Input til kravspecifikationsarbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Input til kravspecifikationsarbejdet"

Transkript

1 Opfølgning på høring af referencearkitektur for de kommunale anskaffelser i Brugerportalsinitiativet, Juli 2015 Input til kravspecifikationsarbejdet I forbindelse med høringen af referencearkitekturen for de kommunale anskaffelser i brugerportalsinitiativet er der indkommet en række høringskommentarer og spørgsmål, der kan tjene som input til arbejdet med kravspecifikation på henholdsvis samarbejdsplatform og læringsplatform. De er sat ind i skemaet nedenfor. Høringskommentar Generel betragtning: Forvaltningens/kommunens rolle i Bruger-portalen mangler præcisering i alle henseender lige fra admi-nistration til forretningsmæssig udnyttelse. Det fremstår meget uklar i hvilket omfang UNI-login kan an-vendes, og om - og i hvilket omfang - det vil være nødvendigt at anvende NemID, samt hvordan det i givet fald tænkes hånd-teret. På samme måde er der behov for, at man i den enkelte kommune kan berige disse brugerdata inden indlæsning (mål-grupper, og målgruppestyret indhold og dashboards mv). Der mangler konkret beskrivelse og stillingtagen til hele admini-strationsdelen samt support. Administrationen på forvaltningsniveauet omtales ikke, men skal naturligvis indtænkes ift aktør- og rollebegreberne. Tilsvarende kan anføres for fx eventuelle lokale ledelsesinforma-tionssystemer; support; skolekonsulenter; pædagogiske afde-linger; kommunikationsansvarlige afdeling og samarbejdspart-nere (f.eks. idrædtsforeninger mv. ref. Ny skole ). Figuren side 5 indeholder en boks hvor der er anført Single Sign On baseret på UNI-login, men andre steder i arkitekturdokumentet refe-reres der til Nemid. Det er for kommunen meget uklart hvilken løsning der peges på, herunder hvilken administration der tænkes på løsningen (national, kommunal, decentral??)hvis dette skyldes at man ikke har lagt sig fast på en løsning på nuværende tidspunkt bør det anføres tydeligt. Der savnes en beskrivelse af hvilke krav, der stilles ift., at løs-ningen skal kunne fungere med kommunens øvrige hjemme-side(r). Hvis en kommune ønsker selv at gennemføre de obligatoriske trivselsundersøgelser bør resultater herfra kunne overføres via en standard, alternativt kunne leveres til STIL og overføres herfra. Denne del bør ud- Bemærkning

2 dybes i forhold til hvilke oplysninger fra trivselsundersøgelser der tænkes overført samt hvem der i givet fald må se disse og på hvilket niveau. For Aarhus Kommune er det en klar forventning, at integration via administrative systemer skal kunne ske via et datavarehus gennem standardiserede snitflade. Aarhus Kommune efterspørger en standardisering af forret-ningshændelser, således at de kan udveksles, og fortolkes på tværs af interne byggeblokke og eksterne tjenester. Det skal være et krav til fælles søgefunktion, herunder at den skal give de samme søgeresultater uanset licensrettigheder til digitalt læringsmidler. Hvordan tænkes fysiske læremidler i øvrigt håndteret i denne sammenhæng? Det er svært at afgive et høringssvar ift. den omtalte sikker-hedsmodel, når den kun formuleret i meget overordnede ven-dinger. Derfor efterspørges generelt en mere udfoldet beskri-velse af sikkerhedsmodellen. Diverse konkrete spørgsmål: o Hvordan håndteres sikkerheden ift. fx Trivsel-målinger? o Hvad er proceduren omkring fx sikkerhedsbrud og log-ning? o Hvilken login-form ønsker KL at anvende? Og hvilken grad af målgruppestyring? o Hvordan er organiseringen; hvem er ansvarlig på hvilke niveauer af sikkerhed og logning mv.? Aarhus Kommune er som en række andre kommuner ikke til-sluttet FLIS,. For Aarhus Kommune er det derfor et krav, at der skal være mulighed for at kunne integrere til kommunernes egne ledelsesinformationssystemer. Man skal være obs. på, at der også er tale om rettighedsni-veauer, ikke blot identifikation og autorisation. Hvad med logning? Aarhus Kommune efterspørger generelt en mere udfoldet be-skrivelse af sikkerhedsmodellen.

3 Hvordan indtænkes roller til fx administrationen på forvalt-ningsniveau; den åbne skole; og de ca. 20 pct. af eleverne som ikke har dansk som 1. sprog, herunder deres forældre? Via hvilke tekniske platforme og applikationer vil man kunne kommunikere til diverse målgrupper / roller? Tænkes al funktionalitet at skulle kunne anvendes på mobile platforme samt tablets? Tages der højde for at kommunerne m.fl. kan tilgå og behandle data fra de forskellige leverandører, i anden sammenhæng. Her tænkes på muligheden for at udtrække, sammenstille og behandle data fra forskellige systemer, således at de kan anvendes i evaluerings og planlægningssammenhæng. (Big da-ta) (kan ikke gennemskue om det er indeholdt i C1 side 18 B5 side 16) Hvordan og hvorledes kan andre brugere tilgå data i systemet og at dele af samarbejdet mellem fagom-råderne kan organiseres i portalen Her tænker vi først og fremmest på PPR folk Psykologer, sprogko-ordinatorer, Socialrådgivere, talehøre-pædagoger. Driftsstabilitet, Kommunens it-løsninger skal være driftsstabile, pålidelige, attraktive og sikre, så borgere og 35 medarbejdere kan have tillid til og vil tilslutte sig den digitale opgaveløsning. Nærmere uddybning Tales her om 99,9% oppetid? 24/7 support? Hvor er ansvaret? Integration fra bibliotekssystem til læringsforløb Tages der i det nye bibliotekssystem højde for integrationen eller er det en kommunal opgave?

4 1. Læringsplatform (jf. 3 Fælles krav til brugerportalinitiativet og Elevplan) I afsnit 3 Fælles krav til brugerportalinitiativet står der at kommunernes læringsplatform skal Elever, forældre og pædagogisk personale skal have adgang til elevplan, elevportefølje, progression, digitale værktøjer, læremidler og andet som eleverne arbejder i samt uddannelsesplanen for de større elever Også i figurer vises elevplanen nu som en del af læringsplatformen, der er fuldt integreret. F.eks. figur 1. I afsnit Elevplan står at De lovpligtige elevplaner er ikke modelleret som en selvstændig forretningstjeneste. Hvad indebærer dette? At elevplaner ikke længere opfattes som et selvstændigt element, der kan tilkøbes hos en anden leverandør end leverandører af læringsplatformen? Vi vil på det kraftigste opfordre til at elevplanen ikke låses fuldstændigt til læringsplatformen. 3. Fraværsregistrering (jf. 2.2 afsnit Platforme, services og it-værktøjer) Der står at registreringer af fravær skal vises i dashboard, men for hvem og hvordan? Vi har skoler, der med vilje har fravalgt at give eleverne adgang til fraværsprocenter, fordi eleverne hurtigt gennemskuer, hvilke procenter, der får dem til samtale. Vi vil derfor opfordre til at man kun giver adgang til de reelle registreringer og ikke nogen former for beregninger inkl. Procenter. 4. Plan for dagen I beskriver at der ikke foreligger bud på et dataformat for Plan for dagen. Vi forslår at et planelement indeholder Fagkode (UVMs kode)* Klassebetegnelse, holdbetegnelse eller elev id er (Uni-brugernavn eller cpr). Helst blot elev id er, så er der ikke forveksling. * Start og sluttidspunkt i fast tids- og UNIX i datoformat* Evt. Lærer id (uni-brugernavn eller cpr) Evt. lokale Evt. link/id på tilknyttet læringsforløb

5 7. Beskyttelse af persondata (jf. 9.3 Beskyttelse af data og kommunikation) I skriver at I traditionelle sikkerhedsmodeller arbejdes der ofte ud fra en tankegang om, at personhenførbare data ikke kan placeres i skyen på grund af den øgede risiko, dette medfører. Hvad menes der med Skyen. Der stilles jo krav i brugerportalsinitiativet om at brugerne kan tilgå data digitalt. Det er essentielt, at den information, der gemmes om bruges, ikke må kunne henføres direkte til deres fysiske identitet medmindre dette er strengt nødvendigt og forhandlet (bør defineres for alle scenarier). Kan I give eksempler på at det ikke er strengt nødvendigt? Der er jo f.eks. krav om cpr.nr i elevplanen i bekendtgørelsen om digitale elevplaner. Afsnit 9.1 Sikkerhedsmodeller Vi ønsker en yderligere uddybning i for-hold til sikkerhedsniveauet for følsomme og fortrolige oplysninger. Generelt bør man skele til Den Fælles Kommunale Rammearkitektur, der bl.a. beskriver koncept for håndtering af adgangsstyring, da denne ram-mearkitektur vil danne fundamentet for en række sikkerheds- og identifi-kationskomponenter hos Kommunerne. Vi mener det er vigtigt, at der åbnes for at de enkelte parter kan anvende den sikkerhedsløsning, som giver bedst mening i forhold til individuelle vurderinger af brugervenlighed, økonomi, sammenhæng mv. så længe de fastsatte kriterier jf. sikkerhedsstandarder og modeller ikke kompromitte-res. Myndighederne skal kunne anvende deres egne allerede eksisterende akkreditiver. Det er meget vigtigt at adgangen, herunder også fra mobilt udstyr, bliver ens, samt at der vælges en åben sikkerhedsløsning, med brug af fælles-offentlige standarder. IT- og Telestyrelsen har allerede beskrevet hvordan en sådan åben sikkerhedsløsning kan etableres med brug af de fællesof-fentlige standarder i deres guide Sammenhængende log-in (http://digitaliser.dk/resource/464808). Konsekvensen af en åben sikkerhedsløsning, er at

6 kommunerne stilles frit i forhold til valg af autentifikationsmetoder, når blot de overholder det krævede niveau af autentifikationssikkerhed. Når dagtilbuddene kommer med, skal de også have ret til, at definere krav i brugerportalen, det er vigtigt, at pædagogerne i dagtilbuddene bliver hørt. Hvordan sikrer vi, at data flyder fra folkeskolen til ungdomsuddannelse, så eleverne kan tage deres egen data med når de forlader folkeskolen? 3. Behov for løbende tests af samarbejdsplatformen Ift. brugerportalen, så vil løbende tests af samarbejdsplatformen gøre implementeringen nemmere og sikre mod for mange fejl og børnesygdomme. 5. Konfigurering af it-ressourcer i læringsforløb Kommunerne har behov for selv at kunne konfigurere ressourcerne på læringsforløb. Rammearkitekturen skal sikre, at de andre kommunale tilbud (ungdomsskole, musikskole, biblioteket etc.) har adgang og snitfladerne herfra skal beskrives. Der bør tænkes over snitflader til andre fagsystemer hvor snitflader allerede er udarbejdet eller er under udarbejdelse. Det er f.eks. ESDH-systemer, PPR-fagsystemer, DUKU og lignende 10. Udbudsmaterialet Den enkelte kommune kan vælge mellem de afgivne tilbud baseret på en vægtning af pris, funktionalitet, samspil med eksisterende løsninger, behov for (videre)uddannelse m.m.), sådan at vi ikke går fra ét monopol til et andet og således at der tages et skyldigt hensyn til kommunernes forskellighed og forskellige måder at indrette sig på. 11. Forvaltningen i Brugerportalsinitiativet - Hvor er forvaltningen i høringsmaterialet og hvordan faciliteter man ledelsen i brugerportalsinitiativet? Administrationsdelen mangler en bedre beskrivelse. Hvordan skal kommunerne administrere brugere mv.? Det administreres via Uni-LogIn i dag. Der er behov for en central styring af brugerne. De eksterne er ikke en del af administrationsdelen. Sikkerhed: logning i forhold til sikkerhed mv. skal beskrives bedre.

7 I tilgangen til brugerportalsinitiativet bør forvaltningsniveauet også tæn-kes ind. I dag er kommunikationsvejen noget kringlet, og det er ikke mu-ligt, at kommunikere med barnet eller den unges forældre/værge. Ligeledes efterspørges der en kanal til fælles kommunikation, hvor det er muligt for forvaltningen og øvrige kommunale til-bud(musikskole/billedskole m.m.) at kommunikere ud til hhv. ele-ver/forældre/personalegruppe Kalenderintegration Kalender er i dokumentet kun nævnt i betydningen: Plan dvs. skemaer for den enkelte elev, klasse, hold, lærer osv. Derudover anvendes kalender i vidt omfang til personlig planlægning for den enkelte lærer, fælles kalendere anvendes til planlægning af møder, mødelokaler og andre ressourcer bookes og har dermed deres egen kalender, forældre bookes til forældresamtaler osv. Altså alt det der ligger uden om selve undervisningen. Det vil være vanskeligt at få al denne integrerede kalenderaktivitet til at fungere, hvis brugerne ikke er på samme domæne, men tænkes at an-vende private mail/kalender systemer. Dette emne er ikke behandlet i dokumentet. Det fremgår ikke hvorledes det er tænkt ind, at grupper af brugere kommer fra hvert sit domæne, og gerne skulle kunne opnå en sømløs integration til en kalenderservice, der gør, at man kan booke ressourcer, kolleger, forældre osv. Samtidigt bør der være integration til undervisningsplanlægningen, således at den en-kelte lærers timer, lærermøder m.m. fremgår af lærerens egen kalender. Data: Vi skal sikrer os, at alle data ejes af Kommunen og ikke, som det er tilfæl-det i dag på BørneIntra, at vi ikke kan trække data ud fra systemet om-kring fx ansatte. Data som vi i øvrigt selv i første omgang har leveret ind. Relationen imellem den fælleskommunale samarbejdsplatform, og de kommunalt anskaffede samarbejdsog kommunikationsværktøjer. Vigtigt at platformene er rene cloud løsninger uden installationer (HTML5?) og at de understøtter alle former for device.

8 Vigtigt at der sikres større stabilitet på UNI-login servicen og sikkerhed for at servicen kører 24/7/365 Når der skrives samarbejde og kommunikation skal der tænkes kommunikation i bred forstand. Det kan fx dreje sig om Kalender funktioner - aktiviteter, møder, skole/hjem mv. på den enkelte institution, men også møder på tværs af skoler som fx skoleledermøder, fælles MEDudvalg mv Skolebestyrelsesarbejde - hvem er i bestyrelsen, referater dagsorden, kalender mv. bør fremgår af kommunikations lister Elevrådsarbejde se ovenfor Tilmeldingssystemer til arrangementer, kurser, projekter, ture mm. Både for Skole og SFO/dagtilbud Spørgeskemaundersøgelser vedr. div. Værktøj til koordinering af MUS Komme/gå systemer og elektronisk overblik og whereabouts til SFO/fritidstilbud/dagtilbud Oversigt over eksterne samarbejdspartner - fx Servicepersonale, PPR, UUV, tandlæge, sundhedspleje mv. Brugerne skal fremgå af kommunikationslisterne således det er muligt at kommunikere med disse via platformen. Oversigt om hvem der er i forældreråd/klasseråd - bør fremgår af kommunikations lister Udtræk af forskellige typer lister fx fødselsdage, adresse, navne, uni-login osv. Mødeplanlægningsværktøj fx alla doodle? Håndtering af personlige noter der ikke direkte kan placeres på læringsforløb omkring klassen og det enkelte barn? At det er muligt at sikre at alle medarbejder kan få en arbejdsmail Kommunikationsmæssigt skal alle klasser, hold mv fremgå af kommunikationslister Hvordan sikres det at kommunikation med karakter af følsom data kun foregår i det rette værktøjer? Hvordan tænkes det at denne adgang skal støtte ledelsen. Der bør skulle arbejdes med en behandling af data der kan sikre at ledelsen kan bruge informationerne konstruktivt i deres ledelsesarbejde. Hvordan tænkes denne kobling skabt i forhold til den nuværende trivselsmålinger.

9 Der mangler opdeling af det pædagogiske personale i personalegrupper/sikkerhedsgrupper. Kan ikke umiddelbart se det fremgår nogle stede? Pædagogisk personale bør kunne opdeles i faggrupper fx lærer, pædagog, vikar, studerende mv. Andre aktører bør også kunne underopdeles i grupper fx interne, eksterne (uden for kommunen) Afklaring vedr. persondatasikkerhed og elevproduktion Vigtigt at overveje hvorledes mange komponenter sikre at kommunikationen forgår et sted imellem brugerne. Vigtigt at overveje om komme/gå og tilstedeværelsesregistrering, elektronisk sygemeldingen af barnet kan forgå via systemet (besked) og SMS, vigtigt at overveje om fravær registeringen af eleven i undervisningen er en del af systemet frem for delelementer? Helt klart skal der arbejdes på løsninger der sikre at vi kan opbevare personhenførbare/følsomme data i skyen ellers vil dette medføre alt for store begrænsninger i forhold til fleksibiliteten. Det er vigtigt at dette fælleskommunalt afklares med datatilsynet forud for etablering af løsningerne. Vigtigt at dette afklare forud for etablering af løsningerne. Gribskov finder vigtigt at data, der skal trækkes ud af brugerportalen, herunder læringsplatformen, indgår i FLIS Snitflader i forhold til samarbejdsplatformen og læringsplatformen På Samarbejdsplatformen kommer der kun en leverandør. Beskrivelsen af snitfladerne mellem samarbejdsplatformen og læringsplatformen bør prioriteres højt for at sikre at leverandøren af samarbejdsplatformen ikke kommer til at skabe forhindringer for de mange potentielle leverandører af læringsplatformen. 3. Dashboards Side 36. Vigtig at funktionaliteten i app'en der skal anvendes til at tilgå dashboard kommer til at understøtte push, fx ved ændringer af skema. Kommentar til: Søgning fra dashboard Blot et lille flag i forhold til at det kan være svært for os at udstille data optimalt som en central søgning i dashboarded vil kunne søge i hvis den skal være live opdateret og dyblinke ned til opgaver, mål mv.

10 I materiale er målgruppen 0-16 år meget tydelig, men ved eksisterende løsninger af LMS er der tegn på nødvendighed af at understrege nødvendighed af visuelle brugergrænseflader, som også kan betjenes af de yngste elever og andre, der er hæmmet af tekstbaserede skærmbilleder. Skolerne/kommunerne har behov for udtræk af data for brug af digitale læremidler med henblik på kvalificeret brug. Brugerportalsinitiativet skal tilbyde ét værktøj, der kan udtrække, visualisere og sammenligne bruge af digitale læremidler uafhængig af leverandør. På nuværende tidspunkt tilbyder leverandørerne forskellige eller ingen muligheder. Portalen bør i øvrigt også tænkes sammen med den kommende SAPA-løsning således at det er muligt for administrationen at slå et barns cpr.nummer op og se barnets sag på portalen, herunder hvilken skole barnet går på, kontaktoplysninger på forældre mv.

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet ARKITEKTURPRINCIPPER Hvilke af kommunens it-løsninger tænkes der forandringer i? Hvem er det der sammensætter brugergrupperne?

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase Fakta-ark Brugerportalinitiativ Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase 6. oktober 2014 2 INDHOLD 1. ANALYSESPOR 3: FAKTAARK 1: PROCESSER OG FUNKTIONALITET...

Læs mere

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen FÆLLES BRUGERPORTAL Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com Implement Consulting

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10.

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10. D A G S ORDEN Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Lokale S-10 Der vil være morgenmad fra 09.30 og det ordinære

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger Bilag 5: Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger. (Bilag til dagordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION B i l a g 3. 1 K r a v s p e c i f i k a t i o n BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION 6. d e c e m b e r 2 0 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for DUBU-projektet... 5 1.1. Vision og målsætning for Systemet...

Læs mere

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse)

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse) Bilag 3: Udkast til fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet, version 0.4 (Bilag til dagsordenspunkt 4: Fælles rammearkitektur på skoleområdet) KL og UVM Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet

Læs mere

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING TEMA fremtidens læringsløsning Vi skal udnytte tiden optimalt t gør planlægningen lettere for læreren, så tiden udnyttes bedst muligt. Men det skal være dynamisk it, siger folkeskolelærer Jonas Rasmussen

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere