INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr Tillæg til Kommuneplan Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000 Redaktionelle bemærkninger Lokalplanen er udarbejdet af Teknik og Miljø, Plan og Myndighed Oplag: 200 stk. Tryk: Karlebo Kommune, oktober 2004

3 2 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 20 for et areal ved Møllevej mellem Kokkedal og Nivå. Planen omfatter en del af det eksisterende erhvervsområde og erstatter for det aktuelle område den tidligere lokalplan nr. 70. I den østlige del af det eksisterende erhvervsområde, hvor virksomheden Kosan- Teknova tidligere var placeret, blev der i 2002 på et ubebygget areal opført en bygning til kontor- og administrationsformål. Efterfølgende er der opstået et ønske om at flytte kommunens ungdomsskole fra sin nuværende placering på Lyngebæksgård til bygningen på Møllevej. I forbindelse med flytningen udvides bygningen og Ungdomsskolen kommer til at disponere over størstedelen af arealet. En mindre del af bygningen kan fortsat anvendes til erhvervsformål (administration/lager). Ungdomsskolen får med denne placering en central placering mellem de to bysamfund og vil samtidig kunne udnytte idrætsfaciliteterne på Karsemosegård. Der udøves stadig erhvervsaktiviteter på naboarealerne, men det vurderes ikke at indebære miljømæssige konflikter i forhold til etablering af ungdomsskole på det aktuelle areal.

4 3 INDHOLDSOVERSIGT Det følgende afsnit om lokalplanens formål og indhold rummer en kort beskrivelse af hensigten med og indholdet af lokalplanen. Afsnittet om forholdet til anden planlægning skal gøre det muligt at se planen i en større sammenhæng, idet afsnittet beskriver de planlægningsmæssige sammenhænge, der gør sig gældende i området. Lokalplanens retsvirkninger fremgår af 14 sidst i lokalplanen. Endelig følger selve de bestemmelser, hvis indhold er bindende for områdets udnyttelse. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål som kontor/administration og lager (miljø klasse 1-2) samt til undervisning og ungdomsskole med tilhørende aktiviteter. Det er ligeledes formålet at fastlægge bestemmelser for udformningen af de ubebyggede arealer og områdets afgrænsning mod omliggende arealer. Eksisterende forhold På arealet ligger en nyopført erhvervsbygning, som indeholder kontor- og administrationslokaler samt en lagerhal.

5 4 Fremtidige forhold Den eksisterende bygning udvides inden for det fastlagte byggefelt. Derudover gives der ikke yderligere byggemulighed, bortset fra nedennævnte udhuse m.m. Ved udformningen af området lægges der vægt på, at tilbygningen sker i samme materialer og udformning som den eksisterende bygning. Eventuelle mindre bygninger såsom udhuse, overdækninger m.m. skal placeres så diskret som muligt på arealet umiddelbart syd eller vest for bygningen. Der lægges endvidere vægt på, at de ubebyggede arealer fremstår som grønt område med græsarealer og beplantning og danner en naturlig overgang til de fredede arealer i Nive Ådal. Der må ikke etableres boldbaner med mål eller lignende på arealerne omkring bygningen. Der lægges samtidig vægt på at udforme arealet således, at der gives muligheder for at udøve udendørs aktiviteter på arealet, uden at dette skæmmer området eller skaber gener for omgivelserne. Miljømæssige forhold Ifølge lokalplan nr. 70 for det tilgrænsende erhvervsområde må der ikke inden for området drives nogen virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter byrådets skøn er til ulempe for den omgivende bebyggelse. I kommuneplanen er det eksisterende erhvervsområde (enkeltområde E5) klassificeret i miljøklasse 4-5. Efter ophøret af den tidligere produktion vurderes den faktiske anvendelse at være væsentlig mindre belastende. Således vil anvendelsen af erhvervsområdet i dag umiddelbart kunne klassificeres i miljøklasse 3-4. En konkret vurdering viser, at de nuværende aktiviteter i erhvervsområdet påvirker omgivelserne med luftforurening og støj, men den aktuelle påvirkning er/vurderes at være ubetydelig, og miljøgodkendelsen af virksomheden vil sikre, at påvirkningen i omgivelserne fortsat holdes inden for det acceptable. Aktiviteterne i det nye lokalplanområde (erhvervsformål og ungdomsskole), vurderes at være mindre miljøfølsomme. Ungdomsskolens udendørs aktiviteter og værkstedsaktiviteter må derimod forventes at medføre en vis støjpåvirkning af omgivelserne. I Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 2003, Ekstern Støj i Byomdannelsesområder, afsnit 5, fremgår det at f.eks. værkstedsskoler, tekniske skoler og produktionsskoler efter Miljøstyrelsens vurdering vil kunne være mindre støjfølsomme end børneskoler. Afhængig af, hvilke støjende aktiviteter, der eventuelt foregår på skolen, kan institutioner af denne type med fordel placeres i et erhvervsområde, men af hensyn til undervisningens gennemførelse bør de normalt ikke udsættes for en støjbelastning på mere end 55 db.

6 5 Adgangs- og parkeringsforhold Adgangen til lokalplanområdet vil ske fra Møllevej som hidtil. Parkering må kun ske på de i lokalplanen angivne parkeringsarealer umiddelbart øst for bygningen eller på arealet syd for byggefeltet. Hegn og beplantning I nærværende lokalplan fastholdes bestemmelserne fra lokalplan nr. 70, idet der etableres spredte grupper af træer og buske nord og vest for byggefeltet med den hensigt at etablere en delvis afskærmning mellem bygningen og de fredede arealer i ådalen men samtidig tillade et vist udsyn over ådalen fra Møllevej. Beplantningen skal indgå visuelt i den grønne kile. Langs Møllevej skal der etableres et beplantningsbælte bestående af en lav buskbeplantning med en række træer. Beplantningen skal etableres i forbindelse med den ændrede anvendelse. FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING Dette afsnit skal redegøre for, hvordan lokalplanen hænger sammen med den overordnede planlægning og med kommunens planlægning i øvrigt. Regionplan Kystnærhedszone Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen, som den er afgrænset i Regionplan 2001, og arealet er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kap. 2 a om planlægning i kystområderne ( 5a). Lokalplanområdet er en del af et allerede eksisterende lokalplanlagt erhvervsområde, som er under forandring. Området er bebygget jvf. gældende lokalplan og den planlagte anvendelse vil ikke påvirke kystområdet i væsentlig grad. Grundvandsinteresser Af Regionplan 2001 fremgår det at området ligger i indsatsområde for beskyttelse af vandressourcer, tæt på områder med vandindvindingsinteresser og at en del af lokalplanområdet ligger inden for en kildepladszone. Det vurderes dog, at hverken de eksisterende eller de i lokalplanen muliggjorte aktiviteter vil kunne true grundvandsinteresser.

7 6 Regional Kystkile Lokalplanområdet er beliggende i den regionale kystkile med store landskabelige interesser omkring Nivå og Usserød ådale samt inden for beskyttelseslinien omkring Nivå Kirke. Kommuneplanen Lokalplanområdet omfatter den østlige del af kommuneplanens enkeltområde E5, Erhvervsområde ved Møllevej. I Kommuneplan er enkeltområde E5 udlagt som eksisterende erhvervsområde med følgende rammer for lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: 1. at områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, dels som større industri, værksteds- og lagervirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed, dog ikke med dagligvarer, samt enkelte boliger (ejer, bestyrer, portner og lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed. Endvidere må den østlige del af området kun anvendes til kontor- og administrationsformål (miljøklasse 1-2), 2. at områdets opdeling, bebyggelsens omfang og karakter, hovedtrækkene i områdets vej- og stibetjening samt byggelinier i forhold til omgivende veje m.v. fastlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i partiel byplanvedtægt nr. 29, 3. at området afgrænses af beplantningsbælter mod nord og vest og syd i en bredde af min. 15 m og at området i øvrigt beplantes i overensstemmelse med en for området godkendt beplantningsplan, 4. at der fastlægges et areal til offentligt formål (kommunal materielgård) i området. Enkeltområde E5 er omfattet af lokalplan nr. 70. Da der sker en ændring af anvendelsen af den østlige del af området er der vedtaget et tillæg til kommuneplanen. Tillæg nr. 2 til Kommuneplan er medtaget bagest i lokalplanen.

8 7

9 8 LOKALPLAN NR. 20 I henhold til planloven (lov nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelsen af området til erhvervsformål samt til undervisning og ungdomsskole el. lign. med tilhørende aktiviteter. Det er endvidere formålet at fastsætte bestemmelser for udformning og omfang af bebyggelse, beplantning, belysning, befæstede arealer og parkering. Lokalplanen skal ligeledes sikre at området anvendes på en måde, som er i overensstemmelse med omgivelserne, de fredede arealer, kirke og kirkegård. 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 1d Nivå Mølle samt alle parceller, der efter den 1. marts 2004 udstykkes fra nævnte ejendom. 2.2 Området ligger i byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til erhverv, som kontor/administration og lager (miljø klasse 1-2), samt til undervisning og ungdomsskole el. lgn. med tilknyttede aktiviteter. 3.2 I området må der ikke etableres anlæg, som er forurenende, eller som efter byrådets skøn medfører andre miljømæssige gener i eller uden for området. 3.3 Vejadgang, parkering og beplantning skal etableres i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanen og i øvrigt som vist på kortbilag Udendørs aktiviteter skal afvikles på en måde, som ikke påvirker omgivelserne væsentligt og i respekt for den nærliggende Nivå Kirke og kirkegård. Udendørs arrangementer må kun med særlig tilladelse afholdes i weekends og på helligdage, og

10 9 der skal ligeledes i hvert enkelt tilfælde indhentes tilladelse til at afholde større arrangementer på ungdomsskolen. 4. Udstykning 4.1 Området må ikke udstykkes yderligere uden byrådets særlige godkendelse. 5. Adgangs- og parkeringsforhold 5.1 Adgang til området skal ske fra Møllevej ad den eksisterende overkørsel. Der må ikke etableres yderligere vejtilslutninger til området Parkering af personbiler, knallerter og cykler må alene foregå på de anlagte parkeringsarealer, som angivet på kortbilag 2. Anden form for parkering må ikke finde sted. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1. Den samlede bebyggelse på arealet må ikke overstige 2800 m 2 etageareal Bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 1 angivne byggefelter. Ny bebyggelse skal udføres som en forlængelse af den eksisterende bygning i samme højde og udformning. Udhuse og lignende kan dog udføres som angivet i Ingen del af bygningen ydervæg eller tag må være hævet mere end 8,5 m over de fastlagte niveauplaner. Byrådet kan dog tillade at mindre bygningsdele som skorstene, ovenlys og lignende kan overstige 8,5 m, såfremt det skønnes nødvendigt Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage.

11 10 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Bebyggelsen skal opføres med facader i tegl, som skal fremstå med en overfladebehandling i hvid farve, svarende til de øvrige byggerier i området Tagbeklædningen skal være røde tegl og taget skal have samme hældning som på den eksisterende bygning og ikke under 22 o Udhuse, skure o.lgn. mindre bygninger kan dog udføres i træ med en tagbeklædning af sort eller grå tagpap. Eventuelle skure og lignende kan placeres i de dertil angivne felter på arealet syd eller vest for bygningen som angivet på kortbilag 1 og kortbilag 2. Facadehøjden må ikke overstige 3.00 m Skiltning og reklamering må kun finde sted på en lav skiltegalge ved indkørsel til området. Skiltningen skal være diskret og skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet. 8. Ubebyggede arealer 8.1. Ubebyggede arealer skal fremstå som grønt område med græsarealer med en beplantning af buske og træer som angivet på kortbilag 2. På parkeringsarealer og omkring selve bygningen må dog etableres fast belægning i form af fliser eller lignende. 8.2 Eventuelt udendørs oplag må kun finde sted på dertil indrettede arealer syd for bygningen. Der skal ved oplagring af materialer og lignende overholdes en passende orden. Byrådet kan kræve udendørs oplagspladser afskærmet. 8.3 Der må ikke etableres boldbaner med faste mål eller andre faste installationer på de åbne arealer omkring bygningen. 9. Beplantning og hegning 9.1. Beplantningen skal danne en naturlig overgang til de fredede arealer i Ådalen.

12 Hegn må kun etableres som levende hegn. 9.3 Beplantning i området skal som helhed ske i overensstemmelse med den retningsgivende beplantningsplan på kortbilag Beplantning og vedligeholdelse af arealerne forudsættes at skulle ske i henhold til lokalplanens kortbilag 2 og skal foretages af grundejeren efter gartneritekniske forskrifter. 9.5 Beplantningen på arealet skal bestå af løvfældende arter som eg, ask, tjørn og røn, der er naturlige i området. Der kan endvidere inde på arealet plantes mindre grupper af frugttræer, jævnfør kortbilag 2. Beplantningen skal i opvækstperioden suppleres med ammetræer i en højde på ikke under cm, plantet i en dobbelt række ud for eksisterende beplantning langs nordskel. Eksisterende beplantning skal i nødvendigt omfang efterplantes og vedligeholdes, således at den opfylder formålet. 9.6 Beplantningsbæltet langs Møllevej skal bestå af en ca. 1 m høj buskbeplantning med enkelte iplantede højere træer. 9.7 Randbeplantningen skal i øvrigt bestå af løvfældende træer som f.eks. popler svarende til allerede eksisterende hegn i området. 10. Tekniske anlæg 10.1 Belysning i området må ikke være dominerende eller generende for den omliggende bebyggelse eller landskabet Udvendig belysning må kun etableres efter en af byrådet godkendt belysningsplan. Belysningen skal være afskærmet for sideblænding. 11. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 11.1 Før ny bebyggelse inden for området tages i brug, skal den på kortbilag 2 viste beplantning være etableret.

13 Lokalplanens retsvirkninger 12.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Således vedtaget Karlebo Byråd, den 28. april Olav Aaen borgmester / Jens Elmelund direktør I henhold til 27 i planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. Karlebo Byråd, den 25. august Olav Aaen borgmester / Jens Elmelund direktør Dato for ikrafttræden af planens retsvirkninger: Den 1. september 2004.

14 13 TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN FOR KARLEBO KOMMUNE. I Kommuneplan er der medtaget rammebestemmelser for enkeltområde E5, (eksisterende erhvervsområde på Møllevej). Ifølge rammebestemmelsen a fastlægges den østlige del af området til kontor- og administrationsformål (miljøklasse 1-2). Denne bestemmelse udvides til også at omfatte undervisning og ungdomsskole med tilknyttede faciliteter. Rammebestemmelse a får herefter følgende ordlyd: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a. Anvendelsen af den vestlige del af områdets fastlægges til erhvervsformål, dels som større industri, værksteds- og lagervirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed, dog ikke med dagligvarer, samt enkelte boliger (ejer, bestyrer, portner og lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed. Den østlige del af området må kun anvendes til erhverv, som kontor, administration og lager (miljø klasse 1-2), samt til undervisning og ungdomsskole el. lgn. med tilknyttede aktiviteter.

15

16

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere