Bestyrelsens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2008-2009."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle af de planer bestyrelsen har for det kommende år. Vi kan med glæde konstatere - at det har været et godt år for Skovby Vandværk. Vi har heldigvis ikke haft problemer med at overholde drikkevandskvaliteten. Der er i 2008 udtaget 2 begrænsede, 1 normal og 1 udvidet drikkevandsprøve til kontrol og endelig er drikkevandet undersøgt for mikroforureninger (den store pesticidanalysepakke). Uden at gå i detaljer med vandanalyserne vil jeg dog alligevel nævne en parameter. Årsagen hertil er den, at der i forrige nummer af fagtidsskriftet Ingeniøren var en dobbeltsidet artikel om Arsen. Jeg kan oplyse, at Arsen er et grundstof, der optræder naturligt i dybereliggende dale, men Arsen kan også være et menneskeskabt problem eller om man vil - forurening skabt af mennesker. Store mængder Arsen i drikkevandet kan således være kræftfremkaldende, og det er vi naturligvis meget opmærksomme på. Vores tal for Arsen ligger på 2,1 g/ liter, og det er dermed langt under Miljøstyrelsen krav, som er på 5 g/liter ved værket. For få år siden var max værdien på 50 g/liter. Der skal ikke herske tvivl om, at bestyrelsen er meget opmærksom på sikkerheden og beskyttelsen af vores boringer og vores drikkevand. Vi har, mener vi selv, et godt alarmsystem på vandværket. Vi modtager alarm ved de mindste uregelmæssigheder. Vores alarmsystem kan måske ad åre blive suppleret med videoovervågning. Det ved vi er godt, og det benyttes også på flere og flere af de større vandforsyningen i DK, men det koster mange penge. Det er bestyrelsen vurdering, at det vil vi vente lidt med. Der er andre ting, der er mere presserende. Statistik: I 2008 har vi udpumpet nøjagtigt m³ vand, hvilket er ca m³ mere end året tidligere. Heraf har vi leveret m³ vand til Skivholme/Herskind Vandforsyning. I 2006 hvor de fik problemer med vandkvaliteten var det kun meningen, at Skovby Vandværk skulle levere vand i ganske kort tid til herskind, men det er da nu foreløbigt blevet til ca. 3 år. Ser vi bort fra det vand vi sender til Herskind og Skivholme, leverer vi m³ vand alene til Skovby Vandværks egne forbrugere. Til sammenligning vil jeg nævne tallene fra 2005, hvor pumpede m³

2 vand ud til forbrugerne i Skovby. Derfor er tallene for 2008 virkelig fine, når vi tager den øgede byudvikling siden 2005 i betragtning. For god ordens skyld vil jeg lige nævne, at Skanderborg Kommune naturligvis afregner for vandet, der bliver leveret til Skivholme/Herskind Vandforsyning, som til enhver anden forbruger, og til den samme m³ - pris, som vi andre forbrugere betaler. Der har fra Skanderborg Kommunes side været følere ude, om Skovby Vandværk kunne være interesserede i at overtage Skivholme/Herskind som forsyningsområde, men indtil videre har bestyrelsen takket nej! Vi leverer i øjeblikket vand til 1161 forbrugere fordelt med 884 parcelhuse, 184 husstande i rækkehuse, 9 ejendomme med landbrugsdrift, 1 gartneri, 69 større og mindre virksomheder, 13 institutioner og 1 restaurant, En kort omtale af, hvad der er skete i årets løb: De sidste par år, har jeg orienteret om vandværkets føljeton. Den nye boring på vandværkets nye kildepladsområde på Mjøn. Sidste år orienterede jeg glædeligt om, at nu lå der en endelige indvindingstilladelse på boringen. Den var langt om længe kommet fra Skanderborg Kommune. Og nu kommer der lidt historie, idet bestyrelsen allerede i september 2006 søgte daværende Galten Kommune om at iværksætte ekspropriation til en planlagte råvandsledning fra boringen på Mjøn og frem til boringen syd for Mosager - altså langs Mosagergrøften nedenfor Tinbækparken. P.g.a. kommunesammenlægning 4 måneder senere blev sagen imidlertid henlagt/oversendt til videre behandling i Det ny Skanderborg Kommune. Igennem hele 2007 og første halvdel af 2008 har bestyrelsen gentagne gange rykket kommunen for en afgørelse i sagen. Den 3. juni 2008 blev der afholdt åstedsforretning, og kommunen støttede det forslag som bestyrelsen kom med fra Skovby Vandværk, og vi fik kommunes tilladelse til at lægge råvandsledningen. Desværre kunne kommunens afgørelsen påklages, og det blev den. Den 5. januar 2009 meddeler Skanderborg Kommune Skovby Vandværk følgende og jeg citerer: Hermed fremsendes brev med oplysning om modtagelse af klage over ekspropriation og erstatningens størrelse. Klagen vil blive videresendt til Miljøklagenævnet vedrørende ekspropriationsbeslutningen og til Taksationsmyndigheden vedrørende erstatningens størrelse. Da jeg ikke kender sagsbehandlingstiden hos Miljøklagenævnet og

3 taksationsmyndigheden, kan jeg desværre ikke oplyse en dato for svar på nuværende tidspunkt. Det ser med andre ord ud til, at sagen igen kan trække i langdrag, men vi er ikke fortvivlede af den grund. Vi har prøvet det før. Der ligger andre vigtige opgaver og venter. Opgaver som vi i mellemtiden kan tage fat på. Bestyrelsen har på tidligere generalforsamlinger lovet, at vi vil gennemføre en større renovering på vandværket, og et renoveringsprogram på vores indvindingsområder således, at vore forbrugere ikke mærker til det rent økonomisk. Forstået på den måde, at der ikke skal opkræves ekstraafgifter. Det er årsagen til, at vi har udsat renoveringen på vandværket, idet vi havde en tro på at kommunens ekspropriation hurtigt var overstået og at vores nye råvandsledning hurtigt kunne lægges ned, således at vi kunne få gang i den nye boring. Desværre ser det ud til, at det igen kan trække ud. Bestyrelsen har derfor igennem længere tid haft i tankerne, at opdele Skovby vandværks forsyningsområde op i 2 trykzoner. Det hænger bl.a. sammen med den store udbygning, der har fundet sted og stadig finder sted i den vestlige del af Skovby - Videnskabsparken, og det ser endda ud til, at kommunen vil bygge yderligere huse vest for Videnskabsparken. For år tilbage fik bestyrelsen et rådgivende ingeniørfirma til at udarbejde et etapeopdelt renoverings-program for hele Skovby Vandværk. 1. etape har vi gennemført, idet det bl.a. omhandlede en ny beluftning af råvandet. Det foregik i den østligste af vore to bygninger. Der hvor også kontoret ligger, hvis nogen har været der. 2. etape er på det gamle værk i den anden bygning. Den høje bygning over mod børnehaven. Her skal de store hydrofortanke først fjernes, idet de er udtjente. Bygningen skal herefter renoveres indvendigt, inden der skal installeres en ny trykforøger station i bygningen. Samtidig med det indvendige arbejde, skal der også udføres ledningsarbejder udvendigt - dels på vandværkets egen grund og dels ude på Hørslevvej. Årsagen til etape 2 er den, at vi ønsker at opdele vores forsyningsområde i 2 trykzoner. Det betyder, at nogle ledninger skal sløjfes og andre skal etableres før det kan fungere. Den nye trykzone vil med de nævnte ledningsarbejder komme til at omfatte: Smedevænget, Christinedahlsvej, Højgårdsparken og hele

4 Videnskabsparken. Hele renoveringen skal naturligvis kobles sammen med vandværkets nuværende SRO-anlæg, så det hele kan styres fra et sted. SRO står for Styring Regulering og Overvågning. Det har ikke hidtil været en hasteopgave at gennemføre opdelingen i trykzoner, idet vandtrykket i hele vores forsyningsområde opfylder de vejledende værdier, der er nævnt i Dansk Ingeniørforenings Norm for forsyningsanlæg. Jeg har nævnt det før, og jeg gør det gerne igen! Vi har en sund økonomi, og bestyrelsen holder gerne igen med investeringer, hvor vi kan gøre det fuldt forsvarligt. Vi har igennem flere år opsparet midler til de store investeringer. Etape 2 er en meget stor investering, men når tilladelsen til at nedlægge råvandsledningen ikke kommer i den nærmeste fremtid, har bestyrelsen besluttet at iværksat etape 2 til udførelse i indeværende år. Bestyrelsen har ingen indflydelse haft på, at vi ikke for 2-3 år siden fik lov til at bruge penge til lægge råvandsledningen, men naturligvis tror vi på det kommer, og til den tid har vi også pengene. De manglende investeringer vil også fremgå af kassererens beretning. Vi i bestyrelsen har mange telefonsamtaler med vore interessenter, i forbindelse med det nye afregningssystem. Vore forbrugere har ikke svært ved at forstå, at vandafgiften og statsafgiften for det rene drikkevand opkræves af Skovby Vandværk, og skal betales til Skovby vandværk. Det er sådan set meget logisk, men vore forbrugere har svært ved at forstå, at der et øjeblik efter dumper endnu en rudekuvert ind af brevsprækken med krav om at betale vandafgift endnu engang. Denne gang til Skanderborg Kommune. Vi har beklaget os til kommunen over, at man i det tilsendte ikke tydeligt nok gør opmærksom på, at det er afgiften for spildevand der opkræves. Altså 40 kr. pr. m³ for at slippe af med vandet igen. Vi har talt med mange, og det har været utilfredsstillende for vore forbrugere, men vi har desværre ingen indflydelse haft på det. De nye vandmålere med fjernaflæsningsenheder vi fik installeret for et par år siden virker og fungere nu efter hensigten. Det er blevet en stor lettelse ikke kun for vore forbrugere, men også for bestyrelsen ikke at skulle sende selvaflæsningskort ud. Rykke for de kort, der ikke kommer retur, ringe op om fejlaflæsninger o.s.v. Set i det store sammenhæng, ser det ud til, at vores afregningsform stadig er billigere, end da afregningen foregik gennem kommunen. I begyndelsen af september 2009 kan Skovby Vandværk fejre 75 års jubilæum, og det har vi planer om, at ville fejre på den ene eller den anden

5 måde. Det vil I helt sikker komme til at høre mere om. Tilslutningsafgiften Tilslutningen for et parcelhus er i øjeblikket ,00 kr. ekskl. moms. Rækkehuse, kædehuse, dobl. huse og andet samlet bebyggelse betaler 90% heraf. Vandafgiften er i øjeblikket Fast afgift pr. forbruger/interessent/ bolig/vandmåler (Qn 1,5) pr. år 350,00 kr. Fast afgift pr. forbruger med større vandmålere end Qn 1,5 pr. år 700,00 kr. + 3,50 kr. pr. m³ indkøbt vand + statsafgiften på 5,00 kr. Og alle tal er excl. moms. Jeg vil slutte denne beretning med at rette en stor tak til vore samarbejdspartnere og til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det år, vi nu er gået ud af. Det var i store træk, hvad vi har beskæftiget os med i det forløbne år, og ganske lidt om, hvad vore planer er for det kommende år. Skovby den 17. maj 2009 Bestyrelsen

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Kun en stigning på 2 siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Ingen stigning siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi var 780

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre.

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2013 12. marts 2o13 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Vi er igen i år Vandvittig

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008

Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008 Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008 Generel information Det forløbne år har været et lidt uroligt år for bestyrelsen og dermed også for foreningen,

Læs mere

Information til vandværkets forbrugere

Information til vandværkets forbrugere Hold øje med din måler også den trådløse måler Selv om vandværket selv aflæser målerne, så er ansvaret for vandforbruget stadig medlemmets. Det er derfor stadig en god idé regelmæssigt at aflæse sin måler

Læs mere

3. Forretningsfører aflægger regnskabet

3. Forretningsfører aflægger regnskabet HØVE STRANDS VANDVÆRK 4550 ASNÆS. Der var mødet 39 personer/andelshavere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forretningsfører aflægger regnskabet 4. Indkomne forslag 5. Valg

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme... 1 2. Bestyrelsesarbejde... 1 3. Vandværkerne og boringer... 3 3.1. Udpumpet mængde... 3 3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde... 3 4. Vandindvinding...

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013 Toftlund Bynet Generalforsamling 2013 Vi befinder os i foreningens jubilæumsår Antenneforeningen for Toftlund By blev stiftet i september 1973, og vi kan så til efteråret fejre vores 40 års jubilæum. Jeg

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 1. juni 2005 Generalforsamlingsreferat År 2005, den 18. maj kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET FRUGT-

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere