Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø"

Transkript

1 Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø

2 Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet udgave 1. oplag Redaktion: Anna Busch Nielsen Tegninger og Grafisk Tilrettelægning: Erik Hjørne Fotos: Flemming Nielsen, Agromedia, side 15, 16, 17 og bagside Torben Skøtt, BioPress, side 18 og forside Emiliano Bruni, side 20 Sven Halling/Scanpix, side 6 Lehrstuhl für Thermodynamik, TU München, side 4 Lars Ellegaard, Lemvig Biogas, side 26 Tryk: Digisource Danmark A/S Materialet må kopieres ubegrænset i sin helhed. Anvendelse af dele af materialet i andre sammenhænge må kun ske efter aftale med indehaverne af. ISBN Forsker for en dag Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Niels Pedersens Allé 2, Foulum Postboks 10 Dk-8830 Tjele T: F: E: I:

3 Indhold Hvad er biogas? 4 Hvor dannes biogas? 5 Biogasproduktion historisk 6 Biogas i Ulande 7 Biogasprocessen 8 Hydrolyse 9 Fermentation syredannelse 10 Metanogenese metandannelse 10 Procesparametre for et biogasanlæg 11 Hæmning af biogasprocessen 12 Biogasanlæggets opbygning 15 Biomassesystem 16 Gassystemet 17 Gasanvendelse 18 Gasudbyttet af forskellige slags biomasse 19 Måling af gasudbytte 20 Udrådning i praksis 20 Biogaspotentialer 23 Nuværende forbrug og det fremtidige potentiale 25 Biogas og miljø 26 Klimaforandringer 26 Samlet CO 2 -reduktionspotentiale ved biogasproduktion 28 Næringsstofudnyttelse og -tab 29 Lugt 30 Nedbrydning af miljøfremmede stoffer 31 Separation af afgasset biomasse 32 Stikordsregister 34

4 Hvad er biogas? Biogas skal brænde så rent som muligt. Biogas er en brændbar blanding af gasser (se figur 1). Den består hovedsagelig af metan (CH 4 ) og kuldioxid (CO 2 ), og dannes af organiske stoffer under bakteriel anaerob nedbrydning, dvs. uden ilt. Gasserne er affaldsprodukter efter mikroorganismers respiration, og biogassens sammensætning er afhængig af, hvad der nedbrydes. Består materialet hovedsageligt af kulhydrater, f.eks. glukose og andre simple sukkerstoffer samt højmolekylære stoffer (polymerer) som cellulose og hemicellulose m.v., bliver metanprocenten lav. Er indholdet af fedtstoffer derimod højt, bliver metanprocenten høj. Metan, og den smule brint der måtte være, udgør den brændbare del af biogassen. Metan er en farve- og lugtløs gas, der har et kogepunkt på -162 C, og brænder med en blå flamme. Metan udgør også hovedbestanddelen (77 90 %) af naturgas. Kemisk hører metan til alkanerne, og er den simpleste af disse. Ved normalt tryk og temperatur har metan en vægtfylde (densitet) på ca. 0,75 kg/m 3. Biogas har pga. indholdet af det tungere kuldioxid en lidt højere vægtfylde på ca. 1,15 kg/m 3. Ren metan har en øvre brændværdi på 39,8 MJ/m 3, svarende til 11,06 kwh/m 3. Blandes biogas med 5-20 % luft fås såkaldt knaldgas, der som navnet siger, er eksplosivt. Gasart % Methane Metan (CH (CH 4 ) 4 ) Carbon Kuldioxid dioxide (CO 2 )(CO 2 ) Hydrogen Svovlbrinte sulphide (H 2 S) (H 2 S) Hydrogen Brint (H 2 ) (H 2 ) 1 2 Ammoniak (NH 3 ) 3 ) Carbon Kulilte (CO) monoxide (CO) Nitrogen Kvælstof (N 2 ) Oxygen Ilt (O 2 ) (O 2 ) trace spor trace spor trace spor Figur 1. Sammensætningen af biogas. Den nøjagtige sammensætning er bestemt af hvad der nedbrydes.

5 Brændværdi Den varmemængde der frigives ved fuldstændig forbrænding af en enhed af en brændbar masse. Øvre brændværdi Den varmemængde der frigives når røggassen køles så meget at vandindholdet (såvel brændslets indhold, som den mængde der dannes pga. forbrændingen) kondenserer og frigiver fortætningsvarme. Nedre brændværdi Den varmemængde der frigives når vandindholdet forbliver på dampform. Hvor dannes biogas? Biogas dannes naturligt i sumpe, moser, rismarker etc. (se figur 2) og i sedimentet på bunden af søer og havområder, hvor der i en vis dybde er anaerobe forhold (se figur 3). Desuden dannes metan i vommen hos drøvtyggere (køer, får, hjorte, kameler, lamaer m.fl.). Figur 2. Biogassen, som dannes på bunden af moser og andre steder med naturlige iltfrie miljøer, kan opsamles i en omvendt flaske med tragt. Flasken skal være vandfyldt fra starten, så den opvældende metan kan fortrænge vandet uden at blandes med atmosfærisk luft µmol/liter 0 µmol/liter 0 µmol/liter Marsk 15 Sø Hav Dybde, cm Dybde, cm Dybde, m Figur 3. Metankoncentrationen i sedimenter (bundlag) i marsk, søbund og havbund. Metankoncentrationen er et udtryk for mængden af metanbakterier.

6 Metans klimaeffekter Det anslås, at menneskeskabte aktiviteter som kvægavl, risdyrkning, ophobning af affald på store lossepladser etc., siden 1800-tallet har medført en fordobling af atmosfærens indhold af metan til det nuværende niveau på ca. 1,7 ppm. Umiddelbart har det ingen helbredsmæssig betydning for mennesket. Men da metan indgår i atmosfærekemiske processer og også er en effektiv drivhusgas ca. 22 gange kraftigere virkende end kuldioxid, CO 2 er gassen med til at forøge drivhuseffekten. Metan har således bidraget med ca. 20 % af den samlede menneskeskabte forøgelse af drivhuseffekten. Hvis drivhuseffekten medfører en øget temperaturstigning på Jorden, er der en risiko for at store tundraområder, der i dag er bundet af permafrost, langsomt vil tø op og dermed give anledning til emission af store mængder metan fra disse områder, når organiske materialer gradvist nedbrydes. Det vil selvsagt forværre drivhuseffekten yderligere (se figur 4). Metan har desuden i større mængder en nedbrydende effekt på ozon, og et stigende eller øget udslip kan derfor få en uheldig indflydelse på ozonlaget, der er med til at beskytte kloden mod skadelig ultraviolet stråling fra solen. Biogasproduktion historisk Naturlig produktion af biogas har været kendt siden 1600-tallet og allerede i midten af tallet begyndte man at eksperimentere med opbygning af egentlige biogassystemer og -anlæg. En af de ældste anlægstyper er septiktanken, som har været brugt ved rensning af spildevand siden slutningen af 1800-tallet og stadig anvendes ved fritliggende huse uden kloakering. I denne type anlæg opsamles og nyttiggøres den producerede gas dog ikke. I 1890 erne konstruerede englænderen Donald Cameron en speciel septiktank, hvorfra gassen blev opsamlet og anvendt til gadebelysning. I Danmark begyndte man i 1920 erne at bygge biogasanlæg på rensningsanlæg. I starten blev gassen anvendt til opvarmning af rensningsanlæggets rådnetank, og hovedformålet var derfor ikke at udvinde energi, men derimod at nedbryde organiske stoffer i spildevandet og derved reducere og stabilisere slammet, der kommer ud af renseprocesserne. I perioden til kort efter Anden Verdenskrig skete der en betydelig udvikling og anvendelse af biogasanlæg især i Tyskland, England og Frankrig, og metoden fandt efterhånden også anvendelse inden for landbruget med energiproduktion som hovedformål. Figur 4. Rensdyr i tundralandskab på Svalbard. To aktører i metanproduktionen og dermed bidragydere til forøgelse af drivhuseffekten. Rensdyret er en drøvtygger som producerer metan i vommen, og tundraen frigiver metan fra sedimentet ved sommerens optøning af den frosne bund. I takt med den globale opvarmning vil der tø mere tundra, så der frigives mere metan, som vil bidrage til drivhuseffekten der vil øge den globale opvarmning. Og en ond spiral er i gang.

7 I slutningen af 1950 erne gik udviklingen imidlertid næsten i stå pga. lave priser på fossile brændsler som kul og olie, og først i midten af 1970 erne blev interessen for biogas igen vakt pga. oliekrisen i Fra den danske stats side blev der investeret i et forsknings- og udviklingsprogram det såkaldte STUB-program (Samarbejdsgruppen for Teknologisk Udvikling af Biogasanlæg) der havde til formål at teste og opføre forskellige anlægstyper med husdyrgødning som væsentligste biomasse. I dag (2009) er der i Danmark i alt omkring 60 biogasanlæg i drift på rensningsanlæg. Desuden er der fra midten af 1980 erne etableret ca. 20 større eller mindre biogasfællesanlæg, som behandler gødning, især gylle, fra en kreds af husdyrbrug. Desuden omsætter biogasfællesanlæggene store mængder organisk industriaffald fra forskellige levnedsmiddelindustrier og slagterier, hvorved energiindholdet i affaldet nyttiggøres og næringsstofferne recirkuleres til landbruget. Dertil kommer ca. 60 gårdanlæg samt en række lossepladsanlæg og biogasanlæg på forskellige industrier med organisk spildevand (se figur 5). Udbygningen af biogassektoren i Danmark er igen gået i stå siden midten af 90 erne pga. for dårlige økonomiske vilkår. Med energiforliget i Folketinget i 2008 og en bedre afregning for biogasstrøm er der dog p.t. så småt ved at komme gang i sektoren igen. Antal Biogasproduktion anlæg i Danmark m 3 Kommunale renseanlæg 61 ~ Biogasfællesanlæg 19 ~ Gårdbiogasanlæg 57 ~ Lossepladsgasanlæg 25 ~ Industrianlæg 5 ~ I alt 167 ~ Den samlede bruttoproduktion svarer til ca. 4 PJ eller ca. 5 af Danmarks samlede energiforbrug Figur 5. Biogasproduktionen i Danmark i Biogas i Ulande Også i en række udviklingslande anvendes biogasproduktion i stor stil. Alene i Indien og Kina findes over 1 mio. små simple anlæg, som behandler affald (toiletaffald, husdyrgødning, planterester etc.) fra en enkelt husstand. Anlæggene er nedgravet i jorden og opvarmes ikke, og biogassen anvendes i husholdningen til madlavning og den udrådnede biomasse anvendes som gødning (se figur 6). Toiletaffald Husdyrgødning Planterester Biogasanlæg Føde Biogas til madlavning Gødning Figur 6. Et interessant økologisk kredsløb med biogas som central enhed praktiseres flere steder I Kina. Morbærtræ med silkesommerfuglelarver Slam (gødning) Fiskedam

8 Biogasprocessen Den fuldstændige biologiske nedbrydning af organiske stoffer til metan (CH 4 ) og kuldioxid (CO 2 ) under iltfrie forhold dvs. anaerobt er kompliceret og sker i et samspil mellem en række bakterier, der hver forestår deres del af opgaven. Det der er et affaldsstof for én bakterie, er substrat (føde) for den næste, og bakterierne er på den måde afhængige af hinanden. I forhold til den aerobe (iltrige) nedbrydning af organisk stof, er energiudbyttet langt mindre i den anaerobe proces. Nedbrydning af f.eks. glukose giver under aerobe forhold et nettoudbytte på 38 ATP-molekyler, mens den anaerobe nedbrydning kun giver et udbytte på 2 ATPmolekyler. Det betyder, at vækstraten for anaerobe bakterier er betydeligt mindre end for aerobe, og at produktionen af biomasse (i form af levende bakterier) er mindre pr. gram organisk stof der nedbrydes. Hvor aerob nedbrydning af 1 g stof resulterer i produktion af 0,5 g biomasse, er udbyttet kun 0,1 g biomasse ved anaerob nedbrydning. Man inddeler ofte biogasprocessen i tre trin: Hydrolyse, syredannelse og metandannelse, hvor forskellige bakteriegrupper står for hver deres trin (se figur 7). 2 5 Proteiner Kulhydrater Fedtstoffer 1a Aminosyrer Sukker m.m. Eddikesyre CH 2 COOH 1b Mellemprodukter 4 Metan CH 4 1c Langkædede fedtsyrer 3 Brint (H 2 ) Kuldioxid (CO 2 ) 6 Hydrolyse Syredannelse Metandannelse Figur 7. Den anaerobe nedbrydning af organisk stof består af tre hovedprocesser. A. Hydrolyse (1a, 1b, 1c). B. Syredannelse, også kaldet gæring eller fermentation (2, 3, 4). C. Metandannelse (5, 6).

9 Hydrolyse I hydrolysen nedbrydes højmolekylære stoffer, dvs. polymerer af proteiner, kulhydrater og fedtstoffer til lavmolekylære stoffer (monomerer). Forskellige specialiserede bakterier udskiller en række specifikke enzymer, der katalyserer nedbrydningen, der foregår ekstracellulært, dvs. uden for bakteriecellen i den omgivende væske. Proteiner, simple sukkerstoffer og stivelse hydrolyseres let under anaerobe forhold. Lidt langsommere går det med andre polymere kulstofforbindelser, mens lignin, der udgør en stor bestanddel af planter, ikke kan nedbrydes anaerobt overhovedet. Cellulose, der er en polymer sammensat af en række glucosemolekyler (se figur 8), og hemicellulose, der er sammensat af en række Cellulose CH 2 OH O O Cellulase CH 2 OH O O OH CH 2 OH O O OH CH 2 OH O OH Hemicellulose Hemicellulase (Xylanase) OH O O OH O O OH OH O OH O OH O OH OH OH H 2 COH Lignin H 2 COH CH CO H 3 CO O H 3 CO H 2 COH HC CH H 3 CO OH H 2 COH O HC CHO HC CH CO 2 CH HC CH H 2 COH CH HC HC OCH 3 H 2 COH HC O H 2 COH H 3 CO OCH 3 HC OCH 3 H 2 COH OCH 3 HC O H 3 CO OCH 3 HC O CH 2 OH HC O CH OH H 3 CO H 2 COH OCH 3 H 2 COH CH OCH 3 O CH HC O CH OCH 3 O CH H 2 COH OCH 3 HCOH OCH 3 HC O H 3 CO OCH 3 OCH HC O 3 O CHO OCH O 3 H 2 COH H 2 COH H 3 CO OCH OCH 3 H 2 C CH OH CH HC O O HC CH O CH HOCH 2 CH CO HC CH 2 O OCH 3 H 2 COH OCH 3 OCH 2 H 3 CO CH 2 OH C O CH H 3 CO OCH 3 O O CH CH OCH 3 HC O HOCH 2 CH CHO CO H 3 CO O H 2 COH HC CH O OCH 3 H 3 CO HOCH 2 O CH CHO H 3 CO OCH 3 OH Figur 8. Cellulose og hemicellulose er langkædede kulhydrater, der kan nedbrydes af specifikke enzymer som findes i visse bakterier, men ikke hos dyr. Lignin har en kompakt struktur og kan (praktisk taget) ikke nedbrydes biologisk.

10 andre sukkerstoffer, er komplicerede kulhydrater, der dog i princippet er forholdsvis lette at hydrolysere for specialiserede bakterier. Men i plantevævet er både cellulosen og hemicellulosen pakket godt ind i lignin og derfor svær at komme til for bakterierne. Derfor omsættes kun ca. 40 % af cellulosen og hemicellulosen i svinegylle i biogasprocessen. Normalt er nedbrydningen af organisk stof til metan og kuldioxid derfor ikke fuldstændig, og ofte kan kun regnes med en nedbrydning på % for husdyrgødning og andre substrater med højt indhold af komplekse molekyler. Monocarboxylsyrer VFA Myresyre Eddikesyre Propionsyre Smørsyre LCFA Laurinsyre Palmitinsyre Stearinsyre Oliesyre Linolsyre Linolensyre HCOOH CH 3 COOH C 2 H 5 COOH C 3 H 7 COOH C 11 H 23 COOH C 15 H 31 COOH C 17 H 35 COOH C 17 H 33 COOH (1 dobbeltbinding) C 17 H 31 COOH (2 dobbeltbindinger) C 17 H 29 COOH (3 dobbeltbindinger) Figur 9. Eksempler på fedtsyrer. Kortkædede fedtsyrer (VFA) har mindre end seks kulstofatomer i molekylkæden. Langkædede (LCFA) har flere end seks, ofte mange flere. Fermentation syredannelse I en afbalanceret bakteriel proces nedbrydes ca. 50 % af monomererne (glukose, xylose, aminosyrer) og af de langkædede fedtsyrer (LCFA, Long Chain Fatty Acids) til eddikesyre (CH 3 COOH). 20 % bliver til kuldioxid (CO 2 ) og brint (H 2 ), mens de sidste 30 % nedbrydes til andre kortkædede fedtsyrer end eddikesyre (VFA er, Volatile Fatty Acids). Fedtsyrer er monocarboxylsyrer, som findes i fedtstoffer. De fleste naturligt forekommende fedtsyrer indeholder et lige antal C-atomer. VFA ere har mindre end 6 C-atomer. LCFA ere har flere end 6 C-atomer (se figur 9). Under ubalance bliver andelen af VFA ere større med risiko for ophobning, og at processen løber sur, fordi de VFA-nedbrydende bakterier, der har en lav væksthastighed, ikke kan følge med. Kontinuert nedbrydning af volatile fedtsyrer er således kritisk og samtidig ofte en begrænsende faktor for biogasprocessen. Hydrolyse af simple fedtstoffer resulterer i et mol glycerol og tre mol fedtsyrer (LCFA ere). Store mængder fedtstoffer i substratet vil således resultere i store mængder langkædede fedtsyrer, mens store mængder proteiner, som jo indeholder kvælstof i aminogrupper (-NH 2 ), vil resultere i store mængder ammonium/ammoniak (NH 4+ /NH 3 ). I begge tilfælde kan dette føre til hæmning af de efterfølgende nedbrydningstrin, især hvis sammensætningen af biomassetilførslen varierer (se side 12). Metanogenese metandannelse Det sidste trin i metandannelsen foretages af såkaldte metanogene bakterier eller metanogener. Metanogenerne er en speciel og meget gammel gruppe bakterier, der systematisk hører til i et helt specielt rige: Archaebacteria. Et rige er den højeste systematiske enhed, og Archaebacteria er derfor på niveau med de øvrige riger: planteriget, dyreriget, egentlige bakterier (Eubacteria), protozoer og svamperiget. Det menes, at metanbakterier har været blandt de første levende organismer på Jorden. To forskellige grupper bakterier forestår metandannelsen. Den ene nedbryder eddikesyre (CH 3 COOH) til metan (CH 4 ) og den anden danner metan ud fra kuldioxid (CO 2 ) og brint (H 2 ). Under stabile forhold kommer ca. 70 % af metanproduktionen fra eddikesyrenedbrydning, mens de sidste 30 % stammer fra kuldioxid og brint. De to processer er i fin balance, og en hæmning af den ene vil også føre til en hæmning af den anden, og da metanbakterierne har den laveste væksthastighed af de involverede bakterier i hele processen, bliver de også den begrænsende faktor for, hvor hurtigt processen kan forløbe, og hvor meget materiale der kan omsættes. Metanbakteriernes væksthastighed er kun ca. 1/5-del af de syredannende bakteriers. Som nævnt tidligere får metanbakterierne ikke meget energi ud af at nedbryde organisk stof (se figur 10). Men pga. de iltfrie betingelser, er konkurrencen fra andre bakterier ikke stor, og det er grunden til at de alligevel kan klare sig. 10

11 Stof Proces Energiudbytte kj/mol metan Brint 4H 2 + CO 2 CH 4 + 2H 2 O 131 Myresyre 4HCOOH CH 4 + 3CO 2 + 2H 2 O 145 Metanol 4CH 3 OH 3CH 4 + CO 2 + H 2 O 105 Eddikesyre CH 3 COOH CH 4 + CO 2 36 Figur 10. Metanbakteriernes energiudbytte ved nedbrydning af forskellige stoffer. Procesparametre for et biogasanlæg For at biogasprocessen kan forløbe effektivt og med et stort gasudbytte er der en række parametre, der skal være optimerede. Anaerobt miljø Som nævnt tidligere tåler metanbakterierne ikke ilt de er obligat anaerobe. Et biogasanlæg skal derfor være tæt, så ilt ikke kan komme ind i anlægget. Den smule ilt som er opløst i væsken/biomassen, der tilføres anlægget, opbruges hurtigt af andre, som f.eks. aerobe bakterier, der skal have ilt, eller fakultativt anaerobe bakterier, der kan bruge ilt til deres respiration. Temperatur Generelt forløber biokemiske processer hurtigere, jo højere temperaturen er. Som tommelfingerregel fordobles hastigheden for hver 10 graders stigning inden for visse grænser (Q 10 = 2). Sådan er det også med biogasprocessen. I dette tilfælde er der dog tale om flere bakterietyper eller stammer, der er tilpasset forskellige temperaturniveauer: det psykrofile niveau 0 20 C det mesofile niveau C det termofile niveau C Fælles for bakterierne er, at de kun i ringe grad tåler svingende temperaturer. Denne følsomhed stiger med temperaturen. I praksis drives biogasanlæg enten ved ca. 37 C (mesofilt), og her tåles udsving på ± ca. 2 C, eller ved ca. 52 C (termofilt), hvor man skal forsøge at holde sig inden for en variation på ca. ± ½ C. Surhedsgrad (ph) På trods af at metanbakterierne bl.a. lever af organiske syrer, tåler de ikke et surt miljø. Det optimale er ph mellem 6,5 og 8, med optimum ved 7,2. Ved balance i processen vil surhedsgraden i reaktoren ligge her omkring, og da bufferkapaciteten i reaktoren er meget stor, skal der meget til for at rykke på den. Systemet er med andre ord temmelig robust og stabilt. Gyllebaserede anlæg ligger ofte lidt højere (ph 8-8,3) pga. et højt ammoniumindhold. Substrat (udgangsmateriale) Næsten alle organiske stoffer kan nedbrydes anaerobt, men nedbrydeligheden kan øges på forskellig måde. Lignin er dog unedbrydeligt. Findeling Jo finere et materiale er, jo større er den relative overflade, og jo lettere kan bakterierne komme til at angribe materialet. Tørstofindhold Tørstofindholdet må ikke være højere end ca. 50 % for at bakterierne kan arbejde. I forhold til et biogasanlæg skal tørstofindholdet dog ned på 8-10 %, hvis man skal kunne pumpe med materialet. Et lidt højere indhold kan tolereres i specielle reaktortyper, hvor biomassen tilføres direkte. 11

12 Kulstof/kvælstof-forhold (C/N-forhold) Som andre organismer skal metanbakterier bruge en række makro- og mikronæringsstoffer for at vokse (se figur 11). De vigtigste makronæringsstoffer er kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K). Kvælstof anvendes af bakterien til at danne proteiner. Indholdet af kvælstof angives ofte i forhold til kulstof, da dette siger noget om, hvorvidt der er tilstrækkelig kvælstof til stede for bakterien. Normalt skal C/N-forholdet være mindre end 30/1, da kvælstof ellers bliver den begrænsende faktor for bakteriernes vækst. På den anden side må kvælstofindholdet heller ikke blive for højt, da det så kan hæmme processen (se senere). Organisk belastning Tempoet hvormed man tilfører biomasse til reaktoren, skal afpasses efter metanbakteriernes væksthastighed. Organiske syrer skal fjernes i det tempo de bliver dannet. Normalt kan en CSTR-reaktor belastes med 1-6 kg COD pr. m 3 reaktorvolumen pr. dag. Tilføres mere end metanbakterierne kan nå at omdanne, løber processen sur. Desuden skal biomasse tilføres så jævnt som muligt, gerne fuldstændig kontinuert og med samme mængde hele tiden. Endelig er det vigtigt, at biomassesammensætningen er så ensartet som muligt. Skal man skifte substrat, skal dette ske gradvist for at nye bakterier kan nå at tilpasse sig de nye forhold. Essentielle Optimal koncentration mikronæringsstoffer g/m 3 Barium (Ba) 0,05 Jern (Fe) 0,2 Kalcium (Ca) 0,03 Kobolt (Co) 0,005 Magnesium (Mg) 0,02 Molybdæn (Mo) 0,005 Nikkel (Ni) 0,01 Figur 11. Nødvendige mikronæringsstoffer i biogasprocessen og ca. optimal koncentration. Som med vitaminer for mennesker, er både for lidt og for meget, skidt. Omrøring Der findes en række forskellige anlægstyper, men for den almindeligste type CSTR (Continously Stirred Tank Reaktors) skal biomassen omrøres temmelig kraftigt for at undgå dannelse af et uigennemtrængeligt svømmelag. COD = Chemical Oxygen Demand = Kemisk Iltforbrug ved nedbrydning af organisk stof i vand. COD er et udtryk for hvor meget O 2 der skal til for at nedbryde organisk stof til CO 2 og H 2 O. Det bruges oftest til at måle belastningen af vandmiljøer med organisk stof. Måles normalt i mg O 2 pr. liter vand. I biogasanlæg angives COD i kg/m 3 = 1000 mg/l. Hæmning af biogasprocessen Ved hæmning af processen forstås, at et eller andet stof påvirker bakterierne negativt uden direkte at slå dem ihjel. Hæmning kan ske på mange måder, og man opdeler hæmningerne efter endogene og eksogene årsager. Endogen hæmning skyldes forhold eller stoffer der dannes i processen, og som under specielle omstændigheder kan virke hæmmende, og eksogen hæmning skyldes udefrakommende forhold. Kvælstofhæmning Blandt endogene årsager er ammoniak (NH 3 ) en af de vigtigste. Ammoniak dannes under bakteriernes nedbrydning af kvælstofholdige stoffer, som f.eks. proteiner. Kvælstof er nødvendigt for bakteriernes vækst, og ammoniak er en vigtig kvælstofkilde. Men samtidig er ammoniak i høje koncentrationer stærkt giftig for bakterierne. I en vandig opløsning findes ammoniak altid i en ligevægt med ammonium (NH 4+ ), og ligevægten er bestemt af surhedsgraden, ph-værdien, og temperaturen i miljøet, og da ammonium ikke på samme måde er giftigt, er denne ligevægt vigtig: NH 4 + NH 3 + H + 12

13 % fri ammoniak (NH 3 ) C 55 C 50 C 45 C 37 C ,5 7 7,5 8 8,5 ph Figur 12. Effekt af ph og temperatur på balancen mellem ammonium og giftigt ammoniak (NH 4+ /NH 3 ). Ved høj ph forskydes ligevægten mod højre, og miljøet bliver dermed mere giftigt for bakterierne. Også højere temperaturer forskyder ligevægten mod højre. Derfor er en termofil biogasproces alt andet lige mere følsom overfor ammoniakhæmning end en mesofil (se figur 12). Allerede ved forholdsvis lave ammoniakkoncentrationer indtræder der en hæmning på bakterierne. Men bakterierne kan dog ved langsom tilvænning tilpasse sig et langt højere niveau, hvilket er heldigt, fordi de biomasser der typisk anvendes til biogasproduktion, f.eks. gylle, i de fleste tilfælde indeholder langt mere end den lave koncentration. Hvad bakterierne derimod dårligt tåler, er en pludselig stigning i koncentrationen, og det er derfor at ensartet og jævn biomassetilførsel er så vigtig for processen, og vigtigere jo højere temperaturen er. Antibiotika o.l. Blandt eksogene (ydre) årsager siger det sig selv, at f.eks. antibiotika og desinfektionsmidler kan hæmme processen, fordi begge stofgrupper pr. definition er giftige overfor og anvendes til at dræbe mikroorganismer. Begge stofgrupper anvendes i husdyrproduktionen til helbredelse af syge dyr og rengøring af staldanlæg, og kommer derfor også i gyllen; tilsyneladende dog kun i så små mængder, at det ikke påvirker biogasanlæggene negativt. Også over for sådanne stoffer kan der ske en langsom tilvænning, hvis tilførslen er konstant. Andre stoffer som tungmetaller, salte og mikronæringsstoffer kan i høje koncentrationer også virke hæmmende på processen (se figur 13 på næste side). Men som nævnt tidligere er nogle af disse i lave koncentrationer samtidig nødvendige for processen, som vitaminer er det for mennesker (se figur 14 på næste side). Forsuring organiske fedtsyrer En anden vigtig endogen årsag til hæmning af processen er de organiske fedtsyrer, der dannes i processen. Fjernes disse ikke i den takt de dannes, og det kan ske ved overbelastning, kan det føre til forsuring af processen. 13

14 Stof/formel Hæmmende Giftig Ammoniak, fri, NH mg N/l mg N/l Ammoniak, total, NH + 4 +NH mg N/l mg N/l (ph<7,5) Klorid, Cl - < mg/l mg/l Cyanid, CN mg/l 30 mg/l Formaldehyd, H 2 CO mg/l mg/l Fenol, C 5 H 5 OH mg/l Kloroform, CHCl 3 >1 mg/l (enkeltdosis) >50 mg/l (kontinuert tilførsel) Hydrogen, H 2 p(h 2 ) ca atm. Kobber, Cu mg/l Krom, Cr mg/l mg/l Nikkel, Ni mg/l mg/l Natrium, Na mg/l Calcium, Ca mg/l Magnesium, Mg mg/l Zink, Zn mg/l -- Sulfat, SO mg/l Sulfid, (som svovl) 200 mg/l Svovlbrinte, H 2 S mg/l Figur 13. Udvalgte hæmmende stoffer, inhibitorer, med størrelsesorden af koncentration for hæmning og giftvirkning. Stigende Faldende Hæmning/Forgiftning Stimulering Biologisk aktivitet Metandannelseshastighed Forgiftning Hæmning Saltkoncentration Figur 14. Salte kan både stimulere og hæmme biogasprocessen. Det afhænger af saltkoncentrationen, hvornår hæmningen sætter ind. Nogle salte har ved høje koncentrationer en direkte giftvirkning. 14

15 Biogasanlæggets opbygning Der findes en række forskellige typer biogasanlæg, som kan anvendes til behandling af forskellige biomassetyper, og hver har sine fordele og ulemper. Men i praksis anvendes på danske gårdbiogasanlæg og biogasfællesanlæg kun det fuldt omrørte anlæg (CSTR Continuously Stirred Tank Reaktor). CSTR-anlægget har den fordel, at det kan behandle biomasser med et forholdsvist højt tørstofindhold. Biomasse indpumpes kontinuert, eller semikontinuert et antal gange om dagen. For at få plads til den nye biomasse, skal først udpumpes noget materiale, og pga. den kontinuerte omrøring betyder det, at en mindre del af den nyligt indpumpede, friske biomasse bliver pumpet ud igen for hurtigt, og inden det er fuldt udrådnet, hvilket er den største ulempe ved denne anlægstype. I industrien anvendes i få tilfælde såkaldte anaerobe filteranlæg, f.eks. slamtæppeanlæg, UASB-anlæg (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), som er en anlægstype, der kan behandle biomasser med et lavt tørstofindhold. Fordelen ved denne type er, at opholdstiden (den tid en given biomasse er i reaktoren før udpumpning) er meget kort, ofte kun få timer eller et par dage, og at reaktortanken derfor ikke skal være så stor. Desuden kan denne anlægstype belastes forholdsvis hårdt med 5-30 kg COD pr. m 3 pr dag. I det følgende skal kun det fuldt omrørte anlæg behandles nærmere, da denne anlægstype er mest anvendt i Danmark både til udrådning af landbrugsbiomasser og spildevandsslam. I princippet er gårdbiogasanlæg og biogasfællesanlæg opbygget på samme måde. Men de forskellige dele vil naturligvis have forskellig størrelse afhængig af biomassemængden og forholdene. Her beskrives et typisk fællesanlæg (se figur 15). Det kan opdeles i et biomassesystem og et gassystem. Gasrensning Gaslager Biogas til anvendelse Biomasse til gødskning Fortanke Reaktortank Efterlagertank Figur 15. Oversigtstegning af biogasfællesanlæg. Husdyrgødningen modtages i anlæggets fortanke, hvorfra det pumpes videre ind i reaktoren. Her finder udrådningen og biogasproduktionen sted. Fra efterlagertanken opsamles der også biogas. 15

16 Biomassesystem Indpumpnings-pumpe Efter fortanken flytter en pumpe biomassen til reaktortanken. Pumpen kan være neddykket i fortanken, eller sidde i sin egen pumpebrønd. I tilknytning til pumpen findes ofte en såkaldt macerator, der findeler biomassen. Fortank Typisk findes flere fortanke. En til gylle og gødning og en til andre typer biomasse, f.eks. organisk industriaffald. Fortankenes formål er at virke som buffertanke, så der også er biomasse til brug i weekenden og på helligdage. Desuden blandes forskellige biomasser i fortankene, så den biomasse der tilføres reaktortanken bliver så ensartet som muligt. Fortanke til gylle har typisk en størrelse på op til ca. 7 døgns forbrug, og er oftest overdækkede betontanke. Fortanke til industriaffald har ofte en større kapacitet. Tankene er fuldt omrørte, så biomassen hele tiden er homogen, og i visse tilfælde kan industrifortanken være opvarmet, for f.eks. at holde fedt flydende. Specielt i gyllefortanken bundfældes store mængder sand, som fra tid til anden må graves op. Nogle anlæg opererer desuden med en blandetank mellem fortankene og reaktortanken. Fra fortankene udskilles betydelige mængder lugtstoffer, der kan bortventileres og nedbrydes i forskellige lugtrensningsanlæg. Reaktortank Reaktortanken er en helt lukket og isoleret ståltank eller en betontank overdækket med en gastæt plasticmembran. Tanken kan være forsynet med varmespiraler, hvorigennem varme tilføres den udrådnende biomasse, eller varmetilførslen kan ske uden for tanken i en varmeveksler. Tanken er forsynet med omrører, der kan holde hele volumenet fuldt omrørt og således hindre svømmelagsdannelse. Desuden er den forsynet med overløbsrør, temperaturog trykmålere etc. Endelig findes en overtryksventil, der skal sikre, at trykket ikke stiger uacceptabelt højt, hvis gasaftaget svigter. I toppen af tanken tages den producerede biogas ud. Reaktortanken har typisk en størrelse på gange den dagligt tilførte biomassemængde ved den termofile proces, og gange tilførslen ved den mesofile. 16

17 Gassystemet Gaskondensering Fra reaktortanken og evt. efterlagertanken opsamles den producerede biogas. Gassen er varm og indeholder derfor store mængder vanddamp. Ved afkøling kan størsteparten af vandet udkondenseres og pumpes til efterlagertanken. Udpumpnings-pumpe Efter reaktortanken har en pumpe til opgave at flytte udrådnet biomasse til en lagertank. I simple anlæg kan ind- og udpumpningspumpen, med det rette arrangement af rør og ventiler, være den samme. Gasrensning Gassen indeholder ud over metan og kuldioxid også en mindre mængde svovlbrinte (H 2 S). Mængden er proportional med biomassens indhold af protein. Jo mere protein, jo mere svovlbrinte. Skal biogassen anvendes til motordrift, skal svovlbrinten renses ud af gassen. Det kan ske i en biologisk proces, hvor man udnytter, at svovlbakterier kan nedbryde svovlbrinte til rent svovl eller svovlsyre. Dette svovl, i vandig opløsning, pumpes også ofte til efterlagertanken, og tilbageføres derfor til marken og planterne. Efterlagertank Efterlagertanken har til formål at fungere som buffer inden den udrådnede biomasse kan køres væk og endeligt lagres i landmandens egen lagertank eller anvendes som gødning direkte på landbrugsjord. Oftest er lagertanken overdækket, dels for at hindre regnvandstilførsel og dels for at hindre ammoniakfordampning. Er opholdstiden lang vil der desuden ske en vis gasproduktion i lagertanken, da biomassen i en fuldt omrørt reaktor aldrig vil være fuldt udrådnet. Også denne gasmængde kan opsamles og anvendes. Gaslager For at udjævne gasproduktionen har de fleste anlæg desuden et gaslager, der kan have en størrelse på fra få timers produktion til op mod et døgn. Biogas fylder meget, og det kan derfor sjældent betale sig at lave et alt for stort lager. Gastransmission På flere anlæg pumpes den rensede biogas herefter 5-10 km i en transmissionsledning til et kraftvarmeværk i nærheden, hvor biogassen evt. kan erstatte naturgas. 17

18 Gasanvendelse Gårdanlæg på Orø producerer el og varme til både ejendom og nærliggende institution. Den blanke cylinder i forgrunden er en lyddæmper. Biogas er som nævnt brændbar og kan derfor anvendes til energiproduktion eller transport. Afgiftsmæssige forhold for det brændsel der fortrænges, er afgørende for hvilken slutanvendelse der er mest hensigtsmæssig. Simplest sker anvendelsen i en gaskedel, hvor den producerede energi er varme, der kan anvendes til opvarmningsformål. Effektiviteten (årsvirkningsgraden) er ca. 85 %. Ved denne type anvendelse er det typisk fyringsolie, der fortrænges. Metoden anvendes i dag kun på mindre anlæg. Bedre økonomi er der under danske forhold ved at anvende gassen til motorgeneratordrift. Motoren kan være en almindelig forbrændingsmotor. Motoren driver en generator, der producerer strøm. Kølevarme fra motoren og røggassystemet kan opsamles og anvendes til opvarmningsformål. Typisk fås % af biogassens energiindhold ud som elektricitet, der kan sælges til elnettet, og % som varme (minus procesvarmeforbruget), som kan sælges til en varmeforbruger, almindeligvis et mindre fjernvarmeværk. Forholdet mellem el og varmeproduktion er afhængig af motorstørrelsen. Den samlede effektivitet er typisk omkring 85 %. Ved denne anvendelse fortrænges dels kul fra kraftværkerne og det brændsel, som varmeværket anvender (olie, naturgas eller biomasse). Endelig kan biogassen anvendes til transportformål, og i den sammenhæng renser man ofte gassen for kuldioxid, så den ikke fylder så meget. Denne anvendelse benyttes ikke i Danmark, men er vidt udbredt i Sverige, hvor afgiftsforholdene er nogle andre. Med denne anvendelse fortrænges flydende brændstoffer som benzin eller diesel. 18

19 Gasudbyttet af forskellige slags biomasse Som tidligere nævnt kan alle organiske stoffer, på nær lignin, nedbrydes anaerobt til biogas. Derimod er der stor forskel på hvor lang tid det tager. Det hænger sammen med hvad biomassen består af: jo mere komplicerede molekyler, jo længere tid er mikroorganismerne om at nedbryde dem. Sædvanligvis er en biomasse desuden sammensat af en række forskellige stoffer, hvilket naturligvis også er væsentligt for gasudbyttet. Figur 16 viser biogas- og metanudbyttet ved fuldstændig nedbrydning af kulhydrat (cellulose), protein og fedt. Det ses at gasudbyttet er mere end dobbelt så højt fra fedt som fra protein og kulhydrat. Af tabellen fremgår desuden, at sammensætningen af en biomasse forholdet mellem kulhydrat, protein og fedt er af betydning for hvor meget metan der er i biogassen, og dermed for dens brændværdi. Typisk ligger metanindholdet fra biogasanlæg baseret hovedsageligt på husdyrgødning på ca. 65 %, hvilket skyldes, at en del CO 2 er opløst i den basiske væske. Indholdet i lossepladsgas kan være helt nede på 50 %. Faktisk er biogasudbyttet af en biomasse temmelig præcist defineret: 1 kg COD (altså den mængde organisk stof der forbruger 1 kg O 2 ved total nedbrydning) omsat giver nemlig præcist 0,35 m 3 metan ved normalt tryk og temperatur. Men desværre nedbrydes en biomasse sjældent fuldstændigt, eller i hvert fald tager det meget lang tid og er altså ikke noget man kan regne med i praktisk brug, hvor man jo er begrænset af reaktorens størrelse og dermed af den gennemsnitlige opholdstid (HRT Hydraulic Retention Time). I figur 17 er som eksempel angivet nedbrydningsgraden af forskellige stoffer i svinegylle under normale procesforhold. En forlængelse af opholdstiden vil naturligvis øge nedbrydningsgraden, mens en forkortelse vil mindske den. De tre nederste stoffer i figuren polysakkariderne spiller ofte den største rolle for gasproduktionen, fordi de fleste biomasser i hovedsagen er sammensat af disse tre stofgrupper. Organisk Gasudbytte, STP 1) CH 4 stof Proces ml biogas/g ml CH 4 /g % Cellulose (C 6 H 10 O 5 )n + nh 2 O 3nCH 4 + 3nCO ,0 Protein 2C 5 H 7 NO 2 + 8H 2 O 5CH 4 + 3CO 2 + 2(NH 4 )(HCO 3 ) ,6 Fedt 2) C 57 H 104 O H 2 O 40CH CO ,2 Figur 16. Biogas- og metanudbyttet ved fuldstændig nedbrydning af kulhydrat (cellulose), protein og fedt. 1) STP = Standard Temperature and Pressure (0 o C og 1 atm.). 2) Trioleinsyreglycerol. Figur 17. Nedbrydningsgraden af forskellige stoffer i svinegylle. Organisk stof angives som askefrit tørstof, VS (Volatile Solids, den organiske, nedbrydelige del af tørstoffet). 19

20 Måling af gasudbytte Gasudbyttet af en biomasse bestemmes ofte i laboratoriet ved udrådning i en batchreaktor, et portionsanlæg. En afmålt prøve hældes i en kolbe, podes med en kultur af anaerobe bakterier og stilles i vandbad med konstant temperatur og omrøring. En kontrolkolbe, som kun indeholder podemateriale stilles op ved siden af og gasproduktionen fra begge måles dagligt over længere tid. Ved at trække produktionen i kontrolkolben fra produktionen i kolben med prøven fås produktionen fra den biomasse der ønskes analyseret. I figur 18 ses en laboratorieopstilling til biogasforsøg. Herved får man oplysninger om den akkumulerede gasproduktion daglige målinger summeres og hvis prøven udrådnes længe nok, får man til sidst tilnærmelsesvist et mål for biomassens totale biogaspotentiale. Måler man samtidig metanindholdet i biogassen, fås også det akkumulerede energipotentiale. Tegner man herefter en kurve over den akkumulerede gasproduktion, får man et billede af hvor hurtigt biomassen udrådnes. I praksis har det betydning for, hvor stor man skal lave sin reaktor, og da reaktorvolumen er dyr at etablere, og derfor ikke kan gøres så stor at man kan få biomassen afgasset fuldstændig, må man nøjes med mindre. Hvor lang opholdstid man skal kalkulere med, afgøres af økonomiske forhold, dvs. værdien af den ekstra gasproduktion afvejes i forhold til den ekstra omkostning ved at lave en større reaktor. I figur 19 er vist den akkumulerede biogasproduktion af forskellige typiske biomasser ved 30 C. Det ses af figuren for det første, at der er stor forskel på biogaspotentialet af de forskellige biomasser, og at det for nogle kræver meget lang udrådningstid at komme op i nærheden af 100 % af potentialet. For det andet ses det, at nogle biomasser udrådnes betydeligt hurtigere end andre. Det gælder f.eks. græs. Endelig fremgår det, at der går et par dage inden processen rigtigt kommer i gang. Der er med andre ord en kortere eller længere tilvænningsperiode for bakterierne. Ved højere temperaturer vil kurverne typisk være stejlere end på ovenstående figur, og man når derfor hurtigere op i nærheden af det totale potentiale. Udrådning i praksis I praksis foregår udrådningen som tidligere nævnt i en kontinuert proces. Det betyder på den ene side at der ikke vil være nogen tilvænningsperiode for bakterierne, hvis biomassesammensætningen er konstant. På den anden side betyder daglige ind- og udpumpninger også, at man i en fuldt omrørt reaktor med udpumpningerne udtager lidt biomasse, der kun har været i reaktoren i kort tid. Figur 18. Laboratorieopstilling til biogasforsøg. 20

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det

Læs mere

Biogas. Vidundermiddel eller mere svineri? NOAHs Forlag

Biogas. Vidundermiddel eller mere svineri? NOAHs Forlag Biogas Vidundermiddel eller mere svineri? Vi producerer mange svin i Danmark. Cirka 25 millioner årligt. De afleverer hvert år millioner af ton gylle, som bliver spredt ud over marker i hele Danmark. Men

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

Bioenergi Konference. 27. april 2010

Bioenergi Konference. 27. april 2010 Indlæg på: Bioenergi Konference 27. april 2010 Præsenteret af: Henrik V. Laursen 1 Indlæg på Bioenergi konference Kort præsentation af Xergi Hvorfor biogas? Opbygning af et biogasanlæg Organisering af

Læs mere

Biogasdating for fjerkræproducenter. - en del af projektet Landmanden som energileverandør Finansieret af Fjerkræafgiftsfonden

Biogasdating for fjerkræproducenter. - en del af projektet Landmanden som energileverandør Finansieret af Fjerkræafgiftsfonden Biogasdating for fjerkræproducenter - en del af projektet Landmanden som energileverandør Finansieret af Fjerkræafgiftsfonden Forfattere: studentermedhjælper Tina Clausen og konsulent Simon Bahrndorff

Læs mere

SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE

SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE Efterår 2014 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1 NGF NATURE ENERGY / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015 24-04-2015 1 BAGGRUND OG EJERSTRUKTUR Tidligere Naturgas Fyn, aktiv i hele landet

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Modelstudier vedrørende biogasoptimering

Modelstudier vedrørende biogasoptimering Modelstudier vedrørende biogasoptimering 1. Indledning Med forbedret elafregning for elproduktion på basis af biogas, fornyede biogas ambitioner og forventede tiltag ifm. regeringens Grøn Vækst Vision,

Læs mere

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Skrevet af Karen Jørgensen og Erik Fog Videncentret for Landbrug,

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus?

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Dr. Kurt Möller Institute of Crop Science Plant Nutrition Universität Hohenheim (Oversat til dansk

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Du skal vælge nogle få forsøg ud, der så vidt muligt, dækker alle de praktiske mål

Du skal vælge nogle få forsøg ud, der så vidt muligt, dækker alle de praktiske mål TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til kulstoffets kredsløb, herunder fotosyntesen Kendskab til nitrogens kredsløb Kunne redegøre for, hvad drivhuseffekt er, herunder problematikken om global opvarmning

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Er der økonomi i Biogas?

Er der økonomi i Biogas? Er der økonomi i Biogas? Kurt Hjort-Gregersen cand. agro, (Jordbrugsøkonomi) Fødevareøkonomisk Institut- (KVL) Københavns Universitet Biogas er en knaldgod ide som redskab i klimapolitikken Fortrængningsomkostninger,

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

Fremtidens alternative brændstoffer

Fremtidens alternative brændstoffer Fremtidens alternative brændstoffer Troels Dyhr Pedersen Konsulent ved Teknologisk Institut Center for Transport og Elektriske Systemer Kontakt: tdp@teknologisk.dk Introduktion til fremtidens brændstoffer

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Energistofskifte De fleste af de processer, der sker i kroppen, skal bruge energi for at fungere. Kroppen skal således bruge en vis mængde energi for at holde sig

Læs mere

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Tilstandsformer Tilstandsformer Opgave 1.1 Alle stoffer har 3 tilstandsformer.

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

Af Henrik Bangsø Nielsen, Kanokwan Boe og Rena Angelidaki

Af Henrik Bangsø Nielsen, Kanokwan Boe og Rena Angelidaki 3. årgang Nummer 13 April 2006 Forskning i Bioenergi Optimering af biogasprocessen 1 Ustabil proces kostede en million kroner 3 Fra gas til flydende brændsler 4 Sådan fordobles gasproduktionen ved tilførsel

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering...

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering... Alkohol Indhold Hvad bruger man alkohol til?... 2 Hvad er alkohol... 2 Destilation... 5 Hvordan fremstilles ethanol... 6 Denaturering... 7 Forbrænding af ethanol... 7 Nedbrydning af ethanol og tømmermænd...

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg. Klimaeffekt af metanlækager på biogasanlæg RAPPORT

Metanemission fra danske biogasanlæg. Klimaeffekt af metanlækager på biogasanlæg RAPPORT Metanemission fra danske biogasanlæg Klimaeffekt af metanlækager på biogasanlæg RAPPORT AF Martin Nørregaard Hansen, Kasper Stefanek og Søren Rasmussen, AGROTECH Maj 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Klimahandlingsplan 2012

Klimahandlingsplan 2012 Klimahandlingsplan 2012 KROGHSMINDE Lisbeth Arnbjerg & Jens Krogh Tarpvej 15 Strellev Denne klimahandlingsplan Denne klimahandlingsplan er en aftalt plan mellem konsulent og landmand om, hvad landmanden

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Juli 2012 FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg PROJEKT Faktaark Biogas - notat Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Projekt nr. 14.768.01 Dokument nr. 123164355 Version 3

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

ComBigaS. Complete biogas solutions

ComBigaS. Complete biogas solutions Complete biogas solutions ComBiaS Innovations: The Ringkoebing-Skjern Biogas Model Farm structure Biogas Grid ComBiaS Creates a new biogas infrastructure Natural gas grid Storage Upgrading Plant Biogas

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

-CHOPPER. Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013

-CHOPPER. Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013 -CHOPPER Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013 Udviklingsingeniør Henrik Kjeldgaard Hansen Xergi A/S HKHa@Xergi.Com Tlf. 30 94 86 04 Salgschef

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage Oversættelse til dansk af Executive Summary fra Life Cycle Assessment of Biogas from Maize silage and from Manure Dato: 10. august 2007 Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark Workshop 25-3- 2014 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

RKSK-Modellen for biogas

RKSK-Modellen for biogas RKSK-Modellen for biogas Energinet.dk 18.8 2009 Lars Byberg, Bioenergikoordinator Ringkøbing-Skjern Kommune Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020 Bioenergi Vind Bioenergi Transport 100 % VE Byggeri

Læs mere

Biomasse. fra marginale jorder til. S l 1

Biomasse. fra marginale jorder til. S l 1 Biomasse fra marginale jorder til BIOGAS S l 1 Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af BioMprojektets evalueringsrapporter, der er redigeret af: Jan Lundegrén, Agroväst Tormod Briseid, Bioforsk Projektledelse:

Læs mere

Varmepumper i Lejre Kommune

Varmepumper i Lejre Kommune Varmepumper i Lejre Kommune version 0.2 Flemming Bjerke i samarbejde med Niels Hansen, NH-Soft Dette notat behandler brugen af varmepumper i Lejre Kommune som supplement til Klimaplanen 2011-2020 for Lejre

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

SOLEN HAR MEGET AT GI

SOLEN HAR MEGET AT GI SOLEN HAR MEGET AT GI MARSTAL FJERNVARME A.M.B.A. HISTORIEN OM ET FORSØG, DER BLEV EN FAST FORSYNINGSKILDE PÅ UDKIG EFTER MILJØVENLIG VARME Det var et sammenfald af flere omstændigheder, som tændte idéen

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser.

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

BIO t e c h n o l o g y a / s

BIO t e c h n o l o g y a / s BIO t e c h n o l o g y a / s Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle BioFuel Technology A/S tilbyder optimering af biogasproduktionen og

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve August 2007 1/23 B5 Indledning Den danske skov Ca. 12 % af Danmarks areal er dækket af skov. Det mest almindelige skovtræ er rødgran. Det skyldes, at de danske skove er produktionsskove,

Læs mere

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Forprojekt for Øko biogasanlæg 2.0 i BioM projektet Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere