Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011"

Transkript

1 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager SSÆ - Kvalitetsstandard for lovpligtigt tilbud om forebyggende hjemmebesøg - med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandarder for hjælpemidler 112, 113, 114 og 116 med høringssvar SSÆ - Årsrapport. Tilsyn på tilbud inden for Ældreområdet med høringssvar SSÆ - Årlig redegørelse vedr. magtanvendelse for SSÆ - Orientering - Samarbejdsaftale med Roskilde Kommune om misbrugsbehandling efter Servicelovens SSÆ - Status på handleplan vedr. økonomi på området voksne med særlige behov SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens 85 - Socialpædagogisk støtte i eget hjem SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens 98 - Kontaktperson til døvblinde SSÆ - Kvalitetsstandard Servicelovens Tilskud til behandling mv SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens midlertidigt ophold i botilbud SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens længerevarende ophold i botilbud SSÆ - Anvendelse af 9 plejeboliger, Bøgebakken Hus SSÆ - Skema A+B - 6 nye boliger tilknyttet Østbo, Præstegårdsvej 3, Hvalsø SSÆ - Eventuelt...39

3 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/17 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Godkendt Afbud fra Richard Bentzen

4 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 11/18 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Der er 124 plejeboliger i Lejre Kommune. Den 3. marts 2011 var der 31 borgere på venteliste til en plejebolig. De havde i gennemsnit ventet i 253 dage, svarende til lidt under 8,5 måned. 8 borgere, der står på ventelisten, har takket nej til en tilbudt plejebolig og 1 borgere har sagt ja tak. B. Visiterede timer - Kan ses på Portalen sidst i uge 14 C. Økonomi på ældreområdet - Kan ses på Portalen den 4. april D. Økonomi på det specialiserede socialområde - Kan ses på Portalen den 4. april E. Referat fra Ældrerådet den 9. marts 2011 F. Referat fra Handicaprådet den 14. marts 2011 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig - marts Antal borgere på venteliste til en plejebolig - Marts 2011 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Opgørelse opgøres i forhold til ventelistegaranti. Differentieret venteliste i forhold til hvor længe de enkelte har ventet. Afbud fra Richard Bentzen

5 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 3 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for lovpligtigt tilbud om forebyggende hjemmebesøg - med høringssvar Sagsnr.: 11/3783 Resumé: Administrationen fremlægger på baggrund af en lovændring samt vedtagelsen af Budget 2011 forslag til ny kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg i Lejre Kommune. Forslaget har været til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Sagsfremstilling: 1. juli 2010 blev Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til 75-årige ændret fra minimum to årlige besøg til minimum ét årligt hjemmebesøg. Samtidig blev Lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. ophævet og bestemmelserne om forebyggende hjemmebesøg blev indsat som 79a i Lov om social service. Indholdet i bestemmelsen blev ikke ændret yderligere. Tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg kan derfor fortsat tilrettelægges efter lokale forhold i den enkelte kommune, herunder i forhold til andre målgrupper og i sammenhæng med andre forebyggende indsatser. I gensidighedsaftalen mellem Regeringen og KL blev det skønnet, at der ved lovændringen kunne frigøres kr. i 2011 og i alt kr. i 2012 (omregnet til Lejre-tal). Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af Budget 2011 at nedskrive bevillingen til lovpligtige forebyggende hjemmebesøg ( ) med kr. i 2011 og i alt kr. i 2012 og overslagsårene. På denne baggrund har administrationen udarbejdet forslag til ny kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg. Med forebyggende hjemmebesøg forstås uopfordrede, men ikke uanmeldte, besøg i borgerens eget hjem med det formål at drøfte den pågældendes aktuelle livssituation. Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen. Kommunen kan vælge at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg. Formålet med tilbud om hjemmebesøg er at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre ved at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel. Formålet er derfor også at henlede opmærksomheden på eksisterende hjælpeforanstaltninger og aktiverende tilbud, som vil kunne bidrage til at forebygge eller løse eventuelle problemer i opløbet. Besøget skal indeholde en struktureret, helhedsorienteret samtale, hvor den ældres forhold i al almindelighed gennemgås, og eventuelle spørgsmål drøftes. Indholdet af samtalen skal især være koncentreret om, hvordan den ældre mestrer sin tilværelse i bred forstand. Kommunen tilrettelægger besøgene efter behov. Der skal dog tilbydes mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Tilbuddet om hjemmebesøg skal gives ved direkte henvendelse til den enkelte person f.eks. pr. telefon eller brev. Tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg vedrører ikke tildelingen af sociale ydelser. Den ældre skal dermed gøres opmærksom på, at forebyggende hjemmebesøg er et selvstændigt tilbud, som vedkommende kan afslå at tage imod, uden at det har konsekvenser for tildelingen af øvrige sociale ydelser, f.eks. personlig eller praktisk hjælp. For at sikre at ældre, der tidligere har afslået et konkret tilbud om et

6 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 4 forebyggende hjemmebesøg, til stadighed er informeret om tilbuddet, bør kommunen med rimelige tidsintervaller rette henvendelse til de pågældende for at orientere om tilbuddet. Kommunen tager stilling til, hvilket personale den finder egnet til at udføre opgaven. Det er væsentligt, at medarbejdere, der gennemfører det forebyggende hjemmebesøg, er godt orienteret om bl.a. aktivitets- og samværsmuligheder i frivilligt regi, og at medarbejderne har et grundigt kendskab til såvel sociale som sundhedsmæssige forhold i bred forstand. Udtalelser: Forslaget til ny kvalitetsstandard har været til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Handicaprådet har ingen bemærkninger til forslaget. Ældrerådet bemærker med tilfredshed, at der under Ydelsens indhold tales om MINDST et årligt besøg af en forebyggende medarbejder, og tager forslaget til efterretning. Ældrerådet bemærker, at der i forslaget til kvalitetsstandard er brugt såvel udtrykket plejecentre som plejehjem. Ældrerådet mener ikke, at udtrykket plejehjem bør anvendes. Det er i øvrigt Ældrerådets mening, at Lejre Kommune bør træffe beslutning om, hvorvidt kommunen har plejecentre eller ældrecentre. Begge de indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Administrationen har med de givne økonomiske forudsætninger fokuseret på, om kommunen overhovedet kan leve op til lovens minimumskrav. Dette vurderer administrationen er muligt, hvis antallet af gennemførte besøg ikke stiger. Forslaget til kvalitetsstandard er efter administrationens vurdering det optimale tilbud ud fra et match mellem lovens krav og den givne økonomiske ramme til de lovpligtige hjemmebesøg. Administrationen vurderer, at kontinuiteten i de forebyggende besøg for den enkelte borger fremover vil være svær at opretholde på grund af kadencen med kun ét årligt besøg. Det vil derfor i større grad blive en tilfældighed, om det forebyggende besøg vil bidrage til en tidlig, forebyggende indsats. Det kan i værste fald forringe både borgernes livskvalitet og kommunens økonomi. Administrationen mener, at et væsentligt element i forebyggende hjemmebesøg er at lave besøg efter borgernes behov. Dette har hidtidigt været gjort ved at tilbyde to former for besøg, som har fungeret som supplement til de ordinære besøg. Det ene er "fokuserede besøg" såsom de hidtidige "enkebesøg". Det andet er "opfølgningsbesøg", hvis der som følge af det "ordinære" besøg er behov for at følge borgeren lidt tættere. De fokuserede besøg vurderes ikke længere at kunne lade sig gøre og indgår derfor ikke i forslaget til kvalitetsstandard. En ændring i borgerens livssituation er under alle omstændigheder et fokus på de ordinære besøg og vil derfor blive taget op ved det årlige besøg. Hvis kommunen får kendskab til en ændring, såsom ægtefælles dødsfald, og det ordinære besøg endnu ikke har været planlagt, vil kommunen forsøge at tage højde for det i sin planlægning, når der sendes tilbud om besøg ud til borgeren. Dette kan potentielt ramme skævt, nemlig for de borgere, der allerede har fået tilbudt og har modtaget besøg, og som således må vente til næste års tilbud. Opfølgningsbesøg på det ordinære besøg vurderes som absolut nødvendige for værdien i tilbuddet, hvorfor disse foreslås bibeholdt. På denne måde kan borgerne, der har behov for at blive fulgt lidt tættere, fortsat blive fulgt for at følge opmærksomhedspunkter fra det ordinære besøg til dørs.

7 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 5 Administrationen har i forslaget endvidere lagt op til, at ægtefæller til de, der får besøg, men som selv er for unge til at få tilbuddet, efter behov kan få rådgivning og vejledning i forbindelse med ægtefællens besøg. På denne måde får den enkelte husstand mest muligt ud af et forebyggende hjemmebesøg. Administrationen arbejder med en række initiativer, som trods besparelsen fortsat sikrer sammenhængen i kommunens sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, herunder de forebyggende hjemmebesøg. Medarbejderne, der varetager de forebyggende hjemmebesøg, varetager også andre opgaver, som administrationen mener fortsat bør varetages, da det ellers vil få konsekvenser for fremdrift og indhold i en række projekter på sundheds- og ældreområdet. Derfor dækker bevillingen til forebyggende hjemmebesøg fremover kun de lovpligtige besøg. Medarbejdernes øvrige opgaver afholdes i store træk på anden måde, f.eks. i form af projektaflønning og/eller indtægtsdækket virksomhed fra andre bevillinger. Dette er af hensyn til sammenhængen i kommunens sundhedsfremmende og forebyggende arbejde generelt og sikrer, at kommunen alligevel bevarer og bruger medarbejdernes kompetencer bedst muligt, hvilket der er brug for, bl.a. i relation til "Længst muligt i eget liv". I "Længst muligt i eget liv" er en vurdering af rationalerne i og mulighederne for at udvide de forebyggende hjemmebesøg sat på som fokuspunkt. Overvejelserne går på udvidelse af antallet af besøg, en udvidelse af målgruppen udover den lovpligtige målgruppe og brug af fokuserede, forbyggende hjemmebesøg ved pludseligt opståede sociale begivenheder i borgernes liv, eksempelvis ægtefælles dødsfald eller indlæggelse på sygehus mv. Midlerne til en eventuel udvidelse skal findes gennem andre projekter i "Længst muligt i eget liv". Administrationen vil i forlængelse af projekt Ledelse & Organisation afdække mulighederne for en flytning af basen for de forebyggende hjemmebesøg. Basen er i dag på Bøgebakken, men en flytning til Hvalsø kan betyde en effektivisering, der vil frigive mere tid til besøg (på bekostning af transport) og give bevillingen mere luft grundet færre udgifter til transport, da medarbejderne i dag er nødsaget til at benytte egen bil. Administrationen gør her som ved budgetvedtagelsen opmærksom på, at antallet af borgere i målgruppen er stigende (ca. 200 om året de næste år), og at rammen (bevillingen) kun pris- og lønfremskrives. Dette vil alt andet lige sætte tilbuddet under pres. Spørgsmålet om fremskrivning af bevillingen tages op i forbindelse med budgetprocessen for Med hensyn til Ældrerådets bemærkninger angående plejecentre og plejehjem mv. er forslaget til kvalitetsstandard konsekvensrettet, således at det er benævnelsen "plejecenter", der benyttes. Selve beslutningen om, hvilke benævnelser der fremadrettet skal benyttes i kommunen, vil blive truffet i forbindelse med implementering af projekt Ledelse & Organisation. Økonomi og finansiering: Ingen yderligere bemærkninger. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller:

8 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 6 1. at høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet tages til efterretning 2. at kvalitetsstandarden for lovpligtigt tilbud om forbyggende hjemmebesøg godkendes. Bilag: 1. Forslag til kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg Handicaprådets høringssvar - Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 3. Ældrerådet høringssvar - Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendes med den tilføjelse, at betegnelsen plejecenter anvendes i kvalitetsstandarden. Afbud fra Richard Bentzen

9 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 7 4. SSÆ - Kvalitetsstandarder for hjælpemidler 112, 113, 114 og 116 med høringssvar Sagsnr.: 11/3700 Resumé: Kvalitetsstandard for hjælpemiddelområdet SEL 112, 113, 114 og 116 er sidst godkendt i For alle kvalitetsstandarderne gælder, at er der ikke er tale om væsentlige ændringer, men udelukkende justeringer, der relaterer sig til de lovgivningsmæssige ændringer der har været inden for området. Kvalitetsstandarderne er med høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet. Sagsfremstilling: I følge Lov om Social Service 112 og 113 skal Lejre Kommune yde genbrugelige hjælpemidler til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved at fokusere på funktionsevnen understreges det, at en funktionsnedsættelse i sig selv ikke siger noget om borgernes behov for kompenserende hjælpemidler. Kvalitetsstandarderne for 114 og 116 omhandler støtte til køb af bil, samt boligtilpasning. I 2010 er der kommet samlet 21 ansøgninger for 114 støtte til køb af bil, hvoraf 8 er bevilget. Lejre Kommune skal ifølge Servicelovens 116 stk. 1 og 2 yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Er boligindretningen ikke tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan kommunen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Sagsbehandlende terapeuter skal til enhver tid følge med i den faglige udvikling herunder have kendskab til bevillingen og kende retspraksis på området. Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen behandler klagesager og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre bliver orienteret om sagerne 2 gange om året. Helhedsvurderingen af borgerens behov handler med andre ord om at afdække, om og i hvilket omfang funktionsnedsættelsen begrænser borgeren i hverdagen. Formål: Formålet med udarbejdelse af kvalitetsstanderne er, at sikre, at borgeren, pårørende, interesseorganisationer og politikere på en nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser Lejre Kommune tilbyder på hjælpemiddelområdet. Dette for derved at give borgeren mulighed for en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Hjælpemidler er f.eks. plejesenge, toiletstole, rollatorer, almindelige og specielle kørestole og lignende. Disse hjælpemidler kan som regel genbruges i modsætning til de fleste kropsbårne, personlige hjælpemidler. Kvalitetsstandarderne danner grundlag for det daglige arbejde i Visitation & Bestiller. Medarbejderne har derfor gennemarbejdet disse, så de i hverdagen bliver mere målrettede og anvendelige og derved er med til at sikre et ensartet serviceniveau til borgerne i Lejre Kommune. Der bliver dog altid foretaget en konkret individuel vurdering

10 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 8 af den enkelte borgers behov for hjælpemidler. Ligeledes tages der altid udgangspunkt i den bedst egnede og billigste løsning. Afgørelser ved større og mere omfattende ansøgninger træffes altid på et visitationsmøde med deltagelse af visitationschefen. Hvis sagerne er over kr. tages den enkelte sag op på et Fælles Visitationsudvalg til godkendelse og alle større sager over kr. skal godkendes af Direktør for Social & Arbejdsmarkedet og eventuelt Udvalget for Sundhed, Social og Ældre. Standarderne starter med et fælles generelt afsnit, for herigennem at gøre dem mere læsevenlige og overskuelige. Enkelte informationer er særligt uddybet for at for at skabe en større forståelse for kvalitetsstandarderne. Indkøb af hjælpemidler Forbrugsgoder Den almindelige samfundsudvikling betyder, at produkter der før blev fremstillet med handicappede som målgruppe, nu i stigende grad produceres med den almindelige befolkning som målgruppe. Disse betragtes derfor som forbrugsgoder. I modsætning til hjælpemidler er der fastlagt en egenbetaling på forbrugsgoder. Brugerbetalingen er på 50 % af prisen for et standardprodukt af den pågældende art. Dog ydes der ikke hjælp til produkter, som koster under 500 kr. Der skal dog altid foretages en konkret individuel vurdering, da det for nogle borgere stadig er et hjælpemiddel uden forbrugsgodeeffekt. Misligholdelse Er der tale om misligholdelse af hjælpemidlet fra borgeren side kan der stilles et økonomisk krav fra Lejre Kommune om erstatning. Servicekatalog 2011 Visitation & Bestiller udarbejder i løbet af 2011 et servicekatalog, som beskriver kommunens serviceniveau vedrørende hjælpemidler til personlig pleje, daglig husførelse, forflytning og mobilitet samt hjælpemidler til forebyggelse af tryksår. Der er indtil nu beskrevet alle kvalitetsstandarder for kropsbårne hjælpemidler, der samles til et fælles servicekatalog for området. Dokumenter der er vedlagt sagsfremstillingen: Kvalitetsstandard 2011 for Servicelovens 112 Kvalitetsstandard 2011 for Servicelovens 113 Kvalitetsstandard 2011 for Servicelovens 114 Kvalitetsstandard 2011 for Servicelovens 116 Udtalelser: Kvalitetsstandarderne SEL 112, 113, 114 og 116 har været til høring i både Handicaprådet og Ældrerådet. Handicaprådets høringssvar er følgende: A. Generelle kommentarer Handicaprådet har tidligere udtalt, at det vil være borgervenligt at henvise til gældende lovtekst, bekendtgørelser og vejledninger i kvalitetsstandarden, gerne med links til den pågældende tekst, og det skal naturligvis være den gældende tekst - ikke tidligere bekendtgørelser eller vejledninger. B.

11 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 9 Handicaprådet finder det også positivt, at hjælpemidlerne deles op i forskellige områder, efter sværhedsgrad, med selvstændige sagsbehandlingstider. Dog finder Handicaprådet, at selve sagsbehandlingstiderne er uacceptable, især ventetiden fra ansøgning til sagen påbegynder egentlig behandling (5 måneder eller mere) er helt uacceptabel. Handicaprådet håber bestemt, at der fortsat arbejdes på at nedbringe denne ventetid. C. Kriterierne for hvornår et Hjælpemiddel ændrer status til et Forbrugsgode er, hvorvidt det kan indkøbes i almindelige forretninger. Handicaprådet frygter, at afgørelser i gråzonen som udgangspunkt vurderes som Forbrugsgoder af besparelseshensyn uden skelen til de menneskelige omkostninger. Handicaprådet mener, at begreberne Hjælpemidler/Forbrugsgoder anvendes ukorrekt i de respektive kvalitetsstandarder, hvilket øger forvirringen. D. Indholdet i kvalitetsstandarden SL 116 er ikke direkte forkert, men standarden beskriver mennesker med funktionsnedsættelser og deres familiers hjem - ikke opholdssted! Handicaprådet finder, at det er et meget uheldigt ordvalg, der kunne tolkes som manglende empati. Ældrerådets høringssvar er følgende: E. Kommentarer til 114 støtte til køb af bil: Sidst i afsnit 3, hvor der nævnes, at kørselsbehovet skal være betydeligt. Vi mener, at der selv ved et mindre kørselsbehov, kan være behov for at have egen bil, for at kunne tilrettelægge en selvstændig og aktiv tilværelse - måske endda for i det hele taget, at kunne tilrettelægge en tilværelse. F. Generelt indeholder kvalitetsstandarderne adskillige links, som enten ender på Lejre Kommunes Intranet og derfor kræver adgangskode, eller som henviser til sider, som tilsyneladende ikke kan tilgås via det pågældende link Det bør sikres 100 %, at links og henvisninger fører til de sider og oplysninger, borgerne med rette kan forvente at finde. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarderne kan godkendes med de lovmæssige ændringer. Der vil tilsvarende følges op på revidering af oplysningerne / informationerne på Lejre Kommunes hjemmeside. Administrationen vil beskrive øverst for hver kvalitetsstandard indholdet af området f.eks. støtte til køb af bil etc. A. Administrationen har igennem længere tid været i gang med, at udbedre hjemmesiden for hjælpemiddelområdet. Den nye side vil blive færdiggjort i løbet af april På hjemmesiden vil der henvises til gældende lovtekst, bekendtgørelser, og vejledninger via link. B. Administrationen vil fortsat arbejde for at nedbringe ventetiden mest muligt, hvilket er betydeligt for en række sager i Etablering af Her & Nu Service har vist sig, at have en effekt inden for de lettere sagsbehandling af f.eks. rollatorer. Der kommer snarligt en ny revidering af sagsbehandlingsfristerne for området i C.

12 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 10 Der ville altid foreligge en individuel vurdering. Det er korrekt at der er en samfundsmæssig udvikling der gør, at flere hjælpemidler vurderes som forbrugsgoder. Administrationen er meget opmærksom, særligt i vores vurderinger og ifølge 113 stk. 5, er det således, at hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen. D. Administrationen fastholder opholdsted som beskrevet i kvalitetsstandarden SL 116. Dette grundet af, at det er en bredere definition. E. Administrationen fastholder, at kørselsbehovet skal være betydeligt som beskrevet i SL 114. F. Administrationen vil sikre bedst muligt, at dette effektiviseres, hvilket er hensigten med den nye hjemmeside for hjælpemiddelområdet. Økonomi og finansiering: Ingen konsekvens. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at kvalitetsstandarderne for 112,113,114 og 116 godkendes med de enkelte anbefalinger vedr. links og overskrift for hver kvalitetsstandard, der tydeliggøre, hvad den indeholder. Bilag: 1. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard 113 feb Kvalitetsstandard 114 for Kvalitetsstandard 116 stk. 1 og kvalitetsstandarder for 112, 113, 114, 116 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendes med den tilføjelse, at de enkelte anbefalinger, som følge af høringssvarene vedrørende links og overskrift for hver kvalitetsstandard, tydeliggør hvad den indeholder. Afbud fra Richard Bentzen

13 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Årsrapport. Tilsyn på tilbud inden for Ældreområdet med høringssvar Sagsnr.: 11/3763 Resumé: I løbet af 2010 er der gennemført to typer tilsyn på kommunens tre ældre- og plejecentre. Tilsynene har henholdsvis været anmeldt og uanmeldt. Tilsynets lovgrundlag er Servicelovens 151. Formålet med tilsynene er at påse, at ældre- og plejecentrene efterlever de aftaler der er indgået med beboerne. Det skal tilstræbes, at indsatsen samlet set bidrager til at give den enkelte en selvstændig tilværelse og mulighed for livsudfoldelse, samt at indsatsen leveres på en ordentlig og etisk forsvarlig måde. Årsrapporten beskriver de samlede og tværgående resultater og anbefalinger fra Sagsfremstilling: På vegne af Lejre Kommune gennemførte REVAS APS to tilsyn på de kommunale tilbud på ældreområdet. I 2010 er der tale om et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hver af de tre ældre- og plejecentre. Vurderinger og konklusioner er baseret på samtaler og inddragelse af beboere, pårørende, medarbejdere og ledelse. Dokumentation og andet skriftligt materiale som f.eks. aftaler og udmøntning af indsatsen for beboerne, indgår ligeledes i vurderingen. Anbefalinger og resultater af tilsyn i 2010 på alle tre centre er sammenfattet således: Borgerne hører til målgruppen. Aldersspredningen er blevet større og der er flere borgere med behov der udspringer af misbrug, demens og senhjerneskade. Det fordrer opmærksomhed på at tilpasse tilbuddene og sætte fokus på den generelle ressourceanvendelse. De fysiske rammer er velegnede og af god standard. Boligerne er individuelt indrettet efter den enkeltes smag og interesser, og medarbejderne udviser respekt for beboernes privatliv. Omgangstonen er præget af respekt og atmosfæren er god. Det konstateres, at der er fokus på kommunikation i samarbejdet med beboerne, og det medvirker til at skabe positive relationer, livskvalitet og udvikling. Det vurderes, at borgerne tilbydes individuelt tilpasset støtte, omsorg og behandling, der modsvarer deres behov. Hverdagen er præget af struktur og forudsigelighed, som er en forudsætning for borgernes trivsel og udvikling. Medarbejderne vurderes som fagligt kompetente, engagerede og de udfører et kvalificeret arbejde, som til stadighed bør understøttes af uddannelse. Det bemærkes, at der er fokus på uddannelse på området. Det vurderes, at organiseringen og arbejdstilrettelæggelsen generelt imødekommer borgernes behov. Desuden er det opfattelsen, at der er opmærksomhed på at udnytte de samlede personalemæssige ressourcer og kompetencer på en måde, som kommer borgerne til gode. Den skriftlige dokumentation er stort set fyldestgørende og retningsgivende for indsatsen og opgaveløsningen med beboerne. Dokumentationen for de tildelte ydelser i nattetimerne er ikke beskrevet. Det er tilsynets opfattelse, at beboerne bør have indsigt i hvilken hjælp de er tildelt og hvordan hjælpen udmøntes. Tilsynet anbefaler derfor, at det beskrives, hvilken hjælp og støtte beboerne modtager i dette tidsrum, blandt andet for at få et fuldt billede af den enkeltes behov og den udmøntede indsats døgnet rundt.

14 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 12 Medarbejderne er generelt bekendte med retningslinjerne for magtanvendelse og indberetningspligten. Det bemærkes, at det fortsat er vigtigt at fastholde bestræbelserne på at finde veje til at forebygge magtanvendelse. Udtalelser: Ældrerådet udtaler i deres høringssvar, at Ældrerådet har gennemgået årsrapporten vedrørende de lovpligtige kommunale tilsyn på de tre ældrecentre. Det er glædeligt, at vi endnu engang ser en årsrapport der ikke på noget punkt giver anledning til påtale, men tvært imod viser, at standarden på Lejre Kommunes ældrecentre generelt er høj. Ældrerådet tager årsrapporten fra Revas til efterretning. Bruger- og Pårørenderådet ved Ammershøjparken har ingen yderligere kommentarer til Årsrapporten fra Revas, udover det der er kommenteret ved høringssvar for de enkelte tilsyn i Ammershøjparken. Bruger- og Pårørenderådet ved Hvalsø Ældrecenter tager rapporten til efterretning. Bruger- og Pårørenderådet ved Bøgebakken tager rapporten til efterretning. Vi bemærker den meget positive tilgang Tilsynsvirksomheden har til de enkelte institutioner. Der er en gennemgående positiv opmærksomhed på den løbende udvikling, der sker på de enkelte steder. Tilsynet forholder sig aktivt til de personaleressourcer der er til rådighed for at løse opgaverne. I øvrigt har vi ingen kommentarer. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at pleje og omsorg lever op til de vedtagne standarder og at dette kan aflæses i tilsyn på hver af pleje- og ældrecentrene samt i Revas Årsrapport. Administrationen vurderer, at alle høringsberettigede har forholdt sig aktivt til årsrapporten. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvarene godkendes 2. at årsrapporten fra Revas APS tages til efterretning. Bilag: 1. Årsrapport Revas Ældreområdet, Lejre Kommune 2. Høringssvar fra Ældrerådet vedr. Årsrapport REVAS Høringssvar fra Bruger- og Pårørenderådet på Ammershøjparken vedr. Årsrapport fra Revas Høringssvar fra Bruger- og Pårørenderådet på Hvalsø Ældrecenter - Årsrapport Revas Høringssvar fra Bruger- og Pårørenderådet på Bøgebakken - Årsrapport REVAS 2010 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingens pkt. 1 ændres til at høringssvarene tages til efterretning Indstillingens pkt. 2 godkendes.

15 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 13 Afbud fra Richard Bentzen

16 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Årlig redegørelse vedr. magtanvendelse for 2010 Sagsnr.: 11/1624 Resumé: Sagen omhandler Lejre Kommunes årlige redegørelse vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i Redegørelsen har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Sagsfremstilling: Formålet med bestemmelserne i Serviceloven vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er at begrænse disse indgreb til det absolut nødvendige. Bestemmelserne for voksenområdet omfatter personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand med videre efter 83-87, behandling efter 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter I forbindelse med anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen sikre: At der er foretaget, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Magtanvendelsen og andre indgreb i selvbestemmelsesretten må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. At der foreligger den fornødne faglige dokumentation for indgrebet. At anvendelsen af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. At magtanvendelsen udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Situationer, der fører til anvendelsen af magt over for borgeren, opstår ofte i forbindelse med omsorgsarbejdet. Herudover kan der opstå vanskelige situationer i tilfælde, hvor en borger på grund af uoverskuelige situationer og angst bliver vred og udadreagerende. Hvis der er mange indberetninger på enkelte borgere kan det give anledning til overvejelser om, hvorvidt borgeren bor på det optimale bosted eller plejecenter, og skærpet fokus på hvordan man kan begrænse tilfælde af magtanvendelse overfor borgeren mest muligt. Der er i 2010 udarbejdet en generel vejledning for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet i Lejre Kommune. Vejledningen skal blandt andet sikre klarhed om gældende regler på området og praksis i Lejre Kommune. Vejledningen er tilgængelig på Lejre Kommunes hjemmeside på Myndighedskontrol:

17 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 15 Alle indberetninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er genstand for kontrol, der baserer sig på følgende: Er der den nødvendige faglige dokumentation og er der foretaget den nødvendige opfølgning? Er der tale om den mindst indgribende form for indgreb? Er indgrebet udøvet så skånsomt og kortvarigt som muligt? Erstatter indgreb omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand? Er der så vidt muligt søgt at opnå personens frivillige medvirken? I forbindelse med myndighedskontrollen har det i nogle tilfælde været nødvendigt med en uddybning af indberetningen ligesom der har været krav om udarbejdelse af handleplan mhp. at begrænse tilfælde af magtanvendelse overfor borgeren. En sådan handleplan kan blandt andet indeholde anvendelse af socialpædagogisk metode og indførelse af sekvenspleje. Sekvenspleje indebærer at pleje kun udføres, når borgeren er samarbejdsvillig. Indberetninger kan ligeledes give anledning til ansøgning om midlertidig tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer, personlig alarm, pejlesystem eller særlige døråbnere mv. Det er vigtigt at sikre, at magtanvendelser drøftes i personalegruppen. På ældreområdet kan demenskoordinator kvalificere processen med opfølgning og udarbejdelse af handleplan. Tal for 2010: Der er i 2010 modtaget indberetninger og ansøgninger fra henholdsvis Ammershøjparken, Bøgebakken, Hvalsø Ældrecenter, Bramsnæsvig, Solvang, Bofællesskaberne og 2 ansøgninger om pejlesystem i privat bolig. Indberetninger og ansøgninger fordeler sig som vist i de to tabeller nedenfor: Indberetninger: Fastholdelse og nødværge (antal borgere) Fastholdelse i hygiejnesituation Solvang 2 (2) Bramsnæsvig 5 (1) Bofællesskaberne 7 (1) Højagergaard 1 (1) Bøgebakken 3 (3) 3 2 Ammershøjparken 1 (1) 1 Hvalsø Ældrecenter 2 (1) I alt Tilbageholdelse i bolig

18 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 16 Der er for 2010 indberettet 27 episoder vedr. fastholdelse og nødværge, hvilket er et markant fald i forhold til 2009, hvor der var 93 indberetninger. Faldet skyldes især ændringer i forhold til enkelte borgere. Ændringer enten i form af naturligt dødsfald, fraflytning eller ændringer i karakteren af demenssygdom. Således kan vi se, at der for de 4 borgere der tegnede sig for flest indberetninger i 2009, sammenlagt 74 indberetninger, ikke har været indberettet episoder i Ansøgninger (godkendte): Pejlesystem: GPS Alarmsystem: Ringemåtte/ Dørmagnet Beskyttelsesmiddel: F.eks. blød stofsele Bøgebakken Ammershøjparken 3 1 Hvalsø 1 1 Ældrecenter Privat bolig 2 I alt Fastholdelse i hygiejnesituationer I 2010 kan der konstateres en svag stigning i antallet af pejlesystemer (Gps). Der er færre godkendte ansøgning i de øvrige kategorier. Ingen af de indberettede magtanvendelser har givet anledning til påtale. Imidlertid er det ved 2 indberettede episoder vedr. fastholdelse og nødværge blevet vurderet, at magtanvendelsen kunne være undgået, og leder er gået i dialog med personale med henblik på fremadrettet at begrænse anvendelsen af magt. Det er administrationens vurdering, at indberetning og udøvelse af magtanvendelse foregår i overensstemmelse med lovgivningsmæssige rammer og med de aftalte retningslinjer. Udtalelser: Status for magtanvendelser i 2010 har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådet bemærker følgende: Ældrerådet har gennemgået redegørelsen vedrørende magtanvendelse og vi glæder os over, at antallet af episoder, hvor der har været anvendt magt i form af fastholdelse eller nødværge, er faldet markant. Når de 4 personer, der i 2009 tegnede sig for sammenlagt 74 episoder, fraregnes, er der dog reelt tale om en lille stigning i antallet af episoder, hvor fastholdelse eller nødværge har været løsningen. Uagtet, at antallet ikke er højt, er en stigning under alle omstændigheder et skridt i den forkerte retning, og det er fortsat Ældrerådets vurdering, at en stor del af de tilfælde, hvor magtanvendelse er fundet nødvendig, meget vel kan skyldes utilstrækkelig bemanding - og dermed utilstrækkelig tid til at håndtere vanskelige situationer. Handicaprådet bemærker følgende: Lejre Kommunes Handicapråd indgiver hermed høringssvar angående redegørelse for magtanvendelse i Lejre Kommune i 2010.

19 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 17 Handicaprådet tager redegørelsen til efterretning. Handicaprådet har til sit høringssvar vedlagt supplerende kommentarer fra DH-Lejre. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at indberetning af magtanvendelse og udøvelse af magtanvendelse foregår i overensstemmelse med lovgivningsmæssige rammer og med de aftalte retningslinjer. I relation til Ældrerådets høringssvar gør administrationen opmærksom på, at magtanvendelse altid sker efter en konkret individuel og faglig vurdering af, om magtanvendelsen er nødvendig for at undgå personskade eller omsorgssvigt. Magtanvendelsen må ikke erstatte pleje, omsorg eller socialpædagogisk bistand. En stigning eller et fald i antallet af magtanvendelser kan derfor ikke alene tjene som vurderingsgrundlag for om der er tale om et skridt i den forkerte eller rigtige retning, hverken i forhold til normering eller indsatsen i øvrigt. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet tages til efterretning 2. at redegørelse vedr. magtanvendelse i 2010 tages til efterretning Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendes. Afbud fra Richard Bentzen

20 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Orientering - Samarbejdsaftale med Roskilde Kommune om misbrugsbehandling efter Servicelovens 101 Sagsnr.: 11/4788 Resumé: Siden kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 har Lejre Kommune haft et samarbejde med Roskilde Kommune i forhold til at yde misbrugsbehandling efter Servicelovens 101. Dette samarbejde har bestået af to aftaler. Den ene aftale er en samarbejdsaftale med Roskilde Kommune og Medicinsk Misbrugscenter (MMR). Den anden aftale har været i forhold til Roskilde Ambulante Behandlingssted (RABS), hvor borgerne kunne få et behandlingstilbud. Sagsfremstilling: I forbindelse med at Roskilde Kommune i 2010 besluttede at samle flere tilbud under et tag blev RABS lukket. Roskilde Kommune har etableret et nyt center der hedder Center for alkohol- og stofbehandling og centret kan tilbyde forskellige ydelser. Administrationen har indgået en samarbejdsaftale med Roskilde Kommune vedrørende behandlingstilbud efter Servicelovens 101. Denne aftale sikrer gennemskuelighed i forhold til procedurer, udredning og hvilke ydelser der kan tilbydes. Taksterne er beregnet ud fra et gennemsnit af hvad Roskilde Kommune forventer at have af tilgang af borgere. Samarbejdsaftalen gælder for 2011, jr. vedlagte bilag. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering at samarbejdsaftalen sikrer, at Lejre borgere har mulighed for at få en helhedsorienteret udredning og et behandlingstilbud, der tager udgangspunkt i den enkeltes misbrugsproblematikker. Administrationen vil undersøge mulighederne for, hvorvidt det kan svare sig, at Lejre Kommune selv etablerer en klinik og behandlingstilbud for målgruppen omfattet af Servicelovens 101. Økonomi og finansiering: Forventes at holde samme niveau som Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Samarbejdsaftale med Roskilde Kommune tages til efterretning. Bilag: 1. Samarbejdsaftale med Roskilde Kommune Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udsat.

21 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 19 Sagen sættes på under orientering på næste udvalgsmøde, idet bilaget var ikke tilgængeligt. Afbud fra Richard Bentzen

22 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Status på handleplan vedr. økonomi på området voksne med særlige behov Sagsnr.: 10/24571 Resumé: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte november 2010 administrationens forslag til handleplan for økonomi på området - voksne med særlige behov. Afsæt for handleplanen var en forventet budgetoverskridelse i 2010 og en forventet økonomisk udfordring på området i Hermed fremlægges status på handleplan til orientering. Sagsfremstilling: Handleplanen omhandler tre indsatsområder: Bedre økonomistyring Gennemgang af borgersager, hvor Lejre Kommune hjemtager handlekompetencen Klarhed over serviceniveauer. Indsatsområde 1: Bedre økonomistyring Mål 1: Få synliggjort udgifterne på enhver borger på specialområdet. Visitationsudvalget og sagsbehandlere orienteres månedligt om økonomi på området. Muligheder for it-understøttelse af økonomistyring på området er ved at blive undersøgt og der forventes en afklaring i løbet af foråret. Der udarbejdes hver måned en orientering til Udvalget for Social, Sundhed og Ældre vedr. økonomi på området. Denne orientering er under konstant udvikling for at blive mere informativ og er gjort tilgængelig for Visitationsudvalget og sagsbehandlere. Mål 2: Optimere samarbejde i regi af 17-årsudvalget med henblik på øget overblik over kommende sager. Der vil blive gennemført et planlagt tværfagligt projekt vedrørende optimering af sagsgang fra barn til voksen. Et kursusforløb for medarbejdere i Børn & Unge, Social Behandling og Jobcentret er ved at blive planlagt. Kurset forventes afviklet her i foråret Mål 3: Sager over kr. skal fremadrettet ind over Visitationsudvalget. Ved gennemgang af sagen skal sagsbehandler have bud på alternativ foranstaltning. Visitationsudvalget har ikke bevillingsansvar, men har en vejledende og rådgivende funktion. Formål med gennemgang i Visitationsudvalget er blandt andet at sikre, at de økonomiske perspektiver er tilstrækkeligt afdækket. Alle sager over kr. har efter handleplanen trådte i kraft været gennemgået i visitationsudvalget. Både visitationsudvalg og sagsbehandlere har oplevet at gennemgangen er med til at kvalificere sagsbehandlingen. Mål 4: Nye sager over kr. skal fremadrettet behandles og godkendes i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre inden foranstaltning kan iværksættes. Praksis med godkendelse af sager over kr. blev ændret allerede i december 2010, således at praksis i dag er, at direktør på området skal godkende sager over kroner. Ændring blev foretaget dels på grund af at kravet om politisk behandling

23 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 21 forlængede sagsgangen og dels fordi det i fagudvalget blev vurderet, at der var behov for en fagspecifik kompetence for at foretage vurdering. Indsatsområde 2: Gennemgang af borgersager, hvor Lejre Kommune hjemtager handlekompetencen. Mål: Alle relevante hjemtagne sager gennemgås i regi af indsatsgruppe. Der har været afholdt et enkelt møde i indsatsgruppen. På mødet blev der gennemgået fem sager. På baggrund af disse fem sager og en generel drøftelse blev det konkluderet, at der ikke var nogen grund til at gennemgå alle sagerne. Sagsbehandlerne vurderer i stedet løbende om sager skal gennemgås med økonomikonsulent på området eller om de nødvendiggør en nærmere drøftelse i Visitationsudvalget vedr. eksempelvis serviceniveau eller indhold i tilbud til borger. Indsatsgruppen har blandt andet peget på: Behov for afklaring af serviceniveau vedr. antal af aktivitetstilbud (kvalitetsstandard) Behov for gennemgang af sager på tværs af Visitation & Bestiller og Social Drift & Behandling At der i alle hjemtagne sager skal tilbydes 141 opfølgning (social handleplan) en gang om året Afklaring af behov for delegationsaftaler (specielt på området vedrørende hjælpemidler At der også er behov for at gennemgå sager, hvor Lejre Kommune hele tiden har haft handleforpligtigelse. Der er hos sagsbehandlerne skabt en øget opmærksomhed på økonomien. Indsatsområde 3: Klarhed over serviceniveauer Mål: Administrationen/Visitationsudvalget udarbejder forslag til kvalitetsstandarder for samtlige ydelser på området. Udkast skal forelægges Visitationsudvalget ultimo marts. Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder for 85 (socialpædagogisk støtte i eget hjem), 98 (kontaktperson til døvstumme), 102 (tilskud til behandling mv.), 107 (midlertidigt botilbud) og 108 (længerevarende botilbud). Udformning af kvalitetsstandarderne sker på baggrund af drøftelser i sagsbehandlergruppen og i Visitationsudvalget. Kvalitetsstandarder forelægges til første politisk behandling i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre på april mødet. Det forventes, at der forelægges udkast for de resterende kvalitetsstandarder i løbet af foråret. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at arbejdet med at implementere handleplanen er forløbet planmæssigt. Handleplanen forventes fuldt implementeret i løbet af Det vurderes, at arbejdet med handleplanen i sagsbehandlergruppen har skabt øget fokus på økonomi og afklaring af serviceniveauer på området. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

24 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 22 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at status på handleplan vedr. styring af økonomien på området - voksne med særlige behov tages til efterretning. Bilag: 1. Handleplan for 2011 vedr. økonomi på specialområdet Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt. Afbud fra Richard Bentzen

25 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens 85 - Socialpædagogisk støtte i eget hjem Sagsnr.: 11/6428 Resumé: Forslag til kvalitetsstandard vedrørende Socialpædagogisk støtte i eget hjem efter Lov om Social Service 85 forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre inden forslaget sendes til høring i Handicaprådet. Sagsfremstilling: Efter Lov om Social Service 85 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Se i øvrigt vedlagte forslag til kvalitetsstandard. Kvalitetsstandarden danner grundlag for det daglige arbejde i Social Behandling. Medarbejderne har derfor gennemarbejdet disse, så de i hverdagen bliver mere målrettede og anvendelige og derved er med til at sikre et ensartet serviceniveau til borgerne i Lejre Kommune. Der bliver dog altid foretaget en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Ligeledes tages der altid udgangspunkt i den bedst egnede og billigste løsning. Afgørelser ved større og mere omfattende ansøgninger træffes altid på et visitationsmøde med deltagelse af chefen for Social Drift & Behandling. Hvis sagerne er over kr. tages den enkelte sag op på et Fælles Visitationsudvalgsmøde til godkendelse, og alle større sager over kr. skal godkendes af direktøren for Social & Arbejdsmarkedet og eventuelt Udvalget for Sundhed, Social & Ældre. Administrationens vurdering: Formålet med kvalitetsstandarden er at give et præciseret, ensartet og politisk fastlagt serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden synliggøre rammerne for tildelingen af ydelsen, og giver sagsbehandlerne et godt grundlag at træffe beslutninger på. Sidst, men ikke mindst, er det et vigtigt redskab for borgerne, da kvalitetsstandarden sikrer gennemsigtighed. Økonomi og finansiering: Ingen. Det vurderes, at kvalitetsstandarden ikke vil have økonomiske konsekvenser, idet den tager udgangspunkt i nuværende serviceniveau. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte 85 drøftes og sendes til høring i Handicaprådet. Bilag: 1. Kvalitetsstandard efter Servicelovens 85 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendes med den ændring, at overskriften i kvalitetstandarden ændres til "Støtte til at mestre sit liv".

26 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 24 Der tilknyttes link til lovtekst på standarden. Afbud fra Richard Bentzen

27 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens 98 - Kontaktperson til døvblinde. Sagsnr.: 11/6432 Resumé: Forslag til kvalitetsstandard efter Servicelovens 98 - Kontaktperson til døvblinde, forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre inden forslaget sendes til høring i Handicaprådet. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen skal efter Lov om Service, 98 i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. Se i øvrigt vedlagte forslag til kvalitetsstandard. Lejre Kommune har indgået en rammeaftale med Center for Døve, som sikrer, at døvblinde kan få den fornødne specialrådgivning, jf. vedlagte rammeaftale. Kvalitetsstandarden danner grundlag for det daglige arbejde i Social Behandling. Medarbejderne har derfor gennemarbejdet disse, så de i hverdagen bliver mere målrettede og anvendelige og derved er med til at sikre et ensartet serviceniveau til borgerne i Lejre Kommune. Der bliver dog altid foretaget en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Ligeledes tages der altid udgangspunkt i den bedst egnede og billigste løsning. Afgørelser ved større og mere omfattende ansøgninger træffes altid på et visitationsmøde med deltagelse af chefen for Social Drift & Behandling. Hvis sagerne er over kr. tages den enkelte sag op på et Fælles Visitationsudvalgsmøde til godkendelse, og alle større sager over kr. skal godkendes af Direktør for Social & Arbejdsmarkedet og eventuelt Udvalget for Sundhed, Social & Ældre. Udtalelser: Administrationens vurdering: Formålet med kvalitetsstandarden er at give et præciseret, ensartet og politisk fastlagt serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden synliggøre rammerne for tildelingen af ydelsen, og giver sagsbehandlerne et godt grundlag at træffe beslutninger på. Sidst, men ikke mindst, er det et vigtigt redskab for borgerne, da kvalitetsstandarden sikrer gennemsigtighed. Økonomi og finansiering: Ingen. Det vurderes, at kvalitetsstandarden ikke vil have økonomiske konsekvenser, idet den tager udgangspunkt i nuværende serviceniveau. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at forslag til kvalitetsstandard for døvblinde 98 drøftes og sendes til høring i Handicaprådet. Bilag: 1. Kvalitetsstandard vedr. 98

28 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side Rammeaftale - Center for Døve Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt. Der tilknyttes link til lovtekst på standarden. Afbud fra Richard Bentzen

29 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Kvalitetsstandard Servicelovens Tilskud til behandling mv. Sagsnr.: 11/6499 Resumé: Forslag til kvalitetsstandard vedr. tilskud til behandling, jf. Lov om Social Service 102 forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre inden forslaget sendes til høring i Handicaprådet. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. Kvalitetsstandarden danner grundlag for det daglige arbejde i Social Behandling. Medarbejderne har derfor gennemarbejdet disse, så de i hverdagen bliver mere målrettede og anvendelige og derved er med til at sikre et ensartet serviceniveau til borgerne i Lejre Kommune. Der bliver dog altid foretaget en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Ligeledes tages der altid udgangspunkt i den bedst egnede og billigste løsning. Afgørelser ved større og mere omfattende ansøgninger træffes altid på et visitationsmøde med deltagelse af chefen for Social Drift & Behandling. Hvis sagerne er over kr. tages den enkelte sag op på et Fælles Visitationsudvalg til godkendelse og alle større sager over kr. skal godkendes af Direktør for Social & Arbejdsmarkedet og eventuelt Udvalget for Sundhed, Social og Ældre. Administrationens vurdering: Formålet med kvalitetsstandarden er at give et præciseret, ensartet og politisk fastlagt serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden synliggør rammerne for tildelingen af ydelsen, og giver sagsbehandlerne et godt grundlag at træffe beslutninger på. Sidst, men ikke mindst, er det et vigtigt redskab for borgerne, da kvalitetsstandarden sikrer gennemsigtighed. Økonomi og finansiering: Ingen. Det vurderes, at kvalitetsstandarden ikke vil have økonomiske konsekvenser, idet den tager udgangspunkt i nuværende serviceniveau. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at forslag til kvalitetsstandard for tilskud til behandling 102 drøftes og sendes til høring i Handicaprådet. Bilag: 1. Kvalitetsstandard efter Servicelovens 102 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den :

30 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 28 Indstillingen godkendt. Der tilknyttes link til lovtekst på standarden. Afbud fra Richard Bentzen

31 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens midlertidigt ophold i botilbud Sagsnr.: 11/6500 Resumé: Forslag til kvalitetsstandard vedr. midlertidig ophold i botilbud, jf. Lov om Social Service 107, forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre inden forslaget sendes til høring i Handicaprådet. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Se i øvrigt vedlagte kvalitetsstandard. Kvalitetsstandarden danner grundlag for det daglige arbejde i Social Behandling. Medarbejderne har derfor gennemarbejdet disse, så de i hverdagen bliver mere målrettede og anvendelige og derved er med til at sikre et ensartet serviceniveau til borgerne i Lejre Kommune. Der bliver dog altid foretaget en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Ligeledes tages der altid udgangspunkt i den bedst egnede og billigste løsning. Afgørelser ved større og mere omfattende ansøgninger træffes altid på et visitationsmøde med deltagelse af chefen for Social Drift & Behandling. Hvis sagerne er over kr. tages den enkelte sag op på et Fælles Visitationsudvalgsmøde til godkendelse og alle større sager over kr. skal godkendes af Direktør for Social & Arbejdsmarkedet og eventuelt Udvalget for Sundhed, Social & Ældre. Administrationens vurdering: Formålet med kvalitetsstandarden er at give et præciseret, ensartet og politisk fastlagt serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden synliggøre rammerne for tildelingen af ydelsen, og giver sagsbehandlerne et godt grundlag at træffe beslutninger på. Sidst, men ikke mindst, er det et vigtigt redskab for borgerne, da kvalitetsstandarden sikrer gennemsigtighed. Økonomi og finansiering: Ingen. Det vurderes, at kvalitetsstandarden ikke vil have økonomiske konsekvenser, idet den tager udgangspunkt i nuværende serviceniveau. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at forslag til kvalitetsstandard for midlertidig ophold i botilbud 107 drøftes og sendes til høring i Handicaprådet. Bilag: 1. Kvalitetsstandard efter Servicelovens 107 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt. Der tilknyttes link til lovtekst på standarden.

32 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 30 Afbud fra Richard Bentzen

33 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Kvalitetsstandard - Servicelovens længerevarende ophold i botilbud Sagsnr.: 11/6501 Resumé: Forslag til kvalitetsstandard vedr. længerevarende ophold i botilbud, jf. Lov om Social Service 108 forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre inden forslaget sendes til høring i Handicaprådet. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Se i øvrigt vedlagte forslag til kvalitetsstandard. Kvalitetsstandarden danner grundlag for det daglige arbejde i Social Behandling. Medarbejderne har derfor gennemarbejdet disse, så de i hverdagen bliver mere målrettede og anvendelige og derved er med til at sikre et ensartet serviceniveau til borgerne i Lejre Kommune. Der bliver dog altid foretaget en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Ligeledes tages der altid udgangspunkt i den bedst egnede og billigste løsning. Afgørelser ved større og mere omfattende ansøgninger træffes altid på et visitationsmøde med deltagelse af chefen for Social Drift & Behandling. Hvis sagerne er over kr. tages den enkelte sag op på et Fælles Visitationsudvalgsmøde til godkendelse, og alle større sager over kr. skal godkendes af Direktør for Social & Arbejdsmarkedet og eventuelt Udvalget for Sundhed, Social & Ældre. Administrationens vurdering: Formålet med kvalitetsstandarden er, at give et præciseret, ensartet og politisk fastlagt serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden synliggøre rammerne for tildelingen af ydelsen, og giver sagsbehandlerne et godt grundlag at træffe beslutninger på. Sidst, men ikke mindst, er det et vigtigt redskab for borgerne, da kvalitetsstandarden sikrer gennemsigtighed. Økonomi og finansiering: Ingen. Det vurderes, at kvalitetsstandarden ikke vil have økonomiske konsekvenser, idet den tager udgangspunkt i nuværende serviceniveau. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at forslag til kvalitetsstandard for længerevarende ophold i botilbud 108 drøftes og sendes til høring i Handicaprådet. Bilag: 1. Kvalitetsstandard efter Servicelovens 108

34 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 32 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt. Der tilknyttes link til lovtekst på standarden. Afbud fra Richard Bentzen

35 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Anvendelse af 9 plejeboliger, Bøgebakken Hus 3 Sagsnr.: 11/6900 Resumé: Denne sag omhandler anvendelsen af 9 plejeboliger på Bøgebakken, etape 1, Hus 3. Sagsfremstilling: Der har ved den første indflytning i de 9 boliger i Hus 3 på Bøgebakken, etape 1 været bemærkninger, især fra pårørende til beboerne, om boligerne størrelse, fordi disse boliger er mindre end andre boliger på Bøgebakken. Der har ikke været bemærkninger siden, og de nuværende beboer udtrykker tilfredshed med boligernes størrelse. Beboerne er alle diagnosticeret med en demenslidelse. Forud for anlæggelse af Bøgebakken etape 2, blev det vurderet, at der i 2010 ville være behov for 41 ekstra plejeboliger i Lejre Kommune. Denne vurdering skete med udgangspunkt i plejeboliggarantien (med en maksimal ventetid på 2 måneder), den daværende udskiftningsrate i plejeboligerne og stigningen af antallet af ældre borgere (fra 2007). På baggrund af økonomiske betragtninger blev det i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre besluttet at anlægge 31 plejeboliger på Bøgebakken. I 2010 har der været mellem 40 og 50 borgere på ventelisten til en plejebolig. Således er det vurderet, at der i Lejre Kommune er behov for at anvende samtlige af de nuværende plejeboliger på Bøgebakken (etape 1 + 2), som plejeboliger, og bevare de 8 nuværende midlertidige boliger. I januar 2011 var der i de midlertidige boliger en belægningsprocent på 94 %. Det er en meget høj belægning, når det tages i betragtning at de midlertidige boliger skal fungere fleksibelt. I januar 2011 var der 10 borgere, som var på midlertidigt ophold og samtidig afventede en plejebolig. Det svarer til en tredjedel af de borgere, der var på midlertidigt ophold i januar. Det vil sige, at den høje belægningsprocent ikke er udtryk for behov for midlertidige boliger, men et øget behov for plejeboliger. Der er følgende muligheder for anvendelse af boligerne i Hus 3, når etape 2 er færdiggjort: At bibeholde de 9 boliger som plejeboliger/demensboliger, og bruge alle 31 nye boliger (Bøgebakken etape 2) til plejeboliger At revurdere behovet for midlertidige boliger, når de nye plejeboliger har været i drift i et år Etablere midlertidige boliger i hus 3 (fordre tvangsflytning af nuværende beboere) Der er afsat kr. til etablering af midlertidige boliger Hus 3, Bøgebakken. De økonomiske konsekvenser medtages i førstkommende forventet regnskab. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at bevare de 9 boliger, (Hus 3, Bøgebakken etape 1) som boliger for personer med demenslidelser, således at de nuværende beboere forbliver samt nye beboere med demenslidelser fortsat flytter ind i Hus 3 ved ledige pladser. Administrationen vurderer ligeledes, at en tvangsflytning af de nuværende beboere vil have juridiske implikationer. Derudover vil en flytning have økonomiske konsekvenser i form af dækning af lejetab, udgifter til flytning af beboere samt forskel i husleje for beboerne.

36 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 34 Økonomi og finansiering: Bilag med overslag over mulige udgifter i forbindelse med flytning af de nuværende beboere i Hus 3 samt lejetab er vedlagt som bilag. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der ikke foretages flytning af de nuværende beboere i Hus 3 på Bøgebakken 2. at Hus 3, Bøgebakken fortsat fungerer som særligt hus for beboere med demenslidelser 3. at de nye boliger i Bøgebakken etape 2 tilbydes brugere der venter på plejebolig og opholder sig enten hjemme eller i midlertidig bolig 4. at situationen evalueres og revurderes efter et år. Bilag: 1. Estimerede udgifter ved anvendelse af Hus 3 som midlertidige boliger Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt. Afbud fra Richard Bentzen

37 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Skema A+B - 6 nye boliger tilknyttet Østbo, Præstegårdsvej 3, Hvalsø Sagsnr.: 09/22590 Resumé: Sagen omhandler beslutning om det videre arbejde med at etablere 6 boliger ved Bofællesskabet Østbo i Hvalsø. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede den 20. april 2009 at arbejde videre med et projekt omkring opførelse af 6 boliger ved bofællesskabet Østbo i Hvalsø. Efterfølgende har der været nedsat et byggeprogramudvalg, som på baggrund af en møderække har udarbejdet et projektforslag med tilhørende økonomi. Dette dannede grundlag for indhentning af tilbud. Der blev inviteret 5 entreprenører til at afgive tilbud på opgaven. Efter udbudsbekendtgørelsen skal der i forbindelse med udbuddet oplyses om, hvilke tildelingskriterier der vil blive anvendt. I udbudsbrevet blev det oplyst, at Lejre Kommune forpligter sig til at tildele ordren til den entreprenør, der efter tildelingskriteriet har den laveste pris. Det billigste indkomne tilbud var på kr. inkl. moms. Den estimerede håndværkerudgift fra ekstern rådgiver udgjorde kr. inkl. moms, hvilket er kr. mindre end det laveste tilbud. På den baggrund blev der optaget forhandlinger med den lavest bydende entreprenør for herved at pege på mulige projektændringer. I den anledning blev det præciseret, at eventuelle ændringer skulle ske således, at kvaliteten af boligerne ikke måtte påvirkes. Projektændringer/besparelser er sammenfattet i notat fra ekstern rådgiver dateret 15. februar Notatet er vedlagt sagen som bilag. I store træk drejer det sig om besparelser på vinterforanstaltninger vedrørende byggeriet, ændring af tagløsning på udhus, indvendige døre, udeladelse af ny depotbygning, udeladelse af ovenlys i eksisterende fællesopholdsrum, bevaring af eksisterende skur samt besparelser på espalier og belægningsarbejder. Boligerne udstyres med køleskab og komfur i god kvalitet. Besparelserne udgør kr. inkl. moms. Herefter udgør håndværkerudgiften kr. inkl. moms. og er dermed mindre end det af byggeprogramudvalget udarbejdede økonomioverslag. Ovenlys i det eksisterende fællesopholdsrum har været et ønske allerede inden sagen omkring opførelse af 6 nye boliger påbegyndtes. Undervejs i forløbet er der grundet indsigelser fra naboer sket en omdisponering af bebyggelsen i forhold det oprindelige forslag. Dette har forstærket ønsket om ovenlys, idet det nye byggeri vil mindske lysindfaldet i fællesopholdssrummet. Der er derfor set på mulighederne for at skaffe finansiering til alligevel at etablere ovenlys. Endvidere er der siden den oprindelige behandling i Økonomiudvalget sket ændringer af vilkårene for kommunens indskud i projektet, da procentsatsen for indskuddet er ændret fra 7 til 14 %. Også her er der set på mulighederne for at skaffe yderligere finansiering. I alt er projektet underfinansieret med kr. inkl. moms, hvoraf de kr. skyldes de ændrede vilkår for indskud.

38 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 36 Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at tilbuddet fra entreprenøren er i overensstemmelse med principperne i det udarbejdede byggeprogram. Administrationen vurderer også, at de nævnte besparelsesforslag ikke påvirker kvaliteten af det bygningsmæssige arbejde. Administrationen vurderer dog, at det er nødvendigt at etablere ovenlys i det eksisterende fællesopholdsrum, da lysindfaldet dels forringes af det nye byggeri, og dels fordi ovenlys allerede var et ønske før projektet blev lagt frem. Endvidere vurderer administrationen, at det ikke er muligt at anvise yderligere besparelser ved byggeriet, hvorfor det er nødvendigt at finde midler til at dække underfinansieringen som følge af de ændrede indskudsvilkår. Økonomi og finansiering: Rammebeløb I henhold til Støttebekendtgørelsens 15 stk. 1 gælder der et rammebeløb for alment boligbyggeri. Den maksimale anskaffelsessum udgør pr. 1. januar kr. pr. m 2. Bruttoarealet for boligerne udgør 390 m 2. Det maksimale støtteberettigede rådighedsbeløb for boligerne udgør kr. inkl. moms. Grundkapital Byggeriet etableres med offentlig støtte. Støtten gives dels i form af grundkapital fra kommunen og dels fra staten som en løbende ydelsesstøtte til optaget kommunekreditlån til byggeriet. Værdien af grunden indskydes, som en del af anskaffelsessummen. Værdien fastsættes til 14 % af anskaffelsessummen. Lånefinansiering Anlægssummen for boligerne forventes finansieret i henhold til Almenboliglovens 118a. Kommunalkreditlån på 84 %, grundkapitallån fra kommunen på 14 %, beboerindskud 2 %. Alle beløb er inkl. moms. Indskud af grundværdi kr. Omkostninger boliger, haveanlæg mv kr. Rådighedsbeløb kr. Byggesagsomkostninger kr. Tilslutningsafgift kr. Gebyrer kr. Anlægssum - skema A+B kr. Anskaffelsessum pr. m 2 Husleje pr. år/m 2 Husleje pr. måned kr kr kr. Yderligere finansiering Entreprenøren har i det fremsendte tilbud estimeret udgiften til etablering af ovenlysvinduer til kr. inkl. moms.

39 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 37 Disse foreslås finansieret som 50 % fra henlæggelser i den eksisterende beboerafdeling af Østbo og 50 % fra andre anlægsmidler inden for rammen for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Den kommunale andel foreslås finansieret af rådighedsbeløbet, der er afsat til renovering af Birkely ved Hvalsø Ældrecenter. Dette projekt er pt. ikke afklaret, hvorfor midlerne ikke er nærmere disponeret. Løsningen med finansiering gennem henlæggelser skal dog accepteres af beboerne i den eksisterende afdeling af Østbo, hvorfor der skal afholdes et ekstraordinært afdelingsmøde med dette på dagsordenen. Årsagen til underfinansiering på kr. inkl. moms af den givne anlægsramme er, at finansieringen pr. 1. januar 2011 er ændret således, at 14 % af anskaffelsessummen skal finansieres med kommunal grundkapital (kommunalt indskud) mod 7 % i Kort sagt er grundkapitalen kommunens indskud i projektet. Dette frembringes, hvis kommunen ejer jorden, ved at bruge værdien af grunden, hvorpå der skal bygges, som indskud. Herved undgås forbrug af kassebeholdningen. I dette tilfælde kan grundværdien kun fastsættes til kr. for at rammebeløbet ikke overskrides. Dette betyder, at der i forhold til den givne ramme mangler finansiering af kr. inkl. moms. De foreslås finansieret af overførsel af rådighedsbeløb fra projektet vedrørende Birkely. Med de tidligere vilkår blev en større del af anlægssummen finansieret af lån, og der var derfor ikke behov for yderligere finansiering. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at tilbud fra entreprenøren accepteres 2. at der gives anlægsbevilling på kr. 3. at gives tillægsrådighedsbeløb på kr. 4. at 84 % af rådighedsbeløbet kr. - af den finansieringsberettigede anlægssum på kr. inkl. moms lånefinansieres, hvorfor der gives indtægtsbevilling hertil 5. at 2 % kr. - af den finansieringsberettigede anlægssum på kr. inkl. moms udgør beboerindskud 6. at forskellen mellem anlægsudgifter og lånefinansiering/beboerindskud - udgifter på kr. inkl. moms - finansieres af rådighedsbeløbet til renovering af Birkely 7. at der indgås kontrakt med entreprenøren om opførelse af 6 boliger jf. udbudsbrev herunder beskrivelser mv. samt de i besparelsesnotat af 15. februar 2011 oplistede ændringer 8. at administrationen bemyndiges til at vælge og indgå aftale med ekstern rådgiver for tilsyn i udførelsesfasen 9. at administrationen bemyndiges til efter forudgående fremlæggelse og godkendelse på ekstraordinært afdelingsmøde for beboerne i det eksisterende Østbo at finansiere etablering af ovenlysvinduer i fællesopholdsrum på i alt kr. inkl. moms via 50 % fra afdelingens henlæggelser og 50 % fra kommunale anlægsmidler

40 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side at der gives tillægsbevilling til den kommunale andel af etableringsudgifterne til ovenlysvinduer på kr. ekskl. moms 11. at beløbet på kr. ekskl. moms. overføres fra rådighedsbeløbet til renovering af Birkely og frigives. Bilag: 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Afbud fra Richard Bentzen

41 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Eventuelt Sagsnr.: 11/19 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Ældrerådets økonomi. Leif orienterede om tilpasning af Ældrerådets budget i forbindelse med Forventet Regnskab Ældrerådets Årsrapport sættes på udvalgets næste dagsorden. Afbud fra Richard Bentzen

42 Bilag: 2.1. Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig - marts 2011 Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 04. april Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 37509/11

43 Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig i dage, samtlige borgere Gennemsnitlig ventetid i dage November 2010 Oktober 2010 September 2010 August 2010 Juni 2009 Maj 2010 April 2010 Marts 2010 December 2010 Januar 2011 Februar 2011 Marts 2011 Antal dage

44 Bilag: 2.2. Antal borgere på venteliste til en plejebolig - Marts 2011 Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 04. april Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 37506/11

45 Antal borgere Antal borgere på venteliste til en plejebolig, samtlige borgere Ikke opdelt 60 Ventet i 360+ dage Ventet i dage Ventet i dage Vente i dage Ventet i dage Vente i dage Ventet i 1-60 dage 48 Marts 2011 Februar 2011 Januar 2011 December 2010 November 2010 Oktober 2010 September 2010 August 2010 Juni 2010 Maj 2010 April 2010 Marts 2010 Antal borgere Page 1

46 Bilag: 3.1. Forslag til kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2011 Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 04. april Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16688/11

47 FORSLAG Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2011 Lovgrundlag 79a i Lov om Social Service. Målgruppe Borgere der er fyldt 75 år og som er bosiddende i Lejre Kommune. Undtaget er borgere på institutionerne Solvang, Bramsnæsvig og på kommunens plejecentre; Ammershøjparken, Hvalsø og Bøgebakken samt særligt plejekrævende borgere i hjemmeplejen. For disse borgere gælder, at borgerne allerede er i tæt kontakt med personalet på de pågældende institutioner. Formål Forebyggende og sundhedsfremmende indsats til borgere over 75 år At styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgere over 75 år At skabe tryghed og trivsel, samt yde råd og vejledning vedrørende aktiviteter i Lejre Kommune At bidrage til at vedligeholde og styrke borgerens helbred og funktionsniveau. Ydelsens indhold Tilbud om mindst et årligt besøg af en forebyggende medarbejder Der ydes råd og vejledning Der motiveres til sundhedsfremmende og forebyggende initiativer med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og ressourcer Der følges op på emner fra tidligere besøg. Der er gennemsnitligt afsat 1 time til selve besøget. Dertil kommer tid til administrative opgaver og kørsel mv. Besøget tager udgangspunkt i den +75 åriges aktuelle livssituation, fremtidsplaner, dagligdag, trivsel, socialt netværk m.m. med fokus på: At styrke borgernes lyst og handlekraft til at klare dagligdagens udfordringer At støtte borgeren i at bevare og styrke sit sociale netværk At styrke borgerens helbred og forebygge sygdom At orientere om offentlige og frivillige tilbud og aktiviteter, der kan medvirke til ovenstående.

48 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2011 Aktiviteter der indgår i ydelsen Nye borgere fra 75 år modtager brev med forslag til dato og klokkeslæt for besøg. Borgere, der tidligere har afvist tilbud om besøg, modtager årligt et brev med forslag til dato og klokkeslæt for besøg. Brevene sendes ud ca. 14 dage før det foreslåede besøg. Borgere, der modtager besøg, får under besøget tilbud om næste års besøg. Her aftales, hvorledes den fremtidige henvendelse om hjemmebesøg skal foregå. Under besøget vurderes endvidere behov for et eventuelt opfølgningsbesøg på baggrund af f.eks.: motivation til ændringer i hverdagen, der kan fremme borgerens sundhed og forebygge sygdom begyndende funktionstab tab af ægtefælle / samlever varetagelse af omsorg for plejekrævende ægtefælle i eget hjem eller på plejecenter særligt behov for forebyggelse af faldulykker. Ægtefæller til borgere i målgruppen, men som er yngre end 75 år, kan efter behov tilbydes vejledning og rådgivning under besøget. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Behandling Visitering til ydelser. Ved længerevarende behov for hyppige besøg, vil borgeren blive henvist til anden relevant faglig instans. Kompetencekrav til medarbejderne Sundhedsfaglig uddannelse som f.eks. ergoterapeut, fysioterapeut, social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske samt relevant uddannelse inden for forebyggende hjemmebesøg. Kommunens kvalitetsmål At alle borgere i målgruppen modtager tilbud om mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg At de forebyggende hjemmebesøg bidrager til at styrke borgerne i målgruppen i muligheden for så vidt muligt selv at kunne håndtere dagligdagens udfordringer. Opfølgning på kvalitetsmålene Tilbagemeldinger fra borgere der har modtaget tilbud om besøg Tilbagemelding fra borgere der har modtaget besøg Dokumentation i fagsystem / statistiske udtræk. Side 2 af 2

49 Bilag: 3.2. Handicaprådets høringssvar - Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 04. april Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 26602/11

50 HØRINGSSVAR LEJRE KOMMUNES HANDICAPRÅD Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Esben Frederiksen Handicaprådet D E Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Lejre Kommunes Handicapråd indgiver hermed høringssvar angående kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg efter 79a i Lov om Social Service. Dato: 8. marts 2011 J.nr.: 10/13454 Handicaprådet har ingen bemærkninger kvalitetsstandarden.

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2007

Indberetning om magtanvendelse i 2007 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2007 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 1 Hvem kan få et alarm- eller pejlesystem? Målgruppe Du kan bevilges et alarm- eller pejlesystem i en tidsbegrænset periode,

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Helhedssyn i sociale sager

Helhedssyn i sociale sager Helhedssyn i sociale sager En kæmpe ambition - og kan det overhovedet lade sig gøre? DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Hvad er sociale sager? Det er fx sager om: Social rådgivning og vejledning

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Usynlighed erfaringer fra forebyggende hjemmebesøg.

Usynlighed erfaringer fra forebyggende hjemmebesøg. Aleneboende demente Usynlighed erfaringer fra forebyggende Oplæg ved: Vibeke Reiter, forebyggende medarbejder, Lejre Kommune og Forkvinde i SUFO (Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende og FOrebygende

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 7 2 of 7 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl. 15.30 og dialogmøde tirsdag den 21. oktober 2014 13.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere,

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere, 8. april 2013 Birthe Skaarup, MB Sagsnr. 2013-59458 Dokumentnr. 2013-274539 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 2. april 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Vil Socialborgmester

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3.

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3. Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg For 2014 og 1., 2. og 3. kvartal 2015 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. juni 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. juni 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. juni 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 10.08.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE. Lovgrundlag... 2 Ældrecenter Dalvangen... 3 Ældrecenter Hvissinge... 5 Ældrecenter

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om alle sager vedrørende magtanvendelse indenfor Ældreområdet. Lovgrundlaget

Læs mere