Administrative arbejdspladser i Frederikshavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrative arbejdspladser i Frederikshavn"

Transkript

1 Administrative arbejdspladser i Frederikshavn Programoplæg for renovering / ombygning af Rådhuset i Frederikshavn samt nybyggeri på Værkergrunden Rev Indholdsfortegnelse Bærende principper for Rådhusrenoveringen Arbejdsprocessen Udbudsform Eksisterende forhold Det renoverede og ombyggede Rådhus Fremtidig logistik og indretning Overordnet kravspecifikation i forbindelse med udbudsmaterialet. Økonomi Arbejder og leverancer bygherreleverancer Kravspecifikation Side 2 Peter Munk 1

2 Bærende principper for Rådhusrenoveringen Det administrative centrum for Frederikshavn Kommune samles i et centralt placeret bygningskompleks med udgangspunkt i Frederikshavn Rådhus der totalrenoveres, en nybygning på Værkergrunden samt borgerservice i biblioteksbygningen, herefter benævnt Rådhuset For at sikre en fortsat udvikling, fleksibilitet og omstillingsparathed i forhold til fremtidige udfordringer skal indretningen af Rådhuset understøtte en stadig høj faglig bæredygtighed, konstruktivt samarbejde, videndeling samt sund trivsel blandt rådhusets ansatte, det gælder såvel ledere som medarbejdere. Borgerservice Indretningen af rådhuset skal ligeledes understøtte styringsfilosofien, hvor det bl.a. antages at: Borgerne forventer en hurtigt reagerende kommunal organisation, der løbende tilpasser sig borgernes behov. Borgerne forventer at den kommunale organisation optræder som en helhed på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner for at sikre det bedste udbytte. Kontor- og arbejdsmiljø Det nye rådhus opbygges og indrettes derfor ud fra åbne og fleksible principper, der er uafhængige af arbejdsformer og metoder, men som dog vil kunne tilgodese de medarbejdere, der har faglige behov for individuel indretning. Kontor- og arbejdsmiljøerne skal understøtte og tilpasses arbejdsfunktionerne, og det vil øge antallet af flerpersoners kontorer og der vil blive mærkbart færre enkeltmands kontorer. Størrelsen på flerpersoners kontorerne afhænger af de naturlige arbejdsfællesskaber og rådhusets fysiske forhold. Det er vigtigt, at ledere og medarbejdere kan dele viden og har de fornødne muligheder for at arbejde i projekter, når det er hensigtsmæssigt for opgaveløsningen. Side 3 Peter Munk Oversigtskort Borgerservice bliver i den eksisterende placering sammen med biblioteket men udvides og der tænkes en sammenhæng med back Office i det renoverede rådhus, evt. med en fysisk sammenbygning over jord. Hele biblioteket og borgerservice retænkes med henblik på den bedste borger adgang til både bibliotek og borgerservice. Det eksisterende rådhus renoveres og der tænkes en fysisk tilknytning til et nybyggeri på Værkergrunden evt. med en lukket gangbro over Rådhus Alle. Værkergrunden sælges til privat investor men der bevares en ejerandel i form af et nybygget administrationsafsnit med ca. 170 administrative arbejdspladser. Side 4 Peter Munk 2

3 Bygherreorganisation Rapporteringsvej Beslutningsvej Politisk byggeudvalg Direktionen Byggekoordineringsgruppen Projektleder Arbejdsgrupper Myndighedsbehandling Lokalplan Arbejdsmiljø mv. Følgegruppe MED-Administrationen Ekstern Bygherrerådgiver Totalentreprenør Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller mindre omfang involveres i byggesagen. Det er væsentligt for en vellykket byggesag, at der gives information til alle parter. Men det er også særdeles vigtigt, at der gives korrekt information til de relevante aktører på det rigtige tidspunkt. For at give et overblik over hvem der er involveret, og hvilken information de bør have for at kunne deltage aktivt og konstruktivt i sagens fremdrift, er der udarbejdet en organisationsplan for Bygherreorganisationen. De enkelte aktørers rolle er nærmere beskrevet i Notatet Bygherreorganisation. Side 5 Peter Munk Den eksterne bygherrerådgiver Rådgivningsydelsen vurderes at overskride tærskelværdien for udbud af rådgiverydelser (Tjenesteydelsesdirektivet). Det er således Byggekoordineringsgruppens første opgave, at få udarbejdet udbud på rådgiverydelsen. Der vælges en bygherrerådgiver, der med reference til Byggekoordineringsgruppen kan udarbejde et samlet program for samling af de administrative arbejdspladser i Frederikshavn. Det samlede program vil indeholde: Behovsanalyse Byggeprogram og udbudsmateriale til brug ved totalentreprise Deltagelse i dommerkomite ved valg af projekt Bygherre rådgivning under udførelse af byggeri Procesrådgiver ved indflytning og indretning af den nye fysiske rammer. Det forudsættes at den valgte eksterne bygherrerådgiver dokumenterer viden omfattende: Arkitekt, ingeniør, landskabsarkitektarbejder, samt juridisk viden i forhold til EU udbud og viden om økonomisk styring af et byggeprojekt som det omhandlede. Side 6 Peter Munk 3

4 Brugerinddragelse Behovsanalyse Den eksterne bygherrerådgiver skal foretage en intern behovsafdækning, der gennem dialog, interviews og workshops med de enkelte forvaltninger, afdelinger og funktioner udarbejder en behovsanalyse. Behovsanalysen danner baggrund for programmering, areal- og rumanalyser, samt for den endelige indretning af de fysiske rammer i det nyrenoverede rådhus, nybygning på Værkergrunden og borgerservice i biblioteket. Behovsanalysen vil give et konkret bud på funktions- og arealfordeling, optimering af workflow processer internt og i forhold til borgeren, en relationsmatrix der viser de faglige grupperingers indbyrdes placeringer i de fysiske rammer, interaktionsdiagrammer der viser behovet for mødefaciliteter, formelle som uformelle. MED-Administration er følgegruppe og høringsorgan gennem hele processen. Side 7 Peter Munk Den gode proces Det er et dårligt udgangspunkt at indrette og møblere et nyt Rådhus med eksisterende inventar, der afsættes derfor en del af byggesummen til nyt inventar. Indretning og inventar skal understøtte forskelligheden i Rådhuset men fastholde en rød tråd I samarbejde med rådgiver sammensættes et inventarkatalog Hver afdeling nedsætter en indretningsgruppe Indretningsgrupperne indretter egne områder med brug af inventarkatalog, møbelkonsulent og indretningsarkitekt Side 8 Peter Munk 4

5 Overordnet forudsætninger Det renoverede rådhus, borgerservice i biblioteket og nybyggeriet på Værkergrunden betragtes som et nyt sammenhængende Rådhusbyggeri med ca. 513 administrative arbejdspladser! Værkergrunden sælges ved udbud til privat investor med kravspecifikation til en kommunal ejerandel som en del af det sammenhængende Rådhusbyggeri! Renovering af det eksisterende Rådhus og borgerservice udbydes i selvstændig entreprise, men betragtes som en del af det sammenhængende Rådhusbyggeri! Indflytning i det renoverede rådhus forventes senest ultimo 2009 Indflytning i nybyggeri på Værkergrunden forventes ultimo 2010 Side 9 Peter Munk Det nye Rådhus: Hvem påregnes placeret i Rådhuset fremover Administrative forvaltninger og afdelinger Borgmester og Kommunaldirektør Byrådssekretariatet, Erhvervs- og Direktionssekretariatet og Projekt og Kommunikation Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Personaleafdelingen IT-afdelingen Borgerservice Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedscentret Bestiller- og Myndighedskontoret Ledelsessekretariatet Socialafdelingen Sundhed og Handicap Ældreafdelingen Økonomi og Planlægning Teknisk Forvaltning Administration Myndighed Teknisk Service Børne- og Kulturforvaltningen Administration Institutioner Kultur og Fritid Skole og SFO Ungdom Driftsmæssige funktioner Rådhusdrift Rengøring Post & Bud Kantine Vagt Der udarbejdes en behovsafklaring for hver af de administrative og driftsmæssige funktioner! Side 10 Peter Munk 5

6 Arbejdsprocessen, Tidsplan Trin 1 - Initiativfasen Beslutningsfasen Der arbejdes med forskellige rådhusmodeller Den Store Plan besluttes Trin 2 - Programfasen Forudsætninger Etablering af Bygherreorganisation Udarbejdelse af nærværende Programoplæg Overordnede funktionskrav Udbud på Bygherrerådgiverydelsen Trin 3 Forslagsfasen Byggesagens aktører Behovsafklaring (afdelings workshops) Arbejdet i projektgrupper Byggeprogram Samarbejds- og entrepriseform Byggesagsbehandling Side 11 Peter Munk Trin 4 - Udbud Projekteringsfasen E.U annoncering (Begrænset udbud) Prækvalifikation af 5 totalentreprenører (37 dage) Udarbejdelse af udbudsmateriale. Udsendelse af udbudsmateriale tilbudsperiode. (min 40 dage). Bedømmelsesudvalg - Indstilling til politisk beslutning Kontraktunderskrivning, detailprojektering, myndighedsbehandling. Start byggeriet. Trin 5 Byggefase Byggeledelse Byggeperioden Brugerinddragelse, Indretning Trin 6 - Byggeriets afslutning Afleveringsforretningen Indflytning og Ibrugtagning 1-års og 5 års eftersyn Drifts- og vedligeholdsinstruktioner Evaluering og erfaringsformidling Udbudsform: EU-udbud med prækvalifikation Totalentreprise (Begrænset udbud) Direktiv 2004/18/EF EU-udbud med prækvalifikation totalentreprise. Bekendtgøres: EU Tidende. Annoncering : I Licitationen, samt 2 større danske dagblade. Krav til valg af totalentreprenør i forbindelse med prækvalifikation: Firma størrelse / Økonomi og teknisk kompetence Referencer tidligere løste opgaver max. 10 byggeopgaver. Hvilke rådgiver (arkitekt - ingeniør mv.) der påregnes tilknyttet opgavens løsning, og disses referencer. Omfang af underentreprenører. Tilbudsgiverens organisation Tilbudsgiverens evne til byggeledelse byggestyring og kvalitetssikring. Tilbudsgiverens evne til samarbejde. Der prækvalificeres min. 5 totalentreprenører Side 12 Peter Munk 6

7 Udbudsform: Totalentreprise mellem de 5 valgte entreprenører efter prækvalifikation. Valg af udførende totalentreprenør: Vælges ud fra det forslag /tilbud der bedømmes at være bedst / mest fordelagtig i forhold til de valgte kriterier. Valgte kriterier kan være: Økonomisk mest fordelagtige tilbud Pris, herunder totaløkonomi Bygge tid Funktionalitet / logistik Arkitektur / kvalitet. De valgte kriterier angives med vægtning f.eks. i % Og oplyses først ved udarbejdelse af udbudsmateriale. Til bedømmelse af de afleverede forslag / tilbud nedsættes der en bedømmelseskomite på f.eks. 11 medlemmer Komitéen skal være uafhængig i sine afgørelser og udtalelser. Komitéen skal være sammensat således de stillede kriterier kan vurderes under medvirkning af faglig kompetente medlemmer, der skal udgøre min 1/3 af medlemmerne. Side 13 Peter Munk Eksisterende forhold, Rådhus Frederikshavn Rådhuse er opført i Bygningen består af én-situ støbte beton søjler / drager. Opgørelser over arealer: Bebygget areal: m² Bygningsareal: m² Kælderareal: m² Stueplan: m² 1. Sal: m² 2. sal: m² Side 14 Peter Munk 7

8 Eksisterende planer: Kælder Areal af kælder er m² Kælder er i dag i brug og indeholder: It-afdelingen / undervisning, Serverrum, cykelparkering, kantine, køkken, sikringsrum / arkivrum, teknikrum, depoter mv. Side 15 Peter Munk Eksisterende planer: Stueplan Areal af stueplan er m² Stueplan er i dag tømt, men indeholdt tidligere: Reception, borgerservice,tlf. omstilling, skat, folkeregister, social- og sundhedsforvaltningen mv. Side 16 Peter Munk 8

9 Eksisterende planer: 1 sal Areal af 1. sal er m² 1. Sal er i dag tømt, men indeholdt tidligere: Borgmester- og kommunaldirektørkontor, Borgmestersekretariat, Økonomisk forvaltning, ITafdeling mv. Side 17 Peter Munk Eksisterende planer: 2 sal Areal af 2. sal er m² 2. sal er i dag tømt, men indeholdt tidligere: Teknisk Forvaltning, arkiv, byggesagsbehandling mv. Byggesags arkivet i rotomater er dog stadig i drift, men forventes scannet/flyttet Side 18 Peter Munk 9

10 Eksisterende planer: Borgerservice stueplan Side 19 Peter Munk Eksisterende planer: Borgerservice 1 sal Side 20 Peter Munk 10

11 Overordnet kravspecifikation Økonomi: (Specifikation over fordeling af den samlet økonomiramme) Krav til arbejdsmiljø (indeklima, lys, lyd, ventilation mv.) Krav til arkitektur efter renovering, såvel udvendigt som indvendigt. Krav til logistik / indretning Krav til retablering af udearealer / belægning beplantning kunst mv. Krav til alternativ energi. Krav til materialer Krav til tekniske installationer Side 21 Peter Munk Økonomi: Anlægsbevilling: Flytteudgifter Kr Nybyggeri på Værkerggrunden Ombygning / renovering eks. Rådhus Ombygning / renovering af borgerservice Kr Kr Kr Ud af den samlede anlægsbevilling skal der afsætte økonomi til følgende: Bygherrerådgiver Kunst / kunstner farvesætning (1%) Inventar (Byrådssal, Møbler, inventar, teknik) Beløb til uforudseelige udgifter Div. udgifter: Forsikringer, annoncering, mv. Rejsegilde mv. Øvrige udgifter jf. bygherreleverancer. (byggeweb, digital aflevering) Side 22 Peter Munk 11

12 Arbejder - leverancer: Bygherreleverancer Følgende arbejder og ydelser er ikke indeholdt i Totalentreprenørens tilbud ydelse: Møbler i form af reoler, flytbare skærme og andet inventar der indgår som rum opdeler i kontorarealer. Evt. skranke og specialmøbler mv. Til brug ved f.eks. borgerkontakt. Kontormøbler og maskiner i øvrigt, F.eks. drikkevandsautomater, kaffeautomater mv. Andre møbler / opholdsarealer mv. Møbler, inventar til ny byrådssal herunder projektering af samme. Teknik i form af AV udstyr, IT og telefonanlæg. Udsmykning i form af kunst, planter mv. Evt. anden rådgivning som f.eks. indretningsarkitekt, kunstner til farvesætning eller lignende. Økonomi til ovennævnte ydelser / leverancer er medtaget som anført i den samlede økonomiske opstilling. Side 23 Peter Munk Kravspecifikation: På bygningsdele m.v. Krav til: Materialer. Vægge, lofter, gulve, facader, tage Overflader: vægge, lofter, gulve, facader, inventar, døre mv. Indeklima: ventilation, lys, sikkerhedsbelysning, skiltning, lyd, dagslys, solafskærmning, energiforbrug, (brand) sprinkler Installationer: IT, AV, tlf., alarm Installationer: Vand, varme, sanitet, afløb Udearealer (Rådhusplads mv.) Side 24 Peter Munk 12

13 Kravspecifikation: Indretning/ vægge Et ønske om en fleksibelt og omstillingsparat udvikling i organisationen. Kombineret med ønsket om videns deling og god og sund trivsel blandt medarbejderne stiller nye krav til den fremtidige indretning. Der skal skabes rum og rummelig sammenhæng som på samme tid kan dække behovet for samhørighed og løse kravet om fleksibilitet. En stor del af rådhuset vil derfor blive indrettet som åbne kontorarealer opdelt /afgrænset dels af enkelte cellekontorer. Diverse udenoms faciliteter og møbler i form af reoler skærme og lignende. De anførte møbler skal udover at skærme og afgrænse medvirke til styring af akustikken. Side 25 Peter Munk Kravspecifikation: Indretning/ vægge Vægge. Til brug for indretning af afgrænsende kontorer og udenoms rum anvendes modulopbyggende vægge. Væg systemet skal opfylde følgende krav: Fleksible, genanvendelig justerbare stabile med styrke således inventar kan monteres. Farve og overflader der indgår i rådhusets farvevalg og arkitektur. Ligesom væggene skal indgå i den samlede løsning vedr. lyd og akustik. Væg systemet skal indeholde som minimum faste vægge glasvægge og døre, ligesom nødvendige installationer skal kunne integreres. De faste vægge skal opbygges og overfladebehandles så de kan medvirke til lyd dæmpning. Glas. Glas skal være min. som dobbelt glas og i nødvendig omfang som lydruder med mulighed for afskærmning. Betonvægge / piller. Eks. rustikke betonvægge malerbehandles således støvansamling reduceres og rengøring lettes. Farvesætning indgår i den samlede farvesætning af rådhuset. Side 26 Peter Munk 13

14 Kravspecifikation: Lofter En væsentlig faktor for at kunne opnå velvære og arbejdskomfort i de fremtidige kontorer, er et dynamisk modul loftsystem. Loftet bør opfattes som en helhed, alle enkeltkomponenter skal integreres bedst muligt. For at det færdige rum fremstår både æstetisk og funktionelt er det afgørende for hvorledes fx belysning og ventilation integreres i loftsystemet. Modulloftet skal bestå af integrerede løsninger inden for: Loft Belysning Ventilation Køling Sprinkler/dyser Sikkerhedsbelysning Kommunikationsskilte Højttalere Loftet Loftet udføres som et nedhængt modulloft med fokus på både æstetik og funktionalitet. Modulloftet nedhænges så der opnås maksimal lofthøjde, hvor installationer skjules over loft. Lofthøjden bliver min. 2,5 m. Modulloftet nedhænges mellem eksisterende betonbjælker så en del af bjælken blive synlig. Bjælkerne malerbehandles men bevare sit rustikke udtryk. Loftets primære funktioner, er at sikre et godt akustisk indeklima og samtidig havde en god lysreflektion så lysfordelingen i rummet optimeres. Det kan ligeledes blive nødvendigt med en akustik beklædning af de store lodrette betonoverflader. Side 27 Peter Munk Kravspecifikation: Gulvbelægninger Arbejdsfunktioner i de enkelte lokalers indretning og brug stiller forskellige krav og behov til gulvbelægningens overflade. Overordnet stilles følgende generelle krav til gulvbelægningen og disses overflade: De må ikke afgive støv og dampe til arbejdsrummet De må ikke give anledning til dannelse af statisk elektricitet. De skal overalt være i samme niveau. De skal opfylde gældende brandkrav. De må ikke medvirke til øget støjniveau i lokalet. De skal kunne rengøres effektivt. De skal være slidstærke og skridsikre med dokumenteret lang levetid. Samtidig med af de sammen med de øvrige materialer i Rådhuset indgår som ét hele og dermed i husets arkitektur. Af hensyn til lyd / støjdæmpning i de åbne kontorarealer udføres gulvbelægning på disse arealer af tæppestof i form af fliser ca. 50 x 50 cm. I mødelokaler, stillerum, projektrum / forbindelsesgange mv. påregnes anvendt trægulve på lyddæmpende underlag, alternativt linoleum eller gummigulve. I indgangspartier, hovedtrapper og lignende udføres gulvbelægningen som natursten. Toiletter, m.v. udføres gulve med fliser / klinker. Alle gulvbelægninger skal opfylde gældende normale mærkningsordninger: som GSO-Garantiordning, Indeklimamærkning, Miljømærkning. GUT m.fl. Side 28 Peter Munk 14

15 Kravspecifikation: Facadesystem Det fremtidige arkitekturbillede : I forbindelse med valg af totalentreprenør, vil forslag til facade udformning og dermed rådhusets fremtidige arkitektur være et væsentligt tildelingskriterium. Rådhuset skal efter renovering fremstå med høj arkitektonisk kvalitet.. Signalere det administrative centrum i kommunen. Medvirke til at skabe sammenhæng i den samlede bebyggelse på rådhusarealet. Adgangsforholdene til rådhuset skal være naturligt i forhold til Frederikshavn som by, og borgernes forventning og behov. Rådhuset skal signalere kvalitet dynamik fremsynethed AT TURDE Samtidig med at det for borgerne ikke må fremstå lukket og ophøjet Side 29 Peter Munk Kravspecifikation: Facadesystem Hvorfor nye facader? Behov for øget areal i rådhuset. Indeklimaproblemer i eks. rådhus. Nye BR krav til bygningers energimæssige ydeevne pr. januar 2006, betyder større tekniske krav til den påtænkte facaderenovering, ligesom der skal stilles store krav til det fremtidige arkitekturbillede. Den fremtidige facadeudformning skal opfylde følgende krav: Medvirke til sikring af bygningens beregnede energibehov og opfyldelse af energirammen. Afgrænse / eliminere eks. kuldebroer. Sikre tilstrækkelig dagslys i rådhuset i relation til den fremtidige indretning. Medvirke til dæmpning af reflekser. Glas udføres med stop/sol og effektivt solafskærmning der integreres som en del af rådhuset klimaskærm og medvirke til et behageligt indeklima. Minimerer energiforbruget til lys og køling. Solafskærmningen udføres som klimastyret anlæg som programmeres til bygningen og tilkoblet øvrige styresystemer i rådhuset og opdeles i afgrænsede moduler med mulighed for individuelt styring ændring. Side 30 Peter Munk 15

16 Kravspecifikation: Tage Det eksisterende tag er renoveret og efterisoleret indenfor de seneste år og påregnes derfor ikke ændret. Nye ventilationsanlæg må påregnes at blive placeret i fuld udstrækning på eks. tag. I så fald påregnes anlæg afgrænses overdækket i let stålkonstruktion og isoleret i nødvendigt omfang. En samlet placering på taget vil frigive arealer i kælderen, der pt. anvendes til del af eks. ventilationsanlæg. Side 31 Peter Munk Kravspecifikation: Overflader Overordnet skal alle fremtidige overflader opfylde en række fælleskrav: De må ikke afgive støv og dampe til bygningen. De må ikke give anledning til dannelse af statisk elektricitet. De skal være rengøringsvenlige og ikke give anledning til støvsamling. De skal have lang levetid og vedligeholdelsen være minimal. De skal farvemæssigt og overflademæssigt indgå i et hele for Rådhusets arkitektur. Farvemæssigt skal de medvirke til at signalere husets logistik og de enkelte lokalers funktion / anvendelse. Ligesom farvevalget skal medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder. I nogle områder signalere RO og KONCENTRATION, og i andre områder signalere DYNAMIK. Side 32 Peter Munk 16

17 Kravspecifikation: Ventilation & køling Ventilation og køling På samme måde som belysningen integreres ventilationsarmaturer i modulloftet for at fastholde de æstetiske udtryk, uden at der af den grund er gået på kompromis med krav til korrekt luftskifte og behagelige opholdstemperaturer. Indblæsning og udsugningsarmaturer udføres som spalte armaturer for at sikre det æstetiske udtryk. I lokaler hvor der er kølebehov monteres der aktive kølebafler integreret i modulloftet. Billederne viser eksempel på integreret kølebaffel i modulloftet og spaltearmatur integreret i modulloftet. Denne æstetiske løsning er med til at give loftet en plan og rolig overflade. Side 33 Peter Munk Kravspecifikation: EL installationer Hele den eksisterende el-installation skal udskiftes og gøres tidssvarende, med bedre beskyttelse mod fejlstrømme, samt bedre mulighed for drift i en nødsituation Installationerne tager udgangspunkt i eksisterende transformerstation i kælderen, som suppleres med ny dieseldrevet nødstrømsgenerator. Nødstrømsgeneratoren skal dimensioneres til, i en situation med svigtende netforsyning, at kunne opretholde drift af rådhusets vitale systemer og funktioner i en tidsbegrænset periode. Derudover skal flugtvejsbelysningsanlæg, samt 25 % af rådhusets almene belysningsanlæg nødforsynes. Dette for at kunne opretholde borgerbetjening i et vist omfang, i en situation med svigtende netforsyning Gruppefordelingstavler, placeret på de enkelte etager, skal udskiftes med nye som overholder bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit til 439-5, der stiller krav til højere sikkerhed mod berøringsfare og fejlstrømme. Side 34 Peter Munk 17

18 Kravspecifikation: Belysning Alle tavler opdeles i separate sektioner med og uden nødforsyning I de enkelte installationer, skal der føres beskyttelsesleder frem til alle komponenter, montage- og brugsgenstande (krav i stærkstrømsbekendtgørelsen). Disse installationer fremføres i kabelbakker over nedsænkede lofter, samt i installationskanaler langs vinduesfacade. Alle 230 V installationer opdeles i separate dele, med og uden nødforsyning. Alle 230 V installationer til EDB skal føres som skærmede kabler, og foran disse installationer skal der monteres transientbeskyttelse i nærmeste fordelingstavle. Installationerne afsluttes i installationsstandere og installationskanaler ved de enkelte arbejdspladser som vist på forudgående billeder. Belysning Belysningen integreres i modulloftet med henblik på at fastholde det æstetiske formsprog i samklang med funktionalitet og lyskvalitet. Som grundbelysning anvendes primært lysrørsarmaturer suppleret med spots for korrekt grundbelysning og atmosfæreskabende effektbelysning. Lysrørsarmaturer udføres integreret i loftet med dobbeltparabolsk afskærmning for at hindre blænding og sikre optimal lysudbytte. Armaturerne udføres med energivenlige lyskilder med mulighed for dagslysstyret dæmpning. Side 35 Peter Munk Kravspecifikation: Sikkerhedsbelysning, skiltning Sikkerhedsbelysning Der udføres sikkerhedsbelysningssystem der integreres i modulloftsystemet. Indbygget i loftet fremstår flugtvejsarmaturet som en æstetisk løsning uden forstyrrende elementer. De tekniske installationer til panikbelysningen er indbygget i loftet og ses derfor ikke. Sikkerhedsbelysningssystemet udføres med nyeste teknik, baseret på power-led lyskilder med lang levetid på lyskilder (> timer). Systemet udføres som overvåget system med centralt batterianlæg. Kommunikationsskilte Kommunikation er en vigtig del af et rums funktionalitet. En klar og tydelig skiltning er derfor en nødvendighed i et moderne kontor. Skiltningen integreres i loftet og komplementerer designet og bevarer loftets valgte udtryk. Højttaler og billede God lyd er essentielt i en række lokaler i rådhuset, særligt byrådssal, kantine, større mødelokaler samt offentlige rum. Der skal vælges et loft integreret højttalerløsning, som ikke er synlig for øjet, men som kan levere en god lydoplevelse. Systemet kan ligeledes benyttes som alarmeringssystem eller blot til informationsmeldinger. Byrådssal og de større mødelokaler udstyres med loftintegrerede videoprojektorer. Side 36 Peter Munk 18

19 Kravspecifikation: Energi Projekt skal opfylde energiramme for kontorbyggeri, dvs. højest 100 kwh/m² år Projektet skal opfylde minimum krav til isoleringsværdier i forbindelse med renovering, hvor disse er væsentlig skærpet i forhold til tidligere. Frikøling anvendes i køleprincip for nyt serverrum Der vil blive stillet krav til at alle tekniske anlæg styres efter behov, styret via CTS anlæg (Central Tilstands Styring) Da Frederikshavn Kommune har indgået en kurveknækkeraftale med Elsparefonden, vil der blive stillet krav til energiforbrug til produktvalg, så som A-pumper, A-mærkede hvidevarer, spareventilatorer m.v, hvor Elsparefondens indkøbsvejledning skal følges, og Elsparefondens indretningsvejledning skal ligeledes følges Side 37 Peter Munk Kravspecifikation: VE teknologi Vedvarende energitiltag som solvarme og solpaneler tæller positivt med i energiramme beregning, og er dermed oplagt at anvende, for at kunne opfylde energirammen. Der forventes, at kontorerne i et eller andet omfang vil have behov for køling. Det vil være fordelagtigt at lave dette som et absorptionsanlæg, drevet af solfangere, som lavet på Skive ny rådhus Solpaneler bør også implementeres i facaderenoveringen i en eller anden form, for at sikre så stor en andel af VE-tekonologi som muligt. Solfangeranlæggets varmeeffekt bør så vidt muligt anvendes til andet formål, når absorptionsanlægget ikke er i drift, eks.vis brugsvand, opvarmning af ventilationsluft mv. Hvis det kan tillades af varmeforsyningen, kan evt. overskudsvarme ledes ind på fjernvarmenettet Side 38 Peter Munk 19

20 Kravspecifikation: Sprinkler, dyser Sprinkler/Dyser Af hensyn til brandsikkerheden bevares sprinklersystemet i Rådhuset. Rørsystemet genanvendes, men dyserne udskiftes til et system baseret på vandtåge. Dyserne monteres som skjulte eller delvis skjulte dyser integreret i modulloftet. 100% skjult dyse, så loftet stramme udtryk ikke brydes. Dyserne vil så skyde gennem loftet i tilfælde af aktivering Delvis skjulte dyser Dyser baseret på vandtåge giver 25 % færre dyser (pr 5x5 m mod traditionelt pr 4x3 m), lavt vandforbrug og reduceret risiko for vandskader. Side 39 Peter Munk Kravspecifikation: IT, AV, Tlf., alarm Telefon og EDB installationer. Alle telefon og netværksinstallationer tager udgangspunkt i nyt centralt serverrum, som indrettes i tidligere depotrum i Rådhuskælderens sydlige ende. Serverrummet indrettes i tæt samarbejde med IT afdelingen, med alt hvad der kræves af netværkskomponenter, og herfra føres fiberforbindelser frem til decentrale rackskabe på de enkelte etager i begge ender af Rådhuset. Fra disse decentrale netværksknudepunkter trækkes PDS kat 6e skærmede kabler frem til de enkelte RJ 45 dobbelte netværksstik ved de enkelte arbejdspladser, hvor faste telefoner og computere kan tilsluttes. Med disse decentrale netværksknudepunkter som udgangspunkt, skal der udføres netværksinstallation til trådløse hotspots på alle etager, således at alle områder af Rådhuset er dækket med trådløs netværkskommunikation i mødelokaler, byrådssal, kantine og andre steder, hvor der er mulighed for mødeaktivitet, skal der udføres installationer til smartboards og projektorer og informationsskærme Side 40 Peter Munk 20

21 Kravspecifikation: IT, AV, Tlf., alarm I den nye byrådssal skal der udføres specialinstallationer til anlæg for mikrofoner og højttalere, netværk ved de enkelte politikeres pladser, samt netværk til pressen. AIA alarmanlæg Der udføres indbrudsalarmanlæg, dækkende områder med vinduer og døre direkte til det fri i kælder- og stueetagen. Anlægget opdeles i zoner, inddelt efter funktioner og driftsområder, så som administration, køkken, IT afdeling m. fl. omtrent som i dag. ADK adgangskontrolanlæg Det eksisterende anlæg bevares omtrent i den form og det omfang som det har i dag, men skal muligvis udvides til at dække andre specifikke områder ABDL automatisk branddørslukning Alle steder hvor der er døre imellem forskellige brandsektioner, som af driftsmæssige og praktiske årsager kræves åbentstående i dagligdagen, skal disse forsynes med anlæg til automatisk dørlukning, udført efter gældende forskrifter fra beredskabsforvaltningen. Disse anlæg kan være en del af evnt. ABA anlæg. ABA Brandvarsling Rådhuset har i dag nogle områder dækket med ABA anlæg, men i forbindelse med renoveringen skal dette anlæg udvides og ændres til den nye indretning. Dette sker i tæt dialog med beredskabsforvaltningen, for at få den bedste løsning. Side 41 Peter Munk Kravspecifikation: VVS VVS installationer. Der udføres et nyt traditionelt radiator anlæg. Eksisterende varme installation udskiftes og tilpasses de nye forhold / indretning. Der udføres en sanering af eksisterende toiletter, hvor toiletterne udskiftes til nye 2 skyls, håndvaske udskiftes og der monteres nye 1 grebs blandingsbatterier. Eksisterende vandinstallation udskiftes til ny synlig installation. Der vil ved hver toiletkerne / garderobe blive installeret Kaffeautomater/drikkevandskølere på hver etage. Rengørings rummene vil ligeledes blive saneret og tilpasset de nye rengørings metoder. Side 42 Peter Munk 21

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Lokalitetsskemaer. Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune UDKAST. Nyt rådhus 08.01.13

Lokalitetsskemaer. Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune UDKAST. Nyt rådhus 08.01.13 Lokalitetsskemaer Rebild Kommune UDKAST Nyt rådhus 08.01.13 Side 2 af 67 Forord Efterfølgende lokalitetsskemaer oplyser de overordnede krav til rummene. Skemaer passer med de lokaliteter der er oplistet

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører FRI

BYGGEPROGRAM. Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører FRI SAGSNR.: 2007-007 TILBYNING OG RENOVERING AF KØKKENER I DBUH, J.B.Winsløws Vej 20 5000 ODENSE C BYGGEPROGRAM Dato 2007.07.03 Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører

Læs mere

Bygnings- og indeklimaanalyse af følgende ejendomme:

Bygnings- og indeklimaanalyse af følgende ejendomme: Assens Kommune Bygnings- og indeklimaanalyse af følgende ejendomme: Centralforvaltningen i Assens Miljø & Natur i Aarup Social & Sundhed i Tommerup Børn & Kultur i Vissenbjerg 09.05.2007 Assens Kommune

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV Markant arkitektur med legepladser på alle tagflader Årets skolebyggeri 2015 v/nohr-con Juryen fremhævede skolens alsidige og sanselige indretning, RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 og åbne For rådgiveropgaven:

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter BYGGEPROGRAM Tilbygning til Åparken Ældrecenter Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab, Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 03. august 2015 INDHOLD 1. Generel beskrivelse... 1 1.1 Tilbygning til Åparken

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Region Midtjylland. Etablering af driftscenter i Holstebro. Bilag. til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Etablering af driftscenter i Holstebro. Bilag. til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Etablering af driftscenter i Holstebro Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 4 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 11. september

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen BYGGEPROGRAM Kommunens sagsnr. : 12/14717 Sagsnavn : Renovering af Ørkildsskolen Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 Sag : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg Emne : Renovering af Ørkildskolen Bygning

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 27 Rumnr.: 0.01 Rumtype: Natur/teknik Note: Bemærkninger: Inventar Indv.

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

Energirådgivning EnergiMidt

Energirådgivning EnergiMidt Energirådgivning EnergiMidt Silkeborg d. 15 nov. 2012 V. Ulf Rytter Jensen Ingeniør, Fagansvarlig Disposition (40 min.) Fra energiforlig i Folketinget til energibesparelser ved slutbrugeren Netselskabernes

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Tilbudte materialer - indvendig og udvendig aptering Gulve Trægulve

Læs mere

Undersøgelse af rumbehov ved sammenlægning af Borgerservice og Biblioteket i det nuværende Ringsted Biblioteks bygning.

Undersøgelse af rumbehov ved sammenlægning af Borgerservice og Biblioteket i det nuværende Ringsted Biblioteks bygning. arkbn Undersøgelse af rumbehov ved sammenlægning af Borgerservice og Biblioteket i det nuværende Ringsted Biblioteks bygning. Dispositionsforslag udarbejdet af: Arkitektfirmaet Brøndsted & Nielsen arkbn

Læs mere

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk Førsynsrapport Vedr.: Ryetbo Plejecenter - Bygning 5 og 7 Dato: 2015-02-25 Orientering: Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en bygningsgennemgang d. 2015-02-19 og 2015-02-24, idet det er planlagt

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Platanbo resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. september 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune

Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune Tjekliste til byggeprocessen daginstitutionsbyggeri og renovering, Hjørring Kommune Bemanding og rollefordeling Leder og intern teknisk rådgiver følger hele byggeprocessen for løbende at fange fejl og

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

TÅRNHØJE KOMPETENCER I ØRESTAD

TÅRNHØJE KOMPETENCER I ØRESTAD COPENHAGEN TOWERS II TÅRNHØJE KOMPETENCER I ØRESTAD NYBYG TÅRNHØJE KOMPETENCER I ØRESTAD FUGMANN har haft den omfattende elentreprise på højhusbyggeriet Copenhagen Towers. En opgave der i omfang og kompleksitet

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI Bygning: Bygherre: Rådgiver: Lyngby Port Nordea Ejendomme Rambøll Danmark Total Concept method Step 1. Creating the action package Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår: 1992 Areal:

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Udlåns- og driftsaftale

Udlåns- og driftsaftale Udlåns- og driftsaftale Farimagsvej 16, 4700 Næstved Frivilligcenter Næstved flytter i juli 2017 ind i den kommunale ejendom på Farimagsvej 16, 4700 Næstved. Ejendommen skal endvidere danne rammen om De

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

Resumé af byggeprogram Sydvestjysk Sygehus. Renovering af kontorlokaler i Bygning 00 - Laksen

Resumé af byggeprogram Sydvestjysk Sygehus. Renovering af kontorlokaler i Bygning 00 - Laksen Resumé af byggeprogram Sydvestjysk Sygehus Renovering af kontorlokaler i Bygning 00 - Laksen Side 2 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat indeholder de væsentlige afsnit af et byggeprogram

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri Intelligente funktioner på tværs Når en erhvervsbygning skal renoveres eller bygges, er der gennem de seneste år kommet nye punkter på ønskesedlen.

Læs mere

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Agenda: Præsentation af samarbejdsparter Hvorfor renovere? Eksempler

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 2 INDHOLD INDHOLD 3 Indeklimahåndbogen Redaktion: Ole Valbjørn Susse Laustsen John Høwisch Ove Nielsen Peter A. Nielsen

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Centralt placeret ejendom tæt på Odense midtby, Havn og banegård Gennemført og stilrent kontorlejemål med smuk rustik atmosfære

Centralt placeret ejendom tæt på Odense midtby, Havn og banegård Gennemført og stilrent kontorlejemål med smuk rustik atmosfære - til leje... Kontordomicil 684 m² Wichmandsgade 5, st. 5000 Odense C Totalrenoveret ejendom med flotte detaljer Centralt placeret ejendom tæt på Odense midtby, Havn og banegård Gennemført og stilrent

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Kontor 279 m². OLAV de LINDE. Totalrenoveret ejendom med flotte detaljer. - til leje... Wichmandsgade 5, parterre 5000 Odense C

Kontor 279 m². OLAV de LINDE. Totalrenoveret ejendom med flotte detaljer. - til leje... Wichmandsgade 5, parterre 5000 Odense C - til leje... Kontor 279 m² Wichmandsgade 5, parterre 5000 Odense C Totalrenoveret ejendom med flotte detaljer Centralt placeret ejendom tæt på Odense midtby, Havn og banegård Stilrent kontorlejemål med

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grundtvigs Alle 005 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304033 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere