Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering"

Transkript

1 Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering NEPCon InfoGuide nr.1 September 2012 Version

2 Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide : Hvad er FSC sporbarhedscertificering? : Hvem gør hvad i FSC-systemet... 5 Hvem udsteder certifikaterne?... 5 Hvem kontrollerer certificeringsfirmaerne? : De vigtigste krav til FSC sporbarhedscertificering... 7 Standarderne : Valg af sporbarhedssystem... 8 Transfer systemet... 8 Procentsystemet... 8 Kreditsystemet : Type og omfang (scope) af certifikatet Kombineret CoC/Controlled Wood certifikat Multi-site certificering Gruppecertificering : Certificeringsprocessen : Forløbet for en typisk audit : Sådan håndteres afvigelser Auditors rolle Klassifikation af afvigelser Tidsfrister for opfølgning på afvigelser Observationer Sådan bliver virksomheden informeret om afvigelser : I al fortrolighed : Varemærker Bilag 1: Relevante certificeringsstandarder... 15

3 Introduktion til denne guide Denne informationsguide giver dig et grundigt overblik over de grundlæggende principper indenfor FSC sporbarhedscertificering og de krav, der er fastsat af Forest Stewardship Council (FSC ). Den er målrettet virksomheder, der overvejer certificering, men også NGO er, forskere, studerende og andre med interesse i, hvordan FSC-systemet virker i praksis. Hvis I konkret skal videre med FSC sporbarhedscertificering af jeres organisation anbefaler vi, at du også læser vores kundeguide Kom godt i gang med FSC sporbarhedscertificering, som er en guide med praktiske tips til, hvordan virksomheden effektivt kan forberede sig til certificering. NEPCon har desuden udarbejdet et certificeringstoolkit med eksempler og skabeloner til fri afbenyttelse for alle, der skal i gang med FSC sporbarhedscertficering. Frit tilgængelig for alle NEPCon har en Open Source politik, der betyder, at vi som udgangspunkt stiller materiale frit til rådighed for alle, hvis det kan medvirke til at fremme vores mission. Denne guide er derfor udgivet med en Creative Commons licens, der betyder, at du frit må anvende, distribuere og videreudvikle guiden til egne formål så længe du tydeligt angiver NEPCon som kilde, og så længe du deler evt. videre-udviklet materiale på samme måde. Angiv venligst NEPCon som kilde på følgende måde: Kilde: NEPCon Send gerne eventuelle spørgsmål, kommentarer og forslag til forbedringer af guiden til os via

4 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering? FSC sporbarhedscertificering (Chain of Custody, CoC) er baseret på uafhængig, uvildig verifikation efter standarder, der er udviklet af FSC. Alle virksomheder i handelskæden, som forarbejder eller køber/sælger certificerede træ- og papirprodukter - skal opretholde sporbarhedscertificering for, at slutproduktet kan sælges som certificeret. Organisationer, der ønsker at sælge træ eller træbaserede produkter som FSC-certificeret, skal derfor være omfattet af et gyldigt sporbarhedscertifikat. Formålet med CoC certificering er først og fremmest at sikre FSC-systemets troværdighed gennem kontrol med flowet af certificeret materiale gennem handelskæden. De fleste brancher i træets handelskæde - træindustri, papirsektoren, den grafiske industri, emballageindustrierne samt detailhandlen mærker en voksende efterspørgsel efter produkter, der er certificeret af kendte, globale certificeringsordninger som FSC (Forest Stewardship Council ). Ved at indgå i en troværdig certificeringsordning og handle med certificerede produkter støtter du god skovdrift, som bl.a. tager hensyn til skovens dyr og planter og sikrer sundhed og sikkerhed for de mennesker, der arbejder i skoven.

5 2: Hvem gør hvad i FSC-systemet Forest Stewardship Council (FSC) er en international medlemsorganisation (NGO), der udvikler og ejer standarder til certificering af god skovdrift og tilhørende sporbarhedsstandarder. Målt i forhold til slutprodukter på markedet og mærkets synlighed blandt forbrugerne er FSC den mest succesrige internationale certificeringsordning til mærkning af træ- og papirprodukter med ansvarlig oprindelse. FSC s rolle er at udstede regler og politikker. FSC udsteder ikke selv certifikater og gennemfører ikke selv audits. Hvem udsteder certifikaterne? For at kunne opnå og opretholde certificering skal en organisation gennemgå FSC-evalueringer gennemført af et godkendt (akkrediteret) certificeringsfirma, som har ret til at udstede FSC-certifikater til skovejendomme og/eller organisationer i handelskæden. Certifikater udstedes på baggrund af en professionel tredjeparts evaluering af, om organisationen opfylder de relevante regler i FSC-systemet. Se mere om processen i afsnit 6. En række FSC-certificeringsorganer samarbejder desuden med andre organisationer, der opererer under den godkendte organisations akkreditering. Hvem kontrollerer certificeringsfirmaerne? For at opretholde systemets troværdighed samarbejder FSC med Accreditation Services International (ASI), der fungerer som FSC-systemets kontrolorgan. ASI godkender (akkrediterer) FSC-certificeringsfirmaerne. ASI gennemfører desuden jævnlige tjeks af certificeringsorganerne og deres evt. samarbejdspartnere for at kontrollere, at de opretholder en tilstrækkelig kvalitet i deres auditeringsarbejde. Figuren på næste side viser de vigtigste aktører og deres rolle i FSC-systemet.

6 Support og udvikling: Forest Stewardship Council (FSC) International medlemsorganisation, der udvikler standarder og politikker i en multistakeholder proces. Hvert 3. år afholdes en generalforsamling hvor den fremtidige udvikling udstikkes. For at sikre en ligeværdig indflydelse har FSC et trekammersystem, hvor miljø, sociale interesser og økonomi vægter lige højt. FSC har ligeledes systemer til sikring af ligeværdig indflydelse fra Nord og Syd. FSC-International Center (FSC-IC) Centrale funktioner som ledelse, udvikling af globale standarder og politikker samt kommunikation. FSC National Offices Udvikler nationale skovstandarder og arbejder for at fremme kendskabet til FSC-mærket. Praktisk implementering af systemet: ASI Kontrollerer alle FSC certificeringsorganer FSC certificeringsorganer Gennemfører FSC-audits af virksomheder og udsteder certifikater Certificerede virksomheder Opfylder FSC s regler og gennemgår årlige audits Bringer FSC-produkter ud til forbrugerne. Figur 1. FSC systemet de vigtigste aktører og deres roller

7 3: De vigtigste krav til FSC sporbarhedscertificering En FSC sporbarhedscertificeret virksomhed skal først og fremmest opretholde kontrol med flowet af certificeret materiale hele vejen igennem virksomhedens processer, fra indkøb over lager og produktion til salg af FSCprodukterne. Til det formål kræver FSC at virksomheden har en Chain of Custody procedure på plads, som beskriver alle de forholdsregler, som virksomheden tager for at sikre kontrollen med FSC-materiale. FSC stiller desuden krav om bestemte typer af dokumentation samt om kvalitetsstyring af sporbarhedssystemet. Derudover skal virksomheden have en politik for arbejdsmiljø (sundhed og sikkerhed), og der skal være udpeget en sikkerhedsrepræsentant. FSC sporbarhedscertificering indebærer desuden, at virksomheden overholder grundlæggende krav om etisk adfærd, som er beskrevet i FSC s Policy of Association. Det gælder blandt andet sociale krav omkring arbejdsmiljø og organisationsfrihed samt krav om at virksomheden ikke må have forbindelse til uacceptabel skovdrift som f.eks. ulovlig skovning. Standarderne FSC s sporbarhedsstandard (FSC-STD V.2-1) udstikker de centrale krav til en CoC-certificeret virksomhed. Standarden omhandler systemer og procedurer, der sikrer effektiv kontrol med certificeret materiale i alle virksomhedens processer: Produktion, oplagring, transport, køb og salg samt anvendelse af FSC s varemærker. De vigtigste krav i sporbarhedsstandarden omhandler fire hovedaspekter: Dokumentation af indkøbte materialer Intern sporing af certificeret materiale Procedurer for registrering af køb og salg af certificerede materialer og produkter Procedurer for brug af FSC s varemærker FSC s trademark standard FSC-STD regulerer desuden anvendelse af FSC s varemærker såvel on-product som off-product og er relevant for langt de fleste CoC-certificerede virksomheder. FSC s Policy of Association angiver de forhold, som FSC ikke ønsker at være associeret med, og som virksomheder skal skrive under på at de ikke har forbindelse til. En række andre standarder, politikker og regler kan desuden komme i spil, afhængigt af det præcise omfang af virksomhedens certifikat. Det gælder f.eks. hvis virksomheden: - Outsourcer FSC-certificerede processer - Bruger ikke-certificeret materiale som input til FSC-produkter - Bruger genbrugsmateriale som input til FSC-produkter - Opretholder multi-site certificering - Opretholder gruppecertificering.

8 4: Valg af sporbarhedssystem FSC s sporbarhedsregler giver virksomheder mulighed for at vælge mellem tre overordnede sporbarhedssystemer, som hver især matcher forskellige typer af virksomheder og processer. Normalt vælger virksomheden ét system, men en enkelt certificeret virksomhed kan i visse tilfælde have behov for at anvende forskellige systemer på forskellige produktgrupper. De tre systemer er: 1. Transfersystemet 2. Procentsystemet 3. Kreditsystemet. Transfer systemet Transfersystemet omfatter den enkleste måde at sikre sporbarheden i en produktionsproces, som består i at adskille FSC certificeret materiale fra ikke-certificeret materiale. Transfersystemet anvendes ofte i den grafiske branche, hvor adskillelse af certificeret papir fra ikke-certificeret papir på lager og i produktionsprocessen er forholdsvis enkel. Hvis produktionen eller leveringen af råvarer gør det vanskeligt eller dyrt at opretholde fysisk adskillelse af certificeret materiale, kan man i stedet implementere et af to systemer, der på visse betingelser tillader blanding af certificerede og ikke-certificeret materiale såvel på lageret som i produktionen. Disse kaldes henholdsvis "Procent"- systemet og Kredit"-systemet. Procentsystemet Procentsystemet er en god mulighed for virksomheder, der forarbejder sammensatte produkter, hvor det er let at beregne indholdet af FSC certificeret materiale indenfor en varegruppe. I procentsystemet beregnes andelen af FSC-certificeret input-materiale i produktet (eller produktlinjen), og man anvender en tilsvarende FSCbetegnelse. Procentsystemet anvendes bl.a. ofte af møbelproducenter. Kreditsystemet Kreditsystemet anvendes først og fremmest til primære og sekundære producenter med et mindre antal certificerede produktgrupper. Systemet opererer med en "FSC kreditkonto" hvor "FSC kredit" sættes ind på kontoen, når man køber FSC-certificerede råvarer og fratrækkes, når man producerer og sælger produkter med FSC-betegnelse. Savværker er et eksempel på en virksomhedstype, der ofte anvender kreditsystemet. Hvis din virksomhed bruger enten kredit- eller procentsystemet, skal du sikre at alt ikke-certificeret materiale, der anvendes til FSC-produktionen er "kontrolleret". Det betyder at I skal sikre, at råvarerne ikke kommer fra uacceptable kilder såsom ulovlig skovhugst eller fra områder, hvor oprindelige folks rettigheder krænkes. Virksomheden skal som led i sporbarhedssystemet implementere et system til sourcing af kontrolleret træ (Controlled Wood). Køb af FSC Controlled Wood materiale kan ske på to måder: 1) Den nemmeste løsning er at købe kontrolleret træ fra en virksomhed, der har et kombineret sporbarheds/controlled Wood certifikat. De kan normalt tilbyde både FSC-produkter samt produkter

9 med FSC Controlled Wood betegnelse. I praksis er dette normalt også den eneste mulighed for at skaffe kontrollerede materialer, med mindre I køber træ direkte fra skoven. 2) Virksomheder, der køber træ direkte fra skoven, har desuden mulighed for at etablere deres eget kontrolsystem. En forudsætning er, at virksomheden kan dokumentere oprindelsen af alle indgående materialer hele vejen tilbage til skoven. Virksomheden skal derudover foretage en risikovurdering af det træ, den køber. Afhængig af udfaldet af risikovurderingen kan verifikationsbesøg i udvalgte skovområder være påkrævet. Kravene til FSC Controlled Wood er beskrevet i en separat standard: FSC STD V2-1. Du finder mere information om Controlled Wood her.

10 5: Type og omfang (scope) af certifikatet Før en virksomhed kan indgå i en certificeringsproces, skal der desuden træffes beslutning om, hvad certifikatet skal omfatte: Skal alle virksomhedens lokaliteter og produkter indgå? Skal nogle dele af produktionsprocessen kunne outsources under certifikatet? Skal virksomheden have mulighed for at sælge produkter som Controlled Wood, i tillæg til sine FSC-produkter? Det endelige valg træffes normalt i samråd med et certificeringsfirma, der kan oplyse om valgmulighederne og deres fordele og ulemper i forhold til den konkrete virksomheds behov. Udover den almindelige FSC sporbarhedscertificering af en enkelt virksomhed tilbyder FSC en række løsninger, som er skræddersyet til virksomheder med særlige behov, f.eks. på grund af deres størrelse eller kompleksitet. Kombineret CoC/Controlled Wood certifikat Hvis I har let adgang til Controlled Wood råmaterialer og det kun er den del af jeres produktion der kan sælges som FSC-certificeret, kan I overveje at kombinere jeres Chain of Custody certificering med Controlled Woodcertificering. Dermed får I adgang til at sælge ikke-certificerede produkter, der er omfattet af Controlled Woodcertificeringen, med en Controlled Wood-betegnelse. I et marked hvor det kan være en udfordring at imødekomme den voksende efterspørgsel på FSC-produkter kan det være en betydelig fordel. Da køberne af Controlled wood normalt er FSC-certificerede virksomheder, der bruger materialet som input til deres FSC Mix produktion, kan I samtidig skabe værdifulde relationer, der hen ad vejen også kan blive afsætningskanaler for en fremtidig udvidelse af jeres FSC-produktion. Bemærk dog, at mulighederne for at markedsføre Controlled Wood er begrænsede; bl.a. kan produkterne ikke mærkes. Multi-site certificering Multi-site certificering er relevant, hvis virksomheden er stor eller kompleks med mange lokaliteter, der skal certificeres. Multisite-certificering indebærer, at virksomheden selv foretager intern auditering, hvilket nedbringer behovet for ekstern evaluering af alle lokaliteterne. Til gengæld stilles der krav om intern kompetenceopbygning og særlige procedurer for intern auditering. Multi-site certificering reducerer de eksterne omkostninger til certificering og letter samtidig den interne administration, inkl. markedsføring og anvendelse af FSC varemærkerne osv. Gruppecertificering FSC gruppecertificering er en relevant mulighed for mindre virksomheder, som ønsker at dele administrationsbyrden ved certificering med andre virksomheder. Gruppecertificering er kun relevant, hvis gruppen er nogenlunde ensartet med hensyn til certifikatets omfang inkl. anvendte FSC-betegnelser for input og output. Eksempelvis kan en gruppe af trykkerier gå sammen om et multi-site certifikat.

11 6: Certificeringsprocessen Når virksomheden har afklaret typen og scopet af sit certifikat, kan certificeringsprocessen begynde. I grove træk vil processen typisk se således ud: 1. Virksomhedens forberedelse 2. Hovedevaluering 3. Evalueringsrapport 4. Rapporten kvalitetssikres 5. Certifikatet udstedes Nedenfor er de 5 trin beskrevet nærmere. Den præcise, individuelle proces kan variere både mellem certificeringsfirmaer og alt efter virksomhed og certifikattype. 1. Virksomhedens forberedelse Virksomheden skal etablere et sporbarhedsprocedure, der omfatter alle relevante FSC-krav, samt tilhørende dokumentation. Desuden skal alle medarbejdere gøres bekendt med deres rolle og ansvar i forhold til implementering af proceduren. Se evt. NEPCon s kundeguide Kom godt i gang med FSC sporbarhedscertificering for yderligere information om forberedelsesprocessen. 2. Hovedevaluering Hovedevalueringen indebærer som regel et fysisk besøg hos én eller flere af virksomhedens lokaliteter, hvor auditoren gennemgår virksomhedens dokumentation og processer samt interviewer en række medarbejdere. Hvis virksomheden ikke tager fysisk ejerskab til de certificerede produkter kan hovedevalueringen dog evt. foretages uden on-site besøg. 3Evalueringsrapport Evalueringsrapporten beskriver resultaterne af den gennemførte evaluering, herunder om certificering kan anbefales. Virksomhedens overholdelse af samtlige certificeringskrav beskrives I rapporten. Konstaterede afvigelser beskrives desuden i et særskilt afsnit. 4 Rapporten kvalitetssikres Rapporten fremsendes til ekstern kvalitetssikring ved en erfaren certificeringsekspert, der bidrager til at sikre mod fejl og mangler i rapporten. Virksomheden får derefter lejlighed til at kommentere på rapporten. 5 Certifikatet udstedes På baggrund af en positiv anbefaling i evalueringsrapporten udstedes et FSC sporbarhedscertifikat. 7: Forløbet for en typisk audit

12 Længden og det konkrete indhold af en FSC-audit afhænger af virksomhedens størrelse, dens geografiske spredning på lokaliteter samt certifikatets tekniske kompleksitet. En audit kan ofte gennemføres på max. én dag. Nedenfor er skitseret et muligt forløb og tidsplan for en audit af en virksomhed med en enkelt lokalitet og et forholdsvist simpelt Chain of Custody system. Åbningsmøde (ca. 30 minutter) Deltagere: Virksomhedens certificeringskoordinator, repræsentanter for ledelsen samt NEPCon s auditor Ved åbningsmødet vil auditor præsentere dagens program samt opsummere sidste års rapport og fremlægge fokus på dette års audit. Åbne afvigelser vil altid være i fokus. Auditor vil desuden orientere virksomheden om forventede ændringer i FSC-systemet og besvare spørgsmål omkring ændringer. Virksomheden vil beskrive, hvad der er gjort for at følge op på afvigelser samt informere om øvrige ændringer af betydning for virksomhedens nuværende og fremtidige certificering. Ved førstegangs-evaluering vil åbningsmødet oftest fokusere mere på præsentation af virksomheden, som vil fremlægge sine systemer og politikker for auditor. Auditoren vil præsentere virksomheden for grundlæggende fakta om certificeringen og stille spørgsmål af overordnet karakter omkring virksomhedens sporbarhedssystem. Procedurer og systemer, der omfatter ovennævnte krav, samt uddannelse af relevant personale i at implementere de fastlagte procedurer, skal være på plads forud for certificering. Dette gennemgås og verificeres af auditor i forbindelse med hovedevaluering af virksomheden. Gennemgang af lokaliteten, systemgennemgang og interviews (2 timer) Deltagere: Virksomhedens certificeringskoordintor og NEPCon s auditor samt en række medarbejdere, som ifølge aftale med virksomheden er til rådighed for interviews den pågældende dag. Auditor besøger relevante faciliteter og områder af virksomheden, som spiller en rolle i håndteringen af sporbarhedssystemet. Det vil ofte omfatte produktion, lager, indkøb, salg samt dtp. Undervejs vil auditor typisk få forevist elektroniske og fysiske systemer til håndtering af certificeringskravene, f.eks. hvordan virksomheden konkret sikrer adskillelse af certificeret materiale fra ikke-certificeret eller hvordan den sikrer korrekt anvendelse af FSC-betegnelser på virksomhedens faktura og følgesedler i forhold til det valgte scope. For hver af de centrale funktioner foretages normalt et eller flere interviews med medarbejdere, der har ansvar for at implementere bestemte aspekter af sporbarhedssystemet. Auditorens egen tid (30 minutter) Under hele auditforbløbet har auditoren skrevet sine observationer ned, og det er dem, der danner udgangspunkt for certificeringsrapporten. Auditoren vil ofte planlægge tid til i fred og ro at samle sine notater fra dagens audit og danne endelige konklusioner omkring evt. afvigelser, før resultaterne præsenteres for virksomheden. Afslutningsmøde (30 minutter) Deltagere: Virksomhedens certificeringskoordinator, repræsentanter for ledelsen samt NEPCon s auditor Auditor fremlægger de foreløbige resultater af dagens audit. Hvilke styrker og svagheder i virksomhedens system har auditor noteret? Hvis der er konstateret afvigelser bliver de præsenteret, og eventuelle spørgsmål vedrørende baggrunden for afvigelser bliver så vidt muligt diskuteret og afklaret på stedet.

13 8: Sådan håndteres afvigelser FSC s kontrolsystem kan karakteriseres som stringent, men fair. Stringens er nødvendig for at sikre systemets troværdighed, men samtidig har den certificerede organisation god mulighed for at rette op på fejl og mangler, før den bliver suspenderet fra eller helt frataget sin certificering. Det kan dog bedst betale sig for virksomheden at arbejde proaktivt for at undgå afvigelser. Auditors rolle Det er auditorens rolle at søge evidens til at verificere virksomhedens overholdelse af FSC s regler. Hvis virksomheden ikke kan fremvise den nødvendige evidens, eller hvis auditoren noterer evidens for manglende overholdelse, er det auditorens opgave at rejse en afvigelse, som virksomheden skal følge op på ifølge en nærmere angivet tidsfrist. En væsentlig del af kvalitetssikringen af auditorens arbejde består i en kritisk efterprøvning af, om nødvendige afvigelser er rejst på den rette måde. Klassifikation af afvigelser Afvigelser fra reglerne klassificeres som mindre eller betydelige i forhold til deres alvorsgrad. Mindre afvigelser bliver automatisk opgraderet til betydelige, hvis der ikke er fulgt op på dem i tilstrækkelig grad, og hvis der konstateres mindst fem mindre afvigelser under en enkelt auditors skal de behandles som betydelige. Manglende eller utilstrækkelig opfølgning på betydelige afvigelser indenfor tidsfristen resulterer normalt i, at certifikatet suspenderes med 30 dages varsel. Tidsfrister for opfølgning på afvigelser Fristen for opfølgning er normalt ét år for mindre afvigelser, hvilket betyder at overholdelsen kan verificeres som led i den næste årlige audit. Fristen for at følge op på betydelige afvigelser er væsentligt kortere, normalt tre måneder og i visse tilfælde kortere. Derfor indebærer en betydelig afvigelse en meromkostning i form af en ekstra audit og en særlig opfølgningsrapport. Observationer Auditor vil desuden holde øje med pas-på områder og notere dem som observationer i certificeringsrapporten. Observationer er svagheder i virksomhedens system, hvor der vurderes at være risiko for at afvigelser kan opstå i fremtiden. Sådan bliver virksomheden informeret om afvigelser Ved slutningen af en certificeringsaudit vil auditor informere virksomheden om afvigelser, der er konstateret i løbet af audit, og sikre sig at virksomheden forstår baggrunden for hver enkelt afvigelse. Alle afvigelser og observationer bliver desuden angivet i den evalueringsrapport, som udarbejdes efter hver evaluering. Det fremgår klart af rapporten, om en afvigelse er klassificeret som mindre eller betydelig. Certifikatet suspenderes kun, hvis virksomheden ikke retter op på identificerede mindre afvigelser indenfor en étårs frist eller på betydelige afvigelser 9: I al fortrolighed FSC-auditorer får adgang til følsomme oplysninger om de certificerede virksomheder, såsom omsætning og handelspartnere. FSC-auditorer er derfor underlagt strenge fortrolighedskrav, og certificeringsfirmaer skal opbevare al dokumentation fortroligt.

14 Der er dog visse krav om offentliggørelse af nogle grundlæggende oplysninger i FSC s database. I databasen ligger certificerede virksomheders navne og certificerings- og licenskoder, samt oplysninger om certifikatets scope. Disse oplysninger vil blive lagt ind i FSC-databasen af certificeringsfirmaet i forbindelse med udstedelsen af et FSC-certifikat. Hovedformålet med dette er at give købere mulighed for at verificere, at sælgervirksomheden har et gyldigt FSC-certifikat der omfatter de relevante processer og produkter. Hvis en virksomhed har et kombineret FSC/Controlled Wood certifikat, skal virksomhedens Controlled Wood risikoanalyser desuden fremlægges offentligt ifsc-databasen. 10: Varemærker FSC Chain of Custody certificering giver virksomheder mulighed for at bruge kendte globale brands, der viser virksomhedsansvar for verdens skove. FSC-mærkning af produkter sender et klart signal til markedet om at produktet understøtter ansvarligt køb og produktion af træbaserede produkter. Der er tre FSC-varemærker, som kan anvendes af certificerede virksomheder til mærkning af certificerede produkter samt til markedsføring af virksomheden samt certificerede produkter.: i. FSC logo ii. Ordene 'Forest Stewardship Council ' iii. Forkortelsen 'FSC '. Certificerede virksomheder får adgang til FSC s portal hvor man nemt og hurtigt kan fremstille mærker til alle typer af formål. Virksomhedens egen unikke FSC-licenskode indsættes automatisk i mærkerne. Certificerede virksomheder skal have deres anvendelse af FSC s varemærker godkendt af deres FSC certificeringsfirma.

15 Bilag 1: Relevante certificeringsstandarder Nedenfor er en liste over de standarder, der oftest kommer i spil for virksomheder, der er FSC chain of custody certificeret. Relevansen af øvrige standarder såvel som en række politikker og standarder, der ikke er nævnt her, afhænger af virksomhedens kompleksitet og specifikke forhold samt certifikatets omfang. Certificeringsstandard FSC Chain of Custody Standard: (FSC-STD V.2-1) FSC Trademark standard: (FSC-TMK V.1-o) FSC Controlled Wood standard: (FSC-STD-) FSC Reclaimed materials standard: (FSC-STD- FSC Multi-site standard FSC-STD- FSC Group certification policy/standard?? Beskrivelse Relevant for alle med sporbarhedscertifikat. Omfatter køb, produktion, oplagring, salg samt mærkning og markedsføring af certificerede produkter. Relevant for alle sporbarhedscertificerede virksomheder, der ønsker at anvende FSC s varemærker i forbindelse med produktmærkning og markedsføring. Relevant for virksomheder, der sourcer ikke-fsc-certificerede træ/papirprodukter som vil indgå i virksomhedens FSC-produktion. Standarden stiller detaljerede krav til sikring af, at det ikkecertificerede materiale er af acceptabel oprindelse. Relevant hvis virksomheden sourcer genbrugsmateriale til jeres FSCproduktion. Multi-site certificering er relevant, hvis virksomheden er stor eller kompleks med mange lokaliteter, der skal certificeres. FSC gruppecertificering er en relevant mulighed for mindre virksomheder.

16 Om NEPCon NEPCon er en international non-profit organisation, der gennem services og innovationsprojekter arbejder for bæredygtig produktion og handel med skov- og landbrugsprodukter samt klimabevaring. Vi hjælper virksomheder med at udvikle deres ansvarlighed på disse områder. Vores kunder bidrager dermed til bedre arbejdsforhold i handelskæden for træ og forbedrede levevilkår for lokale og indfødte befolkningsgrupper, og medvirker samtidig til at løse store globale udfordringer med afskovning, klimaændringer og tab af biologisk mangfoldighed. NEPCon forvalter Rainforest Alliance s skovcertificeringsprogram i Europa, Tyrkiet, Israel, Rusland og CIS, og tilbyder FSC-services under Rainforest Alliance s FSC-akkreditering. FSC-certificering gennem NEPCon giver vores kunder mulighed for at anvende det velkendte Rainforest Alliance Certified TM mærke sammen med FSC s logo. Udover FSC-certificering tilbyder vi også verifikation af skov/carbonprojekter i samarbejde med Rainforest Alliance. PEFC sporbarhedscertificering leveres indenfor rammerne af vores egen akkreditering (DANAK/reg.no.7029). NEPCon har desuden egne programmer for carbon footprint management certificering samt LegalSource services, som understøtter vores kunders arbejde med due diligence og andre krav indeholdt i EU s Tømmerforordning. NEPCon Guldsmedgade 34, 1 l 8000 Aarhus Tlf: Fax: FSC-N PEFC/

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie RAPPORT DK 2011 Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie James Morgan / WWF International Skrevet og redigeret af: Lasse Juul-Olsen, Nina Astrid Fenger og Jan Graversen. WWF Verdensnaturfonden,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere