Mobilitet i nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobilitet i nordjylland"

Transkript

1 Mobilitet i nordjylland de regionale prioriteter KKR NORDJYLLAND November 2012

2 Bedre mobilitet og statens rullende planlægning At sikre mobilitet kan blandt andet ske via infrastrukturinvesteringer. I januar 2009 indgik alle Folketingets partier på nær Enhedslisten en aftale om En Grøn Transportpolitik. Forliget rummer bevillinger til en række undersøgelser og anlægsprojekter for vej og jernbane frem mod Forliget fastslår også rullende planlægning som et nyt planlægningsprincip. Med rullende planlægning gøres der hvert år status og træffes beslutninger på en måde, der er struktureret i forliget. I 2010 blev det fulgt op af en aftale om Bedre Mobilitet. Der kan træffes beslutninger på flere niveauer i transportpolitikken. Inden for de nordjyske prioriteringer er der i Aftaler om En Grøn Transportpolitik hidtil blandt andet bevilget anlægsmidler til nye signaler på jernbanen i hele Nordjylland og højere hastighed mellem Aalborg og Hobro. Der blev bevilget midler til en VVM-undersøgelse af en 3. Limfjordsforbindelse og foranalyser af jernbanen Hobro-Aarhus, rute 26/34 Herning-Skive- Hanstholm samt rute 11 ved Brovst-Halvrimmen-Arentsminde. I aftale om Bedre Mobilitet indgår en anlægsbevilling til en busvej under motorvejen ved Gigantium i Aalborg, der vil forbedre den kollektive trafik til blandt andet universitetsområdet og det kommende universitetssygehus. Der foreligger nu en VVM-undersøgelsen af 3. Limfjordsforbindelse, en forundersøgelsen af Herning-Skive-Hanstholm samt en analyse af strækningen ved Brovst. De vil sammen med andre undersøgelser og overvejelser indgå i de landspolitiske drøftelser af, hvordan man sikrer bedre mobilitet. De nordjyske infrastrukturprioriteter. 2

3 God mobilitet er vigtig for Nordjylland Nordjylland har særlige udfordringer på infrastrukturområdet. Der er ikke blot lidt længere mellem husene end andre steder i Danmark. Regionens placering som brohoved til Norge og Sverige stiller særlige krav til den overordnede infrastruktur til havnene, som i disse år investerer meget i udbygning. Tilgængeligheden henover landegrænser er vigtige for mange af de virksomheder, som skal skabe fremtidens arbejdspladser. Nordjylland har også høj international tilgængelighed, takket være Aalborg Lufthavn som international lufthavn. Men det er også vigtig for udvikling af arbejdsmarkedet at der er god mobilitet. Siden infrastrukturkommissionen arbejdede har de elleve nordjyske kommuner og Region Nordjylland samarbejdet om sammenhængen mellem udviklingen og den statslige planlægning for infrastruktur. Og der er enighed om de overordnede nordjyske infrastrukturprioriteringer: Etablering af en 3. Limfjordsforbindelse som en statsligt finansieret vestlig linjeføring over Egholm. Forbedring af jernbanenettet fra Aarhus til Frederikshavn. Forbedring af vejforbindelsen Hanstholm-Skive-Herning med forbindelse til motorvejsnettet. Hertil kommer den strategiske sammenbinding af regionen med behovet for en forbedring af vejforbindelsen Thisted- Aalborg (rute 11) og af Aggersundbroen. Der arbejdes endvidere i lighed med de andre større provinsbyer i Danmark med etablering af en letbane i Aalborg. Denne folder beskriver de nordjyske prioriteter, som region og kommuner er enige om. Der arbejdes allerede målrettet med at realisere prioriteterne, og vi ser frem til at det resulterer i en række investeringer i Nordjylland. Vore trafikale problemer skal ikke blot løses med investeringer i infrastruktur. Vi skal også påvirke behovet for at blive transporteret. Vi medvirker gerne til at skabe balance mellem den mulighed for transport, der udbydes fx via infrastruktur, kollektiv trafik m.v., og behovet for at blive transporteret. Folderen rummer derfor også et antal nordjyske indspil om mobilitet. Nordjylland har på transportområdet meget at byde på. Der arbejdes på flere fronter med udvikling af sammenhængende planlægning bl.a. indenfor kollektiv trafik i et tæt samarbejde mellem Region Nordjylland og kommunerne. Og nordjyske virksomheder og Aalborg Universitet er langt fremme med udvikling og afprøvning af avancerede ITS-løsninger, der kan understøtte en bedre mobilitet både herhjemme og på eksportmarkederne. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil fortsat arbejde tæt sammen om at udvikle den nordjyske infrastruktur, men det er også nødvendigt at Staten deltager i denne udvikling med investeringer i den overordnede infrastruktur. Vi håber denne folder kan danne grundlag og inspiration for de kommende års initiativer på infrastruktur- og mobilitetsområdet. Med venlig hilsen Ulla Astman regionsrådsformand H. C. Maarup borgmester formand for kommunekontaktrådet 3

4 Gode veje binder hele Region Nordjylland sammen Nordjylland har grundlæggende en god vejinfrastruktur, hvor motorvejene udgør rygraden. Nordjylland er også en region, med store afstande, hvor der er områder langt fra motorvejen, der har behov for en effektiv opkobling. Gode vejforbindelser er vigtige for virksomheder i yderområderne og dermed for fastholdelse og udvikling af arbejdspladser. For virksomhederne er vejnettet for modulvogntog også af stor betydning. Modulvogntogene er kun tilladt på et afgrænset vejnet, da de kræver ekstra plads ved manøvrering. Størrelsen af modulvogntogene har også betydet, at en række vejanlæg er blevet bygget om. I januar 2012 blev forsøgsvejnettet for modulvogntog udvidet med bl.a. omkoblingspladser i bl.a. Hanstholm og Thisted og Trafikcentret ved Sæby. Forsøget er blevet forlænget indtil udgangen af Hanstholm-Skive-Herning Thy og Mors har mange eksportvirksomheder, der ligesom Hanstholm Havn er meget afhængige af en opgradering af vejforbindelsen Hanstholm-Skive-Herning med forbindelse til motorvejsnettet. Vejdirektoratet har i februar 2012 færdiggjort en forundersøgelse vedrørende denne strækning rute 26-34, men forligspartierne har konkluderet, at der i øjeblikket ikke kan findes midler til projektet og den nødvendige udarbejdelse af VVM-redegørelser er derfor ikke igangsat. Forundersøgelsen konkluderer, at der med åbning af motorvejsstrækningen mellem Herning og Vejle, kan være behov for at opgradere rute 34 og 26, så især godstransport og pendlertrafik har forbedret adgang til motorvejsnettet ved Herning. Forundersøgelsen konkluderer også, at der selv ved lav trafikbelastning kan være periodevise trafikafviklingsproblemer på en række strækninger, hvilket bl.a. skyldes, at der kører forholdsvis mange lastbiler og langsomt kørende landbrugskøretøjer. Dette gælder især på rute 34, hvor der også er mange sideveje, overkørsler og kryds. Thisted-Aalborg samt Aggersundbroen Rute 11 mellem Thisted og Aalborg er vigtig for sammen binding af regionen. Her afsatte forligskredsen i november mio. kr. til en forundersøgelse af en omfartsvej ved Brovst- Halvrimmen-Arentsminde. Det er første skridt på vej mod en fastlæggelse af en linjeføring. En fastlæggelse, der vil afklare situationen for borgerne og den kommunale planlægning. Rute 11 mellem Thisted og Aalborg er ikke tilpasset modulvogntog. Sker dette vil det have positiv betydning for virksomheder især i Thisted og Jammerbugt kommuner. I samme aftale blev der afsat midler til en forstærkning af Aggersundbroen. Forstærkningen er påkrævet pga. øget akseltryk og totalvægt på lastbiler. Aggersundbroen sammenbinder Vesthimmerland og Han Herred og spiller en vigtig rolle for både erhvervs- og persontrafik i området, men er en flaskehals på rute A29 mellem Aars og Fjerritslev. Indspil til Statens rullende planlægning Det bør løbende vurderes, om der kan findes midler til forbedring af rute Hanstholm-Skive-Herning og derefter snarest udarbejdes VVM-undersøgelser. Opgradering af rute 11 Thisted-Aalborg er vigtig og bør resultere i konkrete investeringer. Modernisering af Aggersundbroen bør fortsat være på dagsordenen. Statens vejnet bør vurderes med henblik på at blive opgraderet til at kunne betjene modulvogntog. 4

5 Innovativ kollektiv trafik Efter flere år med fald i antallet af passagerer og nedskæringer i antallet af busruter og afgange, blev Region Nordjylland og alle elleve nordjyske kommuner i 2009 enige med Nordjyllands Trafikselskab (NT) om en ny strategi. X Busserne blev opprioriteret med nye ruter og betydelig flere afgange på de eksisterende ruter. Desuden blev udvalgte regionallinjer og bybuslinjer udbygget. Derudover blev mange køreplantimer på lokalruter erstattet af et tilbud om Flextur. Trafikplan , har været stærkt medvirkende til at vende den negative udvikling med faldende passagertal, og udviklingen er fastholdt i den anden udgave af den kollektive trafikplan for Nordjylland Planen har afsæt i den nationale målsætning hvor målet er, at passagertallet i busserne skal stige 2 procent hvert år. Hvis de ambitiøse mål skal nås, er det helt centralt, at den statslige jernbanetrafik udvikles og udbygges, så passagertallet i togene er fordoblet i I den nye trafikplan for er der, udover en forbedring af busnettet og togbetjeningen i Nordjylland også fokus på videreudvikling af Flextrafik, opgradering af stoppesteder, bedre trafikinformation til passagererne samt en stadig mindre klima- og miljøpåvirkning. Flextur Flextur er et brand for åben behovstyret kollektiv trafik, som især anvendes i de tyndt befolkede områder. Med Flextur kan kunden bestille en rejse fra dør til dør fra kl alle årets dage. Flere kommuner i Nordjylland har aktivt markedsført Flextur, der er et effektivt alternativ til næsten tomme busser, når efterspørgslen er lav. X Bus X Bus er et brand for et højklasset ekspresbusnet. De otte X Busruter i Nordjylland, der strækker sig km ud i regionen fra Aalborg, er planlagt, så rejsetiden højst er 1,5 gange rejsetiden i bil. X Busserne har behagelige sæder, frit internet, underholdningssystem, strømudtag og arbejdsborde. X Busserne har næsten fordoblet sit passagertal siden 2007 og i de korridorer, hvor X Busserne kører er det samlede passagertal steget med 13 %. Buspuljer De statslige buspuljer har medvirket til at støtte udviklingen i den kollektive trafik i Nordjylland. Der er bl.a. ydet støtte til omlægning af X Bus nettet, udvikling af et stoppestedskoncept, lettere forståelige køreplaner til bl.a. smartphones, mobil-billetter og ikke mindst etableringen af første etape af en busvej i Universitetskorridoren i Aalborg. Buspuljerne har været afgørende for investeringer i forbedringer af busfremkommelighed, terminaler og stoppesteder, som har forbedret kundernes oplevelse og benyttelse af den kollektive trafik, Indspil til Statens rullende planlægning Buspuljerne bør fortsætte som et effektivt virkemiddel for forbedring af den kollektive trafik. 5

6 Forbedring af jernbanen til Nordjylland: En sammenhængende Landstrafik Den nordjyske banevision tager udgangspunkt i, at staten har besluttet at forny signalerne og opgradere hastigheden på togstrækningen syd for Aalborg. Strækningen Hobro-Aalborg er planlagt opgraderet inden Dette giver en gylden mulighed for samtidig at gennemføre elektrificering. På længere sigt skal også jernbanen i Vendsyssel elektrificeres. Elektrificering af jernbanen kan på sigt skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med bedre, billigere og mere stabil drift, samtidig med at det gavner miljø og klima. Elektrificering giver nye muligheder for at anvende moderne eldrevet togmateriel. I den trafikpolitiske aftale fra februar 2012 blev det besluttet at undersøge elektrificering af en række strækninger herunder Fredericia - Aalborg. Parterne er enige om at drøfte næste fase af elektrificeringen af det danske jernbanenet, herunder finansieringsmulighederne, når resultatet af disse strategiske analyser og anlægsskøn er klar i efteråret Indspil til Statens rullende planlægning Nordjylland skal være koblet på hovedbanenettet og elektrificeringen af strækningen Fredericia-Aalborg skal foretages snarest. Fordele ved elektrificering Hurtigere acceleration Lavere støjniveau Lavere energiforbrug Uafhængig af fossile brændsler Lavere driftsomkostninger Højere fart 6

7 Forbedring af jernbanen i Nordjylland: en sammenhængende Region Baggrunden for den nordjyske banevision er det overordnede bus- og banenet som ét sammenhængende og tilpasset net i NT s trafikplan. I Nordjylland bakker vi op om den nationale målsætning for udviklingen af togtrafikken, hvor der skal udføres 100 procent flere passagerkilometer med tog i Det virker i den forbindelse oplagt at sammentænke de nordjyske lokalbaner (Hirtshalsbanen og Skagensbanen) med den statslige jernbanetrafik for derved at frigøre ressourcer, som kan anvendes til flere togafgange mv. I dag oplever nordjyderne dog, at togkøreplanerne ikke altid passer sammen, da landsdelstrafikken må tilpasse sig tog udenfor Nordjylland. Det betyder at forsinkelser på Sjælland har betydning for rettidigheden i Nordjylland og de planlagte omstigninger ikke kan realiseres. Det kan blive bedre med en togbetjening, hvor de landsdækkende tog suppleres på strækningen fra Hobro og nordpå med regionaltog, der kører til Hirtshals hhv. Skagen. Trafikstyrelsen vurderer i sit oplæg til trafikplan, at der er store potentialer i at samtænke hele den regionale togtrafik i Nordjylland. Regeringen har endvidere i sit konkurrence politiske udspil fra oktober 2012 skrevet, at der søges indgået en aftale, hvor Nordjyllands Trafikselskab får mulighed for at drive større dele af den rent lokale togtrafik i Nordjylland. Et samtænkt trafiksystem, kan også bidrage til at give nordjyderne flere afgange med moderne tog trods de togmaterieludfordringer, Danmark har for øjeblikket. Det vil være nærliggende at etablere denne samtænkning fra 2015 i forbindelse med ikrafttrædelse af DSB s nye kontrakt. Indspil til Statens rullende planlægning Det skal i 2013 aftales med Transportministeriet hvorledes der fra 2015 kan sikres en samtænkning af den regionale togbetjening i Nordjylland. 7

8 Principiel placering af løsningerne for en 3. Limfjordsforbindelse. Vejnettet ved Aalborg. /. Den fremtidige struktur på det overordnede vejnet ved Aalborg har været til debat i mange år. Det centrale emne har været en fastlæggelse af alternative linjeføringer for den 3. Limfjordsforbindelse. Der er trods gennemførte investeringer i udbygning, trafikledelse og information fortsat problemer med trafikafviklingen i Limfjordssnittet. Indretningen af vejnettet medfører, at problemer i Limfjordstunnelen har umiddelbare konsekvenser for byvejene i Aalborg, for tilgængeligheden til Vendsyssel og for de internationale forbindelser mod Norge og Sverige. En effektiv infrastruktur er en forudsætning for varig jobskabelse og moderne konkurrencekraft. Derfor udfordres den nordjyske region og Aalborg som center for den regionale udvikling i stigende grad af problemerne ved Limfjordstunnelen. Samtidig svækkes potentialet for at udnytte de vækstmuligheder, som er lagt til grund for store investeringer blandt andet i de nordjyske havne. Vejdirektoratet har i gennemført en VVM-undersøgelse for den 3. Limfjordsforbindelse. På baggrund af undersøgelsen har Vejdirektoratet i januar 2012 indstillet, at en 3. Limfjordsforbindelse anlægges som en Vestforbindelse i Egholmlinjen. Limfjordbroen. Med aftalen om elektrificering af jernbanen mv. i februar 2012 blev det besluttet, at Lindholmlinjen fravælges. Aalborg Kommune udtager således reservationen for Lindholmlinjen ved kommuneplanrevisionen i Limfjordstunnelen. Aalborg Kommune har igangsat etablering af en ny vejforbindelse, Egnsplanvej, som skal medvirke til at fordele trafikken til

9 Hobrovej kan ikke afvikle den stigende trafik ved City Syd. E45 ved den fortsatte udvikling i Aalborg Øst herunder etableringen af det nye Universitetshospital. En første etape af Vestforbindelsen mellem E45 og Hobrovej ved Centerområdet i City Syd kan være yderligere et tiltag til at opnå en bedre fordeling af trafikken til E45. Senere etaper til det vestlige Aalborg, over fjorden til Aalborg Lufthavn og frem til E39 ved Vestbjerg vil også kunne fungere som selvstændige etaper med en gunstig virkning for trafikken i Aalborg. En trinvis realisering af Vestforbindelsen i Egholmlinjen bør derfor overvejes. Der er i juni 2012 besluttet, at Folketingets Transportudvalg skal få foretaget en teknisk gennemgang af projektet for en 3. Limfjordsforbindelse. Indspil til Statens rullende planlægning Staten bør på baggrund af den besluttede tekniske gennemgang træffe beslutning om den 3. Limfjordsforbindelse som en statsligt finansieret Vestforbindelse i Egholmlinjen. Gennemførte investeringer Der er de senere år foretaget en række investeringer som forbedrer kapaciteten af motorvejsnettet ved Limfjordstunnelen. Der blev i 2010 foretaget en udvidelse til 3 spor i nordgående retning mellem Limfjordstunnelen og udfletningen ved Bouet. En investering på ca. 70 mio. kr. Der er endvidere investeret 35 mio. kr. i et nyt trafikledelsessystem på motorvejsstrækningen mellem Mariendalsmølle og Bouet. Samtidig har kommunen og Vejdirektoratet investeret i et dynamisk trafikinformationssystem for Aalborgområdet. Det omfatter også informationssystemer på det kommunale vejnet. Der er blevet indført et system til dynamisk signalregulering på Østre Alle. 9

10 En fast Kattegatforbindelse For Nordjylland vil Kattegatforbindelsen have positive effekter både hvad angår erhverv, fritid, kultur m.m. Den tidsmæssige barriere for rejser mellem øst og vest i Danmark med tog og bil vil blive langt mindre end i dag og sammenhængen mellem Nordjylland og Østdanmark vil blive større. En fast Kattegatforbindelse vil Reducere rejsetiden mellem Nordjylland og København med både bil og tog. Rejsetiden med tog mellem Aalborg og København vil være 2 timer. Flytte 43 procent af biltrafikken fra Storebæltsforbindelsen til Kattegatforbindelsen i Sikre tilstrækkelig transportkapacitet på tværs af landet. Uden en Kattegatforbindelse vil kapaciteten på Storebæltsforbindelsen være opbrugt senest i Kilde: En fast Kattegatforbindelse vil have positiv indvirkning på mobilitet og erhvervsudvikling i Nordjylland og i hele Danmark. En analyse af samfundsøkonomien konkluderer, at forbindelsen kan give betydelige dynamiske effekter. Effekter som rækker ud over den sparede rejsetid fordi virksomheder og borgere ændrer markant adfærd. Kilde: Rambøll for Kattegatkomiteen: Trafikal vurdering af Kattegatforbindelsen. Oplande på kommuneniveau for biltrafik på tværs af Storebælt og Kattegat. Der er behov for investeringer i infrastruktur, der baner vej for øget tilgængelighed mellem Øst- og Vestdanmark og skaber nye muligheder. Det vil en fast forbindelse over Kattegat gøre. Region Nordjylland og nordjyske kommuner deltager i Kattegatkomiteen, der arbejder for en bred politisk beslutning om en fast Kattegatforbindelse. En Kattegatforbindelse vil ændre hele den danske infrastruktur markant, så det er nødvendigt at se den i sammenhæng med hele den danske infrastruktur med fx højhastighedstog og effektiv opkobling af egne, der ikke ligger i umiddelbar nærhed af forbindelsen. Indspil til Staten Staten bør snarest muligt træffe principbeslutning om en fast Kattegatforbindelse. 10

11 En letbane i Aalborgs vidensakse Med Aalborg som regionens kraftcenter er den kollektive trafik i Aalborg særlig vigtig. Aalborg Kommune er allerede i gang med at bygge en busvej til Aalborg Universitet med støtte fra Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje. Som videreudvikling af den kollektive trafik i Universitetskorridoren er en letbane med til at løse problemerne med trængsel i midtbyen. Den vil samtidig udvide rækkevidden af den offentlige trafik til gavn for hele regionen. Som bygherre arbejder Region Nordjylland med, at højklasset kollektiv trafik får stop tæt på hovedindgangen til det nye universitetssygehus. Letbanen vil forandre byen. Den vil medvirke til, at Aalborg fremstår som en moderne, fremsynet og miljøvenlig by. Banen vil blive en del af byens identitet, og vil blive brugt aktivt i forhold til byudvikling og byomdannelse. Letbanen vil have et samfundsøkonomisk potentiale, der kan sammenlignes med de planlagte letbaneprojekter i Odense og Aarhus, hvor midtby, universitet og nyt sygehus også forbindes. Region Nordjylland, NT og Aalborg Kommune finansierer sammen en forundersøgelse af Aalborg Letbane, der forventes færdig i april Staten har endvidere afsat 6 mio. kr. til medfinansiering af en VVM-undersøgelse af Aalborg Letbane, som skal gennemføres i De resterende midler finansieres af de lokale parter. Indspil til Staten Udviklingen af Aalborg Letbane bør understøttes på samme måde som andre danske letbaneprojekter. I udlandet er set markante passagerstigninger ved indførelse af letbaner. I Strasbourg med indbyggere blev passagertallet på 10 år fordoblet og i Rouen med indbyggere steg passagertallet med 45 %. 11

12 ITS er mobilitetens frontteknologi Mobilitet handler om at skabe balance mellem den mulighed for transport, der udbydes fx via infrastruktur, kollektiv trafik m.v., og behovet for at blive transporteret Infrastrukturens kapacitet kan bl.a. forbedres med nyanlæg, ombygning af eksisterende samt kapacitetsforbedringer ved anvendelse af Intelligente Transport Systemer (ITS). Der kan også opnås bedre balance mellem udbud og efterspørgsel ved at flytte rejser væk fra veje med trængselsproblemer i spidstimerne. Indspil vedr. mobilitet Det bør analyseres hvorledes ITS bedst muligt kan anvendes til at fremme mobiliteten. Det bør analyseres hvordan det er muligt at ændre på rejseefterspørgslen med digital infrastruktur. Den danske ITS-strategi bør følges op med etablering af et ITS Lab Danmark på Aalborg Universitet i samarbejde med DTU. Dette kan ske ved anvendelse af intelligente transportsystemer, og de spiller således en central rolle i mobilitetsplanlægningen. Det er også muligt at reducere behovet for at blive transporteret men afholdelse af fx videomøder og i øvrigt anvende de elektroniske kommunikationsformer til at foretage den nødvendige kommunikation. Her er det vigtigt med god båndbredde til alle husstande. Dette er en udfordring ikke mindst for landdistrikterne. Nordjylland har en lang tradition for at afprøve nye ITS systemer. Der er allerede etableret en række systemer og nye er under udvikling. Det seneste udspil er etablering af et ITS LAB Danmark på Aalborg Universitet et ITS Forsknings- og udviklings-center for intelligente transport systemer, som skal udvikles gennem tæt samarbejde med trafiksektorens myndigheder og virksomheder. Intelligente Transport Systemer ITS omfatter systemer, der har det til fælles, at de kan udnytte IT og anden ny teknologi til at overvåge og styre trafikken samt informere trafikanter og brugere om trafikale forhold. 12 er en nordjysk udviklet åben platform for applikationer, som hjælper bilisterne.

13 ITS kan blandt andet styre trafikken og give trafikanterne brugbar information. ITS Lab Danmark Region Nordjylland har sammen med Aalborg Universitet og DTU udarbejdet et oplæg til et ITS Forsknings- og udviklings-center for intelligente transport systemer på Aalborg Universitet (ITS LAB DANMARK). ITS LAB DANMARK skal være ankerpunkt for videnopbygning og kompetenceudvikling, herunder udvikle og vedligeholde en række ITS-værktøjer. Centrets virke skal udfoldes gennem tæt samarbejde med trafiksektorens myndigheder og virksomheder. Det foreslå konkret, at ITS LAB DANMARK får et budget på 60 mio. kr. fordelt på 5 år ( ), hvor AAU og DTU samt Vækstforum Nordjylland hver bidrager med 10 mio. kr., såfremt der kommer en tilsvarende statslig medfinansiering fx fra ITS-Puljen. Med ITS LAB DANMARK skabes en organisation, hvori de centrale forskningscentre på ITS-området (AAU og DTU) kan samarbejde med de implementerende aktører og gennem videndeling og synergier samlet set styrke og videreudvikle den nationale kompetencebase inden for ITS. Tidlig ude med udrulning af rejsekortet. Vækstforum Nordjylland satser på ITS Region Nordjylland vedtog i 2008 en ITS-strategi om at være den danske ITS-region, hvor de nye teknologier udvikles og afprøves før de implementeres i hele landet. Vækstforum Nordjylland har også udpeget ITS som en regional frontteknologi i sin erhvervsudviklingsstrategi. Nordjylland har en styrkeposition inden for trådløs kommunikation og Nordjylland er velegnet som ITS-testsite, fordi der er eksempler på alle trafikale problemstillinger: trængsel ved passage af Limfjorden og betjening af tyndt befolkede områder med kollektiv trafik. Desuden er Nordjylland et velafgrænset geografisk område, som er velegnet til forsøg. Vækstforum har bl.a. i 2010 støttet et projekt omkring udviklingen af en ITSplatform. Projektet er et samarbejde mellem nordjyske virksomheder og Aalborg Universitet om etablering af et testsite, der skal skabe grundlag for nye ITS-systemer til styring af trafikken via kommunikationsudstyr i biler. Fysisk transport kan i et vist omfang erstattes af tilstrækkelig digital båndbredde. Vækstforum Nordjylland har også støttet en undersøgelse om fjernarbejde herunder muligheden for at etablere et nordjysk hus for fjernarbejde. I et sådant hus vil det være muligt via teknisk og administrativ understøttelse at arbejde for en arbejdsgiver, hvis hovedbase ligger uden for Nordjylland. Fordelen for arbejdsgiveren er blandt andet øget rekrutteringsbase og det generelt lavere omkostningsniveau i Nordjylland. Og senest har Vækstforum på sit møde i september 2012 reserveret 4 mio. kr. til de første to års drift af ITS Lab Danmark. 13

14 Nordjyske havne De store mængder af gods, fisk og passagerer, der passerer gennem de nordjyske havne er en afgørende faktor for nordjysk vækst og udvikling. Samtidig er havnene katalysatorer for erhvervsudvikling gennem aktiviteter inden for fx maritim service samt energi, hvor der ligger store potentialer inden for off shore vindmøller, bølgeenergi og servicering af anlæg i Nordsøen. Der er store perspektiver i udvikling af de største nordjyske havne, der tilsammen udgør Danmarks 3. største havn. Havnene er et vigtigt led i Jyllandskorridoren Nordic Link, der forbinder det centraleuropæiske marked med Sverige, Norge og det nordatlantiske område. Region Nordjylland har fem store erhvervshavne: Frederikshavn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen og Aalborg. Tilsammen gør havnene Nordjylland til et af landets vigtigste maritime erhvervsområder. Fx er: Færgerne fra Frederikshavn og Hirtshals Europas bindeled til resten af det vestlige Norden. Hanstholm, Hirtshals og Skagen tilsammen landets førende område for landing og behandling af fisk. Aalborg et af landets største containerhavne og et logistisk centrum i det nordlige Danmark. Effektiv opkobling til de overordnede nationale og transnationale transportkorridorer er grundlaget for, at nordjyske virksomheder kan deltage i globaliseringen. På samme tid er havne og søtransport vigtige for at opfylde nationale og internationale målsætninger om mindre trængsel på vejene og mere miljøvenlig transport. Det er vigtigt for Nordjylland, at de nordjyske vej- og baneforbindelser samt havne tænkes med i det europæiske perspektiv og tegnes med på TEN-T kortene. Det vil sikre et fokus og er en mulighed for adgang til transportudviklingsmidler fra EU. Jyllandskorridoren, Nordic Link, er vigtig for international transport og samhandel. Det er vigtigt for havne og andre erhvervsområder at der er et godt samspil mellem transportformer. Her vil det være vigtigt at sikre adgang med de særlig store vogntog, modulvogntog, og der skal om muligt også etableres gods på jernbane til og fra de nordjyske havne. De nordjyske havne og infrastrukturen frem til havnene er en central del af adgangen til Sverige, Norge og Nordatlanten. Indspil vedr. mobilitet Staten bør arbejde for at sikre at de nordjyske havne og infrastrukturen frem til havnene bliver en del af hovednettet i det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T). 14

15 Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn har afgørende betydning for erhvervslivet i hele Nordjylland, da den sikrer en høj grad af tilgængelighed for de nordjyske virksomheder. Lufthavnen er centralt beliggende i regionen og tæt på Aalborg centrum. De seneste år er lufthavnen vokset markant og er Danmarks 3. største lufthavn. I foråret 2013 vil udvidelsen af lufthavnen stå færdig, hvilket bl.a. betyder at antallet af gates stiger fra 5 til 11. Uden lufthavnen ville erhvervs- og konferenceturisme, vidensvirksomheder og Aalborg Universitet ikke kunne spille den rolle de spiller i dag. Der er etableret en luftbro mellem Aalborg og København, med mange daglige afgange mellem de to byer. Trods krisen er det samlede antal passagerer til og fra Aalborg Lufthavn kun steget de sidste år. Mange rejser via Københavns Lufthavn for at komme videre ud i verden, men også udenrigstrafikken fra Aalborg Lufthavn er i stor vækst, og dermed forbindes Aalborg og Nordjylland til nye destinationer og netværk. I 2012/13 er der 25 udenlandske destinationer der kan nås fra Aalborg Lufthavn. I marts 2011 åbnede en rute til Amsterdam, som er et stort europæisk knudepunkt med adgang til adskillige oversøiske destinationer. Sammen med de gratis P-pladser, er lufthavnen derfor meget attraktiv for charterturister. Indspil vedr. mobilitet Aalborg Lufthavn er en vigtig national og international lufthavn og bør forsat have denne status Antal passagerer i 2011 var Ruten Aalborg-København er Danmarks suverænt største indenrigsrute med mere end passager om året det samme som alle andre indenrigsruter tilsammen. Ruten Aalborg-København er den tredje største ud af København. 15

16 Nordjysk enighed om mobilitet Der er enighed om de nordjyske infrastrukturprioriteringer: Etablering af en 3. Limfjordsforbindelse som statsligt finansieret vestlig linjeføring over Egholm. Forbedring af jernbanenettet fra Aarhus til Frederikshavn. Forbedring af vejforbindelsen Hanstholm-Skive- Herning med forbindelse til motorvejsnettet. Hertil kommer den strategiske sammenbinding af Regionen med behovet for en forbedring af vejforbindelsen Thisted-Aalborg og af Aggersundbroen. I denne folder kommer vi med følgende aktuelle indspil til statens planlægning: Indspil til statens rullende planlægning Vejtrafik Staten bør på baggrund af den besluttede tekniske gennemgang træffe beslutning om den 3. Limfjordsforbindelse som en statsligt finansieret Vestforbindelse i Egholmlinjen. Det bør løbende vurderes, om der kan findes midler til forbedring af rute Hanstholm-Skive-Herning og derefter snarest udarbejdes VVM-undersøgelser. Opgradering af rute 11 Thisted-Aalborg er vigtig og bør resultere i konkrete investeringer. Modernisering af Aggersundbroen bør fortsat være på dagsordenen. Statens vejnet bør vurderes med henblik på at blive opgraderet til at kunne betjene modulvogntog. Bane- og bustrafik Buspuljerne bør fortsætte som et effektivt virkemiddel for forbedring af den kollektive trafik. Nordjylland skal være koblet på hovedbanenettet og elektrificeringen af strækningen Fredericia-Aalborg skal foretages snarest. Det skal i 2013 aftales med Transportministeriet hvorledes der fra 2015 kan sikres en samtænkning af den regionale togbetjening i Nordjylland. Udviklingen af Aalborg Letbane bør understøttes på samme måde som andre danske letbaneprojekter. Både bane-, bus- og vejtrafik Staten bør snarest muligt træffe principbeslutning om en fast Kattegatforbindelse. INDSPIL VEDR. MOBILITET Det bør analyseres hvorledes ITS bedst muligt kan anvendes til at fremme mobiliteten. Det bør analyseres hvordan det er muligt at ændre på rejseefterspørgslen med digital infrastruktur. Den danske ITS-strategi bør følges op med etablering af et ITS Lab Danmark på Aalborg Universitet i samarbejde med DTU. Staten bør arbejde for at sikre at de nordjyske havne og infrastrukturen frem til havnene bliver en del af hovednettet i det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T). Aalborg Lufthavn er en vigtig national og international lufthavn og bør forsat have denne status. KKR NORDJYLLAND Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø KKR Nordjylland Boulevarden Aalborg

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

MOBILITET I NORDJYLLAND de regionale prioriteter

MOBILITET I NORDJYLLAND de regionale prioriteter MOBILITET I NORDJYLLAND de regionale prioriteter KKR NORDJYLLAND Januar 2015 DET NYTTER AT STÅ SAMMEN Siden første udgave af Infrastrukturfolderen er vi nået tættere på målene på flere af de områder, der

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner

Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner cand.polyt Ole Schleeman, økonomi- og planlægningschef, Nordjyllands Trafikselskab cand.polyt

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Udkast til hvidbog med høringssvar

Udkast til hvidbog med høringssvar Indkomne høringssvar til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 Udkast til hvidbog med høringssvar PUBLIKATIONENS TITEL Udkast til hvidbog med høringssvar Udgivet af Regional Udvikling Region

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Hvem taler Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Erfaring fra Trafikselskaber i Nord og Midtjylland Ansvar for implementering af ny kørsel Ansvar for PLANET og internetbestilling Medansvarlig for udvikling

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Movias forretningsplan og strategi

Movias forretningsplan og strategi Movias forretningsplan og strategi Trafikbestillerkonference, 3. juni 2015 Camilla Struckmann, sekretariatschef cst@moviatrafik.dk Strategiens samspillende faktorer Selvfinansieringsgrad Åben kollektiv

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Jernbane til "take-off"

Jernbane til take-off Jernbane til "take-off" Civilingeniør Carsten Krogh Jensen Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune Mail: ckj-teknik@aalborg.dk Civilingeniør Ida Litske Bennedsen Trafikselskabet MOVIA Mail: ibe@moviatrafik.dk

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger September 2008 Persontransport Resume Hver dansker tilbagelægger i gennemsnit ca. 14.500 km årligt. Størsteparten (67 %) af denne transport sker i personbiler. Omfanget af tilbagelagte personkilometer

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER 8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER Europæerne er faldet for letbaner i sådan en grad, at nogle af dem ligefrem dropper deres elskede biler. Hvad er forklaringen på letbanernes tiltrækningskraft?

Læs mere

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel)

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel) Miljøgevinster ved letbaner Med en letbane følger miljøgevinster som reduktion af energiforbrug, støj og luftforurening. UITP, den internationale sammenslutning for kollektiv trafik, vurderer, at det gennemsnitlige

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Workshop Transport Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Hvem er jeg? Præsentation Peter Hvad kommer jeg ind på idag? Hvad kommer jeg ikke ind på idag? Hvem er I? Transport som et indsatsområde i ØKS

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

DEN 3. FORBINDELSE. Tæt på kritisk trængsel. Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår

DEN 3. FORBINDELSE. Tæt på kritisk trængsel. Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår DEN 3. FORBINDELSE Flertal i Folketinget: Ny Limfjordsforbindelse skal anlægges via Egholm Nordjyske kommuner: Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår Nye beregninger ved Limfjorden:

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

En fast Kattegatforbindelse

En fast Kattegatforbindelse En fast Kattegatforbindelse Jens Kampmann formand for Kattegatkomitéen besøg os på www.metropol-danmark.dk Kattegatkomitéen Etableret i oktober 2008 Formål: Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen

Læs mere

hvervnings-indsats. Det er naturligvis tilfredsstillende.

hvervnings-indsats. Det er naturligvis tilfredsstillende. NYHEDSBREV NR. 22, 3. DECEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Nytårskur 2013: Gæst med indsigt og udsyn side 2 Mindre udkant med fast Kattegat-forbindelse side 3 Forbereder

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN

TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN Udarbejdet af: Jens Egdal, Direktør for infrastruktur og transport Stig Grønning Søbjærg, Projektchef Anders Aagaard

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Velkommen i trafikken Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Københavns Kommunen vil gerne have mange investeringer, jvf KIK, Havnetunnel mv. Den Kollektive Trafikverdenens 3 Kategoriske Imperativer:

Læs mere