Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig"

Transkript

1 Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Aftaletekst november 2011 Kommentarer Udkast aftaletekst Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig Aftalen om oprettelse af Region Sønderjylland-Schleswig af , med ændring af , og mellem Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig- Flensburg på tysk side og Sønderjyllands Amt på dansk side omformuleres som følger. Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg på tysk side og Region Syddanmark, Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Tønder Kommune på dansk side som retsmæssig efterfølger for Sønderjyllands Amt - efterfølgende benævnt aftalens parter - indgår efter beslutning i de respektive politiske forsamlinger følgende aftale. Hele teksten er gennemgået ud fra den her fremlagte tekst sprogligt, redaktionelt og indholdsmæssigt. Indholdet fra strategiet er indarbejdet. En tilpasning til forholdene er også indarbejdet. Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig Aftalen om oprettelse af Region Sønderjylland-Schleswig af , med ændring af , , og mellem Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg på tysk side og Sønderjyllands Amt på dansk side omformuleres som følger. Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg på tysk side og Region Syddanmark, Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Tønder Kommune - på dansk side - efterfølgende benævnt aftalens parter - indgår efter beslutning i de respektive politiske forsamlinger følgende aftale. Præambel Præambel Parterne danner en europæisk region, der udgør grundlaget for et intensivt og langsigtet samarbejde med det formål at styrke udviklingen i den fælles grænseregion samt styrke Regionen i europæisk sammenhæng og i forhold til omgrænsende regioner. Parterne danner en europæisk grænseregion, der udgør grundlaget for et intensivt og langsigtet samarbejde med det formål at styrke udviklingen i den fælles grænseregion samt styrke Regionen i europæisk sammenhæng og i forhold til 1 / 20

2 omgrænsende regioner. Med udgangspunkt i geografien Sønderjylland-Schleswig indgår partnerne således et langsigtet samarbejde på tværs af grænsen om fælles mål. Aftalen er indgået med ligeberettigelse og respekt for hver sides særlige kulturelle egenart og selvstændighed som samarbejdsprincipper. Heraf følger, at beslutninger i organisationen så vidt muligt skal træffes i enighed. Det europæiske Charter for Grænseregioner og grænseoverskridende Regioner som vedtaget af Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab den 7. oktober 2004 udgør idégrundlaget for samarbejdet og udviklingen i Regionen. Samarbejdsaftalen er indgået med ligeberettigelse og respekt for hver sides særlige kulturelle egenart og selvstændighed som samarbejdsprincipper. Det europæiske Charter for Grænseregioner og grænseoverskridende Regioner som vedtaget af Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab den udgør idégrundlaget for samarbejdet og udviklingen i Regionen. 1 Navn - Beliggenhed 1 Navn - Beliggenhed Kompetence Den europæiske region omfatter det geografiske område, der afgrænses af Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Tønder Kommune og benævnes Region Sønderjylland-Schleswig. Regionen har sæde dér, hvor aftalens parter har besluttet at placere organisationens sekretariat. Region Sønderjylland-Schleswig omfatter det geografiske område, der afgrænses af Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Tønder Kommune og benævnes Region Sønderjylland-Schleswig. Regionen har sæde dér, hvor aftalens parter har besluttet at placere organisationens sekretariat. Sekretariatet går under navnet Regionskontor & Infocenter. 2 / 20

3 Partnerne overdrager ikke myndighedskompetence til Region Sønderjylland-Schleswig, som alene er en betegnelse for samarbejdet, der ikke udgør nogen selvstændig juridisk person. I det omfang Region Sønderjylland-Schleswig bliver benævnt Region eller Regionen, må dette ikke forveksles med de danske myndigheder, der også har navnet region, i dette samarbejde repræsenteret ved Region Syddanmark. 2 Mål Overordnet varetager regionen det grænseoverskridende samarbejde for at forbedre vækstvilkårene og den kulturelle sammenhængskraft i regionen, som er præget af en sproglig og kulturel mangfoldighed mellem flertals- og mindretalsbefolkningerne. Målet med samarbejdet er De gamle 2 og 3 er sammenlagt i ny 2. 2 Formål Overordnet har Region Sønderjylland-Schleswig-Schleswig til formål at fremme det grænsenære dansk-tyske politiske samarbejde, herunder vedrørende vilkårene på det grænseoverskridende arbejdsmarked og den kulturelle sammenhængskraft i regionen, som er præget af en sproglig og kulturel mangfoldighed mellem flertals- og mindretalsbefolkningerne. Målet med samarbejdet er at fremme udviklingen i Region Sønderjylland-Schleswig og samtidig skabe nærmere kontakter mellem befolkningen, erhvervslivet og organisationerne på begge sider af grænsen; at fremme befolkningens levevilkår, herunder lige muligheder for mænd og kvinder; at intensivere samarbejdet generelt hen over grænsen. Arbejdsmarked: Fremme af grænsependling / arbejdskraftens mobilitet. Kultur: Fremme af et sammenhængende kulturrum på tværs af grænsen. Politisk og administrativ dialog og samarbejde: Politisk netværksdannelse og dialog mellem de grænsenære myndigheder og aktører. I europæisk sammenhæng vil Regionen optræde som en enhed. Andre emner kan tages op til politisk drøftelse og koordinering på 3 / 20

4 3 Midler til at opnå målene I det grænseoverskridende samarbejde virker forskellige aktører på forskellige planer. Ved hjælp af midlerne skal disse forskellige kompetencer udnyttes for at opnå de definerede mål for Region Sønderjylland-Schleswig, så man undgår dobbeltstrukturer. Dermed opnår man den størst mulige effektivitet, og samtidig styrker man de stærke sider hos de respektive aktører, som virker inden for det grænseoverskridende samarbejde. partnernes eller bestyrelsens initiativ, mens evt. indsatser løftes af de interesserede partnere. Det finansielle grundlag for alle aktiviteter og tiltag, som Region Sønderjylland-Schleswig gennemfører for at fremme de nævnte mål, dækkes af den til enhver tid gældende finansielle ramme, som skal overholdes. Der udarbejdes en strategi for Region Sønderjylland-Schleswig, som fornyes med passende mellemrum. Strategien beskriver mål og indsatser nærmere. Region Sønderjylland-Schleswigs særlige kompetencer ligger inden for de umiddelbare kontakter mellem mennesker på begge sider af landegrænsen. Derfor lægges fokus for arbejdet i Regionen på områderne "kultur, sprog, skole, ungdom og arbejdsmarked". En fokusering på disse indsatsområder udelukker dog ikke, at andre emner i enkelttilfælde kan behandles ved behov. Med denne baggrund sætter Region Sønderjylland-Schleswig følgende prioriteter til opnåelse af målene : a) At fremme samarbejdet på det kulturelle område; blandt andet ved at etablere en fælles kulturregion. Fælles opbakning til kulturprojekter i Region Sønderjylland- Schleswig, herunder også Interreg-projekter. Strategien behandles hos partnerne på politisk niveau. Strategien udmøntes i toårige handlingsplaner, der konkret beskriver, hvilke indsatser, der planlægges gennemført for at opnå målene. Disse handlingsplaner besluttes i bestyrelsen. Til handlingsplanerne vil der knytte sig resultataftaler, hvor det tydeliggøres, hvilke resultater sekretariatet forventes at levere i perioden. Resultataftalerne vil danne udgangspunkt for opfølgning og evaluering af arbejdet. Resultataftalerne tjener således alene som styringsredskab for partnerne i samarbejdet med henblik på at sikre, at Region Sønderjylland-Schleswig når de mål, som partnerne tilstræber. 4 / 20

5 b) At samarbejde om kontakt og udveksling mellem forskellige befolkningsgrupper og aktører, f.eks. inden for kultur, sport og ungdom, arbejdsmarked og erhverv, under former, som i særlig grad fremmer en gensidig forståelse og kendskabet til hinanden. c) At fremme kendskabet til sproget på den anden side af grænsen med det mål, at enhver kan benytte og blive forstået på sit eget sprog. På hvert andet bestyrelsesmøde gives en status for hvert indsatsområde. I det grænseoverskridende samarbejde virker forskellige aktører på forskellige niveauer og områder. Region Sønderjylland-Schleswigs arbejde koordineres med andre aktører med henblik på at undgå dobbeltstrukturer og Region Sønderjylland-Schleswig samarbejder med andre partnere, hvor det er relevant. d) At fremme det arbejdsmarkedspolitiske samarbejde hen over grænsen, at udveksle viden, herunder på det teknologiske område og at etablere informationssystemer med oplysninger fra hele Regionen. At træffe fælles tiltag til fremme af uddannelse og erhvervsuddannelse og skabelse af arbejdspladser i Regionen. At arbejde for at fjerne hindringer og barrierer i samarbejdet, herunder for grænsependling. e) At fremme samarbejdet mellem myndigheder og på kommunalpolitisk plan. f) At øve politisk indflydelse på nationale beslutningstagere, så de nævnte mål bliver forfulgt. 5 / 20

6 g) At fremme idéen om europæisk samarbejde og international forståelse. 4 Dialog med andre aktører Den gamle 4 er slettet. Med passende intervaller kan aktører inden for relevante tematiske områder indbydes til en drøftelse af aktuelle grænseoverskridende udfordringer og idéer. 5 Regionens organisation Organisationen består af: Ny: Arbejdsmarkedsudvalg 3 Organisation Samarbejdet består af følgende organer: Bestyrelsen Kulturudvalget med tilhørende faggrupper Ad hoc-udvalg Sekretariatet Forvaltningsgruppen Bestyrelsen Kulturudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Ad hoc-udvalg nedsat af bestyrelsen Forvaltningsgruppen Faggrupperne Sekretariatet 6 Bestyrelsen a) Bestyrelsen er organisationens øverste beslutningsorgan. Bestyrelsen er et fælles rådgivnings- og koordineringsorgan i grænseoverskridende anliggender og samtidig ansvarlig for alle anliggender vedrørende den 4 Bestyrelsen a) Bestyrelsen er organisationens øverste beslutningsorgan. Bestyrelsen er et fælles rådgivnings- og koordineringsorgan i grænseoverskridende anliggender og samtidig ansvarlig for alle anliggender vedrørende den 6 / 20

7 operative drift. operative drift. b) Bestyrelsen består af følgende stemmeberettede medlemmer: b) Bestyrelsen består af følgende stemmeberettigede medlemmer: - Hver en repræsentant fra aftalens partnere - Hver en repræsentant fra det danske og tyske mindretal (Begrænsning: ved regnskabsmæssige beslutninger se afsnit c er stemmeret undtaget) En repræsentant fra hver af aftalens partnere En repræsentant fra henholdsvis det danske og det tyske mindretal (Begrænsning: ved regnskabsmæssige beslutninger se afsnit c er stemmeret undtaget) Som selvsuppleret medlem (uden stemmeret) - 1 repræsentant for den slesvig-holstenske delstatsregering For hvert medlem udpeges en personlig suppleant. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, underretter vedkommende sin suppleant og sekretariatet. Som selvsuppleret medlem (uden stemmeret) En repræsentant for den slesvig-holstenske delstatsregering For hvert medlem udpeges en personlig suppleant. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, underretter vedkommende sin suppleant og sekretariatet. Sekretariatets ledelse deltager i bestyrelsesmøderne (uden stemmeret) c) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Bestyrelsen tager beslutninger ud fra flertalsprincippet. Generelt tilstræbes dog konsensus. Beslutninger omkring nye indsatsområder henholdsvis bortfald heraf kræver 7 / 20

8 enstemmighed, ligeledes såfremt en beslutning vedrører en af de deltagende partners myndighedskompetencer, herunder anvendelse af midler. Formanden leder bestyrelsesmøderne. c) Til bestyrelsens opgaver hører især: d) Til bestyrelsens opgaver hører især: At fastlægge den grundlæggende målsætning for organisationens virksomhed. at beslutte udkast til Region Sønderjyllands- Schleswigs strategi, som efterfølgende godkendes hos de respektive partnere. at fastlægge toårige handlingsplaner for organisationens arbejde og løbende følge op på dem. at beslutte resultataftalen for Region Sønderjylland- Schleswig. At repræsentere Region Sønderjylland-Schleswig udadtil. at repræsentere Region Sønderjylland-Schleswig udadtil. at sikre kommunikation med og videregivelse af information til de politiske beslutningstagere og partnernes politiske organer. At vælge en formand og en næstformand for en toårig periode. Formanden og næstformanden repræsenteres i valgperioden skiftevis af den tyske at vælge en formand og en næstformand for en toårig periode. Formanden og næstformanden repræsenteres i valgperioden skiftevis af den tyske 8 / 20

9 henholdsvis den danske part. henholdsvis den danske part. At styre, rådgive og støtte sekretariatet og sekretariatsledelsen, herunder særligt godkendelse og overvågning af den med alle relevante aktører afstemte handlingsplan. at styre, rådgive og støtte sekretariatet, herunder særligt godkendelse og overvågning af den med alle relevante aktører afstemte handlingsplan samt den hertil forbundne resultataftale. At nedsætte Kulturudvalget samt nedsætte øvrige udvalg, såfremt der måtte opstå et uafviseligt behov herfor. Medlemmerne af udvalgene bliver udnævnt fra hver partner. at nedsætte udvalg jf. 3. At nedsætte ad hoc-udvalg ved behov til behandling af enkeltopgaver, som pålægges af bestyrelsen. Medlemmerne udnævnes af bestyrelsen. Ad hocudvalg skal kun bestå, så længe en given arbejdsopgave bliver behandlet. At vedtage forretningsordener og andre nødvendige retningslinjer for virksomheden i organisationens organer ved behov. at vedtage forretningsordener og andre nødvendige retningslinjer for virksomheden i Region Sønderjylland-Schleswig, hvis der vurderes behov herfor. At godkende organisationens budget og regnskab (disse regnskabsmæssige beslutninger tages kun af partnernes bestyrelsesmedlemmer som har ansvar for finansiering og hæftelse jævnfør 11 og 12 af at godkende organisationens budget og regnskab inden for rammerne af denne aftale samt den finansiering, partnerne har tildelt Region Sønderjylland-Schleswig (disse regnskabsmæssige 9 / 20

10 aftalen). beslutninger tages kun af partnernes bestyrelsesmedlemmer, som har ansvar for finansiering og hæftelse). At vedtage større samarbejdsprojekter og godkende budgetter for sådanne projekter. at vedtage større samarbejdsprojekter og godkende budgetter for sådanne projekter, idet der dog skal være opmærksomhed på, at de midler som modtages fra partnerne ikke uden særskilt hjemmel kan anvendes til at understøtte konkrete projekter eller aktiviteter. At drøfte og godkende årsberetningen samt beretninger om gennemførte aktiviteter og gennemførte enkeltprojekter af større betydning. at drøfte og godkende årsberetningen samt beretninger om gennemførte aktiviteter og gennemførte enkeltprojekter af større betydning. At træffe beslutning om ændring af organisationens beliggenhed under hensyntagen til 9, afsnit 1. at træffe beslutning om ændring af sekretariatets beliggenhed. d) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed, idet der principielt tilstræbes enighed. Ved optælling af stemmeflerheden tæller kun jaog nejstemmer. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Formanden leder bestyrelsesmøderne. e) Bestyrelsen repræsenteres ved anliggender af større betydning af formandskabet (formanden og e) Bestyrelsen repræsenteres ved anliggender af større betydning af formandskabet (formanden og 10 / 20

11 næstformanden). Afgørelser om anliggender vedrørende den daglige ledelse afstemmes internt i formandskabet. 7 Udvalg a) Der nedsættes et kulturudvalg af permanent karakter til at varetage opgaverne inden for kultur, skole, sprog, ungdom og sport. Udvalget påhviler især følgende opgaver: Ny: Arbejdsmarkedsudvalg næstformanden). Afgørelser om anliggender vedrørende den daglige ledelse afstemmes internt i formandskabet. 5 Udvalg a) Der nedsættes et kulturudvalg af permanent karakter til at varetage opgaverne inden for kultur, skole, sprog, børn, unge, sport og fritid. Udvalget påhviler især følgende opgaver: At fungere som styre- og bevillingsudvalg for Interreg-projektet "KulturDialog" (indhold: kultur, sprog, skole, ungdom, sport) samt evt. følgeprojekter; At fungere som styreudvalg for en fælles Kulturregion Sønderjylland-Schleswig; At fungere som politisk følgegruppe for Sønderborgs kandidatur som Europæisk Kulturhovedstad 2017 sammen med Sønderjylland- Schleswig; Diskussion og stillingstagen til kulturpolitiske problemstillinger af grænseoverskridende relevans. At fungere som uafhængig politisk styre- og bevillingsudvalg i forhold til aktuelle Interregprojekter, hvor Region Sønderjylland-Schleswig har fået tillagt kompetence hertil; At fungere som uafhængig politisk styregruppe for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig; Udvalget har alene den endelige beslutningskompetence til ovennævnte punkter. Diskussion og stillingstagen til kulturpolitiske problemstillinger af grænseoverskridende relevans; 11 / 20

12 Regelmæssig faglig sparring med bestyrelsens formandskab. Nye initiativer, aktiviteter og projekter, som får indvirkning på sekretariatets ressourcer, skal afstemmes med bestyrelsen. Kulturudvalget har følgende sammensætning: med stemmeret: formændene for kulturudvalgene fra partnerne Aabenraa, Sønderborg, Haderslev, Tønder, Flensburg, Nordfriesland og Schleswig-Flensburg yderligere et medlem fra hvert kulturudvalg fra førnævnte partnere et medlem fra hver det danske, det tyske og det frisiske mindretal Beslutning omkring den endelig udnævnelse er selvfølgelig forbeholdt partnerne. uden stemmeret: en forvaltningsmedarbejder fra hver af førnævnte partnere (som samtidig helst skal være medlem af faggruppen Kultur). Kulturudvalget har følgende sammensætning: med stemmeret: Formændene for kulturudvalgene fra partnerne Aabenraa, Sønderborg, Haderslev, Tønder, Flensburg, Nordfriesland og Schleswig-Flensburg Yderligere et medlem fra hvert kulturudvalg fra førnævnte partnere En repræsentant fra Region Syddanmark og Land Schleswig-Holstein Et medlem fra henholdsvis hver det danske, det tyske og det frisiske mindretal Beslutning omkring den endelige udnævnelse er forbeholdt partnerne. uden stemmeret: En forvaltningsmedarbejder fra hver af førnævnte partnere. 12 / 20

13 projektkoordinatoren for KulturDialog eller et følgeprojekt. projektkoordinatoren for Kulturregion Sønderjylland-Schleswig. projektkoordinatoren for Sønderborgs kandidatur som Europæisk Kulturhovedstad 2017 sammen med Sønderjylland-Schleswig. Region Syddanmark, kulturministeriet og Ministerium für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein vil blive tilbudt en politisk observatørpost. Kulturkoordinatoren ved Regionskontoret. Det danske Kulturministerium vil blive tilbudt en observatørpost. Udvalget vælger selv formand og næstformand. Partnerne udpeger en fælles suppleant for de to politiske repræsentanter, som er udnævnt til kulturudvalget. Medlemmerne beholder deres poster, indtil eventuelle efterfølgere er blevet bekræftet af bestyrelsen. Udvalget vælger selv formand og næstformand. Hver partner udpeger en fælles suppleant for de to politiske repræsentanter, som de hver især har udnævnt til kulturudvalget. b) Der nedsættes et arbejdsmarkedsudvalg af permanent karakter til at varetage opgaverne inden for grænseoverskridende arbejdsmarkedsspørgsmål, arbejdskraftens frie mobilitet, samarbejde på arbejdsmarkedsområdet og mobilitetsbarrierer. Udvalget påhviler især følgende opgaver: Gensidig udveksling af information vedrørende relevant udvikling på arbejdsmarkedsområdet; 13 / 20

14 Diskussion og stillingstagen til arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger af grænseoverskridende relevans; Drøftelse af initiativer til fremme af arbejdsmarkedet på tværs af grænsen; Regelmæssig faglig sparring med bestyrelsens formandskab. Initiativer, aktiviteter og projekter, som får indvirkning på sekretariatets ressourcer, skal afstemmes med bestyrelsen. Arbejdsmarkedsudvalget har følgende sammensætning: med stemmeret: Formændene for arbejdsmarkedsudvalgene fra partnerne Aabenraa, Sønderborg, Haderslev, Tønder, Flensburg, Nordfriesland og Schleswig-Flensburg En repræsentant fra Region Syddanmark og Land Schleswig-Holstein Det danske, det tyske og det frisiske mindretal tilbydes en plads i udvalget Beslutning omkring den endelig udnævnelse er forbeholdt partnerne. uden stemmeret: 14 / 20

15 En relevant forvaltningsmedarbejder fra hver af førnævnte partnere. Udvalget vælger selv formand og næstformand. Partnerne udpeger hver en suppleant for de politiske repræsentanter, som er udnævnt til arbejdsmarkedsudvalget. b) Det påhviler bestyrelsen at nedsætte yderligere udvalg, såfremt der måtte opstå et uafviseligt behov herfor. c) Såfremt bestyrelsen ønsker at nedsætte yderligere udvalg, skal der laves en allonge til denne aftale. 8 Ad hoc-udvalg 6 Ad hoc-udvalg Til behandling af enkeltopgaver nedsætter bestyrelsen ad hocudvalg, som opløses igen, så snart arbejdsopgaven er løst. Denne arbejdsopgave pålægges af bestyrelsen. Dette gælder tilsvarende for udnævnelse af medlemmer til udvalgene. Udvalgenes størrelse og sammensætning afhænger af de opgaver, der skal behandles i det konkrete tilfælde. Udvalgene bør dog ikke have mere end 10 medlemmer. 9 Sekretariat Der oprettes et sekretariat for organisationen, som er beliggende Nyt: Detaljeret beskrivelse af faktiske tilstand, ansvar. Til behandling af enkeltopgaver kan bestyrelsen nedsætte ad hoc-udvalg til varetagelse af en konkret opgave. Udvalget opløses igen, så snart arbejdsopgaven er løst. Denne arbejdsopgave pålægges af bestyrelsen. Dette gælder tilsvarende for udnævnelse af medlemmer til udvalgene. Udvalgenes størrelse og sammensætning afhænger af de opgaver, der skal behandles i det konkrete tilfælde. Udvalgene bør dog ikke have mere end 10 medlemmer. 7 Sekretariat Der oprettes et sekretariat for organisationen. 15 / 20

16 på den danske side. Den organisatoriske forankring ligger hos en eller flere partnere efter særskilt aftale. Der skal yderligere udarbejdes en separat aftale mellem bestyrelsen og den danske ansættende myndighed. Det er aftalt, at Aabenraa Kommune fungerer som ansættende myndighed for sekretariatet, således at kommunen har alle rettigheder og pligter i henhold til personalet. De estimerede udgifter hertil dækkes via de budgetter, som partnerne har vedtaget. Krav, der udspringer af ansættelsesretslige forhold i øvrigt, kan ikke rejses mod de øvrige samarbejdspartnere og heller ikke indbyrdes mellem partnere i samarbejdet, såfremt forholdet alene skyldes Aabenraa Kommune. I modsat tilfælde fordeles udgifterne efter den almindelige fordelingsnøgle. Hvis partnerne ønsker en ændring af den organisatoriske forankring af sekretariatet, udarbejdes der en separat aftale herom. Sekretariatet er ansvarlig for den løbende administration i organisationen, herunder for at forberede, planlægge og efterbearbejde bestyrelses-, udvalgs- og faggruppemøder samt yderligere aktiviteter besluttet af bestyrelsen. Sekretariatets ledelse udarbejder en etårig handlingsplan som forelægges bestyrelsen. Endvidere er det sekretariatets opgave at forestå regnskabet. Sekretariatet er ansvarlig for den løbende administration i organisationen, herunder for at forberede, planlægge og efterbearbejde bestyrelses-, udvalgs- og faggruppemøder samt yderligere aktiviteter besluttet af bestyrelsen. Sekretariatet understøtter især den politiske netværksdannelse med fagviden gennem netværks-, samarbejds- og arbejdsgrupper. Sekretariatets ledelse udarbejder en toårig handlingsplan samt dertilhørende resultataftale som afstemmes med forvaltningsgruppen og derpå forelægges bestyrelsen. Endvidere er det sekretariatets opgave at forestå regnskabet. 16 / 20

17 10 Forvaltningsgruppe Forvaltningsgruppen som arbejdsorgan fungerer som bindeled mellem Region Sønderjylland-Schleswig og partnerne. Den forbereder i samarbejde med sekretariatet især bestyrelsesmøderne (dagsorden og beslutningsindstillinger) samt yderligere aktiviteter besluttet af bestyrelsen. Hver partner er repræsenteret ved et medlem i forvaltningsgruppen og udstyrer det med et forhandlingsmandat. 11 Økonomi Organisationens udgifter afholdes - efter fradrag af tilskud fra anden side - med hver 50 % fra dansk og tysk side. Alle parter har fuld adgang til alle oplysninger om organisationens økonomi. 12 Ansvar Ansvarspådragelse dækkes af parterne med hver 50 % fra dansk og tysk side. Detaljerede spørgsmål omkring ansvar afklares separat på dansk og tysk side. 8 Forvaltningsgruppe Forvaltningsgruppen består af medarbejdere fra partnerforvaltningerne. Arbejdsorganet fungerer som bindeled mellem Region Sønderjylland-Schleswig og partnerne og er især, udover bestyrelsen, ansvarlig for kommunikation og videregivelse af information til de politiske beslutningstagere ved partnerforvaltningerne. Den forbereder i samarbejde med sekretariatet især bestyrelsesmøderne (dagsorden og beslutningsindstillinger) samt yderligere aktiviteter besluttet af bestyrelsen. 9 Økonomi Samarbejdet Region Sønderjylland-Schleswigs udgifter afholdes - efter fradrag af tilskud fra anden side - med hver 50 % fra dansk og tysk side. Alle parter har fuld adgang til alle oplysninger om organisationens økonomi. På forlangende uddyber sekretariatet eller formanden budgettet overfor partnernes ansvarlige politiske organer. 10 Ansvar Pådragelse af erstatningsansvar mv. samt evt. ansvarsfordeling sker efter gældende ret i det land, hvor sekretariatet har sæde. 17 / 20

18 13 Rettigheder og pligter 1. Hver side underlægges den nationale lovgivning i eget land og respekterer de retslige forhold hos den anden part. 11 Rettigheder og pligter 1. Hver side er underlagt den nationale lovgivning i eget land og respekterer de retslige forhold hos den anden part. 2. Idet organisationens sekretariat er placeret på dansk side, er det aftalt, at dansk ret skal være gældende i tilfælde af tvist, samt at der er værneting i den retskreds, hvori sekretariatets sæde er beliggende. 2. Aftalens parter informerer hinanden om tiltag og initiativer, der kan have grænseoverskridende betydning. 3. Aftalens parter informerer hinanden om tiltag og initiativer, der kan have grænseoverskridende betydning. 3. Parterne giver Regionens organisationer og sammenslutninger adgang til inden for de ressourcemæssige rammer at gøre brug af de serviceydelser og den viden, som sekretariatet stiller til rådighed. 14 Slutbestemmelser 1. Ændringer af nærværende aftale kan kun foretages skriftligt i enighed mellem aftalens parter. 2. Bestyrelsen skal hvert 5. år foretage en generel vurdering af de opnåede mål i forhold til aftalens formål og 4. Parterne giver Regionens organisationer og sammenslutninger adgang til inden for de ressourcemæssige rammer at gøre brug af de serviceydelser og den viden, som sekretariatet stiller til rådighed. 12 Slutbestemmelser 1. Ændringer af nærværende aftale kan kun foretages skriftligt i enighed mellem aftalens parter. 2. Bestyrelsen skal hvert 5. år foretage en generel vurdering af de opnåede mål i forhold til aftalens formål og 18 / 20

19 videreudviklingen af Region Sønderjylland-Schleswig en og i den forbindelse overveje, om den vil anbefale en ændring af aftalen. Den vil i den forbindelse især også støtte sig til anbefalinger, som er udarbejdet i dialog med de forskellige aktører indenfor det grænseoverskridende samarbejde. videreudviklingen af Region Sønderjylland-Schleswig og i den forbindelse overveje, om den vil anbefale en ændring af aftalen. Den vil i den forbindelse især også støtte sig til anbefalinger, som er udarbejdet i dialog med de forskellige aktører indenfor det grænseoverskridende samarbejde. 3. Aftalen er under hensyntagen til den langsigtede målsætning i præamblen indgået på ubestemt tid. 3. Aftalen er under hensyntagen til den langsigtede målsætning i præamblen indgået på ubestemt tid. 4. Aftalen ophæves, hvis den danske eller den tyske part meddeler at ville ophæve den. Opsigelsesfristen er 12 måneder til udgangen af et år. Bestyrelsen er ansvarlig for afviklingen. Eventuelle omkostninger ved en opsigelse vil blive ligeligt fordelt partnerne imellem efter den anvendte fordelingsnøgle. Eventuelle erstatningskrav vil blive reguleret efter gældende lovgivning. 4. Aftalen opsiges, hvis den danske eller den tyske part meddeler at ville opsige den. Opsigelsesfristen er 12 måneder til udgangen af et år. Bestyrelsen er ansvarlig for afviklingen. Eventuelle omkostninger ved en opsigelse vil blive ligeligt fordelt partnerne imellem efter den anvendte fordelingsnøgle. Eventuelle erstatningskrav vil blive reguleret efter gældende lovgivning. 5. Nærværende aftale udfærdiges til underskrift på dansk og tysk i otte eksemplarer. De to affattelser har samme gyldighed. 5. Nærværende aftale udfærdiges til underskrift på dansk og tysk i otte eksemplarer. De to affattelser har samme gyldighed. 6. (udgår i den danske version) 6. (udgår i den danske version) 7. Den ændrede aftale træder i kraft den med forbehold for godkendelse hos de respektive partnere. Med ikrafttrædelsen af denne aftale udgår aftaleteksten 7. Den ændrede aftale træder i kraft den med forbehold for godkendelse hos de respektive partnere. Med ikrafttrædelsen af denne aftale udgår aftaleteksten fra 19 / 20

20 fra sidst redigeret samt alle andre mulige tillægsaftaler sidst redigeret samt alle andre mulige tillægsaftaler.., den , den / 20

Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig

Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Aftaletekst november 2011 Kommentarer Udkast aftaletekst 14.11.2016 Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig Aftalen om oprettelse

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 7. marts 2017 1. Navn og organisation 1.1 Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 30. april 2014 1. Navn og organisation 1.1. Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner;

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

UDKAST. Aftale om overdragelse af den organisatoriske forankring for Region Sønderjylland Schleswig fra Region Syddanmark til Aabenraa Kommune

UDKAST. Aftale om overdragelse af den organisatoriske forankring for Region Sønderjylland Schleswig fra Region Syddanmark til Aabenraa Kommune Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard/Leif Geest/ Karen Nielsen/Katja Sjødin Afdeling: Sekretariatet E mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22958 Telefon: 7663 1993

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent Vedtægter for Danske A-kasser 1 Formål og hjemsted Stk. 1. Danske A-kasser er brancheorganisationen for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Stk. 2. Danske A-kassers formål er: at styrke

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægter for Danske Universiteter

Vedtægter for Danske Universiteter 21. september 2010 J.nr. 2008-1000-03 SB/HR Vedtægter for Danske Universiteter Præambel Viden er det centrale råstof for værdiskabelse og opbygning af velfærd og social og kulturel sammenhæng i samfundet.

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Dybbølsgade 41, 1721 København V Tlf. 33 22 88 20 * Fax 33 22 40 16 CVR nr. 18 21 08 51 Bank 5331-0240301 settlementet@settlementet.dk Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Navn og stifter 1 Stk.

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1. Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Sønderborg Iværksætter Service og Sønderborg Konference og Event

Læs mere

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab_godkendt Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab (CVR-nr. 31352894) 1 Navn og selskabsform

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark 17.05.2007/24.05.2007 UDKAST Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem og 1. Præambel. og er enige om at forny, konkretisere og udbrede den Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2.

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Udkast til Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til bedre konkurrenceevne ved forretningsoptrimering

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift Vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2004 af lov om menighedsråd om RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift De menighedsråd i sogne beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Vedtægter for Hybrid-Ferkelerzeugergemeinschaft Schleswig-Holstein w.v.

Vedtægter for Hybrid-Ferkelerzeugergemeinschaft Schleswig-Holstein w.v. Vedtægter for Hybrid-Ferkelerzeugergemeinschaft Schleswig-Holstein w.v. Navn, sæde, forretningsområde, regnskabsår Foreningen hedder Hybrid-Ferkelerzeugergemeinschaft Schleswig-Holstein w.v. (Hybrid-Ferkel-EG).

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune. Navn, organisation og hjemsted.

Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune. Navn, organisation og hjemsted. Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune Navn, organisation og hjemsted. 1 Nordisk Teaterlaboratorium er en selvejende institution,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876 Forretningsorden for bestyrelsen i T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k CVR nr. 31995876 1 - GRUNDLAG Stk. 1 Denne forretningsorden opsummerer og supplerer bestemmelserne om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund 2016 AFSNIT 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED 1.1 Forbundets navn er Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Forbundets internationale benævnelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Business Region MidtVest

Vedtægter for Foreningen Business Region MidtVest Vedtægter for Foreningen Business Region MidtVest 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Region MidtVest. Foreningen har hjemsted i Herning Kommune. 2 Formål Foreningens formål er af almennyttig

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER Navn og hjemsted 1. Vendsyssel Teater er en selvejende institution med hjemsted i Hjørring. Vendsyssel Teater er et egnsteater i henhold til gældende teaterlov. Formål 2.

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

2.1 Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

2.1 Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er CONCITO. 1.2 Hjemstedet er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere