tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 3, 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 3, 2011"

Transkript

1 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 3, 2011 SYS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R E T N A R R AT I V T 1

2 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 3, 2011 ISSN: Forlaget Mindspace REDAKTION Charlotte Dalsgaard, cand.techn.soc., konsulent, Harbohus Maja Loua Haslebo, cand.psych., konsulent, Haslebo & Partnere Carsten Hornstrup, MSc, konsulent, MacMann Berg Marianne Kølle, cand.mag., Forlaget Mindspace Grafisk design, sats og tilrettelæggelse: Louises design/louise Glargaard Perlmutter Relationel praksis udgives 4 gange årligt som gratis e-tidsskrift af: Forlaget Mindspace Ryesgade 77, kld. th. DK-2100 København Ø T: E: W: ANNONCER FIND JERES NYE MEDARBEJDER I RELATIONEL PRAKSIS E-tidsskriftet Relationel Praksis har nu rundt regnet 1500 læsere online. Indsæt en annonce i tidsskriftet, så kan I være sikre på, at jeres nye medarbejder har en levende interesse for relationel ledelse og organisationsudvikling. I 2011 udkommer tidsskriftet til marts, juli, september og december. Send en mail til hvis I vil have et tilbud. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse af dette tidsskrift er ikke tilladt uden forlagets samtykke.

3 INDHOLD>> LEDER ARTIKLER Socialkonstruktionisme i praksis med operativ effekt Balanced Scorecard i et systemisk konstruktionstisk perspektiv. Af Jakob Rømer Barfod Af Pernille Bech Hansen Vanskelige vilkår eller et fantastisk afsæt for at sætte en ny dagsorden. Organisationsudvikling i Bornholms Regionskommune Organisatorisk kompetenceudvikling på Firkløverskolen gennem fire år....nis....christensen, Annette Nielsen &.. Stine......Grotkjær Af Carsten Hornstrup, Af Michael Hansen Bager Lederteamudvikling Det gode skolelederliv praktikvejledning i pædagoguddannelsen med inspiration et systemisk selvevalueringsforløb fra socialkonstruktionismen Af Bo Meldgaard & Maren Møller Vestergård Af Torben Johansen & Dorte Lauenborg Nielsen At arbejde med en anerkendende tilgang i stærkt politiske miljøer Ledelsesevaluering i et anerkendende perspektiv Af Thomas Kirkeskov en fortælling om, hvordan det lader sig gøre Af Henrik Jensen OM bidragyderne OM bidragyderne

4 Leder Relationel Praksis nr. 3 maja loua haslebo gitte haslebo Velkommen til dette nummer af Relationel Praksis Artiklerne i dette nummer spænder vidt, både hvad angår organisationskultur og forfatternes organisatoriske position, formelle magt og beslutningskompetence. Alle lægger ud med at beskrive vigtige og komplicerede udfordringer, som ikke kan håndteres på enkel vis - især ikke, hvis kreativiteten, metoderne og handlingerne holdes inden for realismens og individtænkningens snævre rammer. De tankemæssige begrænsninger må overskrides, men hvordan? Forfatterne fortæller, hvordan de har båret sig ad med at skabe kontekster, hvor det bliver muligt for organisationsmedlemmerne at revurdere deres forforståelser og antagelser og omforme disse til nogle, der er mere hensigtsmæssige i forhold til, hvordan de selv kan medvirke til at skabe en ønskværdig fremtid. Selv om der er store forskelle mellem de organisatoriske udfordringer og de valgte metoder og handlinger, er der også fælles træk ved vejen fra udfordring til ønskværdig fremtid. Nogle af disse er udvikling af et fælles sprog med nye betydninger af kendte ord, udvikling af relationer (frem for fokus på at forstå det enkelte individ) og øget opmærksomhed på eget medansvar for de begivenheder, der bliver organisationsmedlemmernes virkelighed. Den første artikel Socialkonstruktionisme i praksis med operativ effekt er skrevet af major Jakob Rømer Barfod. Udfordringen i Forsvaret drejer sig her om, hvordan en intensiv missionsforberedelse kan tilrettelægges således, at medarbejdere fra hele landet og fra forskellige organisationer kan komme til at arbejde godt 4 RELATIONEL PRAKSIS

5 sammen under ekstremt pres på internationale missioner, fx i ørkenen i Helmand-provinsen i Afghanistan. Læs, hvordan et særligt program blev udviklet og gennemført med inspiration fra den socialkonstruktionistiske erkendelsesteori og anvendelsen af en 4D-proces til udvikling af ledelsesteamet. Den næste artikel er skrevet af chefen for Borgercenteret i Bornholms Regionskommune Michael Hansen Bager og har titlen: Vanskelige vilkår eller et fantastisk afsæt for at sætte en ny dagsorden. Organisationsudvikling i Bornholms Regionskommune gennem fire år. Her starter fortællingen i 2007, hvor der sker en sammenlægning af fem organisatoriske enheder og træffes en beslutning om, at administrationen skal slankes med % over fire år. Læs, hvordan ledelsen i borgercenteret vendte en situation, der kunne være blevet til en nedtur til en udviklingsproces igennem seks etaper, hvor alle medarbejdere blev inddraget på forskellige og engagerende måder. Den tredje artikel Praktikvejledning i pædagoguddannelsen med inspiration fra socialkonstruktionismen er skrevet af Torben Johansen og Dorte Lauenborg Nielsen, der er lektorer på University College Nordjylland. Forfatterne har som en af deres opgaver ansvaret for at træne vejledere på de praktiksteder, hvor de studerende på pædagoguddannelserne kommer i praktik. Forfatterne viser først, hvordan nogle udbredte lineære antagelser stiller sig hindrende i vejen for de studerendes læring og begrænser vejledernes handlemuligheder, og dernæst, hvordan nogle alternative antagelser med afsæt i socialkonstruktionismen kan åbne op for flere og bedre handlemuligheder. Den fjerde artikel Ledelsesevaluering i et anerkendende perspektiv en fortælling om, hvordan det lader sig gøre er skrevet af Henrik Jensen, som var teamleder i Varde kommunes HR-afdeling og nu i Sygehus Lillebælt. Fortællingen starter med topledelsens beslutning om, at alle ledere i kommunen skal evalueres: en stor udfordring for HR-afdelingen. Artiklen beskriver de interne konsulenters arbejde med at udvikle et brugbart anerkendende koncept, indhente accept herpå fra alle dele af organisationen og gennemføre et pilotprojekt, hvor et læringsorienteret dialogmøde bliver omdrejningspunktet. Fra redaktionens side vil vi gerne sige tak til forfatterne, der på meget levende, eftertænksomme og tankevækkende måder har formidlet deres erfaringer og vist, hvordan socialkonstruktionistiske ideer kan bringes i anvendelse og skabe gode resultater. De har også bidraget til den fælles læring ved at løfte sløret for de overvejelser, de har gjort sig undervejs. Vi andre får dermed mulighed for at tænke med både i forhold til forfatternes situation og i forhold til egne udfordringer. God fornøjelse med læsningen. Mange hilsner MAJA LOUA HASLEBO OG GITTE HASLEBO Ansvarshavende redaktører af dette nummer 5

6 Socialkonstruktionisme i praksis med operativ effekt Formål Formålet med denne artikel er at dele de tanker og erfaringer, som vi i forsvaret har gjort os med ledelses- og lederudviklingsprojektet Ledelse med operativ effekt, der bl.a. tager sit afsæt i socialkonstruktionistisk erkendelsesteori. Herved ønsker jeg at inspirere til refleksion hos den enjakob rømer barfod ABSTRACT Leadership with an operational effect The Danish Defense is undergoing radical changes. Traditionally, learning has sprung from a linear thinking with great emphasis on analysis of cause and effect. Today the Danish Defense needs to function as a deployable armed force conducting operations abroad on a variety of challenging missions. Much attention is given to the preparation of teams performing these missions. The teams consist of leaders and personnel from very different organizational cultures and backgrounds who must work together under great pressure: If necessary, they must take the lives of others and risk their own lives in order to achieve specific goals. An important part of the preparation is a process of creating a common language and shared concepts between team members. The author of this article, Major Jakob Rømer Barfod, shows how this is achieved through a newly developed and very successful program called leadership with operative effect based on social constructionist ideas. The Major has firsthand experience with the process from his work in Afghanistan and has also worked with the program in his position as an instructor at the Royal Danish Army Officers Academy. The sum of the team members experiences with the program shows that it improves their decision making, coordination of actions, and fighting capability. kelte leder og til dialog mellem ledere og medarbejdere samt give læserne mulighed for at tænke egen ledelsespraksis igennem og måske derved blive mere opmærksomme på, hvordan ledelsesrummet kan gøres bedre til alles bedste. 6 RELATIONEL PRAKSIS

7 Om Forsvaret Dansk forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed. Forsvaret er et væsentligt sikkerhedspolitisk værktøj, der skal bistå Regeringen og Folketinget. Og Forsvaret hjælper til at værne om de værdier, det danske samfund bygger på. Det sker på mange fronter - både nationalt og internationalt. Efter invitation fra den afghanske overgangsregering oprettede FN s sikkerhedsråd i december 2001 en international sikkerhedsstyrke (ISAF) til at bistå Afghanistan med opretholdelse af sikkerheden i landet. ISAF har i øjeblikket deltagelse af 48 lande. Danmark har i flere omgange styrket den militære indsats i Afghanistan. Den nuværende danske styrke udgør ca. 750 personer. Hovedparten af styrken består af den danske kampgruppe, som er indsat i den britisk ledede Task Force Helmand i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan. Indledning Når chefer og ledere udpeges til stabene ved forsvarets internationale missioner, venter der dem en stor og spændende udfordring. Medarbejdere fra hele landet fra vidt forskellige organisationer mødes, og de skal på meget kort tid opbygge et velfungerende team med fælles mål og normer for, hvordan samarbejde og ledelse skal foregå. Formålet er at skabe det bedst mulige grundlag for den operative opgaveløsning og herved opnå fastsatte resultater. I takt med at intensiteten i forsvarets operative opgaver øges, gennemføres der en mere og mere intensiv missionsforberedelse i tiden op til udsendelse. Dette betyder, at det er essentielt, at der fra starten søges skabt en fælles forståelse af den kommende mission samt at der opstilles ambitiøse og realistiske målsætninger, ledelsesværdier og leveregler for såvel stabens som chefgruppens virke. 1 1 Chefgruppen (bataljonschefen og hans kompagnichefer m.fl.) udgør sammen et ledelsesteam og er de officerer, der er chefer for enheder med befalingsret over underlagte medarbejdere. Ledelsesteamet i staben udgøres af stabschefen og dennes sektionschefer. Stabens opgave er især at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for bataljonschefen. Projektet gennemføres ideelt set for både chefgruppens og stabens ledelsesteam, men i hver sin ramme. Solnedgang i Helmand-provinsen Forsvarets ledelsesmæssige omstillingsproces Forsvaret har gennem de sidste cirka 10 år undergået en omfattende forandring fra primært at være et mobiliseringsforsvar til i dag at have et deployerbart forsvar med et langt højere omstillingsberedskab end tidligere. Der er tale om en stor og anderledes opgave for forsvaret, der bl.a. handler om, hvordan forsvaret får de ansatte til at arbejde bedst muligt sammen under et til tider ekstremt pres. Medarbejdere samles fra forskellige verdener og virksomhedskulturer med henblik på at arbejde sammen om en af de vanskeligste SOCIALKONSTRUKTIONISME I PRAKSIS MED OPERATIV EFFEKT 7

8 ledelsesmæssige udfordringer; om nødvendigt at skulle tage andres liv for at løse den pålagte opgave og risikere sit eget og sine medarbejderes liv. Forsvaret har i mange år været en organisation, der har lært af andres og egne erfaringer ud fra en lineær tænkning. Årsag-virknings-kausaliteten har været et væsentligt omdrejningspunkt, som alle officerer er skolet i ved fx anvendelse af problembehandlingsmodeller, krigsspil osv. Ledere i forsvaret måske især de ældre ledere er generelt skolet og oplært i den positivistiske skole, hvor svar er vigtige, hvor der er få svar, og hvor de bedste svar som regel er lederens egne. Jeg mener, at stærke individuelle kompetencer såvel sociale som faglige er en væsentlig forudsætning for god opgaveløsning i en organisation, og gode relationer er forudsætningen for endnu bedre resultater. Det vil sige, at relationer mellem mennesker er forudsætningen for, at de individuelle kompetencer virkelig kommer til udfoldelse. Denne udfoldelse sker typisk i et ledelsesrum, hvor ledelse primært handler om kommunikation, hvilket bekræftes af en række undersøgelser, der peger på, at op til 75 % af lederes tid går med forskellige aktiviteter, der handler om kommunikation (Haslebo 2004). Formålet med konceptet Formålet med konceptet Ledelse med operativ effekt er bl.a. at skabe et fælles sprog og fælles begreber for en gruppe organisationsmedlemmer, der stammer fra en ledelsesmæssig gammel og ny tidsalder. De yngste organisationsmedlemmer i en stab 2 kan typisk være år, og de ældste kan være sidst i 50 erne. Der kan være mange traditioner og barrierer, der skal forhandles og evt. nedbrydes, hvilket kan være hårdt arbejde. Som Kenneth Gergen (2010) skriver Enhver tradition lukker døren for det nye; enhver dristig skabelse undergraver en tradition. Med Ledelse med operativ effekt er der tale om en ny dristig ledelsesstil med fokus på god ledelse, hvor den enkeltes evne til at skifte perspektiv udfordres og styrkes. Formålet er endvidere at give bataljonens 3 chefgruppe og/eller stabens ledelsesteam værktøjer og metoder til at skabe en fælles forståelse af enhedens opgave, målsætninger og de værdier og leveregler, som skal gælde under missionen i udlandet med henblik på at understøtte den operative opgaveløsning bedst muligt. Forsvarets virkelighed Ledelse i forsvaret omfatter det operative virke, der ofte foregår under særligt risikobetonede vilkår, og det administrative virke, der foregår under almindelige vilkår for forvaltning i offentlige organisationer. Ledelse i forsvaret har udviklet sig i takt med den generelle ledelsesudvikling i det offentlige regi. Fra at have været især faglig leder skal man nu være leder af en virksomhed, og det har medført, at ledere i højere grad har fået fokus på administrativ ledelse, personaleledelse og de overordnede generelle ledelsesopgaver. Samtidig er der også blevet stillet flere krav, således at ledere ikke blot er visionære strateger for deres egen institu- Figur 1: Risikoledelse og virksomhedsledelse 2 En stab i militær kontekst er den organisatoriske enhed, der planlægger og tilrettelægger de militære operationer, der gennemføres af kampenheder. 3 En bataljon er en militær enhed med cirka soldater fordelt i 3-4 kompagnier med hver ca. 150 soldater. 8 RELATIONEL PRAKSIS

9 tion og afdeling, men også forventes at gøre sig tanker om helheden. Det betyder, at offentlige ledere i det postmoderne samfund befinder sig i et krydspres bestående i en række modsatrettede krav, der kun sjældent kan løses, så alle er lige tilfredse. Dette krydspres er netop det udfordrende sted, hvor den militære leder står i dag, og som er beskrevet i Forsvarets Ledelsesgrundlag som militær risikoledelse og virksomhedsledelse. 4 Det er i den forbindelse ledelsesmæssigt interessant, at selv i det, man hovedsagelig kan betegne som militær risikoledelse som fx at være chef i Afghanistan og her være ansvarlig for indsættelse af enheder i kampoperationer udtaler chefer 5, at det drejer sig om 95 % ledelse og 5 % føring 6. Når hold sammensættes til fx Afghanistan, er det med organisationsmedlemmer, der kommer fra netop de to forskellige diskurser, og hvor der er behov for at kalibrere ledelsesopfattelsen. To ledelsesparadigmer mødes I virksomhedsledelse hersker den administrative diskurs, hvor ledeforskellene 7 drejer sig om, hvorvidt ting er målbare eller ikke målbare. Organiseringskoden er kontrol, og denne type ledelse ses typisk i den mere bureaukratiske del af forsvaret, hvor tællelighedslogikken er fremherskende. Nøgleord er her fx anonymiserende, centraliserende, overblik, kontinuitet, kontekstuafhængig, regler og målbarhed ved hjælp af tal. I risikoledelse er ledeforskellene ven/fjende, og organiseringskoden er tillid til hinanden: You watch my back I watch your back. Nøgleordene er her personificerende, decentraliserende, indblik, aktualitet, kontekstafhængig, dømmekraft og dannelse ved hjælp af bl.a. korpsånd (Nørgaard, Holsting & Thorbjørnsen, 2008). Denne form for ledelse 4 Bl.a. Nørgaard & Holsting, Tab i enheden. Interviewundersøgelse i forbindelse med eksamensprojekt på videregående officersuddannelse i faget Ledelse, Hærens Officersskole, hold Bülow I forsvaret anvendes begrebet føring som udtryk for særlige situationsbestemte former for ledelse, der knytter sig til militære operationer. 7 Ledeforskelle handler om, hvordan man i organisationen afgør, hvad der er relevant, og hvad der ikke er relevant, og ses bl.a. i måden en organisation vælger sit analytiske ståsted på: Er det fx målbart eller ikke målbart (Luhmann). ses typisk i forsvarets operative virke fx hos enhederne, der er indsat i Afghanistan. Projektets forløb Det aktuelle forløb i Ledelse med operativ effekt udarbejdes i samarbejde mellem forsvarets Institut for Ledelse og Organisation og enheden, der står for udsendelse, men tager udgangspunkt i følgende figur: Figur 2: Forløbet i Ledelse med operativ effekt Allerede op til 12 måneder før udsendelsen gennemføres indledende møder mellem enhedens chef(er) og forsvarets Institut for Ledelse og Organisation. Cirka 6-8 måneder før udsendelse gennemføres et ledelsesseminar med hhv. chefgruppen og stabens ledelsesteam. I perioden efter og indtil udsendelse gennemføres teamevalueringer og interessenttilfredshedsmålinger under to øvelsesperioder. Et udsendelsesseminar afholdes kort før udsendelsen, hvor der gennemføres evaluering af den forløbne proces, og interne aftaler for det videre udviklingsforløb udarbejdes. Midtvejsseminar gennemføres under udsendelsen, hvor der gennemføres evaluering og udvikling af ledelsesteamet. SOCIALKONSTRUKTIONISME I PRAKSIS MED OPERATIV EFFEKT 9

10 Efter hjemkomst fra mission gennemføres et afsluttende ledelsesseminar, hvor individuelle og fælles ledelseserfaringer og læringspunkter opsamles til brug i den enkeltes næste job i forsvaret. Ovenstående gennemføres på det organisatoriske plan. På det individuelle plan gennemføres ligeledes et coachingforløb (5 samtaler) for hver chef og sektionsleder, hvor vedkommende inspireres og støttes i sin relationelle udvikling som leder. Forløbet har været gennemført for enheder i Kosovo og Afghanistan, hvor det har givet god mening for ledelsesteamene. Forløbet har fået en så positiv omtale, at operative enheder i den hjemlige struktur har ytret ønske om at arbejde systematisk med denne form for ledelsesudvikling. I det følgende beskrives kort hovedtrækkene i projektet. Figur 3: Eksempel på interessentanalyse. 1 1 Anvendte forkortelser: UMN: Udenrigsministeriet; REG: Regimenter, fx Gardehusarregimentet; ISAF: International; Security Assistance Force; ENH: Enhed; ST/BG: Staben for Battlegroup ; PSYK: Forsvarets psykologer; OMLT: Operational Mentoring and Liaison Team; TFH: Task Force Helmand; HOK: Hærens Operative Kommando; ANSF: Afghan National Security Forces; UAFD: Underafdeling (svarende til et kompagni); J7/UK: Den engelske stab, der bl.a. arbejder med uddannelse og træning; US LOG: Amerikanske logistiske enheder; CHGRP: Chefgruppe. Ledelsesseminar Ledelsesseminaret, der varer et døgn, er et af hovedelementerne i konceptet. Her får organisationsmedlemmerne lejlighed til at samskabe deres virkelighed ved at udvikle en fælles forståelse af ord som fx ledelse, kvalitet, godt samarbejde, god kommunikation, trivsel, konflikt, ansvar, koordination m.v. Gennem sproget frembringes en virkelighed, og hvert enkelt ord kan ikke defineres i sig selv, men får mening af den kontekst, det indgår i, og det praksisfællesskab, der bruger det (Haslebo & Haslebo, 2007). Eller som Gergen (2010a) skriver I hver ny måde at tale på ligger potentialet til nye måder at forholde sig til hinanden på. Dette holdt op imod den kontekst organisationsmedlemmerne skal agere i; hvilke interessenter er der tale om i missionsområdet, og hvem er fx primære interessenter, samarbejdspartnere eller foresatte? Hvad det ene organisationsmedlem anser som interessenter, ser de andre organisationsmedlemmer ikke nødvendigvis som de samme interessenter. Det kan naturligvis skabe en interessekonflikt eller -dialog, hvis nogle stabsofficerer fx ser deres pårørende som primære interessenter, da de eksplicit er forudsætningsskabende for, at officeren virker optimalt, og andre ser dem som noget sekundært, der ikke har direkte indflydelse på samarbejdet og dermed opgaveløsningen. En interessentanalyse kan her være et forsøg på at skabe en fælles forståelse, der her er af stor vigtighed for at kunne tale samme sprog, udøve god ledelse, og herved træffe de (mest) rigtige operative beslutninger. Nogle interessenter er primære det vil sige, at de har stor direkte indflydelse på enhedens evne til at løse opgaven. Hvem der er primære, kan skifte over tid, og man er derfor nødt til hele tiden at evaluere indsatsen i forhold til de enkelte interessenter og den givne kontekst. Hvis fx en foresat myndighed er utilfreds med rapportering, kan det være, at der skal lægges tyngde i dette område i en periode. Gøres det ikke, kan enheden måske få et dårligt ry, det kan måske medføre restriktioner, der stilles dårligere opgaver mv. I sådan en situation er det vigtigt sammen med de primære interessenter at skabe en forståelse af, hvorfor tyngden i en periode måske lægges et andet sted. Et eksempel på en interessentanalyse fremgår af figur RELATIONEL PRAKSIS

11 Traditionelt vil en chef i forsvaret udstikke en mission, som medarbejderne skal forholde sig til. På ledelsesseminaret forhandles denne mission og konstrueres af organisationsmedlemmerne i fællesskab, hvilket i sagens natur kan være en vældig udfordring for chefen hvad nu hvis de vil noget andet end jeg? Men såvel ledere som organisationsmedlemmer medvirker til at forme de værdier og den etik, som missionen skal samles om. Den bedste opgaveløsning opnås kun, hvis lederen er opmærksom på sine medarbejderes kompetencer og i størst muligt omfang bringer disse i anvendelse for at kvalificere beslutninger. Det er netop dette, som chefen her inviterer til. Som Forsvarets Ledelsesgrundlag beskriver, opfattes ledelse i forsvaret som en proces, hvor meninger forhandles, fælles overbevisninger dannes, og hvor en person eller en ledelsesgruppe igangsætter, støtter og styrer opgaveløsningen i overensstemmelse med ledelsens hensigt. På seminaret forsøger konsulenterne at facilitere en udvikling i teamet, hvor der for organisationsmedlemmerne skabes en mening i at være udsendt sammen. Oberstløjtnant Claus Klaris, der var stabschef i Afghanistan, udtaler om sin oplevelse af konceptet: Seminaret bragte ledelsesgruppen sammen. Mange kendte hinanden fra tidligere, men havde endnu ikke arbejdet sammen som enhed. Seminaret og den efterfølgende proces var med til at understøtte den fælles opgaveløsning i staben. Alle, fra medarbejder til chef, kendte mål og værdier, og alle havde mulighed for at udvikle værdierne undervejs. Det gav en utrolig god stemning i staben, hvor dialogen om mål og værdier var bragt på dagsorden og blev drøftet løbende. Gennem en systematisk og struktureret dialog skaber ledelsesteamet en fælles forståelse af enhedens opgave, målsætninger og de værdier og leveregler, som skal gælde under missionen. Her anvendes blandt andet 4D-modellen, hvor fokus er rettet mod det positive og livgivende i organisationen: Figur 4: 4D-modellen i Appreciative Inquiry Ledelsesseminaret søges især holdt i etikkens domæne, hvor rigtig og forkert ledelse ikke er på dagsordenen, men i højere grad mere eller mindre nyttig ledelse i forhold til den ønskværdige fremtid. Det er i dette domæne, at organisationsmedlemmerne inviteres til i fællesskab at gøre sig forestillinger om, hvordan de sammen kan bidrage til den bedst mulige ledelse og det bedst mulige samarbejde. Ledelsesseminaret munder ud i et fælles værdigrundlag, der er det tentative grundlag for den gode ledelse under missionen. Dette er i sagens natur et dynamisk værktøj, der løbende er til forhandling og udvikling, efterhånden som virkeligheden konstrueres i den nye verden, som organisationsmedlemmerne pludselig befinder sig i (fx ørkenen i Helmand-provinsen i Afghanistan). Et eksempel på dele af et værdigrundlag fremgår af figur 5 på næste side. Coachingsamtaler I de individuelle coachingsamtaler er især sproget i fokus. At arbejde med et skift fra det problemløsende og problemfokuserende sprog (med fokus på begrænsninger, det kritiske, bagudskuende og kontrolsøgende) til det anerkendende og udforskende sprog (med fokus på det fremadskuende. SOCIALKONSTRUKTIONISME I PRAKSIS MED OPERATIV EFFEKT 11

12 at gøre. Til forskel fra den fysiske verden adskiller sociale fællesskaber sig nemlig derved, at de involverede hver har en bevidsthed og som følge deraf en aktiv stillingtagen til verden (Haslebo & Lyndgaard, 2007). Figur 5: Eksempel på et ledelsesteams værdigrundlag i forhold til et enkelt fokusområde Organisationsmedlemmet inviteres i coachingsamtalerne til refleksion over egne antagelser og praksis og til at konstruere nye forståelsesformer og nye måder at anskue de nære relationer i ledelsesteamet på. Som Gergen (2010) formulerer det: Det er lykkedes os at skabe en verden, der er præget af voldsomme splittelser og konflikter: Vi er konfronteret med vores konstruktioners katastrofale konsekvenser. I en militær kontekst ville det være skæbnens ironi, hvis organisationsmedlemmerne skulle bruge deres kræfter på interne splittelser og konflikter frem for på de eksterne konflikter, som samfundet nu engang qua Danog livgivende, udvikling, læring, styrker og muligheder) er et vigtigt omdrejningspunkt i lederens eller chefens udvikling. I samtalerne bruges bl.a. test 8 som grundlag for dialog og fælles udforskning af ledelsesmæssige dilemmaer og paradokser. Det handler for mange organisationsmedlemmer bl.a. om at forsøge at aflære at tænke i fejlfindingsmodeller, årsag og virkning, lineære spørgsmål og individuelt orienterede skyldproblematikker. Det er vi i forsvaret traditionelt set eksperter i, og fejlfindingsspørgsmålet hvorfor virker motoren til F 16 ikke? er jo som sådan rart at få afklaret, inden man sætter sig til rette i katapultsædet. Når vi ikke blot i forsvaret, men i store dele af Vesten i så lang tid har brugt den problemfokuserende tilgang, er det fordi, at den har vist sig meget succesfuld i den fysiske verden. Netop problemløsning og mangeltænkning er baggrunden for den enorme videnskabelige og teknologiske udvikling, som vores verden oplever i dag. Men mangeltænkningen har ikke vist sig lige så effektiv, når man har med sociale fællesskaber 8 Der bruges JTI og EQ-i. Testene anvendes ikke i en traditionel universel forstand, men i et systemisk perspektiv, der er med til at give et sprog og en bevidsthed om en række mulige positioner, vi som organisationsmedlemmer indtager i forskellige kontekster. 12 Fokus i samtalerne søges flyttet fra individer og eneansvar (hos fx chefen) til den overordnede hovedopgave og den relationelle samskabelse, hvorved positioner, forpligtelser, fællesskab og ansvar ændres. Når det enkelte organisationsmedlem sætter ord på sin forståelse altså på hvad øjnene ser indledes en direkte eller indirekte forhandling om, hvad der kan blive til en fælles forståelse. Denne evige søgen efter en fælles forståelse blandt organisationsmedlemmerne er vigtig i resten af missionen. Som Haslebo & Haslebo (2010) skriver: Ud fra socialkonstruktionismen skabes virkeligheder (forståelser af, hvad der er) altså gennem den kommunikation, der sker i relationen mellem mennesker. Et vigtigt element i dette er en kontinuerlig opfordring til at forventningsafstemme relationerne. Lad mig give et banalt eksempel: Hvis chefen for et logistikkompagni har en forventning til en kompagnichef indsat i kamp om at sige til, når han mangler ammunition, og kompagnichefen omvendt har en forventning om, at chefen for logistikkompagniet følger med på de elektroniske kommunikationskanaler og på eget initiativ fremdrager ammunitionen, når det er nødvendigt, kan de to chefers ledelsesrum blive grumset til til mange menneskers frustration og mulige fare. RELATIONEL PRAKSIS

13 marks udenrigspolitik har sat forsvaret til at deltage i. Effektmålinger Før og under udsendelsen er der behov for, at ledelsesteamet med udgangspunkt i deres mål og værdier systematisk evaluerer og udvikler opgaveløsningen, samarbejdet og trivslen. Denne proces faciliteres af konsulenter fra forsvarets Institut for Ledelse og Organisation under et antal øvelser inden udsendelse og efter cirka 3 måneder i missionsområdet. Her holdes udbyttet af det første ledelsesseminar op mod, hvad der reelt opleves i praksisfeltet i missionsområdet: Gør vi, hvad vi siger, og siger vi, hvad vi gør? Her er værktøjerne bl.a. individuelle samtaler og fokusgruppeinterview. På sigt kunne det være spændende at gennemføre teamcoachingsamtaler, men for nærværende er vurderingen, at organisationen endnu ikke er moden til dette. Effekten af projektet Erfaringerne peger overvejende på, at det har en positiv operativ effekt, når chefgruppen og staben arbejder målrettet og systematisk med ledelse. De hårde militærfaglige færdigheder er afgørende, men lige så afgørende er det, at der i ledelsesteamene er en fælles forståelse for opgaven samt de ledelses- og samarbejdsformer, der kan understøtte den operative opgaveløsning. Erfaringsmæssigt ved vi, at ledelsesteamene gennem forventningsafklaring og fælles opfattelse af mål og værdier kan skabe et troværdigt team med hurtige arbejds- og beslutningsprocesser. Erfaringer viser også, at der sker en høj grad af koordination og øget kampkraft som følge af et positivt arbejdsklima. Jo større pres der er på den enkelte chef/leder i missionen, jo vigtigere er det, at fundamentet for at ledelsesteamet kan fungere optimalt, er skabt hjemmefra. Og har chef/lederen derudover en Artiklens forfatter sammen med kollega major Jens Rytterager og stabschef Claus Klaris under effektmåling i Helmand, december 2010 SOCIALKONSTRUKTIONISME I PRAKSIS MED OPERATIV EFFEKT 13

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst.

Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst. Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organisatorisk kontekst. Peter Hansen-Skovmoes, Synergi HRM og Gert Rosenkvist, Rosenkvist Consult 1 Hvem er vi? Chefkonsulent Gert

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps

Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps Korpsrådsmøde lørdag d. 13. november 2010 Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps v/ Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Arbejder med ledelses-og organisationsudvikling,

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Af Gert Dremark, Jørgen Gjengedal Madsen, Carsten Hornstrup og Thomas Johansen Januar 2014 Vi giver i denne artikel et bud på, hvordan man som skoleledelse

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Ny struktur og pædagogisk udvikling Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Hvorfor strukturforandringer? nye ledelsesformer, pædagogisk udvikling, ønsket om øget fleksibilitet,

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME 1 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til Go morgenmøde Kort præsentation og hvorfor gør vi det? Professionalisme

Læs mere

Forandring, udvikling og Innovation

Forandring, udvikling og Innovation Velkommen til modul 4b af DOL modulet: Forandring, udvikling og Innovation Undervisere: Randi Juul-Olsen Dorte Venø Jakobsen 15. November 2012 Velkomst og sang Dagsorden for i dag Dagens program og logbøger

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Strategisk management i et systemisk perspektiv

Strategisk management i et systemisk perspektiv Christian Biering Strategisk management i et systemisk perspektiv At skabe sammenhæng mellem et systemisk ledelsesgrundlag og et lineært strategisk managementsystem Indledning I denne artikel vil jeg gerne

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Rambøll Management Consulting Attractor

Rambøll Management Consulting Attractor Maj Britt Andreasen, Thomas Bonderup, Finn Borch, Thomas Gerstrøm, Per Møller Janniche, Dorthe Jensen, Trille Frodelund Lykke, Søren Moldrup, Asbjørn Molly, Hanne Vibeke Moltke, Kim Martin Nielsen og Pernille

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere