OVERENSKOMST MELLEM. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Storbutikkernes Forhandlingsudvalg/ Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST MELLEM. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Storbutikkernes Forhandlingsudvalg/ Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening."

Transkript

1 /2014 OVERENSKOMST MELLEM 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Storbutikkernes Forhandlingsudvalg/ Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012

2

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Overenskomstområde Arbejdstid Lønninger faglærte Lønninger - ufaglærte Løfteparagraf Omregning fra månedsløn til timeløn Kost Overarbejde a - Varsling af overtid b - Afspadsering af overarbejde Søgnehelligdage Ansættelsesbevis Opsigelsesvarsel Arbejdstøj Sygdom, tilskadekomst, graviditet og adoption Ferie Feriefridag Tillidsrepræsentantbestemmelser Retsforhold Overenskomstens varighed BILAG OG NOTER NOTE 1 - Gyldighedsområde NOTE 2 - Tjenestefrihedsbestemmelse NOTE 3 - Fravær på grund af børns sygdom NOTE 4 - Joblønnede NOTE 5 - Uddannedes fortrinsret NOTE 6 - Arbejdsmarkedspension NOTE 7 - Vedrørende lov om butikstid NOTE 8 - Vedrørende overenskomstens dækningsområde NOTE 9 - Anciennitetsberegning

4 NOTE 10 - Uddannelsesfond NOTE 11 - Samarbejds- og teknologiaftale NOTE 12 - Gruppelivsforsikring NOTE 13 - Fritvalgs Lønkonto NOTE 14 - Kompetenceudviklingsfond NOTE 15 - Forsikringsordning til Elever NOTE 16 - Ligeløn NOTE 17 - Vikardirektivet NOTE 18 - Chikane og vold NOTE 19 - Velfærd TRYGHEDSAFTALE

5 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter de i KVICKLY's cafeteria beskæftigede kokke, smørrebrødsjomfruer, catere og elever, kasseassistenter, diskassistenter og øvrigt personale beskæftiget ved afrydning, opvask og rengøring. A. Fuldtidsansatte 1 - Arbejdstid 1. Den effektive arbejdstid udgør 148 timer over 4 ugers turnus, medmindre en kortere eller længere turnusperiode aftales lokalt på virksomheden. Turnusperioden kan maksimalt udgøre 13 uger. Den daglige arbejdstid tillægges ½ times daglig spisepause, som angives på vagtplanen, dog 2 x ½ time på dage, hvor arbejdstiden udgør 8½ time eller derover og arbejdsdagen slutter efter kl Der kan i den enkelte uge maksimalt vagtplaneres 60 timers effektiv arbejdstid, dog kan der aldrig i 2 på hinanden følgende uger vagtplaneres mere end 96 timers effektiv arbejdstid. 3. Ændring af arbejdsplanen kan ske med 2 ugers varsel, men skal mindst omfatte en 4-ugers periode. 4. Den daglige arbejdstid kan maksimalt udgøre 13 timer incl. pauser og evt. afbrydelser. 5. Arbejdstiden skal placeres på maksimalt 5 arbejdsdage pr. uge. 6. Virksomheden garanterer over 3 måneder minimum 5 friweekender (= frihed i tidsrummet lørdag kl søndag kl ), dog placeres minimum 1 pr. måned. 7. Arbejdstid og spisetid aftales lokalt. Kan der ikke opnås enighed om lægning af arbejdstidsplanen, kan spørgsmålet viderebehandles fagretsligt

6 Spisepauser kan tidligst påbegyndes 2 timer efter at den pågældendes arbejdstid er påbegyndt. B. Deltidsansatte Virksomheden har dog ret til at beskæftige deltidsansatte over 18 år under forudsætning af mindst 15 timers beskæftigelse pr. uge med minimum 4 timers beskæftigelse pr. arbejdsdag. For deltidsansatte under 18 år skal den daglige arbejdstid dog mindst udgøre 2 timer pr. arbejdsdag. a. Ved ansættelsen udfærdiges ansættelsesbrev, hvori antal plantimer pr. uge og øvrige vilkår anføres. b. Deltidsansatte aflønnes med den til enhver tid gældende timeløn. Merarbejde, ud over den normale ugentlige arbejdstid pr. uge i henhold til 2, stk. 1, betales som overarbejde (jf. 5). c. Deltidsansatte er frit stillet med hensyn til at tage flere timer end den aftalte arbejdstid. Såfremt der over en 2 måneders periode konstant forekommer afvigelser fra plantimerne, skal disse revideres. På ugens lange aften og lørdag ydes der overarbejdsbetaling efter områdets lukketidspunkt tillagt 30 minutter. Overarbejdsbetaling ydes også, når vedkommende arbejder før områdets normale åbningstid og dette arbejde ligger uden for vedkommendes plantid. Såfremt en medarbejder, med fast plantid, på en ikke vagtplaneret arbejdstid, tilkaldes til merarbejde uden for områdets normale driftstid, afregnes dette med overarbejdstillæg. d. Det tilstræbes, at den forholdsmæssige andel af deltidsansatte ikke er højere end driften nødvendiggør, og at der tilstræbes en generel øgning af den forholdsmæssige andel af fuldtidsansatte. I det omfang det driftsmæssigt og teknisk er muligt, bør deltidsstillinger ved afgang konverteres til fuldtidsstillinger. Hvor dette ikke er muligt, tilbydes ledige timer til de deltidsansatte, hvor dette er driftsmæssigt og teknisk muligt

7 e. Deltidsansatte er i øvrigt omfattet af de samme bestemmelser som fuldtidsansatte. 1. Minimalløn 2 - Lønninger faglærte 1. marts marts 2013 Kokke, smørrebrødsjomfruer og catere , ,99 Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden ikke kan gennemføres systematisk modregning. Der vil stadig være mulighed for individuel modregning. 2. Fagtillæg Udover minimallønnen ydes et fagtillæg på 10 % af minimallønnen (med fuld modregning i personlige tillæg). Tillægget udgør: 1. marts marts , ,30 Faglærte kokke, smørrebrødsjomfruer og catere skal søges placeret, før andre uden for faget antages. 3. Korttidsansatte For korttidsansatte vikarer, hvorved forstås ansættelser af mere en 21 kalenderdages varighed og til og med 5 måneders ansættelse, andrager lønnen: Timeløn, jf. stk. 1, inkl. fagtillæg, jf. stk % 4. Reserver For reserver, hvorved forstås ansættelser af indtil 20 dages varighed, andrager lønnen: Timeløn, jf. stk. 1, inkl. fagtillæg, jf. stk %

8 5. Hensigtserklæring Der er mellem parterne enighed om, at lønudligningen mellem kokke og smørrebrødsjomfruer tilsigter udligning i arbejdsfunktionerne. 6. Brancheanciennitetstillæg Fastansat personale, der har været beskæftiget under Gastronomgruppens faglige område i flere år, har krav på et personligt tillæg som følger: 1. marts marts 2013 pr. måned pr. måned 3. og 4. ansættelsesår kr. 325,30 kr. 365,30 5. og 6. ansættelsesår kr. 375,50 kr. 415,50 7. og 8. ansættelsesår kr. 507,86 kr. 547,86 9. og 10. ansættelsesår kr. 679,00 kr. 719, til 14. ansættelsesår kr. 793,11 kr. 833, til 20. ansættelsesår kr. 898,07 kr. 938, ansættelsesår og derefter kr ,58 kr ,58 Tillægget indgår ikke ved beregning af overarbejdstillæg. Beløbet udbetales månedsvis, og kan modregnes i de i forvejen givne personlige tillæg. 7. Tillæg for ubekvem arbejdstid For arbejde inden for normal effektiv ugentlig arbejdstid på 37 timer og derunder betales følgende tillæg pr. time: Hverdage: Mellem kl Mellem kl marts marts ,88 kr. 23,88 kr. 20,06 kr. 24,21 kr. Lørdage: Mellem kl ,55 kr. 30,98 kr. Søndage: Mellem ,22 kr. 36,73 kr

9 Tillægget ydes ikke ved overarbejde, men under ferie, sygdom og graviditet i det omfang, den tillægsbelagte tid indgår i den faste arbejdstid, og der regnes ved udbetaling af tillægget med 1/2 timer. For unge under 18 år er tillægget det halve af ovenstående satser. 8. Joblønnede Lønnen for joblønnede fastsættes således: 1. marts marts 2013 Jobløn ,84 kr ,29 kr. 9. Minimallønssatser for samtlige elever (kokke, smørrebrødsjomfruer og catere) 1. marts marts år 1-12 mdr ,15 kr ,94 kr. 2. år mdr ,65 kr ,63 kr. 3. år mdr ,28 kr ,65 kr. 4. år mdr ,78 kr ,34 kr. Voksenlærlinge Lønnen for voksenlærlinge fastsættes efter nærværende 2, stk Værktøjstilskud Ved prøvetidens udløb udbetales til kokke-, smørrebrøds- og cafeteriaassistentelever et beløb til værktøjskøb mod dokumenteret regning på kr ,00. Øvrige forhold Elevoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration er gældende for øvrige forhold, som ikke er omtalt i denne overenskomst

10 1. Cafeteriamedhjælpere Minimalløn: 3 - Lønninger - ufaglærte 1. marts marts , ,00 Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden ikke kan gennemføres systematisk modregning. Der vil stadig være mulighed for individuel modregning. 2. Anciennitetstillæg Medarbejdere, beskæftiget i flere år i virksomheden, har krav på et personligt tillæg over minimallønnen efter nedenstående skala: 1. marts 2011 pr. måned marts 2013 pr. måned 3. og 4. ansættelsesår kr. 185,98 Kr. 225,98 5. og 6. ansættelsesår kr. 254,52 Kr. 294,52 7. og 8. ansættelsesår kr. 329,36 Kr. 369,36 9. og 10. ansættelsesår Kr. 454,04 Kr. 494, ansættelsesår og frem Kr. 472,74 Kr. 512,74 Beløbet udbetales månedsvis. 3. Ungarbejdere Timelønnen for unge under 18 år udgør: 1. marts marts ,56 kr. 72,31 kr. 4. Faglært cater Faglærte cateres løn fastsættes efter 2, stk. 1. Faglært catere skal søges placeret i KVICKLY, før andre uden for faget antages. 5. Tillæg for ubekvem arbejdstid For arbejde inden for normal effektiv ugentlig arbejdstid på 37 timer og derunder betales følgende tillæg pr. time:

11 Hverdage: Mellem kl Mellem kl marts marts ,88 kr. 23,88 kr. 20,06 kr. 24,21 kr. Lørdage: Mellem kl ,55 kr. 30,98 kr. Søndage: Mellem ,22 kr. 36,73 kr. Tillægget ydes ikke ved overarbejde, men under ferie, sygdom og graviditet i det omfang, den tillægsbelagte tid indgår i den faste arbejdsplan, og der regnes ved udbetaling af tillægget med 1/2 timer. For unge under 18 år er tillægget det halve af ovenstående satser. Ingen ansatte kan have mere end en arbejdsdag om ugen på over 8 timer uden overarbejdsbetaling. 4 - Løfteparagraf Det betragtes som en forudsætning for overenskomsten, at der ydes højere lønninger end de i overenskomsten nævnte minimumssatser, og parterne er enige om, at dette bør finde sted i følgende tilfælde: 1. Hvor den pågældende på grund af dygtighed yder særligt værdifuldt arbejde. 2. Hvor der til arbejdet kræves særlige kvalifikationer og ansvar. 3. Hvor arbejdet er mere selvstændigt. 4. Såfremt virksomheden og et flertal af medarbejderne er enige, kan tillidsrepræsentanten forhandle løn for den/de enkelte personalegrupper. Vurdering og eventuel regulering af lønforhold sker individuelt mindst en gang om året. Der er enighed mellem parterne om, at overstående tekst skal fortolkes som på sammenligningsområdet

12 Parterne er enige om, at aftaler om disse særlige tillæg til lønnen udover minimumssatserne træffes mellem arbejdsgiveren og den ansatte, idet man samtidig er enige om, at i tilfælde, hvor misforhold skønnes at være til stede, kan sagen indbringes til afgørelse i henhold til overenskomstens mæglingsregler. I tilfælde, hvor løn og arbejdsvilkår er bedre end de her i overenskomsten nævnte, må disse ikke forringes for den enkelte. 5 - Omregning fra månedsløn til timeløn Faktoren for omregning fra månedsløn til timeløn er 160,33. Ved ansættelse og fratrædelse beregnes daglønnen som 1/22 af månedslønnen. 6 - Kost Som kompensation for manglende kost i arbejdstiden betales kr. 2,50 pr. normal arbejdstime. Tillægget kan ikke modregnes i personlige tillæg. 7 - Overarbejde 1. Der skal i hvert enkelt tilfælde udfærdiges en skriftlig attestation på overarbejde. Arbejdsgiveren er kun pligtig at betale for overarbejde, såfremt dette finder sted efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder. Såfremt medarbejderen med arbejdsgiverens godkendelse ønsker at bytte vagter, skal der føres byttebog. Såfremt det garanterede timeantal, som følge heraf fraviges, aflønnes i forhold til det præsterede antal timer til den almindelige personlige timeløn

13 2. Overarbejde betales i de første 2 timer for ufaglærte de første 3 timer, hvoraf én kan lægges før den på arbejdsplanen anførte normal arbejdstidsbegyndelse, med timeløn + 50 %. Overarbejde derudover betales med timeløn %. Overarbejde før normal arbejdstidsbegyndelse skal varsles senest kl dagen før. Alt arbejde, der udføres på en normal hel fridag, betales med personlig timeløn %. 7 a - Varsling af overtid Overarbejde skal varsles i god tid og så vidt muligt dagen før. Herfra er undtaget force majeure, sygdom eller lignende. Overarbejde foranlediget af forudbestilte selskaber skal varsles senest dagen før. For manglende varsel betales et tillæg til ufaglærte pr. 1. marts 2012 på kr. 40,48, og pr. 1. marts 2013 kr. 41,05, såfremt overarbejdet varer ud over 2 timer. For faglærte betales et tillæg svarende til 50 % overtidstillæg, såfremt overarbejdet varer ud over 2 timer. 7 b - Afspadsering af overarbejde Såfremt medarbejderen ønsker det og arbejdsgiveren accepterer det, kan overarbejde afspadseres således, at 50 % -timer afspadseres med 1 1/2 time og 100 % -timer med 2 timer for hver overarbejdstime eller afspadsering kan ske time for time mod at overarbejdstillæg udbetales. Der kan inden for en turnus på 2 uger maksimalt udbetales overtidsbetaling for 12 timer. Afspadsering af overtid kan kun ske med mindst 3 dages varsel og bør så vidt muligt gives som hele eller halve fridage. Der kan maksimalt afspadseres 20 overarbejdstimer pr. måned

14 8 - Søgnehelligdage For både fuldtids- og deltidsansatte reduceres i uger med søgnehelligdage, herunder grundlovsdag og juleaftensdag den enkelte medarbejders ugentlige arbejdstid. Reduktionen udgør for hver søgnehelligdag 1/5 af vedkommendes plantid. Grundlovsdag og juleaftensdag dog med 1/10. Arbejdstiden for fuldtids- og deltidsansatte suspenderes i uger med søgnehelligdage, og virksomheden placerer efter aftale med medarbejderen den reducerede arbejdsuges timetal ud fra lokale hensyn. Reduktionen foretages i den uge, hvor søgnehelligdagen falder eller i den foregående uge eller i de to efterfølgende uger. Den ændrede arbejdstid skal meddeles til den pågældende senest 4 uger før søgnehelligdagsugen. Der ydes 150 % tillæg til faglært personale og 100 % til ufaglært personale, der arbejder på søgnehelligdagene: Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, st. bededag, Kr. himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, grundlovsdag og 1. og 2. juledag, uanset om disse falder på en søndag. Hvis en søgnedag af statsmyndighederne proklameres som helligdag i lighed med ovenfor nævnte, regnes en sådan som søgnehelligdag. 9 - Ansættelsesbevis Ved ansættelse i KVICKLY udfærdiges ansættelsesbrev, hvoraf fremgår de gældende løn- og ansættelsesvilkår, herunder antal arbejdstimer. Såfremt et ansættelsesbevis er mangelfuldt, skal foreningen senest 7 dage efter anmodning fra medarbejderen eller dennes repræsentant udlevere et korrekt ansættelsesbevis, med de faktiske oplysninger som dannede grundlag for ansættelsesforholdet. I denne periode kan krav om godtgørelse ikke pålægges foreningen, medmindre der foreligger systematisk brud på lovens bestemmelser om ansættelsesbevis

15 Såfremt ansættelsesbeviset herefter er mangelfuldt i henhold til Lov om Ansættelsesbeviser, kan godtgørelse pålægges foreningen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende retspraksis Opsigelsesvarsel 1. Under 6 måneders uafbrudt ansættelse I de første 3 måneder af ansættelsesforholdet er det gensidige opsigelsesvarsel 14 kalenderdage. Herefter er opsigelsesvarslet 14 dage til den sidste i en måned fra begge sider. Opsigelsen skal være afgivet senest den 15. i måneden kl Tilsidesættelse af varslerne medfører erstatningspligt svarende til løn i opsigelsesperioden. Fra medarbejderens side er erstatningen dog maksimalt 1/2 måneds personlig løn. 2. Efter 6 måneders uafbrudt ansættelse. Der henvises til Funktionærlovens bestemmelser Arbejdstøj Til faglærte udleveres der arbejdsbeklædning i henhold gældende hygiejneregulativ. Til ufaglærte ydes uniformer/kitler efter behov samt fodtøj ifølge sikkerhedsbestemmelser. Virksomheden sørger for vask og vedligeholdelse af arbejdstøj Sygdom, tilskadekomst, graviditet og adoption 1. Under 3 måneders uafbrudt anciennitet Der ydes syge- og ulykkesløn i henhold til sygedagpengelovens bestemmelser. Der udbetales fuld løn de første 6 dage

16 2. Efter 3 måneders uafbrudt anciennitet Sædvanlig løn under sygdom efter Funktionærlovens bestemmelser. 3. Barsel og adoption Virksomheden udbetaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders uafbrudt anciennitet i virksomheden, fuld løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Til adoptanter udbetales fuld løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. 4. Fædreorlov Under samme betingelser som anført under pkt. 2 betales der i indtil 2 uger fuld løn under fædreorlov. 5. Yderligere fravær Pr. 1. juli 2010 yder virksomheden i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov betaling under fravær i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Betalingen i disse 11 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maks. 135 kr. pr. time. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen

17 Forældreorlov skal holdes inden for 52 uger efter fødslen. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. 6. Pension under barsel Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Arbejdsgiver- Arbejdstagerandel andel I alt 1. juli 2009 kr. pr./md. 890,00 445, ,00 1. juli 2012 kr. pr./md ,00 560, ,00 Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag. Ovennævnte bestemmelser træder i kraft den 1. juli 2007 og har virkning for barselsorlov, der påbegyndes efter denne dato Ferie I virksomheder, der er fællesregistreret med Coop, følges de i "Fællesbestemmelserne, vedrørende arbejdsforhold i Coop" fastsatte regler. Feriegodtgørelsen udgør pr. 1. maj ,5 % og pr. 1. maj % (se note 13, Fritvalgs Lønkonto, side 29). Såfremt en deltidsansat medarbejder kan godtgøre, at feriegodtgørelse giver en dækning, der er mere end kr. 500,00 større end ferie med løn + ferietillæg, er KVICKLY indforstået med at udrede differencen Feriefridag For medarbejdere under denne overenskomst beregnes, i overensstemmelse med Ferielovens principper for optjening og afholdelse, 5 feriefridage, der lægges i overensstemmelse med Ferielovens 10, stk

18 Feriefridage afholdes så vidt muligt som hele fridage. Feriegodtgørelsen for de omfattede medarbejdere udgør 15 %. Pr. 1. maj 2007 udgør feriegodtgørelsen 15,5 % og pr. 1. maj % (se note 13). Feriefridage kan ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, når opsigelsen sker fra virksomhedens side Tillidsrepræsentantbestemmelser 1. I enhver virksomhed med 5 medarbejdere og derover kan de organiserede ansatte af deres midte vælge en tillidsrepræsentant. Såfremt de enkelte afdelinger (faggrupper) ønsker at vælge en tillidsrepræsentant, skal der være beskæftiget mindst 5 medarbejdere i denne afdeling. I virksomheder med mindre end 5 medarbejdere kan der vælges en tillidsrepræsentant, såfremt parterne er enige herom, og denne aftale kan kun bortfalde, såfremt parterne er enige herom. 2. Tillidsrepræsentanter, som bør være heltidsbeskæftigede, vælges blandt de organiserede, anerkendt dygtige medarbejdere, der har været ansat mindst 9 måneder i den pågældende virksomhed. Hvis sådanne ikke findes i et antal af mindst 10, suppleres dette tal med de medarbejdere, der har arbejdet der længst. En elev eller ungarbejder kan ikke vælges som tillidsrepræsentant. I en virksomhed med filialer eller geografisk adskilte afdelinger kan en medarbejder kun vælges som tillidsrepræsentant for det sted, hvor den pågældende er beskæftiget og har kun forhandlingskompetence i forhold til den/de afdelinger (faggrupper), som har udgjort valggrundlaget. 3. Valgprocedure: a) Det sikres, at alle organiserede medarbejdere, som danner valggrundlaget, har mulighed for deltagelse i valget. b) I virksomheder, hvor der ikke er oprettet klubber, jf. stk. 4, ophænges i god tid inden valget afholdes et opslag på virk

19 somheden, som skal indeholde dato for indledning af valgproceduren samt oplysning om, hvilken dato valget er afsluttet. c) Valget foregår ved skriftlig afstemning og kan afholdes på virksomheden, hvor lokale stilles til rådighed. Valget kan efter aftale med arbejdsgiveren foregå i arbejdstiden. d) Ved afstemningen kan den af RBF udarbejdede og HORESTA godkendte stemmeliste benyttes. e) Såfremt der er opstillet mere end 1 kandidat, afgøres valget ved simpel flertalsafgørelse. Tillidsrepræsentantbeskyttelsen træder i kraft, så snart valget er kommet til arbejdsgiverens kendskab. Den lokale 3F-afdeling tilsendes valglisten/-erne og valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af 3F og meddelt den pågældende arbejdsgiver. Denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter valget. Arbejdsgiveren har, senest 14 dage efter valget er kommet til hans kendskab, mulighed for at gøre indsigelse mod det foretagne valg til 3F. I virksomheder, hvor der er flere tillidsrepræsentanter, kan disse af deres midte vælge en fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræsentanten kan ikke forhandle spørgsmål, som vedrører den enkelte afdeling, medmindre den enkelte tillidsrepræsentant har givet tilsagn herom. 4. Det er tillidsrepræsentantens pligt, såvel over for sin organisation som over for arbejdsgiveren, at gøre sit bedste for at jævne ethvert opstået stridsspørgsmål og vedligeholde og fremme et roligt og godt samarbejde på arbejdsstedet. Når en foreliggende sag kun berører en enkelt eller enkelte af virksomhedens medarbejderes personlige anliggender, bør disse selv direkte over for virksomhedens leder eller dennes stedfortræder forelægge klager eller henstillinger til mulig direkte afgørelse i foreliggende tilfælde

20 I anliggender vedrørende løn- og arbejdsforhold, der direkte berører medarbejderne, kan tillidsrepræsentanten, når medarbejderen ønsker det, og tillidsrepræsentanten efter en foretagen undersøgelse finder det berettiget, forelægge klager eller henstillinger for arbejdsgiveren, dog kun såfremt sagen ikke bliver ordnet tilfredsstillende ved dennes stedfortræder på arbejdsstedet. Er tillidsrepræsentanten ikke tilfreds med arbejdsgiverens afgørelse, kan tillidsrepræsentanten frit anmode sin organisation om at tage sig af sagen, men det er tillidsrepræsentantens og kollegernes pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af organisationens ledelse. Tillidsrepræsentanten bør i forståelse med ledelsen have fornøden mulighed for at varetage sit tillidshverv i anliggender, der angår virksomheden og de omhandlede kolleger. Efter aftale med arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder, bør der gives tillidsrepræsentanten frihed til i passende omfang at deltage i instruktionskurser og lignende for tillidsrepræsentanter. 5. Hvis de uorganiserede medarbejdere i en virksomhed, henholdsvis en afdeling heraf, slutter sig sammen i en klub, skal tillidsrepræsentanten være formand. På et dertil af arbejdsgiveren anvist for medarbejderne tilgængeligt sted, er det klubben tilladt at opslå faglige foreningsbekendtgørelser til medlemmer. Et eksemplar af sådanne opslag afleveres samtidig til arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder. Hvor der er mulighed herfor, stiller arbejdsgiveren lokaler til rådighed for klubbens mødevirksomhed. En valgt tillidsrepræsentant er ansvarlig og forpligtet til at drage omsorg for, at de fra afdeling eller hovedkontor udsendte spørgeskemaer bliver udfyldt nøjagtigt og tilbagesendt inden for den anførte tidsfrist. Det er tillidsrepræsentantens ret og pligt at kræve legitimation af nyankomne ved deres medlemsbøger, ligesom tillidsrepræsentanten til enhver tid har ret til at kontrollere, at kontingent er betalt til organisationen

21 Når nye kolleger tiltræder virksomheden, har tillidsrepræsentanten pligt til at indberette dette til nærmeste lokalafdeling. Tillidsrepræsentanten har pligt til at indberette væsentlige ændringer i virksomhedens drift til organisationen så tidligt som muligt, så der kan optages forhandlinger om eventuelle nye arbejdsformer og arbejdsområder. 6. En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Det er en selvfølge, at den omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepræsentant, aldrig må give anledning til, at den pågældende afskediges, eller at den pågældendes stilling forringes. Tillidsrepræsentantens ansættelsesforhold kan normalt ikke afbrydes inden for opsigelsesperioden - der er 5 måneder, medmindre tillidsrepræsentanten ved opsigelsen er sikret længere frist ved kollektiv overenskomst - inden 3F har haft mulighed for at få afskedigelsens berettigelse gjort til genstand for fagretlig behandling. Det bør tilstræbes, at sagens fagretlige behandling fremmes mest muligt, således at afgørelsen foreligger inden opsigelsesperioden udløb. Disse regler gælder dog ikke, dersom arbejdsgiveren foretager en berettiget bortvisning af tillidsrepræsentanten. 7. Organisationerne er enige om, at medarbejdere, der vælges som tillids- eller sikkerhedsrepræsentant, og som ikke forud for valget har gennemgået tillids- eller sikkerhedsrepræsentantuddannelse, gennemgår en sådan hurtigst muligt efter, at valget har fundet sted. Fra virksomheden giver man tilsagn om at medvirke til, at den nyvalgte tillids- eller sikkerhedsrepræsentant efter aftale får den fornødne tid til at deltage i uddannelsen. De opgaver, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter forventer at løfte på vegne af såvel kollegaer som ledelse, kræver løbende uddannelse og kvalificering. Parterne er derfor enige om, at tillids- og sikkerhedsrepræsentanter efter aftale kan deltage i såvel faglige kurser som forbundets egne kurser og de kurser, der gennemføres inden for Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU)

22 16 - Retsforhold Den mellem LO og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening indgåede Hovedaftale med tilhørende bilag er gældende Overenskomstens varighed Nærværende overenskomst træder i kraft den 1. marts 2012 og kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 1. marts, dog tidligst til ophør 1. marts København, den 2. juli 2012 For 3F Privat Service, Hotel og Restauration Lotte Knudsen Jane Egholm For Storbutikkernes Forhandlingsudvalg/ Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Lars Iversen Majken Skovgaard

23 BILAG OG NOTER NOTE 1 - Gyldighedsområde Overenskomsten omfatter: Brugsforeningen for Als og Sundeved - KVICKLY-Sønderborg Kalundborg Brugsforening - KVICKLY-Kalundborg Odder Brugsforening - KVICKLY-Odder Ribe Brugsforening - KVICKLY-Ribe Helsinge Brugsforening - KVICKLY-Helsinge Nordborg Brugsforening - KVICKLY-Nordborg Tønder Brugsforening - KVICKLY-Tønder Ebeltoft Detail A/S - KVICKLY-Ebeltoft Asnæs Brugsforening - SuperBrugsen Asnæs

24 NOTE 2 - Tjenestefrihedsbestemmelse Frihed uden fradrag i løn Frihed uden fradrag i løn uanset ansættelsestidens længde. Dødsfald Ægtefælle/børn/forældre: Fornøden frihed såvel dødsdag som begravelsesdag. Bryllup/sølvbryllup Bryllupsdagen/sølvbryllupsdagen plus efterfølgende arbejdsdag. Falder dagen på en hel fridag, ydes frihed enten dagen før eller dagen efter fridagen. Hel og halv fridag, weekendordning samt eventuel ferie kan ikke bevirke forlængelse af tjenestefriheden. Eget jubilæum i butikken Jubilæumsdagen plus efterfølgende arbejdsdag. Frihed med fradrag i løn Frihed med fradrag i løn ydes efter anmodning fra en medarbejder. Frihed ydes kun, såfremt hensynet til arbejdet tillader det. NOTE 3 - Fravær på grund af børns sygdom Medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten med mindst 3 måneders anciennitet i virksomheden, indrømmes frihed, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn under 15 år. Frihed gives kun til den ene af barnets forældre og kan højest omfatte barnets første sygedag. Medarbejderen oppebærer for denne sygedag overenskomstmæssig løn. Virksomheden kan kræve dokumentation, f.eks. tro- og loveerklæring. Den ansatte er pligtig til at oplyse om antallet af hjemmeboende børn under 15 år

25 NOTE 4 - Joblønnede I KVICKLY s cafeteria er der en frivillig mulighed for at ansætte 1 til 2 cafeterialedere på jobløn på følgende vilkår: Minimallønnen fremgår af 2, stk. 8. Overenskomsten 4, løfteparagraf gælder også for joblønsansatte. Der må ikke gennemsnitligt for de joblønsansatte blive tale om et timetal, hvorved lønnen kommer i strid med det tilsigtede. Det har ikke været hensigten med fastlæggelsen af joblønnedes løn at spare overarbejde. Overenskomstens regler om tillæg for arbejde på særlige tider, om betaling for overarbejde og for arbejde på hverdagsfridage og sønog helligdage gælder ikke for joblønsansatte. De joblønsansattes arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. Det må som hovedregel tilstræbes, at arbejdstiden for de joblønsansatte påbegyndes og afsluttes nogenlunde samtidig med arbejdstiden for øvrige medarbejdere på det pågældende arbejdssted. Det kan dog efter omstændighederne være ønskeligt, at en joblønsansat begynder arbejdet tidligere eller afslutter arbejdet senere end øvrige medarbejdere. Det bør i så fald som hovedregel tilstræbes, at den samlede arbejdstid ikke bliver væsentlig længere end den, der er gældende for øvrige medarbejdere. Det følger af ansættelsesforholdets natur, at en joblønsansat, som ansættes med et selvstændigt ansvarsområde, får et tilsvarende ansvar for at udnytte sin arbejdstid hensigtsmæssigt. Når en joblønsansat f.eks. påtager sig overarbejde, er der også åbnet mulighed for, at vedkommende under iagttagelse af sædvanlige driftsmæssige hensyn og efter forudgående underretning i det enkelte tilfælde kan forlade arbejdspladsen i arbejdstiden

OVERENSKOMST MELLEM. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Storbutikkernes Forhandlingsudvalg/ Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening.

OVERENSKOMST MELLEM. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Storbutikkernes Forhandlingsudvalg/ Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening. 3.57.0 2014/2017 OVERENSKOMST MELLEM 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Storbutikkernes Forhandlingsudvalg/ Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2014

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således:

Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således: Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således: Virksomheden indbetaler et beløb svarende til 3 øre pr. time for medarbejdere omfattet af overenskomsten. Med virkning fra 1. juli

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

OVERENSKOMST RESTAURATIONSBRANCHENS FORBUND COOP NORDEN DANMARK A/S

OVERENSKOMST RESTAURATIONSBRANCHENS FORBUND COOP NORDEN DANMARK A/S 3.43.0 OVERENSKOMST mellem RESTAURATIONSBRANCHENS FORBUND og COOP NORDEN DANMARK A/S vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstområdet... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Lønforhold...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

3.43.0 OVERENSKOMST. mellem. 3F Privat Service, Hotel og Restauration COOP DANMARK A/S. vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012

3.43.0 OVERENSKOMST. mellem. 3F Privat Service, Hotel og Restauration COOP DANMARK A/S. vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012 3.43.0 OVERENSKOMST mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration og COOP DANMARK A/S vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012 INDHOLD 3.43.0 3F 1 OVERENSKOMSTOMRÅDET... 5 2 ARBEJDSTID... 5 3 LØNFORHOLD...

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond Udviklings- og Samarbejdsfond Et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i virksomheden er en væsentlig forudsætning for udvikling af virksomhedens

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse

7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse 7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse 2. Selvvalgt uddannelse. Den enkelte medarbejder har dog efter 9 måneders beskæftigelse ret til 2 ugers frihed om året placeret under fornødent

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Slagter overenskomst

Slagter overenskomst 3.56.0 2012/2014 Slagter overenskomst mellem Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Denne overenskomst er gældende for slagtermestre, butiksslagtersvende, butiksslagterelever

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

OVERENSKOMST CAFÉ- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST CAFÉ- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og turisterhvervet CAFÉ- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og turisterhvervet CAFÉOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

KONCEPT- OVERENSKOMST

KONCEPT- OVERENSKOMST KONCEPT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for konceptrestauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

CAFÉOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

CAFÉOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 CAFÉOVERENSKOMST for hotel-, restaurant- og turisterhvervet C A F é O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

KONCEPT- OVERENSKOMST

KONCEPT- OVERENSKOMST KONCEPT- OVERENSKOMST Overenskomst 2017-2020 for konceptrestauranter Overenskomstens gyldighedsområde AFSNIT 1 3 OVERENSKOMST 2017 2020 2017 2020 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. 3F Privat Service, Hotel og Restauration COOP DANMARK A/S. vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2014

OVERENSKOMST. mellem. 3F Privat Service, Hotel og Restauration COOP DANMARK A/S. vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2014 3.43.0 OVERENSKOMST mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration og COOP DANMARK A/S vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2014 INDHOLD 3.43.0 3F 1 OVERENSKOMSTOMRÅDET... 5 2 ARBEJDSTID... 5 3 LØNFORHOLD...

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

Overenskomst mellem

Overenskomst mellem 2001-2003 Overenskomst mellem Roskilde Taxa, Betonvej 15, Roskilde & HK Roskilde Overenskomst 2001-2003 Roskilde TAXA/HK Roskilde side 2 1 Område Overenskomsten omfatter de ved Roskilde Taxa s bestillingskontor

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst mellem. og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. cafeterierne på Ærø-ruterne

Overenskomst mellem. og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. cafeterierne på Ærø-ruterne privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Geoja ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration cafeterierne på Ærø-ruterne 1. MARTS 2007 OVERENSKOMST MELLEM GEOJA APS OG 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

2002 O V E R E N S K O M S T

2002 O V E R E N S K O M S T 2002 O V E R E N S K O M S T mellem RØRVIG CENTRET A/S og HK HOLBÆK 1. OMRÅDE. Overenskomsten omfatter medarbejdere, der er beskæftiget som kontorfunktionærer på Rørvig Centret A/S. ARBEJDSTID. 2. Stk.

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere