Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad"

Transkript

1 Omtale 31/7 (fuldt gengivet) Kongebesøg i Nykøbing. Nykøbing havde i Gaar en af sine store Dage, ja endog den største, den har haft i de sidste tre Kongers Tid, idet Landets Majestæt beærede Byen med sit Besøg. Men man kan ingenlunde sige, at Byen af den Grund blev sat paa den anden Ende, thi Kongebesøget skete saa gedulgt, at ingen anede, hvilken Ære der vederfaredes vor gamle By, før det hele var forbi. I Gaar lidt før Middag kastede Kongeskibet Anker paa Rørvig Red, og Kongen og hans Følge gik i Land, hvor han overfor Toldkontrolløren udtalte Ønske om at blive befordret til Nykøbing, hvilken By han aldrig havde set paa nærmere Hold end ved Forbisejlads i Isefjorden. I Rørvig stillede Chauffør Chr. Madsen sin Bil til Raadighed for de høje Herskaber, medens Chauffør L. Jacobsen blev tilkaldt fra Nykøbing for at befordre Majestæten hertil. Ankommen til Byens Grænse kørte Bilerne ad Nordvestvej, forbi Kirkegaarden og Nordgaard ad Vinkelvej og kom ud til Vesterbro, hvorfra Turen saa fortsattes ned gennem Hovedgaden og ud til Sindssygehospitalet. Her maatte Kongen, lige som andre dødelige, stoppe op ved Portnerboligen for at søge Tilladelse til at køre ind paa Pladsen, en Tilladelse, som Overlæge Krarup naturligvis beredvillig gav, lige som han selvfølgelig stillede sig til Disposition med en skyndsom Forevisning og Forklaring af det store Hospitalskompleks. Da Kongen havde set, hvad han vilde, satte han og Følget sig atter tilrette i Bilerne, og Turen gik tilbage til Rørvig, hvor der imidlertid holdt Hestekøretøjer parat, som befordrede Herskaberne til Strandhotellet ved Kattegat og til Amtsplantagen, et idyllisk Sted, som Kongen gentagende Gange har gæstet. Kongen benyttede sit Ophold i Rørvig til at aflægge Besøg paa Villa Havhøj hos Herman Sandby, hvor Selskabet drak Te. I Rørvig, hvor man kendte de fremmede, var Byen klædt i Festdragt med Dannebrog vajende fra alle Flagstænger. I Nykøbing derimod gik Besøget ganske upaaagtet hen; der saas ikke et eneste Flag udover Sindssygehospitalets, der vajer hver Søndag. Kongens Besøg faldt lige i Middagsstunden, og han traf Byen i en stille, fredelig Middagslur. Den kendte ikke sin Besøgelsestid.

2 Omtale 15/8 (fuldt gengivet) Borgmester Egede syg. Borgmester Egede har set sig nødsaget til at meddele Byraadet, at han paa Grund af Sygdom i de første Uger vil være ude af Stand til at varetage sit Embede som Borgmester. I den Anledning er Karl Petersen som Næstformand traadt i Funktion som Kommunens Førstemand. Borgmesterens Sygdom er en haardnakket Influenza, der har tvunget ham til at holde Sengen den sidste Uges Tid. Der har dog i det sidste Par Dage været lidt Bedring at spore med faldende Temperatur, men endnu har han nogen Feber, og da dette jo har strakt sig over ret lang Tid, vil der selvfølgelig gaa noget, inden han atter kan komme saa meget til Kræfter, at han i fuldt Omfang kan genoptage sin Gerning. efter Ansøgning fritaget for Borgmesterembedet, men fortsatte som Byfoged og Birkedommer indtil 1919, da han ved den nye Retsreforms Gennemførelse blev sat paa Ventepenge og tog Bopæl i Holbæk. Som Embedsmand var Schjørring overordentlig samvittighedsfuld, men et svagt Helbred nedbrød hans Arbejdskraft, saa det trods al hans gode vilje undertiden kneb med Gennemførelsen af det administrative Arbejde. Som Dommer var han yderst human og søgte saavidt mulig at finde undskyldende Moment for dem paa den anden Side Skranken. Hans Domme var altid prægede af den største Mildhed. Det var rent undtagelsesvis, at nogen af hans Klienter forsøgte sig med Appel. Schjørring efterlader sig Hustru og to voksne Børn, en Søn og en Datter. Omtale 22/9 (fuldt gengivet) Solgt Ejendom og Forretning. Bagermester Jensen har solgt sin Ejendom med Bageri og Forretning paa Ahlgade i Nykøbing til Bagermester Iversen, Ringsted. Købesummen er 98,000 Kr. Overtagelsen sker 1. November. Omtale 5/10 (fuldt gengivet) Dødsfald. Fhv. Birkedommer og Byfoged i Nykøbing Jacob Schjørring er i Gaar afgaaet ved Døden, 64 Aar gammel. Schjørring blev Student i 1876, tog 1884 juridisk Embedseksamen og blev samme Aar ansat som Byfogedfuldmægtig i Skive, en Stilling han beklædte, til han i 1905 blev kaldet til Byfoged og Borgmester i Varde kom han til Nykøbing som Byfoged og Borgmester samt Birkedommer i Dragsholm Birk blev han

3 Omtale 11/11 (fuldt gengivet) Arrestforvarer Henrichsens Dannebrogskors Blev ham forleden overrakt af Politimester Rosen ved en lille Festlighed paa Politikontoret, hvor samtlige Politifunktionærer var til Stede. Hr. Rosen benyttede Lejligheden til i varme Ord at takke Arrestforvareren saavel paa egne som paa Statens Vegne for hans lange og ypperlige Arbejde i Politiets Tjeneste. Derefter samledes Politietaten til et selskabeligt Samvær paa Hotel Phønix. Omtale 11/11 (fuldt gengivet) Atter stor Ildebrand paa Anneberggaarden. En Del Kreaturer og al Gaardens Høst fortæret af Luer. I Aftes, nogle Minutter foør Kl. 6, lød det ildevarslende Raab: Ildebrand! gennem Nykøbings Gader. Samtidig rejste sig et mægtig Ildskær paa den Himmel bag Grønnehave Skov, og Folk grebes af Rædsel ved Tanken om og Frygten for, at det var et af de store Komplexer paa Sindssygehospitalet, der blev hærget af Ilden. Men kort efter meddelte Telefonen, at det var Anneberggaarden, der for tredje Gang i Løbet af godt 2 Aar havde Besøg af den røde Hane. Den første Bulletin lød paa, at det var Hovedbygningen, der ejes og beboes af Generalkonsul C. P. Jensen, der var i Færd med at fortæres af Luerne; men denne Meddelelse var forhastet. Det var atter denne Gang Avlsgaarden, der ejes af Godsejer Edv. Steenberg, der var Bud efter, hvilket dog ingenlunde betød, at Ildebranden blev mindre af Omfang eller af Uhygge, tværtimod. Da Ilden var paa sit højeste, var det et imponerende Ildhav. Da vi i Bil naaede Brandstedet Kl. ca. et Kvarter over seks, var hele Gaardens Stakkehjelm og den store Kostaldlænge omspændt af Luerne, og kort efter slikkede disse tillige ud og greb fat i Karlekammerbygningen. Med andre Ord: hele den østlige Side af Gaardens store Bygningskompleks med Undtagelse af Hestestalden var i Løbet af en halv Time et eneste stort Flammehav, der udsendte sine tusindtallige Gnister og udviklede en Varme, som det var umuligt at komme i Nærheden af. Men imponerende var det at skue, og viden om kunde Branden ses, saa til trods for, at det var Mortensaften, var der i Aftenens Løb en stærk Valfart til Brandstedet ogsaa af Folk langvejs fra. 9 Kreaturer led Døden i Flammerne. Ilden opstod i Stakkehjelmen, men den blev først opdaget, da denne var omtrent omspændt, hvilket for øvrigt skete i Løbet af faa Minuttet, og da Hjelmen kun var Fjernet fra Staldlængen ved en 6 Alen bred Vej, sprang Ilden straks over denne og fængede i den stråtækte Længe. Denne vendte Gavlen mod Hjelmen. Saaledes som det ses paa hosstaaende Rids.

4 Men da den Smule Vind, der var, bar fra, varede det dog saa længe, inden Ilden fik banet sig Vej frem, at det lykkedes Gaardens Folk at faa flaaet alle Kreaturerne løse. Men disse var fuldstændig vilde af Rædsel og meget besværlige at faa gennet ud af den brændende Bygning, endog saa besværlig, at det desværre ikke fuldtud lykkedes, idet Taget begyndte at skride og tvang Redningsmændene til i Skyndsomhed at slippe ud. Der var i Syalden i alt 144 Kreaturer, og af disse kom 135 ud, men tilbage blev 2 Køer og 7 Kalve, der led en ynkelig Død i Flammehavet. Man forsøgte at forkorte de stakkels Dyrs Lidelser ved at skyde dem, men ogsaa dette mislykkedes desværre. Som foran nævnt sprang Ilden fra Staldlængen over i den Bygning, hvori der var Karlekamre. Hvad der brændte. I Stakkehjelmen fandtes hele Gaardens rige Høst med undtagelse af, hvad der var tærsket til Saasæd i Efteråret og hvad Kreaturerne alt havde ædt. Nogen bestemt Opgørelse af, hvor meget det drejer sig om. Kan vel ikke gives, men Godsejer Steenberg udtaler som sin Formening, at der var brændt godt 200 Tdr. Sæd smat hele Gaardens Avl af Halm og Hø. Endvidere brændte et stort Tærskeværk med Halmpresser, en Elektromotor, der stod i et lille Brænddeskur, samt 3 Hesteriver. I Kostalden brændte de nævnte Kreaturer og i Karlekammerbygningen en Del af Inventaret, men det meste af Folkenes Tøj lykkedes det at faa ud. Brandskadens Størrelse lader sig endnu ikke opgive for Sædens og Løsørets vedkommende. Det var forsikret i Danmark. De nedbrændte Bygninger var forsikret i Landbygningernes alm. Brandforsikring for 70,000 Kr., saa den samlede Brandskade vil i hvert Fald komme op paa ,000 Kr. Den nedbrændte Staldbygning var gammel, hvorimod Stakkehjelmen og den lille Længe var forholdsvis nye. Godsejer Steenberg havde for ganske nylig faaet sin samlede Bygningsassurance nedsat med ca. 100,000 Kr. Han lider et betydeligt Tab ved Branden. Ikke alene vil han ikke kunne opføre tilsvarende nye Bygninger for Assurancesummen, men tillige faar han et betydeligt Indtægtstab ved at meste Foderet til sin Besætning. Denne er i Dag bleven fordelt paa Omegnens store Gaarde, Ringholm, Borrevang samt paa Hov Vig. Slukningsarbejdet. Der var mødt Sprøjter fra Nykøbing, Højby og Egebjerg, men deres Virksomhed var ret negativ. Nykøbing Sprøjter mødte først, men allerede da havde Ilden saa godt fat i hele det ødelagte Kompleks, at ingen Redning var mulig, og tilmed viste Motoren sig vrangvillig til en Begyndelse. Havde den været paa Pletten nogle faa Minutter før og straks var kommet i Virksomhed, vilde rimeligvis den lille Længe kunne være reddet. Nu var der ikke andet tilbage for Sprøjterne at gøre end slukke Flammerne i Ruinerne, og for Sædens Vedkommende var dette umuligt; der brænder det stærkt endnu i Dag. Ildens Opkomst. Hvorfra Ilden stammer, staar foreløbig hen i det uvisse, men dog er der ret stor Sandsynlighed for, at den er paasat, hvad enten dette saa er sket med Vilje eller af Uforsigtighed. Der havde ikke været arbejdet i Hjelmen i Gaar. Man var i Aftes noget tilbøjelig til at mene, at det var en Patient fra Sindssygehospitalet, der havde forvoldt Ilden, men endnu da dette skrives, har man dog ingenlunde nogen Sikkerhed herfor. Omtale 12/11 (fuldt gengivet) Branden paa Anneberg. Aarsagen stadig uopklaret. Endnu i Gaar brændte det lystigt i Ruinerne og navnlig i de store Sædmasser paa Anneberggaarden. En Del af disse havde man vel faaet jævnet ud og overhældt med Vand, saa det var nogenlunde slukket, men der er store Partier endnu, der ligger som glødende

5 Bunker, hvoraf Luerne nu og da slikker og udviklende en Varme, som set er meget ubehagelig at komme i Nærheden af og som gør Rydningsarbejdet meget besværligt. Hele Dagen i Gaar var der en almindelig Valfart fra Nykøbing til Brandtomten for at tage Ødelæggelsernes Vederstyggelighed i Øjesyn. Med Opklaring af Ildens Opkomst er Politiet stadig uden Resultat og uden nogenlunde faste Holdepunkter. Den Mistanke, som Brandaftenen kom frem mod en eller to Patienter fra Sindssygehospitalet, har ved den foretagne Politiundersøgelse vist sig at være grundløse. Et par andre svage Spor, som Politiet havde, er begge endt blindt, saa i Øjeblikket staar det paa bar Bund. Omtale 14/11 (fuldt gengivet) Solgt Købmandsgaard. Købmand M. Lauritsen, Nykøbing, har solgt sin Ejendom paa Algade til Sadelmager R. Fanth for 67,500 Kr. Overtagelse December Termin. Butik og Købmandshandel har Hr. Fanth derefter udlejet til Handelsrejsende Verner Hansen, tidligere Kommis hos Købmand Hans Hansen. Sygeplejerske paa Grund af Sygdom har søgt sin Afsked, og dels, at der i den senere Tid er gaaet en saadan Svindsot i Medlemsantallet, at Foreningen ikke kan føres videre uden en Kontingentforhøjelse fra 20 til 25 Kr. pr. Familie. Da man forudsaa, at en saadan Forhøjelse vilde give yderligere Afgang i Medlemstallet, var man enig om at anse den Vej for ufarbar. Det næste Spørgsmaal var da Foreningens Ophævelse, men ogsaa her viste det sig, at man ingen Vegne kunde komme. Ifølge Lovene skal nemlig tre Fjerdedele af de mødte Medlemmer stemme for Ophævelsen, for at den kan vedtages, men ved Afstemningen manglede 1 Stemme i, at dette Tal blev naaet, medens Resten forholdt sig passiv. Foreningen var derved komme i den Situation, at den hverken kunde leve eller dø, og man blev da nødt til at stille dens Virksomhed i Bero foreløbig og saa forsøge, om der er Mulighed for gennem en kraftig Agitation at fremskaffe saa mange nye Medlemmer, at den kan føres videre, og lykkes dette ikke, vil man atter staa overfor en ny Afstemning om Foreningens Aflivelse. Omtale 18/11 (fuldt gengivet) Nykøbing Sygeplejeforening paa Dødslejet. Nykøbing Sygeplejeforening afholdt i Aftes ekstra Generalforsamling med Foreningens Opløsning paa Dagsordenen. Formanden, Kredslæge Jensen oplyste, at Grunden til denne triste Dagsorden var, dels at Foreningen i Øjeblikket staar uden Sygeplejerske, idet den hidtidige

6 Omtale 24/11 (fuldt gengivet) Odsherreds Folkemusæum Afholdt i Gaar sin aarlige Generalforsamling i Nykøbing. Formanden, Borgmester Egede fremlagde Regnskabet, der balancerede med 522 Kr. og som enstemmigt godkendtes. Medlemskontingentet har udgjort498 Kr. Udgifterne i Aarets Løb har været ret minimale, idet Foreningen kunde notere en Formuefremgang paa 426 Kr. Medlemsantallet er 221. Om Besøget bemærkede Formanden, at det havde været smaat, hvad vel nok for en stor Del skyldtes det forringede Turistbesøg, og for øvrigt er Lokaliteterne ogsaa ret mangelfulde i Forhold til Musæets betydelige Samlinger. Disse har i Aarets Løb faaet nogle meget værdifulde Forøgelser. Bl. a. har Enkefru Petersen, Kelstrup, skænket en meget sjælden og snurrig Spillekasse, et Stykke Husflidsarbejde, som hendes afdøde Mand, Lærer O. Petersen, Jyderup, har forfærdiget i sin Fritid. Emdvidere har fhv. Bankdirektør Joh. L. Rasnussens Arvinger i Overensstemmelse med Arveladerens Ønske tilstillet Musæet hele hans store værdifulde Møntsamling samt et Skab til dennes Opbevering. Samlingen omfatter i alt ca. 700 udelukkende danske Mønter og ca. 70 Medailler. De ældste Mønter er: 12 fra Kristoffer den 1.s Tid, 5 fra Erik Glippings og 10 fra Erik Menveds Tid. De fleset Mønter er Sølv, en Del Kobber og nogle Guldmønter; af de sidste er 10 Guldmønter fra Frederik den 4. Blandt Medaillerne findes en meget stor og smuk, præget til Minde om Slaget i Køge Bugt Samlingen er skænket paa den Betingelse, at den skal opbevares samlet under Navn af Joh. L. Rasmussens Møntsamling.

7 I Forvejen ejer Musæet en ret stor Samling af gamle udenlandske Mønter, saa med sin Nyerhvervelse har det nu en af de største og mest interessante Møntsamlinger, noget Provinsmusæum kan opvise. Endelig har Musæet modtaget som Arv efter Billedhuggerinden Nielsine Petersen tre Gibsafstøbninger af hendes prisbelønnede Kunstværker Orfeus, Ismael og Krabbefiskeren. Den kendte Billedhuggerinde var barnefødt i Nykøbing, Datter af en for længst afdød Skibsfører, men hun har altsaa betænkt sin Fødeby med en smuk Erindring. Men, sluttede Formanden sin Redegørelse, Bestyrelsen har naturligvis modtaget disse Gaver med Tak; men det kan ikke nægtes, at Pladsmangelen paa Musæet derved er bleven endnu mere følelig, og saa længe det ikke kan lykkes os at skaffe andre og mere tidssvarende Lokaler, vil Genstandene ikke komme til deres Ret. Man skred derefter til Valg af Bestyrelse, hvortil valgtes Borgmester Egede, Sagfører Richter, Dommerfuldmægtig A. For, Gdr. L. P. Hansen, Nordgaard, Fru Gudrun Mørch og Værkstedsleder Rygaard, alle af Nykøbing. Samt Rentier Laur. Larsen. Odden, Lærer Juul Andersen, Nakke, Pastor Petersen, Rørvig, Købmand Poul Jensen, Herrestrup, Gdr. Knud Bendtsen, Siddinge, Gdr. Vald. Rasmussen, Hølkerup, og Lærerinde Frk. C. Hansen, Asminderup. Til Revisor genvalgtes fhv. Skovkasserer West. Omtale 24/11 (fuldt gengivet) Den kommunale Efterskole i Nykøbing. Atter i Aar gøres der forsøg paa at faa etableret en kommunal Efterskole for unge Piger i Nykøbing, hvor der vil blive givet den baade teoretisk og praktisk Undervisning i Husgerning, specielt Madlavning. I fjor matte Efterskolen opgives paa Grund af manglende Tilslutning. Forhaabentlig gaar det ikke saa trist denne Gang. Der er ingen Tvivl om, at mange vordende Husmødre vil have Gavn af et saadant Kursus. Indmeldelser modtages indtil d. 30. ds. Af Lærerinde Frk. Margrethe Christensen, Havnevej 8. Omtale november (fuldt gengivet) Menighedsraadsvalget i Nykøbing kunde lige saa lidt som Valgene ude omkring i Landkommunerne prale af nogen stor Tilslutning. Af 308 Vælgere stemte kun 184 eller knap 60 pct. De afgivne Stemmer faldt saaledes: Liste A (grundtvigsk) 71 St. og 4 Kandidater valgt. Liste B (Indre Mission) 42 St. og 2 Kondidater valgt. Liste C (Centrum) 70 St. og 3 Kandidater valgt. De valgte er: Af liste A: Redaktør C. W. Christensen, Sagfører Borre, Forstanderinde Frk. Caroline Petersen, Sygeplejerske Frk. Johanne Fenger. Af Liste B: Indremissionær Johs. Pedersen og Sygeplejerske Frk. Raben. Af Liste C: Dommerfuldmægtig A. Fog, Fru Købmand Lausen og Købmand Harald Nielsen. I det gamle Menighedsraad var Partistillinen 3 Grundtvigianer, 2 af Indre Mission og 1 af kirkeligt Centrum. Omtale december (fuldt gengivet) Nykøbing Brugsforening afholdt i Aftes sin aarlige Generalforsamling. Formanden, Murermester K. Th. Nielsen, aflagde Beretning og Regnskab, af hvilket det fremgik, at Omsætningen i Aarets Løb har været 191,043 Kr. Det tilsvarende Tal var i Fjord 264,126 Kr. Formanden meddelte i den Forbindelse, at Nedgangen skyldtes Prisfaldet, idet der var omsat større Varemængde i Aar end i Fjor. Man havde saaledes ogsaa i Aar en større Varebeholdning bogført til 35,000 Kr. end man havde i 1920, da den stod opført til 53,000 Kr. Bruttofortjeneste har været 28,825 Kr., saaledes at der fremkommer et Nettooverskud paa 9205 Kr. Omsætningen i Foderstoffer har kun andraget 18,713 Kr. og i Kul 3115 Kr., og da Købmand Viggo Petersen nu har lejet Lager og Pakhus i Brugsforeningens Gaard, har Foreningen for Tiden indstillet son Grovvarehandel. Regnskabet godkendtes enstemmigt. Regnskabsføreren fik sin Løn omforandret til et fast Vederlag af 600 Kr. + ¼ pct. af Omsætningen. Formandens Løn for Administrationen af Foreningens Ejendom fastsattes til 200 Kr. aarlig. Til Formand genvalgtes Murerm. K. Th. Nielsen med Akklamation. Ligeledes genvalgtes de øvrige Bestyrelsesmedlemmer og Revisorer. Et Andragende fra Folkebiblioteket om Tilskud blev afvist som for sent indkommet. Omtale 18/12 (fyldt gengivet) Ny Bankbygning. Aktieselskabet Banken fir Nykøbing og Omegn afholdt i Dag ekstraordinær Generalforsamling angaaende Selskabets Byggeprojekt. Repræsentantskabets Formand, Gdr. L. P. Hansen, Nordgaarden, fremlagde Planen, idet han bl. a. udtalte: - Det er vist ikke nyttigt at udsætte Sagen yderligere i

8 Forventning om yderligere Prisnedgang. Deril kommer, at Pladsmanglen i de nuværende Lokaler bliver længere jo mere følelig, og for øvrigt kan Banken ikke være bekendt at have Brandtomten henliggende. Betænkelighederne ved det dyre Foretagende har medført, at Repræsentantskabet har kulkastet den i Fjor fremlagte Plan med en Hovedfacade mod Ahlgade og en ret stor Sidefløj med Facade mod Grundtvigsvej. Arkitekt Ejnar Andersen har derefter udarbejdet et helt nyt Projekt med en lille Ændring af Hovedfløjen og fuldstændig Opgivelse af Sidefløjen. Efter denne Plan bliver hele Stueetagen optaget af Banklokaler, medens der paa 1. og 2. Sal bliver Lejligheder at leje ud. Den første Plan var kalkuleret til 140,000 Kr., medens man mener, at den sidste kan gennemføres for 95,000 Kr. Lejeindtægten er anslaaet til 1200 Kr. for 1. Sal og 1000 Kr. for 2. Sal. Med en rimelig Forrentning af Byggesummen vil Banken derefter komme til at sidde for en Husleje af 3800 Kr. Til Imødegaaelse af Byggeudgifterne har Selskabet 28,000 Kr. i Erstatning for de nedbrændte Bygninger. Hertil kommer, at med den nye Plan kan der sælges 1 á 2 Byggegrunde af Arealets nordlige Ende. Efter at Direktør M. Olsen, Gdr. Poul Petersen, Holmstrup, og Købmand L. Hansen, Nykøbing, havde anbefalet det ny Projekt, blev dette enstemmigt godkendt, og Bestyrelsen fik Bemyndigelse til straks at gaa i Gang med Udførelsen samt til, naar Lejlighed byder sig, at sælge de overflødige Byggegrunde. disse blev beværtet med den traditionelle Risengrød og Flæskesteg. Og efter Maaltidet inviterede Arrestforvareren sine Pensionærer op til Juletræ i sin private Lejlighed, hvor de beværtedes med Kaffe og Juleknas i lange Baner. En sølle Betler blev indfanget Juleaftens Dag og indsat i Arresten. Han var henrykt over, at denne Skæbne havde ramt ham, saa han fik Lejlighed til, om end som Fange, at fejre en Jul, som hans omstrejfende Tilværelse ikke berettigede ham til. Omtale december (fuldt gengivet) Jul i Arresten. Arrestforvarer Henrichsens Hotel var noget sløjt belagt til Julen. Kun tre Personer var under hans Varetægt, og

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 14/10 (fuldt gengivet) En Kritik af Biografen. Hvor stor er Biograftilsynets Kompetence. I Byraads Møde i Aftes forelaa en Indberetning

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Omtale 16/10 (fuldt gengivet)

Omtale 16/10 (fuldt gengivet) Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Tandlæge Meldorf-Hanssen død. Han fandtes i Morges, ramt af en Hjertelammelse. Tandlæge Meldorf-Hanssen, Nykøbing, er i Aftes pludseligt død. Han havde Besøg af en Sygeplejerske,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Omtale 13/5 (fuldt gengivet)

Omtale 13/5 (fuldt gengivet) Omtale 23/4 (delvis gengivet) Paa Nævningegrundlisten for Nykøbing er følgende optaget: Fru Lærer Hansen, Fyrbøder Laur. Carlsen, Afdelingslæge Frk. A. Filskov, Gdr. Sofus Sørensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening.

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening. SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Generalforsamling marts 2006 Generalforsamlingsprotokollat Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Omtale 19/10 (fuldt gengivet)

Omtale 19/10 (fuldt gengivet) Omtale 8/10 (fuldt gengivet) Den ny Dommer udnævnt. Det blev Politimester Neergaard, Esbjerg. I Lørdags kom Udnævnelsen af Birkedommer Brendstrups Efterfølger. Som vi for nogen Tid siden bebudede, blev

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag.

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Teater. Efter at der nu i lang Tid har været stille paa Nykøbing Teater, vil der komme Liv i Kludene paa Mandag Aften, hvor Direktør Ove Bassøe kommer hertil og opfører

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Omtale 4/4 (fuldt gengivet)

Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Sagfører Stæhr død. I Gaar bukkede Sagfører Stæhr under for sine Kvæstelser. Paaskedag var der tilsyneladende indtraadt en lille Bedring. Et Par Gange slog Patienten Øjnene

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Samtalepartnerne behersker den ikke voldelige kommunikation, hvor det essentielle er, at man

Samtalepartnerne behersker den ikke voldelige kommunikation, hvor det essentielle er, at man Gratis tilbud om empatiske samtale til patienter, som du ikke selv har tid til at snakke med. Baggrund for henvendelsen: Vi er bekendt med, at mange læger undertiden siger farvel til en patient, vel vidende,

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Omtale 2/7 (fuldt gengivet)

Omtale 2/7 (fuldt gengivet) Omtale 2/7 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad Holdt Møde i Mandags Aftes. Af Dagsordenens 16 Punkter var der kun et Par, der gav Anledning til Meningsudveksling. Vægterne androg om at faa bevilget hver 25

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter Ejendomsmæglernes Landsorganisation Vedtægter Kapitel 1. Navn - Hjemsted Formål 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION, EL. Organisationens hjemsted er sekretariatets

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere