I - Indledning II - Formål... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I - Indledning... 3. II - Formål... 4"

Transkript

1 Servicestrategi

2 Indhold I - Indledning... 3 II - Formål... 4 III - Indsatsområder... 5 A Tværgående indsatsområder... 5 B Børne- og Familieforvaltningen... 5 Dagtilbud... 5 Skoleområdet... 6 Indsats over for enkelte grupper af børn og unge... 6 C Kultur og Borgerservice... 8 Skive Bibliotek... 8 Borgerservice... 9 Kultur og Markedsføring Ledelsessekretariat By- og Landsbyudvikling D Teknik og Miljø Park og Vej Natur og Miljø Bygningsagdelingen Forsyningsafdelingen E Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen IV - Udbudsovervejelser V - Udbudspolitik VI - Vedtagelse

3 I - Indledning Byrådet i Skive Kommune har vedtaget denne servicestrategi, der gælder indtil og med Servicestrategien er en beskrivelse af de indsatsområder, som byrådet ønsker, at der skal sættes særlig fokus på. De områder, der ikke er behandlet i denne servicestrategi, vil ikke blive glemt, og det er Byrådets ønske, at der fortsat sker en udvikling inden for hele kommunens område. Ud over en beskrivelse af de nævnte indsatsområder indeholder servicestrategien en arbejds- og tidsplan vedrørende indsatsområderne. Servicestrategien indeholder tillige en angivelse af de områder, hvor kommunen enten påtænker eller allerede på nuværende tidspunkt har besluttet at anvende udbud. Samtidig med servicestrategien har Byrådet i Skive Kommune vedtaget en udbudspolitik. Det følger af lov om kommunernes styrelse 1, at der skal udarbejdes og vedtages en servicestrategi for hver valgperiode. På grund af kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007, gælder denne servicestrategi for Ud over servicestrategien (hvori kommunens udbudspolitik indgår), udarbejder Skive Kommune hvert år en virksomhedsstrategi, der således gælder for et år af gangen. Såvel servicestrategien som virksomhedsstrategien tager afsæt i kommunens mission om at: Vi skaber rammerne for fællesskabet og et godt liv for den enkelte. og kommunens vision: Vi vil være blandt de bedste kommuner i Danmark når det gælder udvikling af egnen, god service og attraktive arbejdspladser 1 Lov nr af 24. oktober 2006, 62. 3

4 II - Formål Servicestrategien har dels til formål at sikre, at der i de enkelte kommuner foretages en vurdering af hvordan kommunens opgaveløsning kan gøres bedre og billigere, herunder udpeges der områder, som byrådet ønsker, der skal sættes særlig fokus på. Servicestrategien skal således opstille rammerne for kommunens arbejde, samtidig med at servicestrategien har til formål at øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens opgaveløsning. En sådan vurdering er set i lyset af den nye kommunestruktur blevet mere aktuel end tidligere. For Skive Kommunes vedkommende, har kommunalreformen medført dels en sammenlægning af 4 kommuner, dels en række nye opgaver, der tidligere blev varetaget af blandt andet amterne. De udfordringer, som kommunen herefter står overfor, er således væsentligt ændret i forhold til de udfordringer som kommunen stod overfor i 2002, hvor servicestrategi for blev vedtaget. Servicestrategien har tillige til formål at sikre, at borgerne har mulighed for at gøre sig bekendt med Byrådets udvalgte indsatsområder, det planlagte arbejde med indsatsområderne, kommunens udbudspolitik samt oplysninger om, på hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud. Det er således et krav, at kommunen offentliggør sin servicestrategi, således at der skabes åbenhed og gennemsigtighed om de områder, som byrådet har valgt at sætte særlig fokus på. Offentliggørelse af servicestrategien vil tillige kunne skabe en afvejning mellem borgernes forventning og kommunens opgavevaretagelse. 4

5 III - Indsatsområder I det følgende er beskrevet de indsatsområder, som byrådet har valgt, at der skal sættes særlig fokus på frem til udgangen af Fremstillingen er opdelt således, at der først er beskrevet indsatsområder, der gælder for kommunen som helhed. Herefter er der beskrevet indsatsområder for de respektive forvaltninger. A Tværgående indsatsområder 1. Optimering af kommunens arbejdsgange For at sikre at kommunens afgørelser m.v. træffes i overensstemmelse med gældende forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler, vil Byrådssekretariatet i iværksætte initiativer med henblik på at højne fortroligheden til de forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven, retssikkerhedsloven og de forvaltningsretlige grundsætninger. Set i lyset af de omfattende ændringer i medarbejdernes hverdag, hvor strukturreform og arbejdspres spiller en betydelig rolle, finder Byrådssekretariatet, at det er relevant at iværksætte initiativer med henblik på at sikre, at sagsbehandlingen tilrettelægges hensigtsmæssigt og effektivt. Byrådssekretariatet vil herefter udforme en strategi for, hvordan et eventuelt behov for kurser m.v. kan dækkes, herunder afholdelse af temadage, interne kurser m.v. Afdækning behov for, at der iværksættes initiativer. Udformning af strategi for, hvorledes et evt. behov dækkes. Iværksættelse af initiativer, herunder interne kurser Primo I løbet af sommeren B Børne- og Familieforvaltningen Dagtilbud 1. Bygningsvurdering og børnemiljøvurdering Der igangsættes en afdækning af børnehavernes fysiske rammer med henblik på en helhedsvurdering af bygningsmassen. Børnemiljøvurderingen implementeres i afdelingen med baggrund i de lovmæssige bestemmelser. Forberedelse af bygningsvurdering 1. kvartal Iværksættelse af børnemiljøvurdering 1. kvartal Bygningsvurdering færdigudarbejdet 3. kvartal Børnemiljøvurdering færdigudarbejdet 2. kvartal 5

6 2. Fælles politik m.v. De nye politikker, der er under udarbejdelse tænkes sammen for at sikre et overordnet helhedssyn på området dette vil ligeledes sikre den bedst mulige koordination af de forskellige opgaver institutionerne arbejder med såsom virksomhedsplaner, pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurdering mv., nye krav i den nye dagtilbudslov og mulige initiativer i kvalitetsreformen. Forslag til fælles politik for dagtilbuddene. 1. kvartal Udarbejde af politikker og retningslinjer vedrørende ny dagtilbudslov (kvalitetsmålinger) 2. kvartal Fælles politik for dagtilbuddene vedtages i Byrådet 2. kvartal Evaluering af den nye dagtilbudslov 4. kvartal Skoleområdet 1. Skolebygninger Der udarbejdes en helhedsplan for kommunens skolebygninger på baggrund af kommunesammenlægningen, der har betinget en fusion af fem parter. Helhedsplan for skolebygninger godkendes i Byrådet 1. kvartal. 2. Skolepolitik, struktur i folkeskolen, m.v. Sammenlægningen har medført at der er truffet beslutninger om fællesordninger på mange områder og harmoniseringsprocessen fortsætter i de kommende år Byrådet vedtager skolepolitik 1. kvartal Fremtidig struktur for folkeskolens overbygning udarbejdes 1. kvartal Skolepolitikken gennemføres 3. kvartal Fremtidig struktur for folkeskolen klasse gennemføres 3. kvartal Endelig konvertering af skolebibliotekssystemerne 3. kvartal Indførelse af juniorpraktik for alle elever i 5. klasse 3. kvartal Byrådet vedtager læseplan for IT-, medie- og bibliotekskendskab. 4. kvartal Del 1 af IT-strategien på skoleområdet gennemføres 4. kvartal Fremtidig struktur for folkeskolens overbygning gennemføres 3. kvartal 2009 Læseplan for IT-, medie- og bibliotekskendskab gennemføres 3. kvartal 2009 Del 2 af IT-strategien på skoleområdet gennemføres 4. kvartal 2009 Fremtidig struktur for specialundervisning gennemføres 4. kvartal 2009 Udarbejdelse af kvalitetsrapporter på skoleområdet 4. kvartal 2009 Del 3 af IT-strategien på skoleområdet gennemføres 4. kvartal 2010 Indsats over for enkelte grupper af børn og unge 1. Den kommunale tandplejeordning Grundet de besluttede omlægninger og harmoniseringer skal der ske en evaluering af disse. Evaluering af den kommunale tandplejeordning fagligt og økonomisk 2. kvartal gennemføres Evaluering af den kommunale tandplejeordning i område 2 fagligt og 2. kvartal økonomisk gennemføres Evaluering af den kommunale tandreguleringsservice fagligt og økonomisk 3. kvartal gennemføres Endelig organisationsplan for tandplejen gennemføres 4. kvartal Harmonisering af omsorgstandplejen gennemføres 4. kvartal Udarbejdelse af visitationsregler og kvalitetsstandarder i specialtandpleje 4. kvartal 6

7 2. Indsats over for børn af anden etnisk herkomst Udarbejdelse af rapport 2. kvartal Implementeres 2. kvartal Håndbog om undervisning af to-sprogede elever uddeles til underviserne 3. kvartal 3. PPR og Marte Meo-metoden I den sammenbragte organisation PPR skal der ske en samlet opkvalificering for at sikre en helhedsbetragtning. Indførelse af ressource- og relationsorienteret arbejdsmetode samt ICDP 4. kvartal (International Child Development Programmes)-metoden for alle medarbejdere i PPR Indførelse af faste træffetider i daginstitution og skoler for PPRmedarbejdere 4. kvartal Indførelse af ICDP og Marte Meo-metoden for alle støttepædagoger 4. kvartal 4. Udsatte børn Den besluttede Børnepolitik skal videreføres og evalueres. Endvidere skal der ske en omlægning af indsatsen på anbringelses- og forebyggelsesområdet. Evaluering af tidlig indsats og tværfaglige team gennemføres 2. kvartal Børne- og Familieudvalget forelægges omlægning af indsatsen fra anbringelse til forebyggelse 2. kvartal Organisatorisk omlægning af Familiesektionen, herunder oprettelse af et 2. kvartal akut-team, gennemføres Evaluering på anbringelsesområdet gennemføres 4. kvartal Der indføres fælles sprog i arbejdet med børn og unge med behov for 4. kvartal særlig støtte. Evaluering af projekt børn i familier med alkoholmisbrug gennemføres 4. kvartal Evaluering af retningslinjer for overlevering af unge med vedvarende 4. kvarts behov ud over det fyldte 18. år gennemføres 5. Sundhedsplejen Sundhedsplejens fokus skal understøtte en proaktiv sundhedspolitik ved at støtte mestring og bryde mønstre, arbejde for at alle børn og i særlig grad udsatte børn udvikler sund selvfølelse, får tillidsfulde voksenrelationer samt gode sociale og verbale kompetencer. Det 2½ års besøg får fokus på kost, rygning, alkohol og motion. Projektet Sunde børn i mesterlære fortsættes 2. kvartal Implementering af Marte Meo metoden hos alle medarbejdere 1. kvartal 2009 Besøg i hjemmet ved barnets 2½ års dag 1. kvartal

8 C Kultur og Borgerservice Skive Bibliotek 1. Udvikling af Skive Bibliotek som kultur- og samlingssted Ved indretningen af det nye bibliotekshus blev der især skelet til den af bibliotekets hovedmålsætninger, som siger, at Skive Bibliotek skal være et besøg værd. Den traditionelle udlånsvirksomhed fylder nu relativt mindre, og dette er en national tendens. Derfor skal andre forretningsområder opdyrkes. Det nye hus er velegnet til andre, relevante aktiviteter. I de politiske taler ved indvielsen blev biblioteket som kultur- og samlingssted betonet. Opstartes 1. halvår 2. Udvikling af en Skivemodel for ABM-samarbejde Et tættere samarbejde mellem kulturarvens 3 hovedsøjler Arkiver, Biblioteker og Museer har politisk bevågenhed på flere niveauer, ligesom det er noget, der arbejdes med i andre europæiske lande. Etableringen af Museum Salling rummende arkiver og museer har forenklet udviklingen af en Skive-model for ABM-samarbejde. Opstartes 2. halvår 3. Udvikling af det virtuelle bibliotek IT-mulighederne udvikler sig hele tiden. En af de nye teknologier er den såkaldte Bibliotek 2.0/Web 2.0 der dækker over sociale teknologier med stærk fokus på brugerinddragelse ved øget brug af blogs, rss-feeds, wiki s m.m. Der skal ligeledes gøres en forøget indsats for at præsentere og formidle databaser samt licenser til bibliotekets brugere. Altså større opmærksomhed om de netbårne muligheder på bekostning af fysiske materialer. Opstartes 1. halvår 4. Implementering af den nye biblioteksstruktur Ultimo maj bliver bogbus nr. 2 leveret. Fra sommerferien består folkebiblioteksstrukturen af hovedbiblioteket i Skive, 2 bogbusser samt den lille børnebiblioteksbus Mobillen. Afviklingen af de 11 biblioteksfilialer er allerede i gang, idet 4 af dem blev nedlagt ved efterårsferien 2007; mens de øvrige 7 filialer følger i sommeren. Opstartes 1. halvår 5. Formulering af en markedsføringsstrategi Besøgs- og udlånstal i folkebibliotekerne har i de seneste år vist en vigende tendens stort set over hele landet. Det er der sikkert mange grunde til. Der er så at sige kamp om kunderne. Udbuddet af fristende tilbud øges. Samtidig er folkebibliotekernes gennemslagskraft traditionelt ikke alt for god. Bibliotekerne er ikke ligefrem verdensmestre i at fortælle om alt det, de kan. Opstartes 2. halvår 8

9 Borgerservice 1. Det sociale fornyelsesprojekt Implementering af 4 nye fagsystemer: børneydelse og pension boligstøtte og underholdsbidrag Effektivisering af arbejdsgange / rutiner på baggrund af de nye fagsystemer Opstartes 1. halvår Opstartes 2. halvår Opstartes 2. halvår 2. Nedlæggelse af kassefunktionen (Spar 10) Herunder indkøb af betalingsautomat Opstartes 2. halvår 3. Videreudvikling af elektronisk borgerbetjening Overordnet kanalstrategi Konkrete projekter: kan f.eks. være straksudstedelse af digital signatur, brug af sms, selvbetjeningsløsning på pasområdet eller vedr. fortsat udbetaling af underholdsbidrag til 15-årige Opstartes 1. halvår Opstartes 2. halvår 4. Bedre Borgerbetjening KL s fælleskommunale kvalitetsprojekt: Bedre Borgerbetjening Kodex for hvad god borgerbetjening er i Borgerservice (f.eks. hvordan møder vi borgerne, tilgængelighed, ventetid, de fysiske rammer, vores sprog og påklædning) Servicedeklaration (hvad kan borgerne forvente af Borgerservice) Opstartes 1. halvår Opstartes 1. halvår Opstartes 2. halvår 9

10 Kultur og Markedsføring 1. Visionsproces Markedsføring af selve visionsprocessen strategi konkrete initiativer/projekter Markedsføring af Skiveegnen - strategi - konkrete initiativer/projekter (skal ses i sammenhæng med alle nedenstående projekter og øvrige projekter i visionsprocessen) - herudover bl.a. o kasernen nyt koncept Tilflytter/udrykningsstyrke - strategi - handleplan afklaring af ressourceanvendelse/forbrug ift. indsats - konkrete initiativer/projekter o virksomhedsservice rekruttering o konceptudvikling messestande for Skive-egnen på Karrieremesse og DSE o tilflytter- kuffert o tilflytter - infomøder Liv i midtbyen - strategi - konkrete initiativer/projekter Kulturkalender/infoside (herunder plakatsøjler) - strategi - konkrete initiativer/projekter o plakatsøjler o kalender/infoside Efterspørgsels - og udbudsanalyse på tiltrækning (tiltrækning af unge) - analyse - strategi - konkrete initiativer/projekter Værtskab - analyse - strategi - konkrete initiativer/projekter (i samarbejde med turistkontoret) Strategisk turismemarkedsføring - strategi - konkrete initiativer/projekter (turistkontoret er projektleder) Markedsføring Markedsføringsstrategi for Skive Kommune - strategi - konkrete initiativer/projekter, bl.a. o politik/strategi for markedsføringstilskud/sponsorbidrag o nyt annoncebureau o ny Skive-pjece Designlinie: - Valg af nyt bureau - Designmanual - Implementering - Skabeloner 10

11 3. Kultur Kulturstrategi Konkrete initiativer/projekter bl.a. - nyt koncept for lederfest Etablering af ungdomshus Nedsættelse af ungdomsråd/brugerråd Ungdomspolitik 4. Hjemmeside skive.dk: - Konvertering til Synkron Via cms - Dagsordener, integration (Dagsordener: Efter impl. af nyt ESDHsystem) - Kalender, blog og andre moduler - Selvbetjening og fællesoffentlig borgerportal, integration - Nyhedsredaktion, etablering - Udvidelse af serverkapacitet Specialhjemmesider (Vision, 11 stjerner, Festuge, Skivesund, Røgfri.nu mv.): - Etablering eller konvertering til Synkron Via cms Skole-hjemmesider i SynkronWeb: - Afvikling Daginstitutions-hjemmesider (tidl. Sallingsund, Spøttrup, Sundsøre): - Etablering Synkron Via cms Daginstitutions-hjemmesider i SynkronWeb (tidl. Skive): - Konvertering til Synkron Via cms Sociale og psykiatriske institutioner (tidl. Viborg amt): - Etablering i Synkron Via cms Eksterne samarbejdspartneres hjemmesider i SynkronWeb: - Konvertering til Synkron Via cms Område/evt. site til tilflyttere fra ind- og udland Evt. site til opfølgning på Gastronomiske stjerner 11

12 Ledelsessekretariat 1. Ny økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller Implementering af ny økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller Gennemgang af tilskud til Skive Hallerne mhp. implementering i den nye tildelingsmodel 2. Samarbejde med de kulturelle institutioner Samarbejdet til museerne under Museum Salling bliver focusområde, med ny kontoplan og ibrugtagning af webbetaling og mål og midler for de sidste museer Samarbejdet til Skive Musikskole herunder opfølgning på samarbejdsaftalen og øvrige indgåede aftaler 3. Projekt sammen med SIS Forvaltningen og SIS skal forsøge at lette det administrative pres på de frivillige ledere i foreningerne, ved at rationalisere/forenkle kravene til budget og regnskab uden at gå på kompromis med lovreglerne Forvaltningen skal udarbejde en strategiplan der sikrer at SIS arbejdes ind i forvaltningens årsplan så, de tænkes med i temadage omkring foreninger og fritid de indbydes til gennemgang af deres budgetønsker for det kommende år de indgår som høringspart i den strategiske planlægning i forvaltning og udvalg By- og Landsbyudvikling 1. Ny kommuneplan Tidsplan Plan 09 Udmøntning af kommuneplanstrategien Forbedring af plangrundlaget 2. Egentlige udviklingsprojekter Hinterland Nye Interreg projekter Områdefornyelsesprojekt Generel fundraising 12

13 D Teknik og Miljø Park og Vej 1. Indsatsområder Effektivisering af arbejdsgange på Entreprenørgården. 2. Anvendelse af udbud EU-udbud af vintertjeneste Udbud af rådgivningsydelser Udbud af anlægsarbejder 3. Indarbejdelse af ressourcestyringssystemet Navision Evaluering af ressourcestyringssystemet Navision. 4. kvartal Igangsætning af ydelsesbeskrivelser 1. kvartal Færdiggørelse af ydelsesbeskrivelser 2. kvartal 2009 Indføring af digital timeregistrering på materielgården Natur og Miljø 1. Indsatsområder Effektivisering af sagsgangen for udvalgte tilladelser 2. Kortlægning af sagsgangen for nedsivningstilladelser 1. og 2. kvartal Kortlægning af sagsgangen for jordvarmeanlæg 1. og 2. kvartal Koordinering med brugerne (entreprenører mv.) 2. og 3. kvartal Udarbejdelse af ansøgningssystem 4. kvartal Evaluering og fortsat udvikling 2009 Kortlægge og evt. introducere andre sagsgange

14 Bygningsagdelingen 1. Indsatsområder Implementering af IT-systemer og forberedelse til digital sagsbehandling 2. Implementering af COWI Caretaker vedligeholdelse og økonomi 1. kvartal Fortsat udvikling af automatisk energiregistrering og frem Koordinering og udvikling af samspil mellem ESDH og KMD-Byg Udarbejdelse af elektroniske ansøgninger 4. kvartal Scanning til fuldt digitalt byggesagsarkiv 2009 Evaluering og fortsat udvikling 2009 og frem Forsyningsafdelingen 1. Indsatsområder Der etableres et web-system, der via kort kan vise oplysninger om den enkelte ejendom, og som giver mulighed for at indberette data og geografiske informationer i forbindelse med ansøgninger om myndighedstilladelser. Udbrede geografiske informationssystemer (GIS) i hele den kommunale forvaltning og eksternt til borgere og virksomheder. 2. Etablering af et web-gis-system

15 E Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 1. Sygedagpengeområdet De stigende udgifter til sygedagpenge skal stoppes. Der fokuseres på en tidlig indsats i sygedagpengesager. Første opfølgningssamtale gennemføres i umiddelbar forlængelse af et informationsmøde, som alle sygedagpengemodtagere indkaldes til efter ca. 5 ugers sygdom. Der udarbejdes tidligst muligt en opfølgningsplan med fokus på arbejdsfastholdelse og aktive forløb. Anden aktør medinddrages i form af at et antal "lange sager" overgives til maksimal sagsbehandling og klargøring til endelig afgørelse mhp. afslutning. Der igangsættes et projekt "I gang igen" for sygedagpengemodtagere, der er i risiko for udstødelse fra arbejdsmarkedet. Der henvises fortsat til afklaring af arbejdsevnen på BOMI og i virksomheder, for sygedagpengemodtagere der ikke umiddelbart kan raskmeldes efter endt sygebehandling. 2. kvartal/hele året (2. og 3. kvartal) 2. kvartal/hele året (1. kvartal/hele året) 2. Aktivering Aktiveringsgraden skal hæves væsentlig for at undgå tab af refusion. Aktivering i form af virksomhedspraktik fastholdes som prioritet 1. Derfor udvides antallet af pladser i virksomhedscentre fra 31 til 50, ligesom pladser i partnerskabsaftaler samt individuelle praktikker udvides. 1. kvartal/hele året Der etableres et afklaringsforløb på BOMI for ledige omfattet af match kvartal Der etableres aftale med Den Blå Viol om aktivering af socialt udsatte 1. kvartal Der iværksættes tilbud om støtte til sygemeldte kontanthjælpsmodtagere i 1. kvartal Specialtilbuddet på BOMI Der iværksættes et analyse- og metodeudviklingsprojekt i samarbejde med konsulentfirmaet LG Insight, rettet mod flygtninge og indvandrer(kvinder) 1. kvartal/hele året 3. Arbejdsmarkedsparate Antallet af ledige arbejdsmarkedsparate personer skal nedbringes markant. Der iværksættes tilbud som skærper de lediges fokus på jobsøgning. Dette 1. kvartal tilbud hedder Jobhjørnet Virksomhederne i og omkring Skive kommune integreres i Jobhjørnet 3. kvartal 4. Ældrepolitik Der skal udarbejdes en Ældrepolitik som sikrer den bedst mulige prioritering af indsatsområder. Dette skal ske ved inddragelse af centrale interessenter, gennemførelse af høringsrunder og den politiske behandling. Forslag til plan for forløbet er godkendt i Social- og Ældreudvalget. Dialogmøde 1 - præsentation af opgaven, baggrund og formål 3. kvartal Dialogmøde 2 - tilbagemelding vedr. overordnet politik og indsatsområder. 4. kvartal Dialogmøde 3 præsentation af endeligt forslag 4. kvartal Politisk behandling 1. kvartal

16 5. Ældreboliger Det kort- og langsigtede behov for plejeboliger undersøges med udgangspunkt i det stigende antal ældre og den eksisterende viden om de nuværende og fremtidige ældres plejebehov samt boligmæssige krav og ønsker. Der udarbejdes en udbygningsplan frem til Forslag til plan forelægges til foreløbig politisk drøftelse 2. kvartal Forslag til plan indgår i dialogmøder vedr. ældrepolitik kvartal Forslag forelægges til politisk beslutning 1. kvartal Sundhedshus På baggrund af udviklingen inden for Region Midtjylland med ny hospitalsplan og hermed flytning af opgaver fra Skive til andre hospitaler i regionen, og på baggrund af manglen på praktiserende læger og deres ønske om fælles aktiviteter under samme tag, samt de faglige fordele ved tæt samarbejde mellem kommune, region og praksis, planlægges et Sundhedshus på Skive sygehus. Tværsektoriel analyse af muligheder og økonomi 1. og 2. kvartal Forslag til konkret anvendelse inkl. vurdering af pladsbehov Ultimo 2. kvartal Konkret forslag fremlægges til politisk beslutning 3. kvartal 7. Kronikerindsatsen På baggrund af udviklingen inden for antallet af borgere med kroniske sygdomme og at de i øjeblikket udgør 70 % af sundhedsudgifterne, ønsker kommunen at øge indsatsen for disse mennesker. Etablering af indsats for let til moderat syge KOL patienter 1. kvartal Udvidelse af indsatsen til også at omfatte diabetes og hjerte pt. 2. kvartal Udarbejdelse af forslag til indsats for borgere med livsstilsproblemer 3. kvartal Forslag til etablering af og indhold i Sundhedscenter 3. kvartal Forslag forelægges til politisk beslutning 4. kvartal 8. Handicappolitik Det er besluttet, at der skal udarbejdes delpolitikker på henholdsvis handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet. I denne forbindelse er det aftalt at afvikle 3 dialogmøder med brugere, pårørende og interesseorganisationer i forhold til formulering af indsatsområder, kvalitetsstandarder og strategier. Dette skal danne grundlag for formulering af egentlige politikker på området. Udarbejdelse af oplæg til drøftelse med brugere og pårørende Februar/marts Dialogmøder med interesseorganisationer m.fl. April/maj Opsamling på dialogmøder forelægges til foreløbig politisk drøftelse Juni Udarbejdelse af endeligt forslag til kvalitetsstandarder, strategier og politikker Juli/august Høring i Handicaprådet September Forslaget med høringssvar forelægges til politisk beslutning Oktober 16

17 9. Socialplan På basis af udarbejdet strateginotat, hvor der er formuleret foreløbige overvejelser om udviklingen for forskellige målgrupper i socialafdelingen, skal der udarbejdes udbygningsplaner for boliger og aktivitetstilbud til handicappede herunder muligheder for eventuel hjemtagelse af handicappede og sindslidende på eksterne institutioner. Forslag til plan forelægges til foreløbig politisk drøftelse 3. kvartal Dialogmøder med interesseorganisationerne og Handicaprådet 3. kvartal Forslag forelægges til politisk beslutning 1. kvartal Attraktive arbejdspladser Sikring af mulighederne for rekruttering og fastholdelse af kvalificeret personale skal sættes i fokus med udgangspunkt i en række centrale initiativer og specifikke virkemidler, som: omdannelse af deltidsjob til fuldtidsjob, selvvalgte arbejdstider, voksenelevlønninger, nedbringelse af sygefravær og øget trivsel. Chefgruppen afholder temadag 2. kvartal Fremlæggelse af handleplan 3. kvartal Igangsættelse af initiativer gennem MED-strukturen 2. halvår 17

18 IV - Udbudsovervejelser Skive Kommune udbyder løbende større opgaver, hvor der vil kunne opnås en effektivisering gennem den konkurrence, der opnås gennem et offentligt udbud. Skive Kommune har således i efteråret 2007 udbudt opgaven vedrørende rottebekæmpelse i landzoneområder. I løbet af sommeren vil kommunen udbyde skorstensfejeopgaven. Endvidere har Skive Kommune planer om at afholde udbud vedrørende sundhedsordning, kopimaskiner og befordring af børn. V - Udbudspolitik Skive Kommunes byråd har samtidig med servicestrategien vedtaget en udbudspolitik vedrørende tjenesteydelser. Udbudspolitikken kan ses på Skive Kommunes hjemmeside. Ud over udbudspolitikken har Skive Kommune den 5. december 2006 vedtaget en indkøbspolitik. VI - Vedtagelse Servicestrategien er vedtaget af byrådet den 25. marts. 18

Regnskabsberetning 2007

Regnskabsberetning 2007 Regnskabsberetning 27 side 1 INDHOLD Side Borgmesterens forord 2 Kommuneoplysninger 3 Påtegninger: Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013

Virksomhedsplan 2012/2013 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk T 43

Læs mere

REGNSKABSBERETNING 2011. Maj 2012. www.skive.dk

REGNSKABSBERETNING 2011. Maj 2012. www.skive.dk REGNSKABSBERETNING 211 Maj 212 www.skive.dk 1 Indhold BORGMESTERENS FORORD... 2 PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING... 5

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne Januar 2007 Sammenhængende service med respekt for borgerne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 11. januar 2007 1 Sammenhængende service med respekt for borgerne Der skal være sammenhæng

Læs mere

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010 Dagtilbud til børn Virksomhedsplan 2010 1 Indledning Denne virksomhedsplan omfatter det samlede dagtilbudsområde i Rudersdal Kommune. Virksomhedsplanen (VP) forholder sig dels til lovfastsatte krav besluttet

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Juni 2013. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er:

Juni 2013. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er: på Udviklings- og Planstrategi 2011 Juni 2013 Indledning Byrådet vedtog den 21. september 2011 Udviklings- og Planstrategi 2011. Med Udviklings- og Planstrategi 2011 blev det som noget nyt besluttet, at

Læs mere

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 10. juni 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for 2014. Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar

Læs mere

Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune

Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09 Struer Kommune Vedtaget af Struer Byråd d. 24/11 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. INDSATSOMRÅDER OG ARBEJDSPLANER... 3 2.1. MADPRODUKTION

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden.

Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden. Forord Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden. Redegørelsen giver en årlig personale- og organisationsmæssig status samtidig med, at den angiver det kommende

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg- Midtfyn Kommune arbejder efter.

Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg- Midtfyn Kommune arbejder efter. Kvalitetskontrakt for Faaborg-Midtfyn Kommune 2010 Kommunerne er ansvarlige over for hovedparten af velfærdssamfundets kerneydelser. Det betyder, at mange af Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere er i kontakt

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 2. juni 2014 Sted Mødelokale 4 Afbud Leif Rothe Rasmussen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13123 Orientering

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere