Lokalplan nr a. Vedtaget 1. udkast, oktober Område til AVV genbrugsplads ved Krustrupvej HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 199.11a. Vedtaget 1. udkast, oktober 2001. Område til AVV genbrugsplads ved Krustrupvej HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING"

Transkript

1 Lokalplan nr a Område til AVV genbrugsplads ved Krustrupvej Vedtaget 1. udkast, oktober 2001 N Hirtshalsvej Lokalplanområde Krustrupvej Løkkensvej HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

2 Den kommunale planlægning. er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet med 4 plantyper i den såkaldte fysiske planlægning, som beskæftiger sig med arealanvendelse. Mest overordnet er landsplanlægningen, som sorterer under miljøministeren, (jfr. den årlige landsplanredegørelse). Næste trin er regionplanerne, som udarbejdes af amtsrådene. Kommuneplanerne udarbejdes af kommunalbestyrelser og byråd, som desuden har ansvaret for udarbejdelsen af lokalplaner, det sidste led i kæden af planer, der alle skal være afstemt efter hinanden. Lokalplanen er desuden den eneste af de 4 plantyper, som har bindende virkning for grundejere, og som tinglyses på de ejendomme, der omfattes af planen. Lokalplanen. Nærværende tekst; er opdelt i 3 afsnit, som har baggrund i bestemmelser i Lov om planlægning. Afsnit I er en almindelig beskrivelse af lokalplanens indhold, d.v.s. af de anlæg, der ønskes sikret med lokalplaner. Afsnit II er en redegørelse for lokalplanens forhold til andre planer i området, kommuneplan, evt. fredningsplaner, særlige regionplanforhold og lignende. Afsnit III er selve lokalplanen, kun dette afsnit tinglyses på ejendomme inden for lokalplanens område. Lokalplanteksten er opdelt i paragraffer. Lokalplanens bilag er dokumenter, som tinglyses sammen med teksten. Lokalplanen beskriver også retsvirkningerne, d.v.s. lokalplanens juridiske konsekvenser for grundejere i lokalplanens område. Supplerende oplysninger m.m. kan indhentes på teknisk forvaltning, planlægningsafdelingen, tlf

3 Indholdsfortegnelse Side I Beskrivelse Lokalplanens formål og indhold 1 II Redegørelse Lokalplanens forhold til øvrig planlægning 3 for området Affaldsplan Vandforsyning 3 Spildevand 3 Regnvand 3 Trafikforhold 3 Støjforhold 4 Genanvendelse af overskudsjord Lokalplanens forhold til regionplanen Lokalplanens forhold til kommuneplanen Tilladelser fra andre myndigheder Landzonetilladelse 5 III Lokalplanens bestemmelser 6 1 Lokalplanens formål 6 2 Område- og zonestatus 6 3 Områdets anvendelse 6 4 Udstykning 6 5 Vejforhold 6 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 7 7 Ledningsanlæg 7 8 Beplantning og terræn 7 9 Forudsætning for ibrugtagen af pladsen 8 10 Servitutter 8 11 Lokalplanens retsvirkninger 8 Kortbilag: Kort nr. 1 - Matrikelkort 10 Kort nr. 2 - Lokalplankort 11 Vedtagelsespåtegning 12 Landinspektørpåtegning 12 Byrådets påtegning 13 Tinglysningspåtegning 13 Lokalplanen er udarbejdet af Hjørring kommune, Teknisk Forvaltning

4 I Beskrivelse: 1.1 Lokalplanens indhold Lokalplanen har til formål at sikre etablering af en genbrugsplads med miljørigtig indsamling og bortskaffelse af affaldet, herunder at fremme genanvendelsen. Affaldet sorteres i opstillede containere, i øjeblikket med mulighed for sortering i 25 forskellige affaldsfraktioner. Affaldet afhentes af lastbiler og bortskaffes til diverse affaldsbehandlingsanlæg. Genbrugspladsen kan benyttes af private borgere i de 5 AVVkommuner. På pladsen kan afleveres alle former for storskrald, brændbart affald, haveaffald, genanvendelige materialer samt olie- og kemikalieaffald. Genbrugspladsen etableres på ca. én ha af en ca. 378 ha. stor landbrugsejendom ved Krustrupvej. Det pågældende areal for genbrugspladsen er jævnt og grænser op til eksisterende beplantningsbælter ved skel mod nord og ved Krustrupvej mod vest. Selve genbrugspladsen udgør ca m 2. Kørearealer udgør ca m 2. Dertil kommer adgangsvej og omgivende beplantning. Genbrugspladsen anlægges med asfalt, betonsten eller lignende på et plant areal, udenom hvilket der opsættes trådhegn. Pladsen afskærmes til alle sider af eksisterende og nye beplantningsbælter. På pladsen indrettes personalebygning til pladsmanden, der altid vil være på pladsen indenfor åbningstiden. Der har i foråret 1999 været afholdt en foroffentlighedsfase om ny genbrugsplads ved Hirtshalsvej. I denne periode blev der afholdt et offentligt møde. På baggrund af de indkomne bemærkninger under foroffentlighedsfasen har AVV undersøgt mulighederne for at øge kapaciteten på den eksisterende plads på Mandøvej og revurderet behovet for en ny genbrugsplads. Konklusionen blev, at det fortsat vurderes nødvendigt at anlægge en ny plads ved Hjørring by til aflastning for genbrugspladsen ved Mandøvej. Når der er mange besøgende, er genbrugspladsen og adgangsforholdene ved Mandøvej alle-rede nu overbelastede. Der er endvidere et ønske om etablering af en ny genbrugsplads, da mange besøgende på en stor plads medfører en dårligere affaldssortering, idet pladsmanden ikke kan vejlede og overskue situationen i tilstrækkelig grad. 1

5 Teknisk forvaltning undersøgte sammen med AVV alternative placeringsforslag på Hirtshalsvej nær Krustrup og ved Løkkensvej. De alternative placeringer var ikke egnede på grund af de trafikale forhold, herunder på grund af dårlige oversigtsforhold. Der blev herefter udarbejdet et lokalplanforslag til en genbrugsplads ved Hirtshalsvej overfor kolonihaven Eriksminde. På grund af kraftige protester fra beboerne i området omkring Børglumklostervej blev lokalplanforslaget forkastet i foråret Med det formål at opretholde en geografisk spredning på genbrugspladserne, var det kun muligt at pege på arealer udenfor byzonen i tilknytning til det overordnede vejnet. I nærværende lokalplan er genbrugspladsen placeret med adgang til Krustrupvej, der er amtsvej. Amtsvejvæsenet har ved forudgående forhandlinger været betænkelig ved en placering af genbrugspladsen med adgang til Krustrupvej. Placeringen forudsætter bl.a., at Amtsvejvæsenet dispenserer fra adgangsbestemmelserne og bestemmelserne om beskyttelseszone langs de overordnede veje. Det er en forudsætning, at der etableres fuldt kanaliseringsanlæg, dvs. med svingbaner. Amtsvejvæsenet har planlagt en dobbeltrettet cykelsti langs østsiden af Krustrupvej. Endelig giver lokalplanen mulighed for at sløre genbrugspladsen, da der samtidig åbnes mulighed for indenfor beplantningsbæltet at anlægge en jordvold omkring genbrugspladsen. Der er desuden mulighed for at indrette pladsen således, at containere graves ned i terrænet, hvilket gør det nemmere at håndtere affaldet. Lokalplanens kortbilag nr. 2 viser udvidelsen af Krustrupvej med fuldt kanaliseringsanlæg og med en dobbeltrettet sti på østsiden af kørebanen. Genbrugspladsen er indrettet med en lang intern indkørselsvej, der skal mindske risiko for opstuvning af biler, og der er vist helleanlæg, der skal sikre et overskueligt og trafiksikkert kryds. Der ønskes på denne måde etableret tilfredsstillende adgangsforhold både forhold for ind- og udkørsel med hensyn til svingnings- og oversigtsforhold. Selve genbrugspladsens indretning fastlægges i detailprojekteringen. 2

6 II Redegørelse for anden planlægning 2.1 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området Affaldsplan 2000: Affaldsplan 2000 er udarbejdet af Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) i samarbejde med de 5 AVV-kommuner. En af affaldsplanens mål er at lave flere bemandede genbrugspladser. Baggrunden herfor er at udvide servicen overfor borgerne på affaldsområdet og sikre en bedre sortering og genanvendelse af affaldet. Vandforsyning: Genbrugspladsen skal forsynes med vand fra Hjørring Vandværk. Spildevand: Lokalplanområdet ligger uden for kloakoplandsgrænsen. Spildevand og regnvand påtænkes udledt via sandfang og olieudskiller til nedsivningsanlæg eller recipient. Udledning af spildevand fra genbrugspladsen skal i øvrigt ske i henhold til tilladelse fra Nordjyllands Amt. Trafikforhold: Ved overkørslen til genbrugspladsen har Nordjyllands Amt stillet krav om, at der etableres fuldt kanaliseringsanlæg. Baggrunden herfor er, at kanaliseringsanlæg giver størst mulig sikkerhed for trafikanterne i området. Kanaliseringsanlægget betyder, at der skal anlægges svingbaner med midterøer både som faste anlæg og som afstribningsanlæg. Nordjyllands Amt har desuden planlagt at anlægge en dobbeltrettet cykelsti mellem Gjurup og Vidstrup. Stien skal anlægges langs østsiden af Krustrupvej. Stien skal således krydses af bilister med ærinde til genbrugspladsen. Der kan i gennemsnit påregnes besøg pr. dag. På Krustrupvej kan forventes en forøget trafik på biler/ dag jævnt fordelt mellem trafikken fra nord Hirtshalsvej og Vellingshøjvej og fra syd - Løkkensvej. Den nuværende årsdøgntrafik er på ca køretøjer. Trafikken på Krustrupvej forventes at komme på en årsdøgntrafik på køretøjer både nord og syd for genbrugspladsen. Trafikstigningen forventes således at blive lidt mindre end 10%. 3

7 På selve genbrugspladsen sikres lange opmarchbaner for at modvirke risiko for kødannelse på Krustrupvej. Støjforhold: Følgende aktiviteter vil give støj på genbrugspladsen: - Personbiler, der foretager aflæsning af affald inden for pladsens åbningstid (indtil videre påregnes pladsen åben på hverdage kl og på lørdage kl , søndag lukket). - Lastbiler, der afhenter containere med affald, sædvanligvis uden for genbrugspladsens åbningstid. (Ved længere tids ophold på pladsen minutter - vil bilernes motor blive slukket). - Mandag til fredag i tidsrummet kl og lørdag i tidsrummet kl vil der lejlighedsvis være en mindre flishugger i gang til neddeling af grenaffald, der udleveres gratis til borgerne. Det støjniveau motoren fra flishuggeren udsender ligger omkring 85 db(a) og 101 db(a). Flishuggerens motor afskærmes, idet der opstilles ca. 1,5 meter høje betonelementer ved flishuggerpladsen. Genbrugspladsen vil overholde de i Nordjyllands amts miljøgodkendelse indeholdte støjkrav med henblik på at undgå støjbelastning af omgivelserne. Genanvendelse af overskudsjord: Ved anlæg af genbrugspladsen er der mulighed for at anlægge en jordvold omkring genbrugspladsen. Jordvolden anlægges af AVV. Ved anlæg af jordvolden gælder Lov om forurenet jord, Bekendtgørelse om anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forureningskortlagte arealer og offentligt vejareal samt Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder. Nordjyllands Amt er myndighed for området. Til jordvolden anvendes lettere forurenet jord, der i dag er beliggende på miljøanlægget Rønnovsdal. Den lettere forurende jord består af fejesand, rendestenssand, sand fra renseanlæg og lign. Endvidere anvendes overskudsjord fra ledningsgrave, rabatter, grøfter o. lign. Dette kræver amtets tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19. Miljøforhold vil i øvrigt blive godkendt i forbindelse med amtets miljøgodkendelse. 4

8 2.2 Lokalplanens forhold til regionplanen Pladsen er beliggende uden for jordbrugs- og naturområderne med regional betydning. Her kan tekniske anlæg etableres, selvom de ikke er optaget i regionplanen. 2.3 Lokalplanens forhold til kommuneplanen Genbrugspladsen er ikke optaget i den gældende kommuneplan for Hjørring kommune, hvorfor der udarbejdes et tillæg nr. 44 til kommuneplanen. 2.4 Tilladelser fra andre myndigheder Genbrugspladsen kræver miljøgodkendelse og udledningstilladelse i henhold til lov om miljøbeskyttelse. Nordjyllands amt er godkendelses- og tilsynsmyndighed. Jordbrugskommissionen søges om ophævelse af landbrugspligten inden for lokalplanens område. Genbrugspladsen får adgang fra Krustrupvej, som er en amtsvej. Tilladelse til udkørsel skal meddeles af Amtsvejvæsenet. Opsætning af skilte i det offentlige vejareal skal godkendes af Amtsvejvæsenet. Der kan forventes tilladelse til opsætning af et servicevejvisningsskilt. 2.5 Landzonetilladelse Efter offentliggørelsen af vedtagelsen af lokalplanen skal lokalplanområdet forblive i landzone, og landzonekompetencen overføres fra Nordjyllands Amt til Hjørring Kommune, jf. planlovens 35 stk. 4 nr. 2. Genbrugspladsen kan herefter etableres uden, at der skal indhentes landzonetilladelse hertil; jf. planlovens 36 stk. 1 nr. 5. 5

9 III Lokalplanens bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 beskrevne område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Denne lokalplans formål er: - at sikre et areals anvendelse til miljørigtig affaldsindsamling og -bortskaffelse herunder genanvendelse, - at sikre, at anlægget indpasses det omgivende landskab ved terrænregulering, etablering af jordvold og afskærmende beplantning, - at sikre mulighed for anlæg af jordvold omkring genbrugspladsen, og - at fastlægge adgangsforholdene. 2 Område- og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet omfatter et ca. 1,2 ha. stort areal, der afgrænses som vist på kort nr. 1. Arealet omfatter del af matr. nr. 1-a Høngård, Sct. Hans. 2.2 Området er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området udlægges til genbrugsplads med opstilling af affaldscontainere og affaldsbeholdere, mandskabs- og lagerbygning og jordvold samt afskærmende beplantning. 4 Udstykning 4.1 Udstykning foretages efter byrådets godkendelse 5 Vejforhold 5.1 Adgangen til pladsen skal ske fra Krustrupvej. Gældende vejregler omkring oversigtsforhold skal respekteres, jf. kortbilag nr Vejadgang til bagved liggende markarealer skal sikres i forlængelse af indkørslen til genbrugspladsen. 6

10 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 På genbrugspladsens befæstede areal kan opstilles de for pladsens drift nødvendige mandskabs- og lagerbygninger, containere og affaldsbeholdere m.v. samt jordvold og afskærmende beplantning. Se kortbilag nr Mandskabs- og lagerbygningens ydervægge skal udføres med en træ- eller stålbeklædning. Farven på beklædningen må være med firmaets normale grønne og hvide farver. Alternativt skal vælges jordfarver. 6.3 Facadehøjden på mandskabs- og lagerbygningen må ikke overstige 4 meter, og bebyggelsens højde må ikke overstige 4 meter over terræn. Belysningsmaster må max. være 6 m høje. 6.4 Tagkonstruktionen på mandskabs- og lagerbygningen kan udføres med fladt tag. 6.5 Der må på egen grund opsættes ét skilt med firmanavn og logo. Skiltet må ikke være belyst eller oplyst eller i øvrigt virke generende for trafikken på Krustrupvej. 7 Ledningsanlæg 7.1 Forsyningsledninger skal fremføres som jordkabler. 7.2 Pladsen skal være tilstrækkeligt belyst i åbningstiden, eller når pladsen er bemandet. Belysningsanlæggets og belysningens synlighed udenfor genbrugspladsen skal minimeres ved valg af mastehøjder og afskærmning af armaturer. Lysanlæggenes placering, armaturtype, mastehøjde m.v. skal godkendes af Hjørring byråd. 8 Beplantning og terræn 8.1 Lokalplanområdet skal altid gives et ryddeligt og ordentligt udseende. 8.2 Det eksisterende terræn reguleres ved afgravning og opfyldning med henblik på at etablere en plan plads til genbrugspladsen. Der må laves niveauspring på pladsen med det formål, at containeres overside bliver i ca. samme niveau som pladsen og hermed samtidig vil fremtræde mindre synlig for omgivelserne. 8.3 Pladsen befæstes med asfalt eller betonsten og omgives med et trådhegn. Udenfor trådhegnet etableres en beplantning af 7

11 egnstypiske træer og buske i princippet placeret som vist på kortbilag nr. 2. Beplantningen skal vedligeholdes og plejes, så der opnås en god afskærmende effekt. 8.4 På det omkringliggende areal, der skal beplantes, kan terrænet reguleres med en jordvold. Jordvolden må være max 15 m bred og op til 3 m høj med et skråningsanlæg 1:2. 9 Forudsætning for ibrugtagen af pladsen 9.1 Genbrugspladsen må ikke tages i brug før Nordjyllands Amt har givet miljøgodkendelse og udledningstilladelse samt tilladelse til udkørsel. Desuden skal området være beplantet i henhold til Servitutter Der ses ikke at være tinglyst servitutter, der er uforenelige med lokalplanen. 11 Lokalplanens retsvirkninger Det er vigtigt at vide, at en lokalplan ikke kan tvinge nogen til at foretage sig noget bestemt. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen skal derimod følges, hvis man beslutter sig til at foretage ændringer i det bestående. I mere specielle tilfælde kan lokalplanen gennemføres ved, at kommunen ekspropierer og således gennemtvinger ændringer. Dette sker normalt, når der skal gennemføres offentlige anlæg (veje, stier, skoler, parker o.s.v ). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jfr. ovenfor. Når lokalplanen er vedtaget, kan den kun ændres ved, at der vedtages en ny lokalplan for området indeholdende de påtænkte ændringer. 8

12 Byrådet kan dog give dispensationer fra bestemmelserne i lokalplanen. Dette gælder kun i tilfælde, hvor dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen (jfr. Planlovens 19). 9

13 1 h 1 e Hirtshalsvej N 1 g 6 rd 1 b 2 b 6 c 1 y 2 o 2 d Krustrupvej 1 a 2 c 14 d 1 f 14 a 2 f 1 d 1 k 10 z Løkkensvej 2 p 2 a 2 n 10 a Signaturforklaring: ajour den april 2001 Lokalplangrænse Matrikelkort Hjørring kommune AVV genbrugsplads ved Krustrupvej Kort nr. 1 Mål 1 : Oktober

14 L o k a l p l a n n r a N Signaturforklaring: Lokalplangrænse Adgang til genbrugsplads Jordvold udlæg max 15 m, skråning 1:2 Beplantningsbælte Eksisterende markvej Lokalplanens kort Hjørring kommune AVV genbrugsplads ved Krustrupvej Kort nr. 2 Mål ca Oktober

15 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget som forslag af Hjørring byråd den 28. november Forslaget har været offentligt fremlagt fra den 5. december 2001 til den 30. januar Der ikke foretaget ændringer i lokalplanen i forhold til det fremlagte forslag. I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt Hjørring byråd den 20. marts 2002 p.b.v. sign. sign. Bent Brown / Jørn Johansen Landinspektørpåtegning Det attesteres herved, at lokalplan nr a for et område til AVV genbrugsplads ved Krustrupvej vedrører matr. nr. 1-l Høngård, Skt. Hans. Efter april 2001 er der sket følgende matrikulære ændringer: Arealoverførsel fra matr. nr. 1-a Høngård, Skt Hans jf. Kortog Matrikelstyrelsens skrivelse af 13. august Arealoverførslen har ikke betydning for lokalplanen. Udstykning af matr. nr. 1-l Høngård, Skt. Hans jf. Kort- og Matrikelstyrelsens skrivelse af 12. november Lokalplanen vedrører udelukkende den udstykkede ejendom. Hjørring, den 9. juni 2004 f. Birk & Boe I/S Peder Bønnelycke landinspektør 12

16 Byrådets påtegning Lokalplan nr a for Hjørring Kommune begæres tinglyst med påtaleret for Hjørring Byråd på matr. nr. 1-l Høngård, Skt Hans. Den endelige vedtagne lokalplan er bekendtgjort den 3. april p.b.v. sign. sign. Bent Brown / Jørn Johansen Tinglysningspåtegning Tinglyst som begæret den 17. december 2004 Helle Buus 13

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Lokalplan nr. 304 Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Copyright Lorem ipsum marts 2007 April 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5

Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT N 682326 26.06.98 10:05 0001250.00 280188 SU 01 For et rekreativt område

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. B207.1 for boligområde ved Sandbyvej i Gislinge

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. B207.1 for boligområde ved Sandbyvej i Gislinge Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. B07.1 for boligområde ved Sandbyvej i Gislinge Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer 339 Plannavn / -titel

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere