I - Indledning II - Formål... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I - Indledning... 3. II - Formål... 4"

Transkript

1 Servicestrategi

2 Indhold I - Indledning... 3 II - Formål... 4 III - Indsatsområder... 5 A Tværgående indsatsområder... 5 B Børne- og Familieforvaltningen... 5 Dagtilbud... 5 Skoleområdet... 6 Indsats over for enkelte grupper af børn og unge... 6 C Kultur og Borgerservice... 8 Skive Bibliotek... 8 Borgerservice... 9 Kultur og Markedsføring Ledelsessekretariat By- og Landsbyudvikling D Teknik og Miljø Park og Vej Natur og Miljø Bygningsagdelingen Forsyningsafdelingen E Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen IV - Udbudsovervejelser V - Udbudspolitik VI - Vedtagelse

3 I - Indledning Byrådet i Skive Kommune har vedtaget denne servicestrategi, der gælder indtil og med Servicestrategien er en beskrivelse af de indsatsområder, som byrådet ønsker, at der skal sættes særlig fokus på. De områder, der ikke er behandlet i denne servicestrategi, vil ikke blive glemt, og det er Byrådets ønske, at der fortsat sker en udvikling inden for hele kommunens område. Ud over en beskrivelse af de nævnte indsatsområder indeholder servicestrategien en arbejds- og tidsplan vedrørende indsatsområderne. Servicestrategien indeholder tillige en angivelse af de områder, hvor kommunen enten påtænker eller allerede på nuværende tidspunkt har besluttet at anvende udbud. Samtidig med servicestrategien har Byrådet i Skive Kommune vedtaget en udbudspolitik. Det følger af lov om kommunernes styrelse 1, at der skal udarbejdes og vedtages en servicestrategi for hver valgperiode. På grund af kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007, gælder denne servicestrategi for Ud over servicestrategien (hvori kommunens udbudspolitik indgår), udarbejder Skive Kommune hvert år en virksomhedsstrategi, der således gælder for et år af gangen. Såvel servicestrategien som virksomhedsstrategien tager afsæt i kommunens mission om at: Vi skaber rammerne for fællesskabet og et godt liv for den enkelte. og kommunens vision: Vi vil være blandt de bedste kommuner i Danmark når det gælder udvikling af egnen, god service og attraktive arbejdspladser 1 Lov nr af 24. oktober 2006, 62. 3

4 II - Formål Servicestrategien har dels til formål at sikre, at der i de enkelte kommuner foretages en vurdering af hvordan kommunens opgaveløsning kan gøres bedre og billigere, herunder udpeges der områder, som byrådet ønsker, der skal sættes særlig fokus på. Servicestrategien skal således opstille rammerne for kommunens arbejde, samtidig med at servicestrategien har til formål at øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens opgaveløsning. En sådan vurdering er set i lyset af den nye kommunestruktur blevet mere aktuel end tidligere. For Skive Kommunes vedkommende, har kommunalreformen medført dels en sammenlægning af 4 kommuner, dels en række nye opgaver, der tidligere blev varetaget af blandt andet amterne. De udfordringer, som kommunen herefter står overfor, er således væsentligt ændret i forhold til de udfordringer som kommunen stod overfor i 2002, hvor servicestrategi for blev vedtaget. Servicestrategien har tillige til formål at sikre, at borgerne har mulighed for at gøre sig bekendt med Byrådets udvalgte indsatsområder, det planlagte arbejde med indsatsområderne, kommunens udbudspolitik samt oplysninger om, på hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud. Det er således et krav, at kommunen offentliggør sin servicestrategi, således at der skabes åbenhed og gennemsigtighed om de områder, som byrådet har valgt at sætte særlig fokus på. Offentliggørelse af servicestrategien vil tillige kunne skabe en afvejning mellem borgernes forventning og kommunens opgavevaretagelse. 4

5 III - Indsatsområder I det følgende er beskrevet de indsatsområder, som byrådet har valgt, at der skal sættes særlig fokus på frem til udgangen af Fremstillingen er opdelt således, at der først er beskrevet indsatsområder, der gælder for kommunen som helhed. Herefter er der beskrevet indsatsområder for de respektive forvaltninger. A Tværgående indsatsområder 1. Optimering af kommunens arbejdsgange For at sikre at kommunens afgørelser m.v. træffes i overensstemmelse med gældende forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler, vil Byrådssekretariatet i iværksætte initiativer med henblik på at højne fortroligheden til de forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven, retssikkerhedsloven og de forvaltningsretlige grundsætninger. Set i lyset af de omfattende ændringer i medarbejdernes hverdag, hvor strukturreform og arbejdspres spiller en betydelig rolle, finder Byrådssekretariatet, at det er relevant at iværksætte initiativer med henblik på at sikre, at sagsbehandlingen tilrettelægges hensigtsmæssigt og effektivt. Byrådssekretariatet vil herefter udforme en strategi for, hvordan et eventuelt behov for kurser m.v. kan dækkes, herunder afholdelse af temadage, interne kurser m.v. Afdækning behov for, at der iværksættes initiativer. Udformning af strategi for, hvorledes et evt. behov dækkes. Iværksættelse af initiativer, herunder interne kurser Primo I løbet af sommeren B Børne- og Familieforvaltningen Dagtilbud 1. Bygningsvurdering og børnemiljøvurdering Der igangsættes en afdækning af børnehavernes fysiske rammer med henblik på en helhedsvurdering af bygningsmassen. Børnemiljøvurderingen implementeres i afdelingen med baggrund i de lovmæssige bestemmelser. Forberedelse af bygningsvurdering 1. kvartal Iværksættelse af børnemiljøvurdering 1. kvartal Bygningsvurdering færdigudarbejdet 3. kvartal Børnemiljøvurdering færdigudarbejdet 2. kvartal 5

6 2. Fælles politik m.v. De nye politikker, der er under udarbejdelse tænkes sammen for at sikre et overordnet helhedssyn på området dette vil ligeledes sikre den bedst mulige koordination af de forskellige opgaver institutionerne arbejder med såsom virksomhedsplaner, pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurdering mv., nye krav i den nye dagtilbudslov og mulige initiativer i kvalitetsreformen. Forslag til fælles politik for dagtilbuddene. 1. kvartal Udarbejde af politikker og retningslinjer vedrørende ny dagtilbudslov (kvalitetsmålinger) 2. kvartal Fælles politik for dagtilbuddene vedtages i Byrådet 2. kvartal Evaluering af den nye dagtilbudslov 4. kvartal Skoleområdet 1. Skolebygninger Der udarbejdes en helhedsplan for kommunens skolebygninger på baggrund af kommunesammenlægningen, der har betinget en fusion af fem parter. Helhedsplan for skolebygninger godkendes i Byrådet 1. kvartal. 2. Skolepolitik, struktur i folkeskolen, m.v. Sammenlægningen har medført at der er truffet beslutninger om fællesordninger på mange områder og harmoniseringsprocessen fortsætter i de kommende år Byrådet vedtager skolepolitik 1. kvartal Fremtidig struktur for folkeskolens overbygning udarbejdes 1. kvartal Skolepolitikken gennemføres 3. kvartal Fremtidig struktur for folkeskolen klasse gennemføres 3. kvartal Endelig konvertering af skolebibliotekssystemerne 3. kvartal Indførelse af juniorpraktik for alle elever i 5. klasse 3. kvartal Byrådet vedtager læseplan for IT-, medie- og bibliotekskendskab. 4. kvartal Del 1 af IT-strategien på skoleområdet gennemføres 4. kvartal Fremtidig struktur for folkeskolens overbygning gennemføres 3. kvartal 2009 Læseplan for IT-, medie- og bibliotekskendskab gennemføres 3. kvartal 2009 Del 2 af IT-strategien på skoleområdet gennemføres 4. kvartal 2009 Fremtidig struktur for specialundervisning gennemføres 4. kvartal 2009 Udarbejdelse af kvalitetsrapporter på skoleområdet 4. kvartal 2009 Del 3 af IT-strategien på skoleområdet gennemføres 4. kvartal 2010 Indsats over for enkelte grupper af børn og unge 1. Den kommunale tandplejeordning Grundet de besluttede omlægninger og harmoniseringer skal der ske en evaluering af disse. Evaluering af den kommunale tandplejeordning fagligt og økonomisk 2. kvartal gennemføres Evaluering af den kommunale tandplejeordning i område 2 fagligt og 2. kvartal økonomisk gennemføres Evaluering af den kommunale tandreguleringsservice fagligt og økonomisk 3. kvartal gennemføres Endelig organisationsplan for tandplejen gennemføres 4. kvartal Harmonisering af omsorgstandplejen gennemføres 4. kvartal Udarbejdelse af visitationsregler og kvalitetsstandarder i specialtandpleje 4. kvartal 6

7 2. Indsats over for børn af anden etnisk herkomst Udarbejdelse af rapport 2. kvartal Implementeres 2. kvartal Håndbog om undervisning af to-sprogede elever uddeles til underviserne 3. kvartal 3. PPR og Marte Meo-metoden I den sammenbragte organisation PPR skal der ske en samlet opkvalificering for at sikre en helhedsbetragtning. Indførelse af ressource- og relationsorienteret arbejdsmetode samt ICDP 4. kvartal (International Child Development Programmes)-metoden for alle medarbejdere i PPR Indførelse af faste træffetider i daginstitution og skoler for PPRmedarbejdere 4. kvartal Indførelse af ICDP og Marte Meo-metoden for alle støttepædagoger 4. kvartal 4. Udsatte børn Den besluttede Børnepolitik skal videreføres og evalueres. Endvidere skal der ske en omlægning af indsatsen på anbringelses- og forebyggelsesområdet. Evaluering af tidlig indsats og tværfaglige team gennemføres 2. kvartal Børne- og Familieudvalget forelægges omlægning af indsatsen fra anbringelse til forebyggelse 2. kvartal Organisatorisk omlægning af Familiesektionen, herunder oprettelse af et 2. kvartal akut-team, gennemføres Evaluering på anbringelsesområdet gennemføres 4. kvartal Der indføres fælles sprog i arbejdet med børn og unge med behov for 4. kvartal særlig støtte. Evaluering af projekt børn i familier med alkoholmisbrug gennemføres 4. kvartal Evaluering af retningslinjer for overlevering af unge med vedvarende 4. kvarts behov ud over det fyldte 18. år gennemføres 5. Sundhedsplejen Sundhedsplejens fokus skal understøtte en proaktiv sundhedspolitik ved at støtte mestring og bryde mønstre, arbejde for at alle børn og i særlig grad udsatte børn udvikler sund selvfølelse, får tillidsfulde voksenrelationer samt gode sociale og verbale kompetencer. Det 2½ års besøg får fokus på kost, rygning, alkohol og motion. Projektet Sunde børn i mesterlære fortsættes 2. kvartal Implementering af Marte Meo metoden hos alle medarbejdere 1. kvartal 2009 Besøg i hjemmet ved barnets 2½ års dag 1. kvartal

8 C Kultur og Borgerservice Skive Bibliotek 1. Udvikling af Skive Bibliotek som kultur- og samlingssted Ved indretningen af det nye bibliotekshus blev der især skelet til den af bibliotekets hovedmålsætninger, som siger, at Skive Bibliotek skal være et besøg værd. Den traditionelle udlånsvirksomhed fylder nu relativt mindre, og dette er en national tendens. Derfor skal andre forretningsområder opdyrkes. Det nye hus er velegnet til andre, relevante aktiviteter. I de politiske taler ved indvielsen blev biblioteket som kultur- og samlingssted betonet. Opstartes 1. halvår 2. Udvikling af en Skivemodel for ABM-samarbejde Et tættere samarbejde mellem kulturarvens 3 hovedsøjler Arkiver, Biblioteker og Museer har politisk bevågenhed på flere niveauer, ligesom det er noget, der arbejdes med i andre europæiske lande. Etableringen af Museum Salling rummende arkiver og museer har forenklet udviklingen af en Skive-model for ABM-samarbejde. Opstartes 2. halvår 3. Udvikling af det virtuelle bibliotek IT-mulighederne udvikler sig hele tiden. En af de nye teknologier er den såkaldte Bibliotek 2.0/Web 2.0 der dækker over sociale teknologier med stærk fokus på brugerinddragelse ved øget brug af blogs, rss-feeds, wiki s m.m. Der skal ligeledes gøres en forøget indsats for at præsentere og formidle databaser samt licenser til bibliotekets brugere. Altså større opmærksomhed om de netbårne muligheder på bekostning af fysiske materialer. Opstartes 1. halvår 4. Implementering af den nye biblioteksstruktur Ultimo maj bliver bogbus nr. 2 leveret. Fra sommerferien består folkebiblioteksstrukturen af hovedbiblioteket i Skive, 2 bogbusser samt den lille børnebiblioteksbus Mobillen. Afviklingen af de 11 biblioteksfilialer er allerede i gang, idet 4 af dem blev nedlagt ved efterårsferien 2007; mens de øvrige 7 filialer følger i sommeren. Opstartes 1. halvår 5. Formulering af en markedsføringsstrategi Besøgs- og udlånstal i folkebibliotekerne har i de seneste år vist en vigende tendens stort set over hele landet. Det er der sikkert mange grunde til. Der er så at sige kamp om kunderne. Udbuddet af fristende tilbud øges. Samtidig er folkebibliotekernes gennemslagskraft traditionelt ikke alt for god. Bibliotekerne er ikke ligefrem verdensmestre i at fortælle om alt det, de kan. Opstartes 2. halvår 8

9 Borgerservice 1. Det sociale fornyelsesprojekt Implementering af 4 nye fagsystemer: børneydelse og pension boligstøtte og underholdsbidrag Effektivisering af arbejdsgange / rutiner på baggrund af de nye fagsystemer Opstartes 1. halvår Opstartes 2. halvår Opstartes 2. halvår 2. Nedlæggelse af kassefunktionen (Spar 10) Herunder indkøb af betalingsautomat Opstartes 2. halvår 3. Videreudvikling af elektronisk borgerbetjening Overordnet kanalstrategi Konkrete projekter: kan f.eks. være straksudstedelse af digital signatur, brug af sms, selvbetjeningsløsning på pasområdet eller vedr. fortsat udbetaling af underholdsbidrag til 15-årige Opstartes 1. halvår Opstartes 2. halvår 4. Bedre Borgerbetjening KL s fælleskommunale kvalitetsprojekt: Bedre Borgerbetjening Kodex for hvad god borgerbetjening er i Borgerservice (f.eks. hvordan møder vi borgerne, tilgængelighed, ventetid, de fysiske rammer, vores sprog og påklædning) Servicedeklaration (hvad kan borgerne forvente af Borgerservice) Opstartes 1. halvår Opstartes 1. halvår Opstartes 2. halvår 9

10 Kultur og Markedsføring 1. Visionsproces Markedsføring af selve visionsprocessen strategi konkrete initiativer/projekter Markedsføring af Skiveegnen - strategi - konkrete initiativer/projekter (skal ses i sammenhæng med alle nedenstående projekter og øvrige projekter i visionsprocessen) - herudover bl.a. o kasernen nyt koncept Tilflytter/udrykningsstyrke - strategi - handleplan afklaring af ressourceanvendelse/forbrug ift. indsats - konkrete initiativer/projekter o virksomhedsservice rekruttering o konceptudvikling messestande for Skive-egnen på Karrieremesse og DSE o tilflytter- kuffert o tilflytter - infomøder Liv i midtbyen - strategi - konkrete initiativer/projekter Kulturkalender/infoside (herunder plakatsøjler) - strategi - konkrete initiativer/projekter o plakatsøjler o kalender/infoside Efterspørgsels - og udbudsanalyse på tiltrækning (tiltrækning af unge) - analyse - strategi - konkrete initiativer/projekter Værtskab - analyse - strategi - konkrete initiativer/projekter (i samarbejde med turistkontoret) Strategisk turismemarkedsføring - strategi - konkrete initiativer/projekter (turistkontoret er projektleder) Markedsføring Markedsføringsstrategi for Skive Kommune - strategi - konkrete initiativer/projekter, bl.a. o politik/strategi for markedsføringstilskud/sponsorbidrag o nyt annoncebureau o ny Skive-pjece Designlinie: - Valg af nyt bureau - Designmanual - Implementering - Skabeloner 10

11 3. Kultur Kulturstrategi Konkrete initiativer/projekter bl.a. - nyt koncept for lederfest Etablering af ungdomshus Nedsættelse af ungdomsråd/brugerråd Ungdomspolitik 4. Hjemmeside skive.dk: - Konvertering til Synkron Via cms - Dagsordener, integration (Dagsordener: Efter impl. af nyt ESDHsystem) - Kalender, blog og andre moduler - Selvbetjening og fællesoffentlig borgerportal, integration - Nyhedsredaktion, etablering - Udvidelse af serverkapacitet Specialhjemmesider (Vision, 11 stjerner, Festuge, Skivesund, Røgfri.nu mv.): - Etablering eller konvertering til Synkron Via cms Skole-hjemmesider i SynkronWeb: - Afvikling Daginstitutions-hjemmesider (tidl. Sallingsund, Spøttrup, Sundsøre): - Etablering Synkron Via cms Daginstitutions-hjemmesider i SynkronWeb (tidl. Skive): - Konvertering til Synkron Via cms Sociale og psykiatriske institutioner (tidl. Viborg amt): - Etablering i Synkron Via cms Eksterne samarbejdspartneres hjemmesider i SynkronWeb: - Konvertering til Synkron Via cms Område/evt. site til tilflyttere fra ind- og udland Evt. site til opfølgning på Gastronomiske stjerner 11

12 Ledelsessekretariat 1. Ny økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller Implementering af ny økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller Gennemgang af tilskud til Skive Hallerne mhp. implementering i den nye tildelingsmodel 2. Samarbejde med de kulturelle institutioner Samarbejdet til museerne under Museum Salling bliver focusområde, med ny kontoplan og ibrugtagning af webbetaling og mål og midler for de sidste museer Samarbejdet til Skive Musikskole herunder opfølgning på samarbejdsaftalen og øvrige indgåede aftaler 3. Projekt sammen med SIS Forvaltningen og SIS skal forsøge at lette det administrative pres på de frivillige ledere i foreningerne, ved at rationalisere/forenkle kravene til budget og regnskab uden at gå på kompromis med lovreglerne Forvaltningen skal udarbejde en strategiplan der sikrer at SIS arbejdes ind i forvaltningens årsplan så, de tænkes med i temadage omkring foreninger og fritid de indbydes til gennemgang af deres budgetønsker for det kommende år de indgår som høringspart i den strategiske planlægning i forvaltning og udvalg By- og Landsbyudvikling 1. Ny kommuneplan Tidsplan Plan 09 Udmøntning af kommuneplanstrategien Forbedring af plangrundlaget 2. Egentlige udviklingsprojekter Hinterland Nye Interreg projekter Områdefornyelsesprojekt Generel fundraising 12

13 D Teknik og Miljø Park og Vej 1. Indsatsområder Effektivisering af arbejdsgange på Entreprenørgården. 2. Anvendelse af udbud EU-udbud af vintertjeneste Udbud af rådgivningsydelser Udbud af anlægsarbejder 3. Indarbejdelse af ressourcestyringssystemet Navision Evaluering af ressourcestyringssystemet Navision. 4. kvartal Igangsætning af ydelsesbeskrivelser 1. kvartal Færdiggørelse af ydelsesbeskrivelser 2. kvartal 2009 Indføring af digital timeregistrering på materielgården Natur og Miljø 1. Indsatsområder Effektivisering af sagsgangen for udvalgte tilladelser 2. Kortlægning af sagsgangen for nedsivningstilladelser 1. og 2. kvartal Kortlægning af sagsgangen for jordvarmeanlæg 1. og 2. kvartal Koordinering med brugerne (entreprenører mv.) 2. og 3. kvartal Udarbejdelse af ansøgningssystem 4. kvartal Evaluering og fortsat udvikling 2009 Kortlægge og evt. introducere andre sagsgange

14 Bygningsagdelingen 1. Indsatsområder Implementering af IT-systemer og forberedelse til digital sagsbehandling 2. Implementering af COWI Caretaker vedligeholdelse og økonomi 1. kvartal Fortsat udvikling af automatisk energiregistrering og frem Koordinering og udvikling af samspil mellem ESDH og KMD-Byg Udarbejdelse af elektroniske ansøgninger 4. kvartal Scanning til fuldt digitalt byggesagsarkiv 2009 Evaluering og fortsat udvikling 2009 og frem Forsyningsafdelingen 1. Indsatsområder Der etableres et web-system, der via kort kan vise oplysninger om den enkelte ejendom, og som giver mulighed for at indberette data og geografiske informationer i forbindelse med ansøgninger om myndighedstilladelser. Udbrede geografiske informationssystemer (GIS) i hele den kommunale forvaltning og eksternt til borgere og virksomheder. 2. Etablering af et web-gis-system

15 E Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 1. Sygedagpengeområdet De stigende udgifter til sygedagpenge skal stoppes. Der fokuseres på en tidlig indsats i sygedagpengesager. Første opfølgningssamtale gennemføres i umiddelbar forlængelse af et informationsmøde, som alle sygedagpengemodtagere indkaldes til efter ca. 5 ugers sygdom. Der udarbejdes tidligst muligt en opfølgningsplan med fokus på arbejdsfastholdelse og aktive forløb. Anden aktør medinddrages i form af at et antal "lange sager" overgives til maksimal sagsbehandling og klargøring til endelig afgørelse mhp. afslutning. Der igangsættes et projekt "I gang igen" for sygedagpengemodtagere, der er i risiko for udstødelse fra arbejdsmarkedet. Der henvises fortsat til afklaring af arbejdsevnen på BOMI og i virksomheder, for sygedagpengemodtagere der ikke umiddelbart kan raskmeldes efter endt sygebehandling. 2. kvartal/hele året (2. og 3. kvartal) 2. kvartal/hele året (1. kvartal/hele året) 2. Aktivering Aktiveringsgraden skal hæves væsentlig for at undgå tab af refusion. Aktivering i form af virksomhedspraktik fastholdes som prioritet 1. Derfor udvides antallet af pladser i virksomhedscentre fra 31 til 50, ligesom pladser i partnerskabsaftaler samt individuelle praktikker udvides. 1. kvartal/hele året Der etableres et afklaringsforløb på BOMI for ledige omfattet af match kvartal Der etableres aftale med Den Blå Viol om aktivering af socialt udsatte 1. kvartal Der iværksættes tilbud om støtte til sygemeldte kontanthjælpsmodtagere i 1. kvartal Specialtilbuddet på BOMI Der iværksættes et analyse- og metodeudviklingsprojekt i samarbejde med konsulentfirmaet LG Insight, rettet mod flygtninge og indvandrer(kvinder) 1. kvartal/hele året 3. Arbejdsmarkedsparate Antallet af ledige arbejdsmarkedsparate personer skal nedbringes markant. Der iværksættes tilbud som skærper de lediges fokus på jobsøgning. Dette 1. kvartal tilbud hedder Jobhjørnet Virksomhederne i og omkring Skive kommune integreres i Jobhjørnet 3. kvartal 4. Ældrepolitik Der skal udarbejdes en Ældrepolitik som sikrer den bedst mulige prioritering af indsatsområder. Dette skal ske ved inddragelse af centrale interessenter, gennemførelse af høringsrunder og den politiske behandling. Forslag til plan for forløbet er godkendt i Social- og Ældreudvalget. Dialogmøde 1 - præsentation af opgaven, baggrund og formål 3. kvartal Dialogmøde 2 - tilbagemelding vedr. overordnet politik og indsatsområder. 4. kvartal Dialogmøde 3 præsentation af endeligt forslag 4. kvartal Politisk behandling 1. kvartal

16 5. Ældreboliger Det kort- og langsigtede behov for plejeboliger undersøges med udgangspunkt i det stigende antal ældre og den eksisterende viden om de nuværende og fremtidige ældres plejebehov samt boligmæssige krav og ønsker. Der udarbejdes en udbygningsplan frem til Forslag til plan forelægges til foreløbig politisk drøftelse 2. kvartal Forslag til plan indgår i dialogmøder vedr. ældrepolitik kvartal Forslag forelægges til politisk beslutning 1. kvartal Sundhedshus På baggrund af udviklingen inden for Region Midtjylland med ny hospitalsplan og hermed flytning af opgaver fra Skive til andre hospitaler i regionen, og på baggrund af manglen på praktiserende læger og deres ønske om fælles aktiviteter under samme tag, samt de faglige fordele ved tæt samarbejde mellem kommune, region og praksis, planlægges et Sundhedshus på Skive sygehus. Tværsektoriel analyse af muligheder og økonomi 1. og 2. kvartal Forslag til konkret anvendelse inkl. vurdering af pladsbehov Ultimo 2. kvartal Konkret forslag fremlægges til politisk beslutning 3. kvartal 7. Kronikerindsatsen På baggrund af udviklingen inden for antallet af borgere med kroniske sygdomme og at de i øjeblikket udgør 70 % af sundhedsudgifterne, ønsker kommunen at øge indsatsen for disse mennesker. Etablering af indsats for let til moderat syge KOL patienter 1. kvartal Udvidelse af indsatsen til også at omfatte diabetes og hjerte pt. 2. kvartal Udarbejdelse af forslag til indsats for borgere med livsstilsproblemer 3. kvartal Forslag til etablering af og indhold i Sundhedscenter 3. kvartal Forslag forelægges til politisk beslutning 4. kvartal 8. Handicappolitik Det er besluttet, at der skal udarbejdes delpolitikker på henholdsvis handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet. I denne forbindelse er det aftalt at afvikle 3 dialogmøder med brugere, pårørende og interesseorganisationer i forhold til formulering af indsatsområder, kvalitetsstandarder og strategier. Dette skal danne grundlag for formulering af egentlige politikker på området. Udarbejdelse af oplæg til drøftelse med brugere og pårørende Februar/marts Dialogmøder med interesseorganisationer m.fl. April/maj Opsamling på dialogmøder forelægges til foreløbig politisk drøftelse Juni Udarbejdelse af endeligt forslag til kvalitetsstandarder, strategier og politikker Juli/august Høring i Handicaprådet September Forslaget med høringssvar forelægges til politisk beslutning Oktober 16

17 9. Socialplan På basis af udarbejdet strateginotat, hvor der er formuleret foreløbige overvejelser om udviklingen for forskellige målgrupper i socialafdelingen, skal der udarbejdes udbygningsplaner for boliger og aktivitetstilbud til handicappede herunder muligheder for eventuel hjemtagelse af handicappede og sindslidende på eksterne institutioner. Forslag til plan forelægges til foreløbig politisk drøftelse 3. kvartal Dialogmøder med interesseorganisationerne og Handicaprådet 3. kvartal Forslag forelægges til politisk beslutning 1. kvartal Attraktive arbejdspladser Sikring af mulighederne for rekruttering og fastholdelse af kvalificeret personale skal sættes i fokus med udgangspunkt i en række centrale initiativer og specifikke virkemidler, som: omdannelse af deltidsjob til fuldtidsjob, selvvalgte arbejdstider, voksenelevlønninger, nedbringelse af sygefravær og øget trivsel. Chefgruppen afholder temadag 2. kvartal Fremlæggelse af handleplan 3. kvartal Igangsættelse af initiativer gennem MED-strukturen 2. halvår 17

18 IV - Udbudsovervejelser Skive Kommune udbyder løbende større opgaver, hvor der vil kunne opnås en effektivisering gennem den konkurrence, der opnås gennem et offentligt udbud. Skive Kommune har således i efteråret 2007 udbudt opgaven vedrørende rottebekæmpelse i landzoneområder. I løbet af sommeren vil kommunen udbyde skorstensfejeopgaven. Endvidere har Skive Kommune planer om at afholde udbud vedrørende sundhedsordning, kopimaskiner og befordring af børn. V - Udbudspolitik Skive Kommunes byråd har samtidig med servicestrategien vedtaget en udbudspolitik vedrørende tjenesteydelser. Udbudspolitikken kan ses på Skive Kommunes hjemmeside. Ud over udbudspolitikken har Skive Kommune den 5. december 2006 vedtaget en indkøbspolitik. VI - Vedtagelse Servicestrategien er vedtaget af byrådet den 25. marts. 18

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr. 1.10.2014 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Økonomiudvalget - Anlægsforslag, budget 2012 Nr. 1000 kr. 2012 2013 2014 2015 1Digitalisering af arkiver 3.355 2Nyt web-system til hjemmesiden 300

Økonomiudvalget - Anlægsforslag, budget 2012 Nr. 1000 kr. 2012 2013 2014 2015 1Digitalisering af arkiver 3.355 2Nyt web-system til hjemmesiden 300 - Anlægsforslag, budget 2012 Nr. 1000 kr. 2012 2013 2014 2015 1Digitalisering af arkiver 3.355 2Nyt web-system til hjemmesiden 300 1.600 3Bydelsepuljen 500 500 500 500 4Landsbyudvalget* 3.000 3.000 3.000

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Vagtskifte. Strukturprocessen

Vagtskifte. Strukturprocessen Vagtskifte I marts 2008 valgte dagtilbudschef Carsten Anderskov at gå på pension. Af hensyn til fortsat at sikre sikker drift og kontinuitet, valgte direktøren i Børne- og Familieforvaltningen at konstituere

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 Indhold 1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 3.1 Alle medborgeres resurser skal have mulighed for at blive brugt gennem et aktivt medborgerskab... 6 3.2 Fremtidens

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere