I - Indledning II - Formål... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I - Indledning... 3. II - Formål... 4"

Transkript

1 Servicestrategi

2 Indhold I - Indledning... 3 II - Formål... 4 III - Indsatsområder... 5 A Tværgående indsatsområder... 5 B Børne- og Familieforvaltningen... 5 Dagtilbud... 5 Skoleområdet... 6 Indsats over for enkelte grupper af børn og unge... 6 C Kultur og Borgerservice... 8 Skive Bibliotek... 8 Borgerservice... 9 Kultur og Markedsføring Ledelsessekretariat By- og Landsbyudvikling D Teknik og Miljø Park og Vej Natur og Miljø Bygningsagdelingen Forsyningsafdelingen E Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen IV - Udbudsovervejelser V - Udbudspolitik VI - Vedtagelse

3 I - Indledning Byrådet i Skive Kommune har vedtaget denne servicestrategi, der gælder indtil og med Servicestrategien er en beskrivelse af de indsatsområder, som byrådet ønsker, at der skal sættes særlig fokus på. De områder, der ikke er behandlet i denne servicestrategi, vil ikke blive glemt, og det er Byrådets ønske, at der fortsat sker en udvikling inden for hele kommunens område. Ud over en beskrivelse af de nævnte indsatsområder indeholder servicestrategien en arbejds- og tidsplan vedrørende indsatsområderne. Servicestrategien indeholder tillige en angivelse af de områder, hvor kommunen enten påtænker eller allerede på nuværende tidspunkt har besluttet at anvende udbud. Samtidig med servicestrategien har Byrådet i Skive Kommune vedtaget en udbudspolitik. Det følger af lov om kommunernes styrelse 1, at der skal udarbejdes og vedtages en servicestrategi for hver valgperiode. På grund af kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007, gælder denne servicestrategi for Ud over servicestrategien (hvori kommunens udbudspolitik indgår), udarbejder Skive Kommune hvert år en virksomhedsstrategi, der således gælder for et år af gangen. Såvel servicestrategien som virksomhedsstrategien tager afsæt i kommunens mission om at: Vi skaber rammerne for fællesskabet og et godt liv for den enkelte. og kommunens vision: Vi vil være blandt de bedste kommuner i Danmark når det gælder udvikling af egnen, god service og attraktive arbejdspladser 1 Lov nr af 24. oktober 2006, 62. 3

4 II - Formål Servicestrategien har dels til formål at sikre, at der i de enkelte kommuner foretages en vurdering af hvordan kommunens opgaveløsning kan gøres bedre og billigere, herunder udpeges der områder, som byrådet ønsker, der skal sættes særlig fokus på. Servicestrategien skal således opstille rammerne for kommunens arbejde, samtidig med at servicestrategien har til formål at øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens opgaveløsning. En sådan vurdering er set i lyset af den nye kommunestruktur blevet mere aktuel end tidligere. For Skive Kommunes vedkommende, har kommunalreformen medført dels en sammenlægning af 4 kommuner, dels en række nye opgaver, der tidligere blev varetaget af blandt andet amterne. De udfordringer, som kommunen herefter står overfor, er således væsentligt ændret i forhold til de udfordringer som kommunen stod overfor i 2002, hvor servicestrategi for blev vedtaget. Servicestrategien har tillige til formål at sikre, at borgerne har mulighed for at gøre sig bekendt med Byrådets udvalgte indsatsområder, det planlagte arbejde med indsatsområderne, kommunens udbudspolitik samt oplysninger om, på hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud. Det er således et krav, at kommunen offentliggør sin servicestrategi, således at der skabes åbenhed og gennemsigtighed om de områder, som byrådet har valgt at sætte særlig fokus på. Offentliggørelse af servicestrategien vil tillige kunne skabe en afvejning mellem borgernes forventning og kommunens opgavevaretagelse. 4

5 III - Indsatsområder I det følgende er beskrevet de indsatsområder, som byrådet har valgt, at der skal sættes særlig fokus på frem til udgangen af Fremstillingen er opdelt således, at der først er beskrevet indsatsområder, der gælder for kommunen som helhed. Herefter er der beskrevet indsatsområder for de respektive forvaltninger. A Tværgående indsatsområder 1. Optimering af kommunens arbejdsgange For at sikre at kommunens afgørelser m.v. træffes i overensstemmelse med gældende forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler, vil Byrådssekretariatet i iværksætte initiativer med henblik på at højne fortroligheden til de forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven, retssikkerhedsloven og de forvaltningsretlige grundsætninger. Set i lyset af de omfattende ændringer i medarbejdernes hverdag, hvor strukturreform og arbejdspres spiller en betydelig rolle, finder Byrådssekretariatet, at det er relevant at iværksætte initiativer med henblik på at sikre, at sagsbehandlingen tilrettelægges hensigtsmæssigt og effektivt. Byrådssekretariatet vil herefter udforme en strategi for, hvordan et eventuelt behov for kurser m.v. kan dækkes, herunder afholdelse af temadage, interne kurser m.v. Afdækning behov for, at der iværksættes initiativer. Udformning af strategi for, hvorledes et evt. behov dækkes. Iværksættelse af initiativer, herunder interne kurser Primo I løbet af sommeren B Børne- og Familieforvaltningen Dagtilbud 1. Bygningsvurdering og børnemiljøvurdering Der igangsættes en afdækning af børnehavernes fysiske rammer med henblik på en helhedsvurdering af bygningsmassen. Børnemiljøvurderingen implementeres i afdelingen med baggrund i de lovmæssige bestemmelser. Forberedelse af bygningsvurdering 1. kvartal Iværksættelse af børnemiljøvurdering 1. kvartal Bygningsvurdering færdigudarbejdet 3. kvartal Børnemiljøvurdering færdigudarbejdet 2. kvartal 5

6 2. Fælles politik m.v. De nye politikker, der er under udarbejdelse tænkes sammen for at sikre et overordnet helhedssyn på området dette vil ligeledes sikre den bedst mulige koordination af de forskellige opgaver institutionerne arbejder med såsom virksomhedsplaner, pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurdering mv., nye krav i den nye dagtilbudslov og mulige initiativer i kvalitetsreformen. Forslag til fælles politik for dagtilbuddene. 1. kvartal Udarbejde af politikker og retningslinjer vedrørende ny dagtilbudslov (kvalitetsmålinger) 2. kvartal Fælles politik for dagtilbuddene vedtages i Byrådet 2. kvartal Evaluering af den nye dagtilbudslov 4. kvartal Skoleområdet 1. Skolebygninger Der udarbejdes en helhedsplan for kommunens skolebygninger på baggrund af kommunesammenlægningen, der har betinget en fusion af fem parter. Helhedsplan for skolebygninger godkendes i Byrådet 1. kvartal. 2. Skolepolitik, struktur i folkeskolen, m.v. Sammenlægningen har medført at der er truffet beslutninger om fællesordninger på mange områder og harmoniseringsprocessen fortsætter i de kommende år Byrådet vedtager skolepolitik 1. kvartal Fremtidig struktur for folkeskolens overbygning udarbejdes 1. kvartal Skolepolitikken gennemføres 3. kvartal Fremtidig struktur for folkeskolen klasse gennemføres 3. kvartal Endelig konvertering af skolebibliotekssystemerne 3. kvartal Indførelse af juniorpraktik for alle elever i 5. klasse 3. kvartal Byrådet vedtager læseplan for IT-, medie- og bibliotekskendskab. 4. kvartal Del 1 af IT-strategien på skoleområdet gennemføres 4. kvartal Fremtidig struktur for folkeskolens overbygning gennemføres 3. kvartal 2009 Læseplan for IT-, medie- og bibliotekskendskab gennemføres 3. kvartal 2009 Del 2 af IT-strategien på skoleområdet gennemføres 4. kvartal 2009 Fremtidig struktur for specialundervisning gennemføres 4. kvartal 2009 Udarbejdelse af kvalitetsrapporter på skoleområdet 4. kvartal 2009 Del 3 af IT-strategien på skoleområdet gennemføres 4. kvartal 2010 Indsats over for enkelte grupper af børn og unge 1. Den kommunale tandplejeordning Grundet de besluttede omlægninger og harmoniseringer skal der ske en evaluering af disse. Evaluering af den kommunale tandplejeordning fagligt og økonomisk 2. kvartal gennemføres Evaluering af den kommunale tandplejeordning i område 2 fagligt og 2. kvartal økonomisk gennemføres Evaluering af den kommunale tandreguleringsservice fagligt og økonomisk 3. kvartal gennemføres Endelig organisationsplan for tandplejen gennemføres 4. kvartal Harmonisering af omsorgstandplejen gennemføres 4. kvartal Udarbejdelse af visitationsregler og kvalitetsstandarder i specialtandpleje 4. kvartal 6

7 2. Indsats over for børn af anden etnisk herkomst Udarbejdelse af rapport 2. kvartal Implementeres 2. kvartal Håndbog om undervisning af to-sprogede elever uddeles til underviserne 3. kvartal 3. PPR og Marte Meo-metoden I den sammenbragte organisation PPR skal der ske en samlet opkvalificering for at sikre en helhedsbetragtning. Indførelse af ressource- og relationsorienteret arbejdsmetode samt ICDP 4. kvartal (International Child Development Programmes)-metoden for alle medarbejdere i PPR Indførelse af faste træffetider i daginstitution og skoler for PPRmedarbejdere 4. kvartal Indførelse af ICDP og Marte Meo-metoden for alle støttepædagoger 4. kvartal 4. Udsatte børn Den besluttede Børnepolitik skal videreføres og evalueres. Endvidere skal der ske en omlægning af indsatsen på anbringelses- og forebyggelsesområdet. Evaluering af tidlig indsats og tværfaglige team gennemføres 2. kvartal Børne- og Familieudvalget forelægges omlægning af indsatsen fra anbringelse til forebyggelse 2. kvartal Organisatorisk omlægning af Familiesektionen, herunder oprettelse af et 2. kvartal akut-team, gennemføres Evaluering på anbringelsesområdet gennemføres 4. kvartal Der indføres fælles sprog i arbejdet med børn og unge med behov for 4. kvartal særlig støtte. Evaluering af projekt børn i familier med alkoholmisbrug gennemføres 4. kvartal Evaluering af retningslinjer for overlevering af unge med vedvarende 4. kvarts behov ud over det fyldte 18. år gennemføres 5. Sundhedsplejen Sundhedsplejens fokus skal understøtte en proaktiv sundhedspolitik ved at støtte mestring og bryde mønstre, arbejde for at alle børn og i særlig grad udsatte børn udvikler sund selvfølelse, får tillidsfulde voksenrelationer samt gode sociale og verbale kompetencer. Det 2½ års besøg får fokus på kost, rygning, alkohol og motion. Projektet Sunde børn i mesterlære fortsættes 2. kvartal Implementering af Marte Meo metoden hos alle medarbejdere 1. kvartal 2009 Besøg i hjemmet ved barnets 2½ års dag 1. kvartal

8 C Kultur og Borgerservice Skive Bibliotek 1. Udvikling af Skive Bibliotek som kultur- og samlingssted Ved indretningen af det nye bibliotekshus blev der især skelet til den af bibliotekets hovedmålsætninger, som siger, at Skive Bibliotek skal være et besøg værd. Den traditionelle udlånsvirksomhed fylder nu relativt mindre, og dette er en national tendens. Derfor skal andre forretningsområder opdyrkes. Det nye hus er velegnet til andre, relevante aktiviteter. I de politiske taler ved indvielsen blev biblioteket som kultur- og samlingssted betonet. Opstartes 1. halvår 2. Udvikling af en Skivemodel for ABM-samarbejde Et tættere samarbejde mellem kulturarvens 3 hovedsøjler Arkiver, Biblioteker og Museer har politisk bevågenhed på flere niveauer, ligesom det er noget, der arbejdes med i andre europæiske lande. Etableringen af Museum Salling rummende arkiver og museer har forenklet udviklingen af en Skive-model for ABM-samarbejde. Opstartes 2. halvår 3. Udvikling af det virtuelle bibliotek IT-mulighederne udvikler sig hele tiden. En af de nye teknologier er den såkaldte Bibliotek 2.0/Web 2.0 der dækker over sociale teknologier med stærk fokus på brugerinddragelse ved øget brug af blogs, rss-feeds, wiki s m.m. Der skal ligeledes gøres en forøget indsats for at præsentere og formidle databaser samt licenser til bibliotekets brugere. Altså større opmærksomhed om de netbårne muligheder på bekostning af fysiske materialer. Opstartes 1. halvår 4. Implementering af den nye biblioteksstruktur Ultimo maj bliver bogbus nr. 2 leveret. Fra sommerferien består folkebiblioteksstrukturen af hovedbiblioteket i Skive, 2 bogbusser samt den lille børnebiblioteksbus Mobillen. Afviklingen af de 11 biblioteksfilialer er allerede i gang, idet 4 af dem blev nedlagt ved efterårsferien 2007; mens de øvrige 7 filialer følger i sommeren. Opstartes 1. halvår 5. Formulering af en markedsføringsstrategi Besøgs- og udlånstal i folkebibliotekerne har i de seneste år vist en vigende tendens stort set over hele landet. Det er der sikkert mange grunde til. Der er så at sige kamp om kunderne. Udbuddet af fristende tilbud øges. Samtidig er folkebibliotekernes gennemslagskraft traditionelt ikke alt for god. Bibliotekerne er ikke ligefrem verdensmestre i at fortælle om alt det, de kan. Opstartes 2. halvår 8

9 Borgerservice 1. Det sociale fornyelsesprojekt Implementering af 4 nye fagsystemer: børneydelse og pension boligstøtte og underholdsbidrag Effektivisering af arbejdsgange / rutiner på baggrund af de nye fagsystemer Opstartes 1. halvår Opstartes 2. halvår Opstartes 2. halvår 2. Nedlæggelse af kassefunktionen (Spar 10) Herunder indkøb af betalingsautomat Opstartes 2. halvår 3. Videreudvikling af elektronisk borgerbetjening Overordnet kanalstrategi Konkrete projekter: kan f.eks. være straksudstedelse af digital signatur, brug af sms, selvbetjeningsløsning på pasområdet eller vedr. fortsat udbetaling af underholdsbidrag til 15-årige Opstartes 1. halvår Opstartes 2. halvår 4. Bedre Borgerbetjening KL s fælleskommunale kvalitetsprojekt: Bedre Borgerbetjening Kodex for hvad god borgerbetjening er i Borgerservice (f.eks. hvordan møder vi borgerne, tilgængelighed, ventetid, de fysiske rammer, vores sprog og påklædning) Servicedeklaration (hvad kan borgerne forvente af Borgerservice) Opstartes 1. halvår Opstartes 1. halvår Opstartes 2. halvår 9

10 Kultur og Markedsføring 1. Visionsproces Markedsføring af selve visionsprocessen strategi konkrete initiativer/projekter Markedsføring af Skiveegnen - strategi - konkrete initiativer/projekter (skal ses i sammenhæng med alle nedenstående projekter og øvrige projekter i visionsprocessen) - herudover bl.a. o kasernen nyt koncept Tilflytter/udrykningsstyrke - strategi - handleplan afklaring af ressourceanvendelse/forbrug ift. indsats - konkrete initiativer/projekter o virksomhedsservice rekruttering o konceptudvikling messestande for Skive-egnen på Karrieremesse og DSE o tilflytter- kuffert o tilflytter - infomøder Liv i midtbyen - strategi - konkrete initiativer/projekter Kulturkalender/infoside (herunder plakatsøjler) - strategi - konkrete initiativer/projekter o plakatsøjler o kalender/infoside Efterspørgsels - og udbudsanalyse på tiltrækning (tiltrækning af unge) - analyse - strategi - konkrete initiativer/projekter Værtskab - analyse - strategi - konkrete initiativer/projekter (i samarbejde med turistkontoret) Strategisk turismemarkedsføring - strategi - konkrete initiativer/projekter (turistkontoret er projektleder) Markedsføring Markedsføringsstrategi for Skive Kommune - strategi - konkrete initiativer/projekter, bl.a. o politik/strategi for markedsføringstilskud/sponsorbidrag o nyt annoncebureau o ny Skive-pjece Designlinie: - Valg af nyt bureau - Designmanual - Implementering - Skabeloner 10

11 3. Kultur Kulturstrategi Konkrete initiativer/projekter bl.a. - nyt koncept for lederfest Etablering af ungdomshus Nedsættelse af ungdomsråd/brugerråd Ungdomspolitik 4. Hjemmeside skive.dk: - Konvertering til Synkron Via cms - Dagsordener, integration (Dagsordener: Efter impl. af nyt ESDHsystem) - Kalender, blog og andre moduler - Selvbetjening og fællesoffentlig borgerportal, integration - Nyhedsredaktion, etablering - Udvidelse af serverkapacitet Specialhjemmesider (Vision, 11 stjerner, Festuge, Skivesund, Røgfri.nu mv.): - Etablering eller konvertering til Synkron Via cms Skole-hjemmesider i SynkronWeb: - Afvikling Daginstitutions-hjemmesider (tidl. Sallingsund, Spøttrup, Sundsøre): - Etablering Synkron Via cms Daginstitutions-hjemmesider i SynkronWeb (tidl. Skive): - Konvertering til Synkron Via cms Sociale og psykiatriske institutioner (tidl. Viborg amt): - Etablering i Synkron Via cms Eksterne samarbejdspartneres hjemmesider i SynkronWeb: - Konvertering til Synkron Via cms Område/evt. site til tilflyttere fra ind- og udland Evt. site til opfølgning på Gastronomiske stjerner 11

12 Ledelsessekretariat 1. Ny økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller Implementering af ny økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller Gennemgang af tilskud til Skive Hallerne mhp. implementering i den nye tildelingsmodel 2. Samarbejde med de kulturelle institutioner Samarbejdet til museerne under Museum Salling bliver focusområde, med ny kontoplan og ibrugtagning af webbetaling og mål og midler for de sidste museer Samarbejdet til Skive Musikskole herunder opfølgning på samarbejdsaftalen og øvrige indgåede aftaler 3. Projekt sammen med SIS Forvaltningen og SIS skal forsøge at lette det administrative pres på de frivillige ledere i foreningerne, ved at rationalisere/forenkle kravene til budget og regnskab uden at gå på kompromis med lovreglerne Forvaltningen skal udarbejde en strategiplan der sikrer at SIS arbejdes ind i forvaltningens årsplan så, de tænkes med i temadage omkring foreninger og fritid de indbydes til gennemgang af deres budgetønsker for det kommende år de indgår som høringspart i den strategiske planlægning i forvaltning og udvalg By- og Landsbyudvikling 1. Ny kommuneplan Tidsplan Plan 09 Udmøntning af kommuneplanstrategien Forbedring af plangrundlaget 2. Egentlige udviklingsprojekter Hinterland Nye Interreg projekter Områdefornyelsesprojekt Generel fundraising 12

13 D Teknik og Miljø Park og Vej 1. Indsatsområder Effektivisering af arbejdsgange på Entreprenørgården. 2. Anvendelse af udbud EU-udbud af vintertjeneste Udbud af rådgivningsydelser Udbud af anlægsarbejder 3. Indarbejdelse af ressourcestyringssystemet Navision Evaluering af ressourcestyringssystemet Navision. 4. kvartal Igangsætning af ydelsesbeskrivelser 1. kvartal Færdiggørelse af ydelsesbeskrivelser 2. kvartal 2009 Indføring af digital timeregistrering på materielgården Natur og Miljø 1. Indsatsområder Effektivisering af sagsgangen for udvalgte tilladelser 2. Kortlægning af sagsgangen for nedsivningstilladelser 1. og 2. kvartal Kortlægning af sagsgangen for jordvarmeanlæg 1. og 2. kvartal Koordinering med brugerne (entreprenører mv.) 2. og 3. kvartal Udarbejdelse af ansøgningssystem 4. kvartal Evaluering og fortsat udvikling 2009 Kortlægge og evt. introducere andre sagsgange

14 Bygningsagdelingen 1. Indsatsområder Implementering af IT-systemer og forberedelse til digital sagsbehandling 2. Implementering af COWI Caretaker vedligeholdelse og økonomi 1. kvartal Fortsat udvikling af automatisk energiregistrering og frem Koordinering og udvikling af samspil mellem ESDH og KMD-Byg Udarbejdelse af elektroniske ansøgninger 4. kvartal Scanning til fuldt digitalt byggesagsarkiv 2009 Evaluering og fortsat udvikling 2009 og frem Forsyningsafdelingen 1. Indsatsområder Der etableres et web-system, der via kort kan vise oplysninger om den enkelte ejendom, og som giver mulighed for at indberette data og geografiske informationer i forbindelse med ansøgninger om myndighedstilladelser. Udbrede geografiske informationssystemer (GIS) i hele den kommunale forvaltning og eksternt til borgere og virksomheder. 2. Etablering af et web-gis-system

15 E Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 1. Sygedagpengeområdet De stigende udgifter til sygedagpenge skal stoppes. Der fokuseres på en tidlig indsats i sygedagpengesager. Første opfølgningssamtale gennemføres i umiddelbar forlængelse af et informationsmøde, som alle sygedagpengemodtagere indkaldes til efter ca. 5 ugers sygdom. Der udarbejdes tidligst muligt en opfølgningsplan med fokus på arbejdsfastholdelse og aktive forløb. Anden aktør medinddrages i form af at et antal "lange sager" overgives til maksimal sagsbehandling og klargøring til endelig afgørelse mhp. afslutning. Der igangsættes et projekt "I gang igen" for sygedagpengemodtagere, der er i risiko for udstødelse fra arbejdsmarkedet. Der henvises fortsat til afklaring af arbejdsevnen på BOMI og i virksomheder, for sygedagpengemodtagere der ikke umiddelbart kan raskmeldes efter endt sygebehandling. 2. kvartal/hele året (2. og 3. kvartal) 2. kvartal/hele året (1. kvartal/hele året) 2. Aktivering Aktiveringsgraden skal hæves væsentlig for at undgå tab af refusion. Aktivering i form af virksomhedspraktik fastholdes som prioritet 1. Derfor udvides antallet af pladser i virksomhedscentre fra 31 til 50, ligesom pladser i partnerskabsaftaler samt individuelle praktikker udvides. 1. kvartal/hele året Der etableres et afklaringsforløb på BOMI for ledige omfattet af match kvartal Der etableres aftale med Den Blå Viol om aktivering af socialt udsatte 1. kvartal Der iværksættes tilbud om støtte til sygemeldte kontanthjælpsmodtagere i 1. kvartal Specialtilbuddet på BOMI Der iværksættes et analyse- og metodeudviklingsprojekt i samarbejde med konsulentfirmaet LG Insight, rettet mod flygtninge og indvandrer(kvinder) 1. kvartal/hele året 3. Arbejdsmarkedsparate Antallet af ledige arbejdsmarkedsparate personer skal nedbringes markant. Der iværksættes tilbud som skærper de lediges fokus på jobsøgning. Dette 1. kvartal tilbud hedder Jobhjørnet Virksomhederne i og omkring Skive kommune integreres i Jobhjørnet 3. kvartal 4. Ældrepolitik Der skal udarbejdes en Ældrepolitik som sikrer den bedst mulige prioritering af indsatsområder. Dette skal ske ved inddragelse af centrale interessenter, gennemførelse af høringsrunder og den politiske behandling. Forslag til plan for forløbet er godkendt i Social- og Ældreudvalget. Dialogmøde 1 - præsentation af opgaven, baggrund og formål 3. kvartal Dialogmøde 2 - tilbagemelding vedr. overordnet politik og indsatsområder. 4. kvartal Dialogmøde 3 præsentation af endeligt forslag 4. kvartal Politisk behandling 1. kvartal

16 5. Ældreboliger Det kort- og langsigtede behov for plejeboliger undersøges med udgangspunkt i det stigende antal ældre og den eksisterende viden om de nuværende og fremtidige ældres plejebehov samt boligmæssige krav og ønsker. Der udarbejdes en udbygningsplan frem til Forslag til plan forelægges til foreløbig politisk drøftelse 2. kvartal Forslag til plan indgår i dialogmøder vedr. ældrepolitik kvartal Forslag forelægges til politisk beslutning 1. kvartal Sundhedshus På baggrund af udviklingen inden for Region Midtjylland med ny hospitalsplan og hermed flytning af opgaver fra Skive til andre hospitaler i regionen, og på baggrund af manglen på praktiserende læger og deres ønske om fælles aktiviteter under samme tag, samt de faglige fordele ved tæt samarbejde mellem kommune, region og praksis, planlægges et Sundhedshus på Skive sygehus. Tværsektoriel analyse af muligheder og økonomi 1. og 2. kvartal Forslag til konkret anvendelse inkl. vurdering af pladsbehov Ultimo 2. kvartal Konkret forslag fremlægges til politisk beslutning 3. kvartal 7. Kronikerindsatsen På baggrund af udviklingen inden for antallet af borgere med kroniske sygdomme og at de i øjeblikket udgør 70 % af sundhedsudgifterne, ønsker kommunen at øge indsatsen for disse mennesker. Etablering af indsats for let til moderat syge KOL patienter 1. kvartal Udvidelse af indsatsen til også at omfatte diabetes og hjerte pt. 2. kvartal Udarbejdelse af forslag til indsats for borgere med livsstilsproblemer 3. kvartal Forslag til etablering af og indhold i Sundhedscenter 3. kvartal Forslag forelægges til politisk beslutning 4. kvartal 8. Handicappolitik Det er besluttet, at der skal udarbejdes delpolitikker på henholdsvis handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet. I denne forbindelse er det aftalt at afvikle 3 dialogmøder med brugere, pårørende og interesseorganisationer i forhold til formulering af indsatsområder, kvalitetsstandarder og strategier. Dette skal danne grundlag for formulering af egentlige politikker på området. Udarbejdelse af oplæg til drøftelse med brugere og pårørende Februar/marts Dialogmøder med interesseorganisationer m.fl. April/maj Opsamling på dialogmøder forelægges til foreløbig politisk drøftelse Juni Udarbejdelse af endeligt forslag til kvalitetsstandarder, strategier og politikker Juli/august Høring i Handicaprådet September Forslaget med høringssvar forelægges til politisk beslutning Oktober 16

17 9. Socialplan På basis af udarbejdet strateginotat, hvor der er formuleret foreløbige overvejelser om udviklingen for forskellige målgrupper i socialafdelingen, skal der udarbejdes udbygningsplaner for boliger og aktivitetstilbud til handicappede herunder muligheder for eventuel hjemtagelse af handicappede og sindslidende på eksterne institutioner. Forslag til plan forelægges til foreløbig politisk drøftelse 3. kvartal Dialogmøder med interesseorganisationerne og Handicaprådet 3. kvartal Forslag forelægges til politisk beslutning 1. kvartal Attraktive arbejdspladser Sikring af mulighederne for rekruttering og fastholdelse af kvalificeret personale skal sættes i fokus med udgangspunkt i en række centrale initiativer og specifikke virkemidler, som: omdannelse af deltidsjob til fuldtidsjob, selvvalgte arbejdstider, voksenelevlønninger, nedbringelse af sygefravær og øget trivsel. Chefgruppen afholder temadag 2. kvartal Fremlæggelse af handleplan 3. kvartal Igangsættelse af initiativer gennem MED-strukturen 2. halvår 17

18 IV - Udbudsovervejelser Skive Kommune udbyder løbende større opgaver, hvor der vil kunne opnås en effektivisering gennem den konkurrence, der opnås gennem et offentligt udbud. Skive Kommune har således i efteråret 2007 udbudt opgaven vedrørende rottebekæmpelse i landzoneområder. I løbet af sommeren vil kommunen udbyde skorstensfejeopgaven. Endvidere har Skive Kommune planer om at afholde udbud vedrørende sundhedsordning, kopimaskiner og befordring af børn. V - Udbudspolitik Skive Kommunes byråd har samtidig med servicestrategien vedtaget en udbudspolitik vedrørende tjenesteydelser. Udbudspolitikken kan ses på Skive Kommunes hjemmeside. Ud over udbudspolitikken har Skive Kommune den 5. december 2006 vedtaget en indkøbspolitik. VI - Vedtagelse Servicestrategien er vedtaget af byrådet den 25. marts. 18

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Indsatsen omkring det rummelige arbejdsmarked skal efter Kommunalbestyrelsens opfattelse udøves så helhedsorienteret som muligt.

Indsatsen omkring det rummelige arbejdsmarked skal efter Kommunalbestyrelsens opfattelse udøves så helhedsorienteret som muligt. 1 SERVICESTRATEGI. Indsatsområde: Det rummelige arbejdsmarked: Indledning: Egebjerg Kommunalbestyrelse har valgt det rummelige arbejdsmarked som et af sine indsatsområder i 2003 bl.a. fordi der er et stærk

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Svendborg Kommunes servicestrategi 2007-09...3 1. Oversigt over indsatsområder...4 2. Hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud...4 3.

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen

Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Johnny Damkjær Grenzlikovski, Direktionskonsulent

Johnny Damkjær Grenzlikovski, Direktionskonsulent Direktionssekretariatet Notat Til: Styregruppen Sagsnr.: 2011/06925 Dato: 27-10-2011 Sag: Sagsbehandler: Kommissorium - Servicepolitik Johnny Damkjær Grenzlikovski, Direktionskonsulent 1. Baggrund Byrådet

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Norddjurs Kommune 21. december 2010 KKN Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Baggrund og målsætning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at etablere en ny,

Læs mere

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014 Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN 19. december 2014 Side 1. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014 Hjørring Kommunes Handicappolitik, der blev vedtaget i februar 2012, har til formål at sikre, at borgere

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr. 1.10.2014 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Retningslinier for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Hvorfor retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål.

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen.

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Kvalitetskontrakt Center for Plan, HR og Udvikling Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.22.10-P22-1-10 Ref.: Pernille Müller Direkte

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Udviklingsplan 2016 Indledning Slots- og kulturstyrelsen har bl.a. på baggrund af tre konferencer

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere