Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet"

Transkript

1 Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet ARKITEKTURPRINCIPPER Hvilke af kommunens it-løsninger tænkes der forandringer i? Hvem er det der sammensætter brugergrupperne? It-løsninger er skalerbare efter formål og der bør være mere præcise krav til dette. Der vil som minimum skulle ske følgende ændringer: Der vil være krav om nye snitflader til administrative systemer på skoleområdet, og dagtilbudsområdet i det omfang kommunen vælger at inddrage dette. SkoleIntra vil blive afløst af Samarbejdsplatformen. Der vil være krav om at anskaffe læringsplatform, såfremt kommunen ikke har dette. Der vil komme nye krav til læringsplatformen. Det gør KLs program for Brugerportalsinitiativet. Krav til skalering af systemer i Brugerportalsinitiativet vil indgå i arbejdet med kravspecifikation. Kunne man forestille sig at stamdata kom fra portalen? Vi savner en mere konkret beskrivelse af hændelsesudveksling mellem komponenterne en konkretisering hvilke typer af hændelser og hvor skal disse hændelser sendes hen og hvorledes kan man som leverandør abonnerer på disse informationer? FORRETNINGSTJENESTER Roadmap for udviklingen af forretningstjenester mv. Hvem har ansvaret herfor beskrivelsen af en længere udviklingsvej? Hvordan gribes dette an? Hvem vil blive inddraget, og hvornår? Hvordan tænkes fysiske læremidler i øvrigt håndteret i sammenhæng med søgning? Det er i modellen tænkt at læringsforløbet kommer fra et eksternt system, hvordan sikres vi adgang for disse? Nej, umiddelbart ikke. Konkretisering af forretningshændelser vil ske i den nærmere specifikation i kravspecifikationsarbejdet. Det gør KLs program for Brugerportalsinitiativet i samarbejde med fællesoffentlige program for Brugerportalsinitiativet med bl.a. STIL. Opgaven med roadmap vil indgå i arbejde med beskrivelse af fremtidig governance for Brugerportalsinitiativet. I det omfang, at de er registreret vil de indgå i søgninger. Søgning bliver behandlet i forbindelse kravspecifikationsarbejdet. Læringsplatformen vil være rammen om, at planlægge, gennemføre og evaluere læringsforløb. Hvor er brugergruppen, frivillige (eksterne samarbejdspartnere)? Murermesteren, idrætsklubberne, museer skal være med. Samarbejdet mellem foreningerne (de eksterne Frivillige tilhører aktøren "eksterne samarbejdspartnere" og vil efter aftale med den pågældende kommune/skole kunne få adgang som bruger på brugerportalen. 1

2 samarbejdspartnere) skal med i modellen og data skal udstilles. Hvordan tænkes det at eksterne i forbindelse med åben skole skal kunne planlægge læringsforløb der kan trækkes direkte ind i læringsportalen? Læringsforløb- Portefølje: Disse skal kunne samarbejde med kommunerne filopbevaringsløsninger. Hvad forstås der ved at lager? Personalet bør i deres planlægning automatisk kunne få stille cloudbaseret løsninger der er knyttet til ins. nummeret via UNIlogin til rådighed. Den enkelte skole skal kunne registrere ressource (tænkt bredt togkort, speciel teknisk udstyr mv.) personale skal kunne anvende i læringsforløbene. Der mangler fællesmål i figuren. Dette er også en del af læringsforløbet. Er ikke enig i at hold/grupper fødes fra de administrative systemer, men genereres på baggrund af de valg medarbejderen/teamet tager i forbindelse med planlægningen af et forløb. Hold/grupper kan derfor ikke overføres denne vej. Fastholder tanken om lektioner ikke en gammel tænkning frem for at tiden der sættes på læringsforløb/aktiviteter er det der bære planen. Det systemet skal kunne klare er at fastsætte evt. bindinger med personale/lokaler/ressourcer i given tidsrum. Er der behov for skemalægningssystemer eller kunne dette klares af læringsplatformen? "Eksterne samarbejdspartnere" skal være oprettet via UNI-login. Eksterne kan være oprettet som bruger med rollen pædagogisk personale og dermed få adgang til læringsportal. Der kan evt. være mulighed for udveksling af læringsforløb, der er registreret med metadata. Læringsforløb-Portefølje indeholder metadata, der peger på selve indholdet, der fx kan være lagret i kommunens/skolens fil-opbevaringsløsning. Der er tale om "at lagre", også forstået som "at registrere oplysninger om." Læringsmål inkluderer Fælles mål (se Mål og Progression). Individuelle læringsmål skal altid have en reference til Fælles Mål. Dynamiske grupper kan håndtere de gruppedannelser, der sker som en del af den løbende afvikling af undervisningen. De mere statiske holdinddelinger fødes fra de administrative systemer. Målet er, at brugerportalen kan understøtte i sammenhængen til det traditionelle skema og samtidig håndtere den aktuelle planlægning i form af plan for dagen. Der vil fortsat være behov for skemalægningssystemer. FÆLLES KRAV Hvilke muligheder har den enkelte kommune for selv at levere data ind i Brugerportalen? Skal det forstås således, at hver aktørgruppe logger på samme login-dashboard, hvorefter dashboarded personaliseres ift. aktørgruppen, eller er der tale om forskellige dashboards i fht. læringsportal, samarbejdsportal m.v.? Kommunen vil være den primære dataleverandør. Derudover vil der komme data fra bl.a. STIL. Der vil være forskellige dashboards, der er målrettet bruger og styret via login. 2

3 Skal denne forstås således at forældre og elever skal have en direkte registreringsmulighed f.eks. med hensyn til fravær? Registreringsopgaven er i dag en lovpligtig opgave som påhviler skolens ledelse og lærere. Nej, brugerportalen peger ikke på behov for ændring af lovgivningen. Er der krav til, at man skal kunne dele Læringsforløb på tværs af organisering (også uden for kommunen) og på tværs af diverse it-løsninger? Hvilke Udpegede snitflader tænkes der på? Hvordan udpeges disse, og hvilke former for snitflader er der tale om? Hvem udpeger disse snitflader? Hvilke administrative systemer tænkes der på? Er det også fx Datavarehuse? Målet er at kunne understøtte deling af læringsforløb under hensyntagen til rettigheder. Skal ske ved registrering og udstilling af metadata. De udpegede standarder i afsnit 8 vil være rammen for dette. I afsnit 8 er der en liste over snitflader Ja, det kan være et datavarehus, der i så fald skal kunne udstille data til den snitflade, der bliver fastlagt i brugerportalen. Persondata MÅLSÆTNINGER OG MÅLBILLEDE Der henvises til intranet og hjemmeside, men det fremgår ikke, hvilke intranet og hjemmesider teksten refererer til; er det fx kommunernes, de eksisterende for skoler og dagtilbud, eller noget man tænker ind i Samarbejdsportalen? Hvordan optræder de forskellige dashboards ift. den generelle kommunikation på hhv. intranet og hjemmesider? Samarbejdsplatformen vil kunne håndtere persondata med tilhørende sikkerhedsniveauer. I forhold til samarbejds- og kommunikationsværktøjer vil det være kommunens afgørelse hvilke sikkerhedsniveau, der bliver knyttet til adgangen til disse og dermed om der kan/må indgå persondata. Det er egne intranet og hjemmeside for den enkelte skole og/eller dagtilbud. Dashboard er en personaliseret indgang til indhold i brugerportalen, der kan tilgås på forskellige platforme. Det kan være personaliseret på et intranet. Hvordan sikrer vi, at data flyder fra folkeskolen til ungdomsuddannelse, så eleverne kan tage deres egen data med når de forlader folkeskolen? Det har ikke indgået i arbejdet. Behovet vil blive vurderet i forbindelse med kravspecifikationsarbejdet. 3

4 Hvad betyder det for brugerportalen at års er med i referencearkitekturen? Hvordan tænker man praktisk at løse denne udfordring. Det kan være en stor udfordring og det kræver igen en grundig beskrivelse af krav til systemerne for at dette krav kan tilgodeses på en fornuftig måde. Hvis kommunerne ikke tager hele dagtilbudsområdet med i løsningen, hvordan sikres det så en sammenhæng imellem evt. andre løsninger og den fælles platform for folkeskolerne. Målet må være en sammenhæng for borgeren, men også for personalet omkring børn/unge især i forbindelse med barnet/den unges overgang. Der refereres i tegningen på side 5 til den fællesoffentlige integrationsplatform som en del af den fælles infrastruktur. Denne del ønskes endvidere yderligere beskrevet. Hvilken rolle har den i forhold til udveksling af data mellem de enkelte komponenter/moduler i den samlede referencearkitektur. Har erfaringer fra tidligere store offentlige itprojekter indgået i overvejelserne vedr. valg af fremgangsmåde i forbindelse med udviklingsdelen? Har man fx overvejet at opdele udviklingsarbejdet i flere iterationer, i stedet for alene at basere sig på en traditionel vandfaldsmodel? Hvordan har man sikret sig, at funktionalitet fra eksisterende systemer (der skal udfases) kan indgå i overgangsperioderne? Brugerportalen omfatter forløb til og med folkeskolen. Pt. omfatter den ikke ungdomsuddannelsen og overgangen til disse. Lige nu er Brugerportalsinitiativet afgrænset til kommunikation mellem dagtilbud og hjem. Den fællesoffentlige integrationsplatform skal styre og overvåge integrationer mellem de 12 nationale itservices og Brugerportalsinitiativet. Den er altså ikke en integrationsplatform i forhold til de kommunale komponenter. Projekterne vil følge respektive projektmodeller hos KOMBIT, STIL og KL. Der bliver lavet en plan for transitionen SIKKERHED [Skal koordineres med materiale fra STIL] Hvem sikrer en fælles brugerstyring, og hvilken brugerstyring og berigelse af data (f.eks. i fht. målgruppestyring og målrettet indhold) er der tænkt ind på det kommunale / forvaltnings-mæssige plan? Hvem skal vedligeholde roller, brugere, relationer? Og hvordan skal det styres? Sikkerhedsløsninger med bl.a. brugerstyring med single sign-on baseret på UNI-Login: Der er lagt op til, at brugerne oprettes i de kommunale administrative systemer og overføres til UNI-Login via webservices. Den konkrete håndtering af roller og rettigheder er stadig under afklaring. Kommunerne skal selv vedligeholde brugerne i de administrative systemer. Data overføres til UNI-Logins infotjeneste via webservices. Forældre skal i videst muligt omfang vedligeholde sig selv. Krav til UNIC password? 6 tegn Password udløb? Nej Password længde? 6 tegn 4

5 Er det tanken at central administrativ personale skal have Uni-Logoin for at logge ind i systemer? Eller vil en normal administrativ konto være gyldig? Hvad er status på forældre login via Uni-login brugerstyringen? Ved sidste møde var det stadig uafklaret Adgang til brugerportalen er baseret på UNI-login. Mulighederne for at koble administrative medarbejderes bruger-id automatisk til UNI-login er ikke afklaret. Der oprettes UNI-Login brugernavn og adgangskode til forældre. Forældre skal i videst muligt omfang administrere sig selv. Den konkrete løsning specificeres i løbet af efteråret 2015 I referencearkitekturen beskrives at brugerstyring håndteres med Uni-login evt. via NemID. Hvordan skal denne sammenhæng forstås? Det kunne med fordel uddybes nærmere Områder af Brugerportalsinitiativet, der kræver 2- faktorsikring kan implementere en udgave af UNI-Login, der kun giver adgang med NemID. Læs mere: I afsnit 3. Fælleskrav til Brugerportalsinitiativet opfatter vi, at der er planer om en udvidelse af UNIlogin med forældre? Er NemID tænkt ind i den forbindelse? Det vil være en fordel, da det vil minimere vedligeholdet for kommunerne og er genkendeligt for forældrene (borgerne). Det kunne med fordel uddybes nærmere. Når dagtilbuddene er med, skal STIL også være klar til, at håndtere UNI-login mht. medarbejdere på 0-6 års området. Hvordan sikres det at kommunikation med karakter af følsom data kun foregår i det rette værktøjer? Hvilket krav stilles der i forhold til datasikkerhed herunder autentifikation/autorisation i forhold til de snitflader der udstilles igennem de forskellige lag i arkitekturen? I forbindelse med Brugerportalsinitiativet mener Odder Kommune, at der i løsningen bør være mulighed for sikker kommunikation med Øvrigt Personale, som er ansat i kommunens administration, uden at brugeren nødvendigvis skal være oprettet i portalen: Erfaringerne viser, at der i skolesammenhæng er behov for et 1-faktorlogin til forældre. Det tilbyder NemID ikke pt. Der oprettes UNI-Login brugernavn og adgangskode til forældre. Forældre skal i videst muligt omfang administrere sig selv. Den konkrete løsning specificeres i løbet af efteråret 2015 UNI-Login til brugere på dagtilbudsområdet er også en del af aftalen om Brugerportalsinitiativet. Samarbejdsplatformen vil kunne håndtere persondata med tilhørende sikkerhedsniveauer. I forhold til samarbejds- og kommunikationsværktøjer vil det være kommunens afgørelse hvilke sikkerhedsniveau, der bliver knyttet til adgangen til disse og dermed om der kan/må indgå persondata. Ja, det forudsætter det. Adgang til brugerportalen er baseret på UNI-login. Mulighederne for at koble administrative medarbejderes bruger-id automatisk til UNI-login er ikke afklaret. 5

6 Jeg forsøger at finde noget omkring kommunikation med Øvrigt personale. Der fremgår flere kommunikationsværktøjer men jeg kan ikke finde muligheden for sikker kommunikation. Årsagen til at jeg spørger er at vi i Odder dagligt mangler mulighed for sikker kommunikation mellem f.eks.: Lærer og Børne-familieafdelingen, forældre og Sundhedsplejen, SSP-medarbejderen og den enkelte elev. Her er barrieren i dag, at øvrigt personale arbejder på kommunens administrative netværk og lærer, pædagoger, forældre og børn arbejder på Skoleeller BørneIntra. Der er ingen kobling mellem de to løsninger. Derfor kan der ikke etableres en hurtig, let og sikker digital dialog. Det ville være snildt hvis der i som minimum kunne udtænkes en tunnel-funktion til krypteret kommunikation med kommunens administration i forbindelse med Brugerportalsinitiativet. Er sikker kommunikation ikke tænkt ind i løsningen eller forudsættes det at Øvrigt personale, på samme måde som i dag, skal være oprettet som bruger i brugerportalen? SNITFLADER Aarhus Kommune efterspørger en nærmere definition af de udpegede snitflader. Bliver udviklet i forbindelse med kravspecifikationsarbejdet. Hvilke tanker har KL gjort sig ift. de tekniske snitflader til kommunernes dokument- og sagsbehandlingssystemer, og hvilke overvejelser har man gjort sig mht. den anvendelsesmæssige snitflade mellem Brugerportalsinitiativet og kommunernes dokument- og sagsbehandlingssystemer? Vil der være åbne integrationer/apier til alle de kommunale administrative systemer på børne- og ungeområdet? a) Hvis ikke, hvilke er så undtaget og hvordan skal leverandørerne forholde sig hertil? b) Hvornår forventes disse standarder at På nuværende tidspunkt er snitflade til ESDH ikke en del af brugerportalsinitiaitivet (samarbejdsplatformen). Kan eventuelt komme på sigt. Som en del af Brugerportalsinitiativet vil indgå et forløb med aftale med leverandørerne af de mest udbredte administrative systemer (fra KMD og IST) om udvikling/levering af snitflader/integrationer med et givet indhold til Samarbejdsplatformen og evt. andre applikationer. Det præcise forløb og indhold er ikke planlagt og aftalt. 6

7 forefindes? c) Hvad vil STIL gøre for at sikre stamdata kan tilgås / indberettes uden at dette fordyrer de enkelte løsninger? Er der tænkt en form for beskedudveksling (fx via Mox) hvor processer i fx et administrativt system udveksle hændelser med processer i dele af brugerportalen? Generelt er det uklart præcist hvordan udveksling mellem de forskellige løsningskomponenter er tiltænkt. Vi savner en mere konkret beskrivelse af data udvekslinger/integrationer mellem de forskellige komponenter/lag i arkitekturen. Helt specifikt står det noget uklart hvilket dataudvekslingsformat og nøjagtigt data indhold der skal udstilles i det enkelte snitflader og hvordan det skal udstilles af udbyderne? STANDARDER Informationsmodellen vil i nogle tilfælde kunne gøre det ud for en standard for informationsudvekslingen. Hvordan tænkes det håndteret / implementeret? Er der en minimal/default implementering af standarderne danlom, LTI og Common Cartridge? Specielt CC indeholder struktur til at beskrive en del forskellige ting der går ud over selve beskrivelsen af læringsforløbet og dets ressourcer. Der synes at være et dilemma i det forhold at vi på nuværende tidspunkt laver en række definitioner og standarder mens vi ved at markedet vil udvikle sig markant de næste par år. Der er således overvejende sandsynlighed for at de standarder der bliver dannet bliver utidssvarende efter ganske kort tid. Der vil derfor formentligt blive behov for opdaterede og reviderede versioner af de forskellige standarder fremadrettet. Hvordan vil STIL konkret forholde sig til videreudvikling og forbedringer af de standarder og definitioner til brugerportalsinitiativet således de forbliver tidssvarende og brugbare i et marked der udvikler sig markant over de næste par år? SYSTEMLANDSKAB Fildeling og -lagring kan være opdelt på forskellige typer af tjenester afhængig af 12 dokumenttypen og formålet. Bør data fra læringsforløb og slutprodukt ikke gemmes samme sted? Vil være mindre overskuelig hvis placering spredes. Brugerportalinitiativer skal kunne understøtte håndtering af beskeder. Anvendelsen af beskeder bliver fastlagt i forbindelse med kravspecifikation af de enkelte løsningselementer. På nuværende tidspunkt er snitfladerne identificeret. Den nærmere specifikation vil ske i kravspecifikationsarbejdet og i arbejdet med profilering af standarder. Programmet vurderer ikke, at der er grundlag for at foretage en yderligere standardisering med henblik på informationsudveksling af elevplanen. Der pågår et videre arbejde i programmet med profilering af standarderne til danske forhold. KL og STIL vil etablere en governance for standardene i relation til brugerportalinitiatier, der bl.a. vil have til opgave at vedligeholde standarderne så de kan følge udviklingen i en passende takt. Brugerportalen vil have håndtering af metadata om produkter og resultater fra læringsforløb. Lagringen af produkter og resultater er relateret til læringsplatformen og eventuelt fillagringstjenester, som begge bliver kommunale systemvalg. 7

8 Samarbejds- og kommunikationsværktøjer Formål: Lagring af filer, der ikke kan placeres i andre applikationer, og som skal kunne deles mellem applikationer og brugere. Betyder det at alt der kan placeres i andre systemer skal ikke gemmes i samarbejds- og kommunikationsværktøjerne? Besked Side 37:.. En påmindelse (notifikation) om en opgave, en aftale, en hændelse, der er sket. Den fremsendes via gruppen, SMS eller . Hvad er tænkningen bag et SMS-modul; hvem kommer til at stå for det økonomiske vedr. denne funktion Det fremgår af den fælleskommunale samarbejdsplatform at BESKED er en del af denne. I samarbejds- og kommunikationsværktøjerne fremgår MAIL OG SMS. a) Hvad er forskellen på hhv. BESKED og MAIL OG SMS? Både teknisk og i dagligdags brug (semantisk) er der behov for en forklaring. b) Hvornår kan STIL offentliggøre en standard, som leverandørerne kan forholde sig til? Placeringen for lagring af resultater vil afhænge af løsningen til det enkelte læremiddel. Kommunerne bør sikre sig, at læremidler kan gemme relevante resultater i fildelingstjenester og som minimum metadata om resultater og produkter. Der er ikke taget stilling til om besked skal ske via SMS, eller andre metoder. Den valgte metode vil være en del af samarbejdsplatformen og derfor også indgå iden betalingsmodel, der er for denne. Se endvidere nedenstående spørgsmål/svar. Referencearkitekturen for Brugerportalsinitiativet har en to delt funktionalitet. 1. BESKED, der er en funktion i den fælles løsning til Samarbejdsplatform med kommunikation med tekstbeskeder og eventuelt vedhæftede filer eller links, der kan sendes mellem brugere, der er registreret i Brugerportalsinitiativet. 2. MAIL og SMS er kommunikation med tekstbeskeder og eventuelt vedhæftede filer eller link via kommunens og brugernes egne tjenester og klienter og som kan have udvidet funktionalitet og muliggøre sammenhæng til skolen/kommunens fælles mail klient. Side 38:.. Kommunikation med tekstbeskeder og eventuelt vedhæftede filer eller link via kommunens og brugernes egne tjenester og klienter. Fra STIL s side er der ingen planer om at udfase SkoleKom. Hvilke mailsystemer der anvendes lokalt er et anliggende for den enkelte kommune. Det fremgår af det øvrige materiale, at den nuværende mail og kalender-service SkoleKom udfases. Der savnes en beskrivelse af hvordan disse services skal erstattes. Er det tanken at lærere, pædagoger, forældre og elever skal angive en (tilfældig) personlig /kalender tjeneste i deres profil fx gmail? Eller at kommunerne hver især skal etablere en fælles /kalender tjeneste, som kan/skal anvendes? 8

9 Hvorledes tages der stilling til den fælleskommunale rammearkitktur. Altså i hvor høj grad tænker man at brugerportalsinitiativet skal hænge sammen med disse støttesystemer eller om der laves andre støttesystemer. Integration til serviceplatformen er dog nævnt specifikt som datakilde. Og Klassifikation er nævnt som er særligt problemområde fordi denne ikke vil være tilgængelig tidligt nok. Hvad tænkes der når der skrives vidensportaler? Er det ikke dette læringsplatformen skal sikre, altså vidensdelingen af læringsforløb der sikre at man kan blive inspireret til forløb med læring? Rammearkitektur og støttesystemer indgår i arbejdet med kravspecifikation og Brugerportalsinitiativet arbejder inden for rammerne af dette. UVM's og andres vidensportaler. Vi læser materialet vedr. samarbejdsplatformen således at det ikke blot handler om at vælge Office365 eller Google Apps. Kan det bekræftes at dette er tilfældet? Ja, Samarbejdsplatformen skal være kommunernes fælles og officielle digitale kanal (logo/ansigt) til brugere og medarbejdere. En teknisk platform med UNI-Login (evt. via NemID) til styring af brugeradgang og roller, der tilbyder forskellige brugergrænseflader og adgang til et sæt af forretningsbyggeblokke i Brugerportalsinitiativet, således at de kan fungere i sammenhæng og samspil. Det fremgår af den fælleskommunale samarbejdsplatform at SØGNING er en del af denne. Der er dog en væsentlig mængde data i både læringsplatform, samarbejds- og kommunikationsværktøjer samt de kommunale administrative systemer som ikke umiddelbart er struktureret, beriget med metadata eller indekseret til at indgå i komplekse søgninger. Kan det konkretisere hvad denne funktion reelt forventes at kunne søge efter? Søgning fra samarbejdsplatform vil blive nærmere specificeret i forbindelse med kravspecifikationen og vil bl.a. indeholde overvejelse som emner i spørgsmålet. Den endelige specifikation vil afspejle, hvad KL/KOMBIT vurderer vil være realistisk at realisere inden for rammerne af Brugerportalsinitiativet. Det er en god ting, at kommunerne kan bruge kommunernes egne løsninger, men hvordan tænkes fildeling håndteret ift. fx GAfE / MSO 365? Fildeling og -lagring kan være opdelt på forskellige typer af tjenester afhængig af dokumenttypen og formålet. Er nærmere beskrevet i referencearkitekturens afsnit 6. Hvordan og hvorledes kan andre brugere tilgå data i systemet og at dele af samarbejdet mellem fagområderne kan organiseres i portalen. Her tænker vi først og fremmest på PPR folk Psykologer, sprogkoordinatorer, Socialrådgivere, talehørepædagoger. Brugerportalsinitiativet vil kunne understøtte kommunikation mellem fx hjem, skole og fagområder under hensyntagen til at det rette sikkerhedsniveau er understøttet. Brugerportalsinitiativet vil ikke understøtte tværgående arbejdsprocesser og datahåndtering, hvor fagområdet er involveret. 9

10 Hvilke(-n) bruger er i fokus for initiativet? De beslutninger der er truffet tyder ikke på, at det er brugerne (eleverne/forældre) der er tænkt på, men STIL og behovet for at det er skolereformen, der går forrest. Hvem skal betale for snitflader mellem de eksisterende systemer og portalen? Hvornår vil krav, der kan anvendes i udbud til snitflader til portalen være klar? Bruger kan kun tilgå vores produkter via et link på brugerportalen til vores løsninger? De brugere, der angivet som aktører. Kommunerne betaler selv for nye/tilrettede snitflader i egne systemer. Formodentlig primo Bruger vil også kunne tilgå applikation direkte og med login. 10

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Input til kravspecifikationsarbejdet

Input til kravspecifikationsarbejdet Opfølgning på høring af referencearkitektur for de kommunale anskaffelser i Brugerportalsinitiativet, Juli 2015 Input til kravspecifikationsarbejdet I forbindelse med høringen af referencearkitekturen

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

EasyIQ App Brugermanual IOS devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ App Brugermanual IOS devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ App Brugermanual IOS devices (ipad, iphone og ipod) Indhold Download EasyIQ App en i Appstore... 2 Start og log på EasyIQ App en... 3 Kom i gang med at bruge EasyIQ App en... 4 Udskriv via EasyIQ

Læs mere

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase Fakta-ark Brugerportalinitiativ Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase 6. oktober 2014 2 INDHOLD 1. ANALYSESPOR 3: FAKTAARK 1: PROCESSER OG FUNKTIONALITET...

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Retningslinjer for brugen af UCL Apps

Retningslinjer for brugen af UCL Apps Retningslinjer for brugen af UCL Apps Retningslinjerne i dette afsnit gælder brugen af CLOUD-løsningen UCL Apps, som er afgrænset til alene at kunne bruges af UC Lillebælts i forvejen registrerede itbrugere,

Læs mere

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10.

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10. D A G S ORDEN Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Lokale S-10 Der vil være morgenmad fra 09.30 og det ordinære

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet.

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. Præsentation af UNIwise og WISEflow - 2014 Hvad efterspørges? En fælles løsning til digital eksamen Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. En løsning

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer KL/Kombit og Kommunerne hvad er Kombit? KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, hvis forretningsområde er kommunal it og digitalisering. KOMBIT bestiller

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Formål og målsætning Nemmere

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Fælles Bibliotekssystem

Fælles Bibliotekssystem Fælles Bibliotekssystem Møder med leverandører af 3. partssystemer, der integrerer til FBS Afholdt d. 22. og 23. oktober 2014 Spørgsmål til organisation, rammeplan og tilslutningsforløb: 1. Hvem leverer

Læs mere

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen Bilag H - Besvarelse af specifikationen I tilbudsbesvarelsen redegøres for ene i specifikationen i bilag 2. Tabellernes nummer og overskrift refererer til numre og overskrifter i bilag 2. 5.1. Den tekniske

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015 Skoleafdelingen Budgetseminar juni 2015 Et oplæg uden mange tal Lærere i Frederikssund underviser i gennemsnit 734 timer om året. I omegnskommunerne er gennemsnittet ca. 765 timer om året Rudersdals d

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.8. Sidst ændret den 26-01-2015. Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra

Nyt i SkoleIntra 5.8. Sidst ændret den 26-01-2015. Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra Nyt i SkoleIntra 5.8 Sidst ændret den 26-01-2015 Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra Administrator har mulighed for at oprette én eller flere profiler, som definerer en standardopsætning

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION HVAD ER KMD SOCIAL PENSION? KMD Social Pension KMD Social Pension er et system til håndtering af ydelser vedr. Pensionister og Førtidspensionister. Det er et tidligere kommunalt

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3.

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen FÆLLES BRUGERPORTAL Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com Implement Consulting

Læs mere

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password Guide: Mentor 1 I denne guide gennemgår vi, hvad du skal gøre første gang, du vil logge på administrationsdelen af GoMentor.dk og skal vælge en ny adgangskode. Vi gennemgår desuden to områder af dit nye

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Referat fra møde Mandag den 1. december 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Referat fra møde Mandag den 1. december 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 1. december 2014 kl. 15.30 i F6 Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Inge Messerschmidt (O) Jørgen Bech (V)

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS et interaktivt skema til måling af SKEMA DAN-PSS 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Få mere ud af dine ITløsninger. SolutionsDay 2011. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum

Få mere ud af dine ITløsninger. SolutionsDay 2011. Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Få mere ud af dine ITløsninger SolutionsDay 2011 Morten Strunge Nielsen msn@globeteam.com Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Virkeligheden anno 2011 Der findes en del brugerdatabaser i en typisk mellemstor

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

IT-Supportcentret og itoutsourcing

IT-Supportcentret og itoutsourcing IT-Supportcentret og itoutsourcing Erfaringer og overvejelser på institutionerne og i it-drifts-fællesskaber i forbindelse med forberedelse til hel eller delvis outsourcing af it-drift. IT-chef, Mads Konge

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Martin Terkelsen, Socialstyrelsen Nyborg, d. 12. november 2014 Socialstyrelsens IT-

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere