Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad"

Transkript

1 Omtale 31/7 (fuldt gengivet) Kongebesøg i Nykøbing. Nykøbing havde i Gaar en af sine store Dage, ja endog den største, den har haft i de sidste tre Kongers Tid, idet Landets Majestæt beærede Byen med sit Besøg. Men man kan ingenlunde sige, at Byen af den Grund blev sat paa den anden Ende, thi Kongebesøget skete saa gedulgt, at ingen anede, hvilken Ære der vederfaredes vor gamle By, før det hele var forbi. I Gaar lidt før Middag kastede Kongeskibet Anker paa Rørvig Red, og Kongen og hans Følge gik i Land, hvor han overfor Toldkontrolløren udtalte Ønske om at blive befordret til Nykøbing, hvilken By han aldrig havde set paa nærmere Hold end ved Forbisejlads i Isefjorden. I Rørvig stillede Chauffør Chr. Madsen sin Bil til Raadighed for de høje Herskaber, medens Chauffør L. Jacobsen blev tilkaldt fra Nykøbing for at befordre Majestæten hertil. Ankommen til Byens Grænse kørte Bilerne ad Nordvestvej, forbi Kirkegaarden og Nordgaard ad Vinkelvej og kom ud til Vesterbro, hvorfra Turen saa fortsattes ned gennem Hovedgaden og ud til Sindssygehospitalet. Her maatte Kongen, lige som andre dødelige, stoppe op ved Portnerboligen for at søge Tilladelse til at køre ind paa Pladsen, en Tilladelse, som Overlæge Krarup naturligvis beredvillig gav, lige som han selvfølgelig stillede sig til Disposition med en skyndsom Forevisning og Forklaring af det store Hospitalskompleks. Da Kongen havde set, hvad han vilde, satte han og Følget sig atter tilrette i Bilerne, og Turen gik tilbage til Rørvig, hvor der imidlertid holdt Hestekøretøjer parat, som befordrede Herskaberne til Strandhotellet ved Kattegat og til Amtsplantagen, et idyllisk Sted, som Kongen gentagende Gange har gæstet. Kongen benyttede sit Ophold i Rørvig til at aflægge Besøg paa Villa Havhøj hos Herman Sandby, hvor Selskabet drak Te. I Rørvig, hvor man kendte de fremmede, var Byen klædt i Festdragt med Dannebrog vajende fra alle Flagstænger. I Nykøbing derimod gik Besøget ganske upaaagtet hen; der saas ikke et eneste Flag udover Sindssygehospitalets, der vajer hver Søndag. Kongens Besøg faldt lige i Middagsstunden, og han traf Byen i en stille, fredelig Middagslur. Den kendte ikke sin Besøgelsestid.

2 Omtale 15/8 (fuldt gengivet) Borgmester Egede syg. Borgmester Egede har set sig nødsaget til at meddele Byraadet, at han paa Grund af Sygdom i de første Uger vil være ude af Stand til at varetage sit Embede som Borgmester. I den Anledning er Karl Petersen som Næstformand traadt i Funktion som Kommunens Førstemand. Borgmesterens Sygdom er en haardnakket Influenza, der har tvunget ham til at holde Sengen den sidste Uges Tid. Der har dog i det sidste Par Dage været lidt Bedring at spore med faldende Temperatur, men endnu har han nogen Feber, og da dette jo har strakt sig over ret lang Tid, vil der selvfølgelig gaa noget, inden han atter kan komme saa meget til Kræfter, at han i fuldt Omfang kan genoptage sin Gerning. efter Ansøgning fritaget for Borgmesterembedet, men fortsatte som Byfoged og Birkedommer indtil 1919, da han ved den nye Retsreforms Gennemførelse blev sat paa Ventepenge og tog Bopæl i Holbæk. Som Embedsmand var Schjørring overordentlig samvittighedsfuld, men et svagt Helbred nedbrød hans Arbejdskraft, saa det trods al hans gode vilje undertiden kneb med Gennemførelsen af det administrative Arbejde. Som Dommer var han yderst human og søgte saavidt mulig at finde undskyldende Moment for dem paa den anden Side Skranken. Hans Domme var altid prægede af den største Mildhed. Det var rent undtagelsesvis, at nogen af hans Klienter forsøgte sig med Appel. Schjørring efterlader sig Hustru og to voksne Børn, en Søn og en Datter. Omtale 22/9 (fuldt gengivet) Solgt Ejendom og Forretning. Bagermester Jensen har solgt sin Ejendom med Bageri og Forretning paa Ahlgade i Nykøbing til Bagermester Iversen, Ringsted. Købesummen er 98,000 Kr. Overtagelsen sker 1. November. Omtale 5/10 (fuldt gengivet) Dødsfald. Fhv. Birkedommer og Byfoged i Nykøbing Jacob Schjørring er i Gaar afgaaet ved Døden, 64 Aar gammel. Schjørring blev Student i 1876, tog 1884 juridisk Embedseksamen og blev samme Aar ansat som Byfogedfuldmægtig i Skive, en Stilling han beklædte, til han i 1905 blev kaldet til Byfoged og Borgmester i Varde kom han til Nykøbing som Byfoged og Borgmester samt Birkedommer i Dragsholm Birk blev han

3 Omtale 11/11 (fuldt gengivet) Arrestforvarer Henrichsens Dannebrogskors Blev ham forleden overrakt af Politimester Rosen ved en lille Festlighed paa Politikontoret, hvor samtlige Politifunktionærer var til Stede. Hr. Rosen benyttede Lejligheden til i varme Ord at takke Arrestforvareren saavel paa egne som paa Statens Vegne for hans lange og ypperlige Arbejde i Politiets Tjeneste. Derefter samledes Politietaten til et selskabeligt Samvær paa Hotel Phønix. Omtale 11/11 (fuldt gengivet) Atter stor Ildebrand paa Anneberggaarden. En Del Kreaturer og al Gaardens Høst fortæret af Luer. I Aftes, nogle Minutter foør Kl. 6, lød det ildevarslende Raab: Ildebrand! gennem Nykøbings Gader. Samtidig rejste sig et mægtig Ildskær paa den Himmel bag Grønnehave Skov, og Folk grebes af Rædsel ved Tanken om og Frygten for, at det var et af de store Komplexer paa Sindssygehospitalet, der blev hærget af Ilden. Men kort efter meddelte Telefonen, at det var Anneberggaarden, der for tredje Gang i Løbet af godt 2 Aar havde Besøg af den røde Hane. Den første Bulletin lød paa, at det var Hovedbygningen, der ejes og beboes af Generalkonsul C. P. Jensen, der var i Færd med at fortæres af Luerne; men denne Meddelelse var forhastet. Det var atter denne Gang Avlsgaarden, der ejes af Godsejer Edv. Steenberg, der var Bud efter, hvilket dog ingenlunde betød, at Ildebranden blev mindre af Omfang eller af Uhygge, tværtimod. Da Ilden var paa sit højeste, var det et imponerende Ildhav. Da vi i Bil naaede Brandstedet Kl. ca. et Kvarter over seks, var hele Gaardens Stakkehjelm og den store Kostaldlænge omspændt af Luerne, og kort efter slikkede disse tillige ud og greb fat i Karlekammerbygningen. Med andre Ord: hele den østlige Side af Gaardens store Bygningskompleks med Undtagelse af Hestestalden var i Løbet af en halv Time et eneste stort Flammehav, der udsendte sine tusindtallige Gnister og udviklede en Varme, som det var umuligt at komme i Nærheden af. Men imponerende var det at skue, og viden om kunde Branden ses, saa til trods for, at det var Mortensaften, var der i Aftenens Løb en stærk Valfart til Brandstedet ogsaa af Folk langvejs fra. 9 Kreaturer led Døden i Flammerne. Ilden opstod i Stakkehjelmen, men den blev først opdaget, da denne var omtrent omspændt, hvilket for øvrigt skete i Løbet af faa Minuttet, og da Hjelmen kun var Fjernet fra Staldlængen ved en 6 Alen bred Vej, sprang Ilden straks over denne og fængede i den stråtækte Længe. Denne vendte Gavlen mod Hjelmen. Saaledes som det ses paa hosstaaende Rids.

4 Men da den Smule Vind, der var, bar fra, varede det dog saa længe, inden Ilden fik banet sig Vej frem, at det lykkedes Gaardens Folk at faa flaaet alle Kreaturerne løse. Men disse var fuldstændig vilde af Rædsel og meget besværlige at faa gennet ud af den brændende Bygning, endog saa besværlig, at det desværre ikke fuldtud lykkedes, idet Taget begyndte at skride og tvang Redningsmændene til i Skyndsomhed at slippe ud. Der var i Syalden i alt 144 Kreaturer, og af disse kom 135 ud, men tilbage blev 2 Køer og 7 Kalve, der led en ynkelig Død i Flammehavet. Man forsøgte at forkorte de stakkels Dyrs Lidelser ved at skyde dem, men ogsaa dette mislykkedes desværre. Som foran nævnt sprang Ilden fra Staldlængen over i den Bygning, hvori der var Karlekamre. Hvad der brændte. I Stakkehjelmen fandtes hele Gaardens rige Høst med undtagelse af, hvad der var tærsket til Saasæd i Efteråret og hvad Kreaturerne alt havde ædt. Nogen bestemt Opgørelse af, hvor meget det drejer sig om. Kan vel ikke gives, men Godsejer Steenberg udtaler som sin Formening, at der var brændt godt 200 Tdr. Sæd smat hele Gaardens Avl af Halm og Hø. Endvidere brændte et stort Tærskeværk med Halmpresser, en Elektromotor, der stod i et lille Brænddeskur, samt 3 Hesteriver. I Kostalden brændte de nævnte Kreaturer og i Karlekammerbygningen en Del af Inventaret, men det meste af Folkenes Tøj lykkedes det at faa ud. Brandskadens Størrelse lader sig endnu ikke opgive for Sædens og Løsørets vedkommende. Det var forsikret i Danmark. De nedbrændte Bygninger var forsikret i Landbygningernes alm. Brandforsikring for 70,000 Kr., saa den samlede Brandskade vil i hvert Fald komme op paa ,000 Kr. Den nedbrændte Staldbygning var gammel, hvorimod Stakkehjelmen og den lille Længe var forholdsvis nye. Godsejer Steenberg havde for ganske nylig faaet sin samlede Bygningsassurance nedsat med ca. 100,000 Kr. Han lider et betydeligt Tab ved Branden. Ikke alene vil han ikke kunne opføre tilsvarende nye Bygninger for Assurancesummen, men tillige faar han et betydeligt Indtægtstab ved at meste Foderet til sin Besætning. Denne er i Dag bleven fordelt paa Omegnens store Gaarde, Ringholm, Borrevang samt paa Hov Vig. Slukningsarbejdet. Der var mødt Sprøjter fra Nykøbing, Højby og Egebjerg, men deres Virksomhed var ret negativ. Nykøbing Sprøjter mødte først, men allerede da havde Ilden saa godt fat i hele det ødelagte Kompleks, at ingen Redning var mulig, og tilmed viste Motoren sig vrangvillig til en Begyndelse. Havde den været paa Pletten nogle faa Minutter før og straks var kommet i Virksomhed, vilde rimeligvis den lille Længe kunne være reddet. Nu var der ikke andet tilbage for Sprøjterne at gøre end slukke Flammerne i Ruinerne, og for Sædens Vedkommende var dette umuligt; der brænder det stærkt endnu i Dag. Ildens Opkomst. Hvorfra Ilden stammer, staar foreløbig hen i det uvisse, men dog er der ret stor Sandsynlighed for, at den er paasat, hvad enten dette saa er sket med Vilje eller af Uforsigtighed. Der havde ikke været arbejdet i Hjelmen i Gaar. Man var i Aftes noget tilbøjelig til at mene, at det var en Patient fra Sindssygehospitalet, der havde forvoldt Ilden, men endnu da dette skrives, har man dog ingenlunde nogen Sikkerhed herfor. Omtale 12/11 (fuldt gengivet) Branden paa Anneberg. Aarsagen stadig uopklaret. Endnu i Gaar brændte det lystigt i Ruinerne og navnlig i de store Sædmasser paa Anneberggaarden. En Del af disse havde man vel faaet jævnet ud og overhældt med Vand, saa det var nogenlunde slukket, men der er store Partier endnu, der ligger som glødende

5 Bunker, hvoraf Luerne nu og da slikker og udviklende en Varme, som set er meget ubehagelig at komme i Nærheden af og som gør Rydningsarbejdet meget besværligt. Hele Dagen i Gaar var der en almindelig Valfart fra Nykøbing til Brandtomten for at tage Ødelæggelsernes Vederstyggelighed i Øjesyn. Med Opklaring af Ildens Opkomst er Politiet stadig uden Resultat og uden nogenlunde faste Holdepunkter. Den Mistanke, som Brandaftenen kom frem mod en eller to Patienter fra Sindssygehospitalet, har ved den foretagne Politiundersøgelse vist sig at være grundløse. Et par andre svage Spor, som Politiet havde, er begge endt blindt, saa i Øjeblikket staar det paa bar Bund. Omtale 14/11 (fuldt gengivet) Solgt Købmandsgaard. Købmand M. Lauritsen, Nykøbing, har solgt sin Ejendom paa Algade til Sadelmager R. Fanth for 67,500 Kr. Overtagelse December Termin. Butik og Købmandshandel har Hr. Fanth derefter udlejet til Handelsrejsende Verner Hansen, tidligere Kommis hos Købmand Hans Hansen. Sygeplejerske paa Grund af Sygdom har søgt sin Afsked, og dels, at der i den senere Tid er gaaet en saadan Svindsot i Medlemsantallet, at Foreningen ikke kan føres videre uden en Kontingentforhøjelse fra 20 til 25 Kr. pr. Familie. Da man forudsaa, at en saadan Forhøjelse vilde give yderligere Afgang i Medlemstallet, var man enig om at anse den Vej for ufarbar. Det næste Spørgsmaal var da Foreningens Ophævelse, men ogsaa her viste det sig, at man ingen Vegne kunde komme. Ifølge Lovene skal nemlig tre Fjerdedele af de mødte Medlemmer stemme for Ophævelsen, for at den kan vedtages, men ved Afstemningen manglede 1 Stemme i, at dette Tal blev naaet, medens Resten forholdt sig passiv. Foreningen var derved komme i den Situation, at den hverken kunde leve eller dø, og man blev da nødt til at stille dens Virksomhed i Bero foreløbig og saa forsøge, om der er Mulighed for gennem en kraftig Agitation at fremskaffe saa mange nye Medlemmer, at den kan føres videre, og lykkes dette ikke, vil man atter staa overfor en ny Afstemning om Foreningens Aflivelse. Omtale 18/11 (fuldt gengivet) Nykøbing Sygeplejeforening paa Dødslejet. Nykøbing Sygeplejeforening afholdt i Aftes ekstra Generalforsamling med Foreningens Opløsning paa Dagsordenen. Formanden, Kredslæge Jensen oplyste, at Grunden til denne triste Dagsorden var, dels at Foreningen i Øjeblikket staar uden Sygeplejerske, idet den hidtidige

6 Omtale 24/11 (fuldt gengivet) Odsherreds Folkemusæum Afholdt i Gaar sin aarlige Generalforsamling i Nykøbing. Formanden, Borgmester Egede fremlagde Regnskabet, der balancerede med 522 Kr. og som enstemmigt godkendtes. Medlemskontingentet har udgjort498 Kr. Udgifterne i Aarets Løb har været ret minimale, idet Foreningen kunde notere en Formuefremgang paa 426 Kr. Medlemsantallet er 221. Om Besøget bemærkede Formanden, at det havde været smaat, hvad vel nok for en stor Del skyldtes det forringede Turistbesøg, og for øvrigt er Lokaliteterne ogsaa ret mangelfulde i Forhold til Musæets betydelige Samlinger. Disse har i Aarets Løb faaet nogle meget værdifulde Forøgelser. Bl. a. har Enkefru Petersen, Kelstrup, skænket en meget sjælden og snurrig Spillekasse, et Stykke Husflidsarbejde, som hendes afdøde Mand, Lærer O. Petersen, Jyderup, har forfærdiget i sin Fritid. Emdvidere har fhv. Bankdirektør Joh. L. Rasnussens Arvinger i Overensstemmelse med Arveladerens Ønske tilstillet Musæet hele hans store værdifulde Møntsamling samt et Skab til dennes Opbevering. Samlingen omfatter i alt ca. 700 udelukkende danske Mønter og ca. 70 Medailler. De ældste Mønter er: 12 fra Kristoffer den 1.s Tid, 5 fra Erik Glippings og 10 fra Erik Menveds Tid. De fleset Mønter er Sølv, en Del Kobber og nogle Guldmønter; af de sidste er 10 Guldmønter fra Frederik den 4. Blandt Medaillerne findes en meget stor og smuk, præget til Minde om Slaget i Køge Bugt Samlingen er skænket paa den Betingelse, at den skal opbevares samlet under Navn af Joh. L. Rasmussens Møntsamling.

7 I Forvejen ejer Musæet en ret stor Samling af gamle udenlandske Mønter, saa med sin Nyerhvervelse har det nu en af de største og mest interessante Møntsamlinger, noget Provinsmusæum kan opvise. Endelig har Musæet modtaget som Arv efter Billedhuggerinden Nielsine Petersen tre Gibsafstøbninger af hendes prisbelønnede Kunstværker Orfeus, Ismael og Krabbefiskeren. Den kendte Billedhuggerinde var barnefødt i Nykøbing, Datter af en for længst afdød Skibsfører, men hun har altsaa betænkt sin Fødeby med en smuk Erindring. Men, sluttede Formanden sin Redegørelse, Bestyrelsen har naturligvis modtaget disse Gaver med Tak; men det kan ikke nægtes, at Pladsmangelen paa Musæet derved er bleven endnu mere følelig, og saa længe det ikke kan lykkes os at skaffe andre og mere tidssvarende Lokaler, vil Genstandene ikke komme til deres Ret. Man skred derefter til Valg af Bestyrelse, hvortil valgtes Borgmester Egede, Sagfører Richter, Dommerfuldmægtig A. For, Gdr. L. P. Hansen, Nordgaard, Fru Gudrun Mørch og Værkstedsleder Rygaard, alle af Nykøbing. Samt Rentier Laur. Larsen. Odden, Lærer Juul Andersen, Nakke, Pastor Petersen, Rørvig, Købmand Poul Jensen, Herrestrup, Gdr. Knud Bendtsen, Siddinge, Gdr. Vald. Rasmussen, Hølkerup, og Lærerinde Frk. C. Hansen, Asminderup. Til Revisor genvalgtes fhv. Skovkasserer West. Omtale 24/11 (fuldt gengivet) Den kommunale Efterskole i Nykøbing. Atter i Aar gøres der forsøg paa at faa etableret en kommunal Efterskole for unge Piger i Nykøbing, hvor der vil blive givet den baade teoretisk og praktisk Undervisning i Husgerning, specielt Madlavning. I fjor matte Efterskolen opgives paa Grund af manglende Tilslutning. Forhaabentlig gaar det ikke saa trist denne Gang. Der er ingen Tvivl om, at mange vordende Husmødre vil have Gavn af et saadant Kursus. Indmeldelser modtages indtil d. 30. ds. Af Lærerinde Frk. Margrethe Christensen, Havnevej 8. Omtale november (fuldt gengivet) Menighedsraadsvalget i Nykøbing kunde lige saa lidt som Valgene ude omkring i Landkommunerne prale af nogen stor Tilslutning. Af 308 Vælgere stemte kun 184 eller knap 60 pct. De afgivne Stemmer faldt saaledes: Liste A (grundtvigsk) 71 St. og 4 Kandidater valgt. Liste B (Indre Mission) 42 St. og 2 Kondidater valgt. Liste C (Centrum) 70 St. og 3 Kandidater valgt. De valgte er: Af liste A: Redaktør C. W. Christensen, Sagfører Borre, Forstanderinde Frk. Caroline Petersen, Sygeplejerske Frk. Johanne Fenger. Af Liste B: Indremissionær Johs. Pedersen og Sygeplejerske Frk. Raben. Af Liste C: Dommerfuldmægtig A. Fog, Fru Købmand Lausen og Købmand Harald Nielsen. I det gamle Menighedsraad var Partistillinen 3 Grundtvigianer, 2 af Indre Mission og 1 af kirkeligt Centrum. Omtale december (fuldt gengivet) Nykøbing Brugsforening afholdt i Aftes sin aarlige Generalforsamling. Formanden, Murermester K. Th. Nielsen, aflagde Beretning og Regnskab, af hvilket det fremgik, at Omsætningen i Aarets Løb har været 191,043 Kr. Det tilsvarende Tal var i Fjord 264,126 Kr. Formanden meddelte i den Forbindelse, at Nedgangen skyldtes Prisfaldet, idet der var omsat større Varemængde i Aar end i Fjor. Man havde saaledes ogsaa i Aar en større Varebeholdning bogført til 35,000 Kr. end man havde i 1920, da den stod opført til 53,000 Kr. Bruttofortjeneste har været 28,825 Kr., saaledes at der fremkommer et Nettooverskud paa 9205 Kr. Omsætningen i Foderstoffer har kun andraget 18,713 Kr. og i Kul 3115 Kr., og da Købmand Viggo Petersen nu har lejet Lager og Pakhus i Brugsforeningens Gaard, har Foreningen for Tiden indstillet son Grovvarehandel. Regnskabet godkendtes enstemmigt. Regnskabsføreren fik sin Løn omforandret til et fast Vederlag af 600 Kr. + ¼ pct. af Omsætningen. Formandens Løn for Administrationen af Foreningens Ejendom fastsattes til 200 Kr. aarlig. Til Formand genvalgtes Murerm. K. Th. Nielsen med Akklamation. Ligeledes genvalgtes de øvrige Bestyrelsesmedlemmer og Revisorer. Et Andragende fra Folkebiblioteket om Tilskud blev afvist som for sent indkommet. Omtale 18/12 (fyldt gengivet) Ny Bankbygning. Aktieselskabet Banken fir Nykøbing og Omegn afholdt i Dag ekstraordinær Generalforsamling angaaende Selskabets Byggeprojekt. Repræsentantskabets Formand, Gdr. L. P. Hansen, Nordgaarden, fremlagde Planen, idet han bl. a. udtalte: - Det er vist ikke nyttigt at udsætte Sagen yderligere i

8 Forventning om yderligere Prisnedgang. Deril kommer, at Pladsmanglen i de nuværende Lokaler bliver længere jo mere følelig, og for øvrigt kan Banken ikke være bekendt at have Brandtomten henliggende. Betænkelighederne ved det dyre Foretagende har medført, at Repræsentantskabet har kulkastet den i Fjor fremlagte Plan med en Hovedfacade mod Ahlgade og en ret stor Sidefløj med Facade mod Grundtvigsvej. Arkitekt Ejnar Andersen har derefter udarbejdet et helt nyt Projekt med en lille Ændring af Hovedfløjen og fuldstændig Opgivelse af Sidefløjen. Efter denne Plan bliver hele Stueetagen optaget af Banklokaler, medens der paa 1. og 2. Sal bliver Lejligheder at leje ud. Den første Plan var kalkuleret til 140,000 Kr., medens man mener, at den sidste kan gennemføres for 95,000 Kr. Lejeindtægten er anslaaet til 1200 Kr. for 1. Sal og 1000 Kr. for 2. Sal. Med en rimelig Forrentning af Byggesummen vil Banken derefter komme til at sidde for en Husleje af 3800 Kr. Til Imødegaaelse af Byggeudgifterne har Selskabet 28,000 Kr. i Erstatning for de nedbrændte Bygninger. Hertil kommer, at med den nye Plan kan der sælges 1 á 2 Byggegrunde af Arealets nordlige Ende. Efter at Direktør M. Olsen, Gdr. Poul Petersen, Holmstrup, og Købmand L. Hansen, Nykøbing, havde anbefalet det ny Projekt, blev dette enstemmigt godkendt, og Bestyrelsen fik Bemyndigelse til straks at gaa i Gang med Udførelsen samt til, naar Lejlighed byder sig, at sælge de overflødige Byggegrunde. disse blev beværtet med den traditionelle Risengrød og Flæskesteg. Og efter Maaltidet inviterede Arrestforvareren sine Pensionærer op til Juletræ i sin private Lejlighed, hvor de beværtedes med Kaffe og Juleknas i lange Baner. En sølle Betler blev indfanget Juleaftens Dag og indsat i Arresten. Han var henrykt over, at denne Skæbne havde ramt ham, saa han fik Lejlighed til, om end som Fange, at fejre en Jul, som hans omstrejfende Tilværelse ikke berettigede ham til. Omtale december (fuldt gengivet) Jul i Arresten. Arrestforvarer Henrichsens Hotel var noget sløjt belagt til Julen. Kun tre Personer var under hans Varetægt, og

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Omtale 22/10 (fuldt gengivet)

Omtale 22/10 (fuldt gengivet) Omtale 1/10 (fuldt gengivet) Hvem skal være Stationsforstander? I Gaar fratraadte Statiosforstander O. Petersen, Nykøbing, sit Embede som Leder af i Stationen i Odsherreds Hovedstad, efter at han med Dygtighed

Læs mere

Nykøbing 1920 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1920 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/1 (fuldt gengivet) Kommunekontoret i Nykøbing er lukket i Morgen (Lørdag) hele Dagen paa Grund af Flytning. De nye Lokaler, som Kontoret skal tage i Besiddelse i den forhenværende Realskole, er

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/1 (fuldt gengivet) Fhv. Skatteopkræver Jordening død. Atter i Lørdags har Døden indhentet en af Nykøbing kendte Borgere, nemlig fhv. Skatteopkræver Edv. Jordening, Den Afdøde, der blev 76 Aar

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN Rørvig tirsdag 7. juni 2016 / side 1 af 6 TIL HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN OG BORGMESTER THOMAS ADELSKOV I anledning af Deres Majestæts besøg i Odsherred Kommune den 5. og 6. september 2016 tillader bevaringsforeningen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Nykøbing 1929 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1929 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/1 (fuldt gengivet) Tyfusepidemien i Nykøbing. For om muligt at komme paa Spor efter Smittekilden til den opstaaede Tyfus, var Sundhedsstyrelsens Epidemiolog Dr. Ahrend Larsen fra Statens Seruminstitut

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Læs om Dronning Dagmar

Læs om Dronning Dagmar Læs om Dronning Dagmar Tekster: Keld Kirstein Tegninger: Jette Jørgensen Kongen byder Valdemar er konge i Danmark. Han har ingen kone. Men så hører han, at der i et andet land bor en ung, smuk prinsesse.

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Nykøbing 1925 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1925 fra Holbæk Amts Venstreblad paatænkes at anvende Cementfliser. Udgiften er kalkuleret til 12-1300 Kr. Iversen anbefalede Indstillingen, dels under Hensyn til den Fare for Færdselen, den nuværende Tilstand er, og dels under Hensyn

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943.

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Brevet er renskrevet efter det originale brev af Irja M.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution MARIAGER HALLEN. Mariager

Vedtægter. for den selvejende institution MARIAGER HALLEN. Mariager Vedtægter for den selvejende institution MARIAGER HALLEN Mariager 1. Den selvejende institutions navn er: Mariager-Hallen 2. Formålet med institutionen er at opføre og drive en bygning beliggende i Mariager,

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER

DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER DANSK KHERWARA MISSION Siden 1954 har Dansk Kherwara Mission drevet et skolearbejde i Kherwara i Indien. Kherwara er en lille by på 12.000 indbyggere, der ligger

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo År 2009 den 28. september kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Strandbo II. Den ekstraordinære generalforsamling blev

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere