Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister"

Transkript

1 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 18. maj 2015

2 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj 4 1 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister (Ejerregistret) Overgangsordning fra 15. december 2014 til 15. juni Baggrund for Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj 4 3 Baggrund for Ihændehaverregistret (registrering af mindre besiddelser af ihændehaveraktier) 6 4 Det Offentlige Ejerregister (Ejerregistret) Hvilke selskabstyper er omfattet af registrering i Ejerregistret? Hvem har ansvaret for registrering i Ejerregistret? Hvornår skal der registreres? Midlertidig godkendelse af anmeldere Hvad skal registreres? Registrering af udenlandske personer og juridiske personer Registrering af danske virksomheder uden CVR-nr Registrering af kapitalandele og stemmeandele Ejerbegrebet Registrering af panthavere Registrering af indflydelse, som ikke er knyttet til ejerskab eller pant Registrering af selskabets egne kapitalandele Registrering af indirekte ejerskab Offentliggørelse af oplysningerne i Det Offentlige Ejerregister? Ihændehaverregistret Hvilke selskabstyper er omfattet af reglerne om registrering af ihændehaveraktier Hvem har ansvaret for registrering i Ihændehaverregistret Hvad og hvornår skal der registreres Ingen offentlig adgang til oplysninger i Ihændehaverregistret Ejerbogen Hvem har ansvaret for oplysningerne i ejerbogen? Hvad skal fremgå af en ejerbog med navnekapitalandele? Hvilke særlige regler gælder for ihændehaveraktier? 16 2

3 3 6.4 Hvornår skal der oprettes en ejerbog og redigeres heri? Hvem har adgang til ejerbogen? 17

4 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj 1 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister (Ejerregistret) Fra december 2014 skal danske aktie-, partner- og anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber, samt SE-selskaber registrere oplysninger om ejere, som ejer 5 % eller mere af selskabets samlede kapital eller stemmerettigheder i Det Offentlige Ejerregister (Ejerregistret). Indførelsen af Ejerregistret er en del af den selskabslov, der blev vedtaget i maj Formålet er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber. Med indførelsen af Ejerregistret vil Danmark i højere grad leve op til EU-reguleringen og anbefalingerne fra FN-organet FAFT, som skal modvirke hvidvaskning. Registret bidrager dermed til at skabe større tillid til de danske selskaber. Samtidig forbedres de offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder i forbindelse med økonomisk kriminalitet. 1.1 Overgangsordning fra 15. december 2014 til 15. juni 2015 For at sikre den bedst mulige opstart på Ejerregistret indføres en overgangsordning for selskaber, der eksisterer på tidspunktet for registrets åbning den 15. december Selskaber, der er stiftet den 14. december 2014 eller tidligere har til og med den 15. juni 2015 til at foretage registreringen af deres ejerforhold sådan som de ser ud pr. 14. december Ændringer i ejerforhold i disse selskaber, der sker den 15. december 2014 eller senere, skal registreres hurtigst muligt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selskaber, der ikke har ejere, der ejer 5 % eller mere af stemmerettigheder eller kapital, ligeledes har pligt til at registrere dette forhold i Ejerregistret. Selskaber, der først er stiftet den 15. december 2014 eller senere, skal hurtigst muligt registrere de ejere, som selskabet har fået meddelelse om ejer 5 % eller mere. 2 Baggrund for Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj Gennem næsten 100 år har det været en pligt at have en fortegnelse over et selskabs ejere. I dag kaldes denne ejerfortegnelse for en ejerbog. Undersøgelser viser imidlertid, at op mod halvdelen af alle selskaber ikke ved, at de har pligt til at føre en fortegnelse over deres ejere. 4

5 I forbindelse med indførelsen af Ejerregistret er det derfor vigtigt at skærpe opmærksomheden på den fortsatte pligt til at føre ejerbog. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med lovgivningen om Ejerregistret fået til opgave at sikre, at der stilles et it-værktøj til rådighed, som kan hjælpe selskaberne med at føre deres lovpligtige ejerbog. Værktøjet skal samtidig lette indberetningen til Ejerregistret. Dette sikres ved, at ejerbogen automatisk kan overføre de opdaterede, lovpligtige oplysninger til Ejerregistret. Det er selskabets eget valg, om det vil anvende Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj, en tilsvarende løsning fra en professionel udbyder eller føre ejerbogen i et Word-dokument eller et regneark. Fra 15. december 2014 skal selskaber både registrere i Det Offentlige Ejerregister og deres egen ejerbog Det er vigtigt at understrege, at ejerbogen og Det Offentlige Ejerregister er to forskellige systemer, og at de skal føres hver for sig. Ejerbogen er hovedsagelig til for selskabets og ejernes skyld og giver en sikkerhed for, at der kan ske kommunikation mellem ejerne og selskabet. Det Offentlige Ejerregister skal skabe gennemsigtighed i de danske virksomheders ejerforhold. Det henvender sig derfor primært til offentlige myndigheder, investorer og den almindelige offentlighed, som igennem Ejerregistret sikres information om virksomhedens ejerkreds. 5

6 3 Baggrund for Ihændehaverregistret (registrering af mindre besiddelser af ihændehaveraktier) I et aktieselskab kan et selskabets vedtægter bestemme, at dets aktier kan udstedes til en ikke specificeret ejer, kaldet en ihændehaver. Selskabet skal således ikke orienteres når en ihændehaveraktie overdrages til en ny ejer. Det gør at selskabet ikke er vidende om hvem der reelt har ejerskab i selskabet. Danmark er flere gange blevet internationalt kritiseret for at der i dansk ret er mulighed for at udstede ihændehaveraktier, da den anonymitet, som ihændehaveraktier giver mulighed for, blandt andet kan benyttes som instrumenter i forbindelse med hvidvask af penge og skatteunddragelse, blandt andet fordi offentlige myndigheder ikke har mulighed for at få fuld indsigt i selskabet ejerforhold. Derfor blev der i 2012 vedtaget nye regler som forpligter ejere i aktieselskaber, som samlet set ejer mindre end 5 % af selskabet stemmer eller kapital, til at lade sine ihændehaveraktier registrere i Erhvervsstyrelsens it-system, således at offentlige myndigheder har adgang til oplysninger om ejere af ihændehaveraktier. 4 Det Offentlige Ejerregister (Ejerregistret) Det offentlige Ejerregister (Ejerregistret) skal bidrage til at skabe større gennemsigtighed om ejerforholdene i danske selskaber. Registrering i registret sker på VIRK.dk. Gå ind på > skriv Ejerregister i søgefeltet midt på siden > Vælg Det Offentlige Ejerregister i søgeresultatet. Derefter tryk Start og log ind med digital signatur. 4.1 Hvilke selskabstyper er omfattet af registrering i Ejerregistret? Reglerne om Ejerregistret gælder for aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), herunder Iværksætterselskaber (IVS), partnerselskaber (P/S), samt Det europæiske aktieselskab (SE). Disse selskabstyper skal registrere deres ejere i registret. 4.2 Hvem har ansvaret for registrering i Ejerregistret? Det er selskabet, herunder selskabets ledelse, der har ansvaret for at registrere oplysningerne i Ejerregistret. Selskabet behøver dog ikke selv forestå selve den praktiske del af registreringen, denne kan således uddelegeres til andre, eksempelvis en professionel rådgiver. 6

7 4.3 Hvornår skal der registreres? Selskaber skal registrere nye ejere og ændringer i ejerforhold hurtigst muligt efter, der er modtaget besked fra ejeren, om at grænserne i brydes. Hurtigst muligt skal i relation til Ejerregistret forstås som uden ugrundet ophold. Bemærk dog, at der er en overgangsordning fra åbningen af registreringer i Ejerregistret d. 15. december 2014 til den fulde ikrafttrædelse af Ejerregistret d. 15. juni For denne overgangsperiode gælder, at: Nystiftede selskaber skal registrere deres ejere hurtigst muligt efter de har modtaget besked fra deres ejere om at vedkommende råder over 5 % eller mere af et selskabets kapital eller stemmeret Selskaber etableret før d. 15. december 2014 skal registrere deres ejere med 5 % eller mere af selskabets kapital eller stemmeret senest 14. juni Selskaber etableret før d. 15. december 2014 skal, hvis der sker ændringer i selskabets ejerforhold før udløbet af overgangsfristen, registrere både det nye ejerforhold, samt det ejerforhold, som bestod d. 15. december Det er naturligvis kun ændringer, der gør, at grænserne i brydes, der medfører krav om registrering af ændringer Midlertidig godkendelse af anmeldere Det skal i forbindelse med overgangsordningen nævnes, at den første anmelder af ejere i Ejerregistret bliver tilknyttet selskabet som godkendt anmelder i registret, ligesom vedkommende samtidig skal tilføje mindst én godkendt anmeldere mere. Der kan ved denne første registrering tilføjes et ubegrænset yderligere antal anmeldere. Disse personer er herefter de eneste der i overgangsperioden kan foretage registreringer i registret for selskabet. At registret anvender godkendte anmeldere er en midlertidig løsning, der skal ses i sammenhæng med at oplysningerne i registret først offentliggøres den 15. juni 2015, og uden denne løsning ville enhver kunne logge sig ind på et givent selskab og undersøge om der var foretaget registreringer og på den måde af omveje få oplysninger om ejere før oplysningerne lovmæssigt offentliggøres. 7

8 Løsningen med godkendte anmeldere fjernes 15. juni 2015, hvorefter de almindelige regler om anmeldelse under ansvar træder i kraft. 8

9 4.4 Hvad skal registreres? Registreringen i Ejerregistret skal indeholde følgende minimumsoplysninger: 1) Ejerens samlede besiddelser i selskabet (kapitalandele + stemmer - angivet i nærmere definerede intervaller) 2) Dato for erhvervelse eller afhændelse af kapitalandelene, samt hvis selskabet har klasseopdelt kapital, oplysninger om de kapitalklasser, der ejes andele i. 3) Identifikation af ejeren: navn, bopæl og CPR-nr. for danske ejere navn, CVR-nummer og hjemsted for danske virksomheder entydigt identifikationsnummer svarende til CPR- eller CVR-nr. for udenlandske personer eller juridiske personer En ejer skal være en selvstændig juridisk enhed - det vil sige fysiske personer eller virksomheder. Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV er) samt filialer kan dermed ikke figurere som ejere i Ejerregistret. En fysisk person under 18 år, skal registreres i ejerregistret. Der er intet krav om at en person skal være myndig af alder for at være ejer af kapitalandele i et selskab, hvorfor en person under 18 år skal registreres i registret. En person under værgemål skal ligeledes registreres i ejerregistret. Der henvises dog til afsnit om Registrering af indflydelse, som ikke er knyttet til ejerskab eller pant. Et dødsbo efter en ejers dødsfald skal ligeledes registreres i Ejerregistret. I tilfælde hvor boet ikke bliver tildelt et CVR-nr., skal boet registreres som en virksomhed uden CVR-nr. jf. afsnit Registrering af udenlandske personer og juridiske personer Udenlandske ejere skal registreres i Ejeregistret. Da en udenlandsk ejer ikke har et CPR-nummer eller et CVR-nummer, skal der på anden vis sikres entydig identifikation af denne. En entydig identifikation af en udenlandsk fysisk person vil som udgangspunkt være et pasnummer eller tilsvarende unikt nummer på et andet nationalt identifikationskort i hjemlandet. For udenlandske juridiske personer vil det som udgangspunkt være den juridiske persons registreringsnummer i hjemlandet. 9

10 Alternativt kan ejeren eventuelt identificere sig ved brug af det såkaldte»tin-nummer«, som er et skatteidentifikationsnummer i hjemlandet. Selskabets skal ligge inde med dokumentation for det angivende identifikationsnummer. Den juridiske persons registreringsbevis må højst være 3 måneder gammelt på tidspunktet for registreringen i Ejerregistret Registrering af danske virksomheder uden CVR-nr. Danske selvstændige juridiske enheder, som ikke er CVR-registreret, skal ligeledes registreres i Ejerregistret, hvis de er ejer i et af de i punkt 4.1 nævnte selskabsformer. For eksempel: Foreninger, fonde og virksomheder uden erhvervsdrift og uden skattemæssige registreringer Dødsboer, som ikke er skattemæssigt registreret Personlige konkursboer Ejeren skal sammen med registreringen vedlægge dokumentation for at den juridiske enhed er lovligt bestående, følgende dokumentation og oplysninger skal vedlægges registreringen: Enhedstype Navn indtastes Dokumentation vedlægges I feltet Idnummer skrives Dato for erhvervslsen Forening, Fond eller Det vedtægtsmæssige Kopi af vedtægt VEDTÆGT Dato for erhvervelse Virksomhed navn Dødsbo Boet efter Kopi af DØDSBO Dato for dødsfald Konkursbo [afdødes navn] Konkursboet efter [fallentens navn] skifteretsattest Kopi af skifteretsattest KONKURSBO Dato for konkursdekretets afsigelse Selskabet skal registrere de registreringspligtige oplysninger, samt en vedlægge en kopi af virksomhedens seneste vedtægter eller attest fra Skifteretten som entydig identifikation af ejeren Registrering af kapitalandele og stemmeandele I registret skal selskabet kun registrere ejere, når vedkommende har en ejerandel på 5 % eller mere, samt hvis den samlede stemmeret i selskabet udgør 5 % eller mere. Oplysningerne om ejerandel og/eller stemmeret angives i intervaller og skal derfor opdateres hver gang, en ejer krydser en grænse mellem disse intervaller: 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90, 100 %, samt 1/3 og 2/3 af selskabets samlede kapital eller stemmeret. 10

11 Det er selskabet, der skal foretage registreringen i Ejerregistret, men registreringen sker på baggrund af ejerens meddelelse til selskabet om, at vedkommende har krydset en af de før nævnte grænser. Ved opgørelse af hvor stor en andel, ejeren har af selskabets kapital, skal både navnekapitalandele og ihændehaveraktier tælles med. 4.5 Ejerbegrebet Begrebet ejer skal i Ejerregistrets forstand fortolkes bredt, og det er således enhver, der råder over kapitalandele eller stemmeandele, der skal registreres i Ejerregistret. I det følgende vil forskellige eksempler på ejertyper blive gennemgået. Den formelle ejer af selskabets kapital vil som udgangspunkt være vedkommende, der er registreret i ejerbogen, dog ikke i tilfælde af, at der ejes kapitalandele gennem en nominee. I dette tilfælde skal det ikke være nominee en, der skal registreres, men den bagved liggende ejer Registrering af panthavere En panthaver skal registreres i Ejerregistret, når denne råder over stemmeretten til den kapitalandel, vedkommende har pant i, hvis vedkommende har til hensigt at udnytte den. Det er således en forudsætning, at panthaver faktisk råder over stemmeretten før vedkommende skal registreres i registret. Panthaver skal imidlertid kun registreres med stemmeretten og ikke med den kapital, som der er taget pant i. Kapitalen skal fortsat registreres under kapitalejeren selv, hvorimod stemmerne skal afregistreres. Det bør i denne sammenhæng nævnes, at der i en standard pantsætningsaftale med et pengeinstitut ofte vil være indsat en passus svarende til Banken forbeholder sig ret til at overtage selskabets stemmerettigheder. Dette forbehold gør som udgangspunkt ikke, at banken skal registreres i Ejerregistret, det vil først være relevant, når banken faktisk udøver stemmerettighederne Registrering af indflydelse, som ikke er knyttet til ejerskab eller pant Personer, der ikke ejer kapital i form af formelt ejerskab eller som pant, men på anden vis har direkte indflydelse i selskabet, skal også registreres i Ejerregistret. Det gælder fx personer, som gennem aftale med en formel ejer har overtaget dennes stemmerettigheder, men ikke samtidig har overtaget kapitalandelen. Vedkommende vil i dette tilfælde skulle registreres med stemmerettigheder uden at skulle registreres med anparten/aktiens kapital, som fortsat skal være registreret ved kapitalejeren. Den formelle ejer skal således have afregistreret de stemmerettigheder, som er videregivet ved aftale. Princippet vil eksempelvis være gældende i forbindelse med en overdragelsesaftale, hvor kapital og stemmerettigheder overgår på forskellige tidspunkter. Erhverver og overdrager skal i denne 11

12 situation registreres, når rettighederne faktisk overgår fra/til vedkommende. Det vil sige én overdragelsesaftale, men to registreringer i Ejerregistret. En værge for en person der er under 18 år, eller der er under værgemål, skal registreres med de stemmerettigheder, som vedkommende faktisk råder over, dvs. hvis værge selvstændigt disponere over stemmerne uden indflydelse fra den pågældende umyndige person, skal værgen registreres i ejerregistreret med stemmerettighederne. Den umyndige person skal fortsat være registreret med kapitalen Registrering af selskabets egne kapitalandele Selskabet skal registreres i Ejerregistret, hvis det har købt egne aktier/anparter og den samlede ejerandel udgør 5 % eller mere jf Selskabet skal således registreres med både kapitalen og stemmerne. Stemmerettighederne skal registreres i Ejerregistret selvom selskabet ikke kan udnytte stemmerettighederne i på en generalforsamling. Registreringen af selskabets egne kapitalandele medfører ligeledes, at selskabets øvrige ejere ikke skal tage højde den relative forskydning selskabets egne andele medfører på generalforsamlingen i forbindelse med udregningen af deres stemmerettigheder Registrering af indirekte ejerskab Hvis en ejer gennem en dattervirksomhed, hvori vedkommende har bestemmende indflydelse, råder over stemmer eller kapital i selskabet, skal ejeren ligeledes medregne dattervirksomhedens andele ved udregning af ejerens samlede ejerandele. Det afgørende for om ejeren skal medregne den indirekte besiddelse er, at ejeren samtidig har en direkte råderet over selskabets stemmer eller kapital, for at der skal registreres et indirekte ejerskab. 12

13 Ovenstående kan illustreres med nedstående eksempler: 4.6 Offentliggørelse af oplysningerne i Det Offentlige Ejerregister? Ejerregistret åbner for registreringer den 15. december 2015, og indholdet bliver offentligt tilgængeligt fra den 15. juni CPR-nr. offentliggøres ikke. Offentliggørelsen vil ske på CVR på Virk. 13

14 5.0 Ihændehaverregistret Ihændehaverregistret skal sikre offentlige myndigheder gennemsigtighed i ejerforholdene i danske selskaber, som har udstedt ihændehaveraktier. Registrering i Ihændehaverregistret sker på VIRK.dk. 5.1 Hvilke selskabstyper er omfattet af reglerne om registrering af ihændehaveraktier Reglerne om registrering af ihændehaveraktier gælder for selskaber, hvori aktier kan udstedes til en ihændehaver, disse selskabstyper aktieselskaber (A/S) og partnerselskaber (P/S), samt SE-selskaber. Det er kun aktieselskaber, partnerselskaber og SE-selskaber, der kan udstede ihændehaveraktier. Ihændehaveraktier er kendetegnes ved, at de i modsætning til navnekapitalandele ikke bærer ejerens navn, og aktionærens identitet kan derfor være ukendt for selskabet. 5.2 Hvem har ansvaret for registrering i Ihændehaverregistret I aktieselskaber og partnerselskaber, samt SE-selskaber skal ejere af ihændehaveraktier, som samlet set ejer mindre end 5 % af selskabets kapital eller stemmer, selv registrere antallet af Ihændehaveraktier på virk.dk. Hvis selskabet er børsnoteret, er ejeren ikke omfattet af reglerne om ihændehaverregistrering. Ejeren skal dermed ikke registreres, hvis aktierne er aktier i et børsnoteret selskab. For ihændehaveraktier er registreringsfristen 2 uger efter overdragelsen, og pligten omfatter både køber og sælger. 5.3 Hvad og hvornår skal der registreres I Ihændehaverregistret er det kun antallet af ihændehaveraktier ejeren skal registrere, og der skal kun registreres, hvis ejeren samlet set ejer under 5 % af selskabet stemmer eller kapital. Ved udregningen skal både navneaktier og ihændehaveraktier medregnes. Hvis ejeren samlet set ejer under 5 % af selskabets stemmer eller kapital, heraf en del i ihændehaveraktier, er det udelukket antallet af ihændehaveraktier og ikke værdien af aktierne, der skal registreres. 14

15 Herudover skal der følgende personoplysninger ligeledes registreres: navn, bopæl og CPR-nr. for fysiske personer med CPR-nr. navn, CVR-nummer og hjemsted for virksomheder med CVR-nr. Hvis der er tale om en fysisk uden CPR-nr. skal registreringen vedlægges en entydig identifikation som dokumentation for registreringen, eksempelvis kopi af pas eller kørekort Hvis der er tale om en juridisk person uden CVR-nr., skal registreringen vedlægges en kopi af virksomhedens registreringsbevis fra hjemlandet. Denne må højst være 3 måneder gammel på datoen for registreringen. 5.4 Ingen offentlig adgang til oplysninger i Ihændehaverregistret De oplysninger, som registreres om ejere af ihændehaveraktier Ihændehaverregistret offentliggøres ikke. Erhvervsstyrelsen videregiver kun oplysninger herfra til andre offentlige myndigheder, hvis en myndighed konkret anmoder herom, og Erhvervsstyrelsen vurderer, at oplysningerne er nødvendige for den offentlige myndigheds varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver. 6.0 Ejerbogen Ejerbogen er en fortegnelse over samtlige selskabets aktier eller anparter og information om hvem, der ejer disse. Noteringen af ejerforholdene i ejerbogen har som udgangspunkt afgørende retslig betydning ved salg og overtagelse af selskabet. Desuden er registreringen i ejerbogen som regel en forudsætning for at blive indkaldt til selskabets generalforsamling. Betegnelsen ejerbog skal ikke tages bogstaveligt en ejerbog kan fx føres i et Word-dokument, en notesbog osv. Formen er helt op til selskabet, mens indholdet af ejerbogen er fastlagt i selskabslovens Erhvervsstyrelsen har udviklet et ejerbog-værktøj til fri brug for selskaber, løsningen er at finde på VIRK.dk. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette værktøj alene er et tilbud, og ejerbogsværktøjet er således ikke er obligatorisk, og at selskaberne kan fortsætte med præcis den løsning, de finder hensigtsmæssig. 6.1 Hvem har ansvaret for oplysningerne i ejerbogen? Det er selskabet, der skal sørge for, at ejerbogen bliver oprettet, og at den bliver ført med korrekte oplysninger. 15

16 Ved salg eller pantsætning af kapitalandele skal den nye ejer eller panthaver som udgangspunkt underrette selskabet om ændringerne. Registreringen i ejerbogen er en fordel for ejeren eller panthaveren, da de dermed kan gøre deres rettigheder gældende overfor tredjemand, og dokumentationen vil være udslagsgivende ved en evt. domstolsafgørelse i forbindelse med en tvist om køb og salg af selskabet. Generalforsamlingen kan ved at indføre en bestemmelse i selskabets vedtægter, bestemme at rollen som ejerbogsfører, ikke skal tildeles selskabets ledelse, men i stedet en 3. person Eksempelvis en advokat eller revisor. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis selskabets vedtægter indeholder en bestemmelse om en ekstern ejerbogsfører, har selskabets ledelse ikke ansvaret for at føre ejerbogen, herunder pligten til at note pantsætning, overdragelser osv. 6.2 Hvad skal fremgå af en ejerbog med navnekapitalandele? Ejerbogen for et selskab skal som udgangspunkt indeholde følgende oplysninger: 1) Ejerens eller panthaverens samlede andele i selskabet 2) Ejerens eller panthaverens navn og bopæl - og for virksomheder navn, CVR-nr. og hjemsted 3) Dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af kapitalandele samt deres størrelse 4) De stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandelene En ejer skal være en selvstændig juridisk enhed - det vil sige fysiske personer eller selskaber. Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV er) samt filialer kan derfor ikke figurere som ejere i ejerbogen. 6.3 Hvilke særlige regler gælder for ihændehaveraktier? Er der udstedt ihændehaveraktier, skal disse som minimum indføres i ejerbogen med løbenummer. Oplysningerne nævnt under punkt 6.2. skal ikke indføres i ejerbogen for ihændehaveraktier, og selskabet kender dermed som udgangspunkt ikke ejeren. 6.4 Hvornår skal der oprettes en ejerbog og redigeres heri? Ejerbogen skal oprettes hurtigst muligt efter stiftelse af selskabet. Ved overdragelse af navnekapitalandele skal overdragelsen som udgangspunkt registreres inden for 2 uger efter ejerskiftet eller pantsætningen. 16

17 6.5 Hvem har adgang til ejerbogen? Ejerbogen skal være tilgængelig for: 1. Offentlige myndigheder 2. En repræsentant for medarbejderne i selskaber, hvor medarbejderne er berettigede til at vælge medlemmer til selskabets øverste ledelsesorgan, men hvor denne ret ikke er udnyttet, skal ejerbogen være tilgængelig for medarbejderrepræsentant. 3. En repræsentant for medarbejderne i de øvrige danske koncernselskaber gælder dog kun i det tilfælde, hvor koncernens medarbejdere ikke har valgt medlemmer til selskabets øverste ledelsesorgan 4. Medarbejdernes repræsentant i det øverste ledelsesorgan i selskaber, hvis en sådan er valgt. 5. I anpartsselskaber har alle ejere ret til at se ejerbogen. I andre selskaber har ejerne ikke adgang til ejerbogen, medmindre dette indføres i vedtægterne. 17

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017 Juni 2017 Nyhedsbrev Corporate / M&A Er din virksomhed klar til at registrere sine reelle ejere? Den 23. maj 2017 blev der indført en pligt for en række virksomhedstyper til at søge oplysninger om deres

Læs mere

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Thomas Gjøl-Trønning, Partner 2 Udvalgte emner Forøget offentlighed for selskaber Strengere krav til registrering i Det Offentlige Ejerregister Kommanditselskabers registrering

Læs mere

Det Offentlige Ejerregister En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning. Det Offentlige Ejerregister Juni 2015

Det Offentlige Ejerregister En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning. Det Offentlige Ejerregister Juni 2015 En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning - : Offentligt register over de oplysninger, der fremgår af storaktionærfortegnelserne Større gennemsigtighed om ejerforholdene - Regelgrundlag:

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt 2. marts 2016 N Y E R E G L E R O M R E G I S T R E R I N G A F R E E L L E E J E R E Folketinget vedtog den 1. marts 2016 en ændring af Selskabsloven, Erhvervsvirksomhedsloven, Erhvervsfondsloven samt

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Indberetning til nyt register over reelle ejere

Indberetning til nyt register over reelle ejere Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om selskabsret Indberetning til nyt register over reelle ejere Som tidligere omtalt har vi fået et nyt register over såkaldte reelle ejere. Det

Læs mere

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Reelle ejere Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 2.0 Dato: -01-11-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014 VEJLEDNING OM dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen Juli 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår dokumentation for selskabskapitalen i afsnit

Læs mere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere News & Updates Pligt til registrering af reelle ejere Pligt til registrering af reelle ejere Med henblik på at skabe øget transparens omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur indføres den 23. maj

Læs mere

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervsstyrelsen, Den 21. juli 2015 UDKAST Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) I medfør af 375 i selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Den 25. februar 2011 DATASAMMENSKRIVNING Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Herved sammenskrives lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 24.2.2010 Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) [1] Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v. side 3 Kapitel 2 Registrering og frister side 8 Kapitel 3 Stiftelse side 12

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, den 16. november 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Reelle ejere Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 23-05-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) LBK nr 1089 af 14/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-10332 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret Nyhedsbrev Selskabs- og fondsret 05.07.2017 REVIDERET VEJLEDNING: NYE REGLER OM REELLE EJERE SKAL FORHINDRE HVIDVASK OG TERROR 5.7.2017 Den 23. maj 2017 trådte nye regler om virksomheders pligt til at

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr Jr.nr. 21020-0001 Vedtægter for Seek4Cars AJS CVR.nr. 32473989 Toldbod Plads 2 9000 Aalborg T +45 98 77 50 30 F +45 98 77 50 39 www.hna.dk 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Seek4Cars A/S. 2. Formål 2.1.

Læs mere

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Reelle ejere Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.1 - Opdatering af afsnit 5.1. Direkte og indirekte

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

FSR - danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovforslaget.

FSR - danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovforslaget. Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Ketil Gerd Nielsen 27. februar 2015 Pr. e-mail: KetNie@erst.dk Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vejledning om hvilken dokumentation BankNordik skal have for de respektive selskabsformer

Vejledning om hvilken dokumentation BankNordik skal have for de respektive selskabsformer Vejledning om hvilken dokumentation skal have for de respektive selskabsformer Forening og Fond med/uden cvr.nr. der opretter kundeforhold med 1. Dokumentationen skal have vedrørende foreningen/fonden

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven.

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, 27. februar 2015 Lovforslag til implementering af skattelypakken på erhvervsområdet Med henvisning til Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter

Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Notat Matrikel og Jura J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 20. juni 2012 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over hvilke oplysninger

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker alle de oplysninger, som vi har brug

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

NOTAT. Erfaringerne med iværksætterselskaber

NOTAT. Erfaringerne med iværksætterselskaber NOTAT 25. maj 2016 Erfaringerne med iværksætterselskaber 1. Baggrund for analysen og hovedkonklusioner Det fremgår af skattelyaftalen indgået mellem S, DF, V, EL, R, SF og K i december 2014, at Erhvervs

Læs mere

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S BILAG 1 TIL PROSPEKT V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Selskabets navn er Vattenfall Vindkraft Hagesholm A/S. Selskabets hjemstedskommune er

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S CVR-nr. 32 05 93 25 Navn 1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Anvendelsesområde. Definitioner

Anvendelsesområde. Definitioner Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. I medfør af 11,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen 1 I bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015 om anmeldelse, registrering, gebyr

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen UDKAST til Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

VEJLEDNING OM. Tegningsregler

VEJLEDNING OM. Tegningsregler VEJLEDNING OM Tegningsregler UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Tegningsregler for aktie- og anpartsselskaber.... 2 1.1 Begrænsninger i tegningsreglen:... 3 1.2 Fortolkningstvivl...

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere