Mobilitet i nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobilitet i nordjylland"

Transkript

1 Mobilitet i nordjylland de regionale prioriteter KKR NORDJYLLAND November 2012

2 Bedre mobilitet og statens rullende planlægning At sikre mobilitet kan blandt andet ske via infrastrukturinvesteringer. I januar 2009 indgik alle Folketingets partier på nær Enhedslisten en aftale om En Grøn Transportpolitik. Forliget rummer bevillinger til en række undersøgelser og anlægsprojekter for vej og jernbane frem mod Forliget fastslår også rullende planlægning som et nyt planlægningsprincip. Med rullende planlægning gøres der hvert år status og træffes beslutninger på en måde, der er struktureret i forliget. I 2010 blev det fulgt op af en aftale om Bedre Mobilitet. Der kan træffes beslutninger på flere niveauer i transportpolitikken. Inden for de nordjyske prioriteringer er der i Aftaler om En Grøn Transportpolitik hidtil blandt andet bevilget anlægsmidler til nye signaler på jernbanen i hele Nordjylland og højere hastighed mellem Aalborg og Hobro. Der blev bevilget midler til en VVM-undersøgelse af en 3. Limfjordsforbindelse og foranalyser af jernbanen Hobro-Aarhus, rute 26/34 Herning-Skive- Hanstholm samt rute 11 ved Brovst-Halvrimmen-Arentsminde. I aftale om Bedre Mobilitet indgår en anlægsbevilling til en busvej under motorvejen ved Gigantium i Aalborg, der vil forbedre den kollektive trafik til blandt andet universitetsområdet og det kommende universitetssygehus. Der foreligger nu en VVM-undersøgelsen af 3. Limfjordsforbindelse, en forundersøgelsen af Herning-Skive-Hanstholm samt en analyse af strækningen ved Brovst. De vil sammen med andre undersøgelser og overvejelser indgå i de landspolitiske drøftelser af, hvordan man sikrer bedre mobilitet. De nordjyske infrastrukturprioriteter. 2

3 God mobilitet er vigtig for Nordjylland Nordjylland har særlige udfordringer på infrastrukturområdet. Der er ikke blot lidt længere mellem husene end andre steder i Danmark. Regionens placering som brohoved til Norge og Sverige stiller særlige krav til den overordnede infrastruktur til havnene, som i disse år investerer meget i udbygning. Tilgængeligheden henover landegrænser er vigtige for mange af de virksomheder, som skal skabe fremtidens arbejdspladser. Nordjylland har også høj international tilgængelighed, takket være Aalborg Lufthavn som international lufthavn. Men det er også vigtig for udvikling af arbejdsmarkedet at der er god mobilitet. Siden infrastrukturkommissionen arbejdede har de elleve nordjyske kommuner og Region Nordjylland samarbejdet om sammenhængen mellem udviklingen og den statslige planlægning for infrastruktur. Og der er enighed om de overordnede nordjyske infrastrukturprioriteringer: Etablering af en 3. Limfjordsforbindelse som en statsligt finansieret vestlig linjeføring over Egholm. Forbedring af jernbanenettet fra Aarhus til Frederikshavn. Forbedring af vejforbindelsen Hanstholm-Skive-Herning med forbindelse til motorvejsnettet. Hertil kommer den strategiske sammenbinding af regionen med behovet for en forbedring af vejforbindelsen Thisted- Aalborg (rute 11) og af Aggersundbroen. Der arbejdes endvidere i lighed med de andre større provinsbyer i Danmark med etablering af en letbane i Aalborg. Denne folder beskriver de nordjyske prioriteter, som region og kommuner er enige om. Der arbejdes allerede målrettet med at realisere prioriteterne, og vi ser frem til at det resulterer i en række investeringer i Nordjylland. Vore trafikale problemer skal ikke blot løses med investeringer i infrastruktur. Vi skal også påvirke behovet for at blive transporteret. Vi medvirker gerne til at skabe balance mellem den mulighed for transport, der udbydes fx via infrastruktur, kollektiv trafik m.v., og behovet for at blive transporteret. Folderen rummer derfor også et antal nordjyske indspil om mobilitet. Nordjylland har på transportområdet meget at byde på. Der arbejdes på flere fronter med udvikling af sammenhængende planlægning bl.a. indenfor kollektiv trafik i et tæt samarbejde mellem Region Nordjylland og kommunerne. Og nordjyske virksomheder og Aalborg Universitet er langt fremme med udvikling og afprøvning af avancerede ITS-løsninger, der kan understøtte en bedre mobilitet både herhjemme og på eksportmarkederne. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil fortsat arbejde tæt sammen om at udvikle den nordjyske infrastruktur, men det er også nødvendigt at Staten deltager i denne udvikling med investeringer i den overordnede infrastruktur. Vi håber denne folder kan danne grundlag og inspiration for de kommende års initiativer på infrastruktur- og mobilitetsområdet. Med venlig hilsen Ulla Astman regionsrådsformand H. C. Maarup borgmester formand for kommunekontaktrådet 3

4 Gode veje binder hele Region Nordjylland sammen Nordjylland har grundlæggende en god vejinfrastruktur, hvor motorvejene udgør rygraden. Nordjylland er også en region, med store afstande, hvor der er områder langt fra motorvejen, der har behov for en effektiv opkobling. Gode vejforbindelser er vigtige for virksomheder i yderområderne og dermed for fastholdelse og udvikling af arbejdspladser. For virksomhederne er vejnettet for modulvogntog også af stor betydning. Modulvogntogene er kun tilladt på et afgrænset vejnet, da de kræver ekstra plads ved manøvrering. Størrelsen af modulvogntogene har også betydet, at en række vejanlæg er blevet bygget om. I januar 2012 blev forsøgsvejnettet for modulvogntog udvidet med bl.a. omkoblingspladser i bl.a. Hanstholm og Thisted og Trafikcentret ved Sæby. Forsøget er blevet forlænget indtil udgangen af Hanstholm-Skive-Herning Thy og Mors har mange eksportvirksomheder, der ligesom Hanstholm Havn er meget afhængige af en opgradering af vejforbindelsen Hanstholm-Skive-Herning med forbindelse til motorvejsnettet. Vejdirektoratet har i februar 2012 færdiggjort en forundersøgelse vedrørende denne strækning rute 26-34, men forligspartierne har konkluderet, at der i øjeblikket ikke kan findes midler til projektet og den nødvendige udarbejdelse af VVM-redegørelser er derfor ikke igangsat. Forundersøgelsen konkluderer, at der med åbning af motorvejsstrækningen mellem Herning og Vejle, kan være behov for at opgradere rute 34 og 26, så især godstransport og pendlertrafik har forbedret adgang til motorvejsnettet ved Herning. Forundersøgelsen konkluderer også, at der selv ved lav trafikbelastning kan være periodevise trafikafviklingsproblemer på en række strækninger, hvilket bl.a. skyldes, at der kører forholdsvis mange lastbiler og langsomt kørende landbrugskøretøjer. Dette gælder især på rute 34, hvor der også er mange sideveje, overkørsler og kryds. Thisted-Aalborg samt Aggersundbroen Rute 11 mellem Thisted og Aalborg er vigtig for sammen binding af regionen. Her afsatte forligskredsen i november mio. kr. til en forundersøgelse af en omfartsvej ved Brovst- Halvrimmen-Arentsminde. Det er første skridt på vej mod en fastlæggelse af en linjeføring. En fastlæggelse, der vil afklare situationen for borgerne og den kommunale planlægning. Rute 11 mellem Thisted og Aalborg er ikke tilpasset modulvogntog. Sker dette vil det have positiv betydning for virksomheder især i Thisted og Jammerbugt kommuner. I samme aftale blev der afsat midler til en forstærkning af Aggersundbroen. Forstærkningen er påkrævet pga. øget akseltryk og totalvægt på lastbiler. Aggersundbroen sammenbinder Vesthimmerland og Han Herred og spiller en vigtig rolle for både erhvervs- og persontrafik i området, men er en flaskehals på rute A29 mellem Aars og Fjerritslev. Indspil til Statens rullende planlægning Det bør løbende vurderes, om der kan findes midler til forbedring af rute Hanstholm-Skive-Herning og derefter snarest udarbejdes VVM-undersøgelser. Opgradering af rute 11 Thisted-Aalborg er vigtig og bør resultere i konkrete investeringer. Modernisering af Aggersundbroen bør fortsat være på dagsordenen. Statens vejnet bør vurderes med henblik på at blive opgraderet til at kunne betjene modulvogntog. 4

5 Innovativ kollektiv trafik Efter flere år med fald i antallet af passagerer og nedskæringer i antallet af busruter og afgange, blev Region Nordjylland og alle elleve nordjyske kommuner i 2009 enige med Nordjyllands Trafikselskab (NT) om en ny strategi. X Busserne blev opprioriteret med nye ruter og betydelig flere afgange på de eksisterende ruter. Desuden blev udvalgte regionallinjer og bybuslinjer udbygget. Derudover blev mange køreplantimer på lokalruter erstattet af et tilbud om Flextur. Trafikplan , har været stærkt medvirkende til at vende den negative udvikling med faldende passagertal, og udviklingen er fastholdt i den anden udgave af den kollektive trafikplan for Nordjylland Planen har afsæt i den nationale målsætning hvor målet er, at passagertallet i busserne skal stige 2 procent hvert år. Hvis de ambitiøse mål skal nås, er det helt centralt, at den statslige jernbanetrafik udvikles og udbygges, så passagertallet i togene er fordoblet i I den nye trafikplan for er der, udover en forbedring af busnettet og togbetjeningen i Nordjylland også fokus på videreudvikling af Flextrafik, opgradering af stoppesteder, bedre trafikinformation til passagererne samt en stadig mindre klima- og miljøpåvirkning. Flextur Flextur er et brand for åben behovstyret kollektiv trafik, som især anvendes i de tyndt befolkede områder. Med Flextur kan kunden bestille en rejse fra dør til dør fra kl alle årets dage. Flere kommuner i Nordjylland har aktivt markedsført Flextur, der er et effektivt alternativ til næsten tomme busser, når efterspørgslen er lav. X Bus X Bus er et brand for et højklasset ekspresbusnet. De otte X Busruter i Nordjylland, der strækker sig km ud i regionen fra Aalborg, er planlagt, så rejsetiden højst er 1,5 gange rejsetiden i bil. X Busserne har behagelige sæder, frit internet, underholdningssystem, strømudtag og arbejdsborde. X Busserne har næsten fordoblet sit passagertal siden 2007 og i de korridorer, hvor X Busserne kører er det samlede passagertal steget med 13 %. Buspuljer De statslige buspuljer har medvirket til at støtte udviklingen i den kollektive trafik i Nordjylland. Der er bl.a. ydet støtte til omlægning af X Bus nettet, udvikling af et stoppestedskoncept, lettere forståelige køreplaner til bl.a. smartphones, mobil-billetter og ikke mindst etableringen af første etape af en busvej i Universitetskorridoren i Aalborg. Buspuljerne har været afgørende for investeringer i forbedringer af busfremkommelighed, terminaler og stoppesteder, som har forbedret kundernes oplevelse og benyttelse af den kollektive trafik, Indspil til Statens rullende planlægning Buspuljerne bør fortsætte som et effektivt virkemiddel for forbedring af den kollektive trafik. 5

6 Forbedring af jernbanen til Nordjylland: En sammenhængende Landstrafik Den nordjyske banevision tager udgangspunkt i, at staten har besluttet at forny signalerne og opgradere hastigheden på togstrækningen syd for Aalborg. Strækningen Hobro-Aalborg er planlagt opgraderet inden Dette giver en gylden mulighed for samtidig at gennemføre elektrificering. På længere sigt skal også jernbanen i Vendsyssel elektrificeres. Elektrificering af jernbanen kan på sigt skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med bedre, billigere og mere stabil drift, samtidig med at det gavner miljø og klima. Elektrificering giver nye muligheder for at anvende moderne eldrevet togmateriel. I den trafikpolitiske aftale fra februar 2012 blev det besluttet at undersøge elektrificering af en række strækninger herunder Fredericia - Aalborg. Parterne er enige om at drøfte næste fase af elektrificeringen af det danske jernbanenet, herunder finansieringsmulighederne, når resultatet af disse strategiske analyser og anlægsskøn er klar i efteråret Indspil til Statens rullende planlægning Nordjylland skal være koblet på hovedbanenettet og elektrificeringen af strækningen Fredericia-Aalborg skal foretages snarest. Fordele ved elektrificering Hurtigere acceleration Lavere støjniveau Lavere energiforbrug Uafhængig af fossile brændsler Lavere driftsomkostninger Højere fart 6

7 Forbedring af jernbanen i Nordjylland: en sammenhængende Region Baggrunden for den nordjyske banevision er det overordnede bus- og banenet som ét sammenhængende og tilpasset net i NT s trafikplan. I Nordjylland bakker vi op om den nationale målsætning for udviklingen af togtrafikken, hvor der skal udføres 100 procent flere passagerkilometer med tog i Det virker i den forbindelse oplagt at sammentænke de nordjyske lokalbaner (Hirtshalsbanen og Skagensbanen) med den statslige jernbanetrafik for derved at frigøre ressourcer, som kan anvendes til flere togafgange mv. I dag oplever nordjyderne dog, at togkøreplanerne ikke altid passer sammen, da landsdelstrafikken må tilpasse sig tog udenfor Nordjylland. Det betyder at forsinkelser på Sjælland har betydning for rettidigheden i Nordjylland og de planlagte omstigninger ikke kan realiseres. Det kan blive bedre med en togbetjening, hvor de landsdækkende tog suppleres på strækningen fra Hobro og nordpå med regionaltog, der kører til Hirtshals hhv. Skagen. Trafikstyrelsen vurderer i sit oplæg til trafikplan, at der er store potentialer i at samtænke hele den regionale togtrafik i Nordjylland. Regeringen har endvidere i sit konkurrence politiske udspil fra oktober 2012 skrevet, at der søges indgået en aftale, hvor Nordjyllands Trafikselskab får mulighed for at drive større dele af den rent lokale togtrafik i Nordjylland. Et samtænkt trafiksystem, kan også bidrage til at give nordjyderne flere afgange med moderne tog trods de togmaterieludfordringer, Danmark har for øjeblikket. Det vil være nærliggende at etablere denne samtænkning fra 2015 i forbindelse med ikrafttrædelse af DSB s nye kontrakt. Indspil til Statens rullende planlægning Det skal i 2013 aftales med Transportministeriet hvorledes der fra 2015 kan sikres en samtænkning af den regionale togbetjening i Nordjylland. 7

8 Principiel placering af løsningerne for en 3. Limfjordsforbindelse. Vejnettet ved Aalborg. /. Den fremtidige struktur på det overordnede vejnet ved Aalborg har været til debat i mange år. Det centrale emne har været en fastlæggelse af alternative linjeføringer for den 3. Limfjordsforbindelse. Der er trods gennemførte investeringer i udbygning, trafikledelse og information fortsat problemer med trafikafviklingen i Limfjordssnittet. Indretningen af vejnettet medfører, at problemer i Limfjordstunnelen har umiddelbare konsekvenser for byvejene i Aalborg, for tilgængeligheden til Vendsyssel og for de internationale forbindelser mod Norge og Sverige. En effektiv infrastruktur er en forudsætning for varig jobskabelse og moderne konkurrencekraft. Derfor udfordres den nordjyske region og Aalborg som center for den regionale udvikling i stigende grad af problemerne ved Limfjordstunnelen. Samtidig svækkes potentialet for at udnytte de vækstmuligheder, som er lagt til grund for store investeringer blandt andet i de nordjyske havne. Vejdirektoratet har i gennemført en VVM-undersøgelse for den 3. Limfjordsforbindelse. På baggrund af undersøgelsen har Vejdirektoratet i januar 2012 indstillet, at en 3. Limfjordsforbindelse anlægges som en Vestforbindelse i Egholmlinjen. Limfjordbroen. Med aftalen om elektrificering af jernbanen mv. i februar 2012 blev det besluttet, at Lindholmlinjen fravælges. Aalborg Kommune udtager således reservationen for Lindholmlinjen ved kommuneplanrevisionen i Limfjordstunnelen. Aalborg Kommune har igangsat etablering af en ny vejforbindelse, Egnsplanvej, som skal medvirke til at fordele trafikken til

9 Hobrovej kan ikke afvikle den stigende trafik ved City Syd. E45 ved den fortsatte udvikling i Aalborg Øst herunder etableringen af det nye Universitetshospital. En første etape af Vestforbindelsen mellem E45 og Hobrovej ved Centerområdet i City Syd kan være yderligere et tiltag til at opnå en bedre fordeling af trafikken til E45. Senere etaper til det vestlige Aalborg, over fjorden til Aalborg Lufthavn og frem til E39 ved Vestbjerg vil også kunne fungere som selvstændige etaper med en gunstig virkning for trafikken i Aalborg. En trinvis realisering af Vestforbindelsen i Egholmlinjen bør derfor overvejes. Der er i juni 2012 besluttet, at Folketingets Transportudvalg skal få foretaget en teknisk gennemgang af projektet for en 3. Limfjordsforbindelse. Indspil til Statens rullende planlægning Staten bør på baggrund af den besluttede tekniske gennemgang træffe beslutning om den 3. Limfjordsforbindelse som en statsligt finansieret Vestforbindelse i Egholmlinjen. Gennemførte investeringer Der er de senere år foretaget en række investeringer som forbedrer kapaciteten af motorvejsnettet ved Limfjordstunnelen. Der blev i 2010 foretaget en udvidelse til 3 spor i nordgående retning mellem Limfjordstunnelen og udfletningen ved Bouet. En investering på ca. 70 mio. kr. Der er endvidere investeret 35 mio. kr. i et nyt trafikledelsessystem på motorvejsstrækningen mellem Mariendalsmølle og Bouet. Samtidig har kommunen og Vejdirektoratet investeret i et dynamisk trafikinformationssystem for Aalborgområdet. Det omfatter også informationssystemer på det kommunale vejnet. Der er blevet indført et system til dynamisk signalregulering på Østre Alle. 9

10 En fast Kattegatforbindelse For Nordjylland vil Kattegatforbindelsen have positive effekter både hvad angår erhverv, fritid, kultur m.m. Den tidsmæssige barriere for rejser mellem øst og vest i Danmark med tog og bil vil blive langt mindre end i dag og sammenhængen mellem Nordjylland og Østdanmark vil blive større. En fast Kattegatforbindelse vil Reducere rejsetiden mellem Nordjylland og København med både bil og tog. Rejsetiden med tog mellem Aalborg og København vil være 2 timer. Flytte 43 procent af biltrafikken fra Storebæltsforbindelsen til Kattegatforbindelsen i Sikre tilstrækkelig transportkapacitet på tværs af landet. Uden en Kattegatforbindelse vil kapaciteten på Storebæltsforbindelsen være opbrugt senest i Kilde: En fast Kattegatforbindelse vil have positiv indvirkning på mobilitet og erhvervsudvikling i Nordjylland og i hele Danmark. En analyse af samfundsøkonomien konkluderer, at forbindelsen kan give betydelige dynamiske effekter. Effekter som rækker ud over den sparede rejsetid fordi virksomheder og borgere ændrer markant adfærd. Kilde: Rambøll for Kattegatkomiteen: Trafikal vurdering af Kattegatforbindelsen. Oplande på kommuneniveau for biltrafik på tværs af Storebælt og Kattegat. Der er behov for investeringer i infrastruktur, der baner vej for øget tilgængelighed mellem Øst- og Vestdanmark og skaber nye muligheder. Det vil en fast forbindelse over Kattegat gøre. Region Nordjylland og nordjyske kommuner deltager i Kattegatkomiteen, der arbejder for en bred politisk beslutning om en fast Kattegatforbindelse. En Kattegatforbindelse vil ændre hele den danske infrastruktur markant, så det er nødvendigt at se den i sammenhæng med hele den danske infrastruktur med fx højhastighedstog og effektiv opkobling af egne, der ikke ligger i umiddelbar nærhed af forbindelsen. Indspil til Staten Staten bør snarest muligt træffe principbeslutning om en fast Kattegatforbindelse. 10

11 En letbane i Aalborgs vidensakse Med Aalborg som regionens kraftcenter er den kollektive trafik i Aalborg særlig vigtig. Aalborg Kommune er allerede i gang med at bygge en busvej til Aalborg Universitet med støtte fra Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje. Som videreudvikling af den kollektive trafik i Universitetskorridoren er en letbane med til at løse problemerne med trængsel i midtbyen. Den vil samtidig udvide rækkevidden af den offentlige trafik til gavn for hele regionen. Som bygherre arbejder Region Nordjylland med, at højklasset kollektiv trafik får stop tæt på hovedindgangen til det nye universitetssygehus. Letbanen vil forandre byen. Den vil medvirke til, at Aalborg fremstår som en moderne, fremsynet og miljøvenlig by. Banen vil blive en del af byens identitet, og vil blive brugt aktivt i forhold til byudvikling og byomdannelse. Letbanen vil have et samfundsøkonomisk potentiale, der kan sammenlignes med de planlagte letbaneprojekter i Odense og Aarhus, hvor midtby, universitet og nyt sygehus også forbindes. Region Nordjylland, NT og Aalborg Kommune finansierer sammen en forundersøgelse af Aalborg Letbane, der forventes færdig i april Staten har endvidere afsat 6 mio. kr. til medfinansiering af en VVM-undersøgelse af Aalborg Letbane, som skal gennemføres i De resterende midler finansieres af de lokale parter. Indspil til Staten Udviklingen af Aalborg Letbane bør understøttes på samme måde som andre danske letbaneprojekter. I udlandet er set markante passagerstigninger ved indførelse af letbaner. I Strasbourg med indbyggere blev passagertallet på 10 år fordoblet og i Rouen med indbyggere steg passagertallet med 45 %. 11

12 ITS er mobilitetens frontteknologi Mobilitet handler om at skabe balance mellem den mulighed for transport, der udbydes fx via infrastruktur, kollektiv trafik m.v., og behovet for at blive transporteret Infrastrukturens kapacitet kan bl.a. forbedres med nyanlæg, ombygning af eksisterende samt kapacitetsforbedringer ved anvendelse af Intelligente Transport Systemer (ITS). Der kan også opnås bedre balance mellem udbud og efterspørgsel ved at flytte rejser væk fra veje med trængselsproblemer i spidstimerne. Indspil vedr. mobilitet Det bør analyseres hvorledes ITS bedst muligt kan anvendes til at fremme mobiliteten. Det bør analyseres hvordan det er muligt at ændre på rejseefterspørgslen med digital infrastruktur. Den danske ITS-strategi bør følges op med etablering af et ITS Lab Danmark på Aalborg Universitet i samarbejde med DTU. Dette kan ske ved anvendelse af intelligente transportsystemer, og de spiller således en central rolle i mobilitetsplanlægningen. Det er også muligt at reducere behovet for at blive transporteret men afholdelse af fx videomøder og i øvrigt anvende de elektroniske kommunikationsformer til at foretage den nødvendige kommunikation. Her er det vigtigt med god båndbredde til alle husstande. Dette er en udfordring ikke mindst for landdistrikterne. Nordjylland har en lang tradition for at afprøve nye ITS systemer. Der er allerede etableret en række systemer og nye er under udvikling. Det seneste udspil er etablering af et ITS LAB Danmark på Aalborg Universitet et ITS Forsknings- og udviklings-center for intelligente transport systemer, som skal udvikles gennem tæt samarbejde med trafiksektorens myndigheder og virksomheder. Intelligente Transport Systemer ITS omfatter systemer, der har det til fælles, at de kan udnytte IT og anden ny teknologi til at overvåge og styre trafikken samt informere trafikanter og brugere om trafikale forhold. 12 er en nordjysk udviklet åben platform for applikationer, som hjælper bilisterne.

13 ITS kan blandt andet styre trafikken og give trafikanterne brugbar information. ITS Lab Danmark Region Nordjylland har sammen med Aalborg Universitet og DTU udarbejdet et oplæg til et ITS Forsknings- og udviklings-center for intelligente transport systemer på Aalborg Universitet (ITS LAB DANMARK). ITS LAB DANMARK skal være ankerpunkt for videnopbygning og kompetenceudvikling, herunder udvikle og vedligeholde en række ITS-værktøjer. Centrets virke skal udfoldes gennem tæt samarbejde med trafiksektorens myndigheder og virksomheder. Det foreslå konkret, at ITS LAB DANMARK får et budget på 60 mio. kr. fordelt på 5 år ( ), hvor AAU og DTU samt Vækstforum Nordjylland hver bidrager med 10 mio. kr., såfremt der kommer en tilsvarende statslig medfinansiering fx fra ITS-Puljen. Med ITS LAB DANMARK skabes en organisation, hvori de centrale forskningscentre på ITS-området (AAU og DTU) kan samarbejde med de implementerende aktører og gennem videndeling og synergier samlet set styrke og videreudvikle den nationale kompetencebase inden for ITS. Tidlig ude med udrulning af rejsekortet. Vækstforum Nordjylland satser på ITS Region Nordjylland vedtog i 2008 en ITS-strategi om at være den danske ITS-region, hvor de nye teknologier udvikles og afprøves før de implementeres i hele landet. Vækstforum Nordjylland har også udpeget ITS som en regional frontteknologi i sin erhvervsudviklingsstrategi. Nordjylland har en styrkeposition inden for trådløs kommunikation og Nordjylland er velegnet som ITS-testsite, fordi der er eksempler på alle trafikale problemstillinger: trængsel ved passage af Limfjorden og betjening af tyndt befolkede områder med kollektiv trafik. Desuden er Nordjylland et velafgrænset geografisk område, som er velegnet til forsøg. Vækstforum har bl.a. i 2010 støttet et projekt omkring udviklingen af en ITSplatform. Projektet er et samarbejde mellem nordjyske virksomheder og Aalborg Universitet om etablering af et testsite, der skal skabe grundlag for nye ITS-systemer til styring af trafikken via kommunikationsudstyr i biler. Fysisk transport kan i et vist omfang erstattes af tilstrækkelig digital båndbredde. Vækstforum Nordjylland har også støttet en undersøgelse om fjernarbejde herunder muligheden for at etablere et nordjysk hus for fjernarbejde. I et sådant hus vil det være muligt via teknisk og administrativ understøttelse at arbejde for en arbejdsgiver, hvis hovedbase ligger uden for Nordjylland. Fordelen for arbejdsgiveren er blandt andet øget rekrutteringsbase og det generelt lavere omkostningsniveau i Nordjylland. Og senest har Vækstforum på sit møde i september 2012 reserveret 4 mio. kr. til de første to års drift af ITS Lab Danmark. 13

14 Nordjyske havne De store mængder af gods, fisk og passagerer, der passerer gennem de nordjyske havne er en afgørende faktor for nordjysk vækst og udvikling. Samtidig er havnene katalysatorer for erhvervsudvikling gennem aktiviteter inden for fx maritim service samt energi, hvor der ligger store potentialer inden for off shore vindmøller, bølgeenergi og servicering af anlæg i Nordsøen. Der er store perspektiver i udvikling af de største nordjyske havne, der tilsammen udgør Danmarks 3. største havn. Havnene er et vigtigt led i Jyllandskorridoren Nordic Link, der forbinder det centraleuropæiske marked med Sverige, Norge og det nordatlantiske område. Region Nordjylland har fem store erhvervshavne: Frederikshavn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen og Aalborg. Tilsammen gør havnene Nordjylland til et af landets vigtigste maritime erhvervsområder. Fx er: Færgerne fra Frederikshavn og Hirtshals Europas bindeled til resten af det vestlige Norden. Hanstholm, Hirtshals og Skagen tilsammen landets førende område for landing og behandling af fisk. Aalborg et af landets største containerhavne og et logistisk centrum i det nordlige Danmark. Effektiv opkobling til de overordnede nationale og transnationale transportkorridorer er grundlaget for, at nordjyske virksomheder kan deltage i globaliseringen. På samme tid er havne og søtransport vigtige for at opfylde nationale og internationale målsætninger om mindre trængsel på vejene og mere miljøvenlig transport. Det er vigtigt for Nordjylland, at de nordjyske vej- og baneforbindelser samt havne tænkes med i det europæiske perspektiv og tegnes med på TEN-T kortene. Det vil sikre et fokus og er en mulighed for adgang til transportudviklingsmidler fra EU. Jyllandskorridoren, Nordic Link, er vigtig for international transport og samhandel. Det er vigtigt for havne og andre erhvervsområder at der er et godt samspil mellem transportformer. Her vil det være vigtigt at sikre adgang med de særlig store vogntog, modulvogntog, og der skal om muligt også etableres gods på jernbane til og fra de nordjyske havne. De nordjyske havne og infrastrukturen frem til havnene er en central del af adgangen til Sverige, Norge og Nordatlanten. Indspil vedr. mobilitet Staten bør arbejde for at sikre at de nordjyske havne og infrastrukturen frem til havnene bliver en del af hovednettet i det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T). 14

15 Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn har afgørende betydning for erhvervslivet i hele Nordjylland, da den sikrer en høj grad af tilgængelighed for de nordjyske virksomheder. Lufthavnen er centralt beliggende i regionen og tæt på Aalborg centrum. De seneste år er lufthavnen vokset markant og er Danmarks 3. største lufthavn. I foråret 2013 vil udvidelsen af lufthavnen stå færdig, hvilket bl.a. betyder at antallet af gates stiger fra 5 til 11. Uden lufthavnen ville erhvervs- og konferenceturisme, vidensvirksomheder og Aalborg Universitet ikke kunne spille den rolle de spiller i dag. Der er etableret en luftbro mellem Aalborg og København, med mange daglige afgange mellem de to byer. Trods krisen er det samlede antal passagerer til og fra Aalborg Lufthavn kun steget de sidste år. Mange rejser via Københavns Lufthavn for at komme videre ud i verden, men også udenrigstrafikken fra Aalborg Lufthavn er i stor vækst, og dermed forbindes Aalborg og Nordjylland til nye destinationer og netværk. I 2012/13 er der 25 udenlandske destinationer der kan nås fra Aalborg Lufthavn. I marts 2011 åbnede en rute til Amsterdam, som er et stort europæisk knudepunkt med adgang til adskillige oversøiske destinationer. Sammen med de gratis P-pladser, er lufthavnen derfor meget attraktiv for charterturister. Indspil vedr. mobilitet Aalborg Lufthavn er en vigtig national og international lufthavn og bør forsat have denne status Antal passagerer i 2011 var Ruten Aalborg-København er Danmarks suverænt største indenrigsrute med mere end passager om året det samme som alle andre indenrigsruter tilsammen. Ruten Aalborg-København er den tredje største ud af København. 15

16 Nordjysk enighed om mobilitet Der er enighed om de nordjyske infrastrukturprioriteringer: Etablering af en 3. Limfjordsforbindelse som statsligt finansieret vestlig linjeføring over Egholm. Forbedring af jernbanenettet fra Aarhus til Frederikshavn. Forbedring af vejforbindelsen Hanstholm-Skive- Herning med forbindelse til motorvejsnettet. Hertil kommer den strategiske sammenbinding af Regionen med behovet for en forbedring af vejforbindelsen Thisted-Aalborg og af Aggersundbroen. I denne folder kommer vi med følgende aktuelle indspil til statens planlægning: Indspil til statens rullende planlægning Vejtrafik Staten bør på baggrund af den besluttede tekniske gennemgang træffe beslutning om den 3. Limfjordsforbindelse som en statsligt finansieret Vestforbindelse i Egholmlinjen. Det bør løbende vurderes, om der kan findes midler til forbedring af rute Hanstholm-Skive-Herning og derefter snarest udarbejdes VVM-undersøgelser. Opgradering af rute 11 Thisted-Aalborg er vigtig og bør resultere i konkrete investeringer. Modernisering af Aggersundbroen bør fortsat være på dagsordenen. Statens vejnet bør vurderes med henblik på at blive opgraderet til at kunne betjene modulvogntog. Bane- og bustrafik Buspuljerne bør fortsætte som et effektivt virkemiddel for forbedring af den kollektive trafik. Nordjylland skal være koblet på hovedbanenettet og elektrificeringen af strækningen Fredericia-Aalborg skal foretages snarest. Det skal i 2013 aftales med Transportministeriet hvorledes der fra 2015 kan sikres en samtænkning af den regionale togbetjening i Nordjylland. Udviklingen af Aalborg Letbane bør understøttes på samme måde som andre danske letbaneprojekter. Både bane-, bus- og vejtrafik Staten bør snarest muligt træffe principbeslutning om en fast Kattegatforbindelse. INDSPIL VEDR. MOBILITET Det bør analyseres hvorledes ITS bedst muligt kan anvendes til at fremme mobiliteten. Det bør analyseres hvordan det er muligt at ændre på rejseefterspørgslen med digital infrastruktur. Den danske ITS-strategi bør følges op med etablering af et ITS Lab Danmark på Aalborg Universitet i samarbejde med DTU. Staten bør arbejde for at sikre at de nordjyske havne og infrastrukturen frem til havnene bliver en del af hovednettet i det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T). Aalborg Lufthavn er en vigtig national og international lufthavn og bør forsat have denne status. KKR NORDJYLLAND Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø KKR Nordjylland Boulevarden Aalborg

Mobilitet i nordjylland

Mobilitet i nordjylland Mobilitet i nordjylland de regionale prioriteter KKR NORDJYLLAND Oktober 2011 Bedre mobilitet og statens rullende planlægning At sikre mobilitet kan blandt andet ske via infrastrukturinvesteringer. I januar

Læs mere

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst 19. december 2008 Aalborg Motorvej E45 Areal til nyt sygehus Region Nordjylland har bedt COWI om kortfattet at vurdere hvordan Aalborg Kommunes planer om

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014 Aalborg Letbane / BRT Orientering om Udredningsrapport September 2014 Faseinddeling Fase 1 : Foreløbige undersøgelser Grundlag for beslutning om yderligere analyse Fase 2 : Beslutningsgrundlag Grundlag

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Transport i den nye Region Nordjylland. Kontorchef Jes Vestergaard

Transport i den nye Region Nordjylland. Kontorchef Jes Vestergaard Transport i den nye Region Nordjylland Kontorchef Jes Vestergaard Regionens opgaver Sundhedsområdet Regional udvikling Social- og skoleområdet Regionens opgaver Regionsrådet skal være dynamo for den regionale

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Den Danske Banekonference, 21. maj 2013 Dorte Wadum, Center for Kollektiv Trafik Trafikplan

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen)

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen) AKTUELT I REGION NORDJYLLAND V/ UDVALGSFORMAND OTTO KJÆR LARSEN 3 AKTUELLE EMNER I NORDJYLLAND Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse Nyt EU-projekt om

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Aalborg Letbane / BRT Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Rådgiverteam Udredningsrapport og VVM: COWI SYSTRA Henning Larsen Architects Kristine Jensens Tegnestue

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark Thomas Jørgensen, Trafikken mellem Øst- og Vestdanmark Fordobling af trafikken mellem Jylland/Fyn og Sjælland siden 1990 Storebæltsforbindelsen,

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Debat Værktøjer oplæg til debat - Svend Tøfting, Region Nordjylland

Debat Værktøjer oplæg til debat - Svend Tøfting, Region Nordjylland DANMARKS STØRSTE DORTE STIGAARD, REGION NORDJYLLAND DANMARKS STØRSTE FREMKOMMELIGHEDSUNDERSØGELSE Baggrunden for projektet det overordnede Koncept Svend Tøfting, Region Nordjylland. Spørgeskema undersøgelsen

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1

Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1 Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1 2. Resumé Korridoren mellem Aalborg Midtby og Universitetsområdet

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

MOBILITET I NORDJYLLAND de regionale prioriteter

MOBILITET I NORDJYLLAND de regionale prioriteter MOBILITET I NORDJYLLAND de regionale prioriteter KKR NORDJYLLAND Januar 2015 DET NYTTER AT STÅ SAMMEN Siden første udgave af Infrastrukturfolderen er vi nået tættere på målene på flere af de områder, der

Læs mere

Transportminister Lars Barfoed NOTAT. Bussen i trafikinvesteringsplanen. Kære Lars Barfoed

Transportminister Lars Barfoed NOTAT. Bussen i trafikinvesteringsplanen. Kære Lars Barfoed Transportminister Lars Barfoed NOTAT Trafikselskaberne i Danmark 9. januar 2009 Bussen i trafikinvesteringsplanen Kære Lars Barfoed Siden regeringens plan for fremtidige investeringer i den trafikale infrastruktur

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik VEJFORUM BIDRAG 2014 Fremtidens bustrafik vinder indpas i vejreglerne Nye vejregelhåndbøger beskriver, hvordan man skaber højklasset kollektiv trafik og terminaler 24. oktober 2014 Forfattere: Mogens Møller,

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk NORDJYSKE JERNBANER SELVSTÆNDIGT REGIONALTOGSSYSTEM I NORDJYLLAND Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk regionaltogsbetjening

Læs mere

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Bilag 195 Offentligt - - - in«aalborg KOMMUNE Folketinget Trafikudvalgets Sekretariat Christiansborg 1240 København K 22-01-2010 Hermed fremsendes ifølge aftale med trafikudvalgets

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren Gods på Bane Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren NTN møde i Vejle, 08.11.2016 Præsentation ved Michael Stie Laugesen Afdelingsleder NTU 1 EU s målsætning for gods på bane Senest

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

MOBILITET I SYDDANMARK Forslag til arbejdsprogram for Syddansk Mobilitetsråd

MOBILITET I SYDDANMARK Forslag til arbejdsprogram for Syddansk Mobilitetsråd Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Abitz, Erik Ørskov, Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og Infrastruktur E-mail: erik.abitz@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/ 8462 Telefon: 76631988 Dato:

Læs mere

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan Punkt 4. Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan 2017-2020 2017-019031 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender høringssvar til

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016 FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN 2017 02. November 2016 Trafikplanen i lov om trafikselskaber Indhold af trafikplanen efter lovændring i 2015 9.Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK DEN KORTE VERSION: Efter Infrastrukturkommissionens betænkning skal der vedtages en investeringsplan. En plan, der omfatter statslige investeringer i fortrinsvis

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk 20. maj 2008 DN PGPAK 08002-004 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Bemærkninger

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Hvad er Nordic Link?

Hvad er Nordic Link? Nordic Link 2 Hvad er Nordic Link? Kernen i Nordic Link er en transportkorridor gennem Jylland til og fra Sverige og Norge. Men Nordic Link er mere end bare det fysiske transportnetværk. Det er også et

Læs mere