Referat af generalforsamling den 6. juni Kystbeskyttelseslavet Hyllingebjerg Liseleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling den 6. juni 2015. Kystbeskyttelseslavet Hyllingebjerg Liseleje"

Transkript

1 Liseleje 12. juli 2015 Referat af generalforsamling den 6. juni 2015 Kystbeskyttelseslavet Hyllingebjerg Liseleje Deltagere 22 deltagere og dertil kommer bestyrelsen Fra bestyrelsen er mødt: Frits Thaulow (FT) Carsten Frölich (CF) Nina Wahl Asmussen (NWA) Christian Olrik (CO) Kommunens repræsentant: Hans Buur (HB) Forretningsfører Kenneth Andersen (KA) I. Valg af dirigent Erik Søgaard (SES)var af bestyrelsen indstillet som dirigent og blev af generalforsamlingen valgt. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelser med vedtægternes bestemmelser. II. Bestyrelsesberetning FT bød velkommen Bestyrelsen har været travlt optaget af eftervirkninger af Bodil. Ikke kun de enkelte lodsejere er ramt men hele stranden. Der er etableret skrald optagning langs hele stranden. Egon kom i Feb 2015 men havde ikke den store skadevirkning. Den var kortvarig. Kun 10 timer. Egon kom ikke fra Nord. Der er masser af sand i vandet. Til sommer forventer bestyrelsen at sandet kommer ind på stranden. 1

2 Fiskerevet har i efteråret og vinteren sikret passagen med at medvirke til aflejring af sand. Fiskeyngel og planter ser ud til at trives på stenrevet, der over sommeren vil blive undersøgt af vores havbiolog.. Vi har, kunne konstatere at Liselejemolen fungerede efter hensigten og beskyttede det bagvedliggende område under stormen. Det er dog tankevækkende at stormene afbodil ogegons styrke kun kommer med et års mellemrum. Og hyppigheden forventes at stige med havtemperaturens stigning, ligesom havvandsstigninger på mere end 0,5 meter forudses ved århundredeskiftet Kystlaget har fået et kommunegaranteret lån på 1,2 mill. kr, der udlignede en del af vores gæld i november 2014, og det har givet os et råderum til at planlægge restaurering af de østlige bølgebrydere, der efterhånden trænger til det. Det overvejes hvad der skal ske med en eventuel udbygning/ forstærkning af Kystvejs bølgebryderen. Samtidig har bestyrelsen vedtaget at gennemføre en havopmåling i de samme profiler som tidligere for at kunne vurdere nye tiltag både i den vestlige og østlige ende af vort område. Fiskerev II og eventuelle andre beskyttende stenrev vurderes, men det kræver at der skal søges fondsmidler, hvilket indgår i bestyrelsens overvejelser. Halsnæs Kommune og de to andre kystkommuner ( Gribskov og Helsingør) har igangsat en større aktivitet på budgettet over de kommende 3 år til afklaring af løsningsmodeller såvel teknisk, som juridisk og finansieringsmæssigt. Kystlaget følger dette arbejde direkte og via Samvirket for Nordkystens Dige- og Kystsikringslag. Det forventes, at vores viden kan være medvirkende til at få indflydelse på løsningerne og financieringen, så kystgrundejerne ikke står alene med dette. Bestyrelsen har bestilt en opmåling af kysten. Kysten er tidligere blevet målt i henholdsvis1994, 1997 og i Den næste måling vil blive taget fra de samme positioner som i de tidligere målinger. 2

3 Målingen er af afhængig af vejret Pt afventer opmålingen et mere stille vejr Dette skaber et grundlag for bestyrelsen til at se på sandtransporten og identificere aktuelle sandmængder for at kunne disponere indsatsområder. Kystdirektoratet er ekstremt fokuseret på at forhindre en fornuftig kystsikring. Der er givet 26 afslag på nordkysten. De har brugt den samme sandfodring argumenter i alle afslag. Der skal sikres indtil 2,5 meter over stormflods tilstande det vil sige ca. 4-5 meter. Bestyrelsen har en viden om at Kystdirektoratet har set på, hvordan Hollænderne har lavet deres sandprojekter. Opgaven i Holland er et EU projekt, der har kostet ca. 600 millioner kroner. Det er et forsøg som ønsker at se på, hvordan sandet fordeler sig, men ikke en beskyttelse af Hollands værdier, som er beskyttet af hårde diger til 13 meters højde. Der er kommet en nordkystrapport, der viser hvordan de 3 kommuner aktivt er gået i gang med at se på, hvordan vores nordkyst kan sikres. Når timingen er rigtigt vil Bestyrelsen udsende et notat, der gennemgår rapporten. Notat vil påpege at Kystlavet ikke kan støtte de aktuelle anbefalinger med den strandkystbeskyttelses viden som Lavet i dag besidder. Rapporten baserer sig på sandfodringer uden de store initiativer til at udbygge fast kystsikring. Samtidig har bestyrelsen arbejdet med de lokale udvalgsformænd for de 26 Klagesager, der sendt videre til de øvrige politikere. Venstre har stillet spørgsmål til miljøministeren. Ministeren har meddelt at der kommer en rapport i slutningen af Bestyrelsen har ikke forventning til at der kommer noget aktivt ud af dette. 3

4 Liselejebølgebryderen er blevet udbygget. Det er genbrug af de gamle stem. Det er bygget op til et nyt højt niveau. Bestyrelsen har en forventning til at Liseleje bølgebryderen nu holder i en vis periode. De bølgebrydere, som er blevet løse vil blive repareret såsnart der er maskiner på stranden igen. Kommunen har givet lavet en statsgaranti på kr. 1.2 millioner, der giver store rente og omkostningsbesparelser. Bestyrelsen har derudover været i dialog med borgerforeningen og naturstyrelsen. Der har været stor aktivitet med store maskiner i det entreprenører har brugt p-pladsen i Liseleje til at køre ud til Haldstrand, hvilket har en negativ indvirkning på vores del af stranden. Nu er det bestemt at der skal søges om tilladelse for at køre på vores del af strækningen. Der skal derudover betales et depositum på kr og det koster kr pr. md. at leje p-pladsen. Når Lavet skal gøre brug af p-pladsen betaler de også i henhold til de nye bestemmelser. Bestyrelsen overvejer at etablere en bølgebryder mod vest og en imod øst. Derudover overvejer bestyrelsen fiskerev nummer 2 med vest. I mellemtiden søger bestyrelsen fondsstøtte til etablering af dette projekt. Den marinbiologisk rapport, der gerne skulle være klar om et par uger fra generalforsamlingen. Denne rapport kan bruges som argumentation for at etablere et nyt fiskerev. En politiker fra Gribskov har spurgt, hvorfor man ikke genetablere de sten, der blev optaget for ca. 100 år siden? FT takker for året. Spørgsmål: Haldsvej : Stor tilfredshed med lavet, men har man glemt at lavet går til Haldsvej 30? Bodil ramte strækningen og slog meget hårdt. Kan der etableres en bølgebryder i dette område? Vi vil gerne gå med i arbejdet, som kan have betydning for både sikring og passage. 4

5 FT: Det er jo ikke nyt at diskutere prioritering af de initiativer som kysten kræver. En ny bølgebryder koster kr. 1.5 millioner. Et stenrev er billigere. Bestyrelsen kan ikke i lavets regi arbejde udenfor området. Strømknækket net her erplaceret udenfor området af dette lav. Der er ikke passagen, det er der fokus på. Men om stranden her kan opbygges sand er et andet spørgsmål. Når bestyrelsen overvejer etableringer så skal skadevirkninger vurderes i forhold til opbygning af sand på den del af stranden, der er indenfor lavet. Haldsvej: Udfor Haldsvej 26 og 28 er der ikke fri passage. Det må være indenfor lavets rammer, her skal der skabes passage. Der vil være interesse for privat finansieringen af en bølgebryder? FT: Der skal etableres skræntfodssikring i privat regi og der vil bestemt være inden for lavets interesse såfremt der kan komme private midler. Lavets opgave er dog at prioritere midlerne i lavet med mål at optimere beskyttelsen af kysten. Spørgsmål: Helle Harboe Kystvej 10: Der mangler en bølgebryder på denne del af Kystvej. Der er ikke længere fri passage ved den østligste ende af lagets strækning. FT: Bestyrelsen følger og vurderer sagen. Hyllingbjergvej 76: Der er ikke passage i sommerperioden. Der er steder der mangler bølgebrydere. Hvordan prioriteres dette? FT: Når der er penge vil man kunne etablere et stenrev nummer 2, som er ud for netop dette område. Der skal ikke bruges penge på maskiner uden at vi får sammenhæng i investeringerne. Det kræver tre millioner kroner. Det skal der være indenfor denne rækkevidde for at der foretages investeringer. Trappelavet Orehøjgård. Er der en forening eller et lav på den anden side fra Hundested til Hald Strand med mulighed for en helhedsløsning. 5

6 FT: Det har Kystdirektoratet forhindret ved Hald Strand idet der har været flere initiativer hertil for både bølgebrydere og sandfordring, Som Kystdirektoratet og kommunen gik imod. Der er ikke koordinations muligheder vest for vort område, men der er lav ved Spodsbjerg og Kikhavn, samt ved Nøddebohuse. Her er de gode til at holde på sandet. Vi har spurgt Dansk Hydraulisk Institut om de kunne fortælle os, hvor sandet kommer fra? Men ingen har kunnet besvare dette. Bestyrelsen holder vedvarende øje med strandforholdene. SES: Kan generalforsamlingen godkende beretningen? Beretningen godkendes af generalforsamlingen. III Forretningsfører KA gennemgår regnskabet. Side 2: bestyrelsen godkendelse Side 3: Ingen forbehold. En supplerende oplysning er at regnskabet ikke er revideret. Side 5: Ingen ændring af praksis Bidragene er ikke index reguleret fra Kystdirektoratets side, hvor de ligger fast i fremtiden. Kommunens og lodsejernes bidrag er index reguleret. Udgiften på er til reparationen af den store bølgebryder (Liselejemolen). Driftsresultat på kr Negativ egen kapital kr SES: Er der bemærkninger? Regnskabet godkendes af generalforsamlingen. 6

7 IV Forretningsfører KA præsenterede herefter budgettet. Indtægter kr årligt. Der er ingen store poster i budgettet. Opmålingen vil koste kr mens der kun er afsat kr i budgettet. SES: Der er ingen kommentarer og budgettet godkendes. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. V. Valg af medlemmer/suppleanter: på valg Carsten Frölich og som suppleant Christian Olrik. CF genopstiller og bliver af generalforsamlingen genvalgt. Valg af suppleant. Christian Olrik bliver af generalforsamlingen genvalgt som suppleant. VI. Valg af revisor Det bliver af bestyrelsen indstillet til at der blev valgt revisor og at Nærrevision fortsætter arbejdet som forretningsfører. Revisor Charlotte Vedel Bjerre blev af generalforsamlingen valgt til revisor. VII Afstemning om kørsel på stranden. FT: Bestyrelsen anmoder om at generalforsamlingen stemmer for at der skal søges om tilladelse til kørsel med tunge maskiner på stranden. Kommentarer: Orehøjgård trappelav: Hvem skal håndhæve sådan et forbud. Hvordan gøres det? FT: Bestyrelsen indstiller til at generalforsamlingen ikke accepterer kørsel, men at det kræver bestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 7

8 Således forvalter lavet den private ejendomsret på hele strækningen. SES: Hvem vil give bestyrelsen myndighed til at give tilladelser til at køre på stranden? Enstemmigt besluttet. VIII Eventuelt Haldsvej: Hvad kan vi gøre selv for at kunne etablere en bølgebryder? Ft: Skræntfodssikringen skal etableres af de private. Kystlavet skal derefter være med i alle andre aktiviteter foran skræntfoden og i vandet.. Lavet giver tilladelse til Depotsten, som ligger på Kystvej 10. SES: Takker samlingen for god ro og orden. FT: Takker for en god generalforsamling. 8

Referat af Ulvshale-Fællesskov Digelags ordinære generalforsamling lørdag den 28. april 2012.

Referat af Ulvshale-Fællesskov Digelags ordinære generalforsamling lørdag den 28. april 2012. 1 Referat af Ulvshale-Fællesskov Digelags ordinære generalforsamling lørdag den 28. april 2012. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Inge Feldbæk valgtes som dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt

Læs mere

Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014

Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014 Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014 2013/2014 blev et dramatisk år i Kystlagets historie. Vi havde en stærk storm den 28. oktober, som heldigvis var en hurtigløber. Den stærke

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TROA Formål: Flytning til nye lokaler Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A FORMALIA Til stede: 39 stemmeberettigede. Derudover 3 repræsentater

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. maj 2013

Referat af generalforsamling den 27. maj 2013 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 27. maj 2013 Til generalforsamlingen var der fremmødt 37 andelshavere samt indleveret 12

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere