Plan for fortsat drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for fortsat drift"

Transkript

1 Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel er sandsynligt f.eks. isvintre, orkaner, epidemier, forstyrrelser af forsyningssikkerheden, fødevaremangel og i værste tilfælde - krigshandlinger.

2 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Formålet med Hvidovre Kommunes Plan for fortsat drift... 4 Forudsætninger... 4 Anvendelse af planen... 4 Krisestyringens organisation... 5 Beskrivelse af driftsniveauer... 6 Opgaver... 8 Indledende opgaver ved aktivering af krisestaben... 8 Krisestabens støttefunktioner... 8 Sekretariatsbistand... 8 Aktivering... 9 Aktivering direktionen Mødested Drift i forbindelse med en aktivering Lokaler Krisestabens alternative mødested (2nd and 3rd sites) IT GIS Forplejning og indkvartering Afløsning af personel Udsendelse af nøglepersoner ved aktivering af øvrige beredskabsplaner Oprydning og afvikling Koordinering af handlinger og disponering af ressourcer Formålet Krav Bemyndigelse Beslutninger vedrørende handlinger og ressourceanvendelse Overblik over kommunens ressourcer Intern informationshåndtering og krisekommunikation Oversigt over kommunens plankompleks Beredskabspolitik Generel del

3 Risikoprofil Planer og procedurer på forvaltningsniveau Eksterne planer Sammenhæng mellem planer Det kommunale redningsberedskab Sundhedsberedskabet Miljøberedskabet Vestegnens Politi Den lokale Beredskabsstab Redningsberedskabet Niveaudelt Øvrige myndigheder Bilag... 0 Bilag 1. Alarmeringsliste... 0 Bilag 2 Liste over action cards... 0 Bilag 3 Skabelon til action card

4 Forord Vi kan ikke lide at tænke på det men der kan ske så meget. I virkeligheden har vi slet ikke lyst til at forholde os til det værst tænkelige men det bliver vi nødt til. Ekstremt vejrlig, influenzaepidemier, svigtende elforsyning, uroligheder, terror, store ulykker i industrien eller voldsomme trafikuheld på S-togseller vejnettet er noget, som sker i enhver dansk kommune. Det er noget, vi må se i øjnene, og situationer, som vi som kommune må være forberedte på. I sådanne situationer vil muligheden for at servicere borgerne blive sat under et voldsomt pres. Det gælder også for Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune skal 24/7 kunne håndtere disse situationer efter nærhedsprincippet, der betyder, at vi skal løse situationen så tæt på borgeren og hverdagen som muligt. Derfor er det vigtigt, at vi i samspil med politi, redningsberedskab, regionens sundhedsberedskab og samfundets øvrige beredskaber har et robust og fleksibelt beredskab, som kan mindske og afbøde konsekvenserne for kommunens borgere og ansatte, hvis uheldet er ude. Denne beredskabsplan udstikker retningslinjerne for vores interne håndtering af kritiske situationer og vores eksterne samspil med samfundets øvrige beredskaber. Planen er resultatet af forvaltningernes beredskabsarbejde. Engagerede medarbejdere har gennemtænkt krise- og uheldssituationer, udarbejdet handlingsplaner og samlet det til en helhed. Kommunens medarbejdere er alle en del af denne helhed. Og vi kan alle blive pålagt opgaver i beredskabssituationer, der adskiller sig fra det, vi beskæftiger os med til hverdag. Parathed, gennemtænkte handlingsplaner og omstillingsevne er det, som gør beredskabet robust og fleksibelt. Det er vigtigt, at alle medarbejdere har et overordnet kendskab og ejerskab til beredskabsplanen og et detaljeret kendskab til de krisesituationer, hvor netop deres ekspertise er krævet. Helle Adelborg Borgmester 3

5 Indledning Formålet med Hvidovre Kommunes Plan for fortsat drift I henhold til Beredskabsloven 24 og 25 skal alle kommuner udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Denne hedder i Hvidovre Kommune Plan for fortsat drift. I planen beskrives, hvem der har ansvar for, at kommunens drift kan videreføres ved varslede eller uvarslede hændelser, der vil kunne påvirke serviceniveauet i kommunen. Hvidovre Kommune skal som udgangspunkt håndtere hændelser i kommunen med egne ressourcer, uden at det får for store konsekvenser for serviceniveauet i kommunen. Kommunen skal yderligere, i tilfælde af at en eller flere varslede eller uvarslede hændelser indtræffer, iværksætte Plan for fortsat drift eller dele deraf, såfremt hændelsen vurderes at kunne påvirke serviceniveauet i kommunen. Planen skal tillige medvirke til at: begrænse konsekvenserne af hændelsen, situationen håndteres på en effektiv og professionel måde, støtte krisestaben i sine beslutninger og udførelsen af disse, borgerne m.fl. modtager klar og relevant information. Nærværende Plan (Generel del af Plan for fortsat drift) er udarbejdet af beredskabet i Hvidovre Kommune, og Beredskabschefen er overordnet ansvarlig for udformning og indhold af denne plan. Endvidere skal alle beredskabsplaner koordineres af Beredskabet. Planen er opbygget efter de fire kerneopgaver i krisestyringen: 1. Aktivering og drift 2. Håndtering af informationer 3. Koordinering af handlinger og ressourcer 4. Kommunikation og operative opgaver. Skabelonen er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen og tilpasset Hvidovre Kommune. Forudsætninger Anvendelse af planen Plan for fortsat drift skal, for den generelle dels vedkommende, beskrive, hvorledes kommunen er organiseret, og hvorledes den vil håndtere de hændelser, der kan påvirke kommunens drift. Den skal tillige anvendes af de enkelte forvaltninger eller stabe som orientering og ramme for udarbejdelsen af forvaltningernes egne beskrivelser af organisering og tiltag, der vil kunne iværksættes. Plan for fortsat drift skal sikre samarbejde og koordination imellem forvaltninger og eller stabe og eksterne samarbejdspartnere, således at der opnås en optimal udnyttelse af samtlige ressourcer med 4

6 henblik på at yde kommunens borgere og andre, der opholder sig i den, den bedst mulige service, sikkerhed og tryghed i den givne situation. Krisestyringens organisation Følgende er faste medlemmer af Hvidovre Kommunes krisestab: Direktionen Beredskabschefen Udviklingschefen Derudover vil chef eller souschef for det/de berørte områder blive indkaldt i forbindelse med aktiveringer. Herudover kan der - efter konkret vurdering - indkaldes ad hoc medlemmer blandt andet fra Kommunens øvrige enheder. Alle enheder i organisationen skal derfor planlægge for at kunne indgå i krisestaben. Organisationsdiagram over kommunens krisestab/kriseledelse: Direktionen Ad hoc ressourcepersoner Økonomi- og Stabsforvaltningen Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Børne- og Velfærdsforvaltningen By- og Teknikforvaltningen 5

7 Fuldmagt til kriseledelsen. Det følger den kommunale styrelseslov 69 at: Såfremt det under krise eller krig er umuligt at samle kommunalbestyrelsen til møde, overtager økonomiudvalget de beføjelser, der tilkommer kommunalbestyrelsen og dens udvalg. I kommuner med magistratsordning, jf. 64, overtager magistraten kommunalbestyrelsens beføjelser. Stk. 2. Er det umuligt at samle økonomiudvalget til møde under krise eller krig, styres kommunens anliggender af borgmesteren. Er det i kommuner med magistratsordning umuligt at samle magistraten til møde, styres kommunen af borgmesteren. Stk. 3. Meddelelse om anvendelse af reglerne i stk. 1 og 2 skal snarest gives til indenrigs- og socialministeren. Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunens styrelse under krise eller krig. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse af kommunen. Dette gælder også ved kriser, store ulykker, katastrofer og krig. Med vedtagelse af denne Plan for fortsat drift anerkender Kommunalbestyrelsen, at en krisesituation kan påføre kommunen så uoverskuelige økonomiske konsekvenser, at rettidig og omkostningstunge dispositioner kan være tvingende nødvendige til imødegåelse eller forebyggelse af truende eller igangværende krisesituationer. Sådanne dispositioner skal uden økonomisk loft kunne træffes af kriseledelsen uden foregående accept af kommunalbestyrelsen eller byråd. Ved førstkommende lejlighed skal kommunalbestyrelsen m.m. orienteres om eksekutive dispositioner. Enhver hændelse eller varsel om hændelse håndteres og løses rutinemæssigt af kommunens medarbejdere. Der kan dog med udgangspunkt i type, omfang og konsekvenser af en aktuel hændelse være behov for tværgående koordinering mellem flere kommunale enheder eller i alvorlige tilfælde inddragelse af det politiske niveau. Ved en hændelse vil der ofte være et skadested, hvor Beredskabet ved vagthavende indsatsleder har den tekniske ledelse af indsatsen. En hændelse i sig selv, en eskalerende hændelse eller en truende hændelse kan nødvendiggøre indkaldelse af chefer og nøglepersoner eller i særlige tilfælde kommunens krisestab. I tilfælde af særlige scenarier vil det kunne komme på tale at etablere kommunens krisestab uden forudgående indsats. Det kan dreje sig om epidemier/pandemi, større trusler, terroranslag m.m. i kommunen. Beskrivelse af driftsniveauer Når en hændelse indtræffer, og den afviger fra forvaltningernes og stabenes normale driftssituation (driftsniveau N), skal de tiltag, der er beskrevet i områdets procedurer/planer iværksættes. Den ansvarlige for den den/de berørte forvaltning(er) eller stabe foretager en vurdering af driftsniveau for opgaveløsningen og underretter herefter ledelsen i eget område. Alternativt kan vagthavende indsatsleder eller beredskabschef kontaktes. 6

8 Der skelnes mellem fire driftsniveauer: Driftsniveau N Normal driftssituation, hvor dagligdagens opgaver løses. Driftsniveau 1 Varslet/ uvarslet hændelse, som håndteres i egen forvaltning, og som ikke påvirker det fastsatte service niveau. Hændelsen kan håndteres med egne ressourcer. Driftsniveau 2 Varslet/ uvarslet hændelse, som håndteres i egen forvaltning, så længe det er muligt. Dog kan hændelser i driftsniveau 2 få indflydelse på andre forvaltningers service niveauer. Såfremt der skal koordineres mellem flere forvaltninger, bør chefer og nøglepersoner indkaldes. Driftsniveau 3 Varslet/ uvarslet hændelse som vil påvirke hele eller dele af kommunens service niveau. Disse håndteres af krisestaben. Evnen til at opretholde kommunens fastsatte serviceniveau afgør, hvorvidt hændelsen skal placeres på driftsniveau 1, 2 eller 3. Hvis serviceniveauet er upåvirket håndteres hændelsen på niveau 1. Hvis der er risiko for et nedjusteret serviceniveau, bør hændelsen håndteres på niveau 2. Hvis det er overvejende sandsynligt, at serviceniveauet skal nedjusteres i en periode, eller det bliver nedjusteret, bør hændelsen håndteres på niveau 3. Beredskabschefen og borgmesteren har mandat til på vegne af direktionen at fastsætte det endelige driftsniveau for håndtering af hændelsen. De enkelte forvaltninger pålægges orienteringspligt for hændelser i driftsniveau 2 og 3. Håndtering af hændelsen Driftsniveau 1 - egen forvaltning Ved driftsniveau 1 varetages opgaveløsningen i relevant forvaltning. Beredskabschefen eller stedfortræder orienteres om hændelsen. Driftsniveau 2 egen forvaltning med mulighed for inddragelse af andre områder. Hvis der er risiko for, at en hændelse kan medføre et nedjusteret serviceniveau, skal hændelsen håndteres på driftsniveau 2. Ved driftsniveau 2 foretager den respektive forvaltning en vurdering af, hvilke andre områder, der kan blive berørt af hændelsen. Denne vurdering skal ske på baggrund af den udarbejdede risikoanalyse. Beredskabets indsatsleder underrettes, og beredskabschefen er ansvarlig for at de berørte forvaltninger og direktionen bliver informeret, ligesom der tages stilling til, hvorvidt chefer og nøglepersoner, krisestaben eller andre indkaldes. 7

9 Driftsniveau 3 krisestaben Ved driftsniveau 3 foretager Beredskabschefen/ vagthavende indsatsleder en underretning af borgmesteren, og de beslutter herefter om krisestaben eller andre skal aktiveres. Krisestaben er ansvarlig for, at der kan træffes de beslutninger, der gør, at kommunen hurtigst muligt kommer tilbage til normal drift. Ved en akut aktivering af krisestaben skal en person fra hver forvaltning eller stab kontaktes, og de skal møde på et til lejligheden anvist sted. Der er op til den enkelte forvaltning og direktionen, hvem der møder op. Blot den fremmødte har den fornødne beslutningskompetence. Opgaver Indledende opgaver ved aktivering af krisestaben Borgmesterkontoret er ansvarlig for de indledende opgaver ved aktivering af krisestaben. De indledende opgaver omfatter: Relevante medlemmer og støttefunktioner varsles/indkaldes via telefon, sms og . Der føres en liste, hvor det fremgår hvilke personer, man har været i kontakt med, og hvornår de kan møde frem i krisestaben. Klargøring af stabsrummet iværksættes. Orientering af fremmødte/medlemmer i krisestaben. Ved indgangen opsættes der et opslag med en kort orientering om situationen. Opstart af log samt overvågning af telefon og . Generel orientering af kommunens medarbejdere. Krisestabens støttefunktioner Krisestaben kan efter behov få støtte fra nedenstående funktioner. IT og telefon (support) Borgerservice (Call-center) Planafdelingen (GIS) Kantine (forplejning) Det er forvaltningen, som har det overordnede ansvar for støttefunktionen, som har ansvaret for den nærmere planlægning, herunder ansvaret for, at de forskellige funktioner løbende kan bemandes med kvalificerede medarbejdere, når krisestaben er aktiveret, også uden for normal arbejdstid. Sekretariatsbistand Økonomi- og Stabsforvaltningen har det overordnede ansvar for at yde sekretariatsbistand til stabschefen, herunder sikre, at alle væsentlige informationer og beslutninger bliver dokumenteret og journaliseret. Sekretariatsfunktionerne omfatter logførere, sekretærer og referenter. Beredskabet har det overordnede ansvar for at udarbejde kommunens situationsbillede. De 8

10 nærmere procedurer vedrørende håndtering af informationer om krisen fremgår af nedenstående. Aktivering Aktivering direktionen + Hvis modtageren af et varsel, en alarm eller lignende vurderer, at en hændelse ikke vil kunne håndteres effektivt af kommunens daglige beredskab skal vedkommende kontakte følgende (i nævnte rækkefølge - indtil der opnås kontakt): Beredskabschefen Kommunaldirektøren Borgmesteren Børne- og Velfærdsdirektøren Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren By- og Teknikdirektøren Oplysninger om telefonnumre og adresser findes i RMG C3. Herefter beslutter en af ovenstående: om krisestaben skal aktiveres. på hvilket aktiveringsniveau (jf. tabel nedenfor). hvilke forvaltninger, der skal aktiveres. Når disse beslutninger er truffet, iværksættes aktiveringen af kommunaldirektøren. Aktiveringsniveau grøn gul - rød Varsling af chefer og nøglepersoner (informationsberedskab/forhøjet beredskab) Indkaldelse af ledere og nøglepersoner (stabsberedskab/markant forhøjet beredskab) Indkaldelse af den samlede krisestab (fuldt etableret beredskab) Beskrivelse Varsling af chefer og nøglepersoner anvendes i en situation, hvor der ikke vurderes at være behov for at aktivere og etablere krisestaben, men hvor ledere og nøglepersoner bør være orienteret om situationen. Kommunaldirektøren kontakter de sektoransvarlige, som herefter overtager underretning inden for eget sektor område. Indkaldelse af ledere og nøglepersoner anvendes i en situation, hvor der vurderes at være behov for ledernes tilstedeværelse for umiddelbart at kunne mødes og koordinere de opgaver, der måtte komme. Indkaldelse af den samlede krisestab anvendes i en situation, hvor der er behov for at kommunens ledelse og organisation kan 9

11 varetage samtlige krisestyringsrelevante opgaver med det samme og i længere tid. Målsætningen er, at krisestaben og personale møder på rådhuset inden for en time. Hvis andet mødested bliver aktuelt, skal dette meddeles i forbindelse med alarmeringen. Den praktiske del af alarmeringen sker i henhold til de enkelte områders plan for alarmering af nøglepersonel. Ved nøglepersoner forstås ledere og andet personel, der er nødvendige for at iværksætte beredskabsforanstaltninger. Aktivering sker som udgangspunkt ved udsendelse af SMS eller fra RMG C3. I aktiveringsteksten skal der minimum stå: Er det en aktivering eller blot information Beskrivelse af hændelse Hvilket driftsniveau er kommunen på Evt. mødested Respons på aktiveringen (kvittering) De(n) enkelte forvaltning(er) eller stabe skal forberede aktivering af alarmering også i situationer, hvor telefonnettet er ude af drift. Kommunaldirektøren iværksætter den overordnede alarmering af nøglepersoner, mens den enkelte sektor, institution m.v. herefter selv alarmerer relevant personale. Mødested Krisestaben mødes på Borgmesterkontoret på Rådhuset, hvis andet ikke er bestemt. Drift i forbindelse med en aktivering Såfremt hændelsens omfang og varighed nødvendiggør det, kan der tilføres hver funktion flere personaleressourcer. Der skal i så fald udarbejdes vagtplaner. Økonomi- og Stabsforvaltningen har det overordnede ansvar for kommunens informationer til borgere og medier om krisen, samt for overvågningen af mediernes dækning af situationen m.v. Økonomi- og Stabsforvaltningen har det overordnede ansvar for at betjene kommunens sikrede kommunikationsmidler, samt at modtagne og afsendte klassificerede informationer bliver journaliseret efter gældende bestemmelser. Lokaler Krisestaben vil normalt bruge et mødelokale på rådhuset. Økonomi- og Stabsforvaltningen skal sørge for at dette lokale er klargjort i forhold til: Borde 10

12 Computere (evt. netværk) Telefoner Tv og radio Projektorer Krisestabens alternative mødested (2nd and 3rd sites) Såfremt krisestaben ikke kan anvende kommunens normale lokaler og faciliteter på rådhuset, samles krisestaben på: 2nd site er By- og Teknikforvaltningen, mødelokalet Kystagerparken, Høvedstensvej 45 3rd site er Københavns Vestegns Politi, Stabsrummet, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund IT IT- afdelingen har det overordnede ansvar for, at krisestabens IT - og telefonsystemer fungerer og for at yde øjeblikkelig støtte, hvis der opstår tekniske problemer. GIS By- og Teknikdirektøren har det overordnede ansvar for, at der er ressourcer til rådighed til betjening af kommunens geografiske informationssystem (GIS) i krisestaben. 11

13 Ad hoc faciliteter til samarbejdspartnere Økonomi- og Stabsforvaltningen er ansvarlig for, at personer der tilgår fra eksterne myndigheder m.v. får stillet arbejdslokaler til rådighed. Ad hoc møderum Økonomi- og Stabsforvaltningen skal ligeledes sørge for, at andre møderum kan anvendes i situationer, hvor der er behov for møder, planlægning m.v., hvor flere fagområder og/eller samarbejdspartnere indgår. Forplejning og indkvartering Økonomi- og Stabsforvaltningen har det overordnede ansvaret for kommunens interne logistik (forplejning, hvilefaciliteter, kørsel m.v.). I tilfælde af en langvarig krise træffes der på krisestabsmødet konkret beslutning om etablering af egentlige hvilefaciliteter. Afløsning af personel Når der bliver iværksat en aktivering, skal det allerede fra begyndelsen overvejes, hvornår der skal afløses på de enkelte funktioner. Det er op til de enkelte områder/forvaltninger at sørge for afløsning af personel. Afløsningen foregår ved overlapning og personlig overlevering umiddelbart efter et krisestabsmøde. Udsendelse af nøglepersoner ved aktivering af øvrige beredskabsplaner Kommunen er forpligtet til at udsende nøglepersoner i forbindelse med aktivering af følgende tværgående stabe m.v.: KSN på politistationen National Operativ Stab International Operativ Stab Direktionen har det overordnede ansvar for udsendelse af nøglepersoner, og de udsendes i henhold til gældende procedurer for aktivering af de ovennævnte stabe. Nøglepersonerne skal: fungere som et bindeled mellem kommunens krisestab og den modtagende stab. bidrage til smidig informationsudveksling og gensidig forståelse af de valgte mål, strategier og tiltag. fungere som faglig støtte for den modtagende stab. Oprydning og afvikling I tilfælde hvor krisestaben har været aktiveret, vil det typiske forløb være, at krisestaben på et tidspunkt overdrager beslutningskompetencen til den daglige organisation, som herefter har ansvaret for den endelige færdiggørelse af indsatsen og genetablering af den daglige situation (driftniveau N) og det daglige beredskab. 12

14 Koordinering af handlinger og disponering af ressourcer Formålet Målet med krisestabens koordinering af handlinger og ressourcer er at opnå den bedst mulige udnyttelse af kommunens kapaciteter, så konsekvenserne af krisen kan begrænses, og situationen kan normaliseres hurtigst muligt. Krav Ved anmodninger om bistand fra kommunens decentrale enheder eller eksterne aktører skal krisestaben hurtigst muligt og i videst muligt omfang søge at imødekomme behovet; enten ved at omdisponere egne ledige ressourcer eller ved at videreformidle anmodningen til andre aktører. Ved ændringer i den erkendte situation eller den forventede udvikling skal krisestaben hurtigst muligt opstille alternative forslag og træffe beslutning om handlinger og ressourceanvendelse. Bemyndigelse Selve indsatsen gennemføres ved, at krisestaben styrer indsatsen. Styringen gennemføres ved at krisestaben træffer kommunens overordnede beslutninger. Øvrige beslutninger træffes i henhold til det i kommunen definerede sektoransvar. Krisestaben træder i funktion i situationer, hvor der er et akut behov for at træffe beredskabs- og driftsmæssige beslutninger, men hvor Kommunalbestyrelsen ikke kan indkaldes. Det kan være i situationer, hvor Kommunalbestyrelsen ikke fysisk kan indkaldes eller i situationer, hvor det må forudses, at beslutninger skal træffes så hurtigt og hyppigt, at det ikke er praktisk muligt at indkalde Kommunalbestyrelsen med henblik på at træffe de enkelte beslutninger. Krisestaben beslutter indenfor følgende områder: Forandringer i serviceniveauer og opgaver. Omfordeling af kommunens ressourcer. Angiver indretning af, vurderer behovet for og arbejder for koordination eller prioritering af samfundsvigtig virksomhed inden for kommunens geografiske område. Forhold som berører den enkelte og grupper af mennesker. Spørgsmål, som stilles til en tilgrænsende kommune eller af Regionsrådet. Anmodning om bistand fra en anden kommune, myndighed eller organisation. Prioritering og samordning af knappe ressourcer. Samordning af ledelsen af kommunens virksomhed. Andre beslutningsområder, der under en krise har en vigtighed, der kræver en beslutning af krisestaben. Gennemfører kommunens informations og kommunikationsvirksomhed jf. særlig plan. Beslutninger vedrørende handlinger og ressourceanvendelse Krisestaben træder i funktion på vegne af Kommunalbestyrelsen og kan træffe beslutninger i henhold til den kommunale styrelseslov 31 og 22, stk

15 I henhold til almindelig stillingsfuldmagt er beredskabschefen bemyndiget til på vegne af Kommunalbestyrelsen og Beredskabskommissionen i det daglige at forestå det udøvende operative redningsberedskab i kommunen. Kommunens enheder kan iværksætte handlinger og disponere over egne ressourcer indtil krisestaben beslutter andet. Lederen af krisestaben har bemyndigelse til at centralisere beslutninger vedrørende handlinger og ressourceanvendelse. Overblik over kommunens ressourcer Krisestaben skal løbende have et overblik over kommunens disponerede og ikke-aktiverede ressourcer, herunder de kritiske ressourcer, samt have overblik over, hvilke ressourcer der kan frigøres eller omdisponeres uden at svække den samlede indsats. Opgaven varetages i krisestaben og opdeles i følgende kategorier: Aktuelle ressourcer (mandskab/materiel) til umiddelbar indsættelse Disponerede ressourcer (mandskab/materiel) Ikke-aktiverede ressourcer (reserve) (mandskab/materiel) Ressourcer, der i situationen betragtes som kritiske, skal være markeret tydeligt på den samlede oversigt. Intern informationshåndtering og krisekommunikation. Intern informationshåndtering og krisekommunikation sker i henhold til Politik for kommunikation i kriser. Planen er udarbejdet af Udvikling og Kommunikation og findes på Insites. Oversigt over kommunens plankompleks Plan for fortsat drift er opbygget med nærværende generelle del, hvori der gives en generel beskrivelse af kommunens set up i forhold til ikke-normale driftssituationer, samt generelle beredskabsmæssige forhold. Den generelle del skal endvidere virke som vejledning, når andre planer skal udarbejdes. Beredskabspolitikken beskriver de overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver løses og skal bidrage til at forankre fælles værdier og mål for kommunens samlede beredskab. Risikoprofilen giver et øjebliksbillede af de risici, som de enkelte forvaltninger har identificeret indenfor eget sektoransvar. Herudover findes en række planer/procedurer på forvaltningsniveau, som typisk dækker over handlingsorienterede procedurer for håndtering af specifikke hændelser, der kan indtræffe som planlagte, uvarslede, eller hændelser hvor der gives et vist varsel. Endelig er der som supplement hertil en række eksterne planer, som typisk beskriver de lokale forhold på den enkelte institution eller planer for særlige områder som eksempelvis for Forsyningen eller Sundhedsberedskabet. Disse planer opbevares hos den forvaltning, der har sektoransvaret. 14

16 Beredskabspolitik Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan opgaver,der sikrer den fortsatte drift skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage til at skabe og forankre fælles værdier og mål for kommunens samlede beredskab. Beredskabspolitikken skal ses i sammenhæng med kommunens generelle Plan for fortsat drift. Kommunens samlede beredskabsprogram konkretiserer, hvordan kommunens korvaltninger og stabe inden for en fireårig periode skal udmønte politikkens mål. Generel del Den generelle del indeholder en generel beskrivelse af plangrundlag og sammenhænge. En generel beskrivelse af kommunens organisering i forhold til ikke normale driftssituationer, samt beskrivelser af kommunens ledelse, som angiver de overordnede retningslinjer for ledelsens struktur, kommunikation og alarmering gældende til imødegåelse af hændelser. Risikoprofil Risikoprofilen er udarbejdet som en samlet profil for Hvidovre Kommune, mens de identificerede risici er registreret på forvaltningsniveau. Alle trusler og risici er identificeret af personalet i de enkelte forvaltninger. 15

17 De identificerede hændelser er meget forskellige, og det er dermed ikke sikkert, at de forskellige områder/ afdelinger skal respondere på samme måde ved samme hændelse. Der kan også forekomme hændelser, som rammer alle, men kun kan løses af en enhed, som eks. Itnedbrud. Denne hændelse rammer mange, men genopretningen er en del af It-afdelingens sektoransvar. Planer og procedurer på forvaltningsniveau Øvrige planer og procedurer skal være udarbejdet på forvaltningsniveau som et hjælpeværktøj til igangsætningsfasen ved hændelser eller blot varsel om hændelser, som lægger udover alle de situationer som kommunen håndterer i normal drift. Planer og procedurer er opbygget som rammeplaner, der som minimum angiver: Situation - hvilken situation der er tale om? Opgave hvad er det for en ekstraordinær opgave der skal løses? Udførelse - hvordan løses opgaven? Logistik ressourcer og forhold som har betydning for løsningen af opgaven. Kommunikation kommunikationsmidler og information. Eksterne planer Institutionernes planer og procedurer er ligeledes forankret på forvaltningsniveau, og de skal kvalitetssikres og valideres på dette niveau. Der vil kunne forekomme planer og procedurer der skal udarbejdes efter en fælles skabelon. Krav og skabeloner vil tilgå fra den myndighed, der stiller kravet. Beredskabspolitikken og Plan for fortsat drift skal godkendes af beredskabskommissionen med indstilling til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på udtalelse hos Beredskabsstyrelsen. 16

18 Sammenhæng mellem planer I kommuneplanen kan der optages bestemmelser af beredskabsmæssige interesser. I lokalplaner kan anføres bemærkninger om friholdelse af arealer til beredskabsmæssige formål. Det kommunale redningsberedskab Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen, der har nedsat en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Jf. Beredskabsloven 12 stk.1 skal Kommunen kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Der er for Hvidovre Kommune udarbejdet og politisk godkendt en plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet, som beskriver beredskabets serviceniveau. Planen indgår som en delplan i den samlede beredskabsplan for Kommunen. Sundhedsberedskabet Sundhedsberedskabet er en del af den civile sektors beredskab og det samlede nationale beredskab. Forpligtelsen til at planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af større hændelser påhviler alle offentlige myndigheder. Formålet med sundhedsberedskabet er specifikt at sikre sundhedsvæsenets evne til at kunne udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. ud over det daglige beredskab, såvel ved større ulykker og hændelser, herunder krig. Det samlede sundhedsberedskab er opdelt i følgende delelementer: - Sygehusberedskabet, herunder den præhospitale indsats - Beredskabet i den primære sundhedstjeneste - Lægemiddelberedskabet - Det kriseterapeutiske beredskab Den kommunale del af beredskabet er den del af den primære sundhedstjeneste som vedrører hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre. Børne- og Velfærdsforvaltningen er ansvarlig for at planen opdateres og at alt personale er bekendt med planen. Planen indgår som en delplan i den samlede beredskabsplan for Kommunen. Miljøberedskabet I henhold til Beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, 12, er det bl.a. det kommunale redningsberedskabs opgave, at kunne yde en forsvarlig akutindsats i forbindelse med miljøuheld mv. Når den akutte indsats er overstået overgives den endelige indsats, herunder oprydning, til kommunens miljøafdeling i henhold til deres miljøberedskabsplan. 17

19 Planen indgår som en delplan i den samlede plan for Kommunen. Vestegnens Politi Den lokale Beredskabsstab Den samlede indsats ved større skader koordineres af politiet (Retsplejelovens 108) i regi af den lokale Beredskabsstab. Den lokale beredskabsstab består af en chefstab, en operationsstab, en stabsgruppe og et stabssekretariat. Kommunen er i den forbindelse repræsenteret ved beredskabschefen i den lokale beredskabsstab. Redningsberedskabet Niveaudelt Det samlede redningsberedskab er opbygget i to niveauer, hvor niveau 1 er den enkelte kommunes daglig beredskab. Udover almindelig mellemkommunal bistand ydes der på niveau 3 assistance til brand- og redningsindsatser, samt akutte uheld med farlige stoffer fra Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved. På niveau 3 ydes der assistance fra Beredskabsstyrelsen Sjælland dels ved langvarige og mandskabskrævende rednings-, miljø- eller brandindsatser, dels ved indsatser, der kræver specialmateriel. Øvrige myndigheder Militær hjælp, herunder støtte fra hjemmeværnet, kan ved en større fredstidskatastrofe (f.eks. kan bæltekøretøjer til snekatastrofer rekvireres via politiet). 18

20 Bilag Bilag 1. Alarmeringsliste Alarmeringsoversigt Hvidovre Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Indledning... 2 1. Alarmering... 2 2. Aktivering af krisestab... 2 3. Krisestabens sammensætning...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel Sille Arildsen Konst. Administrationschef Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i dag Regionens AMK-Vagtcentral (

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009 Ishøj Kommune Beredskabsplan 2009 Indhold Forord 1. Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 7 1.3 Planens omfang... 8 1.4 Sammenhæng mellem kommunens beredskab og andre

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Beredskabsplan for Greve Kommune

Beredskabsplan for Greve Kommune 15. september 2009 Beredskabsplan for Greve Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet Indhold Forord Indledning 1 Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

1. Aktivering af kriseledelse 8. 2. Information om krisen 12. 3. Koordinering af handlinger 14. 4. Krisekommunikation 16

1. Aktivering af kriseledelse 8. 2. Information om krisen 12. 3. Koordinering af handlinger 14. 4. Krisekommunikation 16 Beredskabsplan 2013 Indhold Indledning 3 Læsevejledning 4 Proces 5 Tidsplan 5 Om beredskabsplanen 2013 6 Beredskabsplanens centrale principper 6 Planens ajourføring og afprøvning 7 1. Aktivering af kriseledelse

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Forord... 2 1. Information om beredskabsplanen... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 2 1.3 Beredskabsplanen

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Rednings- beredskabsplan

Rednings- beredskabsplan Rednings- beredskabsplan Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Beredskabsplanens opbygning... 4 1. Indledning... 5 1.1. Formål... 5 1.2 Opgaver... 5 1.3. Ansvar... 5 1.4. Gyldighedsområde... 5 1.5. Generelle

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Delplan for Social og Sundhed

Delplan for Social og Sundhed Delplan for Social og Sundhed Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Social og Sundhed... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Sundhedsfaglig indsats under IOS. - ansvarsfordeling og organisering

Sundhedsfaglig indsats under IOS. - ansvarsfordeling og organisering Sundhedsfaglig indsats under IOS - ansvarsfordeling og organisering Sundhedsfaglig indsats under IOS ansvarsfordeling og organisering Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab REFERAT Kommunaldirektør Forum: Politisk forberedelsesgruppe Dato: 9. marts 2015 Tid: 08.00-09.00 Sted: Glostrup Rådhus, Møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Bekendtgørelse af beredskabsloven

Bekendtgørelse af beredskabsloven LBK nr 137 af 01/03/2004 Bekendtgørelse af beredskabsloven Herved bekendtgøres beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 293 af 30.

Læs mere

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL.

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. OBS! Der vil hele tiden blive tilføjet nye informationer til uddannelsen så som sted, tid etc. - se løbende her på siden. Lektions nummer

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Delplan for Administrationen

Delplan for Administrationen Delplan for Administrationen Hedensted Kommune 2013 nen Delplan for Administratio- Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan... 3 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Afdelingernes opgaver...

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Vagtcentraler i Midtjylland...2 Bilag 1: Notat - Vagtcentraler i Midtjylland - august 2015...2 3.3 Socialtilsyn Midtjylland...28 Bilag 1:

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundhedsberedskabsplan for Københavns og Frederiksberg Kommuner 2002

Frederiksberg Kommune. Sundhedsberedskabsplan for Københavns og Frederiksberg Kommuner 2002 Frederiksberg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Københavns og Frederiksberg Kommuner 2002 Opdateret 30.september 2005 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING GENERELT OM SUNDHEDSBEREDSKABET... 5 1.1 FORMÅL

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Jakob Larsen og Lars Hviid, Aarhus Brandvæsen Mogens Bjørn Nielsen og Lone Mossin, Kontekst: Byens vand er en

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017 Sundhedsberedskabsplan Silkeborg Kommune 2014-2017 Godkendt af Byrådet 16. december 2013 Birthe Krarup Juhl Johanne Helboe Nielsen Sagsnr.: 13/36622 Analyse & Udvikling Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Beredskabsloven. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Kapitel 2 Det statslige redningsberedskab. Kapitel 3 Det kommunale redningsberedskab

Beredskabsloven. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Kapitel 2 Det statslige redningsberedskab. Kapitel 3 Det kommunale redningsberedskab 660 af 10/06 2009. Beredskabsloven Beredskabsloven Nr. 1054 af 23. december 1992 Indenrigsministeriet Jf. lovbek. nr. 660 af 10. juni 2009 Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2010 Erstatter kapitel 7 i: 2. udgave af Håndbog om sundhedsberedskab, 2007 Kriseterapeutisk beredskab, Planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere