Lokalplan nr a. Vedtaget 1. udkast, oktober Område til AVV genbrugsplads ved Krustrupvej HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 199.11a. Vedtaget 1. udkast, oktober 2001. Område til AVV genbrugsplads ved Krustrupvej HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING"

Transkript

1 Lokalplan nr a Område til AVV genbrugsplads ved Krustrupvej Vedtaget 1. udkast, oktober 2001 N Hirtshalsvej Lokalplanområde Krustrupvej Løkkensvej HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

2 Den kommunale planlægning. er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet med 4 plantyper i den såkaldte fysiske planlægning, som beskæftiger sig med arealanvendelse. Mest overordnet er landsplanlægningen, som sorterer under miljøministeren, (jfr. den årlige landsplanredegørelse). Næste trin er regionplanerne, som udarbejdes af amtsrådene. Kommuneplanerne udarbejdes af kommunalbestyrelser og byråd, som desuden har ansvaret for udarbejdelsen af lokalplaner, det sidste led i kæden af planer, der alle skal være afstemt efter hinanden. Lokalplanen er desuden den eneste af de 4 plantyper, som har bindende virkning for grundejere, og som tinglyses på de ejendomme, der omfattes af planen. Lokalplanen. Nærværende tekst; er opdelt i 3 afsnit, som har baggrund i bestemmelser i Lov om planlægning. Afsnit I er en almindelig beskrivelse af lokalplanens indhold, d.v.s. af de anlæg, der ønskes sikret med lokalplaner. Afsnit II er en redegørelse for lokalplanens forhold til andre planer i området, kommuneplan, evt. fredningsplaner, særlige regionplanforhold og lignende. Afsnit III er selve lokalplanen, kun dette afsnit tinglyses på ejendomme inden for lokalplanens område. Lokalplanteksten er opdelt i paragraffer. Lokalplanens bilag er dokumenter, som tinglyses sammen med teksten. Lokalplanen beskriver også retsvirkningerne, d.v.s. lokalplanens juridiske konsekvenser for grundejere i lokalplanens område. Supplerende oplysninger m.m. kan indhentes på teknisk forvaltning, planlægningsafdelingen, tlf

3 Indholdsfortegnelse Side I Beskrivelse Lokalplanens formål og indhold 1 II Redegørelse Lokalplanens forhold til øvrig planlægning 3 for området Affaldsplan Vandforsyning 3 Spildevand 3 Regnvand 3 Trafikforhold 3 Støjforhold 4 Genanvendelse af overskudsjord Lokalplanens forhold til regionplanen Lokalplanens forhold til kommuneplanen Tilladelser fra andre myndigheder Landzonetilladelse 5 III Lokalplanens bestemmelser 6 1 Lokalplanens formål 6 2 Område- og zonestatus 6 3 Områdets anvendelse 6 4 Udstykning 6 5 Vejforhold 6 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 7 7 Ledningsanlæg 7 8 Beplantning og terræn 7 9 Forudsætning for ibrugtagen af pladsen 8 10 Servitutter 8 11 Lokalplanens retsvirkninger 8 Kortbilag: Kort nr. 1 - Matrikelkort 10 Kort nr. 2 - Lokalplankort 11 Vedtagelsespåtegning 12 Landinspektørpåtegning 12 Byrådets påtegning 13 Tinglysningspåtegning 13 Lokalplanen er udarbejdet af Hjørring kommune, Teknisk Forvaltning

4 I Beskrivelse: 1.1 Lokalplanens indhold Lokalplanen har til formål at sikre etablering af en genbrugsplads med miljørigtig indsamling og bortskaffelse af affaldet, herunder at fremme genanvendelsen. Affaldet sorteres i opstillede containere, i øjeblikket med mulighed for sortering i 25 forskellige affaldsfraktioner. Affaldet afhentes af lastbiler og bortskaffes til diverse affaldsbehandlingsanlæg. Genbrugspladsen kan benyttes af private borgere i de 5 AVVkommuner. På pladsen kan afleveres alle former for storskrald, brændbart affald, haveaffald, genanvendelige materialer samt olie- og kemikalieaffald. Genbrugspladsen etableres på ca. én ha af en ca. 378 ha. stor landbrugsejendom ved Krustrupvej. Det pågældende areal for genbrugspladsen er jævnt og grænser op til eksisterende beplantningsbælter ved skel mod nord og ved Krustrupvej mod vest. Selve genbrugspladsen udgør ca m 2. Kørearealer udgør ca m 2. Dertil kommer adgangsvej og omgivende beplantning. Genbrugspladsen anlægges med asfalt, betonsten eller lignende på et plant areal, udenom hvilket der opsættes trådhegn. Pladsen afskærmes til alle sider af eksisterende og nye beplantningsbælter. På pladsen indrettes personalebygning til pladsmanden, der altid vil være på pladsen indenfor åbningstiden. Der har i foråret 1999 været afholdt en foroffentlighedsfase om ny genbrugsplads ved Hirtshalsvej. I denne periode blev der afholdt et offentligt møde. På baggrund af de indkomne bemærkninger under foroffentlighedsfasen har AVV undersøgt mulighederne for at øge kapaciteten på den eksisterende plads på Mandøvej og revurderet behovet for en ny genbrugsplads. Konklusionen blev, at det fortsat vurderes nødvendigt at anlægge en ny plads ved Hjørring by til aflastning for genbrugspladsen ved Mandøvej. Når der er mange besøgende, er genbrugspladsen og adgangsforholdene ved Mandøvej alle-rede nu overbelastede. Der er endvidere et ønske om etablering af en ny genbrugsplads, da mange besøgende på en stor plads medfører en dårligere affaldssortering, idet pladsmanden ikke kan vejlede og overskue situationen i tilstrækkelig grad. 1

5 Teknisk forvaltning undersøgte sammen med AVV alternative placeringsforslag på Hirtshalsvej nær Krustrup og ved Løkkensvej. De alternative placeringer var ikke egnede på grund af de trafikale forhold, herunder på grund af dårlige oversigtsforhold. Der blev herefter udarbejdet et lokalplanforslag til en genbrugsplads ved Hirtshalsvej overfor kolonihaven Eriksminde. På grund af kraftige protester fra beboerne i området omkring Børglumklostervej blev lokalplanforslaget forkastet i foråret Med det formål at opretholde en geografisk spredning på genbrugspladserne, var det kun muligt at pege på arealer udenfor byzonen i tilknytning til det overordnede vejnet. I nærværende lokalplan er genbrugspladsen placeret med adgang til Krustrupvej, der er amtsvej. Amtsvejvæsenet har ved forudgående forhandlinger været betænkelig ved en placering af genbrugspladsen med adgang til Krustrupvej. Placeringen forudsætter bl.a., at Amtsvejvæsenet dispenserer fra adgangsbestemmelserne og bestemmelserne om beskyttelseszone langs de overordnede veje. Det er en forudsætning, at der etableres fuldt kanaliseringsanlæg, dvs. med svingbaner. Amtsvejvæsenet har planlagt en dobbeltrettet cykelsti langs østsiden af Krustrupvej. Endelig giver lokalplanen mulighed for at sløre genbrugspladsen, da der samtidig åbnes mulighed for indenfor beplantningsbæltet at anlægge en jordvold omkring genbrugspladsen. Der er desuden mulighed for at indrette pladsen således, at containere graves ned i terrænet, hvilket gør det nemmere at håndtere affaldet. Lokalplanens kortbilag nr. 2 viser udvidelsen af Krustrupvej med fuldt kanaliseringsanlæg og med en dobbeltrettet sti på østsiden af kørebanen. Genbrugspladsen er indrettet med en lang intern indkørselsvej, der skal mindske risiko for opstuvning af biler, og der er vist helleanlæg, der skal sikre et overskueligt og trafiksikkert kryds. Der ønskes på denne måde etableret tilfredsstillende adgangsforhold både forhold for ind- og udkørsel med hensyn til svingnings- og oversigtsforhold. Selve genbrugspladsens indretning fastlægges i detailprojekteringen. 2

6 II Redegørelse for anden planlægning 2.1 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området Affaldsplan 2000: Affaldsplan 2000 er udarbejdet af Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) i samarbejde med de 5 AVV-kommuner. En af affaldsplanens mål er at lave flere bemandede genbrugspladser. Baggrunden herfor er at udvide servicen overfor borgerne på affaldsområdet og sikre en bedre sortering og genanvendelse af affaldet. Vandforsyning: Genbrugspladsen skal forsynes med vand fra Hjørring Vandværk. Spildevand: Lokalplanområdet ligger uden for kloakoplandsgrænsen. Spildevand og regnvand påtænkes udledt via sandfang og olieudskiller til nedsivningsanlæg eller recipient. Udledning af spildevand fra genbrugspladsen skal i øvrigt ske i henhold til tilladelse fra Nordjyllands Amt. Trafikforhold: Ved overkørslen til genbrugspladsen har Nordjyllands Amt stillet krav om, at der etableres fuldt kanaliseringsanlæg. Baggrunden herfor er, at kanaliseringsanlæg giver størst mulig sikkerhed for trafikanterne i området. Kanaliseringsanlægget betyder, at der skal anlægges svingbaner med midterøer både som faste anlæg og som afstribningsanlæg. Nordjyllands Amt har desuden planlagt at anlægge en dobbeltrettet cykelsti mellem Gjurup og Vidstrup. Stien skal anlægges langs østsiden af Krustrupvej. Stien skal således krydses af bilister med ærinde til genbrugspladsen. Der kan i gennemsnit påregnes besøg pr. dag. På Krustrupvej kan forventes en forøget trafik på biler/ dag jævnt fordelt mellem trafikken fra nord Hirtshalsvej og Vellingshøjvej og fra syd - Løkkensvej. Den nuværende årsdøgntrafik er på ca køretøjer. Trafikken på Krustrupvej forventes at komme på en årsdøgntrafik på køretøjer både nord og syd for genbrugspladsen. Trafikstigningen forventes således at blive lidt mindre end 10%. 3

7 På selve genbrugspladsen sikres lange opmarchbaner for at modvirke risiko for kødannelse på Krustrupvej. Støjforhold: Følgende aktiviteter vil give støj på genbrugspladsen: - Personbiler, der foretager aflæsning af affald inden for pladsens åbningstid (indtil videre påregnes pladsen åben på hverdage kl og på lørdage kl , søndag lukket). - Lastbiler, der afhenter containere med affald, sædvanligvis uden for genbrugspladsens åbningstid. (Ved længere tids ophold på pladsen minutter - vil bilernes motor blive slukket). - Mandag til fredag i tidsrummet kl og lørdag i tidsrummet kl vil der lejlighedsvis være en mindre flishugger i gang til neddeling af grenaffald, der udleveres gratis til borgerne. Det støjniveau motoren fra flishuggeren udsender ligger omkring 85 db(a) og 101 db(a). Flishuggerens motor afskærmes, idet der opstilles ca. 1,5 meter høje betonelementer ved flishuggerpladsen. Genbrugspladsen vil overholde de i Nordjyllands amts miljøgodkendelse indeholdte støjkrav med henblik på at undgå støjbelastning af omgivelserne. Genanvendelse af overskudsjord: Ved anlæg af genbrugspladsen er der mulighed for at anlægge en jordvold omkring genbrugspladsen. Jordvolden anlægges af AVV. Ved anlæg af jordvolden gælder Lov om forurenet jord, Bekendtgørelse om anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forureningskortlagte arealer og offentligt vejareal samt Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder. Nordjyllands Amt er myndighed for området. Til jordvolden anvendes lettere forurenet jord, der i dag er beliggende på miljøanlægget Rønnovsdal. Den lettere forurende jord består af fejesand, rendestenssand, sand fra renseanlæg og lign. Endvidere anvendes overskudsjord fra ledningsgrave, rabatter, grøfter o. lign. Dette kræver amtets tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19. Miljøforhold vil i øvrigt blive godkendt i forbindelse med amtets miljøgodkendelse. 4

8 2.2 Lokalplanens forhold til regionplanen Pladsen er beliggende uden for jordbrugs- og naturområderne med regional betydning. Her kan tekniske anlæg etableres, selvom de ikke er optaget i regionplanen. 2.3 Lokalplanens forhold til kommuneplanen Genbrugspladsen er ikke optaget i den gældende kommuneplan for Hjørring kommune, hvorfor der udarbejdes et tillæg nr. 44 til kommuneplanen. 2.4 Tilladelser fra andre myndigheder Genbrugspladsen kræver miljøgodkendelse og udledningstilladelse i henhold til lov om miljøbeskyttelse. Nordjyllands amt er godkendelses- og tilsynsmyndighed. Jordbrugskommissionen søges om ophævelse af landbrugspligten inden for lokalplanens område. Genbrugspladsen får adgang fra Krustrupvej, som er en amtsvej. Tilladelse til udkørsel skal meddeles af Amtsvejvæsenet. Opsætning af skilte i det offentlige vejareal skal godkendes af Amtsvejvæsenet. Der kan forventes tilladelse til opsætning af et servicevejvisningsskilt. 2.5 Landzonetilladelse Efter offentliggørelsen af vedtagelsen af lokalplanen skal lokalplanområdet forblive i landzone, og landzonekompetencen overføres fra Nordjyllands Amt til Hjørring Kommune, jf. planlovens 35 stk. 4 nr. 2. Genbrugspladsen kan herefter etableres uden, at der skal indhentes landzonetilladelse hertil; jf. planlovens 36 stk. 1 nr. 5. 5

9 III Lokalplanens bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 beskrevne område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Denne lokalplans formål er: - at sikre et areals anvendelse til miljørigtig affaldsindsamling og -bortskaffelse herunder genanvendelse, - at sikre, at anlægget indpasses det omgivende landskab ved terrænregulering, etablering af jordvold og afskærmende beplantning, - at sikre mulighed for anlæg af jordvold omkring genbrugspladsen, og - at fastlægge adgangsforholdene. 2 Område- og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet omfatter et ca. 1,2 ha. stort areal, der afgrænses som vist på kort nr. 1. Arealet omfatter del af matr. nr. 1-a Høngård, Sct. Hans. 2.2 Området er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området udlægges til genbrugsplads med opstilling af affaldscontainere og affaldsbeholdere, mandskabs- og lagerbygning og jordvold samt afskærmende beplantning. 4 Udstykning 4.1 Udstykning foretages efter byrådets godkendelse 5 Vejforhold 5.1 Adgangen til pladsen skal ske fra Krustrupvej. Gældende vejregler omkring oversigtsforhold skal respekteres, jf. kortbilag nr Vejadgang til bagved liggende markarealer skal sikres i forlængelse af indkørslen til genbrugspladsen. 6

10 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 På genbrugspladsens befæstede areal kan opstilles de for pladsens drift nødvendige mandskabs- og lagerbygninger, containere og affaldsbeholdere m.v. samt jordvold og afskærmende beplantning. Se kortbilag nr Mandskabs- og lagerbygningens ydervægge skal udføres med en træ- eller stålbeklædning. Farven på beklædningen må være med firmaets normale grønne og hvide farver. Alternativt skal vælges jordfarver. 6.3 Facadehøjden på mandskabs- og lagerbygningen må ikke overstige 4 meter, og bebyggelsens højde må ikke overstige 4 meter over terræn. Belysningsmaster må max. være 6 m høje. 6.4 Tagkonstruktionen på mandskabs- og lagerbygningen kan udføres med fladt tag. 6.5 Der må på egen grund opsættes ét skilt med firmanavn og logo. Skiltet må ikke være belyst eller oplyst eller i øvrigt virke generende for trafikken på Krustrupvej. 7 Ledningsanlæg 7.1 Forsyningsledninger skal fremføres som jordkabler. 7.2 Pladsen skal være tilstrækkeligt belyst i åbningstiden, eller når pladsen er bemandet. Belysningsanlæggets og belysningens synlighed udenfor genbrugspladsen skal minimeres ved valg af mastehøjder og afskærmning af armaturer. Lysanlæggenes placering, armaturtype, mastehøjde m.v. skal godkendes af Hjørring byråd. 8 Beplantning og terræn 8.1 Lokalplanområdet skal altid gives et ryddeligt og ordentligt udseende. 8.2 Det eksisterende terræn reguleres ved afgravning og opfyldning med henblik på at etablere en plan plads til genbrugspladsen. Der må laves niveauspring på pladsen med det formål, at containeres overside bliver i ca. samme niveau som pladsen og hermed samtidig vil fremtræde mindre synlig for omgivelserne. 8.3 Pladsen befæstes med asfalt eller betonsten og omgives med et trådhegn. Udenfor trådhegnet etableres en beplantning af 7

11 egnstypiske træer og buske i princippet placeret som vist på kortbilag nr. 2. Beplantningen skal vedligeholdes og plejes, så der opnås en god afskærmende effekt. 8.4 På det omkringliggende areal, der skal beplantes, kan terrænet reguleres med en jordvold. Jordvolden må være max 15 m bred og op til 3 m høj med et skråningsanlæg 1:2. 9 Forudsætning for ibrugtagen af pladsen 9.1 Genbrugspladsen må ikke tages i brug før Nordjyllands Amt har givet miljøgodkendelse og udledningstilladelse samt tilladelse til udkørsel. Desuden skal området være beplantet i henhold til Servitutter Der ses ikke at være tinglyst servitutter, der er uforenelige med lokalplanen. 11 Lokalplanens retsvirkninger Det er vigtigt at vide, at en lokalplan ikke kan tvinge nogen til at foretage sig noget bestemt. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen skal derimod følges, hvis man beslutter sig til at foretage ændringer i det bestående. I mere specielle tilfælde kan lokalplanen gennemføres ved, at kommunen ekspropierer og således gennemtvinger ændringer. Dette sker normalt, når der skal gennemføres offentlige anlæg (veje, stier, skoler, parker o.s.v ). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jfr. ovenfor. Når lokalplanen er vedtaget, kan den kun ændres ved, at der vedtages en ny lokalplan for området indeholdende de påtænkte ændringer. 8

12 Byrådet kan dog give dispensationer fra bestemmelserne i lokalplanen. Dette gælder kun i tilfælde, hvor dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen (jfr. Planlovens 19). 9

13 1 h 1 e Hirtshalsvej N 1 g 6 rd 1 b 2 b 6 c 1 y 2 o 2 d Krustrupvej 1 a 2 c 14 d 1 f 14 a 2 f 1 d 1 k 10 z Løkkensvej 2 p 2 a 2 n 10 a Signaturforklaring: ajour den april 2001 Lokalplangrænse Matrikelkort Hjørring kommune AVV genbrugsplads ved Krustrupvej Kort nr. 1 Mål 1 : Oktober

14 L o k a l p l a n n r a N Signaturforklaring: Lokalplangrænse Adgang til genbrugsplads Jordvold udlæg max 15 m, skråning 1:2 Beplantningsbælte Eksisterende markvej Lokalplanens kort Hjørring kommune AVV genbrugsplads ved Krustrupvej Kort nr. 2 Mål ca Oktober

15 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget som forslag af Hjørring byråd den 28. november Forslaget har været offentligt fremlagt fra den 5. december 2001 til den 30. januar Der ikke foretaget ændringer i lokalplanen i forhold til det fremlagte forslag. I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt Hjørring byråd den 20. marts 2002 p.b.v. sign. sign. Bent Brown / Jørn Johansen Landinspektørpåtegning Det attesteres herved, at lokalplan nr a for et område til AVV genbrugsplads ved Krustrupvej vedrører matr. nr. 1-l Høngård, Skt. Hans. Efter april 2001 er der sket følgende matrikulære ændringer: Arealoverførsel fra matr. nr. 1-a Høngård, Skt Hans jf. Kortog Matrikelstyrelsens skrivelse af 13. august Arealoverførslen har ikke betydning for lokalplanen. Udstykning af matr. nr. 1-l Høngård, Skt. Hans jf. Kort- og Matrikelstyrelsens skrivelse af 12. november Lokalplanen vedrører udelukkende den udstykkede ejendom. Hjørring, den 9. juni 2004 f. Birk & Boe I/S Peder Bønnelycke landinspektør 12

16 Byrådets påtegning Lokalplan nr a for Hjørring Kommune begæres tinglyst med påtaleret for Hjørring Byråd på matr. nr. 1-l Høngård, Skt Hans. Den endelige vedtagne lokalplan er bekendtgjort den 3. april p.b.v. sign. sign. Bent Brown / Jørn Johansen Tinglysningspåtegning Tinglyst som begæret den 17. december 2004 Helle Buus 13

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Lokalplan nr For et nyt område til erhvervsformål genbrugsplads - i den nordlige del af Dronninglund.

Lokalplan nr For et nyt område til erhvervsformål genbrugsplads - i den nordlige del af Dronninglund. Del af matr. nr. 92i, del af matr. nr. 93p, del af matr. nr. 100as, del af matr. nr. 100 eø, del af matr. nr. 100 fb, alle Ørsø Fjerding, Dronninglund samt alle parceller der efter den 19.december 2006

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 Lokalplan for et område til offentlige formål, modtage- og kompostplads i Hårlev Indholdsfortegnelse Side Lokalplanens redegørelser Lokalplanens formål 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald FREMLAGT FRA DEN 26. JUNI 2002 TIL DEN 21. AUGUST 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 2. OKTOBER

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I. Beskrivelse 1.1 Lokalplanens indhold 1

Indholdsfortegnelse. I. Beskrivelse 1.1 Lokalplanens indhold 1 HJØRRING KOMMUNE LOKALPLAN 152.1a. Lokalplanen afløser lokalplan 152.1 for et område til offentlige formål (Børnehjemmet Bakken). Indholdsfortegnelse Side I. Beskrivelse 1.1 Lokalplanens indhold 1 II.

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 199.10. Vedtaget 2. udkast, nov. 1998. Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan nr. 199.10. Vedtaget 2. udkast, nov. 1998. Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. 199.10 Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) Vedtaget 2. udkast, nov. 1998 N Ringvejen Motorvej LOKALPLAN- OMRÅDE Skibsby HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen

Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen Marts 2005 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Lokalplan nr a. Vedtaget 2. udkast, november Udvidelse af golfbanen ved Vinstrupgård, Hjørring HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan nr a. Vedtaget 2. udkast, november Udvidelse af golfbanen ved Vinstrupgård, Hjørring HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. 199.3a Udvidelse af golfbanen ved Vinstrupgård, Hjørring Vedtaget 2. udkast, november 2001 HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale planlægning. er et led i en større sammenhæng.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Gråsten Kommune Lokalplan nr. 39 Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Vedtaget: 14.09.1993 Rinkenæs Mindeaard Lokalplan nv. 39 for et område til friskole ved GI Kirkevej i Rinkenæs Gråsten

Læs mere

Løkken Vrå Kommune Vrå

Løkken Vrå Kommune Vrå Løkken Vrå Kommune Vrå Lokalplan 1.1.1.4 for et område til boligformål, herunder seniorboliger ved Vrå højskole i Vrå. Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT LOKALPLANGRÆNSE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 67 Lokalplan for en kontrolleret losseplads på Anholt. Lokalplanen er udarbejdet i 1986 af

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

rammeområde E6 Fremtidig 50 m beplantningsbælte rammeområde D15 Rensningsanlæg rammeområde E17 20 m beplantningsbælte 20 m beplantningsbælte

rammeområde E6 Fremtidig 50 m beplantningsbælte rammeområde D15 Rensningsanlæg rammeområde E17 20 m beplantningsbælte 20 m beplantningsbælte Nakskov Kommune Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. E17-I (lb.nr. 52) Erhvervsområde på Stensø (godkendt 12.03.2001) - samt Tillæg nr. E17-A til kommuneplan 1998-2009 Med tillæggene justeres lokalplanområdegrænsen

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR Gl. Darumvej Feilbergvej Sønderbyvej BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR. 04.83.04 LOKALPLAN NR. 04.83.04 for et område til blandet

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN I REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre, at der kan indrettes børneinstitution på arealet nord for Træningshøjskolen.

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 3-26 Antennemast ved Lystbådehavnen

LOKALPLAN 3-26 Antennemast ved Lystbådehavnen LOKALPLAN 3-26 Antennemast ved Lystbådehavnen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-26 ANTENNEMAST VED LYSTBÅDEHAVNEN INDHOLD REDEGØRELSE: Baggrund... s 1 Formal... 1 Indhold... 2 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier til for militærets øvelsesplads Q Højstrup Fredstidsopstilling af IHAWK raketbatterier Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere