Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet"

Transkript

1 Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet ARKITEKTURPRINCIPPER Hvilke af kommunens it-løsninger tænkes der forandringer i? Hvem er det der sammensætter brugergrupperne? It-løsninger er skalerbare efter formål og der bør være mere præcise krav til dette. Der vil som minimum skulle ske følgende ændringer: Der vil være krav om nye snitflader til administrative systemer på skoleområdet, og dagtilbudsområdet i det omfang kommunen vælger at inddrage dette. SkoleIntra vil blive afløst af Samarbejdsplatformen. Der vil være krav om at anskaffe læringsplatform, såfremt kommunen ikke har dette. Der vil komme nye krav til læringsplatformen. Det gør KLs program for Brugerportalsinitiativet. Krav til skalering af systemer i Brugerportalsinitiativet vil indgå i arbejdet med kravspecifikation. Kunne man forestille sig at stamdata kom fra portalen? Vi savner en mere konkret beskrivelse af hændelsesudveksling mellem komponenterne en konkretisering hvilke typer af hændelser og hvor skal disse hændelser sendes hen og hvorledes kan man som leverandør abonnerer på disse informationer? FORRETNINGSTJENESTER Roadmap for udviklingen af forretningstjenester mv. Hvem har ansvaret herfor beskrivelsen af en længere udviklingsvej? Hvordan gribes dette an? Hvem vil blive inddraget, og hvornår? Hvordan tænkes fysiske læremidler i øvrigt håndteret i sammenhæng med søgning? Det er i modellen tænkt at læringsforløbet kommer fra et eksternt system, hvordan sikres vi adgang for disse? Nej, umiddelbart ikke. Konkretisering af forretningshændelser vil ske i den nærmere specifikation i kravspecifikationsarbejdet. Det gør KLs program for Brugerportalsinitiativet i samarbejde med fællesoffentlige program for Brugerportalsinitiativet med bl.a. STIL. Opgaven med roadmap vil indgå i arbejde med beskrivelse af fremtidig governance for Brugerportalsinitiativet. I det omfang, at de er registreret vil de indgå i søgninger. Søgning bliver behandlet i forbindelse kravspecifikationsarbejdet. Læringsplatformen vil være rammen om, at planlægge, gennemføre og evaluere læringsforløb. Hvor er brugergruppen, frivillige (eksterne samarbejdspartnere)? Murermesteren, idrætsklubberne, museer skal være med. Samarbejdet mellem foreningerne (de eksterne Frivillige tilhører aktøren "eksterne samarbejdspartnere" og vil efter aftale med den pågældende kommune/skole kunne få adgang som bruger på brugerportalen. 1

2 samarbejdspartnere) skal med i modellen og data skal udstilles. Hvordan tænkes det at eksterne i forbindelse med åben skole skal kunne planlægge læringsforløb der kan trækkes direkte ind i læringsportalen? Læringsforløb- Portefølje: Disse skal kunne samarbejde med kommunerne filopbevaringsløsninger. Hvad forstås der ved at lager? Personalet bør i deres planlægning automatisk kunne få stille cloudbaseret løsninger der er knyttet til ins. nummeret via UNIlogin til rådighed. Den enkelte skole skal kunne registrere ressource (tænkt bredt togkort, speciel teknisk udstyr mv.) personale skal kunne anvende i læringsforløbene. Der mangler fællesmål i figuren. Dette er også en del af læringsforløbet. Er ikke enig i at hold/grupper fødes fra de administrative systemer, men genereres på baggrund af de valg medarbejderen/teamet tager i forbindelse med planlægningen af et forløb. Hold/grupper kan derfor ikke overføres denne vej. Fastholder tanken om lektioner ikke en gammel tænkning frem for at tiden der sættes på læringsforløb/aktiviteter er det der bære planen. Det systemet skal kunne klare er at fastsætte evt. bindinger med personale/lokaler/ressourcer i given tidsrum. Er der behov for skemalægningssystemer eller kunne dette klares af læringsplatformen? "Eksterne samarbejdspartnere" skal være oprettet via UNI-login. Eksterne kan være oprettet som bruger med rollen pædagogisk personale og dermed få adgang til læringsportal. Der kan evt. være mulighed for udveksling af læringsforløb, der er registreret med metadata. Læringsforløb-Portefølje indeholder metadata, der peger på selve indholdet, der fx kan være lagret i kommunens/skolens fil-opbevaringsløsning. Der er tale om "at lagre", også forstået som "at registrere oplysninger om." Læringsmål inkluderer Fælles mål (se Mål og Progression). Individuelle læringsmål skal altid have en reference til Fælles Mål. Dynamiske grupper kan håndtere de gruppedannelser, der sker som en del af den løbende afvikling af undervisningen. De mere statiske holdinddelinger fødes fra de administrative systemer. Målet er, at brugerportalen kan understøtte i sammenhængen til det traditionelle skema og samtidig håndtere den aktuelle planlægning i form af plan for dagen. Der vil fortsat være behov for skemalægningssystemer. FÆLLES KRAV Hvilke muligheder har den enkelte kommune for selv at levere data ind i Brugerportalen? Skal det forstås således, at hver aktørgruppe logger på samme login-dashboard, hvorefter dashboarded personaliseres ift. aktørgruppen, eller er der tale om forskellige dashboards i fht. læringsportal, samarbejdsportal m.v.? Kommunen vil være den primære dataleverandør. Derudover vil der komme data fra bl.a. STIL. Der vil være forskellige dashboards, der er målrettet bruger og styret via login. 2

3 Skal denne forstås således at forældre og elever skal have en direkte registreringsmulighed f.eks. med hensyn til fravær? Registreringsopgaven er i dag en lovpligtig opgave som påhviler skolens ledelse og lærere. Nej, brugerportalen peger ikke på behov for ændring af lovgivningen. Er der krav til, at man skal kunne dele Læringsforløb på tværs af organisering (også uden for kommunen) og på tværs af diverse it-løsninger? Hvilke Udpegede snitflader tænkes der på? Hvordan udpeges disse, og hvilke former for snitflader er der tale om? Hvem udpeger disse snitflader? Hvilke administrative systemer tænkes der på? Er det også fx Datavarehuse? Målet er at kunne understøtte deling af læringsforløb under hensyntagen til rettigheder. Skal ske ved registrering og udstilling af metadata. De udpegede standarder i afsnit 8 vil være rammen for dette. I afsnit 8 er der en liste over snitflader Ja, det kan være et datavarehus, der i så fald skal kunne udstille data til den snitflade, der bliver fastlagt i brugerportalen. Persondata MÅLSÆTNINGER OG MÅLBILLEDE Der henvises til intranet og hjemmeside, men det fremgår ikke, hvilke intranet og hjemmesider teksten refererer til; er det fx kommunernes, de eksisterende for skoler og dagtilbud, eller noget man tænker ind i Samarbejdsportalen? Hvordan optræder de forskellige dashboards ift. den generelle kommunikation på hhv. intranet og hjemmesider? Samarbejdsplatformen vil kunne håndtere persondata med tilhørende sikkerhedsniveauer. I forhold til samarbejds- og kommunikationsværktøjer vil det være kommunens afgørelse hvilke sikkerhedsniveau, der bliver knyttet til adgangen til disse og dermed om der kan/må indgå persondata. Det er egne intranet og hjemmeside for den enkelte skole og/eller dagtilbud. Dashboard er en personaliseret indgang til indhold i brugerportalen, der kan tilgås på forskellige platforme. Det kan være personaliseret på et intranet. Hvordan sikrer vi, at data flyder fra folkeskolen til ungdomsuddannelse, så eleverne kan tage deres egen data med når de forlader folkeskolen? Det har ikke indgået i arbejdet. Behovet vil blive vurderet i forbindelse med kravspecifikationsarbejdet. 3

4 Hvad betyder det for brugerportalen at års er med i referencearkitekturen? Hvordan tænker man praktisk at løse denne udfordring. Det kan være en stor udfordring og det kræver igen en grundig beskrivelse af krav til systemerne for at dette krav kan tilgodeses på en fornuftig måde. Hvis kommunerne ikke tager hele dagtilbudsområdet med i løsningen, hvordan sikres det så en sammenhæng imellem evt. andre løsninger og den fælles platform for folkeskolerne. Målet må være en sammenhæng for borgeren, men også for personalet omkring børn/unge især i forbindelse med barnet/den unges overgang. Der refereres i tegningen på side 5 til den fællesoffentlige integrationsplatform som en del af den fælles infrastruktur. Denne del ønskes endvidere yderligere beskrevet. Hvilken rolle har den i forhold til udveksling af data mellem de enkelte komponenter/moduler i den samlede referencearkitektur. Har erfaringer fra tidligere store offentlige itprojekter indgået i overvejelserne vedr. valg af fremgangsmåde i forbindelse med udviklingsdelen? Har man fx overvejet at opdele udviklingsarbejdet i flere iterationer, i stedet for alene at basere sig på en traditionel vandfaldsmodel? Hvordan har man sikret sig, at funktionalitet fra eksisterende systemer (der skal udfases) kan indgå i overgangsperioderne? Brugerportalen omfatter forløb til og med folkeskolen. Pt. omfatter den ikke ungdomsuddannelsen og overgangen til disse. Lige nu er Brugerportalsinitiativet afgrænset til kommunikation mellem dagtilbud og hjem. Den fællesoffentlige integrationsplatform skal styre og overvåge integrationer mellem de 12 nationale itservices og Brugerportalsinitiativet. Den er altså ikke en integrationsplatform i forhold til de kommunale komponenter. Projekterne vil følge respektive projektmodeller hos KOMBIT, STIL og KL. Der bliver lavet en plan for transitionen SIKKERHED [Skal koordineres med materiale fra STIL] Hvem sikrer en fælles brugerstyring, og hvilken brugerstyring og berigelse af data (f.eks. i fht. målgruppestyring og målrettet indhold) er der tænkt ind på det kommunale / forvaltnings-mæssige plan? Hvem skal vedligeholde roller, brugere, relationer? Og hvordan skal det styres? Sikkerhedsløsninger med bl.a. brugerstyring med single sign-on baseret på UNI-Login: Der er lagt op til, at brugerne oprettes i de kommunale administrative systemer og overføres til UNI-Login via webservices. Den konkrete håndtering af roller og rettigheder er stadig under afklaring. Kommunerne skal selv vedligeholde brugerne i de administrative systemer. Data overføres til UNI-Logins infotjeneste via webservices. Forældre skal i videst muligt omfang vedligeholde sig selv. Krav til UNIC password? 6 tegn Password udløb? Nej Password længde? 6 tegn 4

5 Er det tanken at central administrativ personale skal have Uni-Logoin for at logge ind i systemer? Eller vil en normal administrativ konto være gyldig? Hvad er status på forældre login via Uni-login brugerstyringen? Ved sidste møde var det stadig uafklaret Adgang til brugerportalen er baseret på UNI-login. Mulighederne for at koble administrative medarbejderes bruger-id automatisk til UNI-login er ikke afklaret. Der oprettes UNI-Login brugernavn og adgangskode til forældre. Forældre skal i videst muligt omfang administrere sig selv. Den konkrete løsning specificeres i løbet af efteråret 2015 I referencearkitekturen beskrives at brugerstyring håndteres med Uni-login evt. via NemID. Hvordan skal denne sammenhæng forstås? Det kunne med fordel uddybes nærmere Områder af Brugerportalsinitiativet, der kræver 2- faktorsikring kan implementere en udgave af UNI-Login, der kun giver adgang med NemID. Læs mere: I afsnit 3. Fælleskrav til Brugerportalsinitiativet opfatter vi, at der er planer om en udvidelse af UNIlogin med forældre? Er NemID tænkt ind i den forbindelse? Det vil være en fordel, da det vil minimere vedligeholdet for kommunerne og er genkendeligt for forældrene (borgerne). Det kunne med fordel uddybes nærmere. Når dagtilbuddene er med, skal STIL også være klar til, at håndtere UNI-login mht. medarbejdere på 0-6 års området. Hvordan sikres det at kommunikation med karakter af følsom data kun foregår i det rette værktøjer? Hvilket krav stilles der i forhold til datasikkerhed herunder autentifikation/autorisation i forhold til de snitflader der udstilles igennem de forskellige lag i arkitekturen? I forbindelse med Brugerportalsinitiativet mener Odder Kommune, at der i løsningen bør være mulighed for sikker kommunikation med Øvrigt Personale, som er ansat i kommunens administration, uden at brugeren nødvendigvis skal være oprettet i portalen: Erfaringerne viser, at der i skolesammenhæng er behov for et 1-faktorlogin til forældre. Det tilbyder NemID ikke pt. Der oprettes UNI-Login brugernavn og adgangskode til forældre. Forældre skal i videst muligt omfang administrere sig selv. Den konkrete løsning specificeres i løbet af efteråret 2015 UNI-Login til brugere på dagtilbudsområdet er også en del af aftalen om Brugerportalsinitiativet. Samarbejdsplatformen vil kunne håndtere persondata med tilhørende sikkerhedsniveauer. I forhold til samarbejds- og kommunikationsværktøjer vil det være kommunens afgørelse hvilke sikkerhedsniveau, der bliver knyttet til adgangen til disse og dermed om der kan/må indgå persondata. Ja, det forudsætter det. Adgang til brugerportalen er baseret på UNI-login. Mulighederne for at koble administrative medarbejderes bruger-id automatisk til UNI-login er ikke afklaret. 5

6 Jeg forsøger at finde noget omkring kommunikation med Øvrigt personale. Der fremgår flere kommunikationsværktøjer men jeg kan ikke finde muligheden for sikker kommunikation. Årsagen til at jeg spørger er at vi i Odder dagligt mangler mulighed for sikker kommunikation mellem f.eks.: Lærer og Børne-familieafdelingen, forældre og Sundhedsplejen, SSP-medarbejderen og den enkelte elev. Her er barrieren i dag, at øvrigt personale arbejder på kommunens administrative netværk og lærer, pædagoger, forældre og børn arbejder på Skoleeller BørneIntra. Der er ingen kobling mellem de to løsninger. Derfor kan der ikke etableres en hurtig, let og sikker digital dialog. Det ville være snildt hvis der i som minimum kunne udtænkes en tunnel-funktion til krypteret kommunikation med kommunens administration i forbindelse med Brugerportalsinitiativet. Er sikker kommunikation ikke tænkt ind i løsningen eller forudsættes det at Øvrigt personale, på samme måde som i dag, skal være oprettet som bruger i brugerportalen? SNITFLADER Aarhus Kommune efterspørger en nærmere definition af de udpegede snitflader. Bliver udviklet i forbindelse med kravspecifikationsarbejdet. Hvilke tanker har KL gjort sig ift. de tekniske snitflader til kommunernes dokument- og sagsbehandlingssystemer, og hvilke overvejelser har man gjort sig mht. den anvendelsesmæssige snitflade mellem Brugerportalsinitiativet og kommunernes dokument- og sagsbehandlingssystemer? Vil der være åbne integrationer/apier til alle de kommunale administrative systemer på børne- og ungeområdet? a) Hvis ikke, hvilke er så undtaget og hvordan skal leverandørerne forholde sig hertil? b) Hvornår forventes disse standarder at På nuværende tidspunkt er snitflade til ESDH ikke en del af brugerportalsinitiaitivet (samarbejdsplatformen). Kan eventuelt komme på sigt. Som en del af Brugerportalsinitiativet vil indgå et forløb med aftale med leverandørerne af de mest udbredte administrative systemer (fra KMD og IST) om udvikling/levering af snitflader/integrationer med et givet indhold til Samarbejdsplatformen og evt. andre applikationer. Det præcise forløb og indhold er ikke planlagt og aftalt. 6

7 forefindes? c) Hvad vil STIL gøre for at sikre stamdata kan tilgås / indberettes uden at dette fordyrer de enkelte løsninger? Er der tænkt en form for beskedudveksling (fx via Mox) hvor processer i fx et administrativt system udveksle hændelser med processer i dele af brugerportalen? Generelt er det uklart præcist hvordan udveksling mellem de forskellige løsningskomponenter er tiltænkt. Vi savner en mere konkret beskrivelse af data udvekslinger/integrationer mellem de forskellige komponenter/lag i arkitekturen. Helt specifikt står det noget uklart hvilket dataudvekslingsformat og nøjagtigt data indhold der skal udstilles i det enkelte snitflader og hvordan det skal udstilles af udbyderne? STANDARDER Informationsmodellen vil i nogle tilfælde kunne gøre det ud for en standard for informationsudvekslingen. Hvordan tænkes det håndteret / implementeret? Er der en minimal/default implementering af standarderne danlom, LTI og Common Cartridge? Specielt CC indeholder struktur til at beskrive en del forskellige ting der går ud over selve beskrivelsen af læringsforløbet og dets ressourcer. Der synes at være et dilemma i det forhold at vi på nuværende tidspunkt laver en række definitioner og standarder mens vi ved at markedet vil udvikle sig markant de næste par år. Der er således overvejende sandsynlighed for at de standarder der bliver dannet bliver utidssvarende efter ganske kort tid. Der vil derfor formentligt blive behov for opdaterede og reviderede versioner af de forskellige standarder fremadrettet. Hvordan vil STIL konkret forholde sig til videreudvikling og forbedringer af de standarder og definitioner til brugerportalsinitiativet således de forbliver tidssvarende og brugbare i et marked der udvikler sig markant over de næste par år? SYSTEMLANDSKAB Fildeling og -lagring kan være opdelt på forskellige typer af tjenester afhængig af 12 dokumenttypen og formålet. Bør data fra læringsforløb og slutprodukt ikke gemmes samme sted? Vil være mindre overskuelig hvis placering spredes. Brugerportalinitiativer skal kunne understøtte håndtering af beskeder. Anvendelsen af beskeder bliver fastlagt i forbindelse med kravspecifikation af de enkelte løsningselementer. På nuværende tidspunkt er snitfladerne identificeret. Den nærmere specifikation vil ske i kravspecifikationsarbejdet og i arbejdet med profilering af standarder. Programmet vurderer ikke, at der er grundlag for at foretage en yderligere standardisering med henblik på informationsudveksling af elevplanen. Der pågår et videre arbejde i programmet med profilering af standarderne til danske forhold. KL og STIL vil etablere en governance for standardene i relation til brugerportalinitiatier, der bl.a. vil have til opgave at vedligeholde standarderne så de kan følge udviklingen i en passende takt. Brugerportalen vil have håndtering af metadata om produkter og resultater fra læringsforløb. Lagringen af produkter og resultater er relateret til læringsplatformen og eventuelt fillagringstjenester, som begge bliver kommunale systemvalg. 7

8 Samarbejds- og kommunikationsværktøjer Formål: Lagring af filer, der ikke kan placeres i andre applikationer, og som skal kunne deles mellem applikationer og brugere. Betyder det at alt der kan placeres i andre systemer skal ikke gemmes i samarbejds- og kommunikationsværktøjerne? Besked Side 37:.. En påmindelse (notifikation) om en opgave, en aftale, en hændelse, der er sket. Den fremsendes via gruppen, SMS eller . Hvad er tænkningen bag et SMS-modul; hvem kommer til at stå for det økonomiske vedr. denne funktion Det fremgår af den fælleskommunale samarbejdsplatform at BESKED er en del af denne. I samarbejds- og kommunikationsværktøjerne fremgår MAIL OG SMS. a) Hvad er forskellen på hhv. BESKED og MAIL OG SMS? Både teknisk og i dagligdags brug (semantisk) er der behov for en forklaring. b) Hvornår kan STIL offentliggøre en standard, som leverandørerne kan forholde sig til? Placeringen for lagring af resultater vil afhænge af løsningen til det enkelte læremiddel. Kommunerne bør sikre sig, at læremidler kan gemme relevante resultater i fildelingstjenester og som minimum metadata om resultater og produkter. Der er ikke taget stilling til om besked skal ske via SMS, eller andre metoder. Den valgte metode vil være en del af samarbejdsplatformen og derfor også indgå iden betalingsmodel, der er for denne. Se endvidere nedenstående spørgsmål/svar. Referencearkitekturen for Brugerportalsinitiativet har en to delt funktionalitet. 1. BESKED, der er en funktion i den fælles løsning til Samarbejdsplatform med kommunikation med tekstbeskeder og eventuelt vedhæftede filer eller links, der kan sendes mellem brugere, der er registreret i Brugerportalsinitiativet. 2. MAIL og SMS er kommunikation med tekstbeskeder og eventuelt vedhæftede filer eller link via kommunens og brugernes egne tjenester og klienter og som kan have udvidet funktionalitet og muliggøre sammenhæng til skolen/kommunens fælles mail klient. Side 38:.. Kommunikation med tekstbeskeder og eventuelt vedhæftede filer eller link via kommunens og brugernes egne tjenester og klienter. Fra STIL s side er der ingen planer om at udfase SkoleKom. Hvilke mailsystemer der anvendes lokalt er et anliggende for den enkelte kommune. Det fremgår af det øvrige materiale, at den nuværende mail og kalender-service SkoleKom udfases. Der savnes en beskrivelse af hvordan disse services skal erstattes. Er det tanken at lærere, pædagoger, forældre og elever skal angive en (tilfældig) personlig /kalender tjeneste i deres profil fx gmail? Eller at kommunerne hver især skal etablere en fælles /kalender tjeneste, som kan/skal anvendes? 8

9 Hvorledes tages der stilling til den fælleskommunale rammearkitktur. Altså i hvor høj grad tænker man at brugerportalsinitiativet skal hænge sammen med disse støttesystemer eller om der laves andre støttesystemer. Integration til serviceplatformen er dog nævnt specifikt som datakilde. Og Klassifikation er nævnt som er særligt problemområde fordi denne ikke vil være tilgængelig tidligt nok. Hvad tænkes der når der skrives vidensportaler? Er det ikke dette læringsplatformen skal sikre, altså vidensdelingen af læringsforløb der sikre at man kan blive inspireret til forløb med læring? Rammearkitektur og støttesystemer indgår i arbejdet med kravspecifikation og Brugerportalsinitiativet arbejder inden for rammerne af dette. UVM's og andres vidensportaler. Vi læser materialet vedr. samarbejdsplatformen således at det ikke blot handler om at vælge Office365 eller Google Apps. Kan det bekræftes at dette er tilfældet? Ja, Samarbejdsplatformen skal være kommunernes fælles og officielle digitale kanal (logo/ansigt) til brugere og medarbejdere. En teknisk platform med UNI-Login (evt. via NemID) til styring af brugeradgang og roller, der tilbyder forskellige brugergrænseflader og adgang til et sæt af forretningsbyggeblokke i Brugerportalsinitiativet, således at de kan fungere i sammenhæng og samspil. Det fremgår af den fælleskommunale samarbejdsplatform at SØGNING er en del af denne. Der er dog en væsentlig mængde data i både læringsplatform, samarbejds- og kommunikationsværktøjer samt de kommunale administrative systemer som ikke umiddelbart er struktureret, beriget med metadata eller indekseret til at indgå i komplekse søgninger. Kan det konkretisere hvad denne funktion reelt forventes at kunne søge efter? Søgning fra samarbejdsplatform vil blive nærmere specificeret i forbindelse med kravspecifikationen og vil bl.a. indeholde overvejelse som emner i spørgsmålet. Den endelige specifikation vil afspejle, hvad KL/KOMBIT vurderer vil være realistisk at realisere inden for rammerne af Brugerportalsinitiativet. Det er en god ting, at kommunerne kan bruge kommunernes egne løsninger, men hvordan tænkes fildeling håndteret ift. fx GAfE / MSO 365? Fildeling og -lagring kan være opdelt på forskellige typer af tjenester afhængig af dokumenttypen og formålet. Er nærmere beskrevet i referencearkitekturens afsnit 6. Hvordan og hvorledes kan andre brugere tilgå data i systemet og at dele af samarbejdet mellem fagområderne kan organiseres i portalen. Her tænker vi først og fremmest på PPR folk Psykologer, sprogkoordinatorer, Socialrådgivere, talehørepædagoger. Brugerportalsinitiativet vil kunne understøtte kommunikation mellem fx hjem, skole og fagområder under hensyntagen til at det rette sikkerhedsniveau er understøttet. Brugerportalsinitiativet vil ikke understøtte tværgående arbejdsprocesser og datahåndtering, hvor fagområdet er involveret. 9

10 Hvilke(-n) bruger er i fokus for initiativet? De beslutninger der er truffet tyder ikke på, at det er brugerne (eleverne/forældre) der er tænkt på, men STIL og behovet for at det er skolereformen, der går forrest. Hvem skal betale for snitflader mellem de eksisterende systemer og portalen? Hvornår vil krav, der kan anvendes i udbud til snitflader til portalen være klar? Bruger kan kun tilgå vores produkter via et link på brugerportalen til vores løsninger? De brugere, der angivet som aktører. Kommunerne betaler selv for nye/tilrettede snitflader i egne systemer. Formodentlig primo Bruger vil også kunne tilgå applikation direkte og med login. 10

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Status pt. for arkitektur og standarder Fællesoffentlig standardiseringsgruppe

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Konference om digital samarbejdsplatform og læringsplatform den 23. april 2015 Sted: Comwell Middelfart Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Brugerportalinitiativet fremtidens digitale platforme for

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Introduktion. Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen

Introduktion. Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen Introduktion Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen Introduktion Fællesoffentlig samarbejdsplatform med UNI-Login Eksterne digitale læremidler Kommunens læringsplatform

Læs mere

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL Fremtidens digitale løsninger BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Fremtidens digitale løsninger Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i den senere års fokus på at gøre folkeskolen

Læs mere

SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI

SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI KOMMUNERNES IT-ARKITEKTURRÅD, DEN 6. SEPTEMBER 2016 BRUGERPORTALSINITIATIVET SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI Kommunernes it-arkitekturråd, den 6. september 2016 v/ Kit Roesen Anskaffelse af læringsplatforme

Læs mere

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Introduktion Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Gitte Stoltenberg (KL) 7/10 2015 Park-Inn, København Eksterne digitale læremidler Introduktion Fællesoffentlig samarbejdsplatform med UNI-Login (bla.

Læs mere

Indledning Kit beskrev arbejdet med brugerportalinitiativet, den politiske aftale og arbejdet med realiseringen af dette, herunder:

Indledning Kit beskrev arbejdet med brugerportalinitiativet, den politiske aftale og arbejdet med realiseringen af dette, herunder: Indledning Kit beskrev arbejdet med brugerportalinitiativet, den politiske aftale og arbejdet med realiseringen af dette, herunder: Samarbejdsplatformen De overordnede resultater fra Rambøll og PWC rapporterne

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL Fremtidens digitale løsninger BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Fremtidens digitale løsninger Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i de senere års fokus på at gøre folkeskolen

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

Kit gennemgik de generelle forhold om samarbejdsaftalen, læringsplatformen og tidsplanen. Der blev blandt andet nævnt at:

Kit gennemgik de generelle forhold om samarbejdsaftalen, læringsplatformen og tidsplanen. Der blev blandt andet nævnt at: Indledning Kit gennemgik de generelle forhold om samarbejdsaftalen, læringsplatformen og tidsplanen. Der blev blandt andet nævnt at: Samarbejdsplatform er inklusiv Dashboard og bliver en fælles løsning,

Læs mere

En ny folkeskole understøttet af it

En ny folkeskole understøttet af it En ny folkeskole understøttet af it 26. november 2014 Nyborg strand 27-11-2014 1 Programoversigt 09:30 Velkomst 09:45 Introduktion til Brugerportalinitiativet 10:15 Brugerportalsinitiativet i Vejle kommune

Læs mere

Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform

Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform Orientering om Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform Baggrund for orienteringen Denne orientering fremsendes med henblik på at informere om, at Børn og Unge har besluttet,

Læs mere

Input til kravspecifikationsarbejdet

Input til kravspecifikationsarbejdet Opfølgning på høring af referencearkitektur for de kommunale anskaffelser i Brugerportalsinitiativet, Juli 2015 Input til kravspecifikationsarbejdet I forbindelse med høringen af referencearkitekturen

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder oktober 2015 Hvem er KOMBIT? KOMBIT er kommunernes itfællesskab. 100 % ejet af KL og kommunerne. KOMBITs mission er at samle kommuner om fælles itløsninger, der fremmer effektivitet

Læs mere

Spørgsmål/svar informationsmøde Samarbejdsplatformen

Spørgsmål/svar informationsmøde Samarbejdsplatformen Spørgsmål/svar informationsmøde Samarbejdsplatformen 23.10.15 Emner Spørgsmål Svar Aftaleindgåelse Vil kommunernes aftaler omkring widgets og læringsplatforme stadig være aftaler som kommunerne selv indgår?

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet NOTAT Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet Som led i Brugerportalsinitiativet vil der inden for nogle år blive udviklet en ny løsning Samarbejdsplatformen som skal

Læs mere

Spørgsmål til udbudsdokumenterne

Spørgsmål til udbudsdokumenterne Spørgsmål til udbudsdokumenterne I tabellen nedenfor er listet spørgsmål fra tilbudsgivere til udbudsdokumenterne og svar herpå. Listen opdateres løbende. 17.03.2016: Besvarelse af spørgsmål 29-47. Nr.

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016 SAMARBEJDSPLATFORMEN Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016 Dagsorden 1. Velkommen 2. Kort om KOMBIT 3. Status på projektet 4. Markedet for løsninger på dagtilbudsområdet 5. Kravspecifikationen

Læs mere

Projekt Samarbejdsplatform Vejledning til kommunalt review af udbudsmateriale Juni 2016 Input og forslag til kommunens lokale reviewproces Version 0.5 www.kombit.dk/samarbejdsplatformen Version 0.5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Introduktion til referencearkitektur... 3 2. Målsætninger og målbillede for brugerportalinitiativet... 4

1. Introduktion til referencearkitektur... 3 2. Målsætninger og målbillede for brugerportalinitiativet... 4 Resumé: Dette dokument beskriver referencearkitekturen for den fælleskommunale del af brugerportalinitiativet, der anviser, hvordan samspillet mellem kommunale, fælleskommunale og fællesoffentlige it-komponenter

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE

DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE Kirsten Jørgensen, Chefkonsulent Kontoret for Børn og Folkeskole Kit Roesen, Programchef BPI Leverancer i den fælleskommunale digitale handlingsplan 4.1 Bedre sammenhæng

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Leverandørmøde 23. oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Leverandørmøde 23. oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN Leverandørmøde 23. oktober 2015 Dagsorden Samarbejdsplatformen Velkomst v/leverandørkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz Intro til Samarbejdsplatformen v/projektleder Dorthe Andersen

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Referencearkitektur for brugerportalen EFTER HØRING

Referencearkitektur for brugerportalen EFTER HØRING Referencearkitektur for brugerportalen EFTER HØRING Resumé: Dette dokument beskriver referencearkitekturen for den fælleskommunale del af brugerportalinitiativet, der anviser, hvordan samspillet mellem

Læs mere

Brugerportalsinitiativet

Brugerportalsinitiativet Til: Eik Møller BLLERUP KOMMUNE ato: 13. februar 2015 Tlf. dir.: 4094 4491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Brugerportalsinitiativet Hvorfor dette brugerportalsinitiativ? Regeringen og KL har med

Læs mere

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform Roadmap for VERA Q3 2015 Rettighed Q2 2015 Klassifikation Q1 2015 Organisation Beskedfordeler Q4 2014 platform Indledning Kommunerne i Vendssyssel ønsker at etablere en moderne infrastruktur til at understøtte

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

AULA - organisering & opgaver Ballerup Kommune

AULA - organisering & opgaver Ballerup Kommune AULA - organisering & opgaver Ballerup Kommune v/jesper Bak, Pædagogiske it-konsulent www.ballerup.dk Indhold De formelle rammer for projektet Omfanget Projektorganisering Proces og økonomi - før og nu

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger Elevplaner og andet til ESDH systemer Daginstitutioner på SkoleIntra Varmestyrings- og booking systemer Advisering

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler.

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler. Funktionalitet i Aula Aula bliver fra 2019 den platform, som elever, forældre og pædagogisk personale på alle landets folkeskoler kan bruge til at kommunikere og dele informationer. Og fra 2020 vil pædagoger

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Hvornår indgik din kommune kontrakt med sin nuværende leverandør? (Svar i formatet mmåå).

Hvornår indgik din kommune kontrakt med sin nuværende leverandør? (Svar i formatet mmåå). Hvilken læringsplatform har din kommune valgt? (1) EasyIQ Skoleportal (2) ItsLearning (som læringsplatform - ikke SkoleIntra) (3) KMD Educa (4) Meebook (5) MinUddannelse (6) MoMo (7) Teach (8) Kommunen

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Samarbejde med forældre om børns læring Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Side 1/7 Dette notat præsenterer aktuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med

Læs mere

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Præsentation af foreløbige resultater til Arkitekturrådet 29. april 2015 v/projektleder Michal Ingvald Sørensen, Arbejdsgange & It-arkitektur, KL Baggrund

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Elevplaner i Meebook

Elevplaner i Meebook Elevplaner i Meebook en vejledning til ledere, lærere og pædagoger september 2017 Denne vejledning søger at guide ledere og pædagogisk personale til, hvordan arbejdet med elevplaner i Meebook foregår.

Læs mere

Nedenfor kan du læse, hvilke funktioner Aula vil indeholde, og hvordan de overordnet vil fungere.

Nedenfor kan du læse, hvilke funktioner Aula vil indeholde, og hvordan de overordnet vil fungere. 1 Funktioner i Aula I 2019 udrulles Aula til alle landets kommunale folkeskoler, skolefritidsordninger og andre kommunale institutioner under Folkeskoleloven. Aula erstatter som udgangspunkt skolernes

Læs mere

Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra

Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra Ole Windeløv Oversigt Et par gode råd UNI-Login for forældre Integration til bookingsystemer Besked systemet eksterne beskeder SMS fra andre systemer

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse 28. september 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1 Baggrunden for Brugerportalsinitiativet... 2 2 Brugerportalsinitiativet... 3 2.1 Brugerportalsinitiativets hovedelementer...

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

MIMER. En intelligent læringsplatform

MIMER. En intelligent læringsplatform MIMER En intelligent læringsplatform 2 MIMER 01 INTRODUKTION LÆRINGSPLATFORMEN MIMER Mimer er en intelligent læringsløsning, der henvender sig både til elever, forældre, lærere og skolelederne - en fælles

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Brugeradministrationssystemet

Brugeradministrationssystemet NOTAT Den 13. december 2006 Version 1.0 Brugeradministrationssystemet Af Jens Ole Back, Chefkonsulent, Kontoret for teknik og miljø, KL Det fællesoffentlige Partnerskab om Danmarks Miljøportal (Partnerskabet)

Læs mere

Leverandørmøde 20/

Leverandørmøde 20/ Leverandørmøde 20/11-2015 Aino Olsen og Mai-Britt Brun Schor Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Dagsorden 1. Velkomst v. STIL, DG og DE: 9.30-9.35 2. Introduktion til markedsgørelsen,

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

FællesNettet. Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper

FællesNettet. Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper FællesNettet Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper Integrationer Elevplaner og andet til ESDH systemer Varmestyrings- og booking systemer Advisering fra

Læs mere

Nyt i SkoleIntra. Ole Windeløv. Ivar Sund TÆTTERE PÅ

Nyt i SkoleIntra. Ole Windeløv. Ivar Sund TÆTTERE PÅ Nyt i SkoleIntra Ole Windeløv Ivar Sund Vores Vision At skabe et SkoleIntra der er brugervenligt og en fornøjelse at anvende. der gør hverdagen lettere for både lærere, administratorer, forældre og elever.

Læs mere

Retningslinjer for brugen af UCL Apps

Retningslinjer for brugen af UCL Apps Retningslinjer for brugen af UCL Apps Retningslinjerne i dette afsnit gælder brugen af CLOUD-løsningen UCL Apps, som er afgrænset til alene at kunne bruges af UC Lillebælts i forvejen registrerede itbrugere,

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

EasyIQ App Brugermanual IOS devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ App Brugermanual IOS devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ App Brugermanual IOS devices (ipad, iphone og ipod) Indhold Download EasyIQ App en i Appstore... 2 Start og log på EasyIQ App en... 3 Kom i gang med at bruge EasyIQ App en... 4 Udskriv via EasyIQ

Læs mere

Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag

Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag 30. april 2014 KMJ NOTAT Aftale med KMD om udfasning af KMD Sag 1. Om dette notat Dette notat er udarbejdet som orientering til kommunerne og distribueres til alle kommuners lokalt udpegede kontaktperson

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Næste generation Digital Post, 2016 Indhold Indledning... 2 Kap. 1 Formelle rammer... 3 Kap. 2 Vision og formål... 3 Kap. 3 Næste generation

Læs mere

ROLLEKATALOG - BPI BRUGERPORTALSINITIATIVET ROLLEKATALOG BRUGERAKTØRER OG BRUGERROLLER

ROLLEKATALOG - BPI BRUGERPORTALSINITIATIVET ROLLEKATALOG BRUGERAKTØRER OG BRUGERROLLER ROLLEKATALOG BRUGERAKTØRER OG BRUGERROLLER BRUGERPORTALSINITIATIVET ROLLEKATALOG - BPI til brug i folkeskole og dagtilbud Rollekatalog Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning, formål og scope...3

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase Fakta-ark Brugerportalinitiativ Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase 6. oktober 2014 2 INDHOLD 1. ANALYSESPOR 3: FAKTAARK 1: PROCESSER OG FUNKTIONALITET...

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

MoMo giver tid til læring og trivsel

MoMo giver tid til læring og trivsel 2 TID TIL LÆRING OG TRIVSEL MoMo giver tid til læring og trivsel SYSTEMATIC VIL GØRE EN FORSKEL Derfor er MoMo en helt ny og visionær læringsplatform. Med MoMo opfylder vi ikke kun de forventelige krav,

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen?

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? HVORFOR STANDARDER? Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? Nej, men standardisering reducerer den kompleksitet, der er ved at integrere systemer væsentligt. Så i praksis vil

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.23

Nyt i SkoleIntra 5.23 Nyt i SkoleIntra 5.23 Sidst ændret den 12-12-2016 Muligheden for at forældre kan få UNI-Login er udviklet af STIL som en del af Brugerportalsinitiativet. itslearning har lavet en aftale med KOMBIT om at

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere Erstatter vi ikke bare et monopol med et andet? Nej. Vi vil kombinere en række forskellige nye og eksisterende it-løsninger, som hver især kræver flere forskellige

Læs mere