medier vil henvende sig direkte til Rudersdal Kommune, kan KKT desuden: Aktivere kø-systemet og nødforsiden på hjemmesiden, så vi dels kan målrette og forenkle kommunikationen, dels kan sætte borgerne i kø til hjemmesiden, så den ikke lægges ned på grund af overbelastning. Forberede aktivering af standardsvar på e-posthenvendelser. I tilfælde af sundhedsberedskabshændelser kan kommunens borgere evt. henvises til akuttelefonen 1813 for information om hændelsens påvirkning på borgerne Første orientering til af medierne Straks efter at den foreløbige pressestrategi er fastlagt og godkendt af beredskabsledelsen kan der udsendes en kort orientering til udvalgte eksterne medier. Orienteringen sendes som en e-post til Ritzau, DR, TV2 Nyhederne, og lokalmedierne og bør som minimum indeholde: En kort orientering om hændelsen og Rudersdal Kommunes involvering i håndteringen. 18

19 Oplysninger om Rudersdal Kommunes talsmand, og hvordan pressen bør kontakte Rudersdal Kommune. Tidspunkt for hvornår Rudersdal Kommune forventer at kunne offentliggøre yderligere information Første nyhed på hjemmesiden og intranet For at synliggøre over for offentligheden og medarbejdere, at Rudersdal Kommune er i færd med at håndtere konsekvenserne af den indtrufne hændelse, skal der offentliggøres en kort nyhed på Rudersdal Kommunes hjemmeside og intranet. Nyheden skal som minimum indeholde følgende informationer: En kort orientering om hændelsen og Rudersdal Kommunes involvering i håndteringen En foreløbig vurdering af konsekvenserne Fakta ark om Rudersdal Kommunes beredskab Kø-systemet og nødforsiden på hjemmesiden bør aktiveres, så det undgås at hjemmesiden lægges ned på grund af overbelastning. Hvis Facebook-profil og/eller Twitter-profil er oprettet kan disse også anvendes som kanaler. Nyheden udarbejdes på dansk og engelsk og godkendes af beredskabsledelsen inden offentliggørelse Første kontakt til relevante samarbejdsparter De enkelte sektorer udtaler sig for egne ansvarsområder. Hvor relevant bør information til pressen koordineres mellem sektorerne. For at sikre koordination af kommunikations- og pressearbejdet skal l KKT tage kontakt til de presseansvarlige hos relevante samarbejdsparter for at aftale: Hvem der er lead på forventede presse-issues. Særlige strategiske eller sikkerhedsmæssige hensyn. Procedure for gensidige orienteringer, fx tidspunkter for næste telefonmøde Forberedelse/deltagelse i beredskabsledelsens møder Den presseansvarlige repræsenterer KKT under møderne i beredskabsledelsen. Andre af KKT s ressourcepersoner kan efter behov deltage som observatører, så at de ikke efterfølgende skal opdateres om situationsbilledet, beslutninger m.v. Inden mødet skal KKT sende en kortfattet analyse af mediebilledet til beredskabsledelsen, jf. pkt KKT forbereder følgende oplæg inden mødet Hidtidige strategier og initiativer. KKT s behov for ressourcepersoner og anden støtte fra basisorganisationen. Samarbejde med Rudersdal Kommunes decentrale enheder, eksterne aktører, den nationale krisestab (NOST)samt beredskabsstaben ved Nordsjællands politi. Beslutning af kommende kommunikationsinitiativer og -strategier Det videre kommunikationsarbejde Indkaldelse af ekstra personel til udvidet bemanding og afløsning Hvis beredskabsledelsen har besluttet, at KKT kan styrke bemandingen med ressourcepersoner fra den øvrige del af organisationen, skal KKT vurdere behovet for yderligere personale, både umiddelbart og senere som led i en afløsning. 19

20 I vurderingen skal der blandt andet tages hensyn til: Forventede antal henvendelser fra eksterne medier og borgere. Krisens forventede varighed Kommunikationsstrategi og -plan Som grundlag for det videre kommunikationsarbejde udarbejder KKT en strategi og plan for den videre indsats. Strategien og planen ajourføres efter behov og distribueres til beredskabsledelsen, og relevante dele af Rudersdal Kommunes organisation, jf. punktet Kommunikationsbriefinger nedenfor Aktivering af telefonsluse og e-post-standardsvar Hvis beredskabsledelsen beslutter at aktivere den særlige telefonsluse og de forberedte standardsvar på e-posthenvendelser til hhv. Rudersdal Kommunes hovedtelefonnummer og hovedpostkasse påhviler det KKT at: Igangsætte klargøring af lokaler og tekniske faciliteter, jf. planen herfor. Briefe og instruere operatører Produktion af tekster og grafik KKT skal hurtigst muligt tilpasse forberedte (scenariebaserede) tekster til den aktuelle hændelse. Herudover skal KKT producere de redaktionelle produkter, der er omtalt i kommunikationsstrategiog planen. Det omfatter blandt andet tekster, billeder og grafik til: Intranet og hjemmeside (nyheder og eventuelt temaside). Faktaark og andet baggrundsmateriale. Infobreve til pårørende Koordination med interne og eksterne talsmænd / kommunikationsansvarlige For at sikre løbende koordination og gensidig orientering om strategier og kommunikationsinitiativer skal KKT løbende holde kontakt med presseansvarlige og talsmænd i og uden for egen organisation; enten forud eller lige efter stabsmøder og pressemøder eller i forbindelse med aktuelle pressehenvendelser. Koordinationen kan med fordel gennemføres som telefonmøder med flere deltagere Kommunikationsbriefinger På baggrund af bidrag fra KKT orienteres relevante dele af Rudersdal Kommunes egen organisation løbende om pressehenvendelser, kommunikationsstrategi, mediebillede, intern og ekstern kommunikation samt svarberedskaber Åbning af pressecenter Hvis beredskabsledelsen beslutter at åbne et pressecenter for medierne, skal KKT igangsætte klargøring af lokaler, tekniske faciliteter og adgangskontrol, jf. planen herfor Afholdelse af pressemøde Hvis beredskabsledelsen beslutter at afholde et pressemøde, påhviler det KKT, at: Indkalde til pressemødet. Igangsætte klargøring af lokaler, tekniske faciliteter og adgangskontrol, jf. planen herfor. Der bliver fremstillet et pressekit til uddeling og præsentationsmaterialer Afslutning af KKT s arbejde Beredskabsledelsen beslutter hvornår KKT afslutter sit arbejde, og hvordan opgaver, der bør fortsætte overdrages til relevante enheder i Rudersdal Kommunes basisorganisation. 20

21 5. Beredskab/planlægning Når Rudersdal Kommune aktiverer sin generelle beredskabsplan vil implementeringen foregå som planlagt i de 4 første kapitler uanset hændelsestype. Den operative indsats vil til gengæld være vidt forskellig fra den ene hændelse til den anden Sundhedsberedskab Sundhedsberedskabet dækker de foranstaltninger der har med omsorg og sundhed for borgerne at gøre, og omfatter således den mest sårbare del af kommunen. Det berører Ældreområdet Børneområdet Skole og Familie Psykiatri & Handicap. Planen tager sit udgangspunkt i kommunens daglige ressourcer og organisation som tilpasses den aktuelle situation med henblik på at hjælpe og støtte borgerne ved ekstraordinære og komplicerede hændelser, herunder krise og krig. De organisatoriske tilpasninger beskrives i efterfølgende afsnit. Det bemærkes at der defineres dels en sundhedsberedskabsledelse, dels en sundhedsberedskabsgruppe under Ældreområdet, idet Ældreområdet står centralt i opgaveløsninger i sundhedsberedskabet. Personalet på de enkelte Institutioner har derfor en vigtig funktion i at ajourføre områdernes beredskabsforberedelser lagt i beredskabsmapper, instrukser og aktions-kort, således at personalet straks kan iværksætte de nødvendige foranstaltninger inden redningsberedskabet ankommer. Afhængig af situationen kan planens delelementer iværksættes selektivt. Planen har som forudsætning en risiko- og sårbarhedsvurdering, som forudsætter et samarbejde mellem institutionerne i de involverede områder. Yderligere tager planen også højde for komplementære situationer, der skyldes hændelser i andre kommuner og regioner, herunder forceret udskrivning af borgere fra hospitalerne. Lovgrundlag, definition og formål. Følgende love og bekendtgørelser danner det overordnede grundlag: Sundhedsloven. Beredskabsloven. Epidemiloven. Lægemiddelloven. Bekendtgørelse og planlægning af sundhedsberedskabet m.v. Definitioner. Beredskabet i den primære sundhedstjeneste er sundhedsberedskabet i den del af sundhedsvæsenet, der ligger uden for hospitalerne. Kommunens opgaver omfatter ældreområdet med hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentrene, sundhedsplejen for børn og unge samt pleje og omsorg til borgere i botilbud under Psykiatri og Handicap. 21

22 Regionens opgaver omfatter planlægning og inddragelse af praksissektionen på sygesikringsområdet, herunder praktiserende læger, speciallæger, psykologer m.v., samt det præhospitale og det kriseterapeutiske beredskab. Kommunens opgaver. Sundhedsberedskabs opgaver i en beredskabssituation er: Videreførelse af daglige opgaver i nødvendigt omfang. Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra hospitaler samt andre syge og smittede fra eget hjem. Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske sygdomme. Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder evt. krisestøtte. Aktivering af sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabet kan aktiveres af kommunens egen beredskabsledelse, AMK-vagtcentralen eller embedslægen. Se bilag 8.2. Organisation. Beredskabet planlægges og ledes af beredskabsledelsen. Beredskabsledelsen kan aktivere kommunens sundhedsberedskab via Ledelsen af sundhedsberedskabet som er sammensat således: - 1 kontorchef fra ældreområdet, med sundhedsfaglig kompetence - 1 ledende medarbejder fra Børneområdet - 1 afdelingschef fra Psykiatri og Handicap - 1 skoleinspektør eller ledende medarbejder fra Skole og Familie - 1 halinspektør eller ledende medarbejder fra Kulturområdet - 1 koordinerende sygeplejerske Administrativt personale fra Ældreområdet. Sundhedsberedskabet må forventes, hurtigt at blive belastet i en given situation, og områderne vil således modtage informationer fra KBL, når der skal ændringer i de daglige rutiner. Da sundhedsberedskabet er forankret i både et regionalt og i et kommunalt regi, forudsættes en planlægning og koordination mellem region og kommune via AMK-vagtcentralen. Afsnit som indgår i sundhedsberedskabet: Den primære sundhedstjeneste Ældreområdet Psykiatri og Handicap Ekstraordinær udskrivning fra sygehuse Håndtering af pandemi og smitsomme sygdomme CBRNE-beredskab Krisestøttende beredskab Lægemiddelberedskab Øvelser og uddannelse Desuden kan indholdet i flg. afsnit være relevante i forhold til sundhedsberedskabet: 5.2. Børneområdet 5.3. Skole og Familie 5.4. Ekstraordinær pasning af børn 22

23 5.5. Kulturområdet 5.8. Store lokaler og haller til brug ved evakuering Udgangspunktet er kommunens daglige ressourcer og organisation som tilpasses den aktuelle situation med henblik på at hjælpe og støtte borgerne ved ekstraordinære og komplicerede hændelser, herunder krise og krig. Yderligere tager planen også højde for komplementære situationer, der skyldes hændelser i andre kommuner og regioner, herunder forceret udskrivning af borgere fra hospitalerne Den primære sundhedstjeneste Planlægningen af beredskabet omfatter 2 hovedelementer: Planlægning for videreførelse af de daglige opgaver, og Tilpasset de ændrede krav, der følger en given situation. Ansvaret for planlægningen af de daglige opgaver gennemføres ved de relevante driftsområder. Hertil kommer så de opgaver som pålægges fra Beredskabsledelsen. Personkredsen. Den primære sundhedstjenestes personale omfatter alt sundhedspersonalet uden for sygehusene. Det sundhedsfaglige personale, suppleres med områdernes administrative personale Videreførelse af daglige opgaver Hjemmeplejen For at løse de særlige pålagt beredskabsmæssige opgaver i ekstraordinære situationer, vil medarbejderne generelt blive udsat for et forøget arbejdspres. Det vil derfor være nødvendigt med en omprioritering, således at kun de absolut nødvendige opgaver udføres med mindst muligt tidsforbrug. Hjemmeplejen yder hjælp til ca klienter der fordeler sig indenfor kategorierne: Hjemmepleje Hjemmesygepleje Nødkald En ændret prioritering kan betyde, at meget plejekrævende borgere kan indkvarteres på plejecentre på kommunens arealer for midlertidige pladser. For borgerne gælder, at der i den særlige situation ikke ydes praktisk bistand. I stedet skal disse timer anvendes til at: At borgerne får mad og drikke, medicin og toiletbesøg. Akut sygepleje fortrinsvis til borgere i terminalfasen, i morfikabehandling, i dialysebehandling, borgere med behov for IV-medicin og daglige insulininjektioner samt borgere med andre komplekse sygeplejeopgaver, der ikke kan undvære hjælp. Sundhedstjenesten Den ledende sundhedsplejerske er ansvarlig for en planlægning, der sikrer, at de nødvendige daglige opgaver videreføres i sundhedsplejen. 23

24 Der er behov for 5 fuldtidsbeskæftigede sundhedsplejersker for at opretholde indsatsen overfor nyfødte og børn med akutte behov. Den kommunale ansatte læges daglige opgaver kan bortfalde. Dette bevirker, at den kommunale læge samt de resterende sundhedsplejersker kan varetage andre sundheds- og omsorgs opgaver Supplerende opgaver i en beredskabssituation I en beredskabssituation vil det være nødvendigt at prioritere de supplerende opgaver ud fra retningslinier, der fastlægges af ledelsen af sundhedsberedskabet på baggrund af de indtrufne hændelsers karakter og omfang. Nedenfor angives de opgaver, der efter konkret vurdering kan pålægges hjemmeplejen og sundhedsplejen. Hjemmeplejen Vejledning til befolkningen om sundhedsforhold Frivillig vejledning i hygiejne til personale i institutioner og indkvarteringssteder m.m. Vejledning i forebyggelse i behandling af almindelige infektions- og epidemiske sygdomme i samarbejde med embedslægen. Krisestøtte og omsorg. Personale: Primære sygeplejersker Terapeuter Basispersonale Sundhedstjenesten Vejledning til befolkningen om sundhedsforhold. Vejledning i hygiejne til personale i daginstitutioner og indkvarteringssteder m.m. Vejledning i forebyggelse og behandling af almindelige infektions- og epidemiske sygdomme i samarbejde med embedslægen. Krisestøtte og omsorg til skolebørn Den ledende sundhedsplejerske er kommunens faglige rådgiver for Natur, Park og Miljøafdeling eller forsyningsvirksomheden ifm. hændelser relateret til: Drikkevand Renovation Energiforsyning Hjælpemidler Større hjælpemidler kan kun i noget omfang udbringes. Imidlertid må der oprettes mindre depoter, for absolut nødvendige hjælpemidler. (sygeplejeartikler m.m.). Der er i det daglige mindre, depoter med sygeplejeartikler og hjælpemidler til akutte behov. Udbringning af materiale til nøddepoterne udføres/koordineres af brandvæsenet. Mad-service Den kommunale Mad-service til pensionister skal opretholdes, og der må være mulighed for kapacitetsudvidelse. Kvaliteten tilpasses de givne muligheder. Visitation til mad service må ske efter forholdene efter retningslinier givet af beredskabsledelsen. 24

25 Ældreområdet Hændelser Efterfølgende er beskrevet hvilke hændelser der kan påvirke Ældreområdets kerneydelser. Ældreområdet vil blive påvirket af følgende hændelser: Øget sygefravær pga. f.eks. en pandemi, hvor 50 % af medarbejderne ikke er på arbejde i hjemmepleje, plejecentre, aktivitetscentre, visitation m.fl. og administration. Øget sygelighed blandt borgerne pga. f.eks. pandemi. Bygningerne kan ikke anvendes som arbejdsplads eller bolig for borger pga. f.eks. brand, manglende varme eller el i længere tid. Katastrofer i det omkringliggende samfund som øger henvendelserne og anmodninger om hjælp og f.eks. madudbringning. Opgaver Følgende opgaver skal løses: Indkaldelse af personale på afspadsering, fri- eller feriedage, hvis > 50% sygefravær, eller hvis der er en stor oversygelighed blandt borgerne. Personale der ikke er sundhedsuddannet kan indkaldes til omsorgsopgaver der støtter sundhedspersonalet. Se afsnit 5.4 vedr. evt. nødpasning af børn af personale. Der varetages kun livsvigtigt arbejde, som er defineret til: Borgerne skal have mad, drikke, medicin, toiletbesøg. Borgere med særligt behov herfor skal have akut sygepleje. Omlægning af produktion af mad i plejecentrenes køkkener hvis der ikke kan bringes varer eller hvis portionsantallet stiger som følge af hændelsen, eller hvis der ikke er kostfagligt personale til stede. Særlige forholdsregler ved epidemiske sygdomme iværksættes og der sikres tilstrækkeligt særlige værnemidler. Der informeres om kommunikations- og kommandoveje Der skal sikres kommunikation til, og ændret samarbejdsgang med eksterne leverandører (medicin, sygeplejeartikler, vask, indkøb, leverancer til køkkener) Ledelse Pleje- og aktivitetschefen leder den operative indsats og har kompetence til at træffe de nødvendige ledelsesmæssige beslutninger, i samarbejde med ældreområdets sundhedsberedskabsgruppe (se sammensætning af sundhedsberedskabsgruppen nedenfor). Organisation 25

26 Med henblik på at koordinere opgaverne er etableret en sundhedsberedskabsgruppe bestående af: Pleje- og Aktivitetschefen Den Koordinerende sygeplejerske Lederen af pleje- og genoptræningscenter Skovbrynet Lederen af Hjemmeplejen Gruppen definerer overgang fra normal drift til nøddrift og beredskabets ikrafttræden. Gruppen modtager dagligt informationer fra de forskellige driftsenheder og prioriterer og koordinerer arbejdet, samt sikrer kommunikation. Beredskabsgruppen refererer til ledelsen af sundhedsberedskabet og koordinerer sine tiltag med denne. Gruppen benævnes Ældreområdets sundhedsberedskabsgruppe. Relevante medarbejdere i ældreområdet inddrages efter behov. Bemanding og materiel Afhængig af omfanget af forfald blandt medarbejdere og sygelighed blandt borger, skal der indkaldes ekstra mandskab. Der skal indkaldes, hvis der er forfald på mere end 50% Det er sundhedsberedskabsgruppen der delegerer beslutning herom til de enkelte institutioners beredskabsledere. Der kan opstå behov for værnemidler mod infektioner Der kan opstå behov for ekstra kommunikationsudstyr(walkie-talkie) hvis mobil- og telefonnet er ude af funktion. Der henvises til afsnit vedr. særligt kommunikationsudstyr. Der kan opstå behov for alternative transportmidler, hvis tjenestebiler ikke kan benyttes. Procedurer Det er Ældreområdets sundhedsberedskabsgruppe, der beslutter at denne plan træder i kraft. Hver morgen kl mødes beredskabsgruppen, modtager information fra institutionerne, gennemgår dagens behov for planlægning, omorganisering, mødeaktivitet og -form etc Psykiatri og Handicap Hændelser Administrationen i Psykiatri og Handicap vil blive påvirket af følgende hændelser: - Øget sygefravær på grund af f.eks. en pandemi, hvor 50 % af medarbejderne ikke er på arbejde i administrationen. Det vil betyde, at borgerne ikke kan bevilliges hjælp i henhold til lovgivningen og de fastsatte tidsrammer. Det kan endvidere betyde, at regninger som f.eks. husleje, el og varme ikke kan betales for de borgere, der er under administration. - Bygningerne kan ikke anvendes som arbejdsplads på grund af f.eks. brand. - Katastrofer i det omkringliggende samfund som øger henvendelserne og anmodninger om hjælp og f.eks. genhusning. Dag- og botilbud under Psykiatri og Handicap vil blive påvirket af følgende hændelser: 26

Delindsatsplan Kommunikation. Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn]

Delindsatsplan Kommunikation. Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn] Delindsatsplan Kommunikation Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn] 1 Indholdsfortegnelse 1. Krisekommunikation...3 1.1. Målet med krisekommunikation...3 1.1.1. Krav til

Læs mere

Generel Beredskabsplan for Hørsholm Kommune 2014-2017

Generel Beredskabsplan for Hørsholm Kommune 2014-2017 Generel Beredskabsplan for Hørsholm Kommune 2014-2017 1 Forord Denne beredskabsplan er udarbejdet efter Beredskabsstyrelsens vejledning om beredskabsplanlægning samt de særlige forhold i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Billund Kommune. Plan for fortsat drift (GENEREL BEREDSKABSPLAN) Udarbejdet september Senest ajourført:. Senest afprøvet:

Billund Kommune. Plan for fortsat drift (GENEREL BEREDSKABSPLAN) Udarbejdet september Senest ajourført:. Senest afprøvet: Billund Kommune Plan for fortsat drift (GENEREL BEREDSKABSPLAN) Udarbejdet september 2013 Senest ajourført:. Senest afprøvet: *Der er bibeholdt fagudtryk og forkortelser fra beredskabet i denne plan idet

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Plan for krisestaben 2013

Bornholms Regionskommune. Plan for krisestaben 2013 Bornholms Regionskommune Plan for krisestaben 2013 November 2013 Indledning Formål Plan for krisestaben skal kunne anvendes som et praktisk og funktionelt værktøj til at opretholde den daglige drift og

Læs mere

Svendborg Kommunes GENERELLE BEREDSKABSPLAN

Svendborg Kommunes GENERELLE BEREDSKABSPLAN Side : 1 / 40 Svendborg Kommunes GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: 17. september 2013 Senest afprøvet: 4. september 2013 Side : 2 / 40 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formålet med Svendborg

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner Generel Generel Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 4 Planens gyldighedsområde... 4 Beredskabsplanens centrale præmisser... 4 Generelle bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

Region Nordjyllands. Generelle beredskabsplan. Senest ajourført: april 2013, Senest afprøvet: [dato + navn]

Region Nordjyllands. Generelle beredskabsplan. Senest ajourført: april 2013, Senest afprøvet: [dato + navn] Region Nordjyllands Generelle beredskabsplan Senest ajourført: april 2013, Af Kontoret for Bygninger og Anlæg Senest afprøvet: [dato + navn] Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formålet med Region Nordjyllands

Læs mere

Svendborg Kommunes GENERELLE BEREDSKABSPLAN

Svendborg Kommunes GENERELLE BEREDSKABSPLAN Acadre 08/35037 1/ Svendborg Kommunes GENERELLE Senest ajourført 18. oktober 2009 Senest afprøvet 14. maj 2009 Acadre 08/35037 2/ Indholdsfortegnelse Indledning... 8 Formålet med Svendborg Kommunes generelle

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Dato for gennemgang: 7. april 2016 Planens dato: 2016 BRS sagsnr. 2016/039668 Anledning

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune Generel del - januar 2014 Forord Velkommen til Beredskabsplan for Frederikshavn kommune Frederikshavn

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM

INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM INSTRUKS FOR INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM Indretning af krisestyringsrum Udarbejdet 30.oktober 2017 At sikre tilgængelighed af nødvendigt udstyr for iværksættelse af hurtig

Læs mere

PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION

PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION BILAG 2 PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION December 2015 Indhold 1 Indledning 3 SIDE 2 Opgaver 3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab 3 4 Aktivering og drift af den

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Beredskabsplan for sikker drift af Randers Kommune

Beredskabsplan for sikker drift af Randers Kommune Beredskabsplan for sikker drift af Randers Kommune Generel beredskabsplan Godkendt den xx.xx.201x Rev.: Nov13 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 4 Beredskabsplanens centrale præmisser... 4

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Holbæk Kommunes generelle Beredskabsplan. Plan for fortsat drift

Holbæk Kommunes generelle Beredskabsplan. Plan for fortsat drift Holbæk Kommunes generelle Beredskabsplan Plan for fortsat drift August 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Ansvar 3 1.4 Planens gyldighedsområde 3 1.5 Planens centrale

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Generel Beredskabsplan Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Beredskabsplanen er udarbejdet af Frederikssund Kommunes administration i efteråret 2014 og godkendt i Byrådet i vinteren

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Generel Beredskabsplan Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Beredskabsplanen er udarbejdet af Frederikssund Kommunes administration i efteråret 2014 og godkendt i Byrådet d. 28. januar

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganisationen... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Overordnede opgaver... 5 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

Roskilde Brandvæsen. Roskilde Kommune Generelle. Beredskabsplan Plan for fortsat drift 2013

Roskilde Brandvæsen. Roskilde Kommune Generelle. Beredskabsplan Plan for fortsat drift 2013 Roskilde Kommune Generelle Beredskabsplan Plan for fortsat drift 2013 Revideret d. 1 AUGUST 2013 1 INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 4 2.1 BEREDSKABSPLANLÆGNING... 4 2.2 BESKYTTELSESRUM OG SIKRINGSRUM...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Indledning... 2 1. Alarmering... 2 2. Aktivering af krisestab... 2 3. Krisestabens sammensætning...

Læs mere

TØNDER KOMMUNE GENEREL BEREDSKABSPLAN

TØNDER KOMMUNE GENEREL BEREDSKABSPLAN TØNDER KOMMUNE GENEREL BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: 22/10 2013 af Kenneth Achner Senest afprøvet: 25/4 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Aktivering og drift af Tønder Kommunes krisestab... 7

Læs mere

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Nanna Grave Poulsen

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan 1 - Høringssvar fra Sundhedsstyrelsen Hører til journalnummer: 29.30.10-P15-1-15 Herning Kommune Att: Mie Kaastrup Toft Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail

Læs mere

For at opfylde sit formål som et praktisk redskab, skal en beredskabsplan være:

For at opfylde sit formål som et praktisk redskab, skal en beredskabsplan være: 8Beredskabsplaner Organisationer med ansvar for kritiske funktioner skal råde over en beredskabsplan. Formålet er at give ledelse og medarbejdere et praktisk redskab, som de kan bruge, når ekstraordinære

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

file:///d:/migration%20server/work/ t / t /17926bd2-e43...

file:///d:/migration%20server/work/ t / t /17926bd2-e43... file:///d:/migration%20server/work/20131205t095616.302/20131205t095616.646/17926bd2-e43... Page 1 of 2 05-12-2013 From: K.F.B. Bøtker Sent: 12-11-2013 12:39:36 To: Jesper Sejersen Subject: SV: Plan for

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan Politisk godkendt: Senest ajourført: 10. oktober 2013 af Karen Skønager og Kenneth Achner Senest afprøvet: Indholdsfortegnelse 0. Forord... 4 Formålet med Tønder Kommunes sundhedsberedskabsplan...

Læs mere

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland v/chefkonsulent Frede Dueholm Nørgaard 16.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Lov- og plangrundlaget Ansvaret for sundhedsberedskabet ligger

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013 Direktionssekretariatet Beredskabsplan Generel del Norddjurs Kommune 2013 Sidst opdateret den: 17-12-2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Forord og formål... 1 1.2 Planens opbygning... 1 1.3

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR GRØNLAND. Godkendt: Den 25. juni 2010 af Naalakkersuisut. Senest ajourført: Den 24.10.14 af Beredskabskommissionens Sekretariat

BEREDSKABSPLAN FOR GRØNLAND. Godkendt: Den 25. juni 2010 af Naalakkersuisut. Senest ajourført: Den 24.10.14 af Beredskabskommissionens Sekretariat BEREDSKABSPLAN FOR GRØNLAND Godkendt: Den 25. juni 2010 af Naalakkersuisut Senest ajourført: Den 24.10.14 af Beredskabskommissionens Sekretariat Senest afprøvet: 29. januar 2014 1 Indhold OM BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på

Læs mere

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 3 NOTAT Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Det er en ambition at sikre befolkningen og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 3 Ajourføring og afprøvning... 3 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Beredskabsplan 2010 Indledning Side:

Lyngby-Taarbæk Kommune Beredskabsplan 2010 Indledning Side: Lyngby-Taarbæk Kommunes Beredskabsplan 2010-2014 Lyngby-Taarbæk Kommune Beredskabsplan 2010 Indledning Side: 1 BEREDSKABSPLAN Indledning HS/cml Indledning 1. Beredskabsplanens formål Beredskabsplanen har

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Planlægning og implementering af sundhedsberedskab Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Torvehallerne i Vejle 21. september 2011 Beredskabsplan og sundhedsberedskab Omfattende krise

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Del 1 Organisering af krisestyringen... 3 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 4 Ajourføring og afprøvning... 4 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning 1 Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød

Læs mere

Faxe Kommune Beredskabsplan

Faxe Kommune Beredskabsplan Faxe Kommune Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Information om Bredeskabsplan... 2 1.1 Formål.... 2 1.2 Planens opbygning... 2 1.3 Planen i relation til eksterne planer... 3 2. Beredskabsniveauer

Læs mere

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD SSP AKUTBEREDSKAB AKUTBEREDSKAB SSP INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD København rammes med mellemrum af akutte og voldsomme hændelser, der påvirker unge og nærområder markant. Hændelserne kan være; opgør mellem

Læs mere

Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009

Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009 Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009 - evalueringsproces, konklusioner og implementering af læringspunkter Øvelsesseminar den 11. maj 2011 Sigrid Paulsen,

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune 1. Forord:...2 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...2 2.1. Det kommunale ansvar:...3 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...4 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale 29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet sundhedspersonale i kommunerne. Formålet er at vejlede personalet i håndtering af

Læs mere

1. Aktivering af kriseledelse 8. 2. Information om krisen 12. 3. Koordinering af handlinger 14. 4. Krisekommunikation 16

1. Aktivering af kriseledelse 8. 2. Information om krisen 12. 3. Koordinering af handlinger 14. 4. Krisekommunikation 16 Beredskabsplan 2013 Indhold Indledning 3 Læsevejledning 4 Proces 5 Tidsplan 5 Om beredskabsplanen 2013 6 Beredskabsplanens centrale principper 6 Planens ajourføring og afprøvning 7 1. Aktivering af kriseledelse

Læs mere

Hedensted Kommune 2013

Hedensted Kommune 2013 Beredskabsplan for Hedensted Kommune 2013 Sidst revideret den 18.09.2013 Side 1 af 21 Forord... 4 Beredskabsplanens opbygning... 5 1. Indledning... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Opgaver... 6 1.3. Ansvar... 6

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Side 1 af 18

Side 1 af 18 14-02-2013 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Aktivering og drift af krisestab 4 1.1 Modtagelse af varsler og alarmer mv. 4 1.1.1 Hændelsen bliver identificeret ved direkte

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Ballerup Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel Sille Arildsen Konst. Administrationschef Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i dag Regionens AMK-Vagtcentral (

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: Dato:14 februar 2014 Udarbejdet af: Maiken Klitgaard Høst E-mail: maiken.klitgaard.host@rsyd.dk Telefon: 21 58 99 64 Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Dragør KOMMUNE. Beredskabsplan for Dragør Kommune 2017

Dragør KOMMUNE. Beredskabsplan for Dragør Kommune 2017 Dragør KOMMUNE Plan for fortsat drift Beredskabsplan for Dragør Kommune 2017 Denne plan er tilrettelangt med det formål at kommunen organisatorisk kan håndtere mere omfattende og alvorlige hændelser, som

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER December 2015 Indhold SIDE 1. FORORD 3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen 3 1.2 Beredskabspligt 3 1.3 Beredskabsplanens overordnede

Læs mere