Landsbestyrelsen 2014 Referat bestyrelsesmøde d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbestyrelsen 2014 Referat bestyrelsesmøde d. 06.03.2014"

Transkript

1 1. Formelt: Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Valg af referent: Jesper Mølgaard (JM), Tobias Abell (TA), Katja Thøgersen (KT), David Alexander Gryesten Jensen (DGJ), Jakob Hedemark Vestergaard (JHV), Maya Fey Hallett (MFH) JHV TA Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt Godkendelse af referat fra sidst gang: Referatet blev godkendt Opfølgning på opgaver fra sidste møde: Aktiviteter med mulighed for at søge andre steder opfordres til dette. KT, HBK og TA kommunikere dette ifm. svar på ansøgning. I forlængelse af dette gøres opmærksom på muligheden for at få uddybet begrundelse samt hjælp til fundraising. KT og HBK afholder møde med Ashipti hurtigst muligt. På mødet skal især bæredygtighed prioriteres. HBK og KT tager kontakt til IMCC Fair og udarbejder bl.a. kommissorium Tomas Ghelert (TG) fra sekretariatet inddrages i denne proces. Der oprettes ny formular til aktiviteters optagelse. HBK og TG udarbejder udkast til dette. KT udarbejder i samarbejde med sekretariatet løsning med IMCC Rwanda. KT beder Ulands formand kontakte Danida angående mulig løsning og nærmere dialog i forhold til revisionsregningerne. MIKAM inviteres til møde med sekretariat (ved TA) og eventuelt bestyrelses (ved HBK) for at udarbejde en mulig handlingsplan. Bestyrelsen deltager på nationalt årsmøde i 1

2 Bamsehospitalet. Status: Deltagelse ved JM. Strategisk handlingsplan: MFH og HBK fra bestyrelsen udarbejder forenklet diskussionsoplæg (emnebaseret), som godkendes af bestyrelsen og udsendes som oplæg til debat og viderearbejde inden ILONA ca. en uge før dette event. Aarhus inspirationsdag om frivillige foreningers bidrag til samfundet: Det forslås, at lokalafdelingen investerer i opkvalificering ved at deltage, men anvender egne midler til dette. JM tager kontakt til lokalafdeling angående denne beslutning. Status: skal gøres. Aalborg lokalbestyrelse: MFH deltager for at støtte op om lokalafdelingens opstart og for at sørge for, at der etableres god kontakt mellem lokal og nationalbestyrelse fra starten af året. Samarbejdsaftale i bestyrelsen: JHV følger op på datoer for forårets bestyrelsesmøder vha. Doodle Tidsramme for mødet: Kl Ansøgninger Martin Møller Holdgaard søger den nationale uddannelses og transportpulje om 2000 kr. på vegne af norwho til en hyttetur/ arbejdsweekend. Pengene skal gå til transport og forplejning. Sofie Hecquet søger den internationale uddannelses og transportpulje om 90 (672 kr.) til at dække halvdelen af deltagergebyret for NECSE Ansøgningen afslås. Bestyrelsen vurderer, at ansøgningen ligger uden for puljens grundformål, da aktiviteten er del af gruppens hovedformål samt at gruppen har mulighed for skaffe midler andet steds fra. Der opfordres til, at gruppen søger midler fra Nordisk råd (http://www.norden.org/da/nordisk ministerraad/stoetteordni nger og projekt/liste over nordisk ministerraads stoetteordni nger og udbud) eller lignende nordiske puljer. Ansøgningen afslås, da kun transport og ikke deltagergebyr støttes jf. puljens retningslinjer. 2

3 Nina Madsen søger den Nationale uddannelses og transportpulje om 338 kr. til at dække transport til og fra ILONA. Refusion kan ansøges på normal vis, dvs. vha. refusionsseddel, dvs. der er ikke behov for at søge fra pulje. Stine Frost søger den nationale uddannelses og transportpulje om 1360 kr. til dækning af transport til og fra samt deltagelse i CISU kurset: Organisationsudvikling i civilsamfundsorganisationer. Ansøgningen godkendes. Ansøger opfordres samtidigt til kontakte de andre lokalafdelingsformænd og koordineren en deltagelse af disse også, som ligeledes vil kunne få udgifter dækket. Ansøgning indkommet efter deadline behandles på næste bestyrelsesmøde. 3. Aktiviteter PIT Udfordringer ift. lokalsamarbejdet Principperne for godt samarbejde og kommunikation præcisere ift. de implicerede parter, kommunikationen af dette godkendes af bestyrelsen. Hvis ikke dette løser problemet, vil der blive fulgt op med yderligere indsatser. Kursus i akutte obstetriske situationer og dialog omkring gruppens arbejde Der har været god dialog om vinklingen af kurset og de konkrete problemstillinger. Der afholdes møde d. 19. marts, hvor der bl.a. arbejdes videre med fokus på at beskytte de udsendte og følge principperene for bæredygtigthed og do no harm. En repræsentant fra bestyrelsen vil deltage på kurset. UAEM IMCC Uland Værdiskabelse Der arbejdes på en bedre kommunikation af bestyrelsens store opbakning til gruppens arbejde og vigtigheden af at have UAEM som en del af IMCC. Revisionsregning og økonomi Aktiviteten har fået øget betaling fra donor til administrationsudgifter. Disse dækker bl.a. revisoromkostninger samt tidligere lån fra IMCC landsforening til aktivitetsgruppen. Der arbejdes på en klar model for administrationsudgifter ifm. kommissoriemødet. 3

4 Ashipti Trænergruppeansvarlig Aktiviteten fortsætter med mindsket klinisk arbejde og fokus på kapacitetsopbygning i Kapacitetsopbygning vil fremadrettet være hovedelementet i projektet efter 2014, hvor der ikke længere vil være kliniske ophold. MFH overtager løbende arbejde og styring fra DGJ. Trænergruppe fokusere i sit arbejde på integration med det lokale arbejde og støtte dette. Økonomikurset fastholdes som koordineret af sekretariatet, men med stærk fokus på en aktvitetsorienteret vinkeling af kursusindholdet. Malawi Gruppen ønsker optagelse som IMCC projekt. Projektet skal bearbejdes yderligere inden den endelige ansøgning kan behandles. Sekretariatet tilbyde støtte til projektet ift. udarbejdelse af ansøgning om støtte fra DUF. 4. Opfølgning på strategisk handleplan Tekstudgave af strategi er udarbejdet med input fra ILONA. Alle ansvarlige for fokuspunkter skriver en uddybende tekst til deres punkt til JM som inkorporer dette i handlingsplanen version 2. Handlingsplanen formidles vha. hjemmeside og nyhedsbrev. Det forslås, at placering af ILONA overveje til næste års strategiproces. Strukturering og implementering af strategien foretages ved at: JHV laver årshjul til fremtidig implementering. JM laver udkast til dokument, som anvendes til koordinering af den konkrete implementeringen. Dette anvende til løbende opfølgning på landsbestyrelsesmøderne. DAGJ laver konkrete udkast til implementeringsplan for ILONAs beslutninger. Alle ansvarspersoner skal (hvis dette ikke allerede er gjort) lave referat af ILONA arbejdet. 5. Nyt fra lokalafdelingerne Aalborg København Infordag med stade afholdt på flere studieretninger. Printerproblematik Der er lavet forslag om print via ekstern aftale i stedet for lokal print. Lokalafdelingen er frit stillet ift. udarbejdelse af aftale. Men det gives ikke støtte fra national side til dette. 4

5 Projektor Der gives et tilskud til indkøb på halvdelen af prisen op til kr. Odense Aarhus Har afholdt velfungerende Sundhedsmekka. TG og Mike Sporck (MS) fra sekretariatet deltog på denne. Der forhandles netop nu om implementering af Fremdriftsreformen på Universitetet og om meritordninger. 6. Nyt fra sekretariatet Kommisoriemøder/samarbejdsaftaler Udføres i samarbjede mellem bestyrelses og sekretariat alt efter interesse og fagområder. Der rettes i samarbejdsdialogen fokus på samarbejdsrelationer, gensidig kommunikation og forståelse for prioriteringer. Ansatte Der er fulgt op på HK og TA udarbejder en præcis indstiling med overslag over økonomi, fleksibilitet og standarder indenfor foreningsområdet. Tipsmiddel ansøgning Stort set al dokumenation er indsamlede med hjælp fra praktikanten MS. Modellen med selvudfyldelse anvendes også for 2014 og gøres tilgængelig for aktivitetsgrupperne allerede nu. 7. Forårsseminar Der er rettet henvendelse fra forårsseminargruppen, som spørger om hvad bestyrelsen skal bruge af tid til forårsseminaret. Der laves en aktivitet i fire timer, som på en kreativ måde giver en introduktion til bestyrelsen. 8. IMCC til Folkemøde på Bornholm? Sekretariatet undersøger mulighed for at deltage og/eller medarrangere et debatmøde om værdier i frivilligt arbejde for unge. Dette behandles som strategisk arbejde. I forlængelse af dette kan der overvejes deltagelse fra de forskellige aktivitetstgrupper eller interessefællesskaber. 9. Kommunikationsområdet Simon Kjær Jørgensen (SKJ) inviteres til at præsentere kommunikationsarbejdet på bestyrelsesmødet fredag d. 11. april 2014, herunder foreningens anvendelse af hjemmesiden, e mail, nyhedsbrev og facebook. 5

6 IMCC kalender på hjemmesiden oprettes. Medlemskommunikation: Kommunikationen ifm. indmeldelse forbedres, herunder rykkerprocedure. Der fokuseres i den forbindelse på decentral kommunikation med hjælp fra de enkelte aktivitetsgrupper. Hvis det er øknonmomisk rentabelt implementeres betalingsservice. 10. Succeshistorier siden sidst. ILONA. Jakob Sørensen (fra DSU) vil gerne være dirigent til vores GF 2014 lørdag d. 1. november. 11. Kort opdatering på IMCCs økonomi Så snart der foreligger et endeligt regnskab for 2013 drøftes dette på særligt bestyrelsesmøde. I forlængelse af dette arbejde på klar komunikation til NAL ere og NØL ere, som har behov for god indsigt for at kunne budgettere klart og økonomistyre i Patentrettigheder Bamseshospitalet arbejder videre på patentrettigheder ift. navn. Dette arbejde understøttes af sekretariatet. 13. CISU Der er inviteret til orientering om programaftaler. 14. Henvendelser fra aktiviteter Der oprettes dokument med tovholdere for at sikre svar til alle aktivitetsgrupper, som henvender sig. 6

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 21. december 2013

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 21. december 2013 Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 21. december 2013 1. Formalia Ordstyrer: Patricia Fruelund Referent: Tobias Abell Nielsen Tilstedeværende: Tobias Abell Nielsen, Jesper Mølgaard, Patricia Fruelund, Benjamin

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2013 Ansøgninger behandlet på skypemøde d. 21. oktober 2013 1. Formalia Ordstyrer: Katrine Tanggaard Referent: Tobias Abell Tilstedeværende: Katrine Tanggaard

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00.

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00. Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 10. maj 2014 09:00-15:00 Formalia Økonomi Kommunikation Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden O: Status på Økonomi v. Claus O: Årsskrift v. Karin D&B: Hjemmesiden

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00.

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Dagsorden for HB møde, CISV Danmark Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Min Start Stop Formalia Valg af

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi 1. juni 2014 Årsberetning for 2013 1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi Dette er den første årsberetning fra (DSF). Siden stiftelsen den 22. maj 2013 har vi haft travlt med at opbygge organisationen

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere