Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad"

Transkript

1 Omtale 31/7 (fuldt gengivet) Kongebesøg i Nykøbing. Nykøbing havde i Gaar en af sine store Dage, ja endog den største, den har haft i de sidste tre Kongers Tid, idet Landets Majestæt beærede Byen med sit Besøg. Men man kan ingenlunde sige, at Byen af den Grund blev sat paa den anden Ende, thi Kongebesøget skete saa gedulgt, at ingen anede, hvilken Ære der vederfaredes vor gamle By, før det hele var forbi. I Gaar lidt før Middag kastede Kongeskibet Anker paa Rørvig Red, og Kongen og hans Følge gik i Land, hvor han overfor Toldkontrolløren udtalte Ønske om at blive befordret til Nykøbing, hvilken By han aldrig havde set paa nærmere Hold end ved Forbisejlads i Isefjorden. I Rørvig stillede Chauffør Chr. Madsen sin Bil til Raadighed for de høje Herskaber, medens Chauffør L. Jacobsen blev tilkaldt fra Nykøbing for at befordre Majestæten hertil. Ankommen til Byens Grænse kørte Bilerne ad Nordvestvej, forbi Kirkegaarden og Nordgaard ad Vinkelvej og kom ud til Vesterbro, hvorfra Turen saa fortsattes ned gennem Hovedgaden og ud til Sindssygehospitalet. Her maatte Kongen, lige som andre dødelige, stoppe op ved Portnerboligen for at søge Tilladelse til at køre ind paa Pladsen, en Tilladelse, som Overlæge Krarup naturligvis beredvillig gav, lige som han selvfølgelig stillede sig til Disposition med en skyndsom Forevisning og Forklaring af det store Hospitalskompleks. Da Kongen havde set, hvad han vilde, satte han og Følget sig atter tilrette i Bilerne, og Turen gik tilbage til Rørvig, hvor der imidlertid holdt Hestekøretøjer parat, som befordrede Herskaberne til Strandhotellet ved Kattegat og til Amtsplantagen, et idyllisk Sted, som Kongen gentagende Gange har gæstet. Kongen benyttede sit Ophold i Rørvig til at aflægge Besøg paa Villa Havhøj hos Herman Sandby, hvor Selskabet drak Te. I Rørvig, hvor man kendte de fremmede, var Byen klædt i Festdragt med Dannebrog vajende fra alle Flagstænger. I Nykøbing derimod gik Besøget ganske upaaagtet hen; der saas ikke et eneste Flag udover Sindssygehospitalets, der vajer hver Søndag. Kongens Besøg faldt lige i Middagsstunden, og han traf Byen i en stille, fredelig Middagslur. Den kendte ikke sin Besøgelsestid.

2 Omtale 15/8 (fuldt gengivet) Borgmester Egede syg. Borgmester Egede har set sig nødsaget til at meddele Byraadet, at han paa Grund af Sygdom i de første Uger vil være ude af Stand til at varetage sit Embede som Borgmester. I den Anledning er Karl Petersen som Næstformand traadt i Funktion som Kommunens Førstemand. Borgmesterens Sygdom er en haardnakket Influenza, der har tvunget ham til at holde Sengen den sidste Uges Tid. Der har dog i det sidste Par Dage været lidt Bedring at spore med faldende Temperatur, men endnu har han nogen Feber, og da dette jo har strakt sig over ret lang Tid, vil der selvfølgelig gaa noget, inden han atter kan komme saa meget til Kræfter, at han i fuldt Omfang kan genoptage sin Gerning. efter Ansøgning fritaget for Borgmesterembedet, men fortsatte som Byfoged og Birkedommer indtil 1919, da han ved den nye Retsreforms Gennemførelse blev sat paa Ventepenge og tog Bopæl i Holbæk. Som Embedsmand var Schjørring overordentlig samvittighedsfuld, men et svagt Helbred nedbrød hans Arbejdskraft, saa det trods al hans gode vilje undertiden kneb med Gennemførelsen af det administrative Arbejde. Som Dommer var han yderst human og søgte saavidt mulig at finde undskyldende Moment for dem paa den anden Side Skranken. Hans Domme var altid prægede af den største Mildhed. Det var rent undtagelsesvis, at nogen af hans Klienter forsøgte sig med Appel. Schjørring efterlader sig Hustru og to voksne Børn, en Søn og en Datter. Omtale 22/9 (fuldt gengivet) Solgt Ejendom og Forretning. Bagermester Jensen har solgt sin Ejendom med Bageri og Forretning paa Ahlgade i Nykøbing til Bagermester Iversen, Ringsted. Købesummen er 98,000 Kr. Overtagelsen sker 1. November. Omtale 5/10 (fuldt gengivet) Dødsfald. Fhv. Birkedommer og Byfoged i Nykøbing Jacob Schjørring er i Gaar afgaaet ved Døden, 64 Aar gammel. Schjørring blev Student i 1876, tog 1884 juridisk Embedseksamen og blev samme Aar ansat som Byfogedfuldmægtig i Skive, en Stilling han beklædte, til han i 1905 blev kaldet til Byfoged og Borgmester i Varde kom han til Nykøbing som Byfoged og Borgmester samt Birkedommer i Dragsholm Birk blev han

3 Omtale 11/11 (fuldt gengivet) Arrestforvarer Henrichsens Dannebrogskors Blev ham forleden overrakt af Politimester Rosen ved en lille Festlighed paa Politikontoret, hvor samtlige Politifunktionærer var til Stede. Hr. Rosen benyttede Lejligheden til i varme Ord at takke Arrestforvareren saavel paa egne som paa Statens Vegne for hans lange og ypperlige Arbejde i Politiets Tjeneste. Derefter samledes Politietaten til et selskabeligt Samvær paa Hotel Phønix. Omtale 11/11 (fuldt gengivet) Atter stor Ildebrand paa Anneberggaarden. En Del Kreaturer og al Gaardens Høst fortæret af Luer. I Aftes, nogle Minutter foør Kl. 6, lød det ildevarslende Raab: Ildebrand! gennem Nykøbings Gader. Samtidig rejste sig et mægtig Ildskær paa den Himmel bag Grønnehave Skov, og Folk grebes af Rædsel ved Tanken om og Frygten for, at det var et af de store Komplexer paa Sindssygehospitalet, der blev hærget af Ilden. Men kort efter meddelte Telefonen, at det var Anneberggaarden, der for tredje Gang i Løbet af godt 2 Aar havde Besøg af den røde Hane. Den første Bulletin lød paa, at det var Hovedbygningen, der ejes og beboes af Generalkonsul C. P. Jensen, der var i Færd med at fortæres af Luerne; men denne Meddelelse var forhastet. Det var atter denne Gang Avlsgaarden, der ejes af Godsejer Edv. Steenberg, der var Bud efter, hvilket dog ingenlunde betød, at Ildebranden blev mindre af Omfang eller af Uhygge, tværtimod. Da Ilden var paa sit højeste, var det et imponerende Ildhav. Da vi i Bil naaede Brandstedet Kl. ca. et Kvarter over seks, var hele Gaardens Stakkehjelm og den store Kostaldlænge omspændt af Luerne, og kort efter slikkede disse tillige ud og greb fat i Karlekammerbygningen. Med andre Ord: hele den østlige Side af Gaardens store Bygningskompleks med Undtagelse af Hestestalden var i Løbet af en halv Time et eneste stort Flammehav, der udsendte sine tusindtallige Gnister og udviklede en Varme, som det var umuligt at komme i Nærheden af. Men imponerende var det at skue, og viden om kunde Branden ses, saa til trods for, at det var Mortensaften, var der i Aftenens Løb en stærk Valfart til Brandstedet ogsaa af Folk langvejs fra. 9 Kreaturer led Døden i Flammerne. Ilden opstod i Stakkehjelmen, men den blev først opdaget, da denne var omtrent omspændt, hvilket for øvrigt skete i Løbet af faa Minuttet, og da Hjelmen kun var Fjernet fra Staldlængen ved en 6 Alen bred Vej, sprang Ilden straks over denne og fængede i den stråtækte Længe. Denne vendte Gavlen mod Hjelmen. Saaledes som det ses paa hosstaaende Rids.

4 Men da den Smule Vind, der var, bar fra, varede det dog saa længe, inden Ilden fik banet sig Vej frem, at det lykkedes Gaardens Folk at faa flaaet alle Kreaturerne løse. Men disse var fuldstændig vilde af Rædsel og meget besværlige at faa gennet ud af den brændende Bygning, endog saa besværlig, at det desværre ikke fuldtud lykkedes, idet Taget begyndte at skride og tvang Redningsmændene til i Skyndsomhed at slippe ud. Der var i Syalden i alt 144 Kreaturer, og af disse kom 135 ud, men tilbage blev 2 Køer og 7 Kalve, der led en ynkelig Død i Flammehavet. Man forsøgte at forkorte de stakkels Dyrs Lidelser ved at skyde dem, men ogsaa dette mislykkedes desværre. Som foran nævnt sprang Ilden fra Staldlængen over i den Bygning, hvori der var Karlekamre. Hvad der brændte. I Stakkehjelmen fandtes hele Gaardens rige Høst med undtagelse af, hvad der var tærsket til Saasæd i Efteråret og hvad Kreaturerne alt havde ædt. Nogen bestemt Opgørelse af, hvor meget det drejer sig om. Kan vel ikke gives, men Godsejer Steenberg udtaler som sin Formening, at der var brændt godt 200 Tdr. Sæd smat hele Gaardens Avl af Halm og Hø. Endvidere brændte et stort Tærskeværk med Halmpresser, en Elektromotor, der stod i et lille Brænddeskur, samt 3 Hesteriver. I Kostalden brændte de nævnte Kreaturer og i Karlekammerbygningen en Del af Inventaret, men det meste af Folkenes Tøj lykkedes det at faa ud. Brandskadens Størrelse lader sig endnu ikke opgive for Sædens og Løsørets vedkommende. Det var forsikret i Danmark. De nedbrændte Bygninger var forsikret i Landbygningernes alm. Brandforsikring for 70,000 Kr., saa den samlede Brandskade vil i hvert Fald komme op paa ,000 Kr. Den nedbrændte Staldbygning var gammel, hvorimod Stakkehjelmen og den lille Længe var forholdsvis nye. Godsejer Steenberg havde for ganske nylig faaet sin samlede Bygningsassurance nedsat med ca. 100,000 Kr. Han lider et betydeligt Tab ved Branden. Ikke alene vil han ikke kunne opføre tilsvarende nye Bygninger for Assurancesummen, men tillige faar han et betydeligt Indtægtstab ved at meste Foderet til sin Besætning. Denne er i Dag bleven fordelt paa Omegnens store Gaarde, Ringholm, Borrevang samt paa Hov Vig. Slukningsarbejdet. Der var mødt Sprøjter fra Nykøbing, Højby og Egebjerg, men deres Virksomhed var ret negativ. Nykøbing Sprøjter mødte først, men allerede da havde Ilden saa godt fat i hele det ødelagte Kompleks, at ingen Redning var mulig, og tilmed viste Motoren sig vrangvillig til en Begyndelse. Havde den været paa Pletten nogle faa Minutter før og straks var kommet i Virksomhed, vilde rimeligvis den lille Længe kunne være reddet. Nu var der ikke andet tilbage for Sprøjterne at gøre end slukke Flammerne i Ruinerne, og for Sædens Vedkommende var dette umuligt; der brænder det stærkt endnu i Dag. Ildens Opkomst. Hvorfra Ilden stammer, staar foreløbig hen i det uvisse, men dog er der ret stor Sandsynlighed for, at den er paasat, hvad enten dette saa er sket med Vilje eller af Uforsigtighed. Der havde ikke været arbejdet i Hjelmen i Gaar. Man var i Aftes noget tilbøjelig til at mene, at det var en Patient fra Sindssygehospitalet, der havde forvoldt Ilden, men endnu da dette skrives, har man dog ingenlunde nogen Sikkerhed herfor. Omtale 12/11 (fuldt gengivet) Branden paa Anneberg. Aarsagen stadig uopklaret. Endnu i Gaar brændte det lystigt i Ruinerne og navnlig i de store Sædmasser paa Anneberggaarden. En Del af disse havde man vel faaet jævnet ud og overhældt med Vand, saa det var nogenlunde slukket, men der er store Partier endnu, der ligger som glødende

5 Bunker, hvoraf Luerne nu og da slikker og udviklende en Varme, som set er meget ubehagelig at komme i Nærheden af og som gør Rydningsarbejdet meget besværligt. Hele Dagen i Gaar var der en almindelig Valfart fra Nykøbing til Brandtomten for at tage Ødelæggelsernes Vederstyggelighed i Øjesyn. Med Opklaring af Ildens Opkomst er Politiet stadig uden Resultat og uden nogenlunde faste Holdepunkter. Den Mistanke, som Brandaftenen kom frem mod en eller to Patienter fra Sindssygehospitalet, har ved den foretagne Politiundersøgelse vist sig at være grundløse. Et par andre svage Spor, som Politiet havde, er begge endt blindt, saa i Øjeblikket staar det paa bar Bund. Omtale 14/11 (fuldt gengivet) Solgt Købmandsgaard. Købmand M. Lauritsen, Nykøbing, har solgt sin Ejendom paa Algade til Sadelmager R. Fanth for 67,500 Kr. Overtagelse December Termin. Butik og Købmandshandel har Hr. Fanth derefter udlejet til Handelsrejsende Verner Hansen, tidligere Kommis hos Købmand Hans Hansen. Sygeplejerske paa Grund af Sygdom har søgt sin Afsked, og dels, at der i den senere Tid er gaaet en saadan Svindsot i Medlemsantallet, at Foreningen ikke kan føres videre uden en Kontingentforhøjelse fra 20 til 25 Kr. pr. Familie. Da man forudsaa, at en saadan Forhøjelse vilde give yderligere Afgang i Medlemstallet, var man enig om at anse den Vej for ufarbar. Det næste Spørgsmaal var da Foreningens Ophævelse, men ogsaa her viste det sig, at man ingen Vegne kunde komme. Ifølge Lovene skal nemlig tre Fjerdedele af de mødte Medlemmer stemme for Ophævelsen, for at den kan vedtages, men ved Afstemningen manglede 1 Stemme i, at dette Tal blev naaet, medens Resten forholdt sig passiv. Foreningen var derved komme i den Situation, at den hverken kunde leve eller dø, og man blev da nødt til at stille dens Virksomhed i Bero foreløbig og saa forsøge, om der er Mulighed for gennem en kraftig Agitation at fremskaffe saa mange nye Medlemmer, at den kan føres videre, og lykkes dette ikke, vil man atter staa overfor en ny Afstemning om Foreningens Aflivelse. Omtale 18/11 (fuldt gengivet) Nykøbing Sygeplejeforening paa Dødslejet. Nykøbing Sygeplejeforening afholdt i Aftes ekstra Generalforsamling med Foreningens Opløsning paa Dagsordenen. Formanden, Kredslæge Jensen oplyste, at Grunden til denne triste Dagsorden var, dels at Foreningen i Øjeblikket staar uden Sygeplejerske, idet den hidtidige

6 Omtale 24/11 (fuldt gengivet) Odsherreds Folkemusæum Afholdt i Gaar sin aarlige Generalforsamling i Nykøbing. Formanden, Borgmester Egede fremlagde Regnskabet, der balancerede med 522 Kr. og som enstemmigt godkendtes. Medlemskontingentet har udgjort498 Kr. Udgifterne i Aarets Løb har været ret minimale, idet Foreningen kunde notere en Formuefremgang paa 426 Kr. Medlemsantallet er 221. Om Besøget bemærkede Formanden, at det havde været smaat, hvad vel nok for en stor Del skyldtes det forringede Turistbesøg, og for øvrigt er Lokaliteterne ogsaa ret mangelfulde i Forhold til Musæets betydelige Samlinger. Disse har i Aarets Løb faaet nogle meget værdifulde Forøgelser. Bl. a. har Enkefru Petersen, Kelstrup, skænket en meget sjælden og snurrig Spillekasse, et Stykke Husflidsarbejde, som hendes afdøde Mand, Lærer O. Petersen, Jyderup, har forfærdiget i sin Fritid. Emdvidere har fhv. Bankdirektør Joh. L. Rasnussens Arvinger i Overensstemmelse med Arveladerens Ønske tilstillet Musæet hele hans store værdifulde Møntsamling samt et Skab til dennes Opbevering. Samlingen omfatter i alt ca. 700 udelukkende danske Mønter og ca. 70 Medailler. De ældste Mønter er: 12 fra Kristoffer den 1.s Tid, 5 fra Erik Glippings og 10 fra Erik Menveds Tid. De fleset Mønter er Sølv, en Del Kobber og nogle Guldmønter; af de sidste er 10 Guldmønter fra Frederik den 4. Blandt Medaillerne findes en meget stor og smuk, præget til Minde om Slaget i Køge Bugt Samlingen er skænket paa den Betingelse, at den skal opbevares samlet under Navn af Joh. L. Rasmussens Møntsamling.

7 I Forvejen ejer Musæet en ret stor Samling af gamle udenlandske Mønter, saa med sin Nyerhvervelse har det nu en af de største og mest interessante Møntsamlinger, noget Provinsmusæum kan opvise. Endelig har Musæet modtaget som Arv efter Billedhuggerinden Nielsine Petersen tre Gibsafstøbninger af hendes prisbelønnede Kunstværker Orfeus, Ismael og Krabbefiskeren. Den kendte Billedhuggerinde var barnefødt i Nykøbing, Datter af en for længst afdød Skibsfører, men hun har altsaa betænkt sin Fødeby med en smuk Erindring. Men, sluttede Formanden sin Redegørelse, Bestyrelsen har naturligvis modtaget disse Gaver med Tak; men det kan ikke nægtes, at Pladsmangelen paa Musæet derved er bleven endnu mere følelig, og saa længe det ikke kan lykkes os at skaffe andre og mere tidssvarende Lokaler, vil Genstandene ikke komme til deres Ret. Man skred derefter til Valg af Bestyrelse, hvortil valgtes Borgmester Egede, Sagfører Richter, Dommerfuldmægtig A. For, Gdr. L. P. Hansen, Nordgaard, Fru Gudrun Mørch og Værkstedsleder Rygaard, alle af Nykøbing. Samt Rentier Laur. Larsen. Odden, Lærer Juul Andersen, Nakke, Pastor Petersen, Rørvig, Købmand Poul Jensen, Herrestrup, Gdr. Knud Bendtsen, Siddinge, Gdr. Vald. Rasmussen, Hølkerup, og Lærerinde Frk. C. Hansen, Asminderup. Til Revisor genvalgtes fhv. Skovkasserer West. Omtale 24/11 (fuldt gengivet) Den kommunale Efterskole i Nykøbing. Atter i Aar gøres der forsøg paa at faa etableret en kommunal Efterskole for unge Piger i Nykøbing, hvor der vil blive givet den baade teoretisk og praktisk Undervisning i Husgerning, specielt Madlavning. I fjor matte Efterskolen opgives paa Grund af manglende Tilslutning. Forhaabentlig gaar det ikke saa trist denne Gang. Der er ingen Tvivl om, at mange vordende Husmødre vil have Gavn af et saadant Kursus. Indmeldelser modtages indtil d. 30. ds. Af Lærerinde Frk. Margrethe Christensen, Havnevej 8. Omtale november (fuldt gengivet) Menighedsraadsvalget i Nykøbing kunde lige saa lidt som Valgene ude omkring i Landkommunerne prale af nogen stor Tilslutning. Af 308 Vælgere stemte kun 184 eller knap 60 pct. De afgivne Stemmer faldt saaledes: Liste A (grundtvigsk) 71 St. og 4 Kandidater valgt. Liste B (Indre Mission) 42 St. og 2 Kondidater valgt. Liste C (Centrum) 70 St. og 3 Kandidater valgt. De valgte er: Af liste A: Redaktør C. W. Christensen, Sagfører Borre, Forstanderinde Frk. Caroline Petersen, Sygeplejerske Frk. Johanne Fenger. Af Liste B: Indremissionær Johs. Pedersen og Sygeplejerske Frk. Raben. Af Liste C: Dommerfuldmægtig A. Fog, Fru Købmand Lausen og Købmand Harald Nielsen. I det gamle Menighedsraad var Partistillinen 3 Grundtvigianer, 2 af Indre Mission og 1 af kirkeligt Centrum. Omtale december (fuldt gengivet) Nykøbing Brugsforening afholdt i Aftes sin aarlige Generalforsamling. Formanden, Murermester K. Th. Nielsen, aflagde Beretning og Regnskab, af hvilket det fremgik, at Omsætningen i Aarets Løb har været 191,043 Kr. Det tilsvarende Tal var i Fjord 264,126 Kr. Formanden meddelte i den Forbindelse, at Nedgangen skyldtes Prisfaldet, idet der var omsat større Varemængde i Aar end i Fjor. Man havde saaledes ogsaa i Aar en større Varebeholdning bogført til 35,000 Kr. end man havde i 1920, da den stod opført til 53,000 Kr. Bruttofortjeneste har været 28,825 Kr., saaledes at der fremkommer et Nettooverskud paa 9205 Kr. Omsætningen i Foderstoffer har kun andraget 18,713 Kr. og i Kul 3115 Kr., og da Købmand Viggo Petersen nu har lejet Lager og Pakhus i Brugsforeningens Gaard, har Foreningen for Tiden indstillet son Grovvarehandel. Regnskabet godkendtes enstemmigt. Regnskabsføreren fik sin Løn omforandret til et fast Vederlag af 600 Kr. + ¼ pct. af Omsætningen. Formandens Løn for Administrationen af Foreningens Ejendom fastsattes til 200 Kr. aarlig. Til Formand genvalgtes Murerm. K. Th. Nielsen med Akklamation. Ligeledes genvalgtes de øvrige Bestyrelsesmedlemmer og Revisorer. Et Andragende fra Folkebiblioteket om Tilskud blev afvist som for sent indkommet. Omtale 18/12 (fyldt gengivet) Ny Bankbygning. Aktieselskabet Banken fir Nykøbing og Omegn afholdt i Dag ekstraordinær Generalforsamling angaaende Selskabets Byggeprojekt. Repræsentantskabets Formand, Gdr. L. P. Hansen, Nordgaarden, fremlagde Planen, idet han bl. a. udtalte: - Det er vist ikke nyttigt at udsætte Sagen yderligere i

8 Forventning om yderligere Prisnedgang. Deril kommer, at Pladsmanglen i de nuværende Lokaler bliver længere jo mere følelig, og for øvrigt kan Banken ikke være bekendt at have Brandtomten henliggende. Betænkelighederne ved det dyre Foretagende har medført, at Repræsentantskabet har kulkastet den i Fjor fremlagte Plan med en Hovedfacade mod Ahlgade og en ret stor Sidefløj med Facade mod Grundtvigsvej. Arkitekt Ejnar Andersen har derefter udarbejdet et helt nyt Projekt med en lille Ændring af Hovedfløjen og fuldstændig Opgivelse af Sidefløjen. Efter denne Plan bliver hele Stueetagen optaget af Banklokaler, medens der paa 1. og 2. Sal bliver Lejligheder at leje ud. Den første Plan var kalkuleret til 140,000 Kr., medens man mener, at den sidste kan gennemføres for 95,000 Kr. Lejeindtægten er anslaaet til 1200 Kr. for 1. Sal og 1000 Kr. for 2. Sal. Med en rimelig Forrentning af Byggesummen vil Banken derefter komme til at sidde for en Husleje af 3800 Kr. Til Imødegaaelse af Byggeudgifterne har Selskabet 28,000 Kr. i Erstatning for de nedbrændte Bygninger. Hertil kommer, at med den nye Plan kan der sælges 1 á 2 Byggegrunde af Arealets nordlige Ende. Efter at Direktør M. Olsen, Gdr. Poul Petersen, Holmstrup, og Købmand L. Hansen, Nykøbing, havde anbefalet det ny Projekt, blev dette enstemmigt godkendt, og Bestyrelsen fik Bemyndigelse til straks at gaa i Gang med Udførelsen samt til, naar Lejlighed byder sig, at sælge de overflødige Byggegrunde. disse blev beværtet med den traditionelle Risengrød og Flæskesteg. Og efter Maaltidet inviterede Arrestforvareren sine Pensionærer op til Juletræ i sin private Lejlighed, hvor de beværtedes med Kaffe og Juleknas i lange Baner. En sølle Betler blev indfanget Juleaftens Dag og indsat i Arresten. Han var henrykt over, at denne Skæbne havde ramt ham, saa han fik Lejlighed til, om end som Fange, at fejre en Jul, som hans omstrejfende Tilværelse ikke berettigede ham til. Omtale december (fuldt gengivet) Jul i Arresten. Arrestforvarer Henrichsens Hotel var noget sløjt belagt til Julen. Kun tre Personer var under hans Varetægt, og

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 5/7 (fuldt gengivet) Dronning Margrethe-Festspillene. Uden Overdrivelse kan man vist sige, at Dronning Margrethe-Festspillede Lørdag og Søndag paa Anneberg Mark imødeses med den allerstørste Spænding,

Læs mere

Omtale 13/5 (fuldt gengivet)

Omtale 13/5 (fuldt gengivet) Omtale 23/4 (delvis gengivet) Paa Nævningegrundlisten for Nykøbing er følgende optaget: Fru Lærer Hansen, Fyrbøder Laur. Carlsen, Afdelingslæge Frk. A. Filskov, Gdr. Sofus Sørensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet)

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet) En smuk Nytaarsgave. Bestyrelsen for Børnehjemmet Børnely" i Nykøbing har haft den Glæde at modtage en smuk og kærkommen Nytaarsgave til Børnehjemmet, idet Ingeniør Pedersen, Lyngby, har sendt et stort

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

1898-21. 3uft - 1923

1898-21. 3uft - 1923 5 o r c x i t t x g C É D 1898-21. 3uft - 1923 v l ezei *J»G 'iz ' 86$ l V i V ] I % cm O % ø u m a i o g i q ø a g ^ ø u c r ø C j t t a g t f ^ % il *** o (PS K> AT UDARBEJDET AF MEDLEM AF BESTYRELSEN

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

Forhandlingsbog for HF 1940.

Forhandlingsbog for HF 1940. Forhandlingsbog for HF 1940. Dette er en direkte afskrift af Forhandlingsbog HF 1940, med stavefejl, dobbelt a, ö i stedet for ø, over u og d i gjort. Store bogstaver i navneord og ikke ret mange punktummer.

Læs mere

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

jubilæumsskrift 1935-2010

jubilæumsskrift 1935-2010 jubilæumsskrift 1935-2010 75 år randers politihundeforening JUBILÆUM 75 ÅR RANDERS POLITIHUNDEFORENING 1935-2010 Formænd i gennem tiderne 1935 1944 Peter Madsen 1944 1945 Formandsstolen tom på grund af

Læs mere

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR Et Rids af Udviklingen gennem Tiderne. For ca. 150 Aar siden gik der en Bølge af Begejstring for Fremskridt og Oplysning hen over Landene, ogsaa over Danmark. Den gav sig

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1945 Udgivet af Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen H. Hunger A. P. M øller Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse Saa kom Freden. Saa kom den

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20 Nr. 25 Forår 2007 Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20 For næsten 100 år siden var det ikke får, der søgte føden her på heden ved Kongenshus. Johannes Bech.

Læs mere

JYDSK BYS KYTTESTÆVN E s

JYDSK BYS KYTTESTÆVN E s JYDSK BYS KYTTESTÆVN E s TILBLIVELSE OG FORTSATTE VIRKSOMHED GENNEM 40 AAR 1895 1935 De først i Tresserne over hele Landet, saavel i Byer som paa Landet oprettede Skytteforeninger samledes almindeligvis

Læs mere

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten.

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten. Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012 Traadløst Nødraab fra Atlanten. En Kæmpedamper med 2300 Mennesker stødt sammen med et Isbjerg. Hjælp Tilkaldes.

Læs mere

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog 1 Forlaget Sparekassen Thy/Knakken Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Af Clemmen Brunsgaard 2 Clemmen Brunsgaard: Krigsdagbog Udgivet af Sparekassen Thy/Forlaget Knakken 1995.

Læs mere

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) I, APRIL 1939 88. AARGANQ NUMMER 7 25 ØRE JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE GRUNDLAGT 1851. Nr. 7. 1. April 1939 88 Aarg.

Læs mere

Uddrag fra Bogen Jyske byer og deres mænd. Bind IX a - Nationalforlaget 1918.

Uddrag fra Bogen Jyske byer og deres mænd. Bind IX a - Nationalforlaget 1918. Uddrag fra Bogen Jyske byer og deres mænd. Bind IX a - Nationalforlaget 1918. Vivild byhistorie fortalt af: Rasmus Nielsen BEBYGGELSE OG JORDBUNDSFORHOLD Dersom man fra Udløbet af Randers Fjord, ved Udbyhøj

Læs mere

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik 100 års jubilæum 2009 1 Indhold: Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Det skrev vi ved 75 års jubilæummet...4 Således skrev vi

Læs mere

Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN

Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN DER BLEV HER I AARBOGEN 1949 og 1950 meddelt lidt om de to Færgesteder, der danner Bindeled mellem Mors og Thy. Der skal nu i det følgende fortælles lidt om Oddesund

Læs mere