Dagsorden Kommunalbestyrelsen 27. august 2015 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Kommunalbestyrelsen 27. august 2015 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Dagsorden Kommunalbestyrelsen 27. august 2015 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

2 Åbne dagsordenspunkter 79 Godkendelse af årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsberetning 3 80 Budgetopfølgning pr. 31. maj 8 81 Godkendelse af halvårsregnskab Ansøgning om dispensation - dækning af lejetab via dispositionsfonden 83 Principbeslutning om udbygning af almene boliger i Aabybro Godkendelse af skema B - 30 friplejeboliger - Den selvejende institution Brovst Friplejehjem Godkendelse af skema B - 17 almene familieboliger - Aalborgvej/Springvandstorvet, Blokhus 86 Anvendelse af Vester Hjermitslev Plejecenter Etablering af beplatningsbælte nord for Teknologiparken Forslag til indsatsplan for OSD 1472 Aabybro Ansøgning om dispensation til fjernelse af dige - Toftholmvej Godkendelse af principper for køb af ejendom til ungeenhed Misbrugsbehandling Deltagelse i telemedicins projekt 48 Lukkede dagsordenspunkter 93 Køb og nedrivning af 2 ejendomme og etablering etablering af torvemiljø 94 Udbud vedr. plejecentre

3 79. Godkendelse af årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsberetning K / Dorrit Mejlholm Beslutningstema Årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsberetning fremsendes til godkendelse. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen godkendte i april, at årsregnskab 2014 blev overgivet til revision. Revisionen er afsluttet og kommunens revision, BDO, har fremsendt beretning nr. 4 og nr. 5. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Beretning nr. 4 er omtalt afslutningsvis i sagsfremstillingen. Beretning nr. 5 er den afsluttende beretning for regnskabsåret 2014, og den følgende sagsfremstilling vil omhandle indholdet i denne beretning. Udover at beretning 5 indeholder afsnit om revision af årsregnskabet og af de sociale regnskaber, indeholder den også resultaterne af den udførte itrevision og af den løbende revision. Det er revisionens samlede konklusion, " at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. " Det er ligeledes revisionens opfattelse, "at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis." På møder mellem revisionen og kommunens administration hvor revisionsberetningen er blevet drøftet, har revisionen givet udtryk for, at kommunen er veladministreret med velfungerende forretningsgange. Selvom revisionsberetningen ikke indeholder bemærkninger, indeholder den dog et antal anbefalinger til tiltag og praksisændringer på nogle af de reviderede områder. De enkelte direktører har haft kompetencen til at beslutte, hvilke områder i revisionsberetningen der skal forelægges og besvares i forhold til eget fagudvalg og dermed i forhold til Kommunalbestyrelsen. I den videre proces vil lederne af forvaltningsservice og økonomichefen - i det efterfølgende benævnt teamledergruppen - være tovholdere på, at den fornødne opfølg- 3

4 ning på den samlede revisionsberetningen foretages. Nedenfor er de væsentligste af revisionsberetningens forhold fremdraget. It-revision På området for it-revision er det revisionens overordnede konklusion, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Trods denne konklusion anfører revisionen områder, hvor der under revisionen er konstateret svagheder i forretningsgange, og der er givet anbefalinger til forbedringer af den overordnede styring af it-sikkerheden. Samtidig noterer revision, at forholdene altovervejende er indeholdt i kommunens nye beskrevne it-sikkerhedspolitik. I den fortsatte implementering af den vedtagne it-sikkerhedspolitik vil der være særlig administrativt fokus på de områder, revisionsberetningen fremdrager, ligesom der vil blive iværksat initiativer til opfølgning på de anbefalinger, der er meddelt it-afdelingens ledelse i forbindelse med afslutning af itrevisionen. Den løbende revision Den løbende revision er hen over året gennemført ved besøg i forskellige grene af den kommunale forvaltning (afdelinger og institutioner). Overvejende er resultaterne af disse revisionsbesøg tilfredsstillende, og af langt hovedparten af revisionens konklusioner fremgår, at områder er velfungerende og administreres betryggende. Dog er der også her givet forslag og konstateret forhold, som der administrativt bør følges op på. Revisionen har tidligere anbefalet, at regulativet om principper for økonomistyring ajourføres. Revisionen konstaterer, at ajourføringsprocessen er igangsat og anbefaler, at denne færdiggøres, så det generelt sikres, at konsekvenser af udviklinger og ændringer på områder omfattet af regulativet er inkorporeret. Dele af regulativet er efterprøvet under den løbende revision. Revisionen peger på, at kommunens kontrolniveau i forhold til bl.a. bilagsbehandling og funktionsadskillelse bør indgå i den videre proces med ajourføring af regulativet. I forhold til den igangværende ajourføring af regulativet, vil denne proces administrativ blive videreført, og der vil da være særlig opmærksomhed på de forhold, som revisionen påpeger. I forbindelse med det foretagne beholdningseftersyn konstaterer revisionen, at kassevirksomheden fungerer og følger de regler, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Dog noterer revisionen, at der bør implementeres en ændret godkendelsesprocedure ved netbank-transaktioner. Der vil administrativt blive foretaget ændring i prokurakravet til disse transaktioner, så revisionens anbefaling frem over følges. Efter de decentrale besøg er revisionens generelle konklusion, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende arbejdsrutiner. Revisionen anfører 4

5 dog, at der er forskellige specifikke mangler og anbefalinger de enkelte steder. Der vil administrativt i teamledergruppe-regi blive fulgt op på revisionens notat. Under den løbende revision er der ligeledes foretaget revision af lønområdet. Revisionen konstaterer, at administrationen efter skift til nyt lønsystem er ved at beskrive og ensrette arbejdsgange og interne kontroller, men at dette arbejde ikke er tilendebragt, hvorfor det ikke har været muligt, at efterprøve om disse er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende. Revisionen vil efterprøve dette, når de pågældende beskrivelser foreligger. Revision af årsregnskabet Det overordnede resultat for revisionsgennemgangen af årsregnskabet er, at regnskabet er aflagt korrekt og efter gældende regler. Der er alene et par punkter i revisionsberetningen, som medfører en yderligere opfølgning. Revisionen konstaterer, at der på Beskæftigelsesudvalgets og på Social- og Sundhedsudvalgets regnskabsområder er mindre afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Revisionen anfører, at afvigelserne er henholdsvis under 1% / ca. 1% af det korrigerede budget. Beskæftigelsesudvalget har 12. august behandlet revisionsberetningen herunder udvalgets afvigelse. Af sagsfremstillingen fremgår, "at overskridelsen anses for minimal, og dermed anses forbrug i overensstemmelse med meddelte bevillinger, og det vedtagne bevillingsniveau er ligeledes i overensstemmelse med gældende regler." Social- og Sundhedsudvalget har ikke optaget revisionsberetningen på udvalgets dagsorden, og udvalget har dermed ikke behandlet afvigelsen. På området for købsmoms konstaterer revisionen, at kommunen er opmærksom på problemstillingen omkring udbetaling af tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere, og at der efterfølgende vil ske korrektion. I forhold til dette vil der administrativt blive foretaget gennemgang af regelsættets betydning for kommunens håndtering af udbetalingerne og af den momsmæssige konsekvens. På anlægsområdet er det revisionens vurdering, at kommunens anlægsregnskaber generelt er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med gældende regler og kommunens retningslinjer. Dog mangler der aflæggelse af anlægsregnskaber for ombygningerne af Pandrup Plejecenter og Enkeltmandstilbud Klim. Anlægsregnskaberne er under udarbejdelse og vil blive forelagt til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i sensommeren Vedrørende balancen konkluderer revisionen generelt, at balancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, og at balancens poster generelt er dokumenteret tilfredsstillende. Revisionen bemærker også, at kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne. Dog har revisionen påpeget forskellige problemstillinger på området for statusafstemninger, og i forhold hertil vil der administrativt - blandt andet i regi af teamledergruppen - fortsat være stor fokus på, at de reviderede bilag omkring ledelsestilsyn og statusafstemninger implementeres fuldt ud i organisationen. 5

6 Revision af de sociale regnskaber Udover revision af det egentlige sociale regnskab, er resultatet af temarevision omhandlende kommunernes bevilling af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud og området for socialt bedrageri gennemgået. Omkring forretningsgange er revisionens konklusion, at der på de områder, hvor der fortsat anvendes det ledelsestilsynsværktøj, der blev indført i 2013, fortsat er mulighed for forenkling. Revisionsberetningens afsnit om personsagsgennemgang har været forelagt Beskæftigelsesudvalget, og af sagsfremstillingen fremgår: "På baggrund af den udførte revision er det BDO s opfattelse, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Efter BDO s vurdering er der dog behov for øget fokus på sagsadministrationen for så vidt angår rettidig opfølgning i en række sager. I Jammerbugt Kommune forfølges en strategi, der sikrer en tæt og løbende dialog med kommunens borgere, og der understøtter behovet for, at opfølgningerne skal give mening i forhold til den individuelle sag og situation. Dette kan medføre, at kommunen ikke i alle sager får fulgt op på netop det tidspunkt, der er påkrævet, hvilket er grundlaget for revisionens opfordring." Omkring temarevisionen konkluderer revisionen, at det er deres vurdering, at kommunen har etableret hensigtsmæssige forretningsgange. Revisionen har dog konstateret fejl i visse af bevillingerne af virksomhedspraktik, men også at fejlene er uden refusionsmæssig betydning. På området for socialt bedrageri er revisionens konklusion, at kommunen har etableret en betryggende og hensigtsmæssig forretningsgang til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser. Som tidligere nævnt har revisionen ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger, og dette betyder, at der ikke er forhold, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden. Derfor vil alene årsregnskabet, årsberetningen, revisionsberetningerne samt referatet af Kommunalbestyrelsens behandling af punktet blive tilsendt tilsynsmyndigheden. Årsberetningen og regnskabet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside, ligesom materialet fortsat kan hentes i edagsorden-systemet under 'udvalget' Beretning og årsregnskab med mødedato 31. december I tilknytning til revisionen af årsregnskab 2014 har kommunens ledelse afgivet en ledelseserklæring. Ledelsens regnskabserklæring vedlægges som bilag. Beretning nr. 4 Beretning nr. 4, Beretning om revisionsaftale, som BDO ligeledes har fremsendt, har et indhold af mere generel karakter, idet der heri beskrives det samarbejde og den opgave- og ansvarsafgrænsning, der er mellem Kommunalbestyrelsen og revisor. BDO fremfører selv, at beretningen fremsendes, 6

7 fordi der 1. januar 2014 er valgt ny Kommunalbestyrelse i Jammerbugt Kommune, og fordi rapporteringer fra revisionen til Kommunalbestyrelsen netop vil henvise til indholdet i beretning 4. Som fortsættelse af den løbende dialog og samarbejdet mellem revisor og kommunen er det tanken, at der i efteråret afholdes møde mellem økonomiudvalget og revisionen. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling SSB Direktøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager revisionsberetning for 2014 til efterretning Beskæftigelsesudvalget, 12. august 2015, pkt. 44: Indstillingen godkendt. Fraværende i Beskæftigelsesudvalget august 2015: Jens Præstegaard Økonomi- og stabschefen indstiller: at Kommunalbestyrelsen godkender årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsberetninger nr. 4 og 5 med de kommentarer, der fremgår af sagsfremstillingen. Økonomiudvalget, 17. august 2015, pkt. 116: Indstillingen anbefales godkendt. Bilag Beretning nr. 4 Beretning nr. 5 Ledelsens regnskabserklæring

8 80. Budgetopfølgning pr. 31. maj G / Jacob Dahl Andersen Beslutningstema Drøftelse af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015 samt stillingtagen til opfølgning herpå. Sagsbeskrivelse Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. maj Budgetopfølgningen har til formålet at følge op på budgetforudsætningerne i Budget 2015 samt sikre at eventuelle mer- og/eller mindreforbrug vurderes i forhold til budgettet for Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra 5 måneder drift, og den er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået vedrørende indtægter, renter, anlægsområdet, forsyningsområder, låneoptag og finansforskydninger. Budgetopfølgningen viser overordnet følgende afvigelser i forhold til det korrigerede budget: Mindreindtægt på 4,3 mio. kr. vedr. skatter og tilskud Merforbrug på driften på 17,8 mio. kr. Mindreudgift til renter på 0,7 mio. kr. Mindreudgift på det skattefinansierede anlægsområde på 3,5 mio. kr. Mindreudgift til anlæg på forsyningsområdet på 4,0 mio. kr. Mindreudigft til afdrag på langfristet gæld på 1,8 mio. kr. Merindtægt til låneoptagelse på 22,1 mio. kr. og en merindtægt på finansforskydningerne vedrørende frigivelser af deponeringer på 5,8 mio. kr. Den samlede budgetopfølgning er beskrevet i et vedlagt bilag. Som konsekvens af ovenstående merudgifter på driften og øvrige ændringer er den samlede balance i budget 2015 udfordret, herunder at det samlede driftsoverskud bliver knap 20 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat. Jævnfør de godkendte økonomistyringsprincipper har den enkelte forvaltning, direktionen og udvalgene til opgave i forbindelse med budgetopfølgningerne at tage initiativ og stilling til, hvordan merudgifter på de respektive områder håndteres og herunder at beslutte eller indstille kompenserende besparelser. I forbindelse med den politiske behandling af budgettjek 2015 i maj måned blev der truffet beslutning om kompenserende besparelser i indeværende år på 4,3 mio. kr. Den aktuelle opfølgning har været behandlet i udvalgene, og det fremgår af det efterfølgende, hvorledes udvalgene har forholdt sig til de respektive opfølgninger. 8

9 I forbindelse med opfølgningen for indeværende år er det væsentligt at have fokus på, hvilken afsmittende effekt de yderligere udgiftsbehov i 2015 får for det kommende budget Til brug for Økonomiudvalgets behandling af budgetopfølgningen vil der til mødet blive udarbejdet en oversigt over afvigelser, budgetomplaceringer mellem politikområderne og indstiller til tillægsbevillinger. Retsgrundlag 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'. Økonomi og finansiering Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets områder er vedlagt som bilag. Herudover er der vedlagt et bilag, hvori den samlede budgetopfølgning præsenteres, ligesom bilagene fra fagudvalgenes behandlinger af budgetopfølgningen vedlagt. Høring/borger- og brugerinvolvering Budgettjek har været behandlet i direktionen samt i fagudvalgene ultimo juni og primo juli. Beskæftigelsesudvalget samt Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler budgetopfølgningerne på deres møder henholdsvis den 12. og den 13. august. Protokollaterne fra disse to udvalg vil foreligge til Økonomiudvalgets møde. Indstilling Børne- og Familieudvalget den 24. juni 2015, pkt. 48 Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget, at udvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder, at udvalget - hvis nødvendigt - beslutter kompenserende tiltag inden for de enkelte politikområder, og at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, hvis kompenserende tiltag kræver ændringer på tværs af politikområder eller udvalg. BFU tog budgetopfølgningen til efterretning. Teknik- og Miljøudvalget den 29. juni 2015, pkt. 81 Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder, at udvalget - hvis nødvendigt - beslutter kompenserende tiltag inden for de enkelte politikområder, og at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, hvis kompenserende tiltag kræver ændringer på tværs af politikområder eller udvalg. at der gives anlægsbevilling til ekstraordinær oprensning af Ryå på 0,6 mio. med finansiering fra andre anlæg på udvalgets områder 9

10 at at at at der gives en drift tillægsbevilling til gadelys på 0,4 mio. der gives en drift tillægsbevilling på -0,15 mio. til Genplantning af fredskov der gives en drift tillægsbevilling på -0,05 mio. til Sandflugt der gives en anlægsbevilling på -0,2 mio. til Lys over land Budgetopfølgningen blev godkendt. Social- og Sundhedsudvalget den 30. juni 2015, pkt. 62 Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesdirektøren indstiller at udvalget drøfter Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 på udvalgets områder herunder betydningen for Budget 2016 Budgetopfølgningen blev drøftet. Drøftelsen af iværksættelse af yderligere kompenserende besparelser, sker sammen med behandlingen / genoptagelsen af sagen vedr. budget Beskæftigelsesudvalget den 12. august 2015, pkt. 41 Beskæftigelsesudvalget har ikke behandlet budgetopfølgningen pr. 31. maj men derimod budgetopfølgning pr. 30. juni Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesdirektøren indstiller at udvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder at udvalget drøfter evt. yderligere kompenserende tiltag inden for de enkelte politikområder Budgetopfølgningen og yderligere tiltag vedr. kompenserende besparelser blev drøftet. Udviklingen følges tæt, og der følges op på effekterne af de iværksatte tiltag. Fraværende i Beskæftigelsesudvalget august 2015: Jens Præstegaard Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 13. august 2015, pkt. 121 Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget at udvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder at udvalget - hvis nødvendigt- beslutter kompenserende tiltag inden for de enkelte politikområder at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, hvis kompenserende tiltag kræver ændringer på tværs af politikområder eller udvalg. Budgetopfølgningen blev drøftet. Herudover indstiller direktionen til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen på egne områder, at forslagene til (neutrale) budgetomplaceringer mellem udvalgene godkendes, og at Økonomiudvalget drøfter den videre opfølgning på budgetopfølgningen. 10

11 Økonomiudvalget, 17. august 2015, pkt. 117: Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der gives tillægsbevillinger til omplacering mellem udvalgene (udgiftsneutral samlet set) jf. nedenfor, at der gives tilskud til skatter, udligning og tilskud, renter samt afdrag på i alt 1, kr. i mindreindtægter. Budgetopfølgningen drøftes igen i udvalgene og direktionen med henblik på, at udarbejde forslag til initiativer og tiltag, der kan imødegå merudgifterne på driftsbudgettet i størst muligt omfang allerede i indeværende år. Dette behandles på Økonomiudvalgsmødet i september. Overblik over tillægsbevillingsansøgninger Omplacering/ - i mio. kr. Tillægsbev. + angiver merudgifter, - angiver mindreudgifter Børne- og Familieudvalget -0, Undervisning og fritid -0,090 Udmøntning af rammebesparelse vedr. kørselsområdet -0, Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats -0,140 Udmøntning af rammebesparelse vedr. kørselsområdet -0,140 Beskæftigelsesudvalget -1, Arbejdsmarkedsområdet -1,140 Sygedagpenge -0,260 Driftsudgifter mv vedr. aktiveringsindsats -0,750 Administration -0,100 Udmøntning af rammebesparelse vedr. kørselsområdet -0,030 Social- og Sundhedsudvalget -0, Ældre og handicap -0,130 Sygepleje -0,090 Udmøntning af rammebesparelse vedr. kørselsområdet -0, Sundhed 0,090 Sundhedsfremme og forebyggelse 0,090 Teknik- og Miljøudvalget -0, Infrastruktur og beredskab -0,100 Ekstraordinær oprensning af Ryå (anlæg) 0,600 "Lys over land" (anlæg) -0,100 Gjøl dæmningen (anlæg) -0,400 Oprensning af sejlrender -0,100 Gadelys 0,400 "Lys over land" (anlæg) -0,200 Skove -0,150 Udmøntning af rammebesparelse vedr. kørselsområdet -0,100 Sandflugt -0,050 Økonomiudvalget 1, Administrativ organisation 1,510 11

12 Administration 1,110 Fælles IT og telefoni Udmøntning af rammebesparelse vedr. kørselsområdet 0,400 I alt omplaceringer 0,000 Tillægsbevillinger Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 1,733 Endelig regulering af beskæftigelsestilskud ,684 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud ,984 Midtvejsregulering af tilskud og udligning - 0,624 Særlig tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden 0,096 Indkomstskat 0,180 Grundskyld 0,043 Renter - 0,784 Afdrag langfristet gæld - 1,846 Bilag Budgetopfølgning pr. 31. maj - det samlede billede Budgetopfølgning pr. 31. maj - Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. maj - Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. maj - Kultur,- Fritids- og Landdistriktsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. maj - Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. maj - Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. maj - Teknik- og Miljøudvalget 12

13 81. Godkendelse af halvårsregnskab P / Dorrit Mejlholm Beslutningstema Godkendelse af halvårsregnskab 2015 Sagsbeskrivelse Det halvårsregnskab der fremsendes til godkendelse, bygger på budgetopfølgning 2, og denne sag er drøftet i et tidligere punkt på dagsordenen. Det betyder, at det er de samme forventninger til det endelige årsregnskab, der er indregnet i halvårsregnskabet som i budgetopfølgningen. De samlede skattefinansierede driftsudgifter i halvårsregnskabet viser, at der bliver et samlet merforbrug på godt 22 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede. Dette merforbrug skal ses i lyset af, at flere af de store driftsområder gennem 2015 har været under pres, og at det på disse områder har været vanskeligt at modstå udgiftspresset. Derfor blev fokus såvel politisk som administrativt tidligt i 2015 rettet mod at iværksætte tiltag til at imødegå den økonomiske udfordring. De skattefinansierede driftsudgifter er i første halvår af 2015 netto tilført 8,7 mio. kr. i form at tillægsbevillinger og overførsler af uforbrugte midler fra Sideløbende med denne tilførsel er de økonomiske rammer for de enkelte driftsområder blevet revurderet med henblik på at finde kompenserende besparelser som modsvar til de udgiftspressede områder. Som følge af denne gennemgang er det samlede driftsbudget derfor reduceret med 4,3 mio. kr. Samlet set betyder dette, at de skattefinansierede driftsudgifter efter første halvår i alt er forøget med 4,4 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetlagte. Trods forøgelsen af driftsbudgettet er den økonomiske udfordring fortsat en realitet, idet den seneste budgetopfølgning for 2015 viser, at der forventes et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på knap 18 mio. kr. På anlægssiden viser halvårsregnskabet, at der på det skattefinansierede område incl. jordforsyning forventes udgifter for 120,8 mio. kr., og dette er 18,5 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette merforbrug er væsentligst et resultat af, at der er overført uforbrugte anlægsmidler fra 2014 til 2015 på 20,9 mio. kr. I bemærkningerne, der er tilknyttet halvårsregnskabet, er de væsentligste afvigelser på driftsområderne mellem det forventede årsresultat og det oprindelige årsbudget nærmere beskrevet. Halvårsregnskab, baggrund Det har siden 2011 været obligatorisk for kommuner at udarbejde halvårsregnskab. Baggrunden herfor var et ønske om at styrke økonomiopfølgningen 13

14 i kommunerne. Jammerbugt Kommune har dog i forvejen implementeret modeller for den løbende økonomistyring, og samtidig med godkendelse af halvårsregnskabet er 2. ordinære budgetopfølgning fremsendt til politisk behandling. Budgetopfølgningen og halvårsregnskabet bygger, som tidligere nævnt, på de samme forventninger til det endelige årsregnskab. Men mens budgetopfølgningen relateres og kommenteres i forhold til det korrigerede budget, er vægten i halvårsregnskabet jvf. reglerne herfor lagt på sammenhængen mellem det oprindeligt budgetterede og det forventede årsresultat. De regler der gælder for aflæggelse af halvårsregnskab betyder, at Kommunalbestyrelsen skal godkende halvårsregnskabet inden 1. behandlingen af forslag til næste års budget. Efter godkendelsen indsendes halvårsregnskabet med de tilhørende bemærkninger til Social- og Indenrigsministeriet, og det offentliggøres på kommunens hjemmeside. Udover at det halvårsregnskab der fremlægges for Kommunalbestyrelsen indsendes til Social- og Indenrigsministeriet, foretages der yderligere en administrativ indberetning til samme ministerium, ligesom regnskabstallene for første halvår er indberettet til Danmarks Statistik. Der er ikke krav om, at halvårsregnskabet skal godkendes af revisionen. Halvårsregnskabet, som det forelægges, består af to opgørelser med tilhørende bemærkninger. De to opgørelser er dels en regnskabsopgørelse opbygget som en resultatopgørelse, og dels en regnskabsoversigt der mere detaljeret viser drifts- og anlægsvirksomheden. Begge oversigter præsenterer regnskabstallene for 1. halvår og for det forventede årsresultat, som det er indregnet i budgetopfølgningen. Det forventede årsresultat skal sammenholdes med det vedtagne budget, og de to oversigter er derfor suppleret med bemærkninger. Halvårsregnskab, resultat Nedenfor er resultatopgørelsen for halvårsregnskabet vist: 14

15 Som det fremgår af de vedlagte bilag, omfatter halvårsregnskabet ikke den samlede finansieringsside. Det betyder blandt andet, at lånoptagelse til finansiering af anlægsudgifter ikke er indregnet, ligesom udgifter til afdrag på lån og til finansforskydninger er udeladt. Som supplement til halvårsregnskabet er disse udgifter og indtægter indregnet nedenfor. På indtægtssiden viser halvårsregnskabet, at der forventes mindreindtægter på 0,6 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede. Den samlede mindreindtægt fremkommer overvejende som resultat af en mindreindtægt på 4,6 mio. kr. som følge af reguleringer for 2014 og 2015 af beskæftigelsestilskud- 15

16 det, og en merindtægt som følge af ekstraordinære tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 på 3,3 mio. kr. På de skattefinansierede driftsudgifter ventes en afvigelse mellem det oprindeligt budgetterede og det forventede regnskab på 22,2 mio. kr. Der er merforbrug på alle udvalg excl. Teknik- og Miljøudvalget. For KFL-udvalget skyldes afvigelsen dog, at der er overført beløb fra 2014 til På det skattefinansierede anlægsområde viser halvårsregnskabet, at der i forhold til det oprindelige budget er et merforbrug på godt 18 mio. kr. Dette resultat skal vurderes i lyset af, at der er overført anlægsbeløb fra 2014 til 2015 på 20,8 mio. kr. Resultatet af det skattefinansierede område er herefter et merforbrug på 37,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På forsyningsvirksomhedens anlægsområde viser halvårsregnskabet, at der i forhold til det oprindelige budget er en merudgift på 22,1 mio. kr. Årsagen til denne afvigelse skal findes i, at der til etablering af genbrugsplads i Pandrup er givet tillægsbevilling på knap 22 mio. kr. Resultatet i alt er herefter merudgifter i forhold til det oprindeligt budgetterede på 60 mio. kr. Afvigelserne i regnskabsopgørelsen er mere detaljeret kommenteret i det vedhæftede bilag Bemærkninger til halvårsregnskab Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse, Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. samt Budget- og regnskabssystem for kommuner. Økonomi og finansiering Der henvises til budgetopfølgningssagen. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Økonomi- og Stabschefen indstiller: at Kommunalbestyrelsen godkender det fremsendte halvårsregnskab og de tilknyttede bemærkninger. 16

17 Økonomiudvalget, 17. august 2015, pkt. 118: Indstillingen anbefales godkendt. Bilag Regnskabsoversigt Regnskabsopgørelse Bemærkninger til halvårsregnskab

18 82. Ansøgning om dispensation - dækning af lejetab via dispositionsfonden G / Steen Lund Albrechtsen Beslutningstema I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014/2015 søger Boligorganisationen Lejerbo Jammerbugten om dispensation for dækning af lejetab og fraflytning via dispositionsfonden. Sagsbeskrivelse Lejerbo Jammerbugten har fremsendt en ansøgning om dispensation for organisationens dækning af tab ved lejeledighed og fraflytning i Lejerbo anfører i deres ansøgning, at såfremt organisationen skal dække disse udgifter via dispositionsfonden, vil der pr være en negativ egenkapital på kr. Der har været større lejetab i 3 afdelinger i det sidste regnskabsår. I afd. 446 Rørsangervej/teglvænget i Brovst har været et lejetab på kr. I afd 911, Hune har der været lejetab på kr og i afd Gl. Industrivej, Pandrup, har der været lejetab på kr. Jammerbugt Kommune har tidligere givet en lignende dispensation til Lejerbo Jammerbugten til dækning af lejetab via dispositionsfonden. Ved sidste års ansøgning ville den negative egenkapital havde udgjort kr ( kr ved denne ansøgning) Pr er der i afd. 302 (Fælledvej, Saltum og Gammelgårdsvej, Kaas) umortiserede lån, hvilket forbedrer dispositionsfonden. Der har dog endnu ikke medført, at dispositionsfonden udgør minimumsgrænsen på kr. pr. lejemål. Lejerbo har endvidere meddelt Jammerbugt Kommune, at der pr er sket en sammenlægning af Lejerbo Jammerbugten og Lejerbo Aalborg. Dette forventes også at forbedre dispositionsfonden. Lejerbo anføre i deres ansøgning, at de i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014/2015 ser sig nødsaget til at forudsætte, at der gives en dispensation og såfremt at denne ikke gives, vil der ske en korrektion i dette års regnskab. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med en tidligere ansøgning fra en anden boligorganisation udtalt at man er bekymret over, at dispositionsfonden ikke har den fornødne størrelse til at kunne dække evt. lejetab kollektivt og at det anses for nødvendigt at se afdelingernes evt. lejetab isoleret pr. afdeling. Retsgrundlag Lov om almene boliger 20 og Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v

19 Økonomi og finansiering Der er ingen direkte økonomisk konsekvens af en dispensation. Opmærksomheden henledes dog på, at der er stillet kommunal garantier for lån i afdelingerne. Indstilling Sekretariatet, Udvikling og Kommunikation indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der gives dispensation for dækning af lejetab og fraflytning via dispositionsfonden for regnskab 2014/2015. Økonomiudvalget, 17. august 2015, pkt. 120: Indstillingen anbefales godkendt. 19

20 83. Principbeslutning om udbygning af almene boliger i Aabybro G / Steen Lund Albrechtsen Beslutningstema Principbeslutning om udbygning af almene boliger i Aabybro for de næste 2-3 år og bemyndigelse til at arbejde videre med udbygningen. Sagsbeskrivelse Gennem de sidste 4-5 år er der etableret ca. 125 almene boliger i Jammerbugt Kommune. Ca. halvdelen er etableret i Aabybro. Befolkningstallet er fortsat stigende i Aabybro og der opleves fortsat en efterspørgsel efter almene boliger i området. Der er flere mulige placeringer for almene boligprojekter i Aabybro, som Økonomiudvalget løbende har drøftet. Det drejer sig om både privatejet og kommunalt ejet arealer. Nogle af placeringerne vil dog kræve et ændret plangrundlag. Endvidere vil der opstå en attraktiv mulighed ved Elmevej/Kattedamsvej, når biblioteket flyttes på den anden side af Kattedamsvej. Det kan give god mening at lave en planlægning for en evt. yderligere etablering af almene boliger i Aabybro, gældende for de kommende par år. Det harmonerer også med at det er boligorganisationers erfaring, at etapevis etableringer er bedre udlejningsmæssigt, end hvis der etablerer et større antal boliger på samme tidspunkt. Ved at lave en samlet plan vil man også kunne se en kommende udbygning som en sammenhæng/helhed i forhold til de behov for boliger, der skønnes at være. Der har været flere ønsker og tilkendegivelser fra både almene boligselskaber og private investorer i forhold til forskellige projekter og arealer i Aabybro, og også i forhold til at fremsætte forslag til byggeri på den kommende byggemulighed ved Elmevej/Kattedamsvej. Ud fra en samlet vurdering og prioritering af muligheder og fremsatte forslag vedrørende antal boliger, disponeringsforslag og økonomiforudsætninger beskriver nærværende sag følgende 3 projekter, hvor Økonomiudvalget skal træffe principbeslutning i forhold til drøftelserne med med Nørresundby Boligselskab om en mulig udvidelse med 76 almene boliger. Første projekt foreslåes til 25 boliger i Skovparken i arealet øst for de byggemodnede parcelhusgrunde. Arealet er ejet af Jammerbugt Kommune og plangrundlaget giver mulighed for at der kan etables op til 15 tæt/lav boliger. Arealet har dog en størrelse, der muliggøre et større antal boliger, hvilket boligselskabet også ønsker. Det vil derfor være nødvendigt at reviderer den eksisterende lokalplan. Det arbejde ønskes igangsat i efteråret 2015, således skema A kan behandles først i 2016 og med byggestart umiddelbart efter godkendelse af skema B. 20

21 Det andet projekt foreslåes til 26 boliger på Elmevej/Kattedamsvej. Arealet anvendes pt. til bibliotek og er ejet af Jammerbugt Kommune. Endvidere er der placeret en bygning på arealet, der tidligere har været anvendt til SFO. De almene boliger tænkes opført i 2 etager. Der skal udarbejdes en lokalplan for området, som også bør omfattes forhold vedr. cykelsti og veadgang til skolen. Lokalplanen skal gerne være færdig i foråret 2016 og med godkendelse af skema A inden sommerferien Sideløbende med licitationen og godkendelse af skema B, kan der så ske nedbrydning af bygningerne. Boligerne forventes klar til indflytning i Det tredie projekt foreslåes til 25 boliger i Østergade i midtbyen med en placering overfor Passagen. Det er muligt at boligselskabet ønsker projektet opdelt i 2 etaper. Arealerne, der skal anvendes er ejet af en række forskellige grundejere. Projektet tænkes gennemført således det kan ses som et alternativ til byggeriet i Passagen. De vil derfor blive opført i 2 etager. Der skal udarbejdes en lokalplan for området, som tænkes forelagt til endelig godkendelse i efteråret Skema A for de mulige 2 etaper vil så kunne godkendes inden årsskiftet 2016/2017. Etape 1 tænkes i givet fald opført i 2017/2018 og etape 2 færdiggøres i 2018/2019. Som det fremgår tænkes de 3 projekter godkendt (i form af skema A) i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af Det skyldes at den kommunale grundkaptital til projekterne i en tidsbegrænset periode frem til 31. december 2016 udgør 10%. Drøftelserne med Nørresundby Boligselskab har taget udgangspunkt i, at de 3 projekter gennemføres som en samlet "pakke". Det forventes at de 3 projekter tilsammen har en anskaffelsessum på ca. 141,0 mio. kr. Det betyder at den kommunale grundkapital til alle 3 projekter vil blive 14,1 mio. kr. Salg af de kommunale arealer til projekterne vil praktisk ske i forbindelse med godkendelse af de enkelte projekter. Der tænkes dog udarbejdet betinget købsaftaler, således Jammerbugt Kommune og Nørresundby Boligselskab er enige om vilkårene for handlen af arealer og etableringen af de 76 almene boliger. Retsgrundlag Lov om almene boliger Økonomi og finansiering Der vil senest ved godkendelse af skema A skulle gives bevilling til den kommunale grundkapital til de enkelte projekter. Endvidere skal der gives bevilling på salg af de 2 kommunale arealer, der indgår i de 3 projekter. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse: at der træffes en principbeslutning om at iværksætte de 3 almene boligpro- 21

22 at at at jekter der igangsættes ændringer af plangrundlaget som angivet i sagsbeskrivelsen borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at indgå betinget købsaftaler på salg af arealerne i Skovparken og ved Elmevej/Kattedamsvej bevillinger til grundkapital og salg af arealer behandles af kommunalbestyrelsen i forbindelse med projekternes godkendelse af skema A Økonomiudvalget, 17. august 2015, pkt. 121: Indstillingen anbefales godkendt. 22

23 84. Godkendelse af skema B - 30 friplejeboliger - Den selvejende institution Brovst Friplejehjem P / Steen Lund Albrechtsen Beslutningstema Godkendelse af skema B for 30 friplejeboliger samt servicearealer opført af Den selvejende institution Brovst Friplejehjem. Sagsbeskrivelse Jammerbugt Kommune modtog i november 2014 kopi af et endeligt tilsagn (skema A) fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikt til opførelse af 30 friplejeboliger med tilhørende servicearealer. Bygherre er den selvejende institution Brovst Friplejehjem. Jammerbugt Kommune har ingen økonomiske forpligtelser i forbindelse med projektets opførelse, men skal i følge lovgivningen godkende anskaffelsessummen (skema B) på ministeriets vegne. Projektet skal placereres på en m2 stort areal mellem Bøge Bakker og Tranumvej, som Kommunalbestyrelsen i oktober 2014 besluttede at sælge til friplejehjemmet. Vejadgangen sker fra Stationsvej. Arealet er i den gældende lokalplan udlagt til offentlige formål. Det bebyggede areal udgør m2, hvoraf boligareal udgør m2, fælles boligarealer 802 m2, servicearealer 234 m2 og 13 m2 skure. Der opføres 30 2-rums boliger. Boligerne er grupperet i 3 boenheder omkring et fælles opholdsrum og en gårdhave. De 3 boenheder kobles så på en centerbygning med fællesfaciliteter. Der udføres fælles terrasser ved det fælles boligareal og en privat terrasse ved hver bolig. Der er fremsendt ansøgning om byggetilladelse til Team Byg, som pt. behandles. Godkendelsen af anskaffelsessummen skal opdeles på boligdelen og servicearealdelen. Boligdelen (Beløbene i parentes angiver ministeriets godkendelse af skema A) Grundudgifter kr. ( kr.) Entrepriseudgifter kr. ( kr.) Omkostninger kr. ( kr.) Gebyr kr. ( kr.) Samlet anskaffelsessum kr. ( kr.) Servicearealer: Samlet anskaffelsessum kr. 23

24 Den beregnede husleje er i gennemsnit kr./m2/år ekskl. forbrugsafgifter. Det vil give en gennemsnitlig årlig husleje på ca kr. inkl. fællesarealer men ekskl. forbrugsafgifter. Projektet forventes påbegyndt og med aflevering Retsgrundlag Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger. Økonomi og finansiering Jammerbugt Kommune har ingen forpligtelser i forbindelse med opførelsen og skal heller ikke stille garantier Indstilling Sekretariatet, Udvikling og Kommunikation indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse at der godkendes en endelige anskaffelsesum på kr. på boligdelen og kr. på servicearealer følgende vilkår: at de i lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser anførte regler overholdes at byggeriet påbegyndes senest den 15. oktober at byggeregnskab indleveres inden den i reglerne foreskrevne frist Endvidere indstilles, at der godkendes en husleje på kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter. Økonomiudvalget, 17. august 2015, pkt. 122: Indstillingen anbefales godkendt. Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti anser det for uacceptabelt at en lavere grundudgift end forudsat i skema A bruges om anledning til på et udokumenteret grundlag at øge omkostninger med kr. tilsyneladende alene for at opnå en uændret samlet anlægssum på kr. På den baggrund opfordres ministeriet til alene at godkende en anskaffelsessum på kr. Den lavere anskaffelsessum skal anvendes som grundlag for en lavere husleje for beboerne. På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget har der været en dialog fra administrationens side med friplejehjemmets bestyrelse og deres rådgiver. Formålet har været at sikre de helt rigtige forudsætniger for et beslutningsgrundlag for Kommunalbestyrelsen. Det viser sig, at kommunikationen mellem bestyrelsen og deres rådgiver har været mangelfuld i forbindelse med indberetningen af skema B. 24

25 Dialogen har endvidere medført, at der har været indberettet efter et forkert skema, hvilket har medført yderligere ændringer. Man har derfor fra rådgiverens side anmodet om, at sagen tilbagesendes til fornyet indberetning. Der er efterfølgende modtaget nyt skema B for både boligdelen og servicearealdelen. Efter modtagelse af de seneste oplysninger, har administrationen anmodet bestyrelsen for friplejehjemmet om en garanti for de indsendte oplysninger. Endvidere er bestyrelsen anmodet om en redegørelse for sagsforløbet og årsagen til de forkerte fremsendte oplysninger. Redegørelsen er vedhæftet som bilag. Det viser sig, at bestyrelsen har truffet nogle dispositioner efter licitationen og at dette ved rådgiver har givet anledning til tvivl om hvilken version af skema B, der skulle indrapporteres. De reviderede oplysninger, som bestyrelsen er garant for, er angivet nedenfor Boligdelen (Beløbene i parentes angiver ministeriets godkendelse af skema A) Grundudgifter kr. ( kr.) Entrepriseudgifter kr. ( kr.) Omkostninger kr. ( kr.) Gebyr kr. ( kr.) Samlet anskaffelsessum kr. ( kr.) Servicearealer: Samlet anlægssum er ændret til kr. Ændringerne i anlægsummen medfører en mindre ændring af den beregnede husleje. Den er i gennemsnit kr./m2/år ekskl. forbrugsafgifter. Det vil give en gennemsnitlig årlig husleje på ca kr. inkl. fællesarealer men ekskl. forbrugsafgifter. Indstilling Sekretariatet, Udvikling og Kommunikation indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse at der godkendes en endelig anskaffelsesum på kr. på boligdelen og kr. på servicearealer følgende vilkår: at de i lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser anførte regler overholdes at byggeriet påbegyndes senest den 15. oktober at byggeregnskab indleveres inden den i reglerne foreskrevne frist Endvidere indstilles, at der godkendes en husleje på kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter. Bilag Brovst Friplejehjem Arkitektur og Materialeoplæg 25

26 Redegørelse for ændringer i indberetning af skema B i forbindelse med opførelse af friplejehjemmet 26

27 85. Godkendelse af skema B - 17 almene familieboliger - Aalborgvej/Springvandstorvet, Blokhus Ø / Steen Lund Albrechtsen Beslutningstema Godkendelse af anskaffelsessum efter licitation på 17 almene familieboliger ved Aalborgvej og Springvandstorvet i Blokhus. Sagsbeskrivelse Kuben Management fremsender på vegne af Nørresundby Boligselskab skema B til godkendelse af 17 almene familieboliger ved Aalborgvej og Springvandstorvet i Blokhus. De 14 boliger opføres ved Aalborgvej/Strandvejen og 3 boliger opføres ved Springvandstorvet. Alle 17 boliger er 3 rums boliger og er i 4 forskellige størrelser. 2 boliger på 88 m2, 1 bolig på 91 m2, 12 boliger på 96 m2 og 2 boliger på 99 m2. De 14 boliger ved Aalborgvej/Strandvejen opføres i 2 plan med 7 boliger i hvert plan. De 3 boliger på Springvandstorvet opføres på 1. sal med erhvervsarealer i stueplan. Opførelsen af boligerne sker i den centrale del af Blokhus og ca. halvdelen af arealet til de 14 boliger anvendes i øjeblikket til parkeringspladser. Økonomiudvalget traf tidligere på en principbeslutning om, at en forudsætning for godkendelse af projeket, var at der skal der genetableres det antal p-pladser der nedlægges. Endvidere skal der etableres et antal p-pladser til de nye boliger. Ejeren af arealerne og Nørresundby Boligselskab har været i dialog med team Plan for at sikre at projektet kan etableres på de ønskede arealer. I forbindelse med projektet har Teknik og Miljøudvalget givet dispensation for lokalplan , der gælder for området. Med hensyn til erstatningspladser for de p- pladser, der nedlægges, har ejeren af arealerne meddelt at det formentlig bliver i form af indbetaling til P-fonden. Nørresundby Boligselskab oplyser at der er 15 personer/familier opskrevet til de kommende boliger. Dette er sket på baggrund af omtalen af skema A sagen, da der endnu ikke er iværksat markedsføringsinitiativer. Kommunalbestyrelsen godkendte 21. maj 2015 skema A. Den totale udgift for projektet er iflg. skema B (tallene fra skema A er angivet i parentes) Grundudgifter kr. ( kr.) Håndværkerudgifter kr. ( kr.) Omkostninger kr. ( kr.) Diverse gebyr kr. ( kr.) I alt kr. ( kr.) 27

28 Den beregnede husleje er i gennemsnit 885 kr./m2/år. Huslejen afhænger af boligstørrelsen, og variere mellem 878 kr./m2/år og 899 kr./m2/år. Det vil give en årlig husleje for en bolig på 88 m2 på ca kr og en bolig på 99 m2 ca kr. Byggefasen forventes at være fra 1. september 2015 til 1. september Retsgrundlag Lov om almene boliger Økonomi og finansiering Indskud til Landsbyggefonden på kr. blev bevilget i forbindelse med godkendelsen af skema A. Udover betalingen af den kommunale grundkapital gav Kommunalbestyrelsen ved godkendelse af skema A (jf. 127 i Lov om almene boliger) garanti for den del af realkreditlånet, som boligselskabet optager som pantesikkerhed ud over 60% af ejendomsværdien. Indstilling Sekretariatet, Udvikling og Kommunikation indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse at der godkendes en endelige anskaffelsesum på kr. på følgende vilkår: at de i lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser anførte regler overholdes at byggeriet påbegyndes senest den 1. oktober 2015 at byggeregnskab indleveres inden den i reglerne foreskrevne frist Endvidere indstilles, at der godkendes en husleje på 885 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter. Økonomiudvalget, 17. august 2015, pkt. 123: Indstillingen anbefales godkendt. Bilag Skitser - Springstorvet, Blokhus 28

29 86. Anvendelse af Vester Hjermitslev Plejecenter G / Birgitte Guldberg Beslutningstema Som opfølgning på den udsendte information om mulig anvendelse en mulig fremtidig anvendelse af V. Hjermitslev Plejecenter til uledsagede mindreårige asylansøgere (børnecenter), ønskes en principiel stillingtagen til dette. Da antallet af asylansøgere er faldet i 1. halvår 2015, og forventes at falde yderligere, er der samtidig behov for i et bredere perspektiv at drøfte fremtidige anvendelsesmuligheder for V. Hjermitslev Plejecenter. Sagsbeskrivelse I oktober 2014 blev V. Hjermitslev Plejecenter taget i brug som asylcenter på baggrund af en stor stigning i antallet af asylansøgere, særligt fra Syrien. Der havde forinden været afholdt et borgermøde d. 8. oktober 2014, og på denne baggrund blev det besluttet at lade Udlændingestyrelsen indgå lejemål og oprette asylcenter på matriklen. Forudsætningerne var, at der maksimalt måtte bo 80 asylansøgere, og at aftalen maksimalt skulle løbe i 2 år, ligesom der i den mellemliggende periode skulle arbejdes videre med den fremtidige anvendelse for plejecentret. Der er ikke i øjeblikket asylansøgere på V. Hjermitslev Plejecenter, og har ikke været det siden forsommeren. Indtil videre opretholder Udlændingestyrelsen lejemålet, og centret anvendes pt. som bufferpladser. Bufferpladserne er etableret ud fra erfaringerne fra 2014, således at en pludselig stigning i antallet af asylansøgere kan imødekommes. Den generelle status er, at der i øjeblikket er ca asylansøgere i regi af Jammerbugt Asylafdeling, og der er således sket et betydeligt fald fra de ca asylansøgere, der var under Jammerbugt Asylafdeling i slutningen af Der er tale om et generelt fald, og dermed også hos de øvrige kontrakthaver-kommuner og Røde Kors. Dog skyldes en mindre del af faldet i antallet for Jammerbugt Asylcenter også virksomhedsoverdragelsen af centrene i Aabenraa og Tønder Kommuner til Tønder Kommune som ny operatør. Der har i det seneste år været en stigning i antallet af uledsagede mindreårige asylansøgere. Således åbnede Jammerbugt Asylafdeling, på foranledning af Udlændingestyrelsen og efter forudgående beslutning i ØKU, et børnecenter i V. Torup ved årets begyndelse. Jammerbugt Kommune fik i begyndelsen af juli måned en henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr. muligheden for at anvende V. Hjermitslev Plejecenter som et tilsvarende børnecenter. I givet fald, at dette bliver aktuelt, vil der ligeledes være et ønske om at indgå lejemål på V. Hjermitslev Skole. Der blev udsendt en mail d. 3. juli til Kommunalbestyrelsen med en anmodning om forhåndstilkendegivelse af holdninger på muligheden for et børnecen- 29

30 ter i V. Hjermitslev. Der har endnu ikke være bud efter børnecentret, og det er ikke sikkert, at behovet opstår. Men for at imødekomme en akut opstået situation, ønskes en principiel tilkendegivelse af, at dette kan iværksættes, såfremt behovet opstår. Samtidig betyder det samlede fald i antallet af asylansøgere, at det kan blive nødvendigt at finde andre anvendelsesmuligheder for V. Hjermitslev Plejecenter. Det foreslås, at Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at komme med en indstilling vedr. dette. Retsgrundlag Da bygningen tidligere har huset et plejecenter er der ikke for nuværende behov for ændringer i lokalplan m.v. Økonomi og finansiering En mulig anvendelse af V. Hjermitslev Plejecenter som børnecenter ligger inden for den nuværende lejekontrakt, hvor Udlændingestyrelsen står som lejer. Der kan blive tale om yderligere udlejning af V. Hjermitslev Skole. Såfremt antallet af asylansøgere fortsætter med at falde, kan der blive tale om at Udlændingestyrelsen opsiger lejemålet på V. Hjermitslev Plejecenter. I givet fald tilfalder regningen på huslejen Jammerbugt Kommune. Huslejen og øvrige omkostninger udgør 1,6 mio. kr. årligt. I planlægningen af anden mulig fremtidig anvendelse, tages denne udgift med i overvejelserne. Høring/borger- og brugerinvolvering Det vurderes, at anvendelsen af V. Hjermitslev Plejecenter som børnecenter for uledsagede, mindreårige asylansøgere ligger inden for rammerne af den aftale, der allerede foreligger med borgerne i V. Hjermitslev. Dog bør der afholdes et informationsmøde, der kan være med til at imødegå utryghed, m.v. Det er ligeledes aftalt med borgerne i V. Hjermitslev, at de involveres i det fremtidige arbejde med at finde anvendelsesmuligheder for centret. Indstilling Sekretariatet, Udvikling og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, at at V. Hjermitslev Plejecenter kan anvendes til børnecenter for uledsagede, mindreårige asylansøgere, såfremt dette bliver relevant, Social- og Sundhedsudvalget anmodes om sideløbende at arbejde videre med andre mulige anvendelsesmuligheder for V. Hjermitslev Plejecenter med henblik på at komme med en indstilling på dette. Økonomiudvalget, 17. august 2015, pkt. 128: Indstillingen anbefales godkendt over for Kommunalbestyrelsen. 30

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 177 Offentligt Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget 31. maj 2016 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. august 2015 Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 12. august 2015 Indstilling om behandling af Revisionsberetning

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere