Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester"

Transkript

1 Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Denne fællesdel er gældende for alle ordinære uddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende eller tidligere studieordninger, der omhandler disse emner. Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse Undervisningsåret består af 42 uger og er opdelt i to semestre. Første semester (efterårssemestret) begynder mandag i uge 36. Andet semester (forårssemestret) begynder mandag i uge 6. Hvert semester er opdelt i to blokke. Første blok består af ugerne 36 til og med 45, anden blok består af ugerne 47 til og med 4, tredje blok af ugerne 6 til og med 14/15, mens fjerde blok består af ugerne 16/17 til og med uge 25. Stk. 2. Studienævnet godkender de konkrete planer for undervisningen. Stk. 3. Dekanen kan fastsætte andre tidspunkter for semesterstart og afslutning for uddannelser eller for enkelte semestre på uddannelser, når særlige forhold på en uddannelse tilsiger dette. 3 Kursusattester Indeholder et kursus obligatoriske elementer, skal den kursusansvarlige hurtigst muligt og senest 10 dage før afholdelsen af en eventuel ordinær eksamen meddele Sektion for Studieservice en liste over de studerende, der har opnået godkendelse af undervisningsdeltagelsen (kursusattest) i det forløbne semester. Endvidere skal det angives, hvilke studerende der har fulgt undervisningen, uden at kursusattest har kunnet meddeles. Listen skal underskrives af den kursusansvarlige. Stk. 2. Når en studerende har opnået godkendelse af (bestået) obligatorisk undervisning (kursusattest), kan den pågældende ikke blive holdsat på samme kursus igen. Stk. 3. Opnår den studerende ikke kursusattest ved kursets afslutning, kan underviseren senere meddele Sektion for Studieservice, at kursusattest efterfølgende er opnået. Sådan meddelelse skal ske senest 10 dage før afholdelsen af en eventuel ordinær eksamen eller reeksamen. 4 Til- og afmelding af undervisning samt tilmeldingsperioder Forud for hvert semester tilmelder fakultetet bachelorstuderende til de 30 ECTS-point, som udgør det kommende semesters eller de kommende to blokkes undervisning, således som denne undervisning er beskrevet i den studieordning, som den studerende er indskrevet på eller overflyttet til. Stk. 2. Forud for 1. semester af kandidatuddannelserne i global sundhed, i husdyrvidenskab, i humanbiologi, i immunologi og inflammation samt den sundhedsfaglige kandidatuddannelse tilmelder fakultetet de optagne studerende til de 30 ECTS-point, som udgør det kommende semesters undervisning. Kandidatstuderende på fakultetets øvrige uddannelser samt kandidatstuderende på andre semestre end 1. semester skal tilmelde sig hele det kommende semesters undervisning på universitetets selvbetjeningssystem på adressen i perioden 15. maj til 1. juni for efterårssemesteret og 15. november til 1. december for forårssemesteret. På semestre, hvori der indgår valgfag, skal såvel bachelor- som kandidatstuderende tilmelde sig og prioritere valgfag på selvbetjeningssystemet i samme perioder. Stk. 3. Ønsker en studerende at følge undervisning udover 30 ECTS-point, kan Sektion for Studieservice fortage sådan tilmelding, hvis der er ledige pladser på de pågældende kurser. 1

2 Stk. 4. Indtil udløbet af tilmeldings og eftertilmeldingsperioden kan en studerende til og afmelde sig kurser på universitetets selvbetjeningssystem. Eftertilmeldingsperioden løber fra tirsdag i uge 33 til og med tirsdag i uge 35 for kurser, der udbydes i efterårssemesteret og i blok 1. For kurser, der udbydes i blok 2 løber eftertilmeldingsperioden fra tirsdag i uge 44 til tirsdag i uge 46. For kurser, der udbydes i forårssemesteret eller blok 3 løber perioden fra tirsdag i uge 3 til og med tirsdag i uge 5 og for kurser, der udbydes i blok 4 fra tirsdag i uge 13 til og med tirsdag i uge 15. Eftertilmelding kan kun ske på kurser, hvor der efter udløbet af tilmeldingsperioden er ledige pladser. Eksamen 5 Terminer og karakterfrister Ordinære eksamener på uddannelser uden blokstruktur afholdes normalt i eksamensperioderne december/januar og maj/juni. På uddannelser med blokstruktur afholdes ordinære eksamener normalt i slutningen af hver blok. Reeksamen efter sommereksamen og efter blok 3 og 4 afvikles i ugerne (evt. uge 35). Reeksamener efter vintereksamen på uddannelser uden blokstruktur afvikles i ugerne 8-9. Reeksamen efter blok 1 og 2 afholdes i mellemugen efter blok 3. Studienævnet kan dog i konkrete tilfælde beslutte, at eksamener på de afsluttende semestre af bachelor- og kandidatuddannelser afholdes tidligere. Stk. 2. Studienævnet godkender en eksamensplan inden 1. oktober, for så vidt angår eksamener i forårssemestret, og inden 1. marts, for så vidt angår eksamener i efterårssemesteret. Studienævnet kan efter høring af Sektion for Studieservice i ekstraordinære tilfælde godkende ændringer i en vedtagen eksamensplan. Stk. 3. I eksamensplanen, der skal indeholde eksamensdatoer, tidspunkt for eksamens afholdelse samt eksamensform for både ordinære eksamener og reeksamener, fastsættes endvidere tidspunkterne for offentliggørelse af de opnåede karakterer. Stk. 4. Eksaminator og censor skal meddele Sektion for Studieservice deres bedømmelse senest to uger (indeholdende mindst to weekender) efter eksamens afholdelse. Stk. 5. Eksamensplanerne offentliggøres på hjemmesiden 6 Eksamenstilmelding og tilmeldingsperioder Når den studerende er tilmeldt undervisning, er den pågældende ligeledes tilmeldt den eller de eksamener, som er knyttet til den pågældende undervisning. Stk. 2. Hvis den studerende har afmeldt sin eksamensdeltagelse efter stk. 1, skal vedkommende selv tilmelde sig denne eksamen ved en senere eksamenstermin. Hvis den studerende har deltaget i en prøve uden at bestå denne, skal vedkommende selv tilmelde sig samme eksamen ved en senere eksamenstermin. Stk. 3. Sektion for Studieservice kan framelde en studerende et eller flere fagelementer, hvis tilmeldingen til faget eller fagelementet forudsætter, at et forudgående fag eller fagelement er gennemført og bestået, og det vil være til væsentlig gene eller fare for andre, at undervisningen i det senere fag eller fagelement påbegyndes, førend forudsætningsfaget er bestået. Stk. 4. Tilmeldingsperioderne er følgende: a) Ordinære eksamener i efterårssemestret i semesterstruktur er fra 14. september til 21. september og for reeksamener fra 25. januar til 1. februar b) Ordinære eksamener i forårssemestret i semesterstruktur er fra 25. januar til 1. februar og for reeksamener fra 19. juli til 26. juli. c) Ordinære eksamener i blok 1 i blokstruktur er fra 14. september til 21. september og for reeksamen fra 7. december til 14. december. 2

3 d) Ordinære eksamener i blok 2 er fra 7. december til 14. december og for reeksamen fra 8. marts til 15. marts e) Ordinære eksamener i blok 3 er fra 8. marts til 15. marts og for reeksamen fra 17. maj til 24. maj f) Ordinære eksamener i blok 4 er fra 17. maj til 24. maj og for reeksamen fra 19. juli til 26. juli. Stk. 5 Tilmelding sker på universitetets selvbetjeningssystem. 7 Indtegningsbetingelser til eksamen Indeholder den uddannelsesspecifikke studieordning indtegningsbetingelser til eksamener, skal den studerende for at være berettiget til at deltage i den pågældende eksamen opfylde disse betingelser senest syv dage før eksamens afholdelse. Stk. 2. Opfylder en studerende, som er tilmeldt en eksamen, ikke indtegningsbetingelserne til denne eksamen, afmelder Sektion for Studieservice den pågældende. 8 Afmelding En studerende kan afmelde sin eksamensdeltagelse inden udløbet af tilmeldingsperioden til den nævnte eksamen. 9 Tilmelding til reeksamen Hvis en studerende deltager i en eksamen uden at bestå, er sygemeldt til eller udebliver fra ordinær eksamen, skal vedkommende tilmelde sig en reeksamen. Stk. 2. Tilmelding til reeksamen skal ske inden for tilmeldingsperioden herfor, jf. 6, stk. 4. Stk. 3. Tilmelding til reeksamen sker over internettet på universitetets selvbetjeningssystem. Stk. 4. Reeksamen kan afmeldes indtil udløbet af tilmeldingsperioden til reeksamen. 10 Sygdom og udeblivelse Er den studerende syg til eksamen, skal den studerende meddele dette til Sektion for Studieservice snarest og senest kl på eksamensdagen. Den studerende skal anvende e-blanket på Stk. 2. Sygdom skal dokumenteres ved erklæring fra den studerendes egen læge med angivelse af, at den studerende var forhindret i at deltage i den pågældende eksamen p.g.a. sygdom. Erklæringen skal være påført lægens stempel og ydernummer. Lægeerklæring skal være Sektion for Studieservice i hænde senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Modtages sygemelding og lægeerklæring, tæller den pågældende eksamen ikke som prøveforsøg. Stk. 3. Ved mundtlige eksamener gælder, at den studerende skal afgive sygemelding så hurtigt som muligt og senest kl på eksamensdagen. Ved kliniske og praktiske eksamener skal den studerende ud over at udfylde og sende e-blanket samtidig melde afbud til den kliniske afdeling eller til det pågældende veterinære institut. Stk. 4. Udebliver den studerende fra eksamen uden at melde sig syg, eller uden at en rettidig sygemelding efterfølgende dokumenteres ved lægeerklæring, jf. stk. 2, vil eksamen tælle som et prøveforsøg. 11 Sygdom under eksamen Rammes en studerende under en skriftlig stedprøve af akut opstået sygdom, tilkaldes den tilsynsførende. Opgavesættet og den studerendes besvarelse skal afleveres. Den studerende og den tilsynsførende underskriver en erklæring om, at den studerende har forladt eksamen på grund af sygdom. Besvarelsen bedømmes ikke, når den studerende har forladt eksamen på grund af sygdom. Ved akut opstået sygdom under øvrige eksamensformer skal den studerende kontakte Sektion for Studieservice snarest muligt. 3

4 Stk. 2. Den studerende skal omgående søge læge og fremsende en lægeerklæring, der skal være Sektion for Studieservice i hænde senest 3 hverdage efter den pågældende eksamen. Stk. 3. Fremsendes lægeerklæring inden for fristen i stk. 2, tæller eksamen ikke som forsøg. 12 Forlænget tid til eksamen Studienævnet kan ved skriftlige eksamener efter ansøgning give en studerende 25 % forlænget tid til besvarelse i følgende tilfælde: 1) ved ordblindhed, når denne er dokumenteret ved udtalelse fra relevant myndighed 2) ved graviditet i graviditetens første to trimestre, når særlige graviditetsgener er dokumenteret ved lægeerklæring 3) når den studerende skal amme et barn, som er under seks måneder gammelt 4) i andre tilfælde, hvor behovet for ekstra tid er dokumenteret ved relevant erklæring. Stk. 2. Ved graviditet, hvor den studerende er i graviditetens tredje trimester, kan forlænget tid meddeles uden ansøgning ved forevisning af vandrejournal i Sektion for Studieservice senest 14 dage før eksamen. Stk. 3. Til en 24-timers skriftlig opgave gives en forlængelse på to timer. Til en 48-timers skriftlig opgave gives en forlængelse på fire timer. Til en 72-timers skriftlig opgave gives en forlængelse på seks timer. Til de øvrige skriftlige opgaver gives ikke forlænget tid. Stk. 4. Den studerende skal gøre opmærksom på tilladelsen til forlænget tid til skriftlig eksamen. Dette skal ske senest 14 dage før første eksamensdag på adressen 13 Skriftlige eksamener afvikles på computer Stedprøver afvikles på computere, som fakultetet stiller til rådighed for de studerende. Der findes yderligere oplysninger om computerne mv. på adressen Stk. 2. Med mindre andet er fastsat i eksamensbeskrivelsen i kursusdatabasen, må der ikke anvendes egne computere ved stedprøver. Mobiltelefoner og andre elektroniske hjælpemidler må ikke medbringes ved eksamen. Egen lommeregner uden lagrede data må dog medbringes. Ved eksamener, hvor det af eksamensbeskrivelsen fremgår, at alle hjælpemidler kan anvendes, omfatter dette ligeledes USB-stik. Stk. 3. Aflevering af besvarelser af skriftlige opgaver, som fremgår af eksamensplanen, ved andre prøver end stedprøver skal ske via portalen Digital Eksamen. Dette gælder også for aflevering af bachelorprojekter og kandidatspecialer, med mindre andet fremgår af kursusdatabasen. Stk. 4. En studerende kan aflevere en håndskrevet besvarelse, når det ved erklæring fra den pågældendes egen læge er dokumenteret, at den pågældende ikke fysisk er i stand til at gennemføre eksamensbesvarelsen på computer. Ansøgning herom skal indgives til Sektion for Studieservice senest fire uger før eksamens afholdelse. 14 Undervisnings- og eksamenssprog Undervisning gennemføres på det sprog, som er angivet i kursusbeskrivelsen på Eksamen aflægges på det sprog, som er angivet i eksamensbeskrivelsen på Studerende, der har svensk eller norsk som modersmål, kan aflægge eksamen på dette sprog, når eksamenssproget i kursusbeskrivelsen er angivet som dansk. 15 Prøveformer Prøveformerne kan være en eller flere af følgende: 1. Skriftlig eksamen (stedprøve): En af underviser/eksamensformand stillet opgave, som besvares skriftligt efter kursets afslutning. 4

5 2. Mundtlig eksamen: Besvarelse af stillet eksamensspørgsmål med eller uden tid til forberedelse af den mundtlige besvarelse. 3. Klinisk praktisk mundtlig eksamen. 4. Deltagelse i undervisning og beståelse af obligatoriske elementer dokumenteret ved kursusattest, der er underskrevet af den kursusansvarlige. 5. Skriftlig opgave (hjemmeopgave): En af underviser/eksamensformand stillet opgave, som besvares skriftligt efter kursets afslutning, herunder 7 dages, 14 dages, 24 timers, 48 timers og 72 timers opgave (søn- og helligedage medregnes). 6. Projektopgave: Skriftlig eksamen over selvvalgt problemstilling. Opgaven indleveres til bedømmelse efter undervisningen. 7. Kursusopgave: Skriftlig opgave udarbejdet sideløbende med undervisning i kurset, uden at der er afsat ekstra ressourcer til individuel vejledning. 8. Synopsis eksamen: Mundtligt forsvar af synopsis udarbejdet på baggrund af stillet opgave, der stilles efter kursets afslutning. I eksamensperioden udbydes ingen anden undervisning. 9. OSCE (Objective Structurel Clinical Examination): En stationsbaseret eksamen efter kurset. 10. Mundtlig eksamen på baggrund af rapport(er): Rapport(erne) udarbejdes i forbindelse med undervisningen og danner udgangspunkt for eksaminationen. 11. Løbende eksamen: To eller flere deleksamener, hvor eksaminationsgrundlaget opdeles i flere dele, som afvikles hver for sig i løbet af blokken eller semestret. 12. Praktisk mundtlig eksamen. 13. Spotprøve: Praktisk prøve med genkendelse og beskrivelse af et eller flere (evt. virtuelt gengivet) præparater. 14. Portfolioeksamen: Skriftlig eksamen bestående af flere elementer, hvor enkeltelementerne, som også kan omfatte posterpræsentationer og mundtlige præsentationer, afleveres i løbet af undervisningsforløbet og underkastes en samlet bedømmelse ved undervisningsforløbets afslutning. Stk. 2. Den konkrete prøveform fremgår af oversigterne over undervisnings- og eksamensbeskrivelser i den uddannelsesspecifikke studieordning. Stk. 3. Såfremt der er 10 eller færre tilmeldte til en eksamen, kan studienævnet i samarbejde med den relevante kursus- og institutleder ændre eksamensformen for den pågældende eksamen. Stk. 4. I retningslinjer for skriftlige opgaver, der skrives af grupper af studerende, fastsættes for hver enkelt uddannelse nærmere bestemmelser om krav til disse opgavers indhold og omfang og herunder, i hvilket omfang den enkelte studerendes bidrag skal kunne identificeres. 16 Supplerende regler vedr. eksamener Den studerende skal ved eksamener medbringe gyldigt id-kort udstedt af Københavns Universitet. I særlige situationer kan anden billedlegitimation end id-kort som f.eks. kørekort eller pas godkendes af eksamenstilsynet. Stk. 2. Ved skriftlige stedprøver identificeres den studerendes besvarelse ved det personlige eksamensnummer, som er meddelt den pågældende i eksamensmeddelelsen efter 25. Stk. 3. Afleveres besvarelsen håndskrevet, jf. 13, stk. 4, skal den studerende påføre sit eksamensnummer på samtlige sider af eksamensbesvarelsen. Stk. 4. Ved skriftlige eksamener (stedprøver) skal den studerende møde senest 30 minutter før eksamens start, medmindre andet er blevet oplyst i eksamensmeddelelsen, jf. 25. Ingen studerende vil blive lukket ind i eksamenslokalet, efter at eksamen er startet. Stk. 5. En studerende må ikke forlade eksamenslokalet inden for de første 15 minutter efter eksamensstart samt i de sidste 30 minutter før eksamenens afslutning. 17 Karakterskala 5

6 Ved bedømmelse gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt, jf. karakterbekendtgørelsen. Bachelorprojekt og kandidatspeciale bedømmes efter 7-trins-skalaen. For undervisningsdeltagelse m.v. gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt. Stk. 2. Bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsens ECTS-point. Det gælder dog ikke for meritoverførte prøver. Det fremgår af kursusdatabasen, hvilken bedømmelsesform der anvendes ved hver enkelt eksamen. 18 Censurform Prøverne er enten interne eller eksterne. Stk. 2. Ved interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere (eksaminatorer) udpeget af universitetet blandt underviserne på universitetet. Stk. 3. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere eksaminatorer og af en eller flere censorer, der er beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Stk. 4. De eksterne prøver skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder bachelorprojekt og kandidatspeciale. Mindst 1/3 af en uddannelses samlede ECTS-point skal dokumenteres ved eksterne prøver. Det gælder dog ikke for meritoverførte prøver. Stk. 5. Bedømmelsen af en studerendes undervisningsdeltagelse foretages af underviseren ved den pågældende undervisning. Med mindre andet er fastsat i beskrivelsen af eksamen på foretages bedømmelsen ved den pågældende prøve af en intern underviser, som er ansat ved fakultetet. 19 Klage over prøver og herunder over afslag på godkendelse af obligatorisk undervisning Klager over prøver eller anden bedømmelse, herunder over afslag på godkendelse af obligatorisk undervisning, indgives af den studerende ved brug af e-blanket på adressen Klagen skal være skriftlig og begrundet. Stk. 2. En studerende kan bl.a. klage over 1) retlige spørgsmål, 2) eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende) 3) prøveforløbet eller 4) bedømmelsen. Stk. 3. Klagen skal indgives senest to uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort. Fristen løber dog tidligst fra den dato, der er meddelt for offentliggørelsen. Stk. 4. Dekanen kan dispensere fra stk. 3, 1. pkt., hvis der foreligger usædvanlige forhold. 20 Eksamenssnyd og plagiering Den studerende skal under sin indskrivning efterleve de almindelige principper om god videnskabelig praksis og videnskabelige redelighed. Overtræder den studerende disse principper, foreligger der eksamenssnyd. Stk. 2. Til brud på god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed, og som forhold, der udgør eksamenssnyd, hører bl.a.: a) Plagiat, herunder genbrug af egen tekst (autocitat) uden kildehenvisning og citationstegn b) Forfalskning c) Fabrikering d) Ikke-tilladt samarbejde e) Modtagelse af hjælp under eksamen eller hjælp til andre, når der ikke er tale om en gruppeeksamen f) Ikke-tilladte hjælpemidler 6

7 g) Overskridelse af tidsgrænsen for den pågældende eksamen h) Forudbestående kendskab til eksamensopgaven i) Urigtige fremmødeoplysninger Stk. 2. Overtrædelse af stk. 1 kan sanktioneres efter regelsættet om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet, som findes på adressen Stk. 3. Eksamenssnyd kan sanktioneres med en mundtlig eller skriftlig advarsel eller med bortvisning fra universitetet for en periode eller for bestandig. 21 Antal prøveforsøg Den studerende har tre prøveforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet kan tillade yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke et usædvanligt forhold. Stk. 2. En studerende, som under en ordinær indskrivning har opbrugt sine prøveforsøg, og som desuden er optaget efter reglerne i bekendtgørelse nr af 07/12/2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) med senere ændringer, kan ikke opnå yderligere prøveforsøg, medmindre vedkommende opnår studienævnets tilladelse hertil. Diverse supplerende bestemmelser 22 Studieaktivitetskrav, førsteårsprøvekrav samt maksimale studietider Hvert studieår skal den studerende bestå prøver svarende til i alt 45 ECTS-point. Består den studerende flere end 45 ECTS-point i et studieår, kan disse point fradrages studieaktivitetskravet på samme uddannelse i et efterfølgende studieår valgt af den studerende. Stk. 2. En studerende, som ved studieårets afslutning ikke har bestået 45 ECTS-point eller tilsvarende færre efter fradrag af akkumulerede point efter stk. 1, tilbydes studievejledning og meddeles samtidig et varsel med oplysning om det tidspunkt, hvor vedkommende skal have opfyldt aktivitetskravet. Er aktivitetskravet ikke opfyldt på det varslede tidspunkt, indstiller studienævnet til dekanen, at den studerende udskrives fra uddannelsen. Varslet fastsættes således, at den studerende har haft mulighed for tre prøveforsøg i de aktiviteter, som indgår i studieaktivitetskravet. Stk. 3. Studienævnet kan dispensere fra stk. 1, 1. pkt., hvis den studerende er eliteidrætsudøver, er iværksætter eller er formand i en organisation, der er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold. Studienævnet kan i tilsvarende tilfælde meddele dispensation til at opretholde indskrivningen, selvom den studerende ikke på det varslede tidspunkt, jf. stk. 2, har opfyldt aktivitetskravet. Stk. 4. Inden udgangen af første studieår skal bachelorstuderende for at kunne fortsætte uddannelsen deltage i undervisnings- og eksamensaktiviteter med en ECTS-vægt på i alt 45 point. Disse aktiviteter skal i den fagspecifikke studieordning være placeret på uddannelsens to første semestre. Stk. 5. De 45 ECTS-point, jf. stk. 4, skal være bestået inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Opfylder den studerende ikke dette krav ved udgangen af andet studieår, bortfalder adgangen til et nyt eksamensforsøg. Stk. 6. Senest fire år efter studiestart på en bacheloruddannelse skal den studerende afslutte uddannelsen. Senest tre år efter studiestart på en kandidatuddannelse skal den studerende afslutte uddannelsen. For så vidt angår kandidatuddannelserne i medicin og i veterinærmedicin skal den studerende afslutte disse uddannelser senest efter fire år henholdsvis efter tre år og seks måneder. Stk. 7. Studienævnet kan dispensere fra kravet om beståelse af 45 ECTS-point i stk. 1-2 og fra fristerne i 4-6, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 7

8 23 Disciplinærregler Den studerende skal i forbindelse med sin uddannelse optræde hensynsfuldt og ordentligt over for medstuderende og ansatte, således at der ikke skabes gener for andre, voldes skade på andre eller på andres eller universitetets ting. Stk. 2. Den studerende skal efterkomme de anvisninger, som gives af ansatte, i interne regler samt ved skilte og opslag. Studerende er under ophold på hospitalsafdelinger, på klinikker o. lign. underlagt samme krav og procedurer, som gælder for ansatte med hensyn til f.eks. brandbekæmpelse og hygiejne. Stk. 3. Studerende skal i forbindelse med undervisning og eksamen, der indeholder elementer af patientkontakt, og hvori den studerende bliver bekendt med personfølsomme oplysninger om enkeltpersoner, overholde samme tavshedspligt, som efter sundhedsloven påhviler sundhedspersoner. Stk. 4. Studerende skal i forbindelse med undervisning og eksamen, hvori indgår dyr, og hvorved den eller de pågældende opnår kendskab til enkeltpersoners (klienters) personlige eller økonomiske forhold, overholde samme tavshedspligt, som efter Den Danske Dyrlægeforenings etiske regler påhviler dyrlæger. Stk. 5. Studerende skal efterkomme enhver anvisning fra undervisere om speciel påklædning eller speciel hygiejne i forbindelse med undervisning, hvor der skal tages specielle hensyn til f.eks. patienter eller forsøgsdyr. Stk. 6. Ved patientbehandling og under klinikophold skal den studerende bære sit id-kort eller et navneskilt udleveret af instituttet eller af hospitalsafdelingen synligt. Stk. 7. Overtrædelse af stk. 1-5 kan sanktioneres efter regelsættet om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet, som findes på adressen 24 Pligtmæssig digital kommunikation Fakultetets personlige skriftlige kommunikation til den enkelte studerende sker ved til den Det er den studerendes ansvar at holde sig orienteret om meddelelser fra fakultetet, som sendes til den Stk. 2. Hvis der på KUnet på den studerendes uddannelsessider findes e-blanketter til ansøgninger, sygemelding til eksamen, klager og til benyttelse i forbindelse med bachelorprojekter og kandidatspecialer, skal disse anvendes. 25 Universitetets meddelelser til de studerende via KUnet Fakultetet orienterer grupper af studerende eller enkelte studerende om undervisnings- og eksamenstilmeldinger gennem opslag på KUnet og gennem studiebeskeder. Det påhviler den studerende at kontrollere sine undervisnings- og eksamenstilmeldinger og kontakte Sektion for Studieservice, hvis tilmeldingerne ikke senest syv dage før undervisningens start eller eksamensdagen kan ses på selvbetjeningssystemet. 26 Dispensationer Studienævnet behandler ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensationer. Stk. 2. Ansøgninger om dispensationer fra regler om tilrettelæggelsen af praktiske forhold i forbindelse med undervisning og eksamen m.v., og som ikke indeholder uddannelsesfaglige problemstillinger, behandles af dekanen. 27 Dekanens og studienævnenes dispensationskompetence 8

9 Dekanen kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i denne studieordning, som alene er fastsat af dekanen. Stk. 2. Et studienævn kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra regler i denne studieordning, som alene er fastsat af det pågældende studienævn. 28 Merit Studienævnet kan efter ansøgning meddele fritagelse for uddannelseselementer på uddannelsen på baggrund af uddannelseselementer gennemført ved andre videregående danske eller udenlandske uddannelsesinstitutioner. Stk. 2. Der kan ikke meddeles fritagelse på baggrund af uddannelseselementer, hvor der er forløbet mere end fem år fra gennemførelsen af det pågældende uddannelseselement til det tidspunkt, hvor den studerende efter den uddannelsesspecifikke studieordning er berettiget til at gennemføre det uddannelseselement, for hvilket der søges merit. Stk. 3. Studienævnet kan dispensere fra reglen i stk. 2, hvis den studerende har vedligeholdt sin faglige viden ved erhvervsarbejde, forskning eller tilsvarende aktiviteter. Stk. 4. Et kandidatspeciale, der danner grundlag for en betegnelse i en kandidatuddannelse, kan ikke meritoverføres til en ny betegnelse i anden kandidatuddannelse. 29 Startmerit Ansøgeren skal oplyse om og søge merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau. 30 Afløsningsopgaver Der kan ikke udarbejdes afløsningsopgaver, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til den uddannelsesspecifikke del af studieordningen. 31 Bindende tilmelding til valgfag Når den studerende efter at have opnået studienævnets godkendelse af et valgfag har tilmeldt sig dette valgfag, indgår valgfaget efter udløbet af eftertilmeldingsperioden på bindende vis i den studerendes valgfagsramme, og den studerende kan ikke efterfølgende erstatte valgfaget med et andet. Stk. 2. Når den studerende har gennemført et forhåndsgodkendt valgfag, skal den studerende meddele fakultetet dette. Fakultetet foretager registrering af resultatet. 32 Evaluering Studienævnet tager initiativ til og gennemfører evalueringer med henblik på at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle undervisningen. Stk. 2. Studienævnet påser opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer. 33 Klager over undervisning og undervisere Klager over undervisningens gennemførelse eller over vejledning indgives til studielederen, der inddrager den berørte institutleder. Omhandler klagen flere studielederes område, sørger institutlederen for den fornødne koordinering af sagens behandling og kan herunder bede om udtalelser/indstillinger og derefter selv besvare klagen. Varetages undervisningen inden for et fagområde af flere institutter, og berører en klage dermed undervisere fra forskellige institutter, sendes sagen til dekanen, der kan beslutte enten selv at behandle den eller bemyndige en af studieeller institutlederne til at varetage behandlingen. Skønner institut- eller studielederen, at klagesagen 9

10 ud over undervisningen også omhandler en eller flere underviseres opførsel, skal denne del af klagen behandles af enten institutlederen eller studielederen som beskrevet ovenfor. Stk. 2. Klager over en undervisers opførsel indgives, når klagen vedrører fastansatte undervisere, til institutlederen. Ved klage over deltidsunderviseres opførsel indgives klagen til studielederen. Omfatter klagen flere studienævn, koordineres klagesagen af den studieleder, der har modtaget klagen. 34 Optagelse på kandidatuddannelser Ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse skal være modtaget senest 1. april for uddannelser med studiestart pr. 1. september. Ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse skal være modtaget senest 1. november for uddannelser med studiestart pr. 1. februar det efterfølgende år, jf. dog stk. 2. Stk. 2. En bestået bacheloruddannelse fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet giver ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde eller fagområder, hvis ansøgningen om optagelse indgives inden udløbet af ansøgningsfristen, jf. stk. 1, til den førstkommende optagelse efter afslutningen af bacheloruddannelsen. Stk. 3 For ansøgere, som er statsborgere i et land uden for Den Europæiske Union, og som ikke har permanent opholdstilladelse her i landet, er ansøgningsfristen den 15. januar for studiestart 1. september. Stk. 4. En ansøgning skal i øvrigt opfylde de uddannelsesspecifikke krav, således som disse er beskrevet for den enkelte uddannelse. Stk. 5. Dekanen kan dispensere fra tidsfristen i stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 35 Orlov Studerende kan opnå orlov efter universitetets fælles regler, som findes på adressen: 36 Overflytning fra andre universiteter og uddannelsesskift Overflytning hertil af studerende, som er indskrevet på en tilsvarende uddannelse ved et andet universitet, kan kun meddeles, når den studerende har gennemført de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på 1. studieår af bacheloruddannelsen, og når ansøgningen er begrundet i særlige personlige omstændigheder, som gør det nødvendigt, at den pågældende studerende overflyttes hertil. Stk. 2. Skift til en bacheloruddannelse for studerende, som er indskrevet på en anden bachelor- eller kandidatuddannelse, kan kun ske gennem ny optagelse gennem Den Koordinerede Tilmelding. 37 Tilmelding til kurser på kandidatuddannelsen inden afslutningen af bacheloruddannelsen Studienævnet kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at bachelorstuderende, tilmeldes fag, fagelementer eller prøver i op til 30 ECTS-point på en kandidatuddannelse, hvis studienævnet skønner, at den studerende har faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidig gennemføre fag eller fagelementer på kandidatuddannelsen. 38 Udskrivning fra uddannelsen Indskrivningen bringes til ophør, når den studerende 1) har gennemført uddannelsen, 2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg 10

11 3) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt reglerne om deltagelse i eller beståelse af førsteårsprøven på bacheloruddannelsen, jf. 22, stk. 4 og 5, samt eksamensbekendtgørelsen 4) er afskåret fra at forsætte uddannelsen som følge af overskridelse af uddannelsens maksimale studietid, jf. 22, stk. 6, og den fagspecifikke studieordning for den pågældende uddannelse 5) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt studieaktivitetskravet, jf. 22 6) melder sig ud af uddannelsen eller 7) er varigt bortvist fra universitetet. 39 Genindskrivning Genindskrivning af studerende, som tidligere har været indskrevet på samme uddannelse på et dansk universitet uden at afslutte denne, kan ske, hvis ansøgeren sandsynliggør, at vedkommende vil være i stand til at færdiggøre uddannelsen inden for den resterende normerede studietid. Stk. 2. Ansøgere, som ikke har bestået hele første studieår på den bacheloruddannelse, på hvilken der søges om genindskrivning, skal søge om optagelse gennem Den Koordinerede Tilmelding. Stk. 3. Genindskrivning forudsætter, at der er ledige pladser på den uddannelse, på hvilken der søges om genindskrivning. Genindskrivning sker normalt på den nyeste studieordning på den pågældende uddannelse. Stk. 4. Genindskrivning kan dog tidligst ske fem måneder efter afslutningen af den seneste indskrivning på uddannelsen. 40 Klagevejledning og klagers opsættende virkning Et studienævns og dekanens afgørelser efter dette regelsæt samt afgørelser truffet af et ankenævn nedsat efter eksamensbekendtgørelsen kan indbringes for rektor for Københavns Universitet. Klagen, som kun kan vedrøre retlige forhold og ikke studienævnets, dekanens eller ankenævnets skøn og eventuelle faglige vurderinger, skal være begrundet og skal være modtaget senest to uger efter afgørelsen er kommet frem til modtageren. Klager over afslag på ansøgning om merit kan dog efter reglerne i meritankenævnsbekendtgørelsen og i lovbekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. indbringes for et meritankenævn eller for Kvalifikationsnævnet. Stk. 2. Klager over afgørelser truffet af et studienævn eller af dekanen har ikke opsættende virkning i forhold til den studerendes mulighed for at deltage i undervisning og eksamener. Ved klager over bedømmelse af prøver og eksamener efter reglerne i eksamensbekendtgørelsens kapitel 8 kan klageren dog fortsætte uddannelsen under universitetets behandling af klage- eller ankesagen. Stk. 3. Opnår klageren, mens eksamensklage- eller ankesagen verserer, godkendelse af obligatorisk undervisning, hvortil den pågældende, efter sagen er afgjort ikke opfylder indgangskravene, annulleres godkendelsen. Består klageren, mens klagesagen verserer, eksamener, hvortil den pågældende, efter sagen er afgjort, ikke opfylder indtegningsbetingelserne, annulleres eksamenskarakteren. 41 Tompladsstuderende Dette regelsæt finder tilsvarende anvendelse i forhold til studerende, som er optaget efter reglerne i bekendtgørelse nr af 07/12/2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) med senere ændringer. Dette gælder dog ikke bestemmelsen i 3, stk Ikrafttræden 11

12 Denne fællesdel af studieordningerne er godkendt af dekanen den 29. august 2016 og træder i kraft den 1. september

Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester

Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Denne fællesdel er gældende for alle ordinære uddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1. Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1 Indledning... 3 2 Varighed og omfang... 3 2.1 Beståelseskrav... 3 2.2 Studieaktivitetskrav... 4 3 Uddannelsernes struktur... 4 3.1 Bacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2016)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2016) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2016-17 (September 2016) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2017)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2017) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2017-18 (September 2017) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Justering af fremdriftsreformen Nye regler for studiefremdrift på vej Dias 1 Nye regler for studiefremdrift på KU Folketinget vedtog 3. maj ændring

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

2006-STUDIEORDNING FOR SUPPLERINGSUDDANNELSEN TIL DEN SUNDHEDSFAGLIGE KANDIDATUDDANNELSE (cand.scient.san)

2006-STUDIEORDNING FOR SUPPLERINGSUDDANNELSEN TIL DEN SUNDHEDSFAGLIGE KANDIDATUDDANNELSE (cand.scient.san) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2006-STUDIEORDNING FOR SUPPLERINGSUDDANNELSEN TIL DEN SUNDHEDSFAGLIGE KANDIDATUDDANNELSE (cand.scient.san) Kapitel 1 Formål 1 Formål Den sundhedsfaglige

Læs mere

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

Eksamensordning. for eksamener ved. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet

Eksamensordning. for eksamener ved. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Eksamensordning for eksamener ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Gældende fra efterårssemesteret 2014 for studerende, der har påbegyndt uddannelsen 1. september 2014, og fra efterårssemesteret

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Prøveformer Kapitel 3 Afholdelse af prøver m.v. Kapitel 4 Bedømmelsen m.v. Kapitel 5 Krav til studieordningen Kapitel 6 Eksamensbevis m.v. Kapitel

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Studieordning for Master i Evaluering

Studieordning for Master i Evaluering Studieordning for Master i Evaluering 1 af 14 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1187 af 10. december 2009 om masteruddannelser

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. juli 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. juli 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. juli 2010 1. juli 2010. Nr. 857. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1 Indledning... 3 2 Varighed og omfang... 3 2.1 Beståelseskrav... 3 2.2 Studieaktivitet og studietid... 4 2.2.1 Førsteårsprøven... 4 2.2.2 Krav

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Med bekendtgørelserne udmøntes de nærmere regler som opfølgning på ændring af universitetsloven, jf. 1 i lov nr. 898 af 4. juli 2013.

Med bekendtgørelserne udmøntes de nærmere regler som opfølgning på ændring af universitetsloven, jf. 1 i lov nr. 898 af 4. juli 2013. Til rektorer ved universiteterne Bekendtgørelser for den del af SU-reformen, der vedrører rammerne for studiegennemførelse på universitetsområdet Vedlagt fremsendes Bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Odense 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet (se også vejledningen nedenfor) Fastsat i henhold til 14, stk. 6 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven).

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Studieordning for Master i journalistik

Studieordning for Master i journalistik Studieordning for Master i journalistik 1 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, bekendtgørelse nr. 1187 af 10. december 2009 om masteruddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer science.au.dk

faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer science.au.dk faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer og miljø science.au.dk 2 Bacheloruddannelsen i Jordbrug, fødevarer og miljø Jordbrug, fødevarer og miljø I denne folder kan du læse

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i statskundskab

Studieordning for Bacheloruddannelse i statskundskab Studieordning for Bacheloruddannelse i statskundskab 1 af 25 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, bekendtgørelse nr. 1520 af

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver

Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver Prøver (AU's regler) Prøver (AU's regler) Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Procedure for planlægning, administration og afholdelse af eksamen

Procedure for planlægning, administration og afholdelse af eksamen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for planlægning, administration og afholdelse af eksamen Procedureansvarlig Sektion

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I GEOlogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I GEOLOGI GEOlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i geologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Page 1 of 10 BEK nr 666 af 24/06/2012 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-06-2012 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i følgende forskrifter

Læs mere