Administrative arbejdspladser i Frederikshavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrative arbejdspladser i Frederikshavn"

Transkript

1 Administrative arbejdspladser i Frederikshavn Programoplæg for renovering / ombygning af Rådhuset i Frederikshavn samt nybyggeri på Værkergrunden Rev Indholdsfortegnelse Bærende principper for Rådhusrenoveringen Arbejdsprocessen Udbudsform Eksisterende forhold Det renoverede og ombyggede Rådhus Fremtidig logistik og indretning Overordnet kravspecifikation i forbindelse med udbudsmaterialet. Økonomi Arbejder og leverancer bygherreleverancer Kravspecifikation Side 2 Peter Munk 1

2 Bærende principper for Rådhusrenoveringen Det administrative centrum for Frederikshavn Kommune samles i et centralt placeret bygningskompleks med udgangspunkt i Frederikshavn Rådhus der totalrenoveres, en nybygning på Værkergrunden samt borgerservice i biblioteksbygningen, herefter benævnt Rådhuset For at sikre en fortsat udvikling, fleksibilitet og omstillingsparathed i forhold til fremtidige udfordringer skal indretningen af Rådhuset understøtte en stadig høj faglig bæredygtighed, konstruktivt samarbejde, videndeling samt sund trivsel blandt rådhusets ansatte, det gælder såvel ledere som medarbejdere. Borgerservice Indretningen af rådhuset skal ligeledes understøtte styringsfilosofien, hvor det bl.a. antages at: Borgerne forventer en hurtigt reagerende kommunal organisation, der løbende tilpasser sig borgernes behov. Borgerne forventer at den kommunale organisation optræder som en helhed på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner for at sikre det bedste udbytte. Kontor- og arbejdsmiljø Det nye rådhus opbygges og indrettes derfor ud fra åbne og fleksible principper, der er uafhængige af arbejdsformer og metoder, men som dog vil kunne tilgodese de medarbejdere, der har faglige behov for individuel indretning. Kontor- og arbejdsmiljøerne skal understøtte og tilpasses arbejdsfunktionerne, og det vil øge antallet af flerpersoners kontorer og der vil blive mærkbart færre enkeltmands kontorer. Størrelsen på flerpersoners kontorerne afhænger af de naturlige arbejdsfællesskaber og rådhusets fysiske forhold. Det er vigtigt, at ledere og medarbejdere kan dele viden og har de fornødne muligheder for at arbejde i projekter, når det er hensigtsmæssigt for opgaveløsningen. Side 3 Peter Munk Oversigtskort Borgerservice bliver i den eksisterende placering sammen med biblioteket men udvides og der tænkes en sammenhæng med back Office i det renoverede rådhus, evt. med en fysisk sammenbygning over jord. Hele biblioteket og borgerservice retænkes med henblik på den bedste borger adgang til både bibliotek og borgerservice. Det eksisterende rådhus renoveres og der tænkes en fysisk tilknytning til et nybyggeri på Værkergrunden evt. med en lukket gangbro over Rådhus Alle. Værkergrunden sælges til privat investor men der bevares en ejerandel i form af et nybygget administrationsafsnit med ca. 170 administrative arbejdspladser. Side 4 Peter Munk 2

3 Bygherreorganisation Rapporteringsvej Beslutningsvej Politisk byggeudvalg Direktionen Byggekoordineringsgruppen Projektleder Arbejdsgrupper Myndighedsbehandling Lokalplan Arbejdsmiljø mv. Følgegruppe MED-Administrationen Ekstern Bygherrerådgiver Totalentreprenør Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller mindre omfang involveres i byggesagen. Det er væsentligt for en vellykket byggesag, at der gives information til alle parter. Men det er også særdeles vigtigt, at der gives korrekt information til de relevante aktører på det rigtige tidspunkt. For at give et overblik over hvem der er involveret, og hvilken information de bør have for at kunne deltage aktivt og konstruktivt i sagens fremdrift, er der udarbejdet en organisationsplan for Bygherreorganisationen. De enkelte aktørers rolle er nærmere beskrevet i Notatet Bygherreorganisation. Side 5 Peter Munk Den eksterne bygherrerådgiver Rådgivningsydelsen vurderes at overskride tærskelværdien for udbud af rådgiverydelser (Tjenesteydelsesdirektivet). Det er således Byggekoordineringsgruppens første opgave, at få udarbejdet udbud på rådgiverydelsen. Der vælges en bygherrerådgiver, der med reference til Byggekoordineringsgruppen kan udarbejde et samlet program for samling af de administrative arbejdspladser i Frederikshavn. Det samlede program vil indeholde: Behovsanalyse Byggeprogram og udbudsmateriale til brug ved totalentreprise Deltagelse i dommerkomite ved valg af projekt Bygherre rådgivning under udførelse af byggeri Procesrådgiver ved indflytning og indretning af den nye fysiske rammer. Det forudsættes at den valgte eksterne bygherrerådgiver dokumenterer viden omfattende: Arkitekt, ingeniør, landskabsarkitektarbejder, samt juridisk viden i forhold til EU udbud og viden om økonomisk styring af et byggeprojekt som det omhandlede. Side 6 Peter Munk 3

4 Brugerinddragelse Behovsanalyse Den eksterne bygherrerådgiver skal foretage en intern behovsafdækning, der gennem dialog, interviews og workshops med de enkelte forvaltninger, afdelinger og funktioner udarbejder en behovsanalyse. Behovsanalysen danner baggrund for programmering, areal- og rumanalyser, samt for den endelige indretning af de fysiske rammer i det nyrenoverede rådhus, nybygning på Værkergrunden og borgerservice i biblioteket. Behovsanalysen vil give et konkret bud på funktions- og arealfordeling, optimering af workflow processer internt og i forhold til borgeren, en relationsmatrix der viser de faglige grupperingers indbyrdes placeringer i de fysiske rammer, interaktionsdiagrammer der viser behovet for mødefaciliteter, formelle som uformelle. MED-Administration er følgegruppe og høringsorgan gennem hele processen. Side 7 Peter Munk Den gode proces Det er et dårligt udgangspunkt at indrette og møblere et nyt Rådhus med eksisterende inventar, der afsættes derfor en del af byggesummen til nyt inventar. Indretning og inventar skal understøtte forskelligheden i Rådhuset men fastholde en rød tråd I samarbejde med rådgiver sammensættes et inventarkatalog Hver afdeling nedsætter en indretningsgruppe Indretningsgrupperne indretter egne områder med brug af inventarkatalog, møbelkonsulent og indretningsarkitekt Side 8 Peter Munk 4

5 Overordnet forudsætninger Det renoverede rådhus, borgerservice i biblioteket og nybyggeriet på Værkergrunden betragtes som et nyt sammenhængende Rådhusbyggeri med ca. 513 administrative arbejdspladser! Værkergrunden sælges ved udbud til privat investor med kravspecifikation til en kommunal ejerandel som en del af det sammenhængende Rådhusbyggeri! Renovering af det eksisterende Rådhus og borgerservice udbydes i selvstændig entreprise, men betragtes som en del af det sammenhængende Rådhusbyggeri! Indflytning i det renoverede rådhus forventes senest ultimo 2009 Indflytning i nybyggeri på Værkergrunden forventes ultimo 2010 Side 9 Peter Munk Det nye Rådhus: Hvem påregnes placeret i Rådhuset fremover Administrative forvaltninger og afdelinger Borgmester og Kommunaldirektør Byrådssekretariatet, Erhvervs- og Direktionssekretariatet og Projekt og Kommunikation Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Personaleafdelingen IT-afdelingen Borgerservice Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedscentret Bestiller- og Myndighedskontoret Ledelsessekretariatet Socialafdelingen Sundhed og Handicap Ældreafdelingen Økonomi og Planlægning Teknisk Forvaltning Administration Myndighed Teknisk Service Børne- og Kulturforvaltningen Administration Institutioner Kultur og Fritid Skole og SFO Ungdom Driftsmæssige funktioner Rådhusdrift Rengøring Post & Bud Kantine Vagt Der udarbejdes en behovsafklaring for hver af de administrative og driftsmæssige funktioner! Side 10 Peter Munk 5

6 Arbejdsprocessen, Tidsplan Trin 1 - Initiativfasen Beslutningsfasen Der arbejdes med forskellige rådhusmodeller Den Store Plan besluttes Trin 2 - Programfasen Forudsætninger Etablering af Bygherreorganisation Udarbejdelse af nærværende Programoplæg Overordnede funktionskrav Udbud på Bygherrerådgiverydelsen Trin 3 Forslagsfasen Byggesagens aktører Behovsafklaring (afdelings workshops) Arbejdet i projektgrupper Byggeprogram Samarbejds- og entrepriseform Byggesagsbehandling Side 11 Peter Munk Trin 4 - Udbud Projekteringsfasen E.U annoncering (Begrænset udbud) Prækvalifikation af 5 totalentreprenører (37 dage) Udarbejdelse af udbudsmateriale. Udsendelse af udbudsmateriale tilbudsperiode. (min 40 dage). Bedømmelsesudvalg - Indstilling til politisk beslutning Kontraktunderskrivning, detailprojektering, myndighedsbehandling. Start byggeriet. Trin 5 Byggefase Byggeledelse Byggeperioden Brugerinddragelse, Indretning Trin 6 - Byggeriets afslutning Afleveringsforretningen Indflytning og Ibrugtagning 1-års og 5 års eftersyn Drifts- og vedligeholdsinstruktioner Evaluering og erfaringsformidling Udbudsform: EU-udbud med prækvalifikation Totalentreprise (Begrænset udbud) Direktiv 2004/18/EF EU-udbud med prækvalifikation totalentreprise. Bekendtgøres: EU Tidende. Annoncering : I Licitationen, samt 2 større danske dagblade. Krav til valg af totalentreprenør i forbindelse med prækvalifikation: Firma størrelse / Økonomi og teknisk kompetence Referencer tidligere løste opgaver max. 10 byggeopgaver. Hvilke rådgiver (arkitekt - ingeniør mv.) der påregnes tilknyttet opgavens løsning, og disses referencer. Omfang af underentreprenører. Tilbudsgiverens organisation Tilbudsgiverens evne til byggeledelse byggestyring og kvalitetssikring. Tilbudsgiverens evne til samarbejde. Der prækvalificeres min. 5 totalentreprenører Side 12 Peter Munk 6

7 Udbudsform: Totalentreprise mellem de 5 valgte entreprenører efter prækvalifikation. Valg af udførende totalentreprenør: Vælges ud fra det forslag /tilbud der bedømmes at være bedst / mest fordelagtig i forhold til de valgte kriterier. Valgte kriterier kan være: Økonomisk mest fordelagtige tilbud Pris, herunder totaløkonomi Bygge tid Funktionalitet / logistik Arkitektur / kvalitet. De valgte kriterier angives med vægtning f.eks. i % Og oplyses først ved udarbejdelse af udbudsmateriale. Til bedømmelse af de afleverede forslag / tilbud nedsættes der en bedømmelseskomite på f.eks. 11 medlemmer Komitéen skal være uafhængig i sine afgørelser og udtalelser. Komitéen skal være sammensat således de stillede kriterier kan vurderes under medvirkning af faglig kompetente medlemmer, der skal udgøre min 1/3 af medlemmerne. Side 13 Peter Munk Eksisterende forhold, Rådhus Frederikshavn Rådhuse er opført i Bygningen består af én-situ støbte beton søjler / drager. Opgørelser over arealer: Bebygget areal: m² Bygningsareal: m² Kælderareal: m² Stueplan: m² 1. Sal: m² 2. sal: m² Side 14 Peter Munk 7

8 Eksisterende planer: Kælder Areal af kælder er m² Kælder er i dag i brug og indeholder: It-afdelingen / undervisning, Serverrum, cykelparkering, kantine, køkken, sikringsrum / arkivrum, teknikrum, depoter mv. Side 15 Peter Munk Eksisterende planer: Stueplan Areal af stueplan er m² Stueplan er i dag tømt, men indeholdt tidligere: Reception, borgerservice,tlf. omstilling, skat, folkeregister, social- og sundhedsforvaltningen mv. Side 16 Peter Munk 8

9 Eksisterende planer: 1 sal Areal af 1. sal er m² 1. Sal er i dag tømt, men indeholdt tidligere: Borgmester- og kommunaldirektørkontor, Borgmestersekretariat, Økonomisk forvaltning, ITafdeling mv. Side 17 Peter Munk Eksisterende planer: 2 sal Areal af 2. sal er m² 2. sal er i dag tømt, men indeholdt tidligere: Teknisk Forvaltning, arkiv, byggesagsbehandling mv. Byggesags arkivet i rotomater er dog stadig i drift, men forventes scannet/flyttet Side 18 Peter Munk 9

10 Eksisterende planer: Borgerservice stueplan Side 19 Peter Munk Eksisterende planer: Borgerservice 1 sal Side 20 Peter Munk 10

11 Overordnet kravspecifikation Økonomi: (Specifikation over fordeling af den samlet økonomiramme) Krav til arbejdsmiljø (indeklima, lys, lyd, ventilation mv.) Krav til arkitektur efter renovering, såvel udvendigt som indvendigt. Krav til logistik / indretning Krav til retablering af udearealer / belægning beplantning kunst mv. Krav til alternativ energi. Krav til materialer Krav til tekniske installationer Side 21 Peter Munk Økonomi: Anlægsbevilling: Flytteudgifter Kr Nybyggeri på Værkerggrunden Ombygning / renovering eks. Rådhus Ombygning / renovering af borgerservice Kr Kr Kr Ud af den samlede anlægsbevilling skal der afsætte økonomi til følgende: Bygherrerådgiver Kunst / kunstner farvesætning (1%) Inventar (Byrådssal, Møbler, inventar, teknik) Beløb til uforudseelige udgifter Div. udgifter: Forsikringer, annoncering, mv. Rejsegilde mv. Øvrige udgifter jf. bygherreleverancer. (byggeweb, digital aflevering) Side 22 Peter Munk 11

12 Arbejder - leverancer: Bygherreleverancer Følgende arbejder og ydelser er ikke indeholdt i Totalentreprenørens tilbud ydelse: Møbler i form af reoler, flytbare skærme og andet inventar der indgår som rum opdeler i kontorarealer. Evt. skranke og specialmøbler mv. Til brug ved f.eks. borgerkontakt. Kontormøbler og maskiner i øvrigt, F.eks. drikkevandsautomater, kaffeautomater mv. Andre møbler / opholdsarealer mv. Møbler, inventar til ny byrådssal herunder projektering af samme. Teknik i form af AV udstyr, IT og telefonanlæg. Udsmykning i form af kunst, planter mv. Evt. anden rådgivning som f.eks. indretningsarkitekt, kunstner til farvesætning eller lignende. Økonomi til ovennævnte ydelser / leverancer er medtaget som anført i den samlede økonomiske opstilling. Side 23 Peter Munk Kravspecifikation: På bygningsdele m.v. Krav til: Materialer. Vægge, lofter, gulve, facader, tage Overflader: vægge, lofter, gulve, facader, inventar, døre mv. Indeklima: ventilation, lys, sikkerhedsbelysning, skiltning, lyd, dagslys, solafskærmning, energiforbrug, (brand) sprinkler Installationer: IT, AV, tlf., alarm Installationer: Vand, varme, sanitet, afløb Udearealer (Rådhusplads mv.) Side 24 Peter Munk 12

13 Kravspecifikation: Indretning/ vægge Et ønske om en fleksibelt og omstillingsparat udvikling i organisationen. Kombineret med ønsket om videns deling og god og sund trivsel blandt medarbejderne stiller nye krav til den fremtidige indretning. Der skal skabes rum og rummelig sammenhæng som på samme tid kan dække behovet for samhørighed og løse kravet om fleksibilitet. En stor del af rådhuset vil derfor blive indrettet som åbne kontorarealer opdelt /afgrænset dels af enkelte cellekontorer. Diverse udenoms faciliteter og møbler i form af reoler skærme og lignende. De anførte møbler skal udover at skærme og afgrænse medvirke til styring af akustikken. Side 25 Peter Munk Kravspecifikation: Indretning/ vægge Vægge. Til brug for indretning af afgrænsende kontorer og udenoms rum anvendes modulopbyggende vægge. Væg systemet skal opfylde følgende krav: Fleksible, genanvendelig justerbare stabile med styrke således inventar kan monteres. Farve og overflader der indgår i rådhusets farvevalg og arkitektur. Ligesom væggene skal indgå i den samlede løsning vedr. lyd og akustik. Væg systemet skal indeholde som minimum faste vægge glasvægge og døre, ligesom nødvendige installationer skal kunne integreres. De faste vægge skal opbygges og overfladebehandles så de kan medvirke til lyd dæmpning. Glas. Glas skal være min. som dobbelt glas og i nødvendig omfang som lydruder med mulighed for afskærmning. Betonvægge / piller. Eks. rustikke betonvægge malerbehandles således støvansamling reduceres og rengøring lettes. Farvesætning indgår i den samlede farvesætning af rådhuset. Side 26 Peter Munk 13

14 Kravspecifikation: Lofter En væsentlig faktor for at kunne opnå velvære og arbejdskomfort i de fremtidige kontorer, er et dynamisk modul loftsystem. Loftet bør opfattes som en helhed, alle enkeltkomponenter skal integreres bedst muligt. For at det færdige rum fremstår både æstetisk og funktionelt er det afgørende for hvorledes fx belysning og ventilation integreres i loftsystemet. Modulloftet skal bestå af integrerede løsninger inden for: Loft Belysning Ventilation Køling Sprinkler/dyser Sikkerhedsbelysning Kommunikationsskilte Højttalere Loftet Loftet udføres som et nedhængt modulloft med fokus på både æstetik og funktionalitet. Modulloftet nedhænges så der opnås maksimal lofthøjde, hvor installationer skjules over loft. Lofthøjden bliver min. 2,5 m. Modulloftet nedhænges mellem eksisterende betonbjælker så en del af bjælken blive synlig. Bjælkerne malerbehandles men bevare sit rustikke udtryk. Loftets primære funktioner, er at sikre et godt akustisk indeklima og samtidig havde en god lysreflektion så lysfordelingen i rummet optimeres. Det kan ligeledes blive nødvendigt med en akustik beklædning af de store lodrette betonoverflader. Side 27 Peter Munk Kravspecifikation: Gulvbelægninger Arbejdsfunktioner i de enkelte lokalers indretning og brug stiller forskellige krav og behov til gulvbelægningens overflade. Overordnet stilles følgende generelle krav til gulvbelægningen og disses overflade: De må ikke afgive støv og dampe til arbejdsrummet De må ikke give anledning til dannelse af statisk elektricitet. De skal overalt være i samme niveau. De skal opfylde gældende brandkrav. De må ikke medvirke til øget støjniveau i lokalet. De skal kunne rengøres effektivt. De skal være slidstærke og skridsikre med dokumenteret lang levetid. Samtidig med af de sammen med de øvrige materialer i Rådhuset indgår som ét hele og dermed i husets arkitektur. Af hensyn til lyd / støjdæmpning i de åbne kontorarealer udføres gulvbelægning på disse arealer af tæppestof i form af fliser ca. 50 x 50 cm. I mødelokaler, stillerum, projektrum / forbindelsesgange mv. påregnes anvendt trægulve på lyddæmpende underlag, alternativt linoleum eller gummigulve. I indgangspartier, hovedtrapper og lignende udføres gulvbelægningen som natursten. Toiletter, m.v. udføres gulve med fliser / klinker. Alle gulvbelægninger skal opfylde gældende normale mærkningsordninger: som GSO-Garantiordning, Indeklimamærkning, Miljømærkning. GUT m.fl. Side 28 Peter Munk 14

15 Kravspecifikation: Facadesystem Det fremtidige arkitekturbillede : I forbindelse med valg af totalentreprenør, vil forslag til facade udformning og dermed rådhusets fremtidige arkitektur være et væsentligt tildelingskriterium. Rådhuset skal efter renovering fremstå med høj arkitektonisk kvalitet.. Signalere det administrative centrum i kommunen. Medvirke til at skabe sammenhæng i den samlede bebyggelse på rådhusarealet. Adgangsforholdene til rådhuset skal være naturligt i forhold til Frederikshavn som by, og borgernes forventning og behov. Rådhuset skal signalere kvalitet dynamik fremsynethed AT TURDE Samtidig med at det for borgerne ikke må fremstå lukket og ophøjet Side 29 Peter Munk Kravspecifikation: Facadesystem Hvorfor nye facader? Behov for øget areal i rådhuset. Indeklimaproblemer i eks. rådhus. Nye BR krav til bygningers energimæssige ydeevne pr. januar 2006, betyder større tekniske krav til den påtænkte facaderenovering, ligesom der skal stilles store krav til det fremtidige arkitekturbillede. Den fremtidige facadeudformning skal opfylde følgende krav: Medvirke til sikring af bygningens beregnede energibehov og opfyldelse af energirammen. Afgrænse / eliminere eks. kuldebroer. Sikre tilstrækkelig dagslys i rådhuset i relation til den fremtidige indretning. Medvirke til dæmpning af reflekser. Glas udføres med stop/sol og effektivt solafskærmning der integreres som en del af rådhuset klimaskærm og medvirke til et behageligt indeklima. Minimerer energiforbruget til lys og køling. Solafskærmningen udføres som klimastyret anlæg som programmeres til bygningen og tilkoblet øvrige styresystemer i rådhuset og opdeles i afgrænsede moduler med mulighed for individuelt styring ændring. Side 30 Peter Munk 15

16 Kravspecifikation: Tage Det eksisterende tag er renoveret og efterisoleret indenfor de seneste år og påregnes derfor ikke ændret. Nye ventilationsanlæg må påregnes at blive placeret i fuld udstrækning på eks. tag. I så fald påregnes anlæg afgrænses overdækket i let stålkonstruktion og isoleret i nødvendigt omfang. En samlet placering på taget vil frigive arealer i kælderen, der pt. anvendes til del af eks. ventilationsanlæg. Side 31 Peter Munk Kravspecifikation: Overflader Overordnet skal alle fremtidige overflader opfylde en række fælleskrav: De må ikke afgive støv og dampe til bygningen. De må ikke give anledning til dannelse af statisk elektricitet. De skal være rengøringsvenlige og ikke give anledning til støvsamling. De skal have lang levetid og vedligeholdelsen være minimal. De skal farvemæssigt og overflademæssigt indgå i et hele for Rådhusets arkitektur. Farvemæssigt skal de medvirke til at signalere husets logistik og de enkelte lokalers funktion / anvendelse. Ligesom farvevalget skal medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder. I nogle områder signalere RO og KONCENTRATION, og i andre områder signalere DYNAMIK. Side 32 Peter Munk 16

17 Kravspecifikation: Ventilation & køling Ventilation og køling På samme måde som belysningen integreres ventilationsarmaturer i modulloftet for at fastholde de æstetiske udtryk, uden at der af den grund er gået på kompromis med krav til korrekt luftskifte og behagelige opholdstemperaturer. Indblæsning og udsugningsarmaturer udføres som spalte armaturer for at sikre det æstetiske udtryk. I lokaler hvor der er kølebehov monteres der aktive kølebafler integreret i modulloftet. Billederne viser eksempel på integreret kølebaffel i modulloftet og spaltearmatur integreret i modulloftet. Denne æstetiske løsning er med til at give loftet en plan og rolig overflade. Side 33 Peter Munk Kravspecifikation: EL installationer Hele den eksisterende el-installation skal udskiftes og gøres tidssvarende, med bedre beskyttelse mod fejlstrømme, samt bedre mulighed for drift i en nødsituation Installationerne tager udgangspunkt i eksisterende transformerstation i kælderen, som suppleres med ny dieseldrevet nødstrømsgenerator. Nødstrømsgeneratoren skal dimensioneres til, i en situation med svigtende netforsyning, at kunne opretholde drift af rådhusets vitale systemer og funktioner i en tidsbegrænset periode. Derudover skal flugtvejsbelysningsanlæg, samt 25 % af rådhusets almene belysningsanlæg nødforsynes. Dette for at kunne opretholde borgerbetjening i et vist omfang, i en situation med svigtende netforsyning Gruppefordelingstavler, placeret på de enkelte etager, skal udskiftes med nye som overholder bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit til 439-5, der stiller krav til højere sikkerhed mod berøringsfare og fejlstrømme. Side 34 Peter Munk 17

18 Kravspecifikation: Belysning Alle tavler opdeles i separate sektioner med og uden nødforsyning I de enkelte installationer, skal der føres beskyttelsesleder frem til alle komponenter, montage- og brugsgenstande (krav i stærkstrømsbekendtgørelsen). Disse installationer fremføres i kabelbakker over nedsænkede lofter, samt i installationskanaler langs vinduesfacade. Alle 230 V installationer opdeles i separate dele, med og uden nødforsyning. Alle 230 V installationer til EDB skal føres som skærmede kabler, og foran disse installationer skal der monteres transientbeskyttelse i nærmeste fordelingstavle. Installationerne afsluttes i installationsstandere og installationskanaler ved de enkelte arbejdspladser som vist på forudgående billeder. Belysning Belysningen integreres i modulloftet med henblik på at fastholde det æstetiske formsprog i samklang med funktionalitet og lyskvalitet. Som grundbelysning anvendes primært lysrørsarmaturer suppleret med spots for korrekt grundbelysning og atmosfæreskabende effektbelysning. Lysrørsarmaturer udføres integreret i loftet med dobbeltparabolsk afskærmning for at hindre blænding og sikre optimal lysudbytte. Armaturerne udføres med energivenlige lyskilder med mulighed for dagslysstyret dæmpning. Side 35 Peter Munk Kravspecifikation: Sikkerhedsbelysning, skiltning Sikkerhedsbelysning Der udføres sikkerhedsbelysningssystem der integreres i modulloftsystemet. Indbygget i loftet fremstår flugtvejsarmaturet som en æstetisk løsning uden forstyrrende elementer. De tekniske installationer til panikbelysningen er indbygget i loftet og ses derfor ikke. Sikkerhedsbelysningssystemet udføres med nyeste teknik, baseret på power-led lyskilder med lang levetid på lyskilder (> timer). Systemet udføres som overvåget system med centralt batterianlæg. Kommunikationsskilte Kommunikation er en vigtig del af et rums funktionalitet. En klar og tydelig skiltning er derfor en nødvendighed i et moderne kontor. Skiltningen integreres i loftet og komplementerer designet og bevarer loftets valgte udtryk. Højttaler og billede God lyd er essentielt i en række lokaler i rådhuset, særligt byrådssal, kantine, større mødelokaler samt offentlige rum. Der skal vælges et loft integreret højttalerløsning, som ikke er synlig for øjet, men som kan levere en god lydoplevelse. Systemet kan ligeledes benyttes som alarmeringssystem eller blot til informationsmeldinger. Byrådssal og de større mødelokaler udstyres med loftintegrerede videoprojektorer. Side 36 Peter Munk 18

19 Kravspecifikation: Energi Projekt skal opfylde energiramme for kontorbyggeri, dvs. højest 100 kwh/m² år Projektet skal opfylde minimum krav til isoleringsværdier i forbindelse med renovering, hvor disse er væsentlig skærpet i forhold til tidligere. Frikøling anvendes i køleprincip for nyt serverrum Der vil blive stillet krav til at alle tekniske anlæg styres efter behov, styret via CTS anlæg (Central Tilstands Styring) Da Frederikshavn Kommune har indgået en kurveknækkeraftale med Elsparefonden, vil der blive stillet krav til energiforbrug til produktvalg, så som A-pumper, A-mærkede hvidevarer, spareventilatorer m.v, hvor Elsparefondens indkøbsvejledning skal følges, og Elsparefondens indretningsvejledning skal ligeledes følges Side 37 Peter Munk Kravspecifikation: VE teknologi Vedvarende energitiltag som solvarme og solpaneler tæller positivt med i energiramme beregning, og er dermed oplagt at anvende, for at kunne opfylde energirammen. Der forventes, at kontorerne i et eller andet omfang vil have behov for køling. Det vil være fordelagtigt at lave dette som et absorptionsanlæg, drevet af solfangere, som lavet på Skive ny rådhus Solpaneler bør også implementeres i facaderenoveringen i en eller anden form, for at sikre så stor en andel af VE-tekonologi som muligt. Solfangeranlæggets varmeeffekt bør så vidt muligt anvendes til andet formål, når absorptionsanlægget ikke er i drift, eks.vis brugsvand, opvarmning af ventilationsluft mv. Hvis det kan tillades af varmeforsyningen, kan evt. overskudsvarme ledes ind på fjernvarmenettet Side 38 Peter Munk 19

20 Kravspecifikation: Sprinkler, dyser Sprinkler/Dyser Af hensyn til brandsikkerheden bevares sprinklersystemet i Rådhuset. Rørsystemet genanvendes, men dyserne udskiftes til et system baseret på vandtåge. Dyserne monteres som skjulte eller delvis skjulte dyser integreret i modulloftet. 100% skjult dyse, så loftet stramme udtryk ikke brydes. Dyserne vil så skyde gennem loftet i tilfælde af aktivering Delvis skjulte dyser Dyser baseret på vandtåge giver 25 % færre dyser (pr 5x5 m mod traditionelt pr 4x3 m), lavt vandforbrug og reduceret risiko for vandskader. Side 39 Peter Munk Kravspecifikation: IT, AV, Tlf., alarm Telefon og EDB installationer. Alle telefon og netværksinstallationer tager udgangspunkt i nyt centralt serverrum, som indrettes i tidligere depotrum i Rådhuskælderens sydlige ende. Serverrummet indrettes i tæt samarbejde med IT afdelingen, med alt hvad der kræves af netværkskomponenter, og herfra føres fiberforbindelser frem til decentrale rackskabe på de enkelte etager i begge ender af Rådhuset. Fra disse decentrale netværksknudepunkter trækkes PDS kat 6e skærmede kabler frem til de enkelte RJ 45 dobbelte netværksstik ved de enkelte arbejdspladser, hvor faste telefoner og computere kan tilsluttes. Med disse decentrale netværksknudepunkter som udgangspunkt, skal der udføres netværksinstallation til trådløse hotspots på alle etager, således at alle områder af Rådhuset er dækket med trådløs netværkskommunikation i mødelokaler, byrådssal, kantine og andre steder, hvor der er mulighed for mødeaktivitet, skal der udføres installationer til smartboards og projektorer og informationsskærme Side 40 Peter Munk 20

21 Kravspecifikation: IT, AV, Tlf., alarm I den nye byrådssal skal der udføres specialinstallationer til anlæg for mikrofoner og højttalere, netværk ved de enkelte politikeres pladser, samt netværk til pressen. AIA alarmanlæg Der udføres indbrudsalarmanlæg, dækkende områder med vinduer og døre direkte til det fri i kælder- og stueetagen. Anlægget opdeles i zoner, inddelt efter funktioner og driftsområder, så som administration, køkken, IT afdeling m. fl. omtrent som i dag. ADK adgangskontrolanlæg Det eksisterende anlæg bevares omtrent i den form og det omfang som det har i dag, men skal muligvis udvides til at dække andre specifikke områder ABDL automatisk branddørslukning Alle steder hvor der er døre imellem forskellige brandsektioner, som af driftsmæssige og praktiske årsager kræves åbentstående i dagligdagen, skal disse forsynes med anlæg til automatisk dørlukning, udført efter gældende forskrifter fra beredskabsforvaltningen. Disse anlæg kan være en del af evnt. ABA anlæg. ABA Brandvarsling Rådhuset har i dag nogle områder dækket med ABA anlæg, men i forbindelse med renoveringen skal dette anlæg udvides og ændres til den nye indretning. Dette sker i tæt dialog med beredskabsforvaltningen, for at få den bedste løsning. Side 41 Peter Munk Kravspecifikation: VVS VVS installationer. Der udføres et nyt traditionelt radiator anlæg. Eksisterende varme installation udskiftes og tilpasses de nye forhold / indretning. Der udføres en sanering af eksisterende toiletter, hvor toiletterne udskiftes til nye 2 skyls, håndvaske udskiftes og der monteres nye 1 grebs blandingsbatterier. Eksisterende vandinstallation udskiftes til ny synlig installation. Der vil ved hver toiletkerne / garderobe blive installeret Kaffeautomater/drikkevandskølere på hver etage. Rengørings rummene vil ligeledes blive saneret og tilpasset de nye rengørings metoder. Side 42 Peter Munk 21

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Bilag A Fremadrettet inddragelsesproces Emne Frederiksbjergbyggeriet Fremadrettet inddragelsesproces Til Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Børn og Unge Den 20. januar 2012 Nærværende bilag er en beskrivelse

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution.

Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution. 25.09.2009 Indholdsfortegnelse Forundersøgelse og vurdering Side 2 1. INDLEDNING OG FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl.

Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl. TEGNESTUE 2000 Tingparken 83, 8950 Ørsted Telefon 86 48 99 69 Telefax 86 48 99 64 CVR-nr 25 56 06 04 E-mail:tegnestue2000@firma.tele.dk NORDDJURS KOMMUNE - NORDDJURS UNGDOMSSKOLE ØKONOMISK OVERSLAG FORSLAG

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 350-450 MIO KR. finansieret ufinansieret (tilkøb) KLIMASKÆRM BAD OG INSTALLATION UDEAREALER SÆRLIGE OPGAVER KLIMASKÆRM / FINANSIEREDE POSTER Tag og facader Efterisolering

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere