Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune"

Transkript

1 Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling. Det er det bærende princip i opgaveløsningen. Dagtilbud med værdi handler først og fremmest om, at børn trives, udvikler sig og lærer i et fælles forløb med andre børn og voksne. Forudsætningen er tillid til og anerkendelse af de fagprofessionelle og tæt samspil med forældrene. Mission Dagtilbudsområdet ønsker at skabe rammer for fællesskabet og et godt liv for den enkelte. Børn i Skive Kommune har krav på livskvalitet, som kendetegnes ved, at de er aktive, har gode nære relationer til andre mennesker og at de har mulighed for at udvikle livsduelighed, livsmod og livsglæde. Vision Ét fælles område, der inkluderer børn fra 0-6 år i omsorgsfulde, udviklingsstøttende og lærende miljøer, og hvor børnenes mulighed for optimal udvikling er i centrum. Et udviklingsorienteret, fagligt og kvalitetsbevidst pædagogisk tilbud, med engagerede medarbejdere og gode ledelsesformer og -værdier. Attraktive arbejdspladser præget af arbejdsglæde, hvor ordentlig omgangstone, humor, ansvarlighed og refleksion præger hverdagen med respekt for børn, forældre og samarbejdspartnere. Mål At sikre en god start for børn og deres familier gennem høj faglighed og god kvalitet med omsorg, tryghed, udvikling og læring som et solidt fundament for barnets videre vej gennem livet. At synliggøre og markere dagtilbuddets selvstændige værdi i det moderne samfund. At sætte en tydelig dagsorden for dagtilbuddet og sikre et dialogbaseret tilsyn som udgangspunkt for udarbejdelse af dynamiske og udviklingsorienterede kvalitetsindikatorer. 1

2 Rammefaktorer Retssikkerhedsloven Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med løsningen af de kommunale opgaver, herunder dagtilbud til børn. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaven løses. Serviceloven Kernen i tilsynsforpligtelsen er, at myndighederne har pligt til at holde sig informeret om indhold og fremgangsmåde i tilbuddene samt at forholde sig til informationen i forhold til serviceniveau, kontrakter/aftaler og lovgivning på området. Tilsynet skal med andre ord sikre, at pasningen af børnene sker på en sådan måde, som dels lever op til lovgivningen, dels er i overensstemmelse med det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har besluttet, skal være gældende i kommunen. Kommunalbestyrelsen udbetaler økonomisk tilskud til forældre, der ønsker privat pasning til deres børn i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Da den kommunale myndighed gennem det økonomiske tilskud er med til at betale for pasningen, er privat pasning endvidere også omfattet af bestemmelsen i retssikkerhedsloven. Begge bestemmelser gælder både privat pasning, som foregår i forældrenes hjem, og privat pasning, der foregår i andre lokaliteter, f.eks. i børnepasserens eget hjem. Det er kommunalbestyrelsen, som inden for rammerne af retssikkerhedslovens 16 og servicelovens 26 fastlægger, hvordan tilsynet skal tilrettelægges og udøves. Dagtilbudsloven: Lovkrav om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger samt børnemiljøvurderinger. Politik for dagtilbud: visioner, mål og succeskriterier for de syv overordnede temaer, der forbinder dagtilbudsloven med Skive Kommunes Sammenhængende Børnepolitik, Virksomhedsstrategi, Sundhedspolitik samt Integrationspolitik. Sunde Daginstitutioner bygningsmæssigt vedligehold Skive Kommunes Økonomiske Politik Legepladssikkerhed, DS/EN 1176 og 1177 Indhold Byrådet har ansvaret for at sætte mål og rammer for indholdet i dagtilbuddene. Derfor skal Byrådet kende vilkår, muligheder og udfordringer inden for området. Det politiske tilsyn drejer sig primært om målopfyldelse og ressourceudnyttelse. Forvaltningen tilvejebringer de nødvendige nøgletal. Det kommunale tilsyn i Skive Kommune falder overordnet i fire områder: 2

3 1. Basistilsyn Et overordnet tilsyn, hvor udgangspunktet tages i Politik for Dagtilbud og de indsatsområder, som lokalpolitiks er prioriteret, og som området forventes at implementere i det daglige arbejde. Som led i basistilsynet indgår de brugertilfredshedsundersøgelser, som gennemføres hvert andet år samt trivsel på arbejdspladsen, herunder sygefravær. 2. Pædagogisk tilsyn Omfatter tilsyn med den aftalte kvalitet i forhold til status og tilbageblik på institutionens virksomhedsplaner og praksisfeltet (hvordan der er arbejdet i den daglige pædagogiske praksis). Som en del af det pædagogiske tilsyn skal det vurderes, om institutionen opfylder målsætningen og varetager de opgaver, som dagtilbuddet har. Det pædagogiske tilsyn omfatter ligeledes kvalitetsudvikling i forhold til institutionens mål for udvikling det kommende år, virksomhedsplan/pædagogisk læreplan, praksisfeltet (sikring af løbende evaluering og justering af den daglige pædagogiske praksis) samt ledelses- og medarbejderudvikling. 3. Økonomisk tilsyn Institutionslederen har det daglige ansvar for institutionens økonomi. Institutionerne er omfattet af den om økonomisk decentralisering og der for hver institution/leder udarbejdet og underskrevet en økonomisk decentraliseringsaftale. Afdelingschefen har ansvaret for den del af budgettet, der drejer sig om Fælles formål. Afdelingschefen sikrer, at der i forbindelse med at der 3 (4) gange årligt udarbejdes forventet regnskaber, laves budgetkontrol over Fælles formål samt at der laves et overordnet check af, hvorvidt institutionernes forbrug holder sig inden for de aftalte rammer. 4. Sikkerhed og de fysiske rammer Bygninger Teknisk Forvaltning har det overordnede tilsyn med institutionernes fysiske rammer. Udgangspunktet er helhedsplanen Sunde Daginstitutioner jfr. Servicestrategien. Institutionslederen sikrer den nødvendige kontakt til Teknisk Forvaltning ved pludselig opståede skader. Teknisk Forvaltning foretager periodiske bygningssyn. Legepladser Børne- og Familieforvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning ansat en legepladsinspektør til at varetage årlige legepladseftersyn. Legepladsinspektøren udarbejder rapport om eftersynet til institutionslederen og forvaltningen. Institutionslederen sikrer opfølgning af rapportens konklusioner og gennemførelse af det daglige og periodiske tilsyn. Der føres logbog. Brandsikkerhed Der afholdes årlige brandsyn på institutionerne. Institutionslederen er ansvarlig for at tilsynene afholdes. Rapporterne opbevares på institutionerne. 3

4 Arbejdsformer og læringsrum Tilsynet foregår på flere niveauer og tidspunkter. Det foregår anmeldt og uanmeldt. Tilsynet er en konstant læreproces, hvor indholdet er forsøgt systematiseret og det er på forhånd fastlagt, hvilke dele, der formelt indgår i tilsynet og hvilken dokumentation, der tilvejebringes. Formelt indgår følgende i tilsynet: Et anmeldt tilsynsbesøg hvert andet år, hvor indholdet er basistilsynet, det pædagogiske tilsyn, det økonomiske tilsyn og det sikkerhedsmæssige tilsyn. Uanmeldte besøg. Medarbejderudviklingssamtaler med daginstitutionslederne samt dagplejelederen, hvor lederens kompetencer og udviklingsmuligheder drøftes med henblik på at leve op til målene om høj faglighed og god kvalitet i dagtilbuddet. Der afholdes individuelle MUS hvert andet år og fælles/gruppesamtaler hver andet år. Budgetopfølgninger hvert kvartal. Formel politisk godkendelse af dagtilbuddenes virksomhedsplaner. Tegn og dokumentation Virksomhedsplaner, Pædagogiske læreplaner og Børnemiljøvurderinger Med udgangspunkt i virksomhedsplanerne aflægger forvaltningen hver institution samt dagplejen et tilsynsbesøg. Hovedformålet er en generel drøftelse af hverdagen i institutionen med henblik på en samlet vurdering af institutionen i forhold til de fire overordnede områder. Kvalitetsindikatorerne udgør en central faktor i vurderingen. Samtidig drøftes den specialpædagogiske indsats på dagtilbudsområdet. Tilfredshedsundersøgelser Der gennemføres tilfredshedsundersøgelser hvert andet år, jfr. Dagtilbudsloven. Tilfredshedsundersøgelsen dokumenterer forældrenes tilfredshed med dagtilbudsområdet og vil naturligt indgå i både tilsynsbesøg, MUS samt udvikling af bestyrelsesarbejdet. Trivselsundersøgelse samt sygefraværsstatistikker Skive kommune gennemfører for hele kommunen trivselsundersøgelser, som naturligt indgår som led i basistilsynet. Samtidig drøftes månedlige sygefraværsstatistikker på daginstitutionsledermøderne. Budgetopfølgninger Der udarbejdes hvert kvartal budgetopfølgninger, hvor området som helhed vurderes og hvor eventuelle faresignaler kontrolleres og rettes op på. 4

5 Politisk godkendelse af virksomhedsplanerne/læreplanerne Politik for Dagtilbud er den overordnede ramme for dagtilbuddenes virksomhedsplaner. Den kombinerer kravene om læreplanstemaer, sprogvurdering, børnemiljøvurdering med Skive Kommunes Sammenhængende Børnepolitik, Sundhedspolitik og Integrationspolitik samt kommunes Virksomhedsstrategi. Dagtilbuddene udarbejder en overordnet pædagogisk læreplan hvert fjerde år med udgangspunkt i Politik for Dagtilbud. Den overordnede læreplan udgør rammen for årlige enklere - virksomhedsplaner, hvor særlige temaer udvælges blandt andet i relation til Skive kommunes indsatsområder i øvrigt. Virksomhedsplanerne sammenskrives i en statusrapport Opvækst og Viden hvert år til formel godkendelse i Byrådet. Statusrapporten redegør for dokumentation af den pædagogiske indsats samt for de udviklingstendenser og initiativer, der er eller sættes i gang. Forud for den formelle godkendelse afholdes et dialogmøde med Børne- og Familieudvalget. Forudsætninger Forudsætningen for et veludført tilsyn er: At der udarbejdes kvalitetsindikatorer. At kvalitetsindikatorerne indgår i en fortsat proces, hvor de drøftes, evalueres og fornyes med baggrund i tilsynet. At dokumentationen systematiseres og nøje udvælges. At de nødvendige nøgletal tilvejebringes herunder også de specialpædagogiske tiltag. Evaluering Hvert år evalueres tilsynsbesøgene på et daginstitutionsledermøde. Evalueringsmøderne omhandler i særdeleshed evaluering af Samarbejdet med forvaltningen, herunder tilsynsbesøg, medarbejdersamtaler, budgetopfølgning m.v. Samarbejdet med forældrene, herunder brugertilfredshedsundersøgelserne Evalueringsdelen i læreplanerne primært med fokus på udvikling af kvalitetsindikatorer. Byrådet har pligt til årligt at evaluere den pædagogiske læreplan i det enkelte dagtilbud. 5

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Vagtskifte. Strukturprocessen

Vagtskifte. Strukturprocessen Vagtskifte I marts 2008 valgte dagtilbudschef Carsten Anderskov at gå på pension. Af hensyn til fortsat at sikre sikker drift og kontinuitet, valgte direktøren i Børne- og Familieforvaltningen at konstituere

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere