EGNSTEATERAFTALE MELLEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EGNSTEATERAFTALE MELLEM"

Transkript

1 MELLEM EGNSTEATERAFTALE Høje-Taastrup Kommune Fritid og Kultur Lottein Sagsbehandler Doknr. Journalnr. gru pper skal tilgodeses. Der skal være alsidighed og kvalitet i udbuddet af Taastrup Teaters aktiviteter. Alle alders modvægt til rollen som tilskuer til det liv, der leves p skærmen. vere alle samfundsgrupper i kultur- og fritidslivet i anerkendelse af den enkelte borgers værdi derfor væsentligt at indgå i sociale fællesskaber og opleve kunst i alle dens former som en moderne informationsteknologi udøver en voldsom påvirkning især p børn og unge. Det er som individ uanset alder, etnisk oprindelse og køn. Samfundets internationalisering og den I relation til teatrets generelle virke er det vigtigt, at teatret gør en aktiv indsats for at invol professionelt producerende egnsteater, jf. 2, stk. 1. Teatret skal p et højt kvalitativt og kunstnerisk niveau varetage sin primære opgave som Høje-Taastrup Kommune lægger i udførelsen af Taastrup Teaters opgaver vægt p følgende: 3 Indhold professionelle teatre i Danmark. Hertil kommer udarbejdelsen af en international strategi. konsolidere og udvikle teatret som institution i kommunen, og teatrets placering i feltet af Teatrets overordnede strategi for aftaleperioden 1. januar december 2014 er at sig som en udadvendt og dynamisk kulturinstitution. gennem bla. dramaskolen, musikdramatisk væksthus og campus. Endvidere udøver Taastrup Teater uddannelsesmæssig og dramapædagogisk virksomhed holde festivaler og koncerter, samarbejde med amatører og tage andre samfundsmæssige te Taastrup Teater kan herudover som sekundære opgaver arrangere gæstespil og egnsspil, af aterinitiativer i forhold til publikum, institutioner, foreninger, organisationer og virksomheder. Teatrets primære opgave er at drive professionel stationær teatervirksom hed i kommunen, samt turne med egenproducerede forestillinger. Teatret skal medvirke til at skærpe den kulturelle profil i Høje-Taastrup og skal manifestere 2 egnsteatre. Teatret har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. kendtgørelse 780 af 23. juni 2009 samt bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om Taastrup Teater er et professionelt producerende teater i henhold til Teaterloven, jf. lovbe 1 Formål 1. januar december 2014 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE OG TAASTRUP TEATER Kommune Høje-Taastrup

2 Konkrete mål Taastrup Teater medvirker til at øge kommunens attraktion som handels- og erhvervscenter, tiltrække turister samt nye borgere. Taastrup Teater medvirker til at fremme det enkelte menneskes udviklingsmuligheder, styrke identiteten, tilknytningen til egnen og bidrage til mellemkulturel forstelse. Taastrup Teater skal fortsat i samarbejde med kommunens kulturelle foreninger byde p kul turoplevelser for borgerne. Taastrup Teater medvirker til at lægge vægt p samarbejde mellem den professionelle og den folkelige kultur. nuar 2011 til 31. december Aftalen er uopsigelig fra begge parters side, bortset fra det Aftale om tilskud indgås for en firerig periode. Nærværende aftale indgås for perioden 1. ja 5 Ikrafttrædelse og genforhandling Teatret kan endvidere stille knowhow og faciliteter til rådighed for arrangementer med private sekundære aktiviteter er ikke refusionsberettigede. eller via supplerende kommunale tilskud, fonds- eller sponsorbidrag. Kommunale tilskud til de sekundære aktiviteter, som teatret udfører, skal finansieres af teatrets egenindtjening og / Det følger af bekendtgørelsen om egnsteatre samt fastlagt praksis at teatrets nettoudgifter til Taastrup Teaters sekundære aktiviteter i skal være overensstemmelse med den til enhver tid gældende Fritids- og Kulturpolitik for Høje-Taastrup Kommune. virksomheder og organisationer (først og fremmest teatrets partnere fra erhvervslivet), idet forbrugsstoffer, faciliteter, teknik og mandskab hér faktureres til markedspris. pris, der dog som minimum dækker teatrets udgifter ved udlån og service. Ved disse lejligheder faktureres forbrugsstoffer, faciliteter, teknik og mandskab til reduceret teaterforeningens gæstespil, som fastlægges i samråd med teaterforeningens besty relse. (Kul tour en, Kulturringen, Kulturelt Samråd mv.). kulturelle arrangementer med foreninger, institutioner, partnerskaber og initiativer og musiske skoler) stitutioner (fx gymnasiet, ungdomsskolen, biblioteks- og museumsvæsen, folkeskoler dramapædagogiske og scenekunstneriske projekter med kommunale og regionale in dighed for: beredskabsmyndighederne godkendte evakueringsplan, at stille knowhow og faciliteter til r Samt under hensyn til teatrets øvrige forpligtelser og aktiviteter, og inden for rammerne af skolerne i udbud og kvalitativt niveau matcher kommunens øvrige musiske skoler. At drive HØje-Taastrup Dramaskole og MusikDramatisk Væksthus. Det tilstræbes at gaver under forudsætning af ekstern finansiering opnås: Taastrup Teater forpligter sig endvidere via denne aftale til at udføre følgende sekundære op Genopsætninger og samproduktioner med andre teatre kan finde sted. minimum to nyproduktioner årligt, jf. dog 16, stk. 2 i ovennævnte bekendtgørelse. At drive professionelt producerende teater i henhold til teaterloven, samt at producere Taastrup Teater skal udføre følgende primære opgaver: 4 I relation til teatrets sekundære opgaver lægges der endvidere vægt p at:

3 Teatrets økonomiske grundlag er et driftstilskud fra Høje-Taastrup Kommune, tilskud fra bekendtgørelse) eventuelt anden tilskudsgivende offentlig myndighed, samt 1/3 af indtægterne fra salg af fo administreret af Taastrup Teater. øvrig teatervirksomhed overføres til en særlig Pulje til fordel for kultur- og teaterforml, restillinger og øvrig teatervirksomhed. 2/3 af teatrets indtægter fra salg af forestillinger og økonomi Genforhandling af aftalen skal være afsluttet inden 1. april 2014 (jf. 8, stk. i i ovennævnte % af det samlede refusionsberettigede driftstilskud. Lejemålet omfatter lokaler til admini 14 3 Teatrets regnskabsår gr fra i. januar til 31. december, Husleje IJ Teatret har hjemsted og spillested p Kjeld Abeils Plads. Teatrets huslejeudgifter udgør højst trakt foreligger. For hele lejemlet svarer teatret en årlig leje (i 2011-priser) p: stration, prøvesal, værksteder, garderober, depoter, café, foyer, teatersal mv. Huslejekon at forhøje tilskuddet med et ikke refusionsberettiget beløb. Kommunen kan dog beslutte i enkelte r og p baggrund af konkrete projekter ekstraordinært munes budget (jf. 7 ovenfor). 11 Tilskuddet til teatret konfirmeres årligt i forbindelse med vedtagelsen af Høje-Taastrup Kom Kommune uvedkommende. Teatrets egenindtægter indgår i Taastrup Teaters regnskab, jf. 8, uden at der foretages til svarende reduktion i det kommunale tilskud. Eventuelle overskud/underskud er Høje-Taastrup egnsteaterbekendtgørelsen tilfalder Høje-Taastrup Kommune. Det forudsættes, at det aftalte kommunale tilskud er refusionsberettiget. Statsrefusionen ht. 9 vand, varme, el, forsikringer mv.) disponeres i samarbejde med Høje-Taastrup Kommunes administration. lever op til aftalens øvrige bestemmelser. Udgifter til fast ejendom (husleje, vedligehold, Teatrets leder kan inden for rammen disponere midlerne frit under forudsætning af, at teatret 8 Kommunalt tilskud J gende beløb (jf. 7, stk. 3 i ovennævnte bekendtgørelse): Det samlede tilskud fra Høje-Taastrup Kommune til teatret i hvert af finansrene udgør føl tilfælde, hvor der indtræffer forhold, som parterne ikke har indflydelse p, og som nødvendiggør en genforhandling eller en opsigelse af aftalen.

4 teatrets vedtægter, godkendt af Kulturministeriet 2. januar 1991). Der afholdes fire bestyrel Fritids- og Kulturudvalget i Høje-Taastrup Kommune fungerer som bestyrelse for teatret (jf. chefen. Teaterlederen skal have de nødvendige teatermæssige og administrative forudsæt ninger for at lede teatervirksomheden. Der kan ikke uden Kulturministeriets godkendelse gø toire, engagement og øvrige kunstneriske forhold (jf. Teaterlovens 31). res indskrænkninger i teaterlederes ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om reper Teatret ledes af den kunstneriske leder, som ansættes af Høje-Taastrup Kommune. Taastrup Teater er en kommunal institution og den kunstneriske leder refererer til Fritids- og Kultur Kulturdirektør Karsten Holst borgmester Godkendt af øje-taastrup Byråd, den teaterforml efter indstilling fra bestyrelsen. Ved Taastrup Teaters ophævelse anvendes dets effekter samt eventuel nettokapital til andet 21 Ophævelse se inkl. årsberetning svel overfor institutionen som overfor de tilskudsgivende myndigheder. bestyrelsen sammen med den kunstneriske leder er ansvarlig for behørig regnskabsaflæggel getforslag og aktivitetsplan, der skal danne grundlag for teatervirksomhedens drift, ligesom Det påhviler bestyrelsen sammen med den kunstneriske leder at tilvejebringe de rlige bud 20 holdes. overholde de rlige fastlagte budgetter. Den kunstneriske leder skal snarest muligt orientere stration det økonomiske ansvar for driften, idet det påhviler den kunstneriske leder nøje at bestyrelsen og Fritids- og Kulturchefen, hvis der findes tegn p, at budgettet ikke kan over Den kunstneriske leder har sammen med bestyrelsen og Høje-Taastrup Kommunes admini 19 reviderede årsregnskab til Kunststyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsrets afslutning regnskabsregulativ for Høje-Taastrup Kommune, Høje Taastrup Kommune skal indsende det vedlagt Høje-Taastrup Kommunes godkendelse af regnskabet. ringen lever op til gældende regler. Regnskab aflægges i henhold til det gældende kasse- og Den kunstneriske leder, bestyrelsen og kommunens administration skal pse, at økonomisty 18 rettet om teatrets drift, herunder planer for opsætning af teaterstykker og anden aktivitet. Den kunstneriske leder er jf. vedtægternes 8 pligtig til at holde bestyrelsen løbende under 17 sesmøder årligt i henhold til forretningsorden. Den kunstneriske leder deltager i bestyrelses møderne. Organisering

5 Teater (i det følgende benævnt lejer), følgende aftale om lejemål: indgs der imellem Høje-Taastrup Kommune (i det følgende benævnt udlejeren) og Taastrup I henhold til egnsteateraftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Taastrup Teater LEJEAFTALE Fritid og Kultur Maj 2010 LO7TEIN For h te r. Denne aftale erstatter tidligere lejeaftaler mellem Høje-Taastrup Kommune og Taastrup Tea regulativer osv., dvs, vejlovgivningen, planlovgivningen, byggelovgivningen, miljølovgivnin Taastrup Kommunes lokalplaner og regulativer m.v. Taastrup Kommune og Taastrup Teater. Denne aftale forudsætter, at der foreligger en godkendt egnsteateraftale mellem Høje gen, fødevarelovgivningen, politiets ordensforskrifter, brandmyndighedernes forskrifter, Høje Lejer er forpligtet til at sørge for overholdelse at gældende lovgivning, lokalplaner, forskrifter, Udlejer varetager den udvendige vedligeholdelse samt afholder udgifterne til el, vand og var me. Lejer afholder udgifter for indvendig vedligeholdelse. Husleje h Den årlige husleje er fastsat til: ske med 1 rs varsel, og kan tidligst finde sted til Lejemlet gælder fra og indtil det opsiges af en at parterne. Opsigelse skal dog tilhørende opmagasineringsrum samt administrations- og mødelokale 02 beliggende i naboejendommen. Endvidere omfatter lejemålet de tilstødende kælderarealer, herunder ingeniørgangen med 3 derober med badefaciliteter, træ- og metalværksted, skæresal, maleraflukke, systue med va at foyer med reception og café med anretterkøkken, publikumstoiletter og -garderobe; teatersal med publikumstribune til 400 tilskuere, scene med snoreloft og kran, depotrum og tekni kerkontrolrum, samt dramaturg-, regissør-, producent- og direktionskontorer, skuespillergar skesøjle, kostume- og rekvisit-gange, personale-opholdsrum, toiletter og køkken. Lejemålet omfatter hele teaterbygningen med tilstødende forplads og have. Bygningen består Teaterbygningen, Kjeld AbelIs Plads 1, 2630 Taastrup med tilhørende faciliteter udlejes til Taastrup Teater. Kommune Høje-Taastrup

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Bilaget indeholder nye kontrakter med kultur- og medborgerhusene for perioden 2005-08, Lindersvold/Vanløse dog for perioden 2005-06.

Bilaget indeholder nye kontrakter med kultur- og medborgerhusene for perioden 2005-08, Lindersvold/Vanløse dog for perioden 2005-06. Bilaget indeholder nye kontrakter med kultur- og medborgerhusene for perioden 25-8, Lindersvold/Vanløse dog for perioden 25-6. Kontrakterne er identiske i hovedparten af afsnittene. Dog er følgende afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Fenskær Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet på stiftende generalforsamling

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2010

Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2010 Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2010 ÅRETS IDRÆTSKOMMUNE 2010 ÅRETS INTEGRATIONSPRIS 2010 Fritid og Kultur Dok. 3080013 Fritidspas 1. INDLEDNING... 3 1.1 RAPPORTENS

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

1.40-5 Samdrift, reorganisering og effektivisering af kommunale beskæftigelsesprojekter

1.40-5 Samdrift, reorganisering og effektivisering af kommunale beskæftigelsesprojekter Bemærkninger til enkeltforslag: 1.00-25 Omlægning af værestedet Fristedet Forslaget er ændret og gennemføres med 72 %, idet Fristedet foreslås bevaret, men flyttet til Fontænehuset, som overtages fra amtet

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 1 of 18 2 of 18 Syddjurs Kommune januar 2014 Folkeoplysningspolitik Bemærkninger Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven. Formålet med ændringerne er en generel modernisering

Læs mere