Input til kravspecifikationsarbejdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Input til kravspecifikationsarbejdet"

Transkript

1 Opfølgning på høring af referencearkitektur for de kommunale anskaffelser i Brugerportalsinitiativet, Juli 2015 Input til kravspecifikationsarbejdet I forbindelse med høringen af referencearkitekturen for de kommunale anskaffelser i brugerportalsinitiativet er der indkommet en række høringskommentarer og spørgsmål, der kan tjene som input til arbejdet med kravspecifikation på henholdsvis samarbejdsplatform og læringsplatform. De er sat ind i skemaet nedenfor. Høringskommentar Generel betragtning: Forvaltningens/kommunens rolle i Bruger-portalen mangler præcisering i alle henseender lige fra admi-nistration til forretningsmæssig udnyttelse. Det fremstår meget uklar i hvilket omfang UNI-login kan an-vendes, og om - og i hvilket omfang - det vil være nødvendigt at anvende NemID, samt hvordan det i givet fald tænkes hånd-teret. På samme måde er der behov for, at man i den enkelte kommune kan berige disse brugerdata inden indlæsning (mål-grupper, og målgruppestyret indhold og dashboards mv). Der mangler konkret beskrivelse og stillingtagen til hele admini-strationsdelen samt support. Administrationen på forvaltningsniveauet omtales ikke, men skal naturligvis indtænkes ift aktør- og rollebegreberne. Tilsvarende kan anføres for fx eventuelle lokale ledelsesinforma-tionssystemer; support; skolekonsulenter; pædagogiske afde-linger; kommunikationsansvarlige afdeling og samarbejdspart-nere (f.eks. idrædtsforeninger mv. ref. Ny skole ). Figuren side 5 indeholder en boks hvor der er anført Single Sign On baseret på UNI-login, men andre steder i arkitekturdokumentet refe-reres der til Nemid. Det er for kommunen meget uklart hvilken løsning der peges på, herunder hvilken administration der tænkes på løsningen (national, kommunal, decentral??)hvis dette skyldes at man ikke har lagt sig fast på en løsning på nuværende tidspunkt bør det anføres tydeligt. Der savnes en beskrivelse af hvilke krav, der stilles ift., at løs-ningen skal kunne fungere med kommunens øvrige hjemme-side(r). Hvis en kommune ønsker selv at gennemføre de obligatoriske trivselsundersøgelser bør resultater herfra kunne overføres via en standard, alternativt kunne leveres til STIL og overføres herfra. Denne del bør ud- Bemærkning

2 dybes i forhold til hvilke oplysninger fra trivselsundersøgelser der tænkes overført samt hvem der i givet fald må se disse og på hvilket niveau. For Aarhus Kommune er det en klar forventning, at integration via administrative systemer skal kunne ske via et datavarehus gennem standardiserede snitflade. Aarhus Kommune efterspørger en standardisering af forret-ningshændelser, således at de kan udveksles, og fortolkes på tværs af interne byggeblokke og eksterne tjenester. Det skal være et krav til fælles søgefunktion, herunder at den skal give de samme søgeresultater uanset licensrettigheder til digitalt læringsmidler. Hvordan tænkes fysiske læremidler i øvrigt håndteret i denne sammenhæng? Det er svært at afgive et høringssvar ift. den omtalte sikker-hedsmodel, når den kun formuleret i meget overordnede ven-dinger. Derfor efterspørges generelt en mere udfoldet beskri-velse af sikkerhedsmodellen. Diverse konkrete spørgsmål: o Hvordan håndteres sikkerheden ift. fx Trivsel-målinger? o Hvad er proceduren omkring fx sikkerhedsbrud og log-ning? o Hvilken login-form ønsker KL at anvende? Og hvilken grad af målgruppestyring? o Hvordan er organiseringen; hvem er ansvarlig på hvilke niveauer af sikkerhed og logning mv.? Aarhus Kommune er som en række andre kommuner ikke til-sluttet FLIS,. For Aarhus Kommune er det derfor et krav, at der skal være mulighed for at kunne integrere til kommunernes egne ledelsesinformationssystemer. Man skal være obs. på, at der også er tale om rettighedsni-veauer, ikke blot identifikation og autorisation. Hvad med logning? Aarhus Kommune efterspørger generelt en mere udfoldet be-skrivelse af sikkerhedsmodellen.

3 Hvordan indtænkes roller til fx administrationen på forvalt-ningsniveau; den åbne skole; og de ca. 20 pct. af eleverne som ikke har dansk som 1. sprog, herunder deres forældre? Via hvilke tekniske platforme og applikationer vil man kunne kommunikere til diverse målgrupper / roller? Tænkes al funktionalitet at skulle kunne anvendes på mobile platforme samt tablets? Tages der højde for at kommunerne m.fl. kan tilgå og behandle data fra de forskellige leverandører, i anden sammenhæng. Her tænkes på muligheden for at udtrække, sammenstille og behandle data fra forskellige systemer, således at de kan anvendes i evaluerings og planlægningssammenhæng. (Big da-ta) (kan ikke gennemskue om det er indeholdt i C1 side 18 B5 side 16) Hvordan og hvorledes kan andre brugere tilgå data i systemet og at dele af samarbejdet mellem fagom-råderne kan organiseres i portalen Her tænker vi først og fremmest på PPR folk Psykologer, sprogko-ordinatorer, Socialrådgivere, talehøre-pædagoger. Driftsstabilitet, Kommunens it-løsninger skal være driftsstabile, pålidelige, attraktive og sikre, så borgere og 35 medarbejdere kan have tillid til og vil tilslutte sig den digitale opgaveløsning. Nærmere uddybning Tales her om 99,9% oppetid? 24/7 support? Hvor er ansvaret? Integration fra bibliotekssystem til læringsforløb Tages der i det nye bibliotekssystem højde for integrationen eller er det en kommunal opgave?

4 1. Læringsplatform (jf. 3 Fælles krav til brugerportalinitiativet og Elevplan) I afsnit 3 Fælles krav til brugerportalinitiativet står der at kommunernes læringsplatform skal Elever, forældre og pædagogisk personale skal have adgang til elevplan, elevportefølje, progression, digitale værktøjer, læremidler og andet som eleverne arbejder i samt uddannelsesplanen for de større elever Også i figurer vises elevplanen nu som en del af læringsplatformen, der er fuldt integreret. F.eks. figur 1. I afsnit Elevplan står at De lovpligtige elevplaner er ikke modelleret som en selvstændig forretningstjeneste. Hvad indebærer dette? At elevplaner ikke længere opfattes som et selvstændigt element, der kan tilkøbes hos en anden leverandør end leverandører af læringsplatformen? Vi vil på det kraftigste opfordre til at elevplanen ikke låses fuldstændigt til læringsplatformen. 3. Fraværsregistrering (jf. 2.2 afsnit Platforme, services og it-værktøjer) Der står at registreringer af fravær skal vises i dashboard, men for hvem og hvordan? Vi har skoler, der med vilje har fravalgt at give eleverne adgang til fraværsprocenter, fordi eleverne hurtigt gennemskuer, hvilke procenter, der får dem til samtale. Vi vil derfor opfordre til at man kun giver adgang til de reelle registreringer og ikke nogen former for beregninger inkl. Procenter. 4. Plan for dagen I beskriver at der ikke foreligger bud på et dataformat for Plan for dagen. Vi forslår at et planelement indeholder Fagkode (UVMs kode)* Klassebetegnelse, holdbetegnelse eller elev id er (Uni-brugernavn eller cpr). Helst blot elev id er, så er der ikke forveksling. * Start og sluttidspunkt i fast tids- og UNIX i datoformat* Evt. Lærer id (uni-brugernavn eller cpr) Evt. lokale Evt. link/id på tilknyttet læringsforløb

5 7. Beskyttelse af persondata (jf. 9.3 Beskyttelse af data og kommunikation) I skriver at I traditionelle sikkerhedsmodeller arbejdes der ofte ud fra en tankegang om, at personhenførbare data ikke kan placeres i skyen på grund af den øgede risiko, dette medfører. Hvad menes der med Skyen. Der stilles jo krav i brugerportalsinitiativet om at brugerne kan tilgå data digitalt. Det er essentielt, at den information, der gemmes om bruges, ikke må kunne henføres direkte til deres fysiske identitet medmindre dette er strengt nødvendigt og forhandlet (bør defineres for alle scenarier). Kan I give eksempler på at det ikke er strengt nødvendigt? Der er jo f.eks. krav om cpr.nr i elevplanen i bekendtgørelsen om digitale elevplaner. Afsnit 9.1 Sikkerhedsmodeller Vi ønsker en yderligere uddybning i for-hold til sikkerhedsniveauet for følsomme og fortrolige oplysninger. Generelt bør man skele til Den Fælles Kommunale Rammearkitektur, der bl.a. beskriver koncept for håndtering af adgangsstyring, da denne ram-mearkitektur vil danne fundamentet for en række sikkerheds- og identifi-kationskomponenter hos Kommunerne. Vi mener det er vigtigt, at der åbnes for at de enkelte parter kan anvende den sikkerhedsløsning, som giver bedst mening i forhold til individuelle vurderinger af brugervenlighed, økonomi, sammenhæng mv. så længe de fastsatte kriterier jf. sikkerhedsstandarder og modeller ikke kompromitte-res. Myndighederne skal kunne anvende deres egne allerede eksisterende akkreditiver. Det er meget vigtigt at adgangen, herunder også fra mobilt udstyr, bliver ens, samt at der vælges en åben sikkerhedsløsning, med brug af fælles-offentlige standarder. IT- og Telestyrelsen har allerede beskrevet hvordan en sådan åben sikkerhedsløsning kan etableres med brug af de fællesof-fentlige standarder i deres guide Sammenhængende log-in (http://digitaliser.dk/resource/464808). Konsekvensen af en åben sikkerhedsløsning, er at

6 kommunerne stilles frit i forhold til valg af autentifikationsmetoder, når blot de overholder det krævede niveau af autentifikationssikkerhed. Når dagtilbuddene kommer med, skal de også have ret til, at definere krav i brugerportalen, det er vigtigt, at pædagogerne i dagtilbuddene bliver hørt. Hvordan sikrer vi, at data flyder fra folkeskolen til ungdomsuddannelse, så eleverne kan tage deres egen data med når de forlader folkeskolen? 3. Behov for løbende tests af samarbejdsplatformen Ift. brugerportalen, så vil løbende tests af samarbejdsplatformen gøre implementeringen nemmere og sikre mod for mange fejl og børnesygdomme. 5. Konfigurering af it-ressourcer i læringsforløb Kommunerne har behov for selv at kunne konfigurere ressourcerne på læringsforløb. Rammearkitekturen skal sikre, at de andre kommunale tilbud (ungdomsskole, musikskole, biblioteket etc.) har adgang og snitfladerne herfra skal beskrives. Der bør tænkes over snitflader til andre fagsystemer hvor snitflader allerede er udarbejdet eller er under udarbejdelse. Det er f.eks. ESDH-systemer, PPR-fagsystemer, DUKU og lignende 10. Udbudsmaterialet Den enkelte kommune kan vælge mellem de afgivne tilbud baseret på en vægtning af pris, funktionalitet, samspil med eksisterende løsninger, behov for (videre)uddannelse m.m.), sådan at vi ikke går fra ét monopol til et andet og således at der tages et skyldigt hensyn til kommunernes forskellighed og forskellige måder at indrette sig på. 11. Forvaltningen i Brugerportalsinitiativet - Hvor er forvaltningen i høringsmaterialet og hvordan faciliteter man ledelsen i brugerportalsinitiativet? Administrationsdelen mangler en bedre beskrivelse. Hvordan skal kommunerne administrere brugere mv.? Det administreres via Uni-LogIn i dag. Der er behov for en central styring af brugerne. De eksterne er ikke en del af administrationsdelen. Sikkerhed: logning i forhold til sikkerhed mv. skal beskrives bedre.

7 I tilgangen til brugerportalsinitiativet bør forvaltningsniveauet også tæn-kes ind. I dag er kommunikationsvejen noget kringlet, og det er ikke mu-ligt, at kommunikere med barnet eller den unges forældre/værge. Ligeledes efterspørges der en kanal til fælles kommunikation, hvor det er muligt for forvaltningen og øvrige kommunale til-bud(musikskole/billedskole m.m.) at kommunikere ud til hhv. ele-ver/forældre/personalegruppe Kalenderintegration Kalender er i dokumentet kun nævnt i betydningen: Plan dvs. skemaer for den enkelte elev, klasse, hold, lærer osv. Derudover anvendes kalender i vidt omfang til personlig planlægning for den enkelte lærer, fælles kalendere anvendes til planlægning af møder, mødelokaler og andre ressourcer bookes og har dermed deres egen kalender, forældre bookes til forældresamtaler osv. Altså alt det der ligger uden om selve undervisningen. Det vil være vanskeligt at få al denne integrerede kalenderaktivitet til at fungere, hvis brugerne ikke er på samme domæne, men tænkes at an-vende private mail/kalender systemer. Dette emne er ikke behandlet i dokumentet. Det fremgår ikke hvorledes det er tænkt ind, at grupper af brugere kommer fra hvert sit domæne, og gerne skulle kunne opnå en sømløs integration til en kalenderservice, der gør, at man kan booke ressourcer, kolleger, forældre osv. Samtidigt bør der være integration til undervisningsplanlægningen, således at den en-kelte lærers timer, lærermøder m.m. fremgår af lærerens egen kalender. Data: Vi skal sikrer os, at alle data ejes af Kommunen og ikke, som det er tilfæl-det i dag på BørneIntra, at vi ikke kan trække data ud fra systemet om-kring fx ansatte. Data som vi i øvrigt selv i første omgang har leveret ind. Relationen imellem den fælleskommunale samarbejdsplatform, og de kommunalt anskaffede samarbejdsog kommunikationsværktøjer. Vigtigt at platformene er rene cloud løsninger uden installationer (HTML5?) og at de understøtter alle former for device.

8 Vigtigt at der sikres større stabilitet på UNI-login servicen og sikkerhed for at servicen kører 24/7/365 Når der skrives samarbejde og kommunikation skal der tænkes kommunikation i bred forstand. Det kan fx dreje sig om Kalender funktioner - aktiviteter, møder, skole/hjem mv. på den enkelte institution, men også møder på tværs af skoler som fx skoleledermøder, fælles MEDudvalg mv Skolebestyrelsesarbejde - hvem er i bestyrelsen, referater dagsorden, kalender mv. bør fremgår af kommunikations lister Elevrådsarbejde se ovenfor Tilmeldingssystemer til arrangementer, kurser, projekter, ture mm. Både for Skole og SFO/dagtilbud Spørgeskemaundersøgelser vedr. div. Værktøj til koordinering af MUS Komme/gå systemer og elektronisk overblik og whereabouts til SFO/fritidstilbud/dagtilbud Oversigt over eksterne samarbejdspartner - fx Servicepersonale, PPR, UUV, tandlæge, sundhedspleje mv. Brugerne skal fremgå af kommunikationslisterne således det er muligt at kommunikere med disse via platformen. Oversigt om hvem der er i forældreråd/klasseråd - bør fremgår af kommunikations lister Udtræk af forskellige typer lister fx fødselsdage, adresse, navne, uni-login osv. Mødeplanlægningsværktøj fx alla doodle? Håndtering af personlige noter der ikke direkte kan placeres på læringsforløb omkring klassen og det enkelte barn? At det er muligt at sikre at alle medarbejder kan få en arbejdsmail Kommunikationsmæssigt skal alle klasser, hold mv fremgå af kommunikationslister Hvordan sikres det at kommunikation med karakter af følsom data kun foregår i det rette værktøjer? Hvordan tænkes det at denne adgang skal støtte ledelsen. Der bør skulle arbejdes med en behandling af data der kan sikre at ledelsen kan bruge informationerne konstruktivt i deres ledelsesarbejde. Hvordan tænkes denne kobling skabt i forhold til den nuværende trivselsmålinger.

9 Der mangler opdeling af det pædagogiske personale i personalegrupper/sikkerhedsgrupper. Kan ikke umiddelbart se det fremgår nogle stede? Pædagogisk personale bør kunne opdeles i faggrupper fx lærer, pædagog, vikar, studerende mv. Andre aktører bør også kunne underopdeles i grupper fx interne, eksterne (uden for kommunen) Afklaring vedr. persondatasikkerhed og elevproduktion Vigtigt at overveje hvorledes mange komponenter sikre at kommunikationen forgår et sted imellem brugerne. Vigtigt at overveje om komme/gå og tilstedeværelsesregistrering, elektronisk sygemeldingen af barnet kan forgå via systemet (besked) og SMS, vigtigt at overveje om fravær registeringen af eleven i undervisningen er en del af systemet frem for delelementer? Helt klart skal der arbejdes på løsninger der sikre at vi kan opbevare personhenførbare/følsomme data i skyen ellers vil dette medføre alt for store begrænsninger i forhold til fleksibiliteten. Det er vigtigt at dette fælleskommunalt afklares med datatilsynet forud for etablering af løsningerne. Vigtigt at dette afklare forud for etablering af løsningerne. Gribskov finder vigtigt at data, der skal trækkes ud af brugerportalen, herunder læringsplatformen, indgår i FLIS Snitflader i forhold til samarbejdsplatformen og læringsplatformen På Samarbejdsplatformen kommer der kun en leverandør. Beskrivelsen af snitfladerne mellem samarbejdsplatformen og læringsplatformen bør prioriteres højt for at sikre at leverandøren af samarbejdsplatformen ikke kommer til at skabe forhindringer for de mange potentielle leverandører af læringsplatformen. 3. Dashboards Side 36. Vigtig at funktionaliteten i app'en der skal anvendes til at tilgå dashboard kommer til at understøtte push, fx ved ændringer af skema. Kommentar til: Søgning fra dashboard Blot et lille flag i forhold til at det kan være svært for os at udstille data optimalt som en central søgning i dashboarded vil kunne søge i hvis den skal være live opdateret og dyblinke ned til opgaver, mål mv.

10 I materiale er målgruppen 0-16 år meget tydelig, men ved eksisterende løsninger af LMS er der tegn på nødvendighed af at understrege nødvendighed af visuelle brugergrænseflader, som også kan betjenes af de yngste elever og andre, der er hæmmet af tekstbaserede skærmbilleder. Skolerne/kommunerne har behov for udtræk af data for brug af digitale læremidler med henblik på kvalificeret brug. Brugerportalsinitiativet skal tilbyde ét værktøj, der kan udtrække, visualisere og sammenligne bruge af digitale læremidler uafhængig af leverandør. På nuværende tidspunkt tilbyder leverandørerne forskellige eller ingen muligheder. Portalen bør i øvrigt også tænkes sammen med den kommende SAPA-løsning således at det er muligt for administrationen at slå et barns cpr.nummer op og se barnets sag på portalen, herunder hvilken skole barnet går på, kontaktoplysninger på forældre mv.

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Status pt. for arkitektur og standarder Fællesoffentlig standardiseringsgruppe

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet ARKITEKTURPRINCIPPER Hvilke af kommunens it-løsninger tænkes der forandringer i? Hvem er det der sammensætter brugergrupperne?

Læs mere

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Introduktion Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Gitte Stoltenberg (KL) 7/10 2015 Park-Inn, København Eksterne digitale læremidler Introduktion Fællesoffentlig samarbejdsplatform med UNI-Login (bla.

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Konference om digital samarbejdsplatform og læringsplatform den 23. april 2015 Sted: Comwell Middelfart Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Brugerportalinitiativet fremtidens digitale platforme for

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI

SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI KOMMUNERNES IT-ARKITEKTURRÅD, DEN 6. SEPTEMBER 2016 BRUGERPORTALSINITIATIVET SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI Kommunernes it-arkitekturråd, den 6. september 2016 v/ Kit Roesen Anskaffelse af læringsplatforme

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Introduktion. Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen

Introduktion. Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen Introduktion Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen Introduktion Fællesoffentlig samarbejdsplatform med UNI-Login Eksterne digitale læremidler Kommunens læringsplatform

Læs mere

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL Fremtidens digitale løsninger BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Fremtidens digitale løsninger Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i den senere års fokus på at gøre folkeskolen

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE

DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE Kirsten Jørgensen, Chefkonsulent Kontoret for Børn og Folkeskole Kit Roesen, Programchef BPI Leverancer i den fælleskommunale digitale handlingsplan 4.1 Bedre sammenhæng

Læs mere

Spørgsmål/svar informationsmøde Samarbejdsplatformen

Spørgsmål/svar informationsmøde Samarbejdsplatformen Spørgsmål/svar informationsmøde Samarbejdsplatformen 23.10.15 Emner Spørgsmål Svar Aftaleindgåelse Vil kommunernes aftaler omkring widgets og læringsplatforme stadig være aftaler som kommunerne selv indgår?

Læs mere

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet NOTAT Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet Som led i Brugerportalsinitiativet vil der inden for nogle år blive udviklet en ny løsning Samarbejdsplatformen som skal

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

Brugerportalsinitiativet

Brugerportalsinitiativet Til: Eik Møller BLLERUP KOMMUNE ato: 13. februar 2015 Tlf. dir.: 4094 4491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Brugerportalsinitiativet Hvorfor dette brugerportalsinitiativ? Regeringen og KL har med

Læs mere

En ny folkeskole understøttet af it

En ny folkeskole understøttet af it En ny folkeskole understøttet af it 26. november 2014 Nyborg strand 27-11-2014 1 Programoversigt 09:30 Velkomst 09:45 Introduktion til Brugerportalinitiativet 10:15 Brugerportalsinitiativet i Vejle kommune

Læs mere

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler.

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler. Funktionalitet i Aula Aula bliver fra 2019 den platform, som elever, forældre og pædagogisk personale på alle landets folkeskoler kan bruge til at kommunikere og dele informationer. Og fra 2020 vil pædagoger

Læs mere

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL Fremtidens digitale løsninger BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Fremtidens digitale løsninger Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i de senere års fokus på at gøre folkeskolen

Læs mere

Kit gennemgik de generelle forhold om samarbejdsaftalen, læringsplatformen og tidsplanen. Der blev blandt andet nævnt at:

Kit gennemgik de generelle forhold om samarbejdsaftalen, læringsplatformen og tidsplanen. Der blev blandt andet nævnt at: Indledning Kit gennemgik de generelle forhold om samarbejdsaftalen, læringsplatformen og tidsplanen. Der blev blandt andet nævnt at: Samarbejdsplatform er inklusiv Dashboard og bliver en fælles løsning,

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Leverandørmøde 23. oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Leverandørmøde 23. oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN Leverandørmøde 23. oktober 2015 Dagsorden Samarbejdsplatformen Velkomst v/leverandørkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz Intro til Samarbejdsplatformen v/projektleder Dorthe Andersen

Læs mere

Indledning Kit beskrev arbejdet med brugerportalinitiativet, den politiske aftale og arbejdet med realiseringen af dette, herunder:

Indledning Kit beskrev arbejdet med brugerportalinitiativet, den politiske aftale og arbejdet med realiseringen af dette, herunder: Indledning Kit beskrev arbejdet med brugerportalinitiativet, den politiske aftale og arbejdet med realiseringen af dette, herunder: Samarbejdsplatformen De overordnede resultater fra Rambøll og PWC rapporterne

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

1. Introduktion til referencearkitektur... 3 2. Målsætninger og målbillede for brugerportalinitiativet... 4

1. Introduktion til referencearkitektur... 3 2. Målsætninger og målbillede for brugerportalinitiativet... 4 Resumé: Dette dokument beskriver referencearkitekturen for den fælleskommunale del af brugerportalinitiativet, der anviser, hvordan samspillet mellem kommunale, fælleskommunale og fællesoffentlige it-komponenter

Læs mere

Udvikling af prototype: Ønsker og krav til digital portfolio

Udvikling af prototype: Ønsker og krav til digital portfolio Udvikling af prototype: Ønsker og krav til digital portfolio Indhold Barnets Digitale Portfolio... 1 Samarbejde om udvikling af en prototype... 1 Mulighed for efterfølgende abonnementsordning af prototypen...

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

MIMER. En intelligent læringsplatform

MIMER. En intelligent læringsplatform MIMER En intelligent læringsplatform 2 MIMER 01 INTRODUKTION LÆRINGSPLATFORMEN MIMER Mimer er en intelligent læringsløsning, der henvender sig både til elever, forældre, lærere og skolelederne - en fælles

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

Spørgsmål til udbudsdokumenterne

Spørgsmål til udbudsdokumenterne Spørgsmål til udbudsdokumenterne I tabellen nedenfor er listet spørgsmål fra tilbudsgivere til udbudsdokumenterne og svar herpå. Listen opdateres løbende. 17.03.2016: Besvarelse af spørgsmål 29-47. Nr.

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016 SAMARBEJDSPLATFORMEN Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016 Dagsorden 1. Velkommen 2. Kort om KOMBIT 3. Status på projektet 4. Markedet for løsninger på dagtilbudsområdet 5. Kravspecifikationen

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform

Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform Orientering om Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform Baggrund for orienteringen Denne orientering fremsendes med henblik på at informere om, at Børn og Unge har besluttet,

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder oktober 2015 Hvem er KOMBIT? KOMBIT er kommunernes itfællesskab. 100 % ejet af KL og kommunerne. KOMBITs mission er at samle kommuner om fælles itløsninger, der fremmer effektivitet

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Risikovurdering vedr. Google Apps. Sammenfatning. Risikovurdering

Risikovurdering vedr. Google Apps. Sammenfatning. Risikovurdering Risikovurdering vedr. Google Apps Sammenfatning Side: 1 af 6 1. Introduktion IT Crew har faciliteret gennemførelse af en risikovurdering på en workshop med Odense Kommune d. 25. august 2010. Workshoppen

Læs mere

1. Velkomst v/jakob Harder, vicedirektør, Styrelsen for It og Læring. Jakob Harder bød velkommen og introducerede dagens program.

1. Velkomst v/jakob Harder, vicedirektør, Styrelsen for It og Læring. Jakob Harder bød velkommen og introducerede dagens program. Referat Møde/dato: Referent: Til stede: Ikke til stede: Digitaliseringspanel for dagtilbuds- og grundskoleområdet den 30. oktober 2014 Karen Balle Danmarks Privatskoleforening Efterskoleforeningen Kommunernes

Læs mere

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet.

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 12/6 2014 Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Skole og Forældre takker for det tilsendte

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Nedenfor kan du læse, hvilke funktioner Aula vil indeholde, og hvordan de overordnet vil fungere.

Nedenfor kan du læse, hvilke funktioner Aula vil indeholde, og hvordan de overordnet vil fungere. 1 Funktioner i Aula I 2019 udrulles Aula til alle landets kommunale folkeskoler, skolefritidsordninger og andre kommunale institutioner under Folkeskoleloven. Aula erstatter som udgangspunkt skolernes

Læs mere

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1).

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1). KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på implementering af model for vidensoverdragelse Baggrund I Københavns Kommune gøres vidensoverdragelse

Læs mere

AULA - organisering & opgaver Ballerup Kommune

AULA - organisering & opgaver Ballerup Kommune AULA - organisering & opgaver Ballerup Kommune v/jesper Bak, Pædagogiske it-konsulent www.ballerup.dk Indhold De formelle rammer for projektet Omfanget Projektorganisering Proces og økonomi - før og nu

Læs mere

Elevplaner i Meebook

Elevplaner i Meebook Elevplaner i Meebook en vejledning til ledere, lærere og pædagoger september 2017 Denne vejledning søger at guide ledere og pædagogisk personale til, hvordan arbejdet med elevplaner i Meebook foregår.

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

FDA2017 konferencen Kick off for den fællesoffentlig digital arkitektur d. 7. september

FDA2017 konferencen Kick off for den fællesoffentlig digital arkitektur d. 7. september FDA2017 konferencen Kick off for den fællesoffentlig digital arkitektur d. 7. september Et praksisnært eksempel på modellering af behovet for øget systematisk og tværgående anvendelse af data om elevernes

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE OM OMSTILLINGEN TIL EN NY SKOLE, FORÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE OM OMSTILLINGEN TIL EN NY SKOLE, FORÅR 2016 OMSTILLING TIL EN NY SKOLE FORÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE OM OMSTILLINGEN TIL EN NY SKOLE, FORÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY SKOLE FORÅR 2016 Om undersøgelsen

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Samarbejdsplatformen: Oplæg til teknisk dialog

Samarbejdsplatformen: Oplæg til teknisk dialog 04. november 2015 Samarbejdsplatformen: Oplæg til teknisk dialog KOMBIT gennemfører det fælleskommunale projekt om anskaffelse af en Samarbejdsplatform i samarbejde med KL forventeligt på vegne af landets

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

Projekt Samarbejdsplatform Vejledning til kommunalt review af udbudsmateriale Juni 2016 Input og forslag til kommunens lokale reviewproces Version 0.5 www.kombit.dk/samarbejdsplatformen Version 0.5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Referencearkitektur for brugerportalen EFTER HØRING

Referencearkitektur for brugerportalen EFTER HØRING Referencearkitektur for brugerportalen EFTER HØRING Resumé: Dette dokument beskriver referencearkitekturen for den fælleskommunale del af brugerportalinitiativet, der anviser, hvordan samspillet mellem

Læs mere

Nyt i SkoleIntra. Ole Windeløv. Ivar Sund TÆTTERE PÅ

Nyt i SkoleIntra. Ole Windeløv. Ivar Sund TÆTTERE PÅ Nyt i SkoleIntra Ole Windeløv Ivar Sund Vores Vision At skabe et SkoleIntra der er brugervenligt og en fornøjelse at anvende. der gør hverdagen lettere for både lærere, administratorer, forældre og elever.

Læs mere

Leverandørmøde 20/

Leverandørmøde 20/ Leverandørmøde 20/11-2015 Aino Olsen og Mai-Britt Brun Schor Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Dagsorden 1. Velkomst v. STIL, DG og DE: 9.30-9.35 2. Introduktion til markedsgørelsen,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

ROLLEKATALOG - BPI BRUGERPORTALSINITIATIVET ROLLEKATALOG BRUGERAKTØRER OG BRUGERROLLER

ROLLEKATALOG - BPI BRUGERPORTALSINITIATIVET ROLLEKATALOG BRUGERAKTØRER OG BRUGERROLLER ROLLEKATALOG BRUGERAKTØRER OG BRUGERROLLER BRUGERPORTALSINITIATIVET ROLLEKATALOG - BPI til brug i folkeskole og dagtilbud Rollekatalog Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning, formål og scope...3

Læs mere

Sikker udstilling af data

Sikker udstilling af data Sikker udstilling af data Digitaliseringsstyrelsen 8. oktober 2012 Thomas Gundel Agenda Baggrund hvorfor udstille data? OWSA Model T Identitetsbaserede Web Services NemLog-in s fuldmagtsløsning OAuth 2.0

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Spørgsmål til udbudsdokumenterne

Spørgsmål til udbudsdokumenterne Spørgsmål til udbudsdokumenterne I tabellen nedenfor er listet spørgsmål fra tilbudsgivere til udbudsdokumenterne og svar herpå. Listen opdateres løbende. 15.03.2016: Besvarelse af spørgsmål 7-28. Nr.

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse 28. september 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1 Baggrunden for Brugerportalsinitiativet... 2 2 Brugerportalsinitiativet... 3 2.1 Brugerportalsinitiativets hovedelementer...

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase Fakta-ark Brugerportalinitiativ Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase 6. oktober 2014 2 INDHOLD 1. ANALYSESPOR 3: FAKTAARK 1: PROCESSER OG FUNKTIONALITET...

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet). N OTAT Bilag 7 - Opsamling på høringssvar til rapport og anbefalingsnotat (Bilag til dagsordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet). NSI har sammen med arbejdsgruppe med repræsentanter

Læs mere

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for den åbne skole, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater om

Læs mere

MoMo giver tid til læring og trivsel

MoMo giver tid til læring og trivsel 2 TID TIL LÆRING OG TRIVSEL MoMo giver tid til læring og trivsel SYSTEMATIC VIL GØRE EN FORSKEL Derfor er MoMo en helt ny og visionær læringsplatform. Med MoMo opfylder vi ikke kun de forventelige krav,

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet

Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet Udvikling over 30 35 år Programmering i ungdomsskolen Tekstbehandling og regneark Piccolo og piccoliner Datalokaler Pædagogisk læringscenter Mobile arbejdspladser

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Folkekirkens It s arkitekturprincipper

Folkekirkens It s arkitekturprincipper Folkekirkens It s arkitekturprincipper Arkitekturprincipperne består af 11 principper, som skal anvendes ved alle nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende it systemer. Arkitekturprincipperne

Læs mere

Danske Uddannelsesdata

Danske Uddannelsesdata Danske Uddannelsesdata hvad består de af og hvad kan vi bruge dem til? Kristian Ørnsholt Kristian.ornsholt@stil.dk Kontorchef Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring Ministeriets Maslows-rejse

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder 7. & 8. marts

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder 7. & 8. marts SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder 7. & 8. marts Arbejde med kravspecifikationen Workshops gennemført: Lærere Dagtilbudsledere og pædagoger Vejledere & it-konsulenter Ledere og adm. medarbejdere Skoleledere

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform Roadmap for VERA Q3 2015 Rettighed Q2 2015 Klassifikation Q1 2015 Organisation Beskedfordeler Q4 2014 platform Indledning Kommunerne i Vendssyssel ønsker at etablere en moderne infrastruktur til at understøtte

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær KL har gennemført markedsanalyse på selvbetjeningsløsninger i efteråret 2015: Kommuner

Læs mere

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Næste generation Digital Post, 2016 Indhold Indledning... 2 Kap. 1 Formelle rammer... 3 Kap. 2 Vision og formål... 3 Kap. 3 Næste generation

Læs mere

Aula. Chefkonsulent Dorthe Andersen. Kommunedage november 2016

Aula. Chefkonsulent Dorthe Andersen. Kommunedage november 2016 Aula Chefkonsulent Dorthe Andersen Kommunedage november 2016 Aula Grobund i Brugerportalsinitiativet (BPI) baseret på aftale mellem KL og regeringen Skoledel og dagtilbudsdel Alle kommuner tilsluttet skoledelen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere