Et bedre liv gennem mad og motion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et bedre liv gennem mad og motion"

Transkript

1 Et bedre liv gennem mad og motion Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet Kortversion

2 Et bedre liv gennem mad og motion Indhold Ministererklæring fra Nordisk Ministerråd Baggrund fælles nordiske udfordringer Fælles nordiske målsætninger 2011 og 2021 Fælles nordiske værdier Prioriterede indsatsområder og nordisk samarbejde målgrupper og tiltag Fælles vidensudvikling i Norden Opfølgning på handlingsplanen Et bedre liv gennem mad og motion Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet ANP 2006:747 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN Tryk: Aka-print A/S, Århus 2006 Design: Par No. 1 A/S Omslagsfoto: PhotoDisc; Ingram; PhotoDisc; PhotoDisc Foto: Når ikke andet angives, arkivfoto fra Par No 1 Oplag: 1000 Trykt på miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Publikationen kan bestilles på Flere publikationer på Printed in Denmark Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K dk-1255 København K Telefon (+45) telefon (+45) Fax (+45) Fax (+45) Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er et af de ældste og mest omfattende regionale samarbejder i verden. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Samarbejdet styrker samhørigheden mellem de nordiske lande med respekt for de nationale forskelle og ligheder. Det øger mulighederne for at hævde Nordens interesser i omverdenen og fremme det gode naboskab. Samarbejdet blev formaliseret i 1952 med Nordisk Råds oprettelse som forum for parlamentarikerne og regeringerne i de nordiske lande. I 1962 underskrev de nordiske lande Helsingforsaftalen, som siden har været den grundlæggende ramme for det nordiske samarbejde. I 1971 blev Nordisk Ministerråd oprettet som det formelle forum til at varetage samarbejdet mellem de nordiske regeringer og de politiske ledelser i de selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland. 0

3 Forord Sund mad og livsstil for alle Nordisk Ministerråd ministrene for fødevarer, fiskeri, land- og skovbrug samt social- og helseministrene har i juli 2006 vedtaget en nordisk handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet. Med handlingsplanen understreger de nordiske ministre vigtigheden af at arbejde for bedre sundhed og øget livskvalitet på lige vilkår for alle nordiske borgere. Udfordringerne er store usunde kostvaner, fysisk inaktivitet og overvægt er et voksende problem. Der skal derfor satses både nationalt, regionalt og internationalt for at vende udviklingen og sikre sundhed og livskvalitet for alle. Den nordiske handlingsplan lægger vægt på tiltag, hvor et nordisk samarbejde skaber synergi og tilfører værdi added value i forhold til de tiltag, de enkelte lande allerede har igangsat. Handlingsplanen udgør også et fælles nordisk indspil til den internationale debat om forebyggelse af overvægt og fremme af sund livsstil. For den komplette ordlyd af handlingsplanen, der er vedtaget af de nordiske ministre, henvises til den engelsksprogede fulde version Health, food and physical activity Nordic Plan of Action on better health and quality of life through diet and physical activity (ANP 2006:745). Heri findes også en udførlig beskrivelse og vurdering af status i de nordiske lande set i et globalt perspektiv foruden nærmere baggrund for de valgte fælles nordiske tiltag. Hvis vi skal realisere handlingsplanens mål er det helt afgørende at sætte ind på mange fronter, og vi vil derfor lægge stor vægt på et bredt tværgående samarbejde indenfor alle relaterede politikområder i Nordisk Ministerråd samt med private interessenter. Vi ser frem til i fællesskab at arbejde for opfyldelsen af handlingsplanens ambitiøse målsætninger til gavn for den enkelte borger og samfundet! Denne publikation er en kort version af den nordiske handlingsplan, der skitserer de udfordringer, vi står overfor, de fælles nordiske værdier og målsætninger samt prioriterede indsatsområder og særlige fælles nordiske tiltag. På vegne af Nordisk Ministerråd, ministre for fiskeri og havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug Lars Barfoed, Danmark På vegne af Nordisk Ministerråd, ministre for socialog helsepolitik Sylvia Brustad, Norge 03

4 Et bedre liv gennem mad og motion Ministererklæring fra Nordisk Ministerråd Sikring af bedre sundhed og livskvalitet på lige vilkår for alle nordiske borgere er en overordnet målsætning for Nordisk Ministerråd. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har på globalt plan understreget vigtigheden af at finde løsninger på problemstillingen med usund kost, fysisk inaktivitet og overvægt. Prognoser udarbejdet af WHO peger på en markant stigning i dødelighed som følge af ikke-smitsomme sygdomme. Usunde kostvaner, fysisk inaktivitet og overvægt er blandt de vigtigste årsager til denne udvikling. WHO anbefaler derfor udarbejdelse af nationale strategier og politikker om fremme af sund kost og fysisk aktivitet, samt om forebyggelse af overvægt. Udviklingen i Norden er lige så alarmerende, som beskrevet af WHO på globalt niveau. Hvert af de nordiske lande har allerede implementeret en lang række politikker og har udviklet eller er i gang med at udarbejde nationale strategier. De nordiske lande har fælles målsætninger og et fælles udgangspunkt i forhold til håndtering af de nævnte problemstillinger. Løsninger på problemerne med usund kost, fysisk inaktivitet og overvægt skal primært findes nationalt og lokalt, men handling på nordisk og internationalt niveau er også nødvendig for at understøtte disse handlinger. De fælles nordiske standpunkter vil blive fremført i de kommende diskussioner i forbindelse med EU-Kommissionens Grønbog, samt i forbindelse med fremtidige drøftelser på en række EU-regulerede områder. Handlingsplanen vil også udgøre et nordisk perspektiv i forhold til WHO s ministerkonference i Istanbul i november 2006 om bekæmpelse af overvægt, samt i forhold til formuleringen af en WHO-Europa strategi om ikke-smitsomme sygdomme, der skal forelægges Regionalkomitéen for Europa i september Den nordiske handlingsplan vil dermed understøtte de respektive nationale indsatser ved at styrke samarbejdet om udvikling af de mest effektive politikker og ved at søge indflydelse på den internationale dagsorden. Nordisk Ministerråd for fiskeri og havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug (MR-FJLS) og Ministerrådet for social- og helsepolitik (MR-S) 6. juli, 2006 Den nordiske handlingsplan indeholder specifikke nordiske initiativer, samt et antal fælles standpunkter i relation til nogle af de emner på området, der i øjeblikket diskuteres i EU- og WHO-regi. Foto: Ingram 04

5 0

6

7 Et bedre liv gennem mad og motion Baggrund fælles nordiske udfordringer 1) Usunde kostvaner, fysisk inaktivitet og overvægt er et voksende problem i hele den vestlige verden også i Norden. Udviklingen er en trussel mod både livskvaliteten for den enkelte og for samfundsøkonomien. De foreliggende data om kostvaner, fysisk aktivitet og overvægt fra de nordiske lande peger mod en entydig og foruroligende tendens, der kan opsummeres i følgende hovedproblemområder: Fotos: Johannes Jansson En stor del af de nordiske borgere spiser ikke i overensstemmelse med de officielle anbefalinger med hensyn til indtag af fedt (især mættet fedt) og sukker. Det er især bekymrende, at børn og unge indtager for meget sukker. Kun få indtager de anbefalede mængder frugt og grøntsager, og mange har et for lavt indtag af fisk og fuldkornsprodukter. Omkring halvdelen af befolkningen lever ikke op til anbefalingerne vedrørende daglig fysisk aktivitet, og særligt det faldende aktivitetsniveau blandt unge er kritisk. Antallet af overvægtige voksne er stigende og udgør nu over 40 %. Antallet af overvægtige børn er ligeledes stigende og udgør nu mellem 15 og 20 %. Der er en klar social dimension i relation til usunde kostvaner, fysisk inaktivitet og overvægt. Grupper med lang uddannelse og højere socioøkonomisk status har sundere kostvaner, er mere aktive i deres fritid og har en lavere forekomst af overvægt. De økonomiske konsekvenser for samfundet er store, og en fortsat negativ udvikling vil udgøre en trussel mod velfærdsniveauet i de nordiske lande. De samlede samfundsomkostninger, der kan knyttes til livsstilssygdomme forbundet med usund kost, fysisk inaktivitet og overvægt må som minimum anslås at løbe op i 1-2 procent af BNP. Udviklingen er alarmerende, og der er samtidig mangel på valide og sammenlignelige nordiske data, der kan ses som en forudsætning for at håndtere og følge op på udviklingen. Der er ligeledes mangel på mere præcise og kvalificerede vurderinger af omkostningerne forbundet med usund livsstil for både den enkelte og samfundet. De nordiske regeringer er enige om, at problemets karakter og den alarmerende udvikling på området nødvendiggør en styrket indsats. En fælles nordisk handlingsplan med blandt andet opstilling af ambitiøse målsætninger for udviklingen ses som et vigtigt instrument til at støtte de politikker og handlinger, som allerede er igangsat i de enkelte nordiske lande. (1) Refererer til kapitel 1 i Health, food and physical activity Nordic Plan of Action on better health and quality of life through diet and physical activity (ANP 2006:745) 07

8 Et bedre liv gennem mad og motion Fælles nordiske målsætninger 2011 og ) De nordiske regeringer har nationalt forpligtet sig til aktivt at gøre en indsats for at fremme sund livsstil. Nordisk Ministerråd har i fællesskab ønsket at understrege disse forpligtelser ved at opstille fælles nordiske målsætninger og visioner for arbejdet med at fremme sund kost og fysisk aktivitet, samt forebygge overvægt. De fælles mål skal gøre det muligt at sammenligne og vurdere de nationale indsatser. Fælles mål er til gavn for de nordiske lande, når de kombineres med fælles monitorering, øget vidensdeling, en fælles indsats for at identificere Best Practice, samt et styrket forskningssamarbejde. Målsætningerne er opstillet på baggrund af den eksisterende viden på området og vil blive revurderet, og om nødvendigt justeret, i takt med fremkomsten af nye relevante data. Foto: Lars Bahl, Fødevarestyrelsen (2) Refererer til kapitel 3 i Health, food and physical activity Nordic Plan of Action on better health and quality of life through diet and physical activity (ANP 2006:745) 08

9

10 Et bedre liv gennem mad og motion Foto: Lars Bahl, Fødevarestyrelsen De fælles nordiske målsætninger og visioner er: Der skal ske en klar forbedring af de nordiske befolkningers kostvaner Mål 2011: Indtaget af frugt og grønt samt fuldkornsprodukter skal øges. Indtaget af fedt, særligt mættet fedt og transfedt, samt tilsat sukker skal reduceres. Saltindtaget skal falde eller være uændret afhængig af national sammenhæng. Vision 2021: Størstedelen af befolkningerne spiser i overensstemmelse med de Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNA). De nuværende referencer for visionen er: Mindst 70 procent af befolkningen over 10 år indtager dagligt mindst 500g frugt og grønt. Det gennemsnitlige indtag for børn mellem 4 og 10 år er mindst 400 g/dag. Befolkningens gennemsnitlige fødevareindtag lever op til NNA med hensyn til fedt, mættet fedt og transfedt (max. 30 E% (procentandel af samlet energiindtag) sammenlagt, heraf højst 1/3 mættet fedt ) og mindst 70 procent af befolkningen lever op til NNA hvad angår fedtindtag (E% mellem 25 and 35). 80 procent eller mere lever op til NNA med hensyn til maksimalt dagligt indtag af tilsat sukker (max. 10 E%). 70 procent eller mere spiser fisk eller fiskeprodukter svarende til et hovedmåltid to gange om ugen. Mindst 70 procent af den voksne befolkning har et dagligt indtag af fuldkornsprodukter, der udgør mindst halvdelen af deres samlede indtag af brød og cerealier. Befolkningens gennemsnitlige indtag af salt lever op til NNA. 10

11 Flertallet skal efterleve anbefalingerne vedrørende fysisk aktivitet og alle børn skal være fysisk aktive Foto: Ingram Mål 2011: Den nuværende udvikling, hvor en voksende andel af voksne og børn er fysisk inaktive, er stoppet eller helst vendt. Vision 2021: Mindst 75 procent af den voksne befolkning er fysisk aktive (moderat intensitet) i mindst 30 minutter om dagen. Alle børn mellem 1 og 12 år og mindst 85 procent af børn og unge mellem 12 og 16 år er fysisk aktive (moderat intensitet) i mindst 1 time om dagen. Antallet af overvægtige og svært overvægtige skal reduceres Mål 2011: Stigningen i andelen af overvægtige og svært overvægtige borgere er stoppet eller i bedste fald vendt. Vision 2021: Antallet af overvægtige og svært overvægtige voksne er reduceret med mindst 30 procent i forhold til det nuværende niveau. Antallet af overvægtige og svært overvægtige børn og unge er reduceret med mindst 50 procent i forhold til det nuværende niveau. Social ulighed i sundhed med hensyn til kost og fysisk aktivitet skal reduceres Mål 2011: De eksisterende forskelle mellem sociale grupper med hensyn til usund kost, fysisk inaktivitet og overvægt er ikke vokset yderligere eller er blevet reducerede. Vision 2021: Forskellen mellem socialgruppernes efterlevelse af anbefalingerne vedrørende kost, fysisk aktivitet samt forekomst af overvægt udgør maksimalt 20 procent. Initiativerne i handlingsplanen støtter op om de enkelte landes indsatser for at realisere målsætningerne. Opfølgning på målsætningerne vil ske sideløbende med udviklingen af den fælles nordiske monitorering (se side 21). Det er hensigten, at der skal udkomme en rapport hvert andet år med status over udviklingen i forhold til de opstillede målsætninger. 11

12 12

13 Et bedre liv gennem mad og motion Fælles nordiske værdier 3) De nordiske lande har en lang tradition for samarbejde på fødevare-, sundheds- og ernæringsområderne. Siden 1982 har de nordiske lande eksempelvis udarbejdet fælles næringsstofanbefalinger, der udgør det videnskabelige grundlag for de enkelte landes officielle kostråd. Dertil kommer en række nye tiltag inden for andre politikområder som f.eks. miljø, jordbrug og skovbrug, der også kan bidrage til mere aktiv livsstil og større madbevidsthed. En styrkelse af det nordiske samarbejde er til fælles nytte for udviklingen i alle landene i indsatsen for at fremme sunde kostvaner og fysisk aktivitet. I de enkelte nordiske lande er der i de seneste årtier nationalt og lokalt igangsat initiativer og politikker, der skal fremme sund mad og fysisk aktivitet. Ansvaret for området er delt mellem forskellige offentlige myndigheder på statsligt og kommunalt niveau. Størstedelen af de nordiske lande har udarbejdet nationale handlingsplaner rettet mod overvægt, kost og/eller fysisk aktivitet. Handlingsplanerne er forskellige med hensyn til omfang, anvendte midler og foreslåede instrumenter. De eksisterende handlingsplaner udgør et godt fundament for nordisk dialog og samarbejde og for udveksling af erfaringer. Nordiske værdier og principper hvem skal handle? Initiativerne i den nordiske handlingsplan er baseret på en række basale værdier, som deles af de nordiske lande og lægges til grund for de nationale og fælles indsatser på området: En multisektoriel tilgang Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet samt forebyggelse af overvægt er et kollektivt ansvar. Hvis der skal skabes resultater på området, er det nødvendigt at involvere en lang række sektorer og interessenter på alle niveauer i samfundet. De nordiske lande går ind for en multisektoriel tilgang og bakker op om de initiativer vedrørende samarbejde med private interessenter og NGO er, som foregår både på internationalt og europæisk niveau, såvel som i de enkelte nordiske lande på nationalt og lokalt plan. (3) Refererer til kapitel 2 i Health, food and physical activity Nordic Plan of Action on better health and quality of life through diet and physical activity (ANP 2006:745) 13

14 Et bedre liv gennem mad og motion Foto: Lars Bahl, Fødevarestyrelsen Lokale initiativer De nordiske regeringer har fokus på at tilvejebringe den nødvendige støtte til udviklingen af multisektorielle løsninger i lokalsamfundene. De lokale myndigheder skal spille en central rolle i forhold til fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet. Den private sektors medansvar Fødevareindustrien, detailhandlen, cateringbranchen og medierne er vigtige aktører, når det handler om at påvirke individets valg. Dette gælder blandt andet via de produkter, der udbydes, deres tilgængelighed, portionsstørrelser, markedsføring osv. Det forventes, at de private interessenter påtager sig et medansvar og deltager i indsatsen for at fremme sundere kostvaner og øget fysisk aktivitet i Norden. Individets ansvar De nordiske lande anerkender, at individets valg af livsstil er centralt i forhold til at forstå baggrunden for usunde kostvaner, fysisk inaktivitet og overvægt. Individet har ansvaret for sine egne valg. Viden om konsekvenserne af usund livsstil varierer imidlertid meget og ydre faktorer spiller en stor rolle for individets valg, særligt hos børn og unge. I bestræbelserne for at skabe et miljø, der understøtter individets valg af sund livsstil vil de nordiske lande i særlig grad være opmærksomme på de socialt udsatte grupper i samfundet, der har de dårligste forudsætninger for at træffe sunde valg. De nordiske lande ønsker at udvikle og styrke offentlig/private partnerskaber som et centralt element i indsatsen for at fremme sund mad og fysisk aktivitet, og dialogen med fødevaresektoren skal fortsætte med henblik på at understrege sektorens rolle og medansvar. Statslige initiativer samt om nødvendigt vilje til regulering De nordiske regeringer har en fælles forståelse af, at den nuværende udvikling omkring kostvaner, fysisk aktivitet og overvægt er uacceptabel på grund af de negative konsekvenser for både individet og samfundet. Regeringerne er derfor indstillede på at lovgive på området, hvis udviklingen fortsætter uændret. De nordiske regeringer vil intensivere arbejdet med at sikre, at såvel national, europæisk som international lovgivning understøtter den fælles nordiske målsætning om at sikre sundhed og livskvalitet i den nordiske befolkning. 14

15 Nordisk merværdi på tværs af politikområder De nordiske lande vil bygge på det brede spektrum af nordiske netværk med relation til sundhed, mad og fysisk aktivitet for yderligere at styrke samarbejdet til fremme af sunde madvaner og livsstil og forebyggelse af overvægt. Fokus vil ligge på tiltag med nordisk nytte, dvs. hvor et nordisk samarbejde skaber synergi og merværdi i forhold til de enkelte nationale tiltag. Opgaven er kompleks alle er en del af løsningen National/global Politik Kultur Medier Lokalsamfund Job Skole Sundhedsvæsen Den private sektor Sociale netværk og relationer Boligforhold Fysiske omgivelser Økonomi Uddannelse Sundhedsadfærd & psyk. faktorer Fysiologi & biokemi Gener Individuel SUNDHED Lokal Fødsel Barndom Voksenliv Alder 15

16 Et bedre liv gennem mad og motion Prioriterede indsatsområder og nordisk samarbejde målgrupper og tiltag 4) Indsatsen for at fremme sund kost og fysisk aktivitet, samt forebygge overvægt tager udgangspunkt i en række fælles prioriteter i Norden. Indsatserne skal fokusere på at sikre, at: Børn og unge har forudsætningerne for at træffe sunde valg og ikke udsættes for et miljø, der opfordrer til usunde valg. Sunde valg bliver gjort lettere for alle. Initiativer målrettes mod sårbare og udsatte grupper. De nordiske landes indsatser på området og initiativerne i handlingsplanen er baseret på opfattelsen af, at fremme af sund livsstil bør fokusere på at gøre det sunde valg til det naturligt, nemme valg. Sunde alternativer skal ikke blot vælges, fordi de er tilgængelige, de skal også være de mest populære og forbindes med positive oplevelser. Et vigtigt element i den nordiske handlingsplan er etableringen af et fælles katalog over større initiativer i de nordiske lande til fremme af sunde madvaner og livsstil. Kataloget vil være etableret inden udgangen af 2006 og vil blive opdateret mindst hvert andet år. Der er og vil også i fremtiden være både forskelle og ligheder i de specifikke tiltag og initiativer, der igangsættes i de enkelte nordiske lande. Etableringen af en fælles nordisk monitorering og udviklingen af metoder til at vurdere Best Practice vil sikre, at optimale løsninger bliver identificeret til fordel for alle. Præsentation gennem et fælles nordisk katalog vil sikre, at de eksisterende erfaringer kommer alle til gode. Børn og unge Det er vigtigt at sikre børn og unge tilstrækkelig viden om og adgang til sund mad og fysisk aktivitet, hvis der skal skabes varige forbedringer i befolkningernes kostvaner og fysiske aktivitetsniveau. Daginstitutioner og skoler spiller en vigtig rolle i indsatsen for at fremme sunde vaner hos børn og unge. Det er vigtigt at sikre, at kvaliteten og omfanget af tilbuddene i daginstitutioner og skoler er tilstrækkelige i forhold til behovet. Samtidig skal det sikres, at undervisere har tilstrækkelig viden og uddannelse i sundhed, kost og fysisk aktivitet. Ingen af de nordiske lande har i dag erfaringer med systematiske tiltag på området. Nordisk Ministerråd vil søge samarbejde med uddannelsessektoren for at styrke indsatsen på området. (4) Refererer til kapitel 4 i Health, food and physical activity Nordic Plan of Action on better health and quality of life through diet and physical activity (ANP 2006:745) 16

17

18 Et bedre liv gennem mad og motion Sunde valg gjort nemmere for alle Nordisk Ministerråd vil initiere, at de relevante informationsaktører på nationalt niveau vil mødes regelmæssigt for at udvikle forslag til, hvordan de nordiske lande i større omfang end i dag kan nyde godt af hinandens erfaringer, informationsmaterialer fra kampagner osv. Mærkning af fødevarer skal gøre det lettere for forbrugeren at vælge sunde produkter og træffe oplyste fødevarevalg. Undersøgelser har vist, at forbrugerne efterspørger en letforståelig mærkning, der forenkler informationerne fra næringsdeklarationen. Foto: Lars Bahl, Fødevarestyrelsen De nordiske EU-medlemmer vil anmode EU-kommissionen om at vurdere, om og hvordan den fælles landbrugspolitik kan bidrage til etableringen at skolefrugtordninger i EU, samt om skolemælksordningen kan omlægges, så den fremmer indtag af mælkeprodukter med lavt fedtindhold. De nordiske lande vil samtidig fortsætte indsatsen for at begrænse tilgængeligheden og indtaget af sukkersødede drikkevarer og snacks på skoler, daginstitutioner og andre steder, hvor børn opholder sig. De nordiske lande vil samarbejde om at fremme det nordiske forslag om bedre næringsdeklaration i forbindelse med den kommende revision af EU s næringsdeklarationsdirektiv og vil arbejde for, at næringsdeklaration gøres obligatorisk. Mulighederne for at harmonisere kriterierne bag de forskellige ernæringsmærkningsordninger, der benyttes i de enkelte nordiske lande, vil blive undersøgt nærmere. Markedsføring af usunde fødevarer påvirker børn og unges forbrug og holdninger i forhold til mad og bør derfor begrænses. De nordiske lande vil holde EU-Kommissionen op på sit ultimatum til industrien om at stoppe al markedsføring af usund mad rettet mod børn og vil i fællesskab kræve EU-regulering, hvis den nuværende adfærd ikke ophører via selvregulering. Foto: Johannes Jansson 18

19 Initiativer rettet mod at inspirere arbejdspladser til at investere i tiltag for at fremme sund kost og fysisk aktivitet blandt de ansatte vil blive opprioriteret i de kommende år. Lokale initiativer til fremme af sund kost og fysisk aktivitet skal ligeledes opprioriteres. Aktiv brug af de lokale naturomgivelser skal fremmes, og der skal i højere grad udveksles erfaringer og viden om fremme af et aktivt fritidsliv. Etableringen af et katalog over større nordiske initiativer og gode eksempler vil styrke vidensdelingen omkring fremme af lokale tiltag og særligt tiltag, der har vist sig at være effektive. De nordiske lande anerkender de hidtidige bidrag fra industrien og detailhandlen for så vidt angår fremme af sunde valg, men er samtidig enige om, at der er behov for en styrket indsats. Partnerskaber/samarbejde mellem det offentlige, NGO er, industri/detailhandel, restaurationsbranchen osv. er i den sammenhæng vigtige for at gøre sunde alternativer lettere tilgængelige. Målrettede initiativer Initiativer rettet mod socialt udsatte grupper og etniske minoriteter prioriteres højt. Det er målsætningen at reducere uligheden i sundhed relateret til kost, fysisk aktivitet og overvægt. Det fælles nordiske katalog over initiativer vil bidrage til et tættere nordisk samarbejde og erfaringsudveksling i forhold til indsatsen overfor disse målgrupper. Samtidig vil der også fremover blive givet information til grupper med særlige behov mht. kost og fysisk aktivitet. Der vil være speciel opmærksomhed på gravide og nye forældre for at fremme, bevare og støtte amning. 19

20 20

21 Et bedre liv gennem mad og motion Fælles vidensudvikling i Norden 5) Foruden samarbejdet nævnt i afsnittene om fælles nordiske værdier og prioriterede indsatsområder vil det tættere nordiske samarbejde til fremme af sund livsstil mest markant blive igangsat indenfor tre hovedområder: Monitorering af udviklingen i de nordiske befolkningers kostvaner og fysiske aktivitetsniveau, samt i forekomsten af overvægt Øget vidensdeling om effekten af eksisterende initiativer og på længere sigt samarbejde om Best Practice Forskning og metodeudvikling Fælles monitorering Nordisk Ministerråd har besluttet at udvikle en fælles nordisk monitorering af kostvaner, fysisk aktivitet og overvægt. Det er målsætningen, at der skal indsamles data hvert andet år, som på repræsentativ vis dækker køn, foruddefinerede aldersgrupper (blandt andet børn og unge) og sociale lag. Nuværende nationale dataindsamlinger vedrørende kostvaner, fysisk aktivitet og overvægt giver ikke mulighed for løbende at vurdere og sammenligne situationen i de enkelte nordiske lande. Adgangen til sammenlignelige og valide data er en væsentlig forudsætning for at følge op på de fælles nordiske målsætninger. Foto: Johannes Jansson (5) Referer til kapitel 5, 6 og 7 i Health, food and physical activity Nordic Plan of Action on better health and quality of life through diet and physical activity (ANP 2006:745) 21

22 Et bedre liv gennem mad og motion Forekomst af overvægt og svær overvægt Frekvensen og sammenligneligheden af eksisterende nordiske data om BMI og talje/hofte ratio er ikke tilstrækkelige til løbende at vurdere indsatsen. Den fælles nordiske monitorering skal baseres på de eksisterende nationale dataindsamlinger, og skal tilrettelægges i den enklest mulige form. Den fælles monitorering erstatter således ikke behovet for mere omfattende dataindsamlinger om kostvaner, fysisk aktivitet og sundhed i de nordiske lande. De detaljerede nationale undersøgelser er nødvendige for at validere den fælles monitorering, skaffe mere udførlige informationer, samt identificere faktorer, der kan forklare de tendenser, der vil vise sig i den fælles monitorering. Den fælles monitorering skal ske på tre hovedområder: Kostvaner Gennemføres i dag hvert 3. til 10. år, hvilket ikke er hyppigt nok i forhold til den hurtige udvikling på området. Samtidig er der i dag store metodemæssige forskelle mellem de enkelte nordiske landes undersøgelser (årstal for og hyppighed af indsamling, aldersgrupper). Fysisk aktivitet Omfanget af eksisterende dataindsamlinger er meget begrænset sammenlignet med kostområdet, og de kan hverken sammenlignes over tid eller mellem landene. Den fælles monitorering vil indsamle data om voksne, børn og unge og vil give et repræsentativt billede af, hvordan det går med at realisere målsætningerne om udviklingen i befolkningernes kostvaner og fysiske aktivitetsniveau, samt i forekomsten af overvægt. Erfaringsudveksling/ Best Practice Den fælles nordiske monitorering af kostvaner, fysisk aktivitet og overvægt vil gøre det muligt at vurdere Best Practice i indsatsen på området. Resultaterne fra den fælles monitorering, kvalificeret ved mere detaljeret forskning og de større dataindsamlinger gennemført af de enkelte nordiske lande, vil bringe landene tættere på konklusioner om, hvad der virker og hvad, der ikke virker. Monitoreringen vil blive suppleret med en styrket erfaringsudveksling vedrørende effekten af initiativer i de nordiske lande. Et første skridt skal bestå i at etablere en fælles nordisk forståelse vedrørende metoder til bestemmelse af effekten af givne tiltag til fremme af sund kost, fysisk aktivitet og forebyggelse af overvægt. På længere sigt vil den fælles tilgang og samarbejde om evaluering kunne lægges til grund for udviklingen af et nordisk katalog over Best Practice. 22

23 Styrket forskningssamarbejde De nordiske lande har besluttet at styrke forskningssamarbejdet indenfor en række områder. Det gælder blandt andet: Validering og videreudvikling af den fælles nordiske monitorering Determinanter for usund kost, fysisk inaktivitet og overvægt Sundhedsmæssige konsekvenser og samfundsmæssige omkostninger Sammenlignende undersøgelser og innovation med fokus på effektvurdering af tiltag Multidisciplinær forskning i fødevarer og fødevarekomponenter med henblik på forbedring af helbredet Nye epidemiologiske studier, kliniske undersøgelser og interventioner samt eksperimentelle studier på områder med generel interesse for de nordiske lande Metoder til at håndtere sociale uligheder i relation til kostvaner og fysisk aktivitet Forskning i forbrugernes holdninger til, hvilke tiltag der er nødvendige for at ændre livsstil. Inden for ministerrådene bag handlingsplanen vil man samtidig prioritere de forskningsmidler, der er til rådighed, til forskning inden for de listede temaer. Nordforsk, der er et selvstændigt organ under Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning, har besluttet at anvende 18 MDKK per år over 5 år ialt 90 MDKK til at fremme det nordiske forskningssamarbejde inden for området Food, nutrition and health. Nordforsk-programmet, Nordic Centre of Excellence Programme on Food, Nutrition and Heath vil omfatte nogle af temaerne relateret til handlingsplanen og vil gennem etablering af tværdisciplinære, nordiske forskerteam af topkvalitet bidrage til at skabe den nye viden, som er nødvendig for at opnå handlingsplanens målsætninger. 23

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Udvalgte emner inden for Forurening Fysisk aktivitet og natur Kost Kemikalier 11. juli 2007 Inspiration til handling! Nuværende og kommende generationer

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost 1 Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost Mina Händel og Jeanett Pedersen 1 Program Baggrund Resultater fysisk aktivitet i Sund Start Resultater kost i Sund Start Fremtidig forskning Spørgsmål 2 Baggrund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning Kapitel 5.4 Kost 5.4 Kost Kosten har stor betydning for befolkningens sundhedstilstand. Således kan et usundt være en medvirkende årsag til udviklingen af de store folkesygdomme, såsom hjerte-kar-sygdomme,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Af Heddie Mejborn, Karin Hess Ygil, Sisse Fagt, Ellen Trolle og Tue Christensen Afdeling for Ernæring, DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet har i samarbejde

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag Idræt Biologi KEMI Molekylestruktur - fordøjelse - energiindhold Matematik Energiindtag - Energiforbrug Præstation Helbred, Fedme Energiforbrug & undervægt KOST & ERNÆRING Fysik Energibalance Måling af

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne er den første, dybdegående nationale undersøgelse af danskernes holdninger til sundhedsfremme og

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Disposition for dette oplæg:

Disposition for dette oplæg: Muligheder for at aktivere de inaktive Præsenteret på Idræt, fysisk aktivitet og kommunal velfærd 2009 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Dias 1 Disposition for dette oplæg: 1. Indledende betragtninger om idræt,

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

SUNDH SPROFIL 2013 FOR HELSINGØR KOMMUNE

SUNDH SPROFIL 2013 FOR HELSINGØR KOMMUNE SUNDH SPROFIL 2013 FOR HELSINGØR KOMMUNE Uddrag af Region Hovedstadens Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 Center for Sundhed og Omsorg Sundhedsprofil 2013 for Helsingør Kommune er et uddrag af

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst.

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. På WHO s generalforsamling i 1998 vedtog medlemslandene herunder Danmark en verdenssundhedsdeklaration omhandlende

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Udkast Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Sundhedspolitikken består - efter et kort

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Syg af reklamer. Torben Jørgensen. Alkoholkonference 2015 Fællessalen Christiansborg 27. januar 2015. Professor, enhedschef, dr.med.

Syg af reklamer. Torben Jørgensen. Alkoholkonference 2015 Fællessalen Christiansborg 27. januar 2015. Professor, enhedschef, dr.med. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Syg af reklamer Alkoholkonference 2015 Fællessalen Christiansborg 27. januar 2015 Torben Jørgensen Professor, enhedschef, dr.med. 1 Jeg har

Læs mere

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 29. november 2011 aw@danskepatienter.dk Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Danske Patienter vil hermed

Læs mere

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Den 16 juni 2009 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om Grøn Vækst, hvis formål er at fremme et grønnere og mere konkurrencedygtigt

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06)

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) Præsenteret på Idræt, sundhed og sociale faktorer 2008 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Institut for Idræt, Københavns Universitet Institut for Idræt Dias

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere