Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts fremmødte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte"

Transkript

1 Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt. 2. Valg af referent K94. Vælges enstemmigt 3. Bestyrelsens beretning Præsenteres af formand K21 på baggrund af den skriftlige beretning. Spørgsmål vedr. fælles affaldsopsamling Det fremhæves at kommunen ønsker, at det er bestyrelsen som bliver den ansvarshavende bygherre under projektet med de nedgravede affaldsanlæg, hvilket bestyrelsen kæmper imod. Bestyrelsen er bekymrede for at stå med det juridiske og økonomiske ansvar, såfremt der sker uforudsete ting ved etableringen, der kan øge udgifterne til affaldsanlæggene. Å240: Påpeger at entreprenøren må have en ansvarsforsikring K156: Hvem har ansvaret efter at anlæggene er blevet nedgravet, hvis noget går i stykker eksempelvis ved hærværk? K21: Vi har selv ansvaret, hvis noget går i stykker og skal betale for evt. reparationer. Å202 og K156: Foreslår begge at vi sælger jordstykkerne til kommunen og lader dem betale for nedgravningen, da de jo sparer på omkostninger i forhold til at hente affaldet ved døren. K21: Ideen er overvejet, men i praksis er det desværre ikke en mulighed. K64: Foreslår at det kunne have en større effekt hvis hver enkelt husstand henvender sig direkte til kommunen, således at der er flere om at råbe op. Det kunne måske påvirke dem, hvis man ringer og stresser dem lidt. Spørgsmål vedr. juridisk bistand K64: Er dette et behov som bestyrelsen forventer, vil fortsætte? Er det noget der skal budgetteres til? 1

2 K21: Der har været en enkelt grundejer som har henvendt sig op til flere gange med forskellige krav til bestyrelsen, bl.a. om agtindsigt i alle mails internt og eksternt mellem bestyrelsesmedlemmer de seneste 5 år. Desuden gentagne spørgsmål om parkeringspladser til campingvogne samt overdækning af gårdarealer. De to sidste emner er blevet behandlet ved både kommunen og naturklagenævnet og er afsluttet. Bestyrelsen har følt sig nødsaget til at få juridisk bistand for at besvare ovenstående punkter. Bestyrelsen regner sagen for afsluttet og forventer ikke yderligere behov for juridisk bistand. K21 understreger at alle har ret til at blive hørt, men at der skal være rimelighed i dette. Emner, som er blevet behandlet af advokaten, er afsluttet og der vil blive henvist til notatet fra denne. Formandens beretning sættes til afstemning. Godkendes enstemmigt 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kasserer K72 er syg på dagen og formand K21 overtager fremlæggelsen. Der spørges til besparelser. Der er sparet på gartneren ved genforhandling af kontrakt samt på møder. Der er brugt flere penge på fællesarealer pga. indkøb af bord/bænksæt og på legepladsområdet pga. større renovering. Anden besparelse er renten der er mindsket hvorimod afdragene bliver større. Vi indbetaler samme beløb til lånet hvert år inkl. renter. Afdraget antager en større andel af beløbet hvert år og renterne bliver derved mindre. Der var ikke taget højde for de mindskede renter i budgettet år Regnskabet stemmer, aktiver og passiver går i nul. Det reviderede regnskab sættes til afstemning og godkendes. 5. Forslag fra medlemmerne/bestyrelsen Forslag 1 fra Bestyrelsen K82 præsenterer forslaget. Ønske om belysning på p-pladserne. Tre selskaber har afgivet tilbud og bestyrelsen har valgt DONG s tilbud som skal til afstemning. Som bemærkning til forslaget informeres om at kommunen har afvist bestyrelsens ønske om at opsætte master. Derfor vil der kun blive opsat skotlamper. DONG vender tilbage med endeligt beløb, hvilket forventes at blive billigere, da der nu ikke vil indgå master. Fremadrettet skal der overvejes om der kan findes andre muligheder for at optimere belysningen på de mørke parkeringspladser hvor skot lamper måske ikke er en optimal løsning. 2

3 Den årlige betaling for strøm og vedligehold til DONG vil høre under de budgetterede penge til fællesarealerne. K156: Påpeger at med kontrakten med DONG vil vi være bundet til en udgift til DONG. Anbefaler derfor at vi ikke godkende tilbud fra DONG. K82: Vi betaler allerede til DONG løbende for de eksisterende skotlamper Å202: Betalingen ligger skjult under fællesareal posten i regnskabet. K64: Minder om at sidst vi indgik aftale med DONG vedrørende belysning betalte grundejerforeningen også for sikringsskabe, hvilket blev bekosteligt. Han vil høre om dette beløb også ligger inde i tilbuddet fra DONG? K82: Understreger, at det der stemmes om er forslaget, som det står skrevet, hvor der ikke er omkostninger vedrørende sikringsskabe. Hvis DONG kommer med en yderligere post, er det en ny situation som bestyrelsen må tage stilling til. K82 vil for god ordens skyld forhøre DONG vedrørende evt. skjulte udgifter til sikringsskabe. (BEMÆRKNING: DONG har efter generalforsamlingen forsikret om at der ikke er flere omkostninger end dem der fremgår af tilbuddet) K140: Spørger til hvem der udskifter pærerne til skot lamperne, da han selv flere gange har udskiftet hans. K82: DONG står for udskiftning af pærerne, det betaler vi for. Afstemning af forslag 1: FOR 35 IMOD 1 Forslaget vedtages. Forslag 2 fra Bestyrelsen Det er blevet muligt at få gartneren til at rydde sne på beboerstierne foran vores matrikler. Ved snefald før kl. 02:00 bliver der ryddet før kl. 07:00, ellers bliver der ryddet hurtigst muligt. Vi vil i sidste ende altid selv være ansvarlige for snerydning foran vores hus. K84: Påpeger at når der saltes på asfalten kan det medføre forværring af revnerne i asfalten. Der er i forvejen mindre revner mange steder, og den øgede saltning på stierne vil medføre øgede udgifter til reparationer. K64: Minder om at det fortsat er beboerens ansvar hvis nogen falder foran den pågældendes matrikel. Afstemning: FOR 34 IMOD 1. Forslaget vedtages. 3

4 6. Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent. Kontingentet vil det næste år være uændret 800 kr. per kvartal. K156: Spørger til udgifterne til den nu vedtaget nye belysning, som er ca kroner mere det næste år. Hvor kommer de penge fra? K21: Fra puljen under fællesarealerne. Det er muligt at der skal spares på noget andet, men ellers kommer det med i budgetteringen til næste år. K64: Man kan eventuelt tage pengene fra driften. Det er ikke nødvendigt at låne penge til belysningen. K153: Er der ikke en konto vi kan tage pengene fra? K21: Jo det er der, vi kommer ikke til at betale ekstra for belysningen i form af øgning af kontingent. Vi har løbende afsat penge til belysning. Pengene tages herfra og dækker hele beløbet. Godkende budgettet: FOR 37 ingen imod. Budgettet godkendes. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Tina Pedersen K21: Modtager genvalg. Der er ingen modkandidater. Vælges til bestyrelsen. Jeppe Pedersen K94: Modtager genvalg. Der er ingen modkandidater. Vælges til bestyrelsen 8. Valg af to bestyrelsessuppleanter Ingen af de to nuværende bestyrelsessuppleanter er til stede i forsamlingen. Troels Jørgensen K32 stiller op som 1. suppleant. Ingen modkandidater. Vælges som 1. suppleant. Som 2. suppleant stiller Jan Quistgaard K24 op via fuldmagt fra Flemming Jørgensen K38, da førstnævnte ikke selv er til stede. Claus Fiege K64 stiller også op som 2. suppleant. Claus Fiege K64 vælges med stort flertal som 2. suppleant 9. Valg af to revisorer. Poul Bahnsen K23 genopstiller. Ingen modkandidater. Enstemmigt valgt. Michael Bjørneborg Å202 genopstiller. 4

5 Ingen modkandidater. Enstemmigt valgt. Valg af to revisor suppleanter: Claus Fiege K64 er stemt ind som 2. suppleant til bestyrelsen og kan derfor ikke stille op igen. Flemming Blankholm K54 stiller op som 1. suppleant. Ingen modkandidater. Enstemmigt valgt Annie Nielsen K153 stiller op som 2. suppleant Ingen modkandidater. Enstemmigt valgt 10. Eventuelt K32: Der køres meget hurtigt på cykelstierne når der ryddes sne, hvilket er bekymrende med alle de legende børn. K82: Det er formentlig kommunen, der kører for hurtigt, da det er de store stier det drejer sig om, hvilket er kommunestier. Vores gartner kører rundt om søen. K32 opfordres til selv at kontakte kommunen. K96: Vil påpege det overfor egen gartner også. K84: Spørger til de revner i asfalten på beboerstierne som kan opstå efter saltning af gartneren. K82: Bestyrelsen er klar over tilstandene på stierne ikke er optimale. Det er en bekostelig affære at vedligeholde og reparere asfalten, og der bliver ikke henlagt nok midler. Derfor er det nødvendigt at finde anden finansiering (lån). Bestyrelsen begynder at se på dette indenfor de nærmeste år. K84: Er det muligt, at det bliver nødvendigt med lappeløsninger forskellige steder? K82: Bestyrelsen er opmærksom på, at der er områder med særlige mange huller og vil få disse lappet hen ad vejen. K96: Påpeger at man kan henvende sig til bestyrelsen, hvis man opdager et stort hul, og man er så velkommen til selv at nødlappe hullet. Bestyrelsen indkøber og stiller kold asfalt til rådighed. K186: Er det muligt at der kan komme mikrofon på til generalforsamlingen næste år, da lyden er dårlig. K21: Vi har forsøgt i år, men Balsmoseskolen kunne desværre ikke stille det til rådighed denne gang. Å202: Roser gartnerarbejdet og bestyrelsens hensyntagen til Åkandehaven. K84: Påpeger et stigende problem med oversvømmede haver. Bestyrelsen bør overveje hvad der kan gøres fremadrettet, da det er et problem flere steder i grundejerforeningen. 5

6 K82: Det er korrekt, at der er problemer med det flere steder. På sin egen matrikel kan man selv forsøge selv at lægge dræn ned. En anden del af problematikken er sandbrøndene, der er begyndt at kollapse. K21 har været i kontakt med de andre grundejerforeninger der ligner os og de har samme udfordringer. I den ene grundejerforening er man begyndt at udskifte sandbrøndene lidt ad gangen. Bestyrelsen vil se på en sådan løsning for vores grundejerforening, samt se på andre løsninger eller muligheder for restaurering og vedligeholdelse af sandbrønde og kloaksystem. K54: I mange år har det været sådan at kommunens kloakker stopper til i enden af beboerstierne. Kommunen har aldrig tømt disse kloakker. K96: Kommunen var ude og tømme kloakkerne sidste sommer, men det er rigtigt at det ikke sker ofte. K82: Bestyrelsen har tidligere haft 2 kloakmestre ude for at se på kloaksystemet. De mente, at det nok ikke kan blive meget bedre da forholdene mellem kloaksystemet og sø ikke er lavet hensigtsmæssigt i forhold til dræning. De forudser at dette kunne blive et problem fremover. K140: Bekræfter at hvis kloakken ligger lavere end søen, vil søen presse vand ind, og det er muligvis det, der giver problemer. K153: Søens afløb er lukket til og man ser aldrig vandet rende ned. Det må være kommunens ansvar at rense dem. K96: Har været i kontakt med kommunen, som siger, at de har været der og at de er færdige. Vil rette henvendelse igen. Bestyrelsen er opmærksom på problemet. K54: Påpeger at kloakkerne kan være ved at falde sammen. Han advarer bestyrelsen om at passe på ved reparationer og særligt nu med det kommende projekt med nedgravede affaldscontainerne. Ved gravearbejdet kan vi risikere at de gamle kloakker falder sammen og bliver ødelagte og som bygherrer ender vi måske med regningen for kloakkerne. K19: Takker bestyrelsen for godt arbejde i Der takkes for god ro og orden og generalforsamlingen erklæres afsluttet. 6

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere