Mød mig her i morgen ved samme tid med en pind på denne størrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mød mig her i morgen ved samme tid med en pind på denne størrelse"

Transkript

1 DEIKSIS Af Marianne Wolff Lundholt Mød mig her i morgen ved samme tid med en pind på denne størrelse For den, der samler ovenstående flaskepost op i et havnebassin, kunne ovenstående skriftrulle i princippet lige så godt have været blank. Alle de informationer, teksten bærer på, sidder tilbage i den kontekst, hvor afsenderen formulerede sit udsagn. Personen, som pronominet `mig refererer til og imperativformen `mød implicerer, lader sig ikke bestemme. På samme måde henstår adverbierne `her, `i morgen og `denne ligeledes i det uvisse. Fælles for disse såkaldte deiksismarkører (fra det græske ord deiktikos = at udpege) er, at selv om vi er fortrolige med deres semantiske betydning (`mig betyder den talende, `i morgen betyder dagen efter osv.), må vi kende til udsagnets ekstratekstuelle (dvs. tekst-eksterne) omstændigheder for at kunne afkode den eksakte betydning i den givne situation. Et kendskab til, hvad brevet betyder, kan derfor kun opnås gennem en viden om, hvem afsenderen og den intenderede modtager er, samt hvor og hvornår teksten er skrevet. Disse tre ekstratekstuelle kriterier udgør tilsammen de mest anvendte deiksistyper: person (realiseres gennem personlige pronominer som f.eks. jeg, han/hun, du), rum (realiseres gennem stedsadverbier som f.eks. her, der) og tid (realiseres gennem tidsadverbier som f.eks. nu, i morgen). Deiksismarkørernes forbindelse til konteksten bliver tydelig i det øjeblik, vi sætter flaskeposteksemplet ind i en anden kontekst. Forestil dig, at vi støder ind i hinanden på stranden, og du peger på en streg i sandet og siger: Mød mig her i morgen ved samme tid med en pind på denne størrelse. Hvad deiksismarkørerne refererer til er klart, da vi begge befinder os i samme tid og sted og dermed deler erfaringsverden i taleøjeblikket. I vores indledende eksempel med flaskeposten opstår forståelsesproblemerne netop, fordi beskeden ikke videregives til modtageren samtidig med, at den bliver til. Den ekstratekstuelle kontekst, hvoromkring teksten er udformet, etablerer derfor ikke længere et fælles referencefelt. Der opstår derfor en tidslig afstand mellem udsagnets tilblivelse og udsagnets modtagelse. Disse to punkter kaldes hhv. coding time og receiving time. For at deiksismarkørerne i flaskeposten kan gøres forståelige for modtageren, skal disse to aspekter stemme overens. En anden måde, hvorpå flakseposteksemplet kan påfyldes semantisk betydning, er ved at gøre udsigelsens tid og rum eksplicit i teksten, som vi f.eks. ser det i dagbøger og breve (eks. Fredericia d.29 januar 2003). Ved at genopbygge afsenderens oprindelige ekstratekstuelle kontekst kan modtageren placere ytringen i tid og sted og dermed afklare deiksismarkørernes betydning. Hvis vores eksempel med flaskeposten fulgte konventionerne for brevgenren, ville et brevhoved såsom 1

2 London den 2/ samt en underskrift kunne udgøre en ramme, der holdt det tomme udsagn Mød mig her i morgen på plads. På den baggrund ville modtagerne være i stand til at etablere en betydning. Bemærk her, at i brev- og dagbogsformen peger deiksismarkører ikke længere ud af teksten på en mundtlig sammenhæng (som i `her ), men finder derimod deres reference inden for teksten selv (som i `London ). Deiksismarkørerne får hermed ikke længere deres semantiske betydning i kraft af en tekstekstern reference, men af sproglige komponenter, som findes andre steder i teksten. Den oprindelige sammenhæng for ytringen er med andre ord rykket ind i selve teksten. Det er således ikke længere den ekstratekstuelle kontekst, der er nøglen til tekstens intentionalitet, men derimod den i teksten indlejrede kontekst. Et andet eksempel finder vi i følgende citat fra H. C. Andersens Mit livs eventyr: Jeg havde læst og optegnet en Deel til min Digtning Ahasverus, den samlede sig først her i Athen, hvor jeg begyndte den (1996:241 egen understregning). Deiksismarkøren `her refererer frem til en instans inde i tekstens eget univers, nemlig Athen. Der kræves altså ikke noget kendskab til den ekstratekstuelle kontekst for at afkode betydningen, men derimod et kendskab til andre elementer i teksten. Den leksikalske betydning er altså at finde inde i teksten selv, inde i det, vi kan kalde den intratekstuelle kontekst. Deiksismarkørerne i flaskeposten og citatet fra H. C. Andersen er begge eksempler på det, vi kan kalde for sammenbindingsmekanismer (dvs. tekstuelle størrelser, der binder sætninger og led sammen). Der er dog tale om to forskellige former for sammenbinding. I det originale flaskeposteksempel peger deiksismarkørerne ud i tekstens ekstratekstuelle kontekst. Vi vil derfor kalde denne deiksisform for ekstratekstuel deiksis. I citatet fra Mit livs eventyr skaber deiksismarkørerne derimod kohærens (dvs. sammenhæng) ved at sammenbinde tekstinterne enheder (`her peger på Athen). Da betydningen opnås gennem et kendskab til tekstens intratekstuelle kontekst, vil vi kalde denne form for tekstbinding intratekstuel deiksis. Som det vil blive vist senere, kan nogle deiksismarkører både fungere ekstratekstuelt og intratekstuelt, mens andre udelukkende fungerer på ét niveau. I en underopdeling af den intratekstuelle deiksis sondres i reglen mellem anaforisk (tilbagepegning) og kataforisk (fremadpegning) deiksis. I H. C. Andersen citatet peger `her fremad i læseretningen, hvilket vil sige, at den egentlige betydning `Athen er placeret efter deiksismarkøren. Henvisningsformen er derfor kataforisk. Rækkefølgen mellem deiksismarkøren og den egentlige betydning kan ligeledes være omvendt. I følgende eksempel fra Jens Christian Grøndahls Lucca (1998) går betydningen forud for deiksismarkøren: Lucca hed hun (p.7). Her er henvisningsformen anaforisk, da der refereres til et element i teksten (`Lucca ), som optræder forud for pegeordet `hun. Den ekstratekstuelle deiksis er mest udpræget i den mundtlige kommunikation, da handlingsindholdet hyppigere udspiller sig i selve samtalerummet, hvorimod den intratekstuelle deiksis ikke overraskende dominerer i skriftsproget, hvor handlingsuniverset kun undtagelsesvist er en del af kommunikationssituationen. Den ene referenceform udelukker dog ingen lunde den anden. 2

3 Ligesom vi i skriftsproget finder ekstratekstuelle markører, finder vi ligeledes intratekstuelle elementer i talesproget. Også her er det i sagens natur nødvendigt sprogligt at skabe en kontekst, når det omtalte ikke udgør en del af den fælles ramme. De forskellige deiksistyper og former kan samles i følgende model: Model 1 Type: Deiksismarkører: person, rum, tid Form: Ekstratekstuel deiksis Intratekstuel deiksis Anafor Katafor Modellen viser, at vi har at gøre med to forskellige former for deiksismarkører, en ekstratekstuel og en intratekstuel, hvoraf sidstnævnte realiseres gennem to tilsvarende referenceformer, en anaforisk og en kataforisk. Begrebsapparatet sætter os i stand til at skelne mellem de deiksismarkører, der inddrager elementer fra den ikke-tekstuelle kontekst i kommunikationen ved at pege fra teksten og ud i den ekstratekstuelle kontekst (ekstratekstuel deiksis), og dem, der afklares i forhold til den intratekstuelle kontekst dvs. henviser til tekstuelle størrelser, der enten er nævnt tidligere eller vil blive omtalt senere (intratekstuel deiksis). I det følgende ser vi nærmere på, hvordan disse to deiksisformer rent tekstuelt manifesteres i kommunikationen. Det deiktiske center Som vist i flaskeposteksemplet forbinder deiksismarkørerne ytringen med den ekstratekstuelle kontekst i forhold til tre instanser i teksten, nemlig personer, rum og tid. På det teoretiske niveau kalder vi disse typer for hhv. personale, spatiale og temporale deiksismarkører. Den personale kategori kan siges at betinge de to andre, da rum og tid er relative til jeg et. Det vil sige, at i sætningen Jeg tager sydpå i morgen, er det jeg ets placering i et her og nu, der afgør, hvornår denne tur rent faktisk finder sted, samt hvor turen går hen. `Jeg, `her og `nu etablerer hermed ytringens fælles samlingspunkt. Dette samlingspunkt kalder vi det deiktiske center. I sin grundform kan det deiktiske center illustreres som følger: Model 2. Det deiktiske center 3

4 Den inderste cirkel viser det deiktiske center, der udgør de tre deiksisparadigmer (tid, sted og person). Prøver vi at indsætte deiksismarkørerne fra flaskeposteksemplet, opdager vi, at det kun er `mig og `her, der kan placeres. `I morgen hører ikke til inde i det deiktiske center, da denne tidsmarkør ikke refererer til udsigelsesnu et, men et punkt ude i fremtiden. Deiksismarkører kan således være mere eller mindre distanceret (spatialt eller temporalt) fra det deiktiske center. Sammenlign for eksempel følgende sætninger: 1. Jeg er her nu 2. Du var der i går 3. Hun kommer her i morgen De tre udsagn adskiller sig fra hinanden i kraft af deres relation til det deiktiske center. I eksempel 1. er både den personale (`jeg ), spatiale (`her ) og temporale (`nu ) markør direkte knyttet til afsenderens lokalisation og er derfor placeret i det deiktiske center, som vist i model 2. I sætning 2. er samtlige deiksismarkører (`Du, `der og `i går ) derimod placeret væk fra det deiktiske center, idet markørerne alle refererer til elementer, der er distanceret i forhold til talendes tid og sted. Sætning 3. adskiller sig fra de to andre ytringer, da den spatiale deiksismarkør `her tilhører det deiktiske center, hvorimod den temporale deiksismarkør `i morgen er distanceret. Forskellen mellem de tre sætninger er altså et spørgsmål om markørernes nærhed eller distance i forhold til det deiktiske center. Distinktionen mellem disse to poler kalder vi hhv. proximal (nærhed) og distal (distance). Termerne samles under begrebet absolut deiksis. Vender vi tilbage til de tre eksempler, kan vi kategorisere deiksismarkørerne i sætning 1. som proximale og dem i sætning 2. som distale. I sætning 3. ser vi, at de to former for deiksis kan kombineres. Indsætter vi de distale deiksismarkører i modellen, ser den ud som følgende: Model 3. Absolutte deiksismarkører 4

5 Absolut og relationel deiksis I eksempel 1, 2 og 3 udgår samtlige deiksismarkører fra den talende, hvilket vil sige, at markørerne afklares i forhold til jeg ets placering i tid og rum. Dette er dog ikke altid tilfældet. Sammenlign eksempelvis følgende sætninger: 7. Mette får gæster på sin fødselsdag, men i morgen tager hun til stranden. 8. Mette får gæster på sin fødselsdag, men dagen efter tager hun til stranden. Forskellen mellem de to sætninger er det deiktiske centers udgangspunkt. I sætning 7. er det deiktiske center placeret ved talende, da deiksismarkøren `i morgen afklares i forhold til dennes placering i tid. `I morgen er således en ekstratekstuel markør, da betydningen er forbundet til et udenforstående udsigelsessubjekt. I sætning 8. peger `dagen efter anaforisk tilbage på Mettes fødselsdag og afklares dermed i forhold til den intratekstuelle kontekst. Det deiktiske center er her lagt ud til omtalte, da det er dennes placering i tid, der afgør, hvornår Mette tager til stranden. Når det deiktiske center placeres hos omtalte som i eksempel 8, møder vi en anden form for deiksismarkører end dem, vi har arbejdet med indtil nu. Disse deiksismarkører adskiller sig fra de absolutte markører ved ikke at være direkte relateret til et udsigelsessubjekt (f.eks. `jeg ), men derimod til omtalte (f.eks. `hun ). Vi vil kalde disse markører relationel deiksis. Følgende skema viser eksempler på de to typer deiksismarkører: Absolut deiksis I dag I morgen I går Næste uge Om lidt Relationel deiksis Den dag Dagen efter/den næste dag Dagen før Ugen efter/den næste uge Senere Da de absolutte deiksismarkører skaber subjektivitet i forhold til den, der taler, er det i reglen disse markører, der anvendes i den eksplicitte fortælleform (jeg-fortæller) i litteraturen og i den mundtlige kommunikation. Den talendes subjektive udgangspunkt underbygges og etableres således ud fra de spatiale og temporale deiksismarkører. De relationelle markører anvendes derimod hovedsageligt i den implicitte fortælleform (tredjepersons-fortæller), hvilket skaber en mere objektiv formidling, som i følgende citat fra Johannes V. Jensens Kongens fald (1944): 9. Skal vi gaa ned og snakke et Par Ord med Jens Sivertsen, han vil gærne se dig, foreslog Thøger næste Dag, jeg kan vel kratte hen til ham, naar vi sejler Aaen ud (p.57) Her er den relationelle markør `næste dag knyttet til tredjepersonsfortælleren, og man fornemmer således fortællerens distance i forhold det fortalte gennem deiksismarkøren. Erstatter vi `næste dag med en absolut deiksismarkør, går betydningen tabt: 5

6 10. *Skal vi gaa ned og snakke et Par Ord med Jens Sivertsen, han vil gærne se dig, foreslog Thøger i morgen, jeg kan vel kratte hen til ham, naar vi sejler Aaen ud Tredjepersonsfortælleren kan ikke bære en absolut deiksismarkør, da det deiktiske center ikke er knyttet til denne, men lagt ud til en instans i teksten (Thøger). Fortællerens placering i tid og sted har derfor ingen relevans i betydningsdannelsen og kan ikke bruges som basis for afklaring af denne. Ved at anvende relationel deiksis videregiver fortælleren det deiktiske center til den tekstinterne karakter (Thøger). Hermed bliver det Thøgers placering i tid og sted, der bliver afgørende og ikke fortællerens. Knytter vi derimod den absolutte deiksismarkør `i morgen til jeg et, er sætningen igen komplet: 11. Skal vi gaa ned og snakke et Par Ord med Jens Sivertsen i morgen, han vil gærne se dig, foreslog Thøger, jeg kan vel kratte hen til ham, naar vi sejler Aaen ud Dette lader sig naturligvis kun gøre i en tredjepersonfortælling de steder, hvor der er direkte tale. Her er det nemlig det deiktiske center, der fører ordet og derfor er det den absolutte deiksisform, der anvendes. Med det samme fortællerinstansen tager over, skifter deiksisformen som regel til relationel deiksis. Dette er naturligvis kun en hovedregel. Karakteristisk for litteraturen er netop dens brud med sådanne konventioner og regler, hvilket er med til at gøre sproget levende og interessant at arbejde med. I et andet citat fra Kongens fald ser vi, hvordan Johannes V. Jensen anvender absolut deiksis i stor stil samtidig med at bevare tredjeperson fortælleform: I denne Stue havde han boet nu elleve Aar. Her var det, han gik som et Rovdyr fra Mur til Mur de første Maaneder, da Indespærringen slog ham med Feber. Her svedte han, her spiste og drak han som en rasende og faldt fuld og gal i Søvn om Aftenen for at vaagne under hvislende Eder om Morgenen. Her gik han sparkende op og saa de faldt flade ned fra Væggen. Her havde han gaaet og hørt Aandepustet fra sine egne haarede Næsebor. Kongens Ansigt skiftede Udtryk hele Tiden, mens han laa der i Alkoven og saa frem mod Lysene uden at kunne blive søvnig (p.213 egen fremhævning) Betydningen går altså ikke tabt, når den absolutte deiksisform anvendes i tredjepersonfortællingen. I ovenstående uddrag er der derimod tale om en ændring af diskursen til den form vi kender som dækning. Det er således vigtig at hæfte sig ved disse skift, da det har en afgørende betydning for synsvinkelpositionen. Skiftet mellem proximale deiksismarkører (`her, `denne, og `nu ) og relationelle deiksismarkører (`der ) kan være med til at ændre synsvinklen fra en indre til en ydre position og samtidig afsløre diskursens form. Indsætter vi de relationelle deiksismarkører i model 1, ser den ud som følgende: Model 4 Relationel og absolut deiksis 6

7 Modellen samler alle de deiksiskategorier, der er blevet gennemgået i dette afsnit. De proximale og distale deiksismarkører samles under begrebet absolut deiksis, da de udelukkende opnår betydning i forhold til udsigelsessubjektet. De relationelle deiksismarkører opnår derimod betydning i forhold til omtalte og er derfor ikke relative til et udsigelsessubjekt. Indtil nu har vi arbejdet med at definere de to overordnede deiksisformer (intratekstuel og ekstratekstuel deiksis) i forhold til hinanden og deres udtryksformer (relationel og absolut deiksismarkører). I næste afsnit vil vi se nærmere på en bestemt type deiksis, nemlig de personale deiksismarkører. Personale deiksismarkører De personale deiksismarkører kan referere til tre forskellige kommunikationsparter: den talende, tiltalte eller omtalte. I dette afsnit vil vi fokusere på forholdet mellem talende og tiltalte, hvilket tilsammen kaldes tekstens henvendelsesrelationen. Som udgangspunkt forbinder vi bestemte personale deiksismarkører med bestemte kommunikationsroller. Når vi eksempelvis møder et `jeg, kategoriserer vi denne person som talende, hvorimod `du forbindes med tiltalte og `det med omtalte, som f.eks. i en reklame for en Asko Vølund vaskemaskine, hvor det lyder: Hvis du har læst hertil, synes jeg at du skal sende en til og fortælle det. Her henvender et `jeg sig direkte til et `du med en handlingsanvisning. Der er således nogle grundlæggende grammatiske udtryk, vi som sprogbrugere pr. automatik tilskriver bestemte prototypiske funktioner (eks. jeg = talende, du = tiltalte og hun = omtalte). Vi kan bemærke, at `jeg her fungerer intratekstuelt, da talende (Asko Vølund) ekspliciteres i diskursen, hvorimod `du peger ud i den ekstratekstuelle kontekst på den empiriske modtager. Et er imidlertid, hvilken betydning vi sædvanligvis tillægger disse personmarkører, noget andet er, hvilken semantik (sproglig betydning) de reelt set kan tilskrives i kommunikationssituationen. Afsenderen har mulighed for at anvende de personale deiksismarkører på en sådan måde, at pronominerne kan udfylde andre roller end dem, de typisk tilskrives. Se f.eks. på følgende sætning, der er hentet fra et tv-spot for Ældresagen på dansk TV2 marts 2002: Har vi spist godt i dag, Hr. Jensen? Spørgsmålet er stillet af en hjemmehjælper til en gammel mand, der sidder ved sit 7

8 spisebord med middagen foran sig. Afsenderen benytter her `vi som en tiltaleform, der i overdreven forståelse indlemmer sig selv i det omtalte. Det ved jeg ikke, vi kan jo prøve, svarer den ældre samfundsborger og skubber foliebakken over foran hjemmehjælperen. Han insisterer således på at tage hendes ord bogstaveligt og unddrager sig den umyndiggjorte rolle, hun tildeler ham i kommunikationen. I hjemmehjælperens udsagn (Har vi spist godt i dag, Hr. Jensen?) opstår der rent teoretisk en uoverensstemmelse mellem pronominets grundbetydning (talende og tiltalte), og den betydning det reelt tilskrives i ytringen (tiltalte). Det grammatiske systems grundlæggende leksikalske betydning kan med andre ord varieres og forandres i den faktiske sprogbrug. Dette kan resultere i en uoverensstemmelse mellem to niveauer i betydningsdannelsen, det kommunikative og det leksikalske niveau. Rent teoretisk kan vi forklare ovenstående tv-spot ud fra følgende model: Model 5. De personale deiksismarkørers kommunikative roller og leksikalske betydning Leksikalsk kategori Kommunikationsrolle Jeg/vi (L1) Du/De/I (L2) Han/hun/det (L3) Man (L0) Talende (K1) Tiltalte (K2) 1. Grundform K1:L1 K2:L1 K1:L2 K1:L3 K1:L0 2. Grundform K2:L2 Omtalte (K3) K3:L1 K3:L2 K2:L3 3. Grundform K3:L3 K2:L0 K3:L0 I modellen skelnes der mellem de personale deiksismarkørers kommunikationsroller (K1, -2 og -3) og deres leksikalske system (L1, -2, -3 og L0). Hvis vi kategoriserer rollerne i det kommunikative system, kan den talende instans benævnes K1. Denne er typisk realiseret gennem første persons pronomenerne jeg og vi, hvilket vi på det leksikalske niveau kalder L1. Tiltalte kategoriseres som K2 og udtrykkes gennem anden person ofte i form af du eller I, hvilket samles under L2. Omtalte benævnes K3 og kan på det leksikalske niveau eksempelvis realiseres gennem L3, dvs. tredje person hun og det. Sidstnævnte kategori er bred i den forstand, at den omfatter kollektive pronominer såsom man, nogen, og hvem som helst, der på det kommunikative niveau ikke umiddelbart har nogen personbegrænsning. Denne gruppe tildeles i reglen en kategori for sig, benævnt L-0 (Bang og Døør 1988; Lindø 2002). Når talende realiseres gennem L1, tiltalte gennem L2 og omtalte gennem L3 optræder pronominerne i deres grundformer, hvilket er den betydning vi sædvanligvis tillægger personmarkørerne (jeg = talende osv.). Vi kan kalde denne form for umarkeret 1. En ting er 1 Grundformen for pronomenet `vi er dog både K1 og K2. 8

9 imidlertid, hvilken betydning vi normalt forbinder med disse personmarkører, en anden er, hvilken semantisk indebyrd de reelt set kan tilskrives i kommunikationssituationen. Afsenderen har mulighed for at vælge fra systemet på en sådan måde, at pronominerne kan udfylde andre kommunikationsroller end den grundformen indeholder. Det grammatiske systems grundlæggende leksikalske betydning kan med andre ord varieres og forandres i den faktiske sprogbrug. Det er det, der sker i TV2s tv-spot. Her anvender hjemmehjælperen pronominet `vi som tiltalte, dvs. som K2:L1, med det formål at vise sympati over for Hr. Jensen. Hjemmehjælperen opnår dog ikke sit mål, da Hr. Jensen latterliggør hende ved at anvende samme pronomen, men tildeler det en anden kommunikativ funktion, nemlig omtalte (K3:L1). Ved at afvige fra pronominets grundform søger begge kommunikationsparter at opnå hver sit mål, hhv. sympati og latterliggørelse. En anden effekt, brugen af det kollektive pronomen kan have i forhold til et `jeg eller `du, er, at personperspektivet ændres fra en individuel til en mere kollektiv betydning (Hellspong og Ledin 1997:136). Dette ser vi ofte i forbindelse med tabubelagte eller meget personlige samtaleemner, hvor afsenderen netop skifter fra et jeg eller et du til det mere overgribende, anonyme pronomen man, som på det pragmatiske niveau fungerer som jeg eller du i selve ytringen. Et eksempel på denne fremstillingsform finder vi i Sundhedsstyrelsens alkohol-kampagne fra 2001: Sku man nu være en dårlig mor bare fordi man kobler af med lidt vin? Ved at benytte det kollektive personperspektiv man, der her fungerer som en L0 på det leksikalske niveau, men K1 på det kommunikative niveau, beskytter den talende både sig selv og modtageren. Dette er formålstjenligt, eftersom indholdet potentielt lægger op til en ansigtstruende handling, nemlig indrømmelsen af at være alkoholiker og en dårlig mor. Med henblik på at maskere afsenderjeg ets singulære position og styrke udsagnet kan brugen af et kollektivt `vi være effektiv i argumenterende tekster: Vi er mange, der mener (L-1 pluralis) og Mange mener (L-0) osv. Den talende kan ydermere vælge at skifte mellem et jeg, vi og os i samme tekst, hvis det synes formålstjenligt. Det ser vi eksempelvis i en hovedtale af Pia Kjærsgaards, der blev holdt på Dansk Folkepartis årsmøde anno 1999, hvor det indledningsvis hedder: Jeg vil meget gerne slå fast, at DF har klaret sig utrolig godt i de meningsmålinger, vi har set ( ) og meget tyder således på, at vort budskab for alvor er ved at slå igennem. Her er `jeg et separeret fra Dansk Folkeparti, der har klaret `sig godt. Men i de næste sætninger bliver `jeg et fusioneret med partiet, gennem `vi og `vort. Denne fusion af 1. person pluralis i betydningen af `os i Dansk Folkeparti er klart dominerende talen igennem. Dette viser, at Kjærsgaard taler på partiets vegne altså som formand for partiet og ikke som privatpersonen Pia Kjærsgaard. Udover at fungere som talende i betydning af `os i Dansk Folkeparti, kan det inklusive vi ligeledes fungere som en sammenkobling mellem talende og tiltalte, dvs. som K2:L1 og 1. grundform på samme tid. Kjærsgaard slutter eksempelvis talen med følgende kommentar: Lad os inden vi går herfra, love hinanden, at vi vil gøre vort allerbedste. Her benytter Kjærsgaard 1. person pluralis med det henblik at skabe et tættere forhold mellem afsender og modtager. Som det 9

10 er tilfældet i ovenstående citat, anvendes denne form af `vi primært i forbindelse med opfordring til handling: Det er det, vi skal give hinanden hånden på her i weekenden. Partiets program gøres hermed til et fælles projekt. En manipuleret brug af de personlige pronomener kan endog sløre, at et bestemt værdigrundlag ligger gemt i teksten. Først når pronomenernes pragmatiske betydning dechifreres i tekstanalysen, opnår vi et indblik i den særlige ideologi, teksten formidler. I Pia Kjærsgaards årstale opstilles f.eks. et modsætningsforhold mellem danskerne og de andre. Ser vi nærmere på, hvem der gemmer sig bag deiksismarkøren de, finder vi en bred kategori af mennesker med mange forskellige baggrunde. En beskrivelse lyder som følger: Nutidens indvandrere er for det meste mennesker fra den tredje verden og hovedsagelig muslimer, som ikke har nogen som helst vilje til at blive en del af danskheden. Derudover anvendes begreber såsom fremmede, flygtninge og tredjegenerationsindvandrere : - Det er stort set det samme antal fremmede nutidens Danmark lukker ind hvert evig eneste år! - Det hævdes, at de internationale konventioner forhindrer os i at stoppe indstrømningen af flygtninge - Dansk Folkeparti foreslår, at i tilfælde af, at en ung anden- eller måske tredjegenerationsindvandrer gentagne gange begår kriminalitet og ingen opdragelse er mulig, ja, så hjemsendes og repatrieres ikke alene pågældende, men hele hans familie Ved at opsøge, hvad disse pronominer sættes til at dække over andre steder i teksten, er det muligt at opstille et billede af den forenklede verden, Kjærsgaard fremstiller med henblik på at vinde tilslutning for sine synspunkter. En analyse af om det er pronominernes grundform eller alternative former, der anvendes i en bestemt sammenhæng, kan vise, hvordan en afsender kan søge at fremtvinge en bestemt reaktion hos modtageren eller opnå et bestemt formål. Opsamling Deiksismarkører kan betragtes som de sproglige byggestene, der er kendetegnet ved at betyde noget forskelligt afhængigt af konteksten. Ved at undersøge, hvilke deiksismarkører en tekst anvender, samt hvordan de kombineres, kan vi få et godt indblik i, hvordan tekstens univers etableres. Distinktionen mellem de relationelle og absolutte deiksismarkører er især relevant i forhold til en videre analyse af tekstens fortælle- og synsvinkelforhold. Ofte etableres et eventuelt skift i fortælleeller synsvinkelforhold vha. deiksismarkører, i kraft af et skift fra relationel til absolut deiksismarkører eller omvendt. Gennem en undersøgelse af deiksismarkørerne får vi samtidig et redskab til at forklare rent teknisk, hvordan en afsender kan manipulere med modtageren gennem sproget og sætte betydningen på spil. Især de personale deiksismarkører er interessante i denne sammenhæng. Hvordan iscenesætter talende sig selv i forhold til tiltalte og omtalte? Oprettes der en fiktiv distance de to samtalepartere imellem, eller søges den at blive nedbrudt? 10

11 Vi har i dette kapitel undersøgt de mest traditionelle deiksisformer, nemlig person, tid og sted. Andre sproglige kategorier, der ville være interessante at arbejde med, kunne være verbale kategorier (kom vs. gå) eller sociale markører (De vs. du), herunder relationelle bestemmelser (far, mor, boss, fjende, ven), der afspejler den sociale (interpersonelle) relation samtaleparterne imellem. 11

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

Den skrevne kærlighed

Den skrevne kærlighed Den skrevne kærlighed De udtrykte kærlighedsopfattelser på Dating.dk Humbas Hus 5.2 Gruppe 8 Efterår 2009, 17. December Vejleder: Heidi Bojsen Hanne Birgitte Hellisen Kasper Hulgaard Michelle Nordrup Hansen

Læs mere

3. METODE 7 4. EMPIRI 10

3. METODE 7 4. EMPIRI 10 1. INDLEDNING 1 2. PROBLEMFORMULERING, EMNEAFGRÆNSNING OG FORMÅL 5 2.1 Opbygning 6 3. METODE 7 3.1 Det kvalitative enkeltinterview 8 4. EMPIRI 10 4.1 Udvælgelseskriterier 11 4.2 Præsentation af informanterne

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse - en diskursanalyse af lederartikler fra Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken * Jens Hansen * Vejleder: Janni Berthou Hermansen * Roskilde Universitet,

Læs mere

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Publiceret august 2011 Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Første prøvetermin maj 2012 1 1. FORORD... 3 2. PRØVEN I SKRIFTLIG DANSK... 4 Genrerne... 4 Opgaveformuleringer... 5 3.

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Med livet som indsats

Med livet som indsats Med livet som indsats - En receptionsanalyse af ludomanikampagne Kommunikation modul 1, Roskilde Universitetscenter, 2007 Vejleder: Ursula Plesner Skrevet af gruppe 1: Jesper Achim Nielsen, Joachim Gislao,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 65

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 65 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forord...4 Problemformulering...4 Empiribeskrivelse...4 Metode...6 Praktiske noter...6 Teori...8 Luhmanns Systemteori...8 Autopoiesis...8 Socialt system...9 Psykisk system...9

Læs mere

Man tager det sgu for givet - Ungdommens sproglige bevidsthed og italesættelse på en efterskole på Frederiksberg.

Man tager det sgu for givet - Ungdommens sproglige bevidsthed og italesættelse på en efterskole på Frederiksberg. Man tager det sgu for givet - Ungdommens sproglige bevidsthed og italesættelse på en efterskole på Frederiksberg. Ida Helene Geertz, Professionsbachelorprojekt Vejledere: ANHA og SAHO 13 januar 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33 INDLEDNING...7 Indledning...8 Problemstilling...9 Afgrænsning...9 METODE...11 Opbygning af projektet...12 Projektets videnskabsteoretiske ramme...13 Hvilken status har den videnskab, vi bedriver?...14

Læs mere

Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen

Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen Maj 2013 Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen R o s k i l d e U n i v e r s i t e t M a s t e r i P

Læs mere

Titelblad. Side 1 af 73

Titelblad. Side 1 af 73 Titelblad Side 1 af 73 Indholdsfortegnelse Titelblad... 1 Forforståelse... 4 Indledning... 5 Problemformulering... 8 Læsevejledning... 8 Temarammeredegørelse... 9 Fravalg af kurset informationsteknologisk

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Tekstanalyse. En introduktion

Tekstanalyse. En introduktion Per Krogh Hansen At læse tekster Mon ikke vi alle kender situationen: Man har læst en spændende roman, en oplysende artikel, et reflekteret essay eller et fængende digt. For en stund har man sat den konkrete,

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Emnegodkendelse til afgangsprojekt

Emnegodkendelse til afgangsprojekt Emnegodkendelse til afgangsprojekt Modulnr.: 167011001 Tidsrum: Uge 4 til uge 25 Studieår: 2011 Navn: Anette Smed Cpr (første 6 cifre): 180468 Deltager i / eller har afsluttet og bestået eksamen i følgende

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Børnelitteratur PS10EBACH-17

Børnelitteratur PS10EBACH-17 Pædagoguddannelsen VIA University College Peter Sabroe Aarhus Studerende: Karin Heller Hallas, studienummer: 116 138 og Peter Hegelund Fosgerau, studienummer: 142 073 Bachelorrapport efterår/vinter 2013-2014

Læs mere

Videndeling i daginstitutioner

Videndeling i daginstitutioner Videndeling i daginstitutioner Afgangsprojekt videndeling refleksion kommunikation praksis fortællinger pædagogisk praksis daginstitutionskultur socialkonstruktivistisklæringsteorier hyperkompleks Pædagogisk

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere