2006-STUDIEORDNING FOR SUPPLERINGSUDDANNELSEN TIL DEN SUNDHEDSFAGLIGE KANDIDATUDDANNELSE (cand.scient.san)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2006-STUDIEORDNING FOR SUPPLERINGSUDDANNELSEN TIL DEN SUNDHEDSFAGLIGE KANDIDATUDDANNELSE (cand.scient.san)"

Transkript

1 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2006-STUDIEORDNING FOR SUPPLERINGSUDDANNELSEN TIL DEN SUNDHEDSFAGLIGE KANDIDATUDDANNELSE (cand.scient.san) Kapitel 1 Formål 1 Formål Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse har til formål at kvalificere ansøgere med en videregående sundhedsuddannelse, jf. 2, til at opfylde adgangskravene til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (cand.scient.san.). Suppleringsuddannelsen skal udbygge de studerendes sundhedsfaglige indsigt og udbygge deres teoretiske og metodiske kvalifikationer inden for det sundhedsvidenskabelige område. Stk. 2. En bestået suppleringsuddannelse giver adgang til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse ved alle universiteter, der udbyder kandidatuddannelsen. Stk.3. En bestået suppleringsuddannelse ved Københavns Universitet giver ret til optagelse på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse ved Københavns Universitetet i direkte forlængelse af afsluttet suppleringsuddannelse. Stk. 3. Suppleringsuddannelsen er normeret til 30 ECTS-point. 2 Stk. 4. Suppleringsuddannelsen hører under Censorkorpset for den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. 3 Kapitel 2 Adgangskrav 2 Adgangskrav Der optages hvert år 30 studerende på suppleringsuddannelsen. Stk. 2. Følgende videregående sundhedsuddannelser giver adgang til suppleringsuddannelsen: 4 - Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik. - Professionsbachelor i ergoterapi. - Professionsbachelor i ernæring og sundhed. - Professionsbachelor i fysioterapi. - Professionsbachelor i jordemoderkundskab. - Professionsbachelor i medicinsk laboratorieteknologi. - Professionsbachelor i radiografi. 2 Bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (cand.scient.san) 3, stk. 1 3 Ibid. 8 stk. 3 4 Ibid. 5, stk

2 - Professionsbachelor i sygepleje. Stk. 3. Endvidere giver en mellemlang videregående sundhedsuddannelse med minimum et års relevant erhvervserfaring adgang til suppleringsuddannelsen. Stk. 4. Universitetet kan i særlige tilfælde give adgang til suppleringsuddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder kravene i stk. 2 eller stk. 3. Stk. 5. Hvis antallet af kvalificerede ansøgere overstiger optagelseskapaciteten, vil ansøgningerne blive vurderet af et optagelsesudvalg. Udvælgelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering, hvori indgår dokumenteret selvstændig præstation indenfor forskning, undervisning, uddannelsesplanlægning, kvalitetsudvikling eller kvalitetssikring, motivation for at søge uddannelsen samt relevant erhvervserfaring. 5 Kapitel 3 Modulopbygning og tidsgrænser 3 Modulopbygning 6 Suppleringsuddannelsen skal udbygge de studerendes sundhedsfaglige indsigt og øge deres teoretiske og metodiske kvalifikationer inden for det sundhedsvidenskabelige område. Stk. 2. Suppleringsuddannelsen består af tre moduler, der hver svarer til 10 ECTS-point. Videnskabsteori og forskningsmetodologi (modul 1), sundhedsvidenskabelige discipliner (modul 2), og kliniske og sundhedsfaglige problemstillinger (modul 3). Stk. 3. Modul 1 kvalificerer til at kunne vurdere samt begrunde og vælge centrale videnskabsteoretiske problemstillinger inden for sundhedsvidenskab og til at kunne forstå, anvende og reflektere over forskellige videnskabelige forskningsmetoder. Stk. 4. Modul 2 kvalificerer til at have forskningsbaseret viden om teori, metoder og praksis inden for et eller flere fagområder, samt at kunne anvende og diskutere et eller flere fagområders centrale videnskabelige metoder og teorier i relation til det sundhedsvidenskabelige område bl.a. årsagssøgende epidemiologi, basal biostatistik og humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsstrategier. Stk. 5. Modul 3 kvalificerer til at kunne vurdere, forstå og reflektere over kliniske og sundhedsfaglige problemstillinger inden for bl.a. sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, sygdomsdiagnostik og sygdomsbehandling, rehabilitering m.v. 4 Tidsgrænser Senest to år efter studiestart skal den studerende have gennemført suppleringsuddannelsen 8. Orlovsperioder tæller ikke med i den samlede studietid. Stk. 2. Studienævnet kan dispensere fra fristerne i stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 9 5 Bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (cand. scient. san.) 6 6 Ibid. 7 8 Ibid. 9, stk Ibid. 9, stk.4-2 -

3 Kapitel 4 undervisnings- og eksamensaktiviteter 5 Beskrivelse af kurser og eksamener Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse indeholder følgende kurser: Modul 1 Forskningsmetoder 8 ECTS Modul 2 Samfunds- og adfærdsfag 3,5 ECTS Modul 2 Sundhedsfag 2,5 ECTS Modul 3 Biomedicin/klinik/samfunds- og adfærdsfag og sundhedsfag 11 ECTS Modul 1 og 2 Projekt 1 5 ECTS Kursus i Forskningsmetoder Navn på engelsk: Course in Research Methods Kursets overordnede formål: At give den studerende en indføring i forskningsmetodologiske grundprincipper For at opnå beståelse, skal den studerende kunne: Klinisk lægevidenskabelig forskning - redegøre for, hvad forskning er og hvilken betydning forskning har for patientbehandling og pleje, for egen og et fags udvikling, for undervisning og for samfundet - redegøre for de forskellige former for kliniske videnskabelige undersøgelser, herunder angive fordele og ulemper ved disse - redegøre for principper i den klinisk kontrollerede undersøgelse, herunder forklare betydningen af bias, blinding og randomisering - redegøre for principperne i litteratursøgning, herunder kunne beskrive en søgestrategi samt redegøre for Cochrane-samarbejdet og for, hvad en meta-analyse er Etik - identificere etiske problemstillinger og gennemføre en rationel etisk argumentation - redegøre for de etiske grundbegreber, der knytter sig til beslutninger om undersøgelse og behandling - redegøre for de etiske grundbegreber, der knytter an til projekter, hvor mennesker er forsøgspersoner - redegøre for de love og regler, der regulerer anvendelsen af mennesker som forsøgspersoner Epidemiologi - redegøre for, hvad prævalens og incidens er - beregne en incidensrate - redegøre for designet for en kohorte-undersøgelse - redegøre for designet for en case-controlundersøgelse Biostatistik - forstå fundamentale statistiske begreber og deres rolle i konkret dataanalyse (sampling, tilfældig variation, sandsynlighed, randomisering, p-værdi, significansniveau og type I og II fejl) - forstå deskriptive statistiske metoder, herunder gennemsnit, median, varians, spredning, percentiler, hyppigheder og histogrammer - 3 -

4 - forstå simple metoder til hypotesetestning og bestemmelse af konfidensintervaller (estimation, konfidensintervaller) Informationssøgning - kunne definere et emne på en måde, der lægger op til litteratursøgning - have kendskab til Københavns Universitetsbiblioteks tilbud, både med hensyn til informationskilder og til hjælp til informationssøgning - have kendskab til Pubmed og Cinahl, samt andre databaser, der kan være relevante for et givent emne, som Cochrane Library, Psychinfo eller Science Citation Index - have kendskab til hvordan internetkilder evalueres Kvalitativ forskning - redegøre for de kvalitative metoders videnskabsteoretiske forankring og anvendelsesmuligheder - redegøre for de forskellige indfaldsvinkler og metoder til udvælgelse, indsamling, analyse og fortolkning af kvalitative data - anvende kvalitetskriterier/guidelines til vurdering af undersøgelser (videnskabelige artikler), der anvender kvalitative metoder Indhold, undervisnings- og arbejdsformer: Kurset omfatter introduktion til sundhedsvidenskabelig forskning med definitioner og beskrivelse af de forskellige former for naturvidenskabeligt orienteret grundforskning og kvantitativ forskning samt gennemgang af kvalitative metoder som interview, deltagerobservation, dagbogsmetode og casemetode. Særlig vægt lægges på klinisk videnskabelig metodik med fase I, II og III undersøgelser med dertil hørende registrerings-, statistiske og etiske problemer. Undervisningen gennemføres som holdundervisning og forelæsninger og der lægges særlig vægt på øvelser herunder opgaveløsning. Sprog: Undervisning på dansk. Skriftlige materialer kan være på engelsk eller skandinaviske sprog. Evaluering: Mundtlig prøve med udgangspunkt i projektopgave. Prøven vil ud over det skriftlige arbejde inddrage kurserne: forskningsmetodologi, sundhedsfag og samfunds- og adfærdsfag. Bedømmelse: Bestået/ ikke bestået. Censurform: Intern censur Syge-/reeksamen: Ja Omfang i ECTS-point: 8 ECTS-point Kursus i Samfunds- og adfærdsfag Navn på engelsk: Course in Social Sciences Kurset er en del af Modul 2 Kursets overordnede formål: At give den studerende en indføring i sundhedspsykologi, sundhedsadfærd og sundhedsfremme For at opnå beståelse, skal den studerende kunne: - Beskrive relevant psykologisk viden indenfor kognition, emotion og personlig udvikling - Redegøre for modeller for sundhedsadfærd og sundhedsfremme, baseret på den viden, den studerende har erhvervet sig ved tidligere adgangsgivende uddannelser - Redegøre for grundprincipper for socialpsykologi og sundhedspsykologi Målsætning: Den studerende skal kunne beskrive relevant psykologiske viden indenfor kognition, emotion, personlighed, udvikling, socialpsykologi og sundhedspsykologi, herunder modeller for - 4 -

5 sundhed, sundhedsadfærd og sundhedsfremme, der baserer sig på den viden den studerende har erhvervet på tidligere adgangsgivende uddannelser. Indhold, undervisnings- og arbejdsformer: Kurset behandler emner indenfor kognition, emotion, personlighed, udvikling og socialpsykologi, samt sundhedspsykologi, herunder modeller for sundhed, sundhedsadfærd og sundhedsfremme. Kurset skal uddybe og perspektivere den relevante psykologiske viden de studerende har erhvervet på tidligere adgangsgivende uddannelser, til relevante sundhedspsykologiske problemstillinger i forbindelse med kandidatuddannelsens emneområder. Kurset giver en kort opsummering af tidligere tilegnet relevant stof, samt en introduktion af de områder som danner grundlag for undervisningen på kandidatuddannelsens samfunds- og adfærdsfaglige område. Undervisningen er baseret primært på forelæsninger, men også studenteraktivitet (artikellæsning og fremlæggelse). Sprog: Undervisning på dansk. Skriftlige materialer kan være på engelsk eller skandinaviske sprog. Evaluering: Mundtlig prøve med udgangspunkt i projektopgave. Prøven vil ud over det skriftlige arbejde inddrage kurserne: forskningsmetodologi, sundhedsfag og samfunds- og adfærdsfag. Bedømmelse: Bestået/ ikke bestået Censurform: Intern censur Syge- /reeksamen: Ja Omfang i ECTS-point: 3,5 ECTS-point Kursus i Sundhedsfag Navn på engelsk: Course in the Theoretical foundations of Health Professions Kurset er en del af Modul 2 Kursets overordnede formål: At give den studerende en indføring i øvrige uddannelser indenfor sygepleje, ergoterapi, jordemoder og diskutere diversiteten af de præsenterede teorier For at opnå beståelse, skal den studerende kunne: - Redegøre for centrale begreber om teoridannelse indenfor eget og tilgrænset fagområde - Se sundhedsfaget i en integreret sammenhæng med andre fag og videnskabelige tilgange herunder biomedicinske og samfunds- og adfærdsvidenskabelige fag - Inddrage og anvende relevant teoridannelse/empirisk forskning i forbindelse med formulering af problemstilling indenfor selve kliniske område - Anvende, begrunde og diskutere hvorledes speciale og egne projekter kan bidrage til ny viden indenfor fagområdet Indhold, undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen omfatter gennemgang af de forskellige teorier, der ligger til grund for forskning og udvikling indenfor de involverede discipliner, og der gennemgås de centrale teoridannelser indenfor sygepleje og omsorg, fysioterapi og jordemoderfag. Desuden undervises i Den fysiologiske krop- nyere centrale teoridannelser. Undervisningen gennemføres ved holdundervisning, forelæsninger og øvelser herunder opgaveløsning. Der vil blive lagt vægt på integrering med det parallelt forløbende indledende kursus i forskningsmetodik. Sprog: Undervisning på dansk. Skriftlige materialer kan være på engelsk eller skandinaviske sprog. Evaluering: Mundtlig prøve med udgangspunkt i projektopgave. Prøven vil ud over det skriftlige arbejde inddrage kurserne: forskningsmetodologi, sundhedsfag og samfunds- og adfærdsfag. Bedømmelse: Bestået/ikke bestået - 5 -

6 Censurform: Intern censur Syge- /reeksamen: Ja Omfang i ECTS-point: 2,5 ECTS-point Integreret kursus i biomedicin/klinik/samfunds- og adfærdsfag og sundhedsfag Navn på engelsk: Integrated Course in Biomedical and Clinical Science/Social Science and Health Professions Science Kurset er en del af modul 3. Kursets overordnede formål: At den studerende skal kunne integrere biomedicinsk viden i en klinisk og samfundsmæssig sammenhæng, dvs. samtidig kunne se en sygdom fra en individuel samfundsmæssig og biomedicinsk synsvinkel For at opnå beståelse, skal den studerende kunne: - Formulere et eller flere problemer ud fra en virkelig hændelse eller beskrivelse af en sådan. - Aktualisere de kundskaber studerende allerede har om disse problemer og identificere, hvad der behøves for at kunne løse dem - Ved eget studium at opnå disse kundskaber - Sammen med sin gruppe, korrigere eventuelle misforståelser og stadfæste den nye viden Den studerende skal kunne redegøre for: - Opbygning og funktion af cellen og cellens organeller - Aktive og passive transportprocesser over cellemembranen - Beskrive de enkelte grundvævs underinddeling og opbygning - Hvordan mekanismer på molekylært niveau påvirker cellemetabolisme og organfunktion - Hvordan forstyrrelser af molekylære-celle-organfunktion har betydning for individdet og samfundet Den studerende skal kunne beskrive de biomedicinske temaer i en psykosocial kontekst (individ, samfunds og globalt niveau) indenfor områderne - - Global udvikling med vægt på metabolisk syndrom og adipositas - - Globale perspektiver på immundefekt - - Sensorisk deprivation og isolation i infektionsmedicinsk sammenhæng - - Kognitiv funktioner med vægt på hormonel indflydelse - - Sygdomsforståelse (psyke-soma) i relation til mave tarm lidelser - - Misbrug med vægt på deskriptiv undersøgelser af alkoholforbrug - - Etik og dødskriterier i relation til transplantation Indenfor sundhedsfag: - Betydning af compliance-problemer belyst ud fra diabetes mellitus herunder med eksempler på kommunikations-måder. - Motivationsfaktorer for ændringer af livsstil belyst ud fra ernæringsproblemer hos ældre hospitalsindlagte pt. - Træthed (mental, emotionel og fysisk) i relation til kronisk eller livstruende sygdom belyst med - udvalgte eksempler. - Positiv og negative aspekter af hormonel substitutions terapi belyst udfra en epidemiologisk tilgang - Forskellige syn på teori og praksis ved sedering af multiorgansyge patienter. - Livskvalitet hos kronisk nyresyge og aspekter ved donorproblematik - 6 -

7 Indhold, undervisnings- og arbejdsformer: 1) sammenhænge fra molekyler-celler-væv-organorganisme-omgivelser-samfund-globalt 2) det grundlæggende strukturelle og funktionelle grundlag for ernæring, metabolisme og udskillelse.3) livsstilsrelaterede adfærd / sygdommes betydning for individet og de samfundsmæssigt relaterede konsekvenser.4) grundlæggende fysiologiske kontrol mekanismer 5) grundlæggende molekylære mekanismers betydning for organfunktioner 6) relevante problemer indenfor interventioner relateret til de præsenterede cases.7) tværgående problematikker inden for grundlæggende og specialiserede pleje (eksempelvis smerter, ernæring, udskillelse, mobilisering, patientinformation, kommunikation samt omsorg og rehabilitering). 8) patienternes psyko-sociale kontekst eksempelvis pårørende, arbejde og hverdagsliv. Forelæsninger, holdundervisning og problembaseret læring. Sprog: Undervisning på dansk. Skriftlige materialer kan være på engelsk eller skandinaviske sprog. Evaluering: 35 min. mundtlig prøve med udgangspunkt i portefølje med 35 min. forberedelse Forudsætning for deltagelse i eksamen: Aflevering af alle 5 porteføljebeskrivelser Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Censurform: Intern Syge- /reeksamen: Ja Omfang i ECTS-point: 11 Projekt 1 Navn på engelsk: Project 1 Opgaven er en del af modul 1 og 2. Overordnet målsætning: At indøve videnskabelig arbejdsproces og problemorienteret tænkemåde For at opnå beståelse, skal den studerende kunne: Foretage problemformulering, litteratursøgning og strukturering samt bearbejdning, analyse og diskussion af indsamlede data Indhold, undervisnings- og arbejdsformer: Selvstændig skriftlig opgave med 10 timers vejledning. Maximum omfang: se 6 Sprog: Kan skrives på dansk, svensk, norsk eller engelsk Evaluering: 45 min. Mundtlig prøve med udgangspunkt i projektopgave. Prøven vil ud over det skriftlige arbejde inddrage kurserne: forskningsmetodologi, sundhedsfag og samfunds- og adfærdsfag. Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Censurform: Intern Syge- /reeksamen: Ja Omfang i ECTS-point: 5 6 Projekt 1 I løbet af suppleringsuddannelsen skal den studerende udarbejde en projektopgave. Projektopgaven, som den studerende kan udarbejde alene eller sammen med højst to medstuderende, skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et relevant, afgrænset fagligt emne

8 Stk. 2. Projektrapporten skal være udfærdiget i overensstemmelse med den godkendte kontrakt og have et omfang svarende til maksimalt 10 A4 sider, i skrifttypen Times New Roman skriftstørrelse 12, med linjeafstand 1½. Projektet skal udstyres med et resumé på dansk på højst en A4-side. Resuméet skal sammenfatte problemstilling, anvendt metode, væsentlige resultater, evt. diskussion og konklusionen. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af projektet. 10 Stk. 3. Ved bedømmelsen af projekt 1 skal der ud over det faglige indhold lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold skal vægtes tungest. Stk. 4. Projekt 1 er normeret til 5 ECTS-point. 7 Obligatoriske undervisningselementer Aflevering af 5 porteføljebeskrivelser ved det fagintegrerede kursus er obligatorisk. Stk. 2. Studienævnet kan dispensere for kravet i stk. 1 såfremt, der foreligger usædvanlige forhold. Kapitel 5 Undervisningens tilrettelæggelse og frister 6 Undervisningsåret består af 42 uger og er opdelt i to semestre. Første semester (efterårssemestret) begynder mandag i uge 36. Andet semester (forårssemestret) begynder mandag i uge 6. De nøjagtige datoer for semestres begyndelses- og afslutningstidspunkt findes på adressen Stk 2. Studienævnet godkender de konkrete planer for undervisningen, herunder mål og indhold. Stk. 3. Dekanen kan fastsætte andre tidspunkter for semesterstart og afslutning for uddannelser eller for enkelte semestre på uddannelser, når særlige forhold på en uddannelse tilsiger dette. Stk. 4. Når en studerende har opnået godkendelse af obligatorisk undervisning (kursusattest) inden for et fagområde, kan den pågældende ikke blive holdsat inden for samme fagområde igen. Stk. 5. En studerende kan afmelde sin undervisningsdeltagelse. Afmeldingsfristen er fastsat til 1. august for efterårssemesteret og 1. januar for forårssemesteret. Stk. 6. Afmelding af undervisning sker over internettet på selvbetjeningssystemet på adressen Stk. 7. Ønsker en studerende ikke at benytte en tildelt holdplads, skal undervisningsdeltagelsen afmeldes inden for de frister, som er nævnt i stk.5. Stk. 8. Dekanen kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 5 når der foreligger usædvanlige forhold. Stk. 9. Indeholder et kursus obligatoriske elementer, skal den kursusansvarlige hurtigst muligt og senest 10 dage før afholdelsen af ordinær eksamen meddele Sektion for Studieservice en liste over de studerende, der har opnået godkendelse af undervisningsdeltagelsen (kursusattest) i det forløbne semester. Endvidere skal det angives, hvilke studerende der har fulgt undervisningen, uden at kursusattest har kunnet meddeles. Listen skal underskrives af den kursusansvarlige. 10 Eksamensbekendtgørelsens 11, stk

9 Kapitel Eksamen Terminer og karakterfrister Ordinære eksamener på uddannelser uden blokstruktur afholdes normalt i eksamensperioderne december/januar og maj/juni. Reeksamen efter sommereksamen afvikles i ugerne (evt. uge 35). Reeksamener efter vintereksamen på uddannelser uden blokstruktur afvikles i ugerne 8-9. Studienævnet kan dog i konkrete tilfælde beslutte, at eksamener på de afsluttende semestre af bachelor- og kandidatuddannelser afholdes tidligere. Stk. 2. Studienævnet godkender en eksamensplan inden starten på tilmeldingsperioden til undervisning. Studienævnet kan i ekstraordinære tilfælde godkende ændringer i en vedtagen eksamensplan. Studienævnet kan endvidere godkende, at eksamen i særlige tilfælde afholdes uden for eksamensperioderne. Stk. 3. I eksamensplanen, der skal indeholde datoer for både ordinære eksamener og reeksamener, fastsættes tidspunkterne for offentliggørelse af de opnåede karakterer. Stk. 4. Eksaminator og censor skal meddele Sektion for Studieservice deres bedømmelse senest to uger (indeholdende mindst to weekender) efter eksamens afholdelse. Stk. 5. Eksamensplanerne offentliggøres på hjemmesiden Eksamenstilmelding Tilmelding til eksamen sker automatisk ved, at den studerendes undervisningstilmelding overføres til eksamenstilmelding. Stk. 2. En studerende, der ikke har været tilmeldt til undervisning, kan tilmelde sig til det kommende semesters eksamener henholdsvis eksamenerne i blok 1 og blok 2 i perioden 15. august 15. september (vintereksamen) og i perioden 15. januar 15. februar (sommereksamen/eksamener i blok 3 og 4). Tilmelding sker over internettet på universitetets selvbetjeningssystem på adressen 6 Afmelding En studerende kan afmelde sin eksamensdeltagelse. Afmelding skal ske over internettet på selvbetjeningssystemet på adressen Afmelding skal ske senest 7 dage (søn- og helligdage medregnes) før den fastsatte eksamensdag, idet selve eksamensdagen ikke medregnes. Afvikles en eksamen over flere dage, regnes fristen fra den første eksamensdag. Afmeldes eksamen ikke inden for den fastsatte frist, tæller den pågældende eksamen som et prøveforsøg og giver ikke adgang til reeksamen. De 7 dage beregnes afhængigt af eksamensformen således: Prøveform Afmelding Kursusopgaver: 7 dage før afleveringsfristen Skriftlig eksamen (stedprøve): 7 dage før eksamensdagen Synopsiseksamen: 7 dage inden udlevering af synopsis Skriftlig opgave (7-dage, 14-dage, 24-timer, 48-timer og 72 timer): 7 dage før udleveringsfristen af opgaven Projekt: 7 dage før udlevering af opgaven Mundtlige eksamener: 7 dage før den første dag i eksamensperioden - 9 -

10 Mundtlig eksamen på baggrund af rapport(er): 7 dage før den mundtlige eksamen Projektopgave: 7 dage før aflevering af projekt Spot med efterfølgende skriftlig eksamen: 7 dage før den første eksamensdag Spot med efterfølgende mundtlig eksamen: 7 dage før den første eksamensdag OSCE: 7 dage før eksamensdagen Løbende eksamen: 7 dage før datoen for første delprøve Stk. 2. Afmelding sker over internettet på universitetets selvbetjeningssystem på adressen 7 Tilmelding til reeksamen Tilmelding til reeksamen skal ske inden for tilmeldingsperioden herfor. For reeksamen, som afholdes i ugerne 8 og 9 og i mellemugen efter blok 3, er tilmeldingsperioden mandag, tirsdag og onsdag i den første hele uge i februar. For reeksamen, som afholdes i ugerne 33 og 34 (samt evt. uge 35), er tilmeldingsperioden mandag, tirsdag og onsdag i den sidste hele uge i juli. Stk. 2. Tilmelding til reeksamen sker over internettet på universitetets selvbetjeningssystem på adressen Stk. 3. Reeksamen kan ikke afmeldes. Stk. 4. Reeksamen er åben for alle studerende, der tidligere har deltaget ved en ordinær eksamen uden at bestå eller har været syg, jf Eksamensbreve Forud for alle eksamener udsendes der eksamensbreve til alle studerende, som er tilmeldt den pågældende eksamen, med oplysninger om tid og sted for den pågældende eksamen. Er der tale om en skriftlig eksamen (stedprøve), vil eksamensnummeret samtidig fremgå af Stk. 2 Eksamensbreve udsendes en uge før eksamen afholdes. Stk. 3 Eksamensbrevene udsendes til den Oplysningerne lægges desuden på universitetets selvbetjeningssystem på adressen under den enkelte studerende. Stk. 4. Det påhviler den studerende at kontrollere sin eksamenstilmelding og kontakte Sektion for Studieservice, hvis vedkommende ikke har modtaget et eksamensbrev en uge før eksamen. 9 Sygdom og udeblivelse Er den studerende syg til eksamen, skal den studerende meddele dette til Sektion for Studieservice snarest og senest kl på eksamensdagen. Hvis en studerende, som var sygemeldt til ordinær eksamen, ønsker at deltage i reeksamen, skal den studerende selv tilmelde sig reeksamen, jf. 7. Stk. 2. Sygdom skal dokumenteres ved erklæring fra den studerendes egen læge med angivelse af, at den studerende var forhindret i at deltage i den pågældende eksamen p.g.a. sygdom. Erklæringen skal være påført lægens stempel og ydernummer. Lægeerklæring skal være Sektion for Studieservice i hænde senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Modtages sygemelding og lægeerklæring, tæller den pågældende eksamen ikke som prøveforsøg, og den studerende er berettiget til at deltage i reeksamen. Stk. 3. Ved mundtlige eksamener gælder, at den studerende skal afgive sygemelding så hurtigt som

11 muligt til Sektion for Studieservice. Ved kliniske eksamener skal den studerende også samtidig melde afbud til den kliniske afdeling eller til det pågældende veterinære institut. Stk. 4. Udebliver den studerende fra eksamen uden at melde sig syg eller uden, at en rettidig sygemelding efterfølgende dokumenteres ved lægeerklæring, jf. stk. 2, vil eksamen tælle som et prøveforsøg. 10 Sygdom under eksamen Rammes en studerende under eksamen af akut opstået sygdom, tilkaldes den tilsynsførende. Opgavesættet og den studerendes besvarelse skal afleveres. Den studerende og den tilsynsførende underskriver en erklæring om, at den studerende har forladt eksamen på grund af sygdom. Besvarelsen bedømmes ikke, når den studerende har forladt eksamen på grund af sygdom. Stk. 2. Den studerende skal omgående søge læge og fremsende en lægeerklæring, der skal være Sektion for Studieservice i hænde senest 3 hverdage efter den pågældende eksamen. Stk. 3. Fremsendes lægeerklæring inden for fristen i stk. 2, tæller eksamen ikke som forsøg. 11 Forlænget tid til eksamen Studienævnet kan ved skriftlige eksaminer efter ansøgning give en studerende 25 % forlænget tid til besvarelse i følgende tilfælde: 1) ved ordblindhed, når denne er dokumenteret ved udtalelse fra relevant myndighed 2) ved graviditet i graviditetens første to trimestre, når særlige graviditetsgener er dokumenteret ved lægeerklæring 3) når den studerende skal amme et barn, som er under seks måneder gammelt 4) i andre tilfælde, hvor behovet for ekstra tid er dokumenteret ved relevant erklæring. Stk. 2. Ved graviditet, hvor den studerende er i graviditetens tredje trimester, kan forlænget tid meddeles uden ansøgning ved forevisning af vandrejournal på Sektion for Studieservice senest 14 dage før eksamen. Stk. 3. Forlænget tid til besvarelse kan kun meddeles, hvis den ordinære eksamens varighed er på mindst 2 timer. Stk. 4. Til en 24-timers skriftlig opgave gives en forlængelse på to timer. Til en 48-timers skriftlig opgave gives en forlængelse på fire timer. Til en 72-timers skriftlige opgave gives en forlængelse på seks timer. Til de øvrige skriftlige opgaver gives ikke forlænget tid. Stk. 5. Den studerende er selv ansvarlig for i eksamenstilmeldingsperioden på under sin eksamenstilmelding at gøre opmærksom på tilladelsen til forlænget tid til den eller de pågældende eksamener. 12 Skriftlige eksamener afvikles på computer Stedprøver afvikles på computere, som fakultetet stiller til rådighed for de studerende. Der findes yderligere oplysninger om computerne m.v. på Stk. 2 Der må ikke anvendes egne computere ved stedprøver, ligesom det ikke er tilladt at medbringe USB-stik, mobiltelefoner eller andre elektroniske hjælpemidler ved eksamen, medmindre andet er anført under den enkelte eksamensbeskrivelse. Egen lommeregner uden lagrede data må dog medbringes

12 Stk. 3. Aflevering af besvarelser af skriftlige opgaver, som fremgår af eksamensplanen, ved andre prøver end stedprøver skal ske via e-læringsportalen Absalon. Dette gælder dog ikke for aflevering af bacheloropgaven og kandidatspecialet. Stk. 4. En studerende kan aflevere en håndskrevet besvarelse, når det ved erklæring fra den pågældendes egen læge er dokumenteret, at den pågældende ikke fysisk er i stand til at gennemføre eksamensbesvarelsen på computer. Ansøgning herom skal indgives til Sektion for Studieservice senest fire uger før eksamens afholdelse. 13 Eksamenssprog Eksamen aflægges på dansk, medmindre andet er fastsat i eksamensbeskrivelsen i den fagspecifikke studieordning. Studerende, der har svensk eller norsk som modersmål, kan aflægge eksamen på dette sprog. Har undervisningen på en uddannelse eller på et kursus været gennemført på engelsk, aflægges eksamenerne/eksamen på dette sprog. 14 Prøveformer Prøveformerne kan være en eller flere af følgende: 1. Skriftlig eksamen (stedprøve): En af underviser/eksamensformand stillet opgave, som besvares skriftligt efter kursets afslutning. 2. Mundtlig eksamen: Besvarelse af stillet eksamensspørgsmål med eller uden tid til forberedelse af den mundtlige besvarelse. 3. Klinisk praktisk mundtlig eksamen. 4. Deltagelse i undervisning dokumenteret ved kursusattest, der er underskrevet af den kursusansvarlige. 5. Skriftlig opgave (hjemmeopgave): En af underviser/eksamensformand stillet opgave, som besvares skriftligt efter kursets afslutning, herunder 7 dages, 14 dages, 24 timers, 48 timers og 72 timers opgave (søn- og helligedage medregnes). 6. Projektopgave: Skriftlig eksamen over selvvalgt problemstilling. Opgaven indleveres til bedømmelse efter undervisningen. 7. Kursusopgave: Skriftlig opgave udarbejdet sideløbende med undervisning i kurset, uden at der er afsat ekstra ressourcer til individuel vejledning. 8. Synopsis eksamen: Mundtligt forsvar af synopsis udarbejdet på baggrund af stillet opgave, der stilles efter kursets afslutning. I eksamensperioden udbydes ingen anden undervisning. 9. OSCE (Objective Structurel Clinical Examination): En stationsbaseret eksamen efter kurset. 10. Mundtlig eksamen på baggrund af rapport(er): Rapport(erne) udarbejdes i forbindelse med undervisningen og danner udgangspunkt for eksaminationen. 11. Løbende eksamen: To eller flere deleksamener, hvor eksaminationsgrundlaget opdeles i flere dele, som afvikles hver for sig i løbet af blokken eller semestret. Stk. 2. Den konkrete prøveform fremgår af oversigterne over undervisnings- og eksamensbeskrivelser i den uddannelsesspecifikke studieordning. Stk. 3. Såfremt der er 10 eller færre tilmeldte til en eksamen, kan studienævnet i samarbejde med den relevante kursus- og institutleder ændre eksamensformen for den pågældende eksamen. Stk. 4. I retningslinjer for skriftlige opgaver, der skrives af grupper af studerende, fastsættes for

13 hver enkelt uddannelse nærmere bestemmelser om krav til disse opgavers indhold og omfang og herunder, i hvilket omfang den enkelte studerendes bidrag skal kunne identificeres. 15 Supplerende regler vedr. skriftlige eksamener Den studerende skal medbringe gyldigt id-kort udstedt af Københavns Universitet samt oplysning om eget eksamensnummer til eksamen. I særlige situationer kan anden billedlegitimation end idkort som f.eks. kørekort eller pas godkendes af eksamenstilsynet. Stk. 2. Eksamensnummeret fremgår af KUnet.dk og skal anvendes ved indlogning på computeren ved skriftlige eksamener. Afleveres besvarelsen håndskrevet, jf. 12, stk. 4, skal den studerende påføre sit eksamensnummer på samtlige sider af eksamensbesvarelsen. Stk. 3. Ved skriftlige eksaminer (stedprøver) skal den studerende møde senest 30 minutter før eksamens start, medmindre andet er anført i eksamensbrevet. Ingen studerende vil blive lukket ind i eksamenslokalet, efter at eksamen er startet. Stk. 4. En studerende må ikke forlade eksamenslokalet inden for de første 15 minutter efter eksamensstart samt i de sidste 30 minutter før eksamenens afslutning. 16 Karakterskala Ved bedømmelse gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt, jf. karakterbekendtgørelsen. Bachelorprojekt og kandidatspeciale bedømmes efter 7-trins-skalaen. For undervisningsdeltagelse m.v. gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt. Stk. 2. Bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsens ECTS-point. Det gælder dog ikke for meritoverførte prøver. Det fremgår af oversigten over eksamensbeskrivelser i de fagspecifikke studieordninger, hvilken bedømmelsesform der anvendes. 17 Censurform Prøverne er enten interne eller eksterne. Stk. 2. Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere (eksaminatorer) udpeget af universitetet blandt underviserne på universitetet. Stk. 3. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere eksaminatorer og af en eller flere censorer, der er beskikket af Styrelsen for Internationalisering og Uddannelse. Stk. 4. De eksterne prøver skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder bachelorprojekt og kandidatspeciale. Mindst 1/3 af en uddannelses samlede ECTS-point skal dokumenteres ved eksterne prøver. Det gælder dog ikke for meritoverførte prøver. Stk. 5. Bedømmelsen af en studerendes undervisningsdeltagelse foretages af underviseren ved den pågældende undervisning. 18 Klage over prøver Klager over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i eksamen, indgives af den studerende til Sektion for Studieservice og stiles til dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Klagen skal være skriftlig og begrundet

14 Stk. 2. En studerende kan bl.a. klage over 1) retlige spørgsmål, 2) eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende) 3) prøveforløbet eller 4) bedømmelsen. Stk. 3. Klagen skal indgives senest to uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort. Fristen løber dog tidligst fra den dato, der er meddelt for offentliggørelsen. Stk. 4. Dekanen kan dispensere fra stk. 3, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 19 Eksamenssnyd og plagiering Københavns Universitet har fastsat regler om disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd under eksamen. Reglerne kan se på Stk. 2. Begrebet eksamenssnyd betyder eksempelvis, at skriftlige opgaver ikke må være afskrift af andres arbejder. Der forudsættes i det hele taget en sådan form for selvstændighed i de skriftlige arbejder, at resultatet i såvel form som indhold kan henføres til den studerende. Kravet om selvstændighed gælder også hjemmeopgaver. Det vil således være en overtrædelse af reglerne, dersom den studerende modtager omfattende hjælp til litteratursøgning o. lign. Hvis der i en opgave indgår citater og referater, skal der anvendes citationstegn og kildehenvisninger i overensstemmelse med god videnskabelig skik. Man må som studerende endvidere ikke på nogen måde modtage hjælp fra andre under en skriftlig eller mundtlig eksamen. Stk. 3. Det fremgår af regelsættet, at eksamenssnyd f.eks. kan medføre bortvisning for en periode eller permanent (relegation) fra universitetet. 20 Antal prøveforsøg Den studerende har tre prøveforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet kan tillade yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke et usædvanligt forhold. Kapitel 5 Øvrige bestemmelser 21 Studerende skal under deres ophold på Københavns Universitet optræde hensynsfuldt og ordentligt, således at der ikke skabes gener for andre, voldes skade på andre eller på andres eller universitetets ting. Stk. 2. Studerende skal efterkomme de anvisninger, som gives af ansatte, i interne regler samt ved skilte og opslag. Studerende er under ophold på hospitalsafdelinger, på klinikker o. lign. underlagt samme krav og procedurer, som gælder for ansatte med hensyn til f.eks. brandbekæmpelse og hygiejne. Stk. 3. Studerende skal i forbindelse undervisning, der indeholder elementer af patientkontakt, og hvori den studerende bliver bekendt med personfølsomme oplysninger om enkeltpersoner, overholde samme tavshedspligt, som efter sundhedsloven påhviler sundhedspersoner. Stk. 4. Studerende skal efterkomme enhver anvisning fra undervisere om speciel påklædning eller speciel hygiejne i forbindelse med undervisning, hvor der skal tages specielle hensyn til f.eks

15 patienter eller forsøgsdyr. Stk. 5. Ved patientbehandling og under klinikophold skal den studerende bære sit id-kort eller et navneskilt udleveret af instituttet eller af hospitalsafdelingen synligt. Stk. 6. Overtrædelse af stk. 1-5 kan sanktioneres efter regelsættet om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet. 22 Pligtmæssig digital kommunikation Fakultetets personlige skriftlige kommunikation til den enkelte studerende sker ved til den Det er den studerendes ansvar at holde sig orienteret om meddelelser fra fakultetet, som sendes til den 23 Dispensationer Studienævnet behandler ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensationer. Stk. 2. Ansøgninger om dispensationer fra regler om tilrettelæggelsen af praktiske forhold i forbindelse med undervisning og eksamen m.v., og som ikke indeholder uddannelsesfaglige problemstillinger, behandles af dekanen, jf. 2, stk. 9, 5, stk. 2, 6, stk. 1, 7, stk. 1, og 9, stk. 1 og Dekanens og studienævnenes dispensationskompetence Dekanen kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i denne studieordning, som alene er fastsat af dekanen. Stk. 2. Et studienævn kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra regler i denne studieordning, som alene er fastsat af det pågældende studienævn. 25 Merit Studienævnet kan efter ansøgning meddele fritagelse for uddannelseselementer på uddannelsen på baggrund af uddannelseselementer gennemført ved andre videregående danske eller udenlandske uddannelsesinstitutioner. Stk. 2. Der kan ikke meddeles fritagelse på baggrund af uddannelseselementer, hvor der er forløbet mere end fem år fra gennemførelsen af det pågældende uddannelseselement til det tidspunkt, hvor den studerende efter den uddannelsesspecifikke studieordning er berettiget til at gennemføre det uddannelseselement, for hvilket der søges merit. Stk. 3. Studienævnet kan dispensere fra reglen i stk. 2, hvis den studerende har vedligeholdt sin faglige viden ved erhvervsarbejde, forskning eller tilsvarende aktiviteter. Stk. 4. Et kandidatspeciale, der danner grundlag for en betegnelse i en kandidatuddannelse, kan ikke meritoverføres til en ny betegnelse i anden kandidatuddannelse. 26 Afløsningsopgaver Der kan ikke udarbejdes afløsningsopgaver, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til den uddannelsesspecifikke del af studieordningen

16 27 Indeholder den uddannelsesspecifikke studieordning indtegningsbetingelser til eksamener, skal den studerende for at være berettiget til at deltage i den pågældende eksamen opfylde disse betingelser senest syv dage før eksamens afholdelse. 28 Evaluering Studienævnet tager initiativ til og gennemfører evalueringer med henblik på at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle undervisningen. Stk. 2. Studienævnet påser opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer. 29 Klager over undervisning og undervisere Klager over undervisningens gennemførelse eller over vejledning indgives til studielederen, der inddrager den berørte institutleder. Omhandler klagen flere studielederes område, sørger institutlederen for den fornødne koordinering af sagens behandling og kan herunder bede om udtalelser/indstillinger og derefter selv besvare klagen. Varetages undervisningen inden for et fagområde af flere institutter, og berører en klage dermed undervisere fra forskellige institutter, sendes sagen til dekanen, der kan beslutte enten selv at behandle den eller bemyndige en af studie eller institutlederne til at varetage behandlingen. Skønner institut- eller studielederen, at klagesagen ud over undervisningen også omhandler en eller flere underviseres opførsel, skal denne del af klagen behandles af enten institutlederen eller studielederen som beskrevet ovenfor. Stk. 2. Klager over en undervisers opførsel indgives, når klagen vedrører fastansatte undervisere, til institutlederen. Ved klage over deltidsunderviseres opførsel indgives klagen til studielederen. Omfatter klagen flere studienævn, koordineres klagesagen af den studieleder, der har modtaget klagen. 30 Ansøgningsfrist for optagelse på kandidatuddannelser Ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse skal være modtaget senest 1. april, for så vidt angår uddannelser med studiestart pr. 1. september. Ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse skal være modtaget senest 1. november, for så vidt angår uddannelser med studiestart pr. 1. februar det efterfølgende år. Stk. 2. En ansøgning skal i øvrigt opfylde de uddannelsesspecifikke krav, således som disse er beskrevet for den enkelte uddannelse. 34 Udskrivning fra uddannelsen Indskrivningen bringes til ophør, når den studerende 1) har gennemført uddannelsen, 2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg 3) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt reglerne om deltagelse i eller beståelse af førsteårsprøven på bacheloruddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen 4) er afskåret fra at forsætte uddannelsen som følge af overskridelse af tidsfrister eller på grund af manglende opfyldelse af aktivitetskravet 5) melder sig ud af uddannelsen eller

17 6) er varigt bortvist fra universitetet. 36 Klagevejledning og klagers opsættende virkning Et studienævns og dekanens afgørelser efter dette regelsæt kan indbringes for rektor for Københavns Universitet. Klagen, som kun kan vedrøre retlige forhold og ikke studienævnets eller dekanens skøn og eventuelle faglige vurderinger, skal være begrundet og skal være modtaget senest to uger efter afgørelsen er kommet frem til modtageren. Klager over afslag på ansøgning om merit kan dog efter reglerne i meritankenævnsbekendtgørelsen og i lovbekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. indbringes for et meritankenævn eller for Kvalifikationsnævnet. Stk. 2. Klager over afgørelser truffet af et studienævn eller af dekanen samt klager og anker i forbindelse med eksamen har ikke opsættende virkning i forhold til den studerendes mulighed for at deltage i eksamener. Ved klager som de nævnte kan klageren, mens klagesagen eller anken verserer, deltage i obligatorisk undervisning, når klagesagen vedrører bedømmelsen af obligatorisk undervisning eller af eksamener, hvor den pågældende obligatoriske undervisning eller den pågældende eksamen er indtegningsbetingelse eller indgangskrav. Stk. 3. Opnår klageren ikke medhold i klage- eller ankesagen, vil klageren ikke kunne fortsætte med den obligatoriske undervisning, som er nævnt i stk. 2. Opnår klageren, mens klage- eller ankesagen verserer, godkendelse af obligatorisk undervisning, hvortil den pågældende efter sagen er afgjort ikke opfylder indgangskravene, annulleres godkendelsen. Består klageren, mens klagesagen verserer, eksamener, hvortil den pågældende, efter sagen er afgjort, ikke opfylder indtegningsbetingelserne, annulleres eksamenskarakteren. 37 Ikrafttræden Denne fællesdel af studieordningen er godkendt af dekanen den 18. december 2012 efter høring af studielederne og studienævnene og træder i kraft pr. 1. februar Stk. 2. For de farmaceutiske uddannelser træder bestemmelserne i 12 og 32 om eksamensafvikling på computere og om muligheden for at tage fag på en kandidatuddannelse før afslutningen af bacheloruddannelsen dog først i kraft, når dekanen træffer særskilt bestemmelse herom. 27 Overgangsordninger Ingen. 28 Ikrafttræden Denne studieordning træder i kraft den 1. september

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester

Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Denne fællesdel er gældende for alle ordinære uddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de

Læs mere

Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester

Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Denne fællesdel er gældende for alle ordinære uddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1. Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning. Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse. Syddansk Universitet

Studieordning. Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse. Syddansk Universitet Studieordning Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse Syddansk Universitet Godkendt af dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 30. januar 2006. Opdateret 12. august 2010. Indhold Indledning

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning. Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse. Syddansk Universitet

Studieordning. Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse. Syddansk Universitet Studieordning Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse Syddansk Universitet Godkendt af dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 30. januar 2006. Opdateret 15. december 2011. Indhold Indledning

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet

2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet 2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2015. Studieordningen

Læs mere

De to studieordninger indeholder hver især følgende kurser: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

De to studieordninger indeholder hver især følgende kurser: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET O V E R G A N G S O R D N I N G M E L L E M 2 0 1 3 S T U D I E O R D N I N G E N O G 2 015 S

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

2009-STUDIEORDNING for uddannelsen Master of Public Health (MPH) (folkesundhedsvidenskab)

2009-STUDIEORDNING for uddannelsen Master of Public Health (MPH) (folkesundhedsvidenskab) DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 2009-STUDIEORDNING for uddannelsen Master of Public Health (MPH) (folkesundhedsvidenskab) Københavns Universitet Denne studieordning er revideret

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning. Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse. Syddansk Universitet

Studieordning. Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse. Syddansk Universitet Studieordning Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse Syddansk Universitet Indhold Indledning... 3 1. Adgangskrav... 3 2. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 3. Normeringen angivet i ECTS-point...

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE SUPPLERINGSUDDANNELSE

DEN SUNDHEDSFAGLIGE SUPPLERINGSUDDANNELSE DEN SUNDHEDSFAGLIGE SuPPLERINGSUDDANNELSE Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion...3 Målgruppe...3 Akademiske kompetencer og kvalifikationer...3

Læs mere

Kapitel 1 Formål og kompetenceprofil

Kapitel 1 Formål og kompetenceprofil 2009-studieordning for bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, Uddannelsesråd for folkesundhedsvidenskaberne Denne studieordning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for Master i Evaluering

Studieordning for Master i Evaluering Studieordning for Master i Evaluering 1 af 14 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1187 af 10. december 2009 om masteruddannelser

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2016)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2016) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2016-17 (September 2016) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Prøveformer Kapitel 3 Afholdelse af prøver m.v. Kapitel 4 Bedømmelsen m.v. Kapitel 5 Krav til studieordningen Kapitel 6 Eksamensbevis m.v. Kapitel

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I BIOLOGI VED

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I BIOLOGI VED STUDIEORDNING FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I BIOLOGI VED SYDDANSK UNIVERSITET GODKENDT AF DEKANEN FOR DET NATURVIDENSKABELIGE OG TEKNISKE FAKULTET DEN 31. MAJ 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Studieåret 2014/2015

Studieåret 2014/2015 2011-studieordning for bacheloruddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Skolen for odontologi og tandpleje, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere