Nykøbing 1920 fra Holbæk Amts Venstreblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1920 fra Holbæk Amts Venstreblad"

Transkript

1 Omtale 2/1 (fuldt gengivet) Kommunekontoret i Nykøbing er lukket i Morgen (Lørdag) hele Dagen paa Grund af Flytning. De nye Lokaler, som Kontoret skal tage i Besiddelse i den forhenværende Realskole, er nu endelig bleven færdig og monteret og fra paa Mandag aabner Kommunen sine Ind- og Udbetalinger samt ordner alle andre løbende Forretninger i de nye Omgivelser. Havelaage naaede vel at skifte Ejer og sligt Pilleri, men i det store og hele foretrak Ungdommen at holde sog lunt inden Døre, hvad navnlig ogsaa Føret var mest indbydende til. Omtale 2/1 (fuldt gengivet) Svineslagtningerne. Odsherreds Slagteri slagtede forleden 188 Svin og kom derved i Aaret 1919 op paa en Slagtning af 4525 Svin. I Fjor slagtedes kun 1952, saa det er da Fremgang, selv om det er langt fra de 23,000, som slagtedes i Omtale 2/1 (fuldt gengivet) Offentlig Anklager. Rigsadvokaten har beskikket Sagfører Johs. Richter til at være offentlig Anklager for Underretten i Nykøbing og Dragsholm Birk. Omtale 2/1 (fuldt gengivet) Nytaaraften Fik et overmaade stille Forløb i Nykøbing, hvad vel nok Sjap og Søle og Mangel paa Knaldeffekter kan deles broderlig om Æren af. Et enkelt Kanonslag lod sig vel høre hist og her i Aftenens Løb, men de var saa spredte og Spagfærdige, at man knapt lagde Mærke til dem. Ogsaa anden Form for Nytaarsløjer var det sparsomt med. En enkelt

2 Omtale 7/1 (fuldt gengivet) Telefonen i Nykøbing. Abonnenterne vil selv overtage Betjeningen. I Aftes afholdtes det bebudede Møde af Telefonabonnenter i Nykøbing, hvortil var mødt ca. 70 Mennesker. Handelsforeningens Formand, Købmand R. M. Johansen, bød velkommen og oplyste, at han paa Telefonstrejkens første Dag havde sat sig i Forbindelse med Telefondirektøren og forespurgt, om der ikke var Mulighed for at faa Centralen genaabnet her. Svaret lød bekræftende, saafremt det nødvendige Mandskab kunde stilles til Raadighed, og herpaa mente Indlederen ikke, det vilde skorte, dog ansaa han det for rettest, at man først vedtog en Resolution og tilstillede de strejkende Damer den med Anmodning til dem om at gaa i Arbejde, mod at Telefonselskabet garanterede dem, at de i alle Tilfælde kunde beholde deres Pladsen, uanset hvorledes Strejken forløb. Entreprenør N. Nielsen, Skærby, mente det umuligt at opnaa et saadant Tilsagn fra Selskabet. Dr. Egede rettede en stærk Kritik mod Abonnentudvalget, der synes fuldstændig at have ladet Abonnenterne i Stikken, endog i den Grad, at vi skal betale for en Vare, der ikke leveres os. Han fraraadede, at man gav sig af med at diskutere, hvem der har Ret eller Uret i den standende Strid. Men, at Abonnenterne er den forurettede Part er indlysende, og derfor er det ogsaa naturligt, at disse selv tager Affære. Direktør P. Chr. Pedersen mente, at det var gørlig at etablere Telefontjeneste i det Omfang, som Abonnenterne selv bestemte, enten ved at skaffe Folk, der er villige til at udføre det nedlagte Arbejde, eller ved at Abonnenterne selv skiftedes til at betjene Telefonen. Rebslager P. Frederiksen: Det bliver Skruebrækkertjeneste, og jeg gad se de Damer, der vil paatage sig en saadan Judasgerning. Dr. Egede: Dersom Abonnenterne selv udfører Tjenesten, er der ikke Tale om Strejkebryderi, men kun om, at vi udfører en Del af vort eget Arbejde, som ingen andre vil. Dr. Madsen fraraadede at henvende sig til de strejkende Damer for at formaa dem til at gaa i Arbejde, thi dette vilde kun være at forlede dem til at komme i en skæv Stilling til deres egen Organisation. Købmand R. M. Johansen indrømmede Rigtigheden heraf, og var ogsaa villig til at frafalde en saadan Henvendelse. Der forhandledes endnu en Del frem og tilbage, navnlig om hvorvidt den tidligere lokale Abonnentsforening var levende eller død. Sluttelig foretoges en Afstemning, hvorved det omtrent enstemmigt vedtoges, at man paa en eller anden Maade skulde forsøge at faa Telefonen til at ringe igen. Maaden, hvorpaa dette skulde gøres, vedtoges det at overlade et Udvalg, der blev nedsat i den Anledning, og som kom til at bestaa af Købmand R. M. Johansen, Direktør P. Chr. Pedersen og Sagfører Jacob Jensen. Omtale 7/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Telegrafkontor er under Telefonstrejken aaben ogsaa hele Søndagen fra Kl. 8 Morgen til 9 Aften, men Telegrafen er jo ogsaa omtrent det eneste Meddelelsesmiddel, vi har tilbage. De fleste andre Byer har dog Statstelefon som de i nogen Maade kan benytte, men her har vi ingen saadan. Omtale 7/1 (fuldt gengivet) Af sine egne skal man have det. Højrebladet langer forleden ud efter Kommunens Dyrtidsudvalg, fordi dette til Brug ved Børnebespisningen har anskaffet et Komfur til en Pris af ca. 800 Kr. og købt dette i København uden at have indhentet Tilbud fra Byens Handlende. Tilrettevisningen er saamænd meget betimelig, og den, der særlig rammes deraf, er Højrepartiets eneste Mand i Byraadet, Stationsforst. O. Petersen, der har været i København og foretaget Indkøbet.

3 For øvrigt er der vist mere galt med det Komfurkøb end netop det, at det er købt i København; i hvert Fald ser man det Særsyn, at Byraadets Kasse- og Regnskabsudvalg endog har nægtet at anvise Beløbet til Udbetaling tiltrods for, at Hr. O. ogsaa er Medlem af dette Udvalg. Dette er jo en meget ekstraordinær Stilling, Kasseudvalget her har indtaget, og hele Sagen vil komme til Behandling paa førstkommende Byraadsmøde. Omtale 10/1 (fuldt gengivet) Nye Musæumslokaler? Odsherreds Folkemusæum i Nykøbing er ogsaa bleven ramt af Bolignøden, idet de Lokaler, som Musæet raader over, nu er bleven alt for smaa. I sin Tid var Foreningen meget glad for Erhvervelsen af sin nuværende Bygning ved Kirken, slev om Beliggenheden ikke just var den bedste; men efterhaanden som Tiden gik og Musæets utrættelige Formand, afdøde Overlærer Steincke, fik gennemtrawlet Odsherred og flyttet en stor Del af dettes righoldige Minder fra vore Forfædres Tid til Musæet, viste det sig, at Pladsforholdene var alt for smaa. Hidtil har man dog hjulpet sig, som man bedst kunde, men efter at Musæet efter afdøde Prokurator Lunøe arvet en stor Del af dennes righoldige private Samling, er det rent galt, endog saa galt, at Bestyrelsen slet ikke har kunnet tænke paa at skaffe Plads til disse Nyerhvervelser, men har maattet pakke hele denne Samling i Kasser fort at afvente bedre Tider. Dette er jo imidlertid den slettest mulige Form for Opbevaring af Oldtidsminder, hvorfor Bestyrelsens nye Formand, Dr. Egede, har taget Initiativ til at søge hele Musæet henflyttet til baade større og vel ogsaa bedre beliggende Lokaler, og til Drøftelse heraf afholdes der paa Fredag en Generalforsamling i Foreningen. I Forhold til Medlemsantallet plejer Foreningens Generalforsamlinger at være noget sparsomt besøgt. Forhaabentlig vil Medlemmerne denne Gang, hvor en for hele Spørgsmaalet saa betydningsfuld Sag staar paa Dagsordenen, troppe op i stort Tal. Odsherreds Folkemusæum er en Seværdighed, der øver sin Tiltrækning paa mange af de rejsende Turister, derfor bør der ogsaa tilvejebringes Lokaliteter, saa den værdifulde Samling fuldt ud kan komme til sin Ret. Vi ved, at en Del af Bestyrelsen har kastet sine Øjne paa den gamle Skolebygning i Strandstræde, som nu bliver ledig, og som man haaber, at Byraadet paa en skikkelig Maade vil give Musæet Raadighed over. Om det lykkes, vil Tiden vise. Note vedrørende ovenstående: den gamle Skolebygning i Strandstræde der burde rettelig have stået den gamle Skolebygning i Svanestræde.

4 Omtale 17/1 (fuldt gengivet) Odsherreds Folkemusæum Lokaler i den gamle Skolebygning. Odsherreds Folkemusæum afholdt i Gaar ekstra Generalforsamling i Nykøbing. Formanden, Dr. Egede, aabnede Generalforsamlingen med en Mindetale for Foreningens Stifter, Overlærer Steincke, samt mindedes tillige afdøde Prokurator C. W. Lunøe, efter hvilken Musæet har arvet den værdifulde Samling. Formanden gjorde derefter Rede for Generalforsamlingens Hensigt, nemlig at drøfte Muligheden af at erhverve nye Lokaler for Musæet. Personlig havde han følt sig for hos Byraadet, om der var Mulighed for paa en eller anden Maade, enten ved Leje eller Køb, at faa Raadighed over den gamle Skolebygning i Svanestræde, der baade hvad Beliggenhed og Indretning angik var ideel, idet der saa at sige uden ombygning kunde blive god Plads saavel til Musæet som til Beboelse for en Opsynsmand. Handelsmand J. Grundtvig Jensen, Nykøbing, var mest stemt for at købe Bygningen. Der kunne ogsaa være Tale om at mageskifte med Kommunen, saa denne overtog den gamle Musæumsbygning. Egede: Ellers kan den med Lethed sælges til andre; men for øvrigt vil man godt kunde hjælpe sig med Lejemaal, idet man ganske rolig kan gaa ud fra, at har Kommunen først lejet Skolen ud til Musæum, vil Byraadet næppe finde paa at opsige Lejemaalet. Generalforsamlingen sluttede sig enstemmig til det fremsatte Projekt, og det vedtoges at nedsætte et Udvalg til at træde i Forhandling med Byraadet om Sagen. Hertil valgtes: Dr. Egede, Handelsmand J. Grundtvig Jensen, Sagfører Richter, Nykøbing, Lærer G. Sørensen, Nakke, og Gdr. Vald. Rasmussen, Hølkerup. Sluttelig vedtoges det at rette en indtrængende Opfordring til Medlemmerne om, at disse selv forhøjer deres Kontingent til Foren ingen i hver Fald for indeværende Aar. Omtale 26/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Selvhjælpsforening afholdt i Fredags sin aarlige Generalforsamling. Kassereren, Frederik Petersen, oplæste Regnskabet. Af Udgifterne nævnes: Sygehjælp for 721 Dage 1065 Kr., Begravelseshjælp 75 Kr., Administrationsudgifter 146 Kr. Af indtægterne: Medlemsbidrag 710 Kr., Bidrag af Æresmedlemmer 26 Kr., Kommunens Tilskud 100 Kr.,

5 Renter af Kapital 111 Kr. Medlemsantallet er 107 og Foreningens Formue 2915 Kr. Foreningen har i 1919 haft et Underskud paa 338 Kr. Det vedtoges at flytte Foreningens Midler fra Landmandsbanken til Banken for Nykøbing & Omegn. Kontingentet forhøjes fra 50 Øre til 1 Kr. om Maaneden, og Dagpenge forhøjes til 2 og 5 Kr. Til Formand genvalgtes Vægter Ludvig Jensen for et Aar og nyvalgtes til Bestyrelsen Arbmd.ne Chr. Petersen, Chr. Weinrich og Avlsbruger N. P. Rasmussen. Revisoren genvalgtes. Omtale 29/1 (fuldt gengivet) Selvhjælpsforeningens Dagpenge. I vort Referat fra denne Forenings Generalforsamling forleden har der indsneget sig en Fejl, af hvilken Læserne vil faa den Opfattelse, at Dagpengene i Sygdomstilfælde steg fra 2 til 5 Kr. pr. Dag. Disse Summer gjaldt ikke Dagpengene, men derimod Indskudet af Nye Medlemmer, der forhøjedes til 2 Kr. for Medlemmer uinder 40 aar og 5 Kr. indtil 45 Aar, ældre Aargange optages ikke. Omtale 13/2 (fuldt gengivet) En omstridt Bevilling. Gæstgiver Chr. Petersen, Vesterbro i Nykøbing, ophørte 1. Maj 1916 at drive sin Beværtning, og i 1917 solgte han sit Borgerskab som Beværter til fhv. Ølhandler C. N. Christoffersen, nu boende i Valby, for 1200 Kr. Der var ingen Aftale mellem Parterne om, at Handelen var afhængig af, om Christoffersen fik Lov til at drive Beværtning eller ej, men da dette viste sig ikke at blive Tilfældet, skrev han i Maj Maaned 1918 til Chr. Petersen, at han godt kunde faa sit Borgerskab tilbage, thi nu var der jo blevet en Beværtning ledig i Nykøbing, og selv kunde han jo ikke udnytte Borgerskabet. Petersen svarede tilbage, at han gerne vilde have Borgerskabet igen, og han fik det ogsaa tilsendt, uden at der fulgte nogen Skrivelse med til Forklaring af, paa hvilke Betingelser Afsenderen mente, Tilbageleveringen fandt Sted. Petersen udnyttede imidlertid ikke slev Borgerskabet, men overdrog det til Bager Krøll mod en Betaling af 500 Kr. kontant og 500 Kr. paa Vilkaar. Da Christoffersen hørte om denne Handel, meldte han sig imidlertid for at faa de 1200 Kr. tilbagebetalt, som han havde givet, plus 200 Kr. for Brændevinsafgift i 2 Aar. Da dette Krav ikke blev godvillig honoreret, kom det til Retssag. Her fremlagde Petersen Kvittering for, at det var ham, der havde betalt Brændevinsafgiften i de sidste 1½ Aar. Ligeledes fremlagde han det Brevkort, paa hvilken Christoffersenmeddelte, at han var villig til at afgive Borgerskabet, og Retten kom i sin Dom til det Resultat, at denne Skrivelse var holdt i saadanne Udtryk, at Petersen absolut maatte faa den Opfattelse, at Borgerskabet blev ham tilbageleveret som en Gave, hvorfor han blev frifundet for Pengenes Tilbagebetailing.

6

7 Da Byraadet gik ud fra, at Lærer Ejlertsen vil blive kaldet til Embedet, foretog det samtidig Indstilling til Timelærerembedet; hertil indstilledes: 1. Lærer Alfred Andersen, København, tidligere Vikar i Holbæk. 2. Lærer Ejnar Ib, Kolding. 3. Lærer Viktor Kofoed, Herning. Omtale 26/2 (fuldt gengivet) Ejendomshandel. Enkefru Steincke, Nykøbing, har solgt sin villa paa Grundtvigsvej til Dommerfuldmægtig Fog, for 26,000 Kroner. Omtale 21/2 (fuldt gengivet) Den ny Overlærer i Nykøbing. Efter hvad vi har bragt i Erfaring har Undervisningsministeriet til til Overlærerembedet i Nykøbing kaldet Lærer Schlander, Aarhus, der af Byraad og Skolekommission var indstillet som Nr. 1. Den ny Overlærer, der er 34 Aar gl., skal overtage Embedet til 1. Marts. Omtale 24/2 (fuldt gengivet) Lærerindstilling i Nykøbing. Nykøbing Byraad har til det nye Lærerembede ved Kommuneskolen indstillet følgende: 1. Timelærer Ejlertsen, Nykøbing. 2. Lærer Emil Nielsen, Faxe. 3. Lærer Viktor Kofoed, Herning.

8 Omtale 10/3 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad afholdt Møde i Mandags. Der var ingen Sag til Forhandling af nævneværdig Interesse, men ikke desto mindre lykkedes det Borgmesteren ved en i høj Grad udtværet Forelæggelse af de forskellige Sager at faa Mødet til at vare til god borgerlig Sengetid. Den ny Havn. Der forelaa Udkast til leje af Arealer ved Havnen og disse blev sat i en Pris af fra 80 øre til 125 Øre pr. Kv.-Meter aarlig efter Pladsernes Beskaffenhed. Under Behandlingen af denne Sag gav Borgmesteren den glædelige Meddelelse, at medens Byraadet havde regnet med et Bidrag fra Staten af 9800 Kr. i 8 Aar, saa vil dette Bidrag udgøre Kr., og oplyste endvidere, at omkring 1. Juni vilde man antagelig kunne tage en Del af den nye Havn i Brug. Brændevinsafgiften. Forslag om Brændevinsafgiftens Fastsættelse for de forskellige Forhandlere var af Kommunekontoret fremlagt til Approbation. Egede udtalte herunder sit Ønske om at Afgiften over hele Linjen maatte blive forhøjet med 50 pct. Boesen og Karl Petersen ankede over, at Forslaget ikke tog tilbørlig Hensyn til de enkelte Forretningers Omsætning og sluttelig vedtoges det at lade Kasse- og Regnskabsudvalget tage hele Sagen op til grundig Revision. Omtale 10/3 (fuldt gengivet) Slagteriet i Nykøbing begynder paa Mandag. Efter hvad Direktør P. C. Petersen udtaler til os, vil Odsherreds Andelsslagteri, forudsat at Strejken ikke forinden er hævet, genoptage Slagtningerne paa Mandag ved Hjælp af Andelshavere. Omtale 10/3 (fuldt gengivet) Boligmangelen i Nykøbing. I Buraadets Møde i Mandags udbad Boligudvalget sig Bemyndigelse til at lade en Arkitekt udarbejde Planer for det gamle Gymnastikhus Omdannelse til Beboelse. Karl Petersen mente, at dette vilde blive lige saa dyrt, som at bygge nyt, og ønskede Gymnastiksalen omdannet til Forsamlingssal for de forskellige Foreninger i Byen. Boesen: Omkostningerne faar vi frem tillige med Planen. En Anden Sag er at der ikke vilde være Brug for Bygningen til Biliger, hvis blot Sindssygehospitalet slev vilde sørge for Bolig til sine Funktionærer, thi der er derfra Anmodningen om Boliger kommer, og jeg vil henstille, at Byraadet henleder Justitsministeriets Opmærksomhed paa dette Forhold, og mulig samtidig tilkendegiver, at Byraadet ikke anser sig forpligtet til at skaffe Bolig for Statens Funktionærer. Olsen: Hospitalets Folk maa vel lige saa godt have Krav paa Bolig som andre Borgere i Byen, men skulde i øvrigt ikke have noget imod at spørge Ministeriet. Udvalgets Forslag tiltraadtes og dette fik ogsaa Bemyndigelse til at sætte sig i Forbindelse med Ministeriet.

9 Omtale 20/3 (fuldt gengivet) Kapitalen skal omsættes i Obligationer. Som det vil erindres, rejste der paa Borgerstiftelsens Generalforsamling for nogen Tid siden Krav om, at Stiftelsens rørlige Formue skulde flyttes fra Landmandsbanken til Banken for Nykøbing og Omegn, og Resultatet blev en ny Generalforsamling, som afholdtes i Forgaars, hvor Ordførere for de to Pengeinstitutter stredes mandigt om, hvor Pengene skulde anbringes. Medlemmerne foretrak imidlertid at dele Sol og Vind lige, saa at ingen af de to Banker blev favoriseret, derved, at de vedtog, at der for hele Kapitalbeholdningen skulde købes Obligationer.

10 Omtale 30/3 (fuldt gengivet) Boesen forlader Nykøbing. Indenfor den herværende Afdeling af Landmandsbanken forestaar der i den nærmeste Tid en større Omflytning af Personale, idet Bankdirektør Boesen skal overtage Bestyrelsen af Landmandsbankens Afdeling i Vejle. Samtidig rykker Bankkasserer Grue op og bliver Bestyrer af Filialen her, og Assistent L. Madsen overtager Grues Plads ved Kassen. Boesen er som bekendt Medlem af Byraadet, hvor han oprindelig blev valgt paa Venstre s Liste, og saa vidt vi ved, staar han ogsaa endnu i dette Parti, men han har i Aarenes Løb, i hvert Fald paa det kommunale Omraade, bevæget sig mere og mere ad Højre til, saa han for Tidens er Byraadets mest konservative Medlem, men han er tillige et af Raadets bedste Arbejdskræfter, og har udfoldet en meget betydelig Virksomhed navnlig i Udvalgene. Sin Konservatisme til Trods er han en yderst behagelig Personlighed og nyder derfor almindelig Agtelse blandt sine Byraadskolleger. Det samme gælder hans Virksomhed som Bankleder. I det hele taget har Direktør Boesen i de Aar, han har virket her i Byen, vundet sig mange Venner og har sikkert ingen Uvenner. Hans Plads i Byraadet tilfalder Wallentin Nielsen, der er første Suppleant paa Listen.

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Nykøbing 1929 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1929 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/1 (fuldt gengivet) Tyfusepidemien i Nykøbing. For om muligt at komme paa Spor efter Smittekilden til den opstaaede Tyfus, var Sundhedsstyrelsens Epidemiolog Dr. Ahrend Larsen fra Statens Seruminstitut

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Omtale 22/10 (fuldt gengivet)

Omtale 22/10 (fuldt gengivet) Omtale 1/10 (fuldt gengivet) Hvem skal være Stationsforstander? I Gaar fratraadte Statiosforstander O. Petersen, Nykøbing, sit Embede som Leder af i Stationen i Odsherreds Hovedstad, efter at han med Dygtighed

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedely. 2 Foreningens formål er at varetage grundejerforeningens fællesinteresser, herunder at drage omsorg for Udførelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Vedtægter. Omegnens Fritidshaveforening

Vedtægter. Omegnens Fritidshaveforening Genoptryk af vedtægt fra 1966 Side 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Omegnens Fritidshaveforening, Vedtægter for Omegnens Fritidshaveforening andelsforening med begrænset ansvar i det følgende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 9/7 (fuldt gengivet) En Bankfilial i Højby. Efter at Højby Haandværker- og Handelsforening forgæves har forhandlet med Bankerne i Nykøbing om Oprettelse af et Kontor derude, er der blevet sluttet

Læs mere