Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet"

Transkript

1 Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet ARKITEKTURPRINCIPPER Hvilke af kommunens it-løsninger tænkes der forandringer i? Hvem er det der sammensætter brugergrupperne? It-løsninger er skalerbare efter formål og der bør være mere præcise krav til dette. Der vil som minimum skulle ske følgende ændringer: Der vil være krav om nye snitflader til administrative systemer på skoleområdet, og dagtilbudsområdet i det omfang kommunen vælger at inddrage dette. SkoleIntra vil blive afløst af Samarbejdsplatformen. Der vil være krav om at anskaffe læringsplatform, såfremt kommunen ikke har dette. Der vil komme nye krav til læringsplatformen. Det gør KLs program for Brugerportalsinitiativet. Krav til skalering af systemer i Brugerportalsinitiativet vil indgå i arbejdet med kravspecifikation. Kunne man forestille sig at stamdata kom fra portalen? Vi savner en mere konkret beskrivelse af hændelsesudveksling mellem komponenterne en konkretisering hvilke typer af hændelser og hvor skal disse hændelser sendes hen og hvorledes kan man som leverandør abonnerer på disse informationer? FORRETNINGSTJENESTER Roadmap for udviklingen af forretningstjenester mv. Hvem har ansvaret herfor beskrivelsen af en længere udviklingsvej? Hvordan gribes dette an? Hvem vil blive inddraget, og hvornår? Hvordan tænkes fysiske læremidler i øvrigt håndteret i sammenhæng med søgning? Det er i modellen tænkt at læringsforløbet kommer fra et eksternt system, hvordan sikres vi adgang for disse? Nej, umiddelbart ikke. Konkretisering af forretningshændelser vil ske i den nærmere specifikation i kravspecifikationsarbejdet. Det gør KLs program for Brugerportalsinitiativet i samarbejde med fællesoffentlige program for Brugerportalsinitiativet med bl.a. STIL. Opgaven med roadmap vil indgå i arbejde med beskrivelse af fremtidig governance for Brugerportalsinitiativet. I det omfang, at de er registreret vil de indgå i søgninger. Søgning bliver behandlet i forbindelse kravspecifikationsarbejdet. Læringsplatformen vil være rammen om, at planlægge, gennemføre og evaluere læringsforløb. Hvor er brugergruppen, frivillige (eksterne samarbejdspartnere)? Murermesteren, idrætsklubberne, museer skal være med. Samarbejdet mellem foreningerne (de eksterne Frivillige tilhører aktøren "eksterne samarbejdspartnere" og vil efter aftale med den pågældende kommune/skole kunne få adgang som bruger på brugerportalen. 1

2 samarbejdspartnere) skal med i modellen og data skal udstilles. Hvordan tænkes det at eksterne i forbindelse med åben skole skal kunne planlægge læringsforløb der kan trækkes direkte ind i læringsportalen? Læringsforløb- Portefølje: Disse skal kunne samarbejde med kommunerne filopbevaringsløsninger. Hvad forstås der ved at lager? Personalet bør i deres planlægning automatisk kunne få stille cloudbaseret løsninger der er knyttet til ins. nummeret via UNIlogin til rådighed. Den enkelte skole skal kunne registrere ressource (tænkt bredt togkort, speciel teknisk udstyr mv.) personale skal kunne anvende i læringsforløbene. Der mangler fællesmål i figuren. Dette er også en del af læringsforløbet. Er ikke enig i at hold/grupper fødes fra de administrative systemer, men genereres på baggrund af de valg medarbejderen/teamet tager i forbindelse med planlægningen af et forløb. Hold/grupper kan derfor ikke overføres denne vej. Fastholder tanken om lektioner ikke en gammel tænkning frem for at tiden der sættes på læringsforløb/aktiviteter er det der bære planen. Det systemet skal kunne klare er at fastsætte evt. bindinger med personale/lokaler/ressourcer i given tidsrum. Er der behov for skemalægningssystemer eller kunne dette klares af læringsplatformen? "Eksterne samarbejdspartnere" skal være oprettet via UNI-login. Eksterne kan være oprettet som bruger med rollen pædagogisk personale og dermed få adgang til læringsportal. Der kan evt. være mulighed for udveksling af læringsforløb, der er registreret med metadata. Læringsforløb-Portefølje indeholder metadata, der peger på selve indholdet, der fx kan være lagret i kommunens/skolens fil-opbevaringsløsning. Der er tale om "at lagre", også forstået som "at registrere oplysninger om." Læringsmål inkluderer Fælles mål (se Mål og Progression). Individuelle læringsmål skal altid have en reference til Fælles Mål. Dynamiske grupper kan håndtere de gruppedannelser, der sker som en del af den løbende afvikling af undervisningen. De mere statiske holdinddelinger fødes fra de administrative systemer. Målet er, at brugerportalen kan understøtte i sammenhængen til det traditionelle skema og samtidig håndtere den aktuelle planlægning i form af plan for dagen. Der vil fortsat være behov for skemalægningssystemer. FÆLLES KRAV Hvilke muligheder har den enkelte kommune for selv at levere data ind i Brugerportalen? Skal det forstås således, at hver aktørgruppe logger på samme login-dashboard, hvorefter dashboarded personaliseres ift. aktørgruppen, eller er der tale om forskellige dashboards i fht. læringsportal, samarbejdsportal m.v.? Kommunen vil være den primære dataleverandør. Derudover vil der komme data fra bl.a. STIL. Der vil være forskellige dashboards, der er målrettet bruger og styret via login. 2

3 Skal denne forstås således at forældre og elever skal have en direkte registreringsmulighed f.eks. med hensyn til fravær? Registreringsopgaven er i dag en lovpligtig opgave som påhviler skolens ledelse og lærere. Nej, brugerportalen peger ikke på behov for ændring af lovgivningen. Er der krav til, at man skal kunne dele Læringsforløb på tværs af organisering (også uden for kommunen) og på tværs af diverse it-løsninger? Hvilke Udpegede snitflader tænkes der på? Hvordan udpeges disse, og hvilke former for snitflader er der tale om? Hvem udpeger disse snitflader? Hvilke administrative systemer tænkes der på? Er det også fx Datavarehuse? Målet er at kunne understøtte deling af læringsforløb under hensyntagen til rettigheder. Skal ske ved registrering og udstilling af metadata. De udpegede standarder i afsnit 8 vil være rammen for dette. I afsnit 8 er der en liste over snitflader Ja, det kan være et datavarehus, der i så fald skal kunne udstille data til den snitflade, der bliver fastlagt i brugerportalen. Persondata MÅLSÆTNINGER OG MÅLBILLEDE Der henvises til intranet og hjemmeside, men det fremgår ikke, hvilke intranet og hjemmesider teksten refererer til; er det fx kommunernes, de eksisterende for skoler og dagtilbud, eller noget man tænker ind i Samarbejdsportalen? Hvordan optræder de forskellige dashboards ift. den generelle kommunikation på hhv. intranet og hjemmesider? Samarbejdsplatformen vil kunne håndtere persondata med tilhørende sikkerhedsniveauer. I forhold til samarbejds- og kommunikationsværktøjer vil det være kommunens afgørelse hvilke sikkerhedsniveau, der bliver knyttet til adgangen til disse og dermed om der kan/må indgå persondata. Det er egne intranet og hjemmeside for den enkelte skole og/eller dagtilbud. Dashboard er en personaliseret indgang til indhold i brugerportalen, der kan tilgås på forskellige platforme. Det kan være personaliseret på et intranet. Hvordan sikrer vi, at data flyder fra folkeskolen til ungdomsuddannelse, så eleverne kan tage deres egen data med når de forlader folkeskolen? Det har ikke indgået i arbejdet. Behovet vil blive vurderet i forbindelse med kravspecifikationsarbejdet. 3

4 Hvad betyder det for brugerportalen at års er med i referencearkitekturen? Hvordan tænker man praktisk at løse denne udfordring. Det kan være en stor udfordring og det kræver igen en grundig beskrivelse af krav til systemerne for at dette krav kan tilgodeses på en fornuftig måde. Hvis kommunerne ikke tager hele dagtilbudsområdet med i løsningen, hvordan sikres det så en sammenhæng imellem evt. andre løsninger og den fælles platform for folkeskolerne. Målet må være en sammenhæng for borgeren, men også for personalet omkring børn/unge især i forbindelse med barnet/den unges overgang. Der refereres i tegningen på side 5 til den fællesoffentlige integrationsplatform som en del af den fælles infrastruktur. Denne del ønskes endvidere yderligere beskrevet. Hvilken rolle har den i forhold til udveksling af data mellem de enkelte komponenter/moduler i den samlede referencearkitektur. Har erfaringer fra tidligere store offentlige itprojekter indgået i overvejelserne vedr. valg af fremgangsmåde i forbindelse med udviklingsdelen? Har man fx overvejet at opdele udviklingsarbejdet i flere iterationer, i stedet for alene at basere sig på en traditionel vandfaldsmodel? Hvordan har man sikret sig, at funktionalitet fra eksisterende systemer (der skal udfases) kan indgå i overgangsperioderne? Brugerportalen omfatter forløb til og med folkeskolen. Pt. omfatter den ikke ungdomsuddannelsen og overgangen til disse. Lige nu er Brugerportalsinitiativet afgrænset til kommunikation mellem dagtilbud og hjem. Den fællesoffentlige integrationsplatform skal styre og overvåge integrationer mellem de 12 nationale itservices og Brugerportalsinitiativet. Den er altså ikke en integrationsplatform i forhold til de kommunale komponenter. Projekterne vil følge respektive projektmodeller hos KOMBIT, STIL og KL. Der bliver lavet en plan for transitionen SIKKERHED [Skal koordineres med materiale fra STIL] Hvem sikrer en fælles brugerstyring, og hvilken brugerstyring og berigelse af data (f.eks. i fht. målgruppestyring og målrettet indhold) er der tænkt ind på det kommunale / forvaltnings-mæssige plan? Hvem skal vedligeholde roller, brugere, relationer? Og hvordan skal det styres? Sikkerhedsløsninger med bl.a. brugerstyring med single sign-on baseret på UNI-Login: Der er lagt op til, at brugerne oprettes i de kommunale administrative systemer og overføres til UNI-Login via webservices. Den konkrete håndtering af roller og rettigheder er stadig under afklaring. Kommunerne skal selv vedligeholde brugerne i de administrative systemer. Data overføres til UNI-Logins infotjeneste via webservices. Forældre skal i videst muligt omfang vedligeholde sig selv. Krav til UNIC password? 6 tegn Password udløb? Nej Password længde? 6 tegn 4

5 Er det tanken at central administrativ personale skal have Uni-Logoin for at logge ind i systemer? Eller vil en normal administrativ konto være gyldig? Hvad er status på forældre login via Uni-login brugerstyringen? Ved sidste møde var det stadig uafklaret Adgang til brugerportalen er baseret på UNI-login. Mulighederne for at koble administrative medarbejderes bruger-id automatisk til UNI-login er ikke afklaret. Der oprettes UNI-Login brugernavn og adgangskode til forældre. Forældre skal i videst muligt omfang administrere sig selv. Den konkrete løsning specificeres i løbet af efteråret 2015 I referencearkitekturen beskrives at brugerstyring håndteres med Uni-login evt. via NemID. Hvordan skal denne sammenhæng forstås? Det kunne med fordel uddybes nærmere Områder af Brugerportalsinitiativet, der kræver 2- faktorsikring kan implementere en udgave af UNI-Login, der kun giver adgang med NemID. Læs mere: I afsnit 3. Fælleskrav til Brugerportalsinitiativet opfatter vi, at der er planer om en udvidelse af UNIlogin med forældre? Er NemID tænkt ind i den forbindelse? Det vil være en fordel, da det vil minimere vedligeholdet for kommunerne og er genkendeligt for forældrene (borgerne). Det kunne med fordel uddybes nærmere. Når dagtilbuddene er med, skal STIL også være klar til, at håndtere UNI-login mht. medarbejdere på 0-6 års området. Hvordan sikres det at kommunikation med karakter af følsom data kun foregår i det rette værktøjer? Hvilket krav stilles der i forhold til datasikkerhed herunder autentifikation/autorisation i forhold til de snitflader der udstilles igennem de forskellige lag i arkitekturen? I forbindelse med Brugerportalsinitiativet mener Odder Kommune, at der i løsningen bør være mulighed for sikker kommunikation med Øvrigt Personale, som er ansat i kommunens administration, uden at brugeren nødvendigvis skal være oprettet i portalen: Erfaringerne viser, at der i skolesammenhæng er behov for et 1-faktorlogin til forældre. Det tilbyder NemID ikke pt. Der oprettes UNI-Login brugernavn og adgangskode til forældre. Forældre skal i videst muligt omfang administrere sig selv. Den konkrete løsning specificeres i løbet af efteråret 2015 UNI-Login til brugere på dagtilbudsområdet er også en del af aftalen om Brugerportalsinitiativet. Samarbejdsplatformen vil kunne håndtere persondata med tilhørende sikkerhedsniveauer. I forhold til samarbejds- og kommunikationsværktøjer vil det være kommunens afgørelse hvilke sikkerhedsniveau, der bliver knyttet til adgangen til disse og dermed om der kan/må indgå persondata. Ja, det forudsætter det. Adgang til brugerportalen er baseret på UNI-login. Mulighederne for at koble administrative medarbejderes bruger-id automatisk til UNI-login er ikke afklaret. 5

6 Jeg forsøger at finde noget omkring kommunikation med Øvrigt personale. Der fremgår flere kommunikationsværktøjer men jeg kan ikke finde muligheden for sikker kommunikation. Årsagen til at jeg spørger er at vi i Odder dagligt mangler mulighed for sikker kommunikation mellem f.eks.: Lærer og Børne-familieafdelingen, forældre og Sundhedsplejen, SSP-medarbejderen og den enkelte elev. Her er barrieren i dag, at øvrigt personale arbejder på kommunens administrative netværk og lærer, pædagoger, forældre og børn arbejder på Skoleeller BørneIntra. Der er ingen kobling mellem de to løsninger. Derfor kan der ikke etableres en hurtig, let og sikker digital dialog. Det ville være snildt hvis der i som minimum kunne udtænkes en tunnel-funktion til krypteret kommunikation med kommunens administration i forbindelse med Brugerportalsinitiativet. Er sikker kommunikation ikke tænkt ind i løsningen eller forudsættes det at Øvrigt personale, på samme måde som i dag, skal være oprettet som bruger i brugerportalen? SNITFLADER Aarhus Kommune efterspørger en nærmere definition af de udpegede snitflader. Bliver udviklet i forbindelse med kravspecifikationsarbejdet. Hvilke tanker har KL gjort sig ift. de tekniske snitflader til kommunernes dokument- og sagsbehandlingssystemer, og hvilke overvejelser har man gjort sig mht. den anvendelsesmæssige snitflade mellem Brugerportalsinitiativet og kommunernes dokument- og sagsbehandlingssystemer? Vil der være åbne integrationer/apier til alle de kommunale administrative systemer på børne- og ungeområdet? a) Hvis ikke, hvilke er så undtaget og hvordan skal leverandørerne forholde sig hertil? b) Hvornår forventes disse standarder at På nuværende tidspunkt er snitflade til ESDH ikke en del af brugerportalsinitiaitivet (samarbejdsplatformen). Kan eventuelt komme på sigt. Som en del af Brugerportalsinitiativet vil indgå et forløb med aftale med leverandørerne af de mest udbredte administrative systemer (fra KMD og IST) om udvikling/levering af snitflader/integrationer med et givet indhold til Samarbejdsplatformen og evt. andre applikationer. Det præcise forløb og indhold er ikke planlagt og aftalt. 6

7 forefindes? c) Hvad vil STIL gøre for at sikre stamdata kan tilgås / indberettes uden at dette fordyrer de enkelte løsninger? Er der tænkt en form for beskedudveksling (fx via Mox) hvor processer i fx et administrativt system udveksle hændelser med processer i dele af brugerportalen? Generelt er det uklart præcist hvordan udveksling mellem de forskellige løsningskomponenter er tiltænkt. Vi savner en mere konkret beskrivelse af data udvekslinger/integrationer mellem de forskellige komponenter/lag i arkitekturen. Helt specifikt står det noget uklart hvilket dataudvekslingsformat og nøjagtigt data indhold der skal udstilles i det enkelte snitflader og hvordan det skal udstilles af udbyderne? STANDARDER Informationsmodellen vil i nogle tilfælde kunne gøre det ud for en standard for informationsudvekslingen. Hvordan tænkes det håndteret / implementeret? Er der en minimal/default implementering af standarderne danlom, LTI og Common Cartridge? Specielt CC indeholder struktur til at beskrive en del forskellige ting der går ud over selve beskrivelsen af læringsforløbet og dets ressourcer. Der synes at være et dilemma i det forhold at vi på nuværende tidspunkt laver en række definitioner og standarder mens vi ved at markedet vil udvikle sig markant de næste par år. Der er således overvejende sandsynlighed for at de standarder der bliver dannet bliver utidssvarende efter ganske kort tid. Der vil derfor formentligt blive behov for opdaterede og reviderede versioner af de forskellige standarder fremadrettet. Hvordan vil STIL konkret forholde sig til videreudvikling og forbedringer af de standarder og definitioner til brugerportalsinitiativet således de forbliver tidssvarende og brugbare i et marked der udvikler sig markant over de næste par år? SYSTEMLANDSKAB Fildeling og -lagring kan være opdelt på forskellige typer af tjenester afhængig af 12 dokumenttypen og formålet. Bør data fra læringsforløb og slutprodukt ikke gemmes samme sted? Vil være mindre overskuelig hvis placering spredes. Brugerportalinitiativer skal kunne understøtte håndtering af beskeder. Anvendelsen af beskeder bliver fastlagt i forbindelse med kravspecifikation af de enkelte løsningselementer. På nuværende tidspunkt er snitfladerne identificeret. Den nærmere specifikation vil ske i kravspecifikationsarbejdet og i arbejdet med profilering af standarder. Programmet vurderer ikke, at der er grundlag for at foretage en yderligere standardisering med henblik på informationsudveksling af elevplanen. Der pågår et videre arbejde i programmet med profilering af standarderne til danske forhold. KL og STIL vil etablere en governance for standardene i relation til brugerportalinitiatier, der bl.a. vil have til opgave at vedligeholde standarderne så de kan følge udviklingen i en passende takt. Brugerportalen vil have håndtering af metadata om produkter og resultater fra læringsforløb. Lagringen af produkter og resultater er relateret til læringsplatformen og eventuelt fillagringstjenester, som begge bliver kommunale systemvalg. 7

8 Samarbejds- og kommunikationsværktøjer Formål: Lagring af filer, der ikke kan placeres i andre applikationer, og som skal kunne deles mellem applikationer og brugere. Betyder det at alt der kan placeres i andre systemer skal ikke gemmes i samarbejds- og kommunikationsværktøjerne? Besked Side 37:.. En påmindelse (notifikation) om en opgave, en aftale, en hændelse, der er sket. Den fremsendes via gruppen, SMS eller . Hvad er tænkningen bag et SMS-modul; hvem kommer til at stå for det økonomiske vedr. denne funktion Det fremgår af den fælleskommunale samarbejdsplatform at BESKED er en del af denne. I samarbejds- og kommunikationsværktøjerne fremgår MAIL OG SMS. a) Hvad er forskellen på hhv. BESKED og MAIL OG SMS? Både teknisk og i dagligdags brug (semantisk) er der behov for en forklaring. b) Hvornår kan STIL offentliggøre en standard, som leverandørerne kan forholde sig til? Placeringen for lagring af resultater vil afhænge af løsningen til det enkelte læremiddel. Kommunerne bør sikre sig, at læremidler kan gemme relevante resultater i fildelingstjenester og som minimum metadata om resultater og produkter. Der er ikke taget stilling til om besked skal ske via SMS, eller andre metoder. Den valgte metode vil være en del af samarbejdsplatformen og derfor også indgå iden betalingsmodel, der er for denne. Se endvidere nedenstående spørgsmål/svar. Referencearkitekturen for Brugerportalsinitiativet har en to delt funktionalitet. 1. BESKED, der er en funktion i den fælles løsning til Samarbejdsplatform med kommunikation med tekstbeskeder og eventuelt vedhæftede filer eller links, der kan sendes mellem brugere, der er registreret i Brugerportalsinitiativet. 2. MAIL og SMS er kommunikation med tekstbeskeder og eventuelt vedhæftede filer eller link via kommunens og brugernes egne tjenester og klienter og som kan have udvidet funktionalitet og muliggøre sammenhæng til skolen/kommunens fælles mail klient. Side 38:.. Kommunikation med tekstbeskeder og eventuelt vedhæftede filer eller link via kommunens og brugernes egne tjenester og klienter. Fra STIL s side er der ingen planer om at udfase SkoleKom. Hvilke mailsystemer der anvendes lokalt er et anliggende for den enkelte kommune. Det fremgår af det øvrige materiale, at den nuværende mail og kalender-service SkoleKom udfases. Der savnes en beskrivelse af hvordan disse services skal erstattes. Er det tanken at lærere, pædagoger, forældre og elever skal angive en (tilfældig) personlig /kalender tjeneste i deres profil fx gmail? Eller at kommunerne hver især skal etablere en fælles /kalender tjeneste, som kan/skal anvendes? 8

9 Hvorledes tages der stilling til den fælleskommunale rammearkitktur. Altså i hvor høj grad tænker man at brugerportalsinitiativet skal hænge sammen med disse støttesystemer eller om der laves andre støttesystemer. Integration til serviceplatformen er dog nævnt specifikt som datakilde. Og Klassifikation er nævnt som er særligt problemområde fordi denne ikke vil være tilgængelig tidligt nok. Hvad tænkes der når der skrives vidensportaler? Er det ikke dette læringsplatformen skal sikre, altså vidensdelingen af læringsforløb der sikre at man kan blive inspireret til forløb med læring? Rammearkitektur og støttesystemer indgår i arbejdet med kravspecifikation og Brugerportalsinitiativet arbejder inden for rammerne af dette. UVM's og andres vidensportaler. Vi læser materialet vedr. samarbejdsplatformen således at det ikke blot handler om at vælge Office365 eller Google Apps. Kan det bekræftes at dette er tilfældet? Ja, Samarbejdsplatformen skal være kommunernes fælles og officielle digitale kanal (logo/ansigt) til brugere og medarbejdere. En teknisk platform med UNI-Login (evt. via NemID) til styring af brugeradgang og roller, der tilbyder forskellige brugergrænseflader og adgang til et sæt af forretningsbyggeblokke i Brugerportalsinitiativet, således at de kan fungere i sammenhæng og samspil. Det fremgår af den fælleskommunale samarbejdsplatform at SØGNING er en del af denne. Der er dog en væsentlig mængde data i både læringsplatform, samarbejds- og kommunikationsværktøjer samt de kommunale administrative systemer som ikke umiddelbart er struktureret, beriget med metadata eller indekseret til at indgå i komplekse søgninger. Kan det konkretisere hvad denne funktion reelt forventes at kunne søge efter? Søgning fra samarbejdsplatform vil blive nærmere specificeret i forbindelse med kravspecifikationen og vil bl.a. indeholde overvejelse som emner i spørgsmålet. Den endelige specifikation vil afspejle, hvad KL/KOMBIT vurderer vil være realistisk at realisere inden for rammerne af Brugerportalsinitiativet. Det er en god ting, at kommunerne kan bruge kommunernes egne løsninger, men hvordan tænkes fildeling håndteret ift. fx GAfE / MSO 365? Fildeling og -lagring kan være opdelt på forskellige typer af tjenester afhængig af dokumenttypen og formålet. Er nærmere beskrevet i referencearkitekturens afsnit 6. Hvordan og hvorledes kan andre brugere tilgå data i systemet og at dele af samarbejdet mellem fagområderne kan organiseres i portalen. Her tænker vi først og fremmest på PPR folk Psykologer, sprogkoordinatorer, Socialrådgivere, talehørepædagoger. Brugerportalsinitiativet vil kunne understøtte kommunikation mellem fx hjem, skole og fagområder under hensyntagen til at det rette sikkerhedsniveau er understøttet. Brugerportalsinitiativet vil ikke understøtte tværgående arbejdsprocesser og datahåndtering, hvor fagområdet er involveret. 9

10 Hvilke(-n) bruger er i fokus for initiativet? De beslutninger der er truffet tyder ikke på, at det er brugerne (eleverne/forældre) der er tænkt på, men STIL og behovet for at det er skolereformen, der går forrest. Hvem skal betale for snitflader mellem de eksisterende systemer og portalen? Hvornår vil krav, der kan anvendes i udbud til snitflader til portalen være klar? Bruger kan kun tilgå vores produkter via et link på brugerportalen til vores løsninger? De brugere, der angivet som aktører. Kommunerne betaler selv for nye/tilrettede snitflader i egne systemer. Formodentlig primo Bruger vil også kunne tilgå applikation direkte og med login. 10

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase Fakta-ark Brugerportalinitiativ Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase 6. oktober 2014 2 INDHOLD 1. ANALYSESPOR 3: FAKTAARK 1: PROCESSER OG FUNKTIONALITET...

Læs mere

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen FÆLLES BRUGERPORTAL Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com Implement Consulting

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse)

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse) Bilag 3: Udkast til fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet, version 0.4 (Bilag til dagsordenspunkt 4: Fælles rammearkitektur på skoleområdet) KL og UVM Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10.

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10. D A G S ORDEN Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Lokale S-10 Der vil være morgenmad fra 09.30 og det ordinære

Læs mere

Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi

Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi Dokumentet beskriver den fremtidige strategi for anvendelse af ESDH (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering). Det omfatter ESDH-systemet og fagsystemer med ESDH-funktionalitet

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE il Århus Kommune, Socialforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Rambøll Olof

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse blandt interessenter vedrørende Den fælleskommunale rammearkitektur med henblik på at identificere tiltag, der kan styrke rammearkitekturen.

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere