Administrative arbejdspladser i Frederikshavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrative arbejdspladser i Frederikshavn"

Transkript

1 Administrative arbejdspladser i Frederikshavn Programoplæg for renovering / ombygning af Rådhuset i Frederikshavn samt nybyggeri på Værkergrunden Rev Indholdsfortegnelse Bærende principper for Rådhusrenoveringen Arbejdsprocessen Udbudsform Eksisterende forhold Det renoverede og ombyggede Rådhus Fremtidig logistik og indretning Overordnet kravspecifikation i forbindelse med udbudsmaterialet. Økonomi Arbejder og leverancer bygherreleverancer Kravspecifikation Side 2 Peter Munk 1

2 Bærende principper for Rådhusrenoveringen Det administrative centrum for Frederikshavn Kommune samles i et centralt placeret bygningskompleks med udgangspunkt i Frederikshavn Rådhus der totalrenoveres, en nybygning på Værkergrunden samt borgerservice i biblioteksbygningen, herefter benævnt Rådhuset For at sikre en fortsat udvikling, fleksibilitet og omstillingsparathed i forhold til fremtidige udfordringer skal indretningen af Rådhuset understøtte en stadig høj faglig bæredygtighed, konstruktivt samarbejde, videndeling samt sund trivsel blandt rådhusets ansatte, det gælder såvel ledere som medarbejdere. Borgerservice Indretningen af rådhuset skal ligeledes understøtte styringsfilosofien, hvor det bl.a. antages at: Borgerne forventer en hurtigt reagerende kommunal organisation, der løbende tilpasser sig borgernes behov. Borgerne forventer at den kommunale organisation optræder som en helhed på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner for at sikre det bedste udbytte. Kontor- og arbejdsmiljø Det nye rådhus opbygges og indrettes derfor ud fra åbne og fleksible principper, der er uafhængige af arbejdsformer og metoder, men som dog vil kunne tilgodese de medarbejdere, der har faglige behov for individuel indretning. Kontor- og arbejdsmiljøerne skal understøtte og tilpasses arbejdsfunktionerne, og det vil øge antallet af flerpersoners kontorer og der vil blive mærkbart færre enkeltmands kontorer. Størrelsen på flerpersoners kontorerne afhænger af de naturlige arbejdsfællesskaber og rådhusets fysiske forhold. Det er vigtigt, at ledere og medarbejdere kan dele viden og har de fornødne muligheder for at arbejde i projekter, når det er hensigtsmæssigt for opgaveløsningen. Side 3 Peter Munk Oversigtskort Borgerservice bliver i den eksisterende placering sammen med biblioteket men udvides og der tænkes en sammenhæng med back Office i det renoverede rådhus, evt. med en fysisk sammenbygning over jord. Hele biblioteket og borgerservice retænkes med henblik på den bedste borger adgang til både bibliotek og borgerservice. Det eksisterende rådhus renoveres og der tænkes en fysisk tilknytning til et nybyggeri på Værkergrunden evt. med en lukket gangbro over Rådhus Alle. Værkergrunden sælges til privat investor men der bevares en ejerandel i form af et nybygget administrationsafsnit med ca. 170 administrative arbejdspladser. Side 4 Peter Munk 2

3 Bygherreorganisation Rapporteringsvej Beslutningsvej Politisk byggeudvalg Direktionen Byggekoordineringsgruppen Projektleder Arbejdsgrupper Myndighedsbehandling Lokalplan Arbejdsmiljø mv. Følgegruppe MED-Administrationen Ekstern Bygherrerådgiver Totalentreprenør Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller mindre omfang involveres i byggesagen. Det er væsentligt for en vellykket byggesag, at der gives information til alle parter. Men det er også særdeles vigtigt, at der gives korrekt information til de relevante aktører på det rigtige tidspunkt. For at give et overblik over hvem der er involveret, og hvilken information de bør have for at kunne deltage aktivt og konstruktivt i sagens fremdrift, er der udarbejdet en organisationsplan for Bygherreorganisationen. De enkelte aktørers rolle er nærmere beskrevet i Notatet Bygherreorganisation. Side 5 Peter Munk Den eksterne bygherrerådgiver Rådgivningsydelsen vurderes at overskride tærskelværdien for udbud af rådgiverydelser (Tjenesteydelsesdirektivet). Det er således Byggekoordineringsgruppens første opgave, at få udarbejdet udbud på rådgiverydelsen. Der vælges en bygherrerådgiver, der med reference til Byggekoordineringsgruppen kan udarbejde et samlet program for samling af de administrative arbejdspladser i Frederikshavn. Det samlede program vil indeholde: Behovsanalyse Byggeprogram og udbudsmateriale til brug ved totalentreprise Deltagelse i dommerkomite ved valg af projekt Bygherre rådgivning under udførelse af byggeri Procesrådgiver ved indflytning og indretning af den nye fysiske rammer. Det forudsættes at den valgte eksterne bygherrerådgiver dokumenterer viden omfattende: Arkitekt, ingeniør, landskabsarkitektarbejder, samt juridisk viden i forhold til EU udbud og viden om økonomisk styring af et byggeprojekt som det omhandlede. Side 6 Peter Munk 3

4 Brugerinddragelse Behovsanalyse Den eksterne bygherrerådgiver skal foretage en intern behovsafdækning, der gennem dialog, interviews og workshops med de enkelte forvaltninger, afdelinger og funktioner udarbejder en behovsanalyse. Behovsanalysen danner baggrund for programmering, areal- og rumanalyser, samt for den endelige indretning af de fysiske rammer i det nyrenoverede rådhus, nybygning på Værkergrunden og borgerservice i biblioteket. Behovsanalysen vil give et konkret bud på funktions- og arealfordeling, optimering af workflow processer internt og i forhold til borgeren, en relationsmatrix der viser de faglige grupperingers indbyrdes placeringer i de fysiske rammer, interaktionsdiagrammer der viser behovet for mødefaciliteter, formelle som uformelle. MED-Administration er følgegruppe og høringsorgan gennem hele processen. Side 7 Peter Munk Den gode proces Det er et dårligt udgangspunkt at indrette og møblere et nyt Rådhus med eksisterende inventar, der afsættes derfor en del af byggesummen til nyt inventar. Indretning og inventar skal understøtte forskelligheden i Rådhuset men fastholde en rød tråd I samarbejde med rådgiver sammensættes et inventarkatalog Hver afdeling nedsætter en indretningsgruppe Indretningsgrupperne indretter egne områder med brug af inventarkatalog, møbelkonsulent og indretningsarkitekt Side 8 Peter Munk 4

5 Overordnet forudsætninger Det renoverede rådhus, borgerservice i biblioteket og nybyggeriet på Værkergrunden betragtes som et nyt sammenhængende Rådhusbyggeri med ca. 513 administrative arbejdspladser! Værkergrunden sælges ved udbud til privat investor med kravspecifikation til en kommunal ejerandel som en del af det sammenhængende Rådhusbyggeri! Renovering af det eksisterende Rådhus og borgerservice udbydes i selvstændig entreprise, men betragtes som en del af det sammenhængende Rådhusbyggeri! Indflytning i det renoverede rådhus forventes senest ultimo 2009 Indflytning i nybyggeri på Værkergrunden forventes ultimo 2010 Side 9 Peter Munk Det nye Rådhus: Hvem påregnes placeret i Rådhuset fremover Administrative forvaltninger og afdelinger Borgmester og Kommunaldirektør Byrådssekretariatet, Erhvervs- og Direktionssekretariatet og Projekt og Kommunikation Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Personaleafdelingen IT-afdelingen Borgerservice Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedscentret Bestiller- og Myndighedskontoret Ledelsessekretariatet Socialafdelingen Sundhed og Handicap Ældreafdelingen Økonomi og Planlægning Teknisk Forvaltning Administration Myndighed Teknisk Service Børne- og Kulturforvaltningen Administration Institutioner Kultur og Fritid Skole og SFO Ungdom Driftsmæssige funktioner Rådhusdrift Rengøring Post & Bud Kantine Vagt Der udarbejdes en behovsafklaring for hver af de administrative og driftsmæssige funktioner! Side 10 Peter Munk 5

6 Arbejdsprocessen, Tidsplan Trin 1 - Initiativfasen Beslutningsfasen Der arbejdes med forskellige rådhusmodeller Den Store Plan besluttes Trin 2 - Programfasen Forudsætninger Etablering af Bygherreorganisation Udarbejdelse af nærværende Programoplæg Overordnede funktionskrav Udbud på Bygherrerådgiverydelsen Trin 3 Forslagsfasen Byggesagens aktører Behovsafklaring (afdelings workshops) Arbejdet i projektgrupper Byggeprogram Samarbejds- og entrepriseform Byggesagsbehandling Side 11 Peter Munk Trin 4 - Udbud Projekteringsfasen E.U annoncering (Begrænset udbud) Prækvalifikation af 5 totalentreprenører (37 dage) Udarbejdelse af udbudsmateriale. Udsendelse af udbudsmateriale tilbudsperiode. (min 40 dage). Bedømmelsesudvalg - Indstilling til politisk beslutning Kontraktunderskrivning, detailprojektering, myndighedsbehandling. Start byggeriet. Trin 5 Byggefase Byggeledelse Byggeperioden Brugerinddragelse, Indretning Trin 6 - Byggeriets afslutning Afleveringsforretningen Indflytning og Ibrugtagning 1-års og 5 års eftersyn Drifts- og vedligeholdsinstruktioner Evaluering og erfaringsformidling Udbudsform: EU-udbud med prækvalifikation Totalentreprise (Begrænset udbud) Direktiv 2004/18/EF EU-udbud med prækvalifikation totalentreprise. Bekendtgøres: EU Tidende. Annoncering : I Licitationen, samt 2 større danske dagblade. Krav til valg af totalentreprenør i forbindelse med prækvalifikation: Firma størrelse / Økonomi og teknisk kompetence Referencer tidligere løste opgaver max. 10 byggeopgaver. Hvilke rådgiver (arkitekt - ingeniør mv.) der påregnes tilknyttet opgavens løsning, og disses referencer. Omfang af underentreprenører. Tilbudsgiverens organisation Tilbudsgiverens evne til byggeledelse byggestyring og kvalitetssikring. Tilbudsgiverens evne til samarbejde. Der prækvalificeres min. 5 totalentreprenører Side 12 Peter Munk 6

7 Udbudsform: Totalentreprise mellem de 5 valgte entreprenører efter prækvalifikation. Valg af udførende totalentreprenør: Vælges ud fra det forslag /tilbud der bedømmes at være bedst / mest fordelagtig i forhold til de valgte kriterier. Valgte kriterier kan være: Økonomisk mest fordelagtige tilbud Pris, herunder totaløkonomi Bygge tid Funktionalitet / logistik Arkitektur / kvalitet. De valgte kriterier angives med vægtning f.eks. i % Og oplyses først ved udarbejdelse af udbudsmateriale. Til bedømmelse af de afleverede forslag / tilbud nedsættes der en bedømmelseskomite på f.eks. 11 medlemmer Komitéen skal være uafhængig i sine afgørelser og udtalelser. Komitéen skal være sammensat således de stillede kriterier kan vurderes under medvirkning af faglig kompetente medlemmer, der skal udgøre min 1/3 af medlemmerne. Side 13 Peter Munk Eksisterende forhold, Rådhus Frederikshavn Rådhuse er opført i Bygningen består af én-situ støbte beton søjler / drager. Opgørelser over arealer: Bebygget areal: m² Bygningsareal: m² Kælderareal: m² Stueplan: m² 1. Sal: m² 2. sal: m² Side 14 Peter Munk 7

8 Eksisterende planer: Kælder Areal af kælder er m² Kælder er i dag i brug og indeholder: It-afdelingen / undervisning, Serverrum, cykelparkering, kantine, køkken, sikringsrum / arkivrum, teknikrum, depoter mv. Side 15 Peter Munk Eksisterende planer: Stueplan Areal af stueplan er m² Stueplan er i dag tømt, men indeholdt tidligere: Reception, borgerservice,tlf. omstilling, skat, folkeregister, social- og sundhedsforvaltningen mv. Side 16 Peter Munk 8

9 Eksisterende planer: 1 sal Areal af 1. sal er m² 1. Sal er i dag tømt, men indeholdt tidligere: Borgmester- og kommunaldirektørkontor, Borgmestersekretariat, Økonomisk forvaltning, ITafdeling mv. Side 17 Peter Munk Eksisterende planer: 2 sal Areal af 2. sal er m² 2. sal er i dag tømt, men indeholdt tidligere: Teknisk Forvaltning, arkiv, byggesagsbehandling mv. Byggesags arkivet i rotomater er dog stadig i drift, men forventes scannet/flyttet Side 18 Peter Munk 9

10 Eksisterende planer: Borgerservice stueplan Side 19 Peter Munk Eksisterende planer: Borgerservice 1 sal Side 20 Peter Munk 10

11 Overordnet kravspecifikation Økonomi: (Specifikation over fordeling af den samlet økonomiramme) Krav til arbejdsmiljø (indeklima, lys, lyd, ventilation mv.) Krav til arkitektur efter renovering, såvel udvendigt som indvendigt. Krav til logistik / indretning Krav til retablering af udearealer / belægning beplantning kunst mv. Krav til alternativ energi. Krav til materialer Krav til tekniske installationer Side 21 Peter Munk Økonomi: Anlægsbevilling: Flytteudgifter Kr Nybyggeri på Værkerggrunden Ombygning / renovering eks. Rådhus Ombygning / renovering af borgerservice Kr Kr Kr Ud af den samlede anlægsbevilling skal der afsætte økonomi til følgende: Bygherrerådgiver Kunst / kunstner farvesætning (1%) Inventar (Byrådssal, Møbler, inventar, teknik) Beløb til uforudseelige udgifter Div. udgifter: Forsikringer, annoncering, mv. Rejsegilde mv. Øvrige udgifter jf. bygherreleverancer. (byggeweb, digital aflevering) Side 22 Peter Munk 11

12 Arbejder - leverancer: Bygherreleverancer Følgende arbejder og ydelser er ikke indeholdt i Totalentreprenørens tilbud ydelse: Møbler i form af reoler, flytbare skærme og andet inventar der indgår som rum opdeler i kontorarealer. Evt. skranke og specialmøbler mv. Til brug ved f.eks. borgerkontakt. Kontormøbler og maskiner i øvrigt, F.eks. drikkevandsautomater, kaffeautomater mv. Andre møbler / opholdsarealer mv. Møbler, inventar til ny byrådssal herunder projektering af samme. Teknik i form af AV udstyr, IT og telefonanlæg. Udsmykning i form af kunst, planter mv. Evt. anden rådgivning som f.eks. indretningsarkitekt, kunstner til farvesætning eller lignende. Økonomi til ovennævnte ydelser / leverancer er medtaget som anført i den samlede økonomiske opstilling. Side 23 Peter Munk Kravspecifikation: På bygningsdele m.v. Krav til: Materialer. Vægge, lofter, gulve, facader, tage Overflader: vægge, lofter, gulve, facader, inventar, døre mv. Indeklima: ventilation, lys, sikkerhedsbelysning, skiltning, lyd, dagslys, solafskærmning, energiforbrug, (brand) sprinkler Installationer: IT, AV, tlf., alarm Installationer: Vand, varme, sanitet, afløb Udearealer (Rådhusplads mv.) Side 24 Peter Munk 12

13 Kravspecifikation: Indretning/ vægge Et ønske om en fleksibelt og omstillingsparat udvikling i organisationen. Kombineret med ønsket om videns deling og god og sund trivsel blandt medarbejderne stiller nye krav til den fremtidige indretning. Der skal skabes rum og rummelig sammenhæng som på samme tid kan dække behovet for samhørighed og løse kravet om fleksibilitet. En stor del af rådhuset vil derfor blive indrettet som åbne kontorarealer opdelt /afgrænset dels af enkelte cellekontorer. Diverse udenoms faciliteter og møbler i form af reoler skærme og lignende. De anførte møbler skal udover at skærme og afgrænse medvirke til styring af akustikken. Side 25 Peter Munk Kravspecifikation: Indretning/ vægge Vægge. Til brug for indretning af afgrænsende kontorer og udenoms rum anvendes modulopbyggende vægge. Væg systemet skal opfylde følgende krav: Fleksible, genanvendelig justerbare stabile med styrke således inventar kan monteres. Farve og overflader der indgår i rådhusets farvevalg og arkitektur. Ligesom væggene skal indgå i den samlede løsning vedr. lyd og akustik. Væg systemet skal indeholde som minimum faste vægge glasvægge og døre, ligesom nødvendige installationer skal kunne integreres. De faste vægge skal opbygges og overfladebehandles så de kan medvirke til lyd dæmpning. Glas. Glas skal være min. som dobbelt glas og i nødvendig omfang som lydruder med mulighed for afskærmning. Betonvægge / piller. Eks. rustikke betonvægge malerbehandles således støvansamling reduceres og rengøring lettes. Farvesætning indgår i den samlede farvesætning af rådhuset. Side 26 Peter Munk 13

14 Kravspecifikation: Lofter En væsentlig faktor for at kunne opnå velvære og arbejdskomfort i de fremtidige kontorer, er et dynamisk modul loftsystem. Loftet bør opfattes som en helhed, alle enkeltkomponenter skal integreres bedst muligt. For at det færdige rum fremstår både æstetisk og funktionelt er det afgørende for hvorledes fx belysning og ventilation integreres i loftsystemet. Modulloftet skal bestå af integrerede løsninger inden for: Loft Belysning Ventilation Køling Sprinkler/dyser Sikkerhedsbelysning Kommunikationsskilte Højttalere Loftet Loftet udføres som et nedhængt modulloft med fokus på både æstetik og funktionalitet. Modulloftet nedhænges så der opnås maksimal lofthøjde, hvor installationer skjules over loft. Lofthøjden bliver min. 2,5 m. Modulloftet nedhænges mellem eksisterende betonbjælker så en del af bjælken blive synlig. Bjælkerne malerbehandles men bevare sit rustikke udtryk. Loftets primære funktioner, er at sikre et godt akustisk indeklima og samtidig havde en god lysreflektion så lysfordelingen i rummet optimeres. Det kan ligeledes blive nødvendigt med en akustik beklædning af de store lodrette betonoverflader. Side 27 Peter Munk Kravspecifikation: Gulvbelægninger Arbejdsfunktioner i de enkelte lokalers indretning og brug stiller forskellige krav og behov til gulvbelægningens overflade. Overordnet stilles følgende generelle krav til gulvbelægningen og disses overflade: De må ikke afgive støv og dampe til arbejdsrummet De må ikke give anledning til dannelse af statisk elektricitet. De skal overalt være i samme niveau. De skal opfylde gældende brandkrav. De må ikke medvirke til øget støjniveau i lokalet. De skal kunne rengøres effektivt. De skal være slidstærke og skridsikre med dokumenteret lang levetid. Samtidig med af de sammen med de øvrige materialer i Rådhuset indgår som ét hele og dermed i husets arkitektur. Af hensyn til lyd / støjdæmpning i de åbne kontorarealer udføres gulvbelægning på disse arealer af tæppestof i form af fliser ca. 50 x 50 cm. I mødelokaler, stillerum, projektrum / forbindelsesgange mv. påregnes anvendt trægulve på lyddæmpende underlag, alternativt linoleum eller gummigulve. I indgangspartier, hovedtrapper og lignende udføres gulvbelægningen som natursten. Toiletter, m.v. udføres gulve med fliser / klinker. Alle gulvbelægninger skal opfylde gældende normale mærkningsordninger: som GSO-Garantiordning, Indeklimamærkning, Miljømærkning. GUT m.fl. Side 28 Peter Munk 14

15 Kravspecifikation: Facadesystem Det fremtidige arkitekturbillede : I forbindelse med valg af totalentreprenør, vil forslag til facade udformning og dermed rådhusets fremtidige arkitektur være et væsentligt tildelingskriterium. Rådhuset skal efter renovering fremstå med høj arkitektonisk kvalitet.. Signalere det administrative centrum i kommunen. Medvirke til at skabe sammenhæng i den samlede bebyggelse på rådhusarealet. Adgangsforholdene til rådhuset skal være naturligt i forhold til Frederikshavn som by, og borgernes forventning og behov. Rådhuset skal signalere kvalitet dynamik fremsynethed AT TURDE Samtidig med at det for borgerne ikke må fremstå lukket og ophøjet Side 29 Peter Munk Kravspecifikation: Facadesystem Hvorfor nye facader? Behov for øget areal i rådhuset. Indeklimaproblemer i eks. rådhus. Nye BR krav til bygningers energimæssige ydeevne pr. januar 2006, betyder større tekniske krav til den påtænkte facaderenovering, ligesom der skal stilles store krav til det fremtidige arkitekturbillede. Den fremtidige facadeudformning skal opfylde følgende krav: Medvirke til sikring af bygningens beregnede energibehov og opfyldelse af energirammen. Afgrænse / eliminere eks. kuldebroer. Sikre tilstrækkelig dagslys i rådhuset i relation til den fremtidige indretning. Medvirke til dæmpning af reflekser. Glas udføres med stop/sol og effektivt solafskærmning der integreres som en del af rådhuset klimaskærm og medvirke til et behageligt indeklima. Minimerer energiforbruget til lys og køling. Solafskærmningen udføres som klimastyret anlæg som programmeres til bygningen og tilkoblet øvrige styresystemer i rådhuset og opdeles i afgrænsede moduler med mulighed for individuelt styring ændring. Side 30 Peter Munk 15

16 Kravspecifikation: Tage Det eksisterende tag er renoveret og efterisoleret indenfor de seneste år og påregnes derfor ikke ændret. Nye ventilationsanlæg må påregnes at blive placeret i fuld udstrækning på eks. tag. I så fald påregnes anlæg afgrænses overdækket i let stålkonstruktion og isoleret i nødvendigt omfang. En samlet placering på taget vil frigive arealer i kælderen, der pt. anvendes til del af eks. ventilationsanlæg. Side 31 Peter Munk Kravspecifikation: Overflader Overordnet skal alle fremtidige overflader opfylde en række fælleskrav: De må ikke afgive støv og dampe til bygningen. De må ikke give anledning til dannelse af statisk elektricitet. De skal være rengøringsvenlige og ikke give anledning til støvsamling. De skal have lang levetid og vedligeholdelsen være minimal. De skal farvemæssigt og overflademæssigt indgå i et hele for Rådhusets arkitektur. Farvemæssigt skal de medvirke til at signalere husets logistik og de enkelte lokalers funktion / anvendelse. Ligesom farvevalget skal medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder. I nogle områder signalere RO og KONCENTRATION, og i andre områder signalere DYNAMIK. Side 32 Peter Munk 16

17 Kravspecifikation: Ventilation & køling Ventilation og køling På samme måde som belysningen integreres ventilationsarmaturer i modulloftet for at fastholde de æstetiske udtryk, uden at der af den grund er gået på kompromis med krav til korrekt luftskifte og behagelige opholdstemperaturer. Indblæsning og udsugningsarmaturer udføres som spalte armaturer for at sikre det æstetiske udtryk. I lokaler hvor der er kølebehov monteres der aktive kølebafler integreret i modulloftet. Billederne viser eksempel på integreret kølebaffel i modulloftet og spaltearmatur integreret i modulloftet. Denne æstetiske løsning er med til at give loftet en plan og rolig overflade. Side 33 Peter Munk Kravspecifikation: EL installationer Hele den eksisterende el-installation skal udskiftes og gøres tidssvarende, med bedre beskyttelse mod fejlstrømme, samt bedre mulighed for drift i en nødsituation Installationerne tager udgangspunkt i eksisterende transformerstation i kælderen, som suppleres med ny dieseldrevet nødstrømsgenerator. Nødstrømsgeneratoren skal dimensioneres til, i en situation med svigtende netforsyning, at kunne opretholde drift af rådhusets vitale systemer og funktioner i en tidsbegrænset periode. Derudover skal flugtvejsbelysningsanlæg, samt 25 % af rådhusets almene belysningsanlæg nødforsynes. Dette for at kunne opretholde borgerbetjening i et vist omfang, i en situation med svigtende netforsyning Gruppefordelingstavler, placeret på de enkelte etager, skal udskiftes med nye som overholder bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit til 439-5, der stiller krav til højere sikkerhed mod berøringsfare og fejlstrømme. Side 34 Peter Munk 17

18 Kravspecifikation: Belysning Alle tavler opdeles i separate sektioner med og uden nødforsyning I de enkelte installationer, skal der føres beskyttelsesleder frem til alle komponenter, montage- og brugsgenstande (krav i stærkstrømsbekendtgørelsen). Disse installationer fremføres i kabelbakker over nedsænkede lofter, samt i installationskanaler langs vinduesfacade. Alle 230 V installationer opdeles i separate dele, med og uden nødforsyning. Alle 230 V installationer til EDB skal føres som skærmede kabler, og foran disse installationer skal der monteres transientbeskyttelse i nærmeste fordelingstavle. Installationerne afsluttes i installationsstandere og installationskanaler ved de enkelte arbejdspladser som vist på forudgående billeder. Belysning Belysningen integreres i modulloftet med henblik på at fastholde det æstetiske formsprog i samklang med funktionalitet og lyskvalitet. Som grundbelysning anvendes primært lysrørsarmaturer suppleret med spots for korrekt grundbelysning og atmosfæreskabende effektbelysning. Lysrørsarmaturer udføres integreret i loftet med dobbeltparabolsk afskærmning for at hindre blænding og sikre optimal lysudbytte. Armaturerne udføres med energivenlige lyskilder med mulighed for dagslysstyret dæmpning. Side 35 Peter Munk Kravspecifikation: Sikkerhedsbelysning, skiltning Sikkerhedsbelysning Der udføres sikkerhedsbelysningssystem der integreres i modulloftsystemet. Indbygget i loftet fremstår flugtvejsarmaturet som en æstetisk løsning uden forstyrrende elementer. De tekniske installationer til panikbelysningen er indbygget i loftet og ses derfor ikke. Sikkerhedsbelysningssystemet udføres med nyeste teknik, baseret på power-led lyskilder med lang levetid på lyskilder (> timer). Systemet udføres som overvåget system med centralt batterianlæg. Kommunikationsskilte Kommunikation er en vigtig del af et rums funktionalitet. En klar og tydelig skiltning er derfor en nødvendighed i et moderne kontor. Skiltningen integreres i loftet og komplementerer designet og bevarer loftets valgte udtryk. Højttaler og billede God lyd er essentielt i en række lokaler i rådhuset, særligt byrådssal, kantine, større mødelokaler samt offentlige rum. Der skal vælges et loft integreret højttalerløsning, som ikke er synlig for øjet, men som kan levere en god lydoplevelse. Systemet kan ligeledes benyttes som alarmeringssystem eller blot til informationsmeldinger. Byrådssal og de større mødelokaler udstyres med loftintegrerede videoprojektorer. Side 36 Peter Munk 18

19 Kravspecifikation: Energi Projekt skal opfylde energiramme for kontorbyggeri, dvs. højest 100 kwh/m² år Projektet skal opfylde minimum krav til isoleringsværdier i forbindelse med renovering, hvor disse er væsentlig skærpet i forhold til tidligere. Frikøling anvendes i køleprincip for nyt serverrum Der vil blive stillet krav til at alle tekniske anlæg styres efter behov, styret via CTS anlæg (Central Tilstands Styring) Da Frederikshavn Kommune har indgået en kurveknækkeraftale med Elsparefonden, vil der blive stillet krav til energiforbrug til produktvalg, så som A-pumper, A-mærkede hvidevarer, spareventilatorer m.v, hvor Elsparefondens indkøbsvejledning skal følges, og Elsparefondens indretningsvejledning skal ligeledes følges Side 37 Peter Munk Kravspecifikation: VE teknologi Vedvarende energitiltag som solvarme og solpaneler tæller positivt med i energiramme beregning, og er dermed oplagt at anvende, for at kunne opfylde energirammen. Der forventes, at kontorerne i et eller andet omfang vil have behov for køling. Det vil være fordelagtigt at lave dette som et absorptionsanlæg, drevet af solfangere, som lavet på Skive ny rådhus Solpaneler bør også implementeres i facaderenoveringen i en eller anden form, for at sikre så stor en andel af VE-tekonologi som muligt. Solfangeranlæggets varmeeffekt bør så vidt muligt anvendes til andet formål, når absorptionsanlægget ikke er i drift, eks.vis brugsvand, opvarmning af ventilationsluft mv. Hvis det kan tillades af varmeforsyningen, kan evt. overskudsvarme ledes ind på fjernvarmenettet Side 38 Peter Munk 19

20 Kravspecifikation: Sprinkler, dyser Sprinkler/Dyser Af hensyn til brandsikkerheden bevares sprinklersystemet i Rådhuset. Rørsystemet genanvendes, men dyserne udskiftes til et system baseret på vandtåge. Dyserne monteres som skjulte eller delvis skjulte dyser integreret i modulloftet. 100% skjult dyse, så loftet stramme udtryk ikke brydes. Dyserne vil så skyde gennem loftet i tilfælde af aktivering Delvis skjulte dyser Dyser baseret på vandtåge giver 25 % færre dyser (pr 5x5 m mod traditionelt pr 4x3 m), lavt vandforbrug og reduceret risiko for vandskader. Side 39 Peter Munk Kravspecifikation: IT, AV, Tlf., alarm Telefon og EDB installationer. Alle telefon og netværksinstallationer tager udgangspunkt i nyt centralt serverrum, som indrettes i tidligere depotrum i Rådhuskælderens sydlige ende. Serverrummet indrettes i tæt samarbejde med IT afdelingen, med alt hvad der kræves af netværkskomponenter, og herfra føres fiberforbindelser frem til decentrale rackskabe på de enkelte etager i begge ender af Rådhuset. Fra disse decentrale netværksknudepunkter trækkes PDS kat 6e skærmede kabler frem til de enkelte RJ 45 dobbelte netværksstik ved de enkelte arbejdspladser, hvor faste telefoner og computere kan tilsluttes. Med disse decentrale netværksknudepunkter som udgangspunkt, skal der udføres netværksinstallation til trådløse hotspots på alle etager, således at alle områder af Rådhuset er dækket med trådløs netværkskommunikation i mødelokaler, byrådssal, kantine og andre steder, hvor der er mulighed for mødeaktivitet, skal der udføres installationer til smartboards og projektorer og informationsskærme Side 40 Peter Munk 20

21 Kravspecifikation: IT, AV, Tlf., alarm I den nye byrådssal skal der udføres specialinstallationer til anlæg for mikrofoner og højttalere, netværk ved de enkelte politikeres pladser, samt netværk til pressen. AIA alarmanlæg Der udføres indbrudsalarmanlæg, dækkende områder med vinduer og døre direkte til det fri i kælder- og stueetagen. Anlægget opdeles i zoner, inddelt efter funktioner og driftsområder, så som administration, køkken, IT afdeling m. fl. omtrent som i dag. ADK adgangskontrolanlæg Det eksisterende anlæg bevares omtrent i den form og det omfang som det har i dag, men skal muligvis udvides til at dække andre specifikke områder ABDL automatisk branddørslukning Alle steder hvor der er døre imellem forskellige brandsektioner, som af driftsmæssige og praktiske årsager kræves åbentstående i dagligdagen, skal disse forsynes med anlæg til automatisk dørlukning, udført efter gældende forskrifter fra beredskabsforvaltningen. Disse anlæg kan være en del af evnt. ABA anlæg. ABA Brandvarsling Rådhuset har i dag nogle områder dækket med ABA anlæg, men i forbindelse med renoveringen skal dette anlæg udvides og ændres til den nye indretning. Dette sker i tæt dialog med beredskabsforvaltningen, for at få den bedste løsning. Side 41 Peter Munk Kravspecifikation: VVS VVS installationer. Der udføres et nyt traditionelt radiator anlæg. Eksisterende varme installation udskiftes og tilpasses de nye forhold / indretning. Der udføres en sanering af eksisterende toiletter, hvor toiletterne udskiftes til nye 2 skyls, håndvaske udskiftes og der monteres nye 1 grebs blandingsbatterier. Eksisterende vandinstallation udskiftes til ny synlig installation. Der vil ved hver toiletkerne / garderobe blive installeret Kaffeautomater/drikkevandskølere på hver etage. Rengørings rummene vil ligeledes blive saneret og tilpasset de nye rengørings metoder. Side 42 Peter Munk 21

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010 Byggeprogram University College Sjælland Campus Roskilde 27. april 2010 Forord Byggeprogrammet er udarbejdet i et samarbejde med UCSJ s byggeudvalg, der består af Ulla Koch, Kim Petersen, Niels Benn Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus PROJEKTFORSLAG Slagelse Sygehus Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus 21. MAJ 2008 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: 21.5.2008 SIDE 1

Læs mere

Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram.

Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram. 1 Fuglsang Sø Centret Byggeprogram Herning Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMINDELIG ORIENTERING 2. GENERELLE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRENØREN 3. BYGGEPROGRAM 4. TEKNISK BESKRIVELSE 5. GENERELLE KRAV

Læs mere

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011 1. udgave/ 2011 10 31 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Indledning... 3 2.1 Bygherre... 3 2.2 Brugere... 3 2.3 Baggrund og

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING Totalentreprisekonkurrence 19. december 2011 Holstebro Kommune Udbygning af Holstebro Rådhus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Bekendtgørelse og udvælgelse... 1

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Bæredygtighed i Kolding Kommune 3 1.2 Læservejledning 4 1.3 Lovgivning og forpligtende samarbejder 4 1.3.1

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Odense Kommune Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Februar 2010 By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning Version 10 februar 2010 Miljørigtigt byggeri krav og anbefalinger Odense Kommune 2010

Læs mere

VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001

VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001 VEJLEAMT BYGNINGSAFDELINGEN Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag 4. udgave November 2001 Revideret 06.07.2004 Indholdsfortegnelse Ejendommens eller projektets navn Side 1 0 Vejledning... 5

Læs mere

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning #10 juni 2011 FM Update Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning Leder Ørnen er landet Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Kære FM-kollega, DFM har

Læs mere

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg AUGUST 2014 Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg NY PSYKIATRI BISPEBJERG KONKURRENCEPROGRAM KÆRE KONKURRENCETEAM Ambitionen med projektet Ny Psykiatri Bispebjerg er at skabe attraktive

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere