FORELØBIG HELHEDSPLAN FOR SOCIAL- OG FOREBYGGENDE INDSATS I VEJLEÅPARKEN,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORELØBIG HELHEDSPLAN FOR SOCIAL- OG FOREBYGGENDE INDSATS I VEJLEÅPARKEN, 2006-2010"

Transkript

1 FORELØBIG HELHEDSPLAN FOR SOCIAL- OG FOREBYGGENDE INDSATS I VEJLEÅPARKEN, Helhedsplanen er udarbejdet af AAB, afd. 55 og de fire kvarterråd i samarbejde med Ishøj Kommune

2 De deltagende parter Afdelingsbestyrelsen, AAB afd. 55 De fire kvarterråd i Vejleåparken Byrådssekretariatet Strandgårdsskolen Ishøj Sprog og Integrationscenter Kulturel forvaltning Ishøj Jobcenter Ishøj Ungdomsskole Uddannelsescenter København Vest TV Ishøj Info Ishøj Kvarterhusets Informationskontor

3 Indhold 1. Indledning Side 3 2. Baggrund og historik Side 4 3. Den store fysiske renovering Side 6 4. Den sociale- og forebyggende helhedsplan Side 7 5. De tre fokusområder Side 8 6. Proces og organisering Side Områdesekretariatet Side Budget Side Litteraturliste Side 23 Foreløbig helhedsplan for social- og forebyggende indsats i Vejleåparken Udarbejdelse: AAB, afd. 55 og de fire kvarterråd i samarbejde med Ishøj Kommune Proces og redigering: FORSTADSKONSULENTERNE Foto: Mikal Schlosser, Erling Groth Design og layout: KOMMUNIKATION 2 Helhedsplanen er bilag 1 til ansøgning til Landsbyggefonden, maj

4 1. Indledning Vejleåparken eller Ishøjplanen som det tidligere hed, hører til blandt en række boligområder der i første omgang, sammen med Brøndby, Avedøre Stationsby og Blågårds Plads, blev offentligt udnævnt til problemområder med store integrationsproblemer. I de senere år er Vejleåparken gledet mere ud af den negative offentlige debat. Dette er sket samtidig med at der også internt i byggeriet opleves en spirende positiv stemning. Vi ser dette som resultat at den meget omfattende indsats, der er gjort fra Kommunens, boligorganisationernes og de frivilliges side. Vi oplever også at denne positive udvikling er skrøbelig og vurderer, at det er nødvendigt fortsat at sikre målrettet støtte til udviklingen, for at den kan fastholdes. Hvis Landsbyggefondens historisk store investering i genopretning af boligerne skal kunne betale sig, må vi gribe chancen nu, hvor konjunkturerne i samfundsøkonomien er gunstige. Dels ved at få mange flere langtidsledige beboere i arbejde og væk fra overførselsindkomster, dels ved at udnytte, at den almene boligsektor er blevet mere konkurrencedygtig, på grund af de stigende priser på det københavnske boligmarked. I samarbejde med Ishøj Kommune, og på tværs af offentlige og private netværk sætter denne sociale- og forebyggende helhedsplan fokus på selvforsørgelse, netværksdannelse og bæredygtig bosætning. Käthe Skjoldborg Pedersen Formand for afdelingsbestyrelsen AAB, afdeling 55 3

5 2. Baggrund og historik Etageboligerne i byområdet i Ishøj Kommune blev opført som industrielt byggeri omkring S-stationen på Køge Bugt-banen i 1960 erne og 70 erne. Bydelen opstod som resultat af Fingerplanen for Storkøbenhavn (1947) og Dispositionsplanen for Køge Bugtområdet (1966), der er nogle af Europas mest ambitiøse byudviklingsplaner. Som et led i Køge Bugt-fingeren (tommelfingeren) indgår Ishøjs byområde i rækken af nye bånd-byer langs S-togslinjen fra Avedøre Stationsby i Hvidovre til Solrød Strand. Over en ganske kort årrække blev Ishøj udbygget til en forstadskommune, der blev stillet overfor udfordringer om at tilpasse sig den økonomiske, sociale og kulturelle samfundsudvikling. Køge Bugt-planen betød store forandringer for de gamle landsbyog sommerhusbebyggelser ved kysten. Det var en overvejende funktionalistisk byplan, der byggede på efterkrigstidens byidealer om nye rummelige boliger, kort afstand til kollektiv transport, lys, luft og grønne kiler til storbyens befolkning. Men planen udfordrede også omegnskommunernes selvstændige udvikling og kulturhistoriske traditioner. Ishøj er et byområde bestående af enklaver, der hver især er fysisk, socialt og funktionelt ensartede men som i høj grad lukker sig om sig selv. I årene der er gået, har Ishøj Byråd skabt sin egen selvstændige profil med tidssvarende markeringer i samfundsdebatten om Vestegnskommunernes vilkår og måder at løse problemerne på. Det er erfaringer, som også den nuværende regering har taget ved lære af. Arbejdsløshed herunder ungdomsarbejdsløshed - og stor etnisk indvandring, sammenholdt med et stort udbud af store boliger, som det var vanskeligt at udleje, var med til at bestemme bydelens livsvilkår og nuværende beboersammensætning. Fra steg antallet af indbyggere i Ishøj fra til et befolkningstal som stort set har holdt sig stabilt til i dag. Herved kom over 90 % af kommunens beboere til at bo i det bymæssige område. Selv om det bymæssige område ved Køge Bugt linjen har en kort historie, betyder det lang fra at Ishøj Kommune er historieløs. Ovennævnte dramatiske byhistorie har i høj grad fået konsekvenser for omverdenens syn på Ishøj. 2.1 Befolkning og bosætning Ishøj har landets højeste koncentration af borgere med indvandrerbaggrund (ca. 25 %). I Vejleåparken skønnes ca. 65 % af beboerne at være indvandrere/efterkommere. Ishøj som kommune er i 2006 karakteriseret ved følgende forhold: Antal personer på overførselsindkomst eksklusiv folkepensionister: 41 % (seneste KÅS-statistik) De fleste indvandrere/efterkommere er familiesammenførte. De har landarbejderbaggrund og har følgelig svage 4

6 uddannelsestraditioner og arbejdsmarkedstilknytning. Mere end 90 % af de unge med indvandrerbaggrund gifter sig med en fra hjemlandet. Det betyder, at i så godt som alle indvandrerfamilier er der mindst en af de voksne i hver generation, der er førstegenerations-indvandrer. Ishøj er den kommune i Københavns Amts, hvor borgerne har den svageste uddannelse og beskæftigelse og dermed også det laveste skattegrundlag. Ishøj er en ny by, hvor traditioner er under opbygning, og derfor er der ikke mange fælles traditioner at trække på. De fleste virksomheder i Ishøj ejes af folk, der bor et andet sted end i Ishøj. Der er derfor ikke en umiddelbar netværksog engagementsressource i erhvervslivet. Ishøj

7 3. Den store fysiske renovering Den store igangværende boligrenovering i Vejleåparken er Danmarks hidtil største til 1,3 mia. kr. Denne overvejende fysiske helhedsplan omfatter nye murede facader, nye tagetager, elevatorer, nye tage og en omfattende landskabelig bearbejdning. Desuden har syv kunstnere under ledelse af Bjørn Nørgaard forestået individuel facadeudsmykning for at bryde monotonien. En vigtig brik har været kvartersinddelingen et tema som helhedsplanen tager op i mange af de beskrevne delemner. At få nedbrudt Vejleåparkens enorme skala i mere menneskelige enheder, er gennemført i form af overskuelige kvarterer med en ny og egen identitet. Mest tydeligt udtrykt i bearbejdningen af landskabet og nydannelsen af de indre gaderum. Parallelt hermed er der foretaget en kvarterløftlignende beboermobilisering, hvor AABs beboerdemokrati er blevet udvidet med fire kvarterråd og et kvarterhus, som i dag benyttes af såvel beboere som lokale kommunale samarbejdspartnere. Evalueringerne fra 2006 viser, at der er en markant stigning i beboerdeltagelsen i fælles anliggender. DOMUS arkitekter A/S står for Danmarks største boligrenovering i Vejleåparken 3.1 Kulturelle og sociale problemer som ikke er løst Trods stigende involvering fra aktive beboere lever en stor del af bebyggelsens børn og voksne fortsat i en form for isolerede parallelsamfund eller i subkulturer. Integrationen er også afhængig af (arbejds)livet udenfor boligområdet. Der er på grund af den store overrepræsentation af beboere med indvandrerbaggrund fortsat en høj arbejdsløshed. Andelen af beboere på overførselsindkomst er høj, og mulighederne for at få ressourcestærke borgere til at flytte ind hænger uløseligt sammen med dette image. Samtidig spiller kvaliteten af de kommunale tilbud - især børneinstitutioner og skoler en stigende rolle for børnefamiliernes boligvalg. 6

8 4. Den sociale og forebyggende helhedsplan for Vejleåparken Den store igangværende renovering af Vejleåparken handler helt overvejende om fysiske forhold. Dette følges hermed op af en Helhedsplan for social- og forebyggende indsats. 4.1 Formål Det overordnede formål er at give beboerne kompetencer og kvalifikationer til at begå sig på det danske arbejdsmarked, således at de bliver selvforsørgende og at fremme integrationen i et flerkulturelt, verdsligt og demokratisk videnssamfund gennem arbejde, uddannelse og lokal netværksdannelse, der forebygger sociale problemer. 4.2 Delmål at fastholde og udbygge den positive udvikling Vejleåparken er kommet ind i med den fysiske renovering og det beboermobiliserende arbejde at skaffe flere af beboerne i arbejde gennem en aktiv uddannelses- og beskæftigelsesindsats at videreudvikle det lokale offentlige og private netværk med omdrejningspunkt i de nyoprettede, men stadigt sårbare, kvarterråd at videreudvikle offentligt/private partnerskaber gennem etablering af et bemandet områdesekretariat i det nye kvarterhus at omstille boligafdelingens ressourcer så de i højere grad kan forebygge og løse boligsociale problemer At videreudvikle en bredspektret kommunal indsats gennem ressourceomlægning og metodeudvikling i Vejleåparken - ved at udvikle særlige indsatser i bebyggelsen og ved særlige initiativer fra de institutioner, der specielt servicerer beboerne i Vejleåparken at udvikle Vejleåparkens identitet, image og attraktionsværdi som et flerkulturelt, velfungerende boligområde med en stærk fælles identitet 7

9 5. De tre fokusområder Selvforsørgelse - job og uddannelse Netværksdannelse og kulturel brobygning Bæredygtig bosætning og imageløft De tre fokusområder udgør helhedsplanen for indsatsen i Vejleåparken i de kommende år. Selv om de enkelte fokusområder kan gennemføres isoleret, så kan de med fordel iværksættes samtidigt som foreslået i helhedsplanen: De udgør en række gensidigt støttende indsatser, der vil kunne fastholde Vejleåparkens nuværende positive udvikling. To samfundsøkonomiske forhold giver gennemførelsen af den foreslåede helhedsplan et godt udgangspunkt. For det første har den vedvarende økonomiske vækst og efterfølgende beskæftigelsesfremgang samlet bidraget til en kraftig nedgang i ledigheden; denne situationen udgør et optimalt grundlag for bestræbelserne for at sikre langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere mm. varig tilknytning til arbejdsmarkedet og derved gøre disse grupper selvforsørgende. For det andet har den økonomiske vækst skabt kraftigt stigende priser på det københavnske boligmarked; derved er den almene boligsektor generelt blevet konkurrencedygtig for så vidt angår husleje/boligomkostninger. Begge forhold skal anvendes til at normalisere Vejleåparken i retning af højere erhvervsfrekvens/indkomster. Det er nu vi kan gribe chancen for at skabe en mere balanceret beboersammensætning i Vejleåparken. Det første fokusområde: 5.1. Selvforsørgelse - job og uddannelse En forudsætning for en vellykket integration og et velfungerende boligområde er, at det er muligt at komme i arbejde. For at kunne komme i arbejde, skal man have de nødvendige kvalifikationer og endda kunne gøre opmærksom på dem. Derfor bør der afsættes midler til at gennemføre de jobsøgningskurser, som er planlagt i Kvarterhuset. Dette suppleres med aktiviteter på rådgivnings- og jobsøgningsområdet. Der ud over er der også behov for at få givet mange beboere nogle bedre danskkundskaber. Disse aktiviteter skal ikke blot rettes mod indvandrere. Der er også mange andre beboere som har behov for jobsøgningskurser og danskundervisning. Der er altså behov for en bred indsats, som Ishøj Sprog- og Integrationscenter kan være en del af. Centret har retten til at tilbyde FVU - forberedende voksenundervisning - 8

10 som betales af amtet. Aktiviteterne må være målrettede og er helt i tråd med intentionerne om at gøre folk i stand til at klare sig selv. De hidtidige erfaringer viser, at fast arbejde ikke automatisk løser alle de lediges problemer. Enlige forældre med små børn mangler de nødvendige netværk og de dårlige oplevelser fra barndom og skoletid betyder meget. De kan endvidere have en meget dårlig økonomi ned et stort antal ubetalte kreditorer der gør tingene besværlige. Der skal skabes ro om situationen enten ved afdragsordninger eller henstand. Det kræver arbejdsgivere, der er parate til at investere tid i såvel at oplære personerne og i et vist omfang at til at være "mor/far" for den ledige. Ishøj Kommune arbejder aktivt på at styrke iværksætterlysten blandt folk med indvandrerbaggrund. Det sker via deltagelse i Iværksætter-kontaktpunktet, som omfatter otte kommuner i Københavns Amt. Kontaktpunktet er opmærksom på de særlige problemstillinger omkring personer med indvandrerbaggrund og deres start af egen virksomhed. Der er bl.a. planlagt et samarbejde med sprogskolerne om dette forhold. Aktiviteter: Job og uddannelse Gymnasial indslusning Den gymnasiale indslusning (GI) på Uddannelsescenter København Vest har vist sig at være en betinget succes, men som foreslås videreudviklet. Det er et 1-årigt undervisningstilbud, primært til unge med indvandrerbaggrund. De vil gerne læse videre men mangler færdigheder til at påbegynde en gymnasial uddannelse. Hvis de unge gennemfører GI med et tilfredsstillende resultat er de sikret adgang til alle gymnasiale retninger. Undervisningstilbudet er ikke i tilstrækkeligt omfang blevet brugt af unge fra Vejleåparken. Derfor skal der bruges ressourcer på et opsøgende kontakt- og informationsarbejde blandt etniske unge i Vejleåparken Opkvalificering, job og integration på arbejdsmarkedet Kommunens kontaktarbejde intensiveres i forhold til erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Vejleåparken skal med udgangspunkt i metoder og erfaringer fra Jobexpres projektet i Taastrupgård udvikle et lignende projekt i Ishøj. Initiativet kombineres med de arbejdsmetoder, som har været anvendt i job- og praktikformidlingen på Ishøj Sprog- og Integrationscenter og som har givet så gode resultater Fremme af erhvervsudviklingen i boligområdet I samarbejde med boligafdelingen, kommunen og erhvervsliv arbejder områdesekretariatet for at styrke erhvervsudviklingen i bebyggelsen, herunder serviceerhverv, som samtidig kan styrke integrationen. Der iværksættes en erhvervsundersøgelse og udvikles en handleplan for fremme af erhvervsudviklingen i Vejleåparken Info-møder og iværksætterkurser For at skabe virkelyst og ønske om at starte egen virksomhed i Vejleåparken skal der eksperimenteres med afholdes af informationsmøder og iværksætterkurser i Vejleåparken. Den ansatte projektleder i Kvarterhuset (med ansvar for job, 9

11 uddannelse og iværksætteri) skal udvikle et tæt samarbejde med Jobcenteret i Ishøj Kommune og udvikle aktiviteterne i et samarbejde med IværksætterKontrapunktet og Teknologisk Institut. Det skal undersøges om det regionale erhvervsservicecenter vil lægge nogle af sine aktiviteter i Vejleåparken Mentorordning Metoden er at skabe en jobmatchmodel, hvor der skabes overensstemmelse mellem de jobs der udbydes, og de kvalifikationer, de arbejdssøgende har. Der sker således en opkvalificering direkte rettet mod et bestemt arbejde i bytte for en jobgaranti, hvis opkvalificeringen gennemføres tilfredsstillende. Sammenhængen mellem mobiliseringsstrategien, den overskuelige tidshorisont og den reelle jobmulighed skaber motivation hos den ledige. Mentorordning og jobmatch Succeskriterier: Job og uddannelse der sker en 10 % stigning i gennemførelsesprocenten i forhold til COWIs seneste evaluering af den hidtidige ordning for gymnasial indslusning på Ishøj Handelsskole. Jobexpres-modellen skal sikre at 200 borgere kommer i beskæftigelse indenfor projektets første to år. Medio 2008 har erhvervsundersøgelsen og områdekontorets opsøgende arbejde resulteret i at 10 nye iværksættere eller firmaer driver privat virksomhed. Antallet af nye virksomheder stiger med i årene 2009 og Mentorordningen og jobmatchmodellen skaffer 100 personer i beskæftigelse i form af løntilskud, virksomhedspraktik, påbegyndt uddannelse, fritidsjobs. Området har fået lavet en erhvervsundersøgelse og en erhvervshandleplan, der danner udgangspunkt for igangsættelse af lokale initiativer. 10

12 Det andet fokusområde: 5.2. Netværksdannelse og kulturel brobygning I forbindelse med Helhedsplanen for renovering af Vejleåparken, AAB, afd. 55, blev der i gennemført en informationsog formidlingsindsats samt et beboermobiliserende arbejde. Som led i det integrationsministerielle projekt Byen ved Stranden afvikledes delprojektet Info-boxen. Etablering af kvarterråd var oprindelig planlagt som en proces, der skulle følge bygningsrenoveringens etaper hen over årene 2003, 2004 og De positive erfaringer efter nedsættelsen af de to første kvarterråd i 2003 resulterede i et beboerkrav om straks at udvidede beboerdemokratiet med en generel kvarterrådsordning i hele bebyggelsen. Derfor fremrykkede afdelingsbestyrelsen etablering af kvarterråd, så de alle kom i gang primo Kvarterrådene har vist sig at være det ressourcemæssige omdrejningspunkt for aktiviteterne og for inddragelse af nye aktive beboere. Velfungerende kvarterråd ses tillige som forudsætningen for en succesfuld netværksopbygning og kulturel brobygning til de omkringliggende lokalområder og Ishøj. Boligområderne og kommunen kan bevidst fremhæve kvaliteter eller highlights, som er særligt karaktergivende for det pågældende lokalområde. Dermed skabes motivation til udveksling og pendling internt i Ishøj Kommune mellem de forskellige boligområder. Eksempler på sådanne highlights er Bjørn Nørgårds kunst i Vejleåparkens nye murstensfacader og det stort profilerede projekt Kunstaksen, som foreløbigt er ved at blive til virkelighed ved stationsforpladsen og gennem bebyggelsen Ishøj Centrum. Kunstmuseet Arken og Strandparken med Ishøj Havn er andre oplagte attraktioner. Lokalpatriotisme 11

13 Aktiviteter: Netværksdannelse og kulturel brobygning Med den nye sociale helhedsplan foreslås det, at der oprettes to puljer i boligområdet, som beboere og aktører kan søge penge i til nye aktiviteter. De to puljer benævnes som henholdsvis Aktivitetspuljen og Kulturpuljen. Nogle af nedenstående aktiviteter ønskes finansieret efter konkrete projektansøgninger til de to puljer Midlerne kan bevilges af projektbestyrelsen efter ansøgning, evt. betinget af delvis medfinansiering for at sikre ejerskab og forankring af det enkelte projekt. Hensigten er at få mest muligt ud af pengene. Vi ønsker at fremme idérigdommen blandt projektmagerne gennem en sund kappestrid om at skabe kvalitetsprojekter for de begrænsede midler. Der udarbejdes kommissorier for Aktivitetspuljen og Kulturpuljen Dialogforum Etablering af et byudviklingsforum for dialog mellem borgere og politikere. Her drøftes både konkrete initiativer og modeller for samarbejde under den igangværende lokalsamfundsstrategi, som involverer både private beboere og offentligt ansatte fra lokalområdets institutioner Områdesekretariat i Kvarterhuset Se afsnit 6 om Proces og organisering Ambassadørordning De fire kvarterråd organiserer ordningen, hvor hvert gårdrum eller boliggade udpeger en ambassadør for integration, konfliktløsning og fælles anliggender, herunder udfoldelsesmuligheder for områdets børn og unge. Ordningen omfatter en særlig indsats for at mobilisere ambassadører med anden etnisk baggrund Rollemodeller for unge I samarbejde med Røde Kors etableres rollemodel-projekt, hvor grupper af voksne eller frivillige foreningsledere fungerer som mentorer for unge bosat i området. Kvarterhuset fungerer som fysisk mødested. Målet er at guide de unge til uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter. Der tilknyttes en integrationskonsulent til at koordinere indsatsen. Der kalkuleres med en årlig medfinansiering fra Røde Kors på kr. Reference: Ishøjs børn og unge bidrag til en ungdomspolitik, jan 2004 (bilag 1) Magnetaktiviteter og styrket gadeplanarbejde for børn og unge 67 % af beboerne i Vejleåparken er under 25 år. Styrket gadeplansarbejde efter princippet om at boligselskabets og kommunens medarbejdere må være der, hvor børnene og de unge opholder sig. Kom og Leg og Sportsnat i Idrætscentret er aktiviteter, som kan tiltrække børn og unge på tværs af lokalområder. Sådanne magnetaktiviteter fremmer både den sociale og etniske 12

14 integration i Ishøj kommune. Samtidig modvirkes ghettotendenser. I stil med i Brøndby udvides SSP til SSP-B som vil sige Skole, Socialforvaltning, Politi og Boligområde. Efter behov, eller mindst fire gange om året deltager repræsentanter for beboerne i disse kriminalpræventive møder. Reference: Der kan hentes inspiration i evaluering af projekt 2635, Byen ved Stranden (bilag 2) Finansiering via Aktivitetspuljen Integration gennem idræt Opsøgende arbejde for unge som kan sikre, at de unge sammen med deres forældre, understøttes i deres valg af fritidsaktiviteter og erhverv og i etablering af bredere netværk. Herunder inddragelse af rollemodeller for at bryde adfærdsmønstre Multibane for unge Der er brug for byrum og for mødesteder for børn og unge, hvor de kan mødes uformelt i hele sommerhalvåret uden at være til gene for andre beboere. De unge har brug for at kunne mødes og være sammen på egne præmisser og gerne med mulighed for fysiske udfoldelser. Derfor skal der etableres et anlæg til leg, motion og beachvolley i Vejleåparkens Søndre Parkrum. Et mål er, at Vejleåparken skal være pilot-område i forhold til kommunens nye ungdomspolitik. Der nedsættes en styregruppe i samarbejde med børne- og ungdomsforeninger, der ønsker støtte til integration gennem idræt, I Søndre Parkrum etableres anlæg for leg, motion og beachvolley jf. projektbeskrivelse. Foruden de frivillige beboere og foreningsledere tilknyttes en idrætskonsulent Motion og helse: Aktiviteter i Kvarterhuset Motion og personlig hygiejne er vigtig for styrkelse selvværdet blandt beboere. Der skal eksperimenteres med aktiviteter med gratis motion for beboere i Vejleåparken. I kvartershuset skal der udvikles aktiviteter omkring motion og helse. Der skal udvikles tilbud om trim-hold og fodtusse- hold, stavgang og løbehold. Desuden yoga, hip-hop hold for børn og ældregymnastik. Nogle af aktiviteterne skal ledes af frivillige, andre af professionelle instruktører. På Vejleåparkens kommende multibane kan man arrangere streetbasket-turneringer med unge fra andre truede boligområder. I vinterhalvåret skal der arrangeres foredrag om kost, f.eks. at overleve som teenager med sunde kostvaner, om diabetes-kost m.v. Reference: Leg, motion og beachvolley i Vejleåparken, projektbeskrivelse, marts 2006 (bilag 3) Kunstaksen skal binde byen sammen De fleste dele af det bymæssige område lider af en fysisk afsondring i forhold hinanden og i forhold til Ishøj Bycenter. Kunstaksen er et fysisk/kulturelt projekt. Hensigten er at binde Ishøj Kommune bedre sammen og vise de mangfoldige kvaliteter, som er med til at give Ishøj og de enkelte lokalområder identitet. Kunstaksen strækker sig fra Kunstmuseet Arken ved 13

15 strandparken, over Bycentret, igennem Vejleåparken til Strandgårdsskole-komplekset. Der udvikles et fælles kultur-projekt med Nycirkus, billedskole og en stor fællesskulptur, hvor professionelle kunstnere guider hver institution til at lave deres del af det fælles kunstværk, som opstilles et sted på Kunstaksen. Reference: Projektbeskrivelse Strandgårdskolen ind i den gode cirkel (bilag 4) Kunsten Stiger i Vejleåparken Interessegruppen består af voksne kunstinteresserede beboere. Initiativet udsprang af beboerkonferencen på Arken i januar Interessefelt: Ideen er, at udvikle kunstnerisk udsmykning i Vejleåparken i samspillet mellem den folkelige og flerkulturelle ende af Kunstaksen - ved Strandgårdsskole-komplekset - på den ene side og den professionelle kunst i- og udenfor Vejleåparken herunder Arken, på den anden side. Der engageres professionelle kunstnere til projektudvikling sammen med interesserede beboere. Finansiering kan søges via Kulturpuljen. Reference: Kunstaksen en vision for Ishøj, juni 2005 (bilag 5) Imageløft: De enkelte lokalområders identitet skal forstærkes Kulturelle aktiviteter og events På bebyggelsens pladser og i parkrummene åbnes mulighed for, at foreninger og øvrige aktive beboere kan skabe mere liv i bydelen. Aktiviteterne kan bl.a. ses i sammenhæng med Kunstaksen. Alle grupper eller enkeltpersoner kan ansøge Kulturpuljen om midler. Succeskriterier: Netværksdannelse og Kulturel brobygning Dialogforum holder møder fem gange om året. Borgmesteren er formand. 14

16 Der afholdes netværkskonferencer for professionelle og aktive beboere to gange årligt, det ene i form af internat. Byvandringer, begivenheder og borgerprocesser i samarbejde med teknisk forvaltning og kulturforvaltningen for at fremme den fysiske- og kulturelle brobygning i Ishøj Der engageres professionelle kunstnere til projektudvikling sammen med interesserede beboere og ansatte. Der findes mindst to ambassadører i hvert af de fire kvarterer. Der mobiliseres 8 frivillige rollemodeller i år 2007, som fastholdes eller erstattes af et tilsvarende antal i de følgende år, også efter projektets ophør. For områdesekretariatet opstilles det succeskriterium, at det skal blive et dynamisk og åbent omdrejningspunkt for alle helhedsplanens projekter. I sammenhæng med Kvarterhuset og cafélokalet skal områdesekretariatet have karakter af et aktivt arbejdende miljø, hvor man har lyst til at opholde sig og kommunikere på tværs. De lokale foreninger skal have en central placering i Kvarterhuset 15

17 Det tredje fokusområde: 5.3. Bæredygtig bosætning og imageløft Den nuværende beboersammensætning i Vejleåparken er social og etnisk skæv. Med 65 procent af beboere af anden etnisk baggrund end dansk, søger ressourcestærke danske familier væk, og byggeriet har svært ved at tiltrække familier i job. Det samme gælder, når hovedparken af beboere lever af overførselsindkomster. Den nuværende sociale og etniske beboersammensætning påvirker derfor det eksterne image i en negativ retning. Det gode liv i Søndre Parkrum Den fysiske renovering har skabt øget attraktionsværdi. og der er brug for at gøre en ekstraordinær indsats for at fastholde og udvikle det gode omdømme, som afdelingen er ved at få. Vejleåparken skal i den kommende periode arbejde mere systematisk med at fortælle de gode historier i forhold til såvel interne som eksterne aktører. Der skal arbejdes med en offensiv strategi for imagepleje, og identifikation af de essentielle punkter, der fortæller den gode historie om det grønne og rummelige Ishøj med mange tilbud og faciliteter, tæt på metropolen København. Forudsætningen for, at beboerne kan tage ansvar for boligområdets udvikling, er at de har den nødvendige viden om det, der sker i boligområdet. Derfor skal den interne informationsindsats styrkes via beboerbladet Sekskanten, nyhedsbreve og en velfungerende hjemmeside. Den personlige kommunikation på tværs af kulturerne skal styrkes. Dette skal udvikles af TV-Ishøj i samarbejde med kvarterhusets Info-gruppe og via ekstern konsulentbistand. Aktiviteter: Bosætning og imageløft Bosætningsanalyse Med Vejleåparken som case, og med udvalgte referenceområder i- og udenfor Ishøj, gennemføres en analyse af bosætningsmønsteret i Ishøj Kommune med henblik på handlingsanvisninger til en bosætningsstrategi, der skaber en 16

18 mere balanceret etnisk og social fordeling af borgere i de enkelte boligområder. Analysen skal bl.a. kortlægge de lokale flyttebehov, borgernes flytteønsker og årsagerne til den manglende mobilitet, samt anvise forslag til, hvad der kan gøres for at øge mobiliteten. Med ønsket om en mere balanceret beboersammensætning i Vejleåparken samarbejdes der mellem AAB, Vejleåparken og Ishøj Kommune om - i en tidsbegrænset periode - at stoppe for tilgangen af kontanthjælpsmodtagere til bebyggelsen. Der iværksættes en bosætningskampagne, som markedsfører Vejleåparken på en ny og utraditionel måde. Balanceret beboersammensætning er et mål Internt og eksternt informationsarbejde Der skal anvendes en bred vifte af virkemidler, f.eks.: Kommunal boliganvisning (kombineret udlejning). Image- og informationskampagner. Flytteinformation og flyttehjælp. Information til parcelhuskvarterer om fordelene ved i tide at flytte i lejebolig. For at styrke Vejleåparkens identitet og image udvikles det interne og eksterne informationsarbejde via følgende tiltag: Det beboerstyrede beboerblad Sekskanten opprioriteres og tilbydes grafisk og journalistisk assistance. Samarbejde med lokal- og regionalpressen om de gode historier. En 100 % ærlig føljeton (en gang om måneden) om folk/fællesskab/privathed/byen Ishøj og den lokale tilknytning. TV Ishøjs nye digitale muligheder udnyttes som daglig informationskanal ved etablering af et (fysisk) tv-studie i Kvarterhuset. 17

19 Der udvikles et etnisk kommunikations-netværk baseret på det etniske miljøs naturlige ledere. Netværket kommunikerer via boligområdets etniske beboere. Boligområdet skal udvikle den lokale kommunikation med udgangspunkt i kvarterrådene. Via områdesekretariatet skal der anvendes ressourcer på en mere systematisk kontakt med lokale og landsdækkende medier. Områdesekretariatets informationskontor Info Ishøj koordinerer ovennævnte aktiviteter. Reference: Info-teket i Nørrebro Park Kvarter Lokalhistorie-værksted Der skal arbejdes med boligområdets identitet og selvopfattelse via etablering af en lokalhistorisk gruppe. Den skal udforske områdets historie og formidle historisk materiale og fortællinger om livet i Ishøj via udstillinger, publikationer og i medier. Den fremadrettede branding af lokalområdet skal bygge på lokale værdier, lokalhistoriske fortællinger og visionen om det gode liv i Vejleåparken. Der etableres en interaktiv lokalhistorisk hjemmeside tilpasset flere målgrupper, bl.a. skolebørn, og den ældre generation. Spektakulært og attraktivt byggeri tiltrækker ressourcestærke beboere Forøgelse af boligmassen Ud over de her nævnte sociale, kulturelle og forebyggende indsatser overvejer AAB i øjeblikket mulighed for nybyggeri. Gennem en forøgelse af boligmassen med spektakulært og attraktivt byggeri, kan der tiltrækkes ressourcestærke beboere. De nye boliger bør være anderledes og arkitektonisk interessante ejerboliger, og dermed øge mangfoldigheden i området. På den måde kan ressourcestærke tilflyttere tiltrækkes, samtidig med at 18

20 de nuværende beboere kan blive boende. Overskuddet fra salget af boligerne skal finansiere faciliteter og tilbud til gavn for alle beboere. Den nye bebyggelse skal bryde ensformigheden og tilføre områderne mangfoldighed i form af nye æstetiske udtryk og nye boligformer. Projektet skal være selvfinansierende. Succeskriterier: Bæredygtig bosætning og imageløft at andelen af kontakthjælpsmodtagere falder med 10 procent fra 2007 til at andelen af etniske minoriteter falder med 5 procent fra 2007 til at der i perioden registreres en stigning i antallet af positive artikler og medieomtale i lokale og landsdækkende medier. at forskellen imellem kommunens borgeres gennemsnitlige husstandsindkomst og husstandsindkomsten i Vejleåparken formindsket fra 2007 til at halvdelen af tilfældigt adspurgte borgerne - via en interviewundersøgelse i Hundige Centeret i svarer ja til, at Vejleåparkens image er blevet forbedret i de seneste år. at der tiltrækkes nye ressourcestærke beboere. at der gennemføres en konsekvensanalyse og feltarbejde om den samlede bosætningsstrategi i Ishøj. 19

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER

DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Boligsocialt Serviceeftersyn Tverskov Kommunikation & Udvikling Udviklingsnotat september 2015 DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Flytter der flere ressourcestærke borgere ind? Har I nok fokus

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Imageløft af udsatte boligområder

Imageløft af udsatte boligområder Imageløft af udsatte boligområder Imageanalyse Imagehandleplan Imageværktøjer Imagekampagne Det dårlige image i udsatte boligområder er med til at fastholde områderne i en negativ udvikling. Men hvad kan

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusions politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusionspolitikken Borgerrepræsentationen vedtog den 16. december 2010 en ny inklusionspolitik

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10 Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Branding og markedsføring af almene boliger

Branding og markedsføring af almene boliger Vejle den 6. april 2011 Branding og markedsføring af almene boliger Almene sektor i den offentlige debat Grå beton Kedelige byggerier Tæt byggeri Kriminalitet og vold Etniske uroligheder Sociale ghettoer

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

Boligselskabet AKB Lyngby. IDEASAps - en rådgivningsvirksomhed for arkitektur, byggeteknik og beslutningsprocesser

Boligselskabet AKB Lyngby. IDEASAps - en rådgivningsvirksomhed for arkitektur, byggeteknik og beslutningsprocesser Helhedsplanen Det helhedsorienterede byfornyelsesområde omfatter s 4 afdelinger i Fortunbyen, 4 kommunalt ejede boligblokke og et butikscenter. I området er der omkring 850 boliger med ca. 1.400 beboere.

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN:. 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og institution (kommune, AF, virksomhed, forening mv.): EVU Erhvervscenter for

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Michael Gravesen Sekretariatschef i Vollsmose Sekretariatet Sekretariatsleder ved Center for inklusion i Børn og Ungeforvaltningen

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Bilag 10a Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen har besluttet, at et nyt forslag til integrationspolitik for Københavns Kommune skal kunne behandles inden

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere