anvent regnskabspraksis 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "anvent regnskabspraksis 1"

Transkript

1 anvent regnskabspraksis 1 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr

2

3 Indhold 3 Indhold Generalforsamlingen afholdes mandag den 10. marts 2008 kl i FIHs lokaler: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø Ledelsesberetning Hovedtal 4 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 8 Årets resultat 10 Udsigterne for En erhvervsbank i profil 18 Corporate Banking 20 Erhverv 22 Property Finance 24 Structured Finance 27 Capital Markets 30 FIH PARTNERS A/S 32 Samarbejdet med Kaupthing Bank gruppen 33 Låntagning 35 Risikostyring 36 Organisation og ejere 42 Anvendt regnskabspraksis 44 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Resultatopgørelse fordelt på kvartaler 57 Noter 58 Supplerende noter 78 Ledelsespåtegning 90 Revisionspåtegning 91 Bestyrelse 92 Direktion 93 Ledende medarbejdere 94 3

4 4 Hovedtal FIH koncernen (mio. eur) * 2007 RESULTATOPGØRELSEN Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af finansielle poster Udgifter til personale og administration Afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Fordeling af årets resultat: FIHs aktionærer Minoritetsinteresser BALANCEN Udlån Egenkapital Aktiver i alt Ansvarlig kapital

5 Hovedtal 5 FIH koncernen (mio. kr.) * 2007 RESULTATOPGØRELSEN Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af finansielle poster Udgifter til personale og administration Afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Fordeling af årets resultat: FIHs aktionærer Minoritetsinteresser BALANCEN Udlån Egenkapital Aktiver i alt Ansvarlig kapital

6 6

7 Hovedtal 7 NØGLETAL FIH koncernen * 2007 Basiskapital i forhold til mininumskapitalkrav 1 ) 1 ) 193,6 206,0 204,1 210,3 174,6 195,5 216,6 282,4 Solvensprocent 12,2 13,7 12,8 12,1 12,6 13,6 11,6 10,6 10,0 11,5 Kernekapitalprocent 10,8 9,2 8,2 8,0 9,4 10,5 8,9 8,4 8,3 8,4 Egenkapitalforrentning før skat 11,0 13,3 15,3 16,6 15,9 13,6 14,1 16,5 18,9 17,6 Egenkapitalforrentning efter skat 7,2 9,2 10,9 11,7 11,6 9,7 10,1 13,2 15,0 15,5 Indtjening pr. omkostningskrone 3,3 3,4 3,8 4,2 4,0 3,8 5,3 4,2 3,3 2,8 Renterisiko 3,7 5,1 1,1 4,8 1,9 3,2 2,3 4,9 5,2 4,0 Valutaposition 2,2 2,7 3,8 5,3 3,0 2,3 4,7 2,3 6,0 9,0 Valutarisiko 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Udlån i forhold til indlån 615,7 299,6 160,7 74,8 152,4 82,1 36,5 17,5 10,3 7,1 Udlån i forhold til egenkapital 8,0 9,5 10,9 11,1 10,1 9,2 10,6 10,2 10,1 9,6 Årets udlånsvækst 19,4 25,2 23,8 10,8-0,8-2,0-4,8 11,1 14,6 11,0 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 81,6 19,4-2,3 17,2 26,1 34,5 29,4 93,5 95,0 36,7 Summen af store engagementer 156,1 170,0 270,4 373,4 336,8 353,0 469,7 320,3 276,8 155,7 Årets nedskrivningsprocent 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 ) Ikke beregnet Resultat pr. aktie Indre værdi pr. aktie Udbytte pr. aktie, kr. 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 65,5 0,0 0,0 0,0 Regnskabsbestemmelserne blev fra 2005 ændret. I overensstemmelse med overgangsreglerne er der ikke foretaget ændring af sammenligningstal forud for 2005 for finansielle aktiver eller forpligtelser samt afledte resultatposter. Hoved- og nøgletal for er således ikke fuldt sammenlignelige med hoved- og nøgletal for 2005 og frem. 5 års hovedtal og nøgletalsoversigt for moderselskabet findes under supplerende noter (side 78). *) Sammenligningstal er tilpasset som følge af fusionen mellem FI-Holding A/S og FIH Erhvervsbank A/S (fortsættende selskab). 7

8 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 8 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold FIH koncernen i 2007 Dansk økonomi har i 2007 været præget af stor aktivitet. Specielt var optimismen i 1. halvår stor, mens den internationale likviditetskrise i 2. halvår har haft en afsmittende negativ effekt i Danmark. Hertil kommer de faldende boligpriser oven på nogle år med meget kraftigt stigende priser, hvilket har dæmpet igangsætningen af nyt boligbyggeri, mens erhvervslejemål har fastholdt priserne. Hovedparten af erhvervslivet har fortsat stor aktivitet og udviser meget tilfredsstillende resultater. På baggrund heraf har FIH koncernen haft et meget tilfredsstillende år med en pæn stigning i udlånsaktiviteten på 11 procent. Aktivitetsstigningen har specielt fundet sted med udlån til mellemstore virksomheder, handel med virksomheder og finansiering af erhvervslejemål, herunder lagerfaciliteter indebar også store ændringer i renten. Igennem 1. halvår steg den korte rente med ½ procent og den lange med ¾ procent, mens den korte rente i 2. halvår fortsatte med at stige med 40 basispoint, og den lange rente faldt med 30 basispoint, hvorved rentestrukturen blev fuldstændigt ændret. Dette, kombineret med en kraftig svækket US dollar, har skabt et stort behov for afdækning af risici med en kraftigt stigende derivathandel til følge. FIH PARTNERS A/S, som er FIH koncernens investment banking enhed, har haft et meget tilfredsstillende år, hvor der er gennemført 19 transaktioner vedrørende M&A og aktieemissioner. FIH har i løbet af 2007 øget ejerandelen af FIH PARTNERS A/S fra 40 procent til 67 procent. Handlen med værdipapirer og valuta har også udvist stor fremgang i 2007, men på trods heraf har de hermed beskæftigede enheder fortsat et negativt resultat, hvilket er som forventet. I november måned offentliggjorde Prospera AB deres årlige undersøgelse af børsmæglerselskabernes kvalitative levering af aktiehandel, -afvikling og -analyse. Her opnåede FIH en samlet tredjeplads, hvilket er meget tilfredsstillende. Det er meget sjældent, at en ny børsmægler glider direkte ind på top fem listen. Sub-prime krisen i USA udløste en international tillidskrise og kraftigt forringede likviditetsforhold med stigende fundingomkostninger til følge. FIH har traditionelt fundet sine aktiviteter i euromarkedet, men på grund af de meget forøgede marginaler, har FIH ikke været i euromarkedet i 2. halvår I stedet har FIH fundet den øgede aktivitet igennem indlånsmarkedet, commercial paper markedet og private placements. Herved har FIH fastholdt en meget tilfredsstillende likviditet. Som element i FIHs likviditetsberedskab er FIH Kapital Bank A/S blevet etableret. Datterselskabet modtog banklicens den 18. januar 2007, og i den forbindelse er ca. 20 procent af FIHs udlånsportefølje overført til datterselskabet. Dannelsen af datterbanken er en form for securitisation, som skal medvirke til en større fleksibilitet af fundingen. FIH Erhvervsbank kan gennem datterselskabet trække på en kassekredit i ATP på op til 15 mia. kr. Herudover har FIH committede banklines på 4 mia. kr., og kan således totalt trække 19 mia. kr. på committede faciliteter. 8

9 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 9 I 2007 har FIH gennemført et Mifid projekt, således at selskabet lever op til de nye lovkrav i forbindelse med handel med værdipapirer. I første halvår 2008 påregnes det, at FIH bliver godkendt til foundation i forbindelse med indførelsen af Basel ll. Dette vil alt andet lige betyde en mindre solvenslettelse for FIH. Årets resultat Nettoresultatet for 2007 blev på mio. kr., hvilket er en stigning på 188 mio. kr., eller 20 procent i forhold til Resultatet er meget tilfredsstillende. Efter fradrag af minoritetsinteresser i FIH PARTNERS A/S, blev resultatet på mio. kr. Året var karakteriseret af meget stor aktivitet, dels på FIHs traditionelle låneområde, og dels på de nye områder i Capital Markets, hvor kombinationen med at udvikle system- og forretningssiden samtidigt har været en stor udfordring, som er blevet fint løst. Årets resultat henlægges fuldt ud til reserverne. Efter den foreslåede henlæggelse vil egenkapitalen udgøre mio. kr. og den ansvarlige kapital mio. kr., mens solvensen udgør 11,5 procent. Resultat i forhold til forventninger I koncernens årsrapport for 2006 var forventningerne til 2007 et resultat på ca. 1 mia. kr. Efter 1. halvår blev forventningerne opjusteret til omkring 1,2 mia. kr., men efter 3. kvartal nedjusteret til mellem 1,1 og 1,2 mia. kr. Årets resultat på mio. kr. er derfor inden for rammerne af det forventede. 9

10 Årets resultat 10 Årets resultat (mio. kr.) * Netto rente- og gebyrindtægter Renteindtægter: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 458,6 247,0 Udlån og andre tilgodehavender 4.126, ,1 Bidrag 5,7 7,6 Obligationer 790,8 423,5 Afledte finansielle instrumenter i alt 25,6-97,2 Øvrige renteindtægter 1,5 8,1 Renteindtægter i alt 5.409, ,1 Renteudgifter: Kreditinstitutter og centralbanker 690,1 507,2 Indlån og anden gæld 633,6 183,9 Udstedte obligationer 2.824, ,5 Efterstillede kapitalindskud 125,6 64,8 Øvrige renteudgifter 16,0 1,1 Renteudgifter i alt 4.290, ,5 Netto renteindtægter 1.118, ,6 Udbytte af aktier m.v. 9,4 0,2 Gebyrer og provisionsindtægter 304,8 130,2 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 48,2 34,2 Netto rente- og gebyrindtægter 1.384, ,8 Gennemsnitlige rentebærende aktiver og passiver Rentebærende aktiver Rentebærende passiver Gennemsnitlig rente, procent p.a. Renteindtægter/rentebærende aktiver i alt 5,4 % 4,5 % Renteudgifter/rentebærende passiver i alt 4,5 % 3,5 % Gennemsnitlig rentemarginal 0,9 % 1,0 % Netto renteindtægter/rentebærende aktiver 1,1 % 1,2 % Udlån gennemsnitlig rente Rente af udlån Gennemsnitlig udlånssaldo før nedskrivninger Gennemsnitlig rente på udlån 5,7 % 4,9 % Kursreguleringer Realkreditudlån -14,4-19,6 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi -246,7-605,6 Obligationer -234,3-66,9 Aktier m.v. 632,2 385,7 Investeringsejendomme -33,5-49,4 Valuta -6,0 9,2 Afledte finansielle instrumenter 363,3 721,6 Udstedte obligationer 49,4 133,6 Kursreguleringer i alt 510,0 508,6 10

11 Årets resultat Årets resultat 11 Resultatopgørelsen FIH koncernen realiserede i 2007 et resultat efter skat på mio. kr. Koncernens resultat efter minoritetsinteresser er på mio. kr. mod 959 mio. kr. i Resultatet før skat udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Netto rente- og gebyrindtægter udgjorde mio. kr., eller 26 procent mere end i Den øgede indtjening kan henføres til aktiviteter på investment banking området såvel som inden for Capital Markets forretningsområde. Samlet set er netto rente- og gebyrindtægter steget med 287 mio. kr. til i alt mio. kr. i Kursreguleringer i alt udgjorde 510 mio. kr. mod 508 mio. kr. i Renteindtægter af udlån og andre tilgodehavender samt bidrag er steget med ca. 33 procent til mio. kr. Det højere niveau kan primært henføres til en højere gennemsnitlig pålydende rente på udlånsporteføljen end i Rente af obligationer udgjorde 791 mio. kr. mod 424 mio. kr. i Den gennemsnitlige obligationsbeholdning har været betydeligt højere i 2007, og den direkte rente på obligationsbeholdningen har ligeledes været højere end i Kursregulering af realkreditudlån udgjorde -14 mio. kr. og modsvares af en tilsvarende indtægt under kursregulering af udstedte realkreditobligationer. Kursregulering af udlån m.v., -247 mio. kr., vedrører udlån, der er hedgede med finansielle instrumenter. Kursregulering af obligationer udgjorde -234 mio. kr. mod -67 mio. kr. i Aktier er kursreguleret med 632 mio. kr. mod 386 mio. kr. i Ud af kursreguleringen på aktier på 632 mio. kr. er 331 mio. kr. realiseret. Kursregulering af valuta udgjorde -6 mio. kr. mod 9 mio. kr. i Rente til afledte finansielle instrumenter, der primært omhandler renteindtægter og renteudgifter på swaps, udgjorde 26 mio. kr. mod -97 mio. kr. i FIH benytter swaps til afdækning af renterisici og i den generelle styring af renterisiko samt i forbindelse med kundehandel. Samlet set er renteindtægterne i alt steget med mio. kr. til mio. kr. i forhold til Renteudgifter i alt er steget med mio. kr. til mio. kr. i forhold til Investeringsejendomme (operationel leasing) er dagsværdireguleret med -34 mio. kr., hvilket beløbsmæssigt stort set svarer til afdragsdelen på leasingydelsen, som indtægtsføres under posten Andre driftsindtægter. Kursregulering af afledte finansielle instrumenter udgjorde 363 mio. kr. mod 722 mio. kr. i Udstedte obligationer omhandler såvel udstedte realkreditobligationer som udstedte obligationer, der er hedgede med finansielle instrumenter. Kursreguleringen udgjorde 50 mio. kr. Gebyrer og provisionsindtægter er i 2007 steget med 175 mio. kr. til i alt 305 mio. kr. Andre driftsindtægter udgjorde 86 mio. kr. eller 3 mio. kr. mindre end i

12 12 Årets resultat Årets resultat Omkostningerne er steget med 201 mio. kr. til 741 mio. kr., svarende til en stigning på 37 procent. Omkostningsstigningen skal ses i forhold til den fortsatte aktivitetsudvidelse af forretningsområderne Investment Banking og Capital Markets samt det generelt høje aktivitetsniveau i de øvrige forretningsområder. Det gennemsnitlige antal medarbejdere udgjorde 335 mod 242 i Under nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. er indtægtsført 19 mio. kr. mod 17 mio. i Nye nedskrivninger udgjorde i mio. kr., mod 92 mio. kr. i I 2007 er der tilbageført 102 mio. kr. af tidligere års nedskrivninger, hvilket er det samme som i Årets konstaterede tab, netto, er 53 mio. kr., hvilket er samme niveau som i Herudover er der i 2007 indgået 5 mio. kr. på tidligere afskrevne fordringer. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder beløber sig til 17 mio. kr. mod 6 mio. kr. i

13 Årets resultat Årets resultat 13 (mio. kr.) * Omkostninger Udgifter til personale og administration 700,3 497,9 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 37,7 42,4 Andre driftsudgifter 3,4 0,3 I alt 741,4 540,6 Udlån og garantier, nedskrivninger i alt Nedskrivninger, primo 283,9 346,5 Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger 101,5 100,8 Nedskrivninger i perioden 87,4 91,5 Konstateret tab 52,8 53,3 Nedskrivninger i alt, ultimo 217,0 283,9 Nedskrivninger på udlån og garantidebitorer -19,4-16,8 Konstaterede tab 52,8 53,3 Indgået på tidligere afskrevne debitorer 5,4 7,4 Konstaterede tab, netto 47,4 45,9 Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantier ultimo året 0,3 0,4 Tab og nedskrivninger på debitorer i procent af udlån og garantier ultimo året 0,0 0,0 Konstaterede tab, netto, i procent af nedskrivningssaldo primo året 16,7 13,2 Resultat Årets resultat før skat 1.276, ,9 Årets resultat 1.123,2 935,4 Fordeling af årets resultat Aktionærer 1.094,4 958,5 Minoritetsinteresser 28,8-23,4 Årets resultat før skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital 17,6 18,9 Årets resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital 15,5 15,0 13

14 14 Årets resultat Årets resultat Balancen Det samlede udlån inklusive investeringsejendomme før nedskrivninger er steget med mio. kr., svarende til 11 procent, og udgjorde i alt mio. kr. Heri indgår en reduktion af udlånet i FIH Realkredit med 185 mio. kr. Obligationsbeholdningen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. primo året. Beholdningen af aktier og kapitalandele i associerede virksomheder udgjorde mio. kr. mod mio. kr. primo året. Under immaterielle aktiver er der i 2007 aktiveret udviklingsprojekter med 29 mio. kr. mod 24 mio. kr. i 2006, hvorefter saldoen efter årets afskrivninger udgjorde 47 mio. kr. Udstedte obligationer beløber sig samlet til mio. kr. mod mio. kr. primo året. Efterstillede kapitalindskud udgjorde mio. kr., hvilket er mio. kr. større end primo året. Egenkapitalen udgjorde ved årets begyndelse mio. kr. Der udbetales ikke udbytte for 2007, hvorfor overskuddet henlægges til reserverne. Herefter udgør den samlede egenkapital mio. kr. Den gennemsnitlige egenkapital er forrentet med 17,6 procent før skat og 15,5 procent efter skat. Solvens Solvensen udgør 11,5 procent mod 10,0 procent ultimo Kernekapitalprocenten er tilsvarende 8,4 procent mod 8,3 procent ultimo Usikkerhed ved indregning og måling Ved indregning og måling af visse aktiver og forpligtelser er der anvendt skøn, hvorved værdiansættelsen kan være usikker. Disse skøn foretages af bankens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og ud fra anerkendte værdiansættelsesmodeller, historiske erfaringer og forudsætninger, som ledelsen anser for at være forsvarlige og realistiske. Under anvendt regnskabspraksis uddybes de regnskabsmæssige skøn. Der foreligger ingen særlige usikkerheder, som har påvirket indregning og måling i årsrapporten, og der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelse af virksomhedens økonomiske stilling. 14

15 Årets resultat 15 (mio. kr.) * Udlån inkl. investeringsejendomme (operationelle leasingkontrakter) Udbetalinger Udlån før nedskrivninger, ultimo Nedskrivninger Indlån Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Udstedte realkreditobligationer Egenkapital og efterstillede kapitalindskud Egenkapital Efterstillede kapitalindskud

16 16 Udsigterne for 2008 Udsigterne for 2008 Udsigterne for 2008 Virksomhedernes efterspørgsel efter kredit vil i 2008 ligge på et lidt lavere niveau end i Investeringsbehovet vil være stort set det samme som i 2007, men antallet af virksomhedshandler specielt de store vil ligge på et lavere niveau, samtidig med at handlen med erhvervsejendomme vil falde. Stigningstakten i det samlede udlånsmarked vil derfor være aftagende. Til gengæld er konkurrencesituationen ændret, idet en række udenlandske banker har trukket sig fra markedet, som nu er helt domineret af de danske og de store nordiske pengeinstitutter. FIH forventer på baggrund heraf en udlånsvækst på godt 10 procent i Konkurrencen på udlånssiden er fortsat stor med den konsekvens, at der fortsat er pres på udlånsmarginalen. Det forventes, at presset vil være aftagende i 2008 på grund af den ændrede fundingsituation. Den dyre funding vil give en afsmitning til indlånssiden, og prispresset vil blive flyttet fra udlån til indlån. FIHs samlede rentemarginal har som følge af den dyrere funding været faldende i 2. halvår Det påregnes, at en del af den reducerede rentemarginal vil kunne genvindes i 1. halvår 2008, idet den dyre fundingrente vil give en afsmittende effekt på udlånssiden. I perioder i 2. halvår 2007 har rentestrukturen været reverse, og ved 2008 s begyndelse ligger den korte og lange rente på samme niveau. Det må påregnes, at den normale rentestruktur vil blive genoprettet i løbet af 2008, efterhånden som der sker en afklaring omkring den amerikanske økonomi, herunder sub-prime krisen. Løsningen i USA vil bl.a. ske via rentenedsættelser. Dette vil svække dollaren over for euroen og sætte den europæiske økonomi under pres i en periode med fortsat pæn inflation. Men Europa må forventes at reagere med rentenedsættelse på op til 1 procent for 3 måneders renten, mens den lange rente vil udvise et mindre fald. Det lavere renteniveau og normaliseringen af rentestrukturen vil forbedre indtjeningen i FIH med over 100 mio. kr. i En fastholdelse af den nuværende struktur vil til gengæld forringe FIHs resultat med mio. kr. FIHs handel med værdipapirer, valuta og derivater gennem Capital Markets enheden udviser fortsat stor fremgang, og i 2008 forventes bruttoindtjeningen at stige med mere end 100 mio. kr. Også FIH PARTNERS A/S forventer en pæn stigning i indtjeningen i FIH har kun i begrænset omfang børsnoterede aktier i form af handelsbeholdninger eller anlægsbeholdninger, hvorfor aktiekurserne ikke direkte vil have indflydelse på FIHs resultat. Anlægsbeholdningen af unoterede aktier er på 907 mio. kr., og tilsagn om tegning udgør 651 mio. kr. Alt i alt har FIH således 1,6 mia. kr. i aktiebeholdning og tilsagn. FIH forventer at øge anlægsbeholdningen af unoterede aktier med nogle hun- 16

17 Udsigterne for 2008 Udsigterne for drede mio. kr. i De unoterede aktier er en anlægsbeholdning, hvor det forventes, at afkastet over en årrække skal give 10 procent p.a. i gennemsnit. Med de faldende aktiekurser vil værditilvæksten af disse aktier blive mindre, ligesom det vil være muligt at foretage nyinvesteringer til lavere priser. FIH har haft meget tilfredsstillende afkast på de unoterede aktier over de senere år, og virksomhederne bag de unoterede aktier ser fortsat ud til at udvikle sig tilfredsstillende, hvilket betyder, at FIH forventer, at 2008 også vil give et højt afkast. Omkostningerne er fortsat steget med baggrund i de store aktivitetsstigninger, der har fundet sted. Investeringsaktiviteten er fortsat høj, men påregnes at flade ud. For hele året påregnes en omkostningsstigning på 5 procent i forhold til De økonomiske vilkår i Danmark i disse år har været meget gunstige, hvilket har smittet af på FIHs tab og nedskrivninger på udlån. I 2007 havde FIH en meget beskeden tilbageførsel af nettonedskrivninger på 19 mio. kr. Selvom man må påregne lavere vækst i 2008 end i 2007 har de danske virksomheder været inde i en gunstig udvikling, som ses at fortsætte også i FIHs tab og nedskrivninger påregnes derfor fortsat at være på et beskedent niveau. Alt i alt betyder ovennævnte forventninger et resultat på ca. 1,1 mia. kr. i 2008 svarende til resultatet i

18 18 En erhvervsbank i profil En erhvervsbank i profil FIH Erhvervsbank Erhverv Erhverv Corporate Corporate Banking Banking FIH Erhvervsbank Property Structured Property Finance Structured Finance Finance Finance Capital Markets Capital Markets Investment Investment Banking Banking Kapital i nyt perspektiv FIHs ambition er at opnå positionen som Danmarks førende erhvervs- og investeringsbank. Banken vil være kendt som markedets bedste finansielle partner og stærkeste leverandør af integrerede finansielle services inden for kapital og rådgivning om kapital. Kundegruppen er professionel og omfatter alle typer virksomheder, ejendomsinvestorer, institutionelle og private investorer, mindre og mellemstore pengeinstitutter, kapitalfonde m.v. Evnen til at skabe tilfredse kunder gennem dygtige medarbejdere og konkurrencedygtige løsninger er afgørende for FIH. FIHs vækst er organisk og sker i takt med muligheden for at ansætte de bedste medarbejdere på alle pladser. Også i 2008 udvider FIH med nye produkt- og forretningsområder, således at aktiviteterne fortsat udbygges, hvor det er muligt at forøge forretningsomfanget og markedsandelen. Erhverv FIH Erhverv er en innovativ sparringpartner med en række specialiserede bankydelser. Gennem professionel rådgivning, direkte kommunikation og fokus på den længerevarende kunderelation tilbydes enkel og effektiv vejledning samt konkurrencedygtig finansiering. FIH tilstræber enkle og ukomplicerede løsninger, overalt hvor det er muligt. Ved mere komplekse behov designes finansierings- løsninger, der matcher kundens aktuelle udfordringer såsom et generationsskifte eller en forestående ekspansion. Det kan være gennem analyse af virksomhedens kapitalstruktur eller udarbejdelse af risikobilleder på renter, valuta og likviditet. Lokal tilstedeværelse i København, Århus, Aalborg, Herning og Fredericia giver desuden de bedste forudsætninger for at forstå den enkelte virksomheds forretningsbetingelser. Property Finance FIH Property Finance er Danmarks bedste sparringspartner inden for ejendomsinvestering bl.a. ved at fokusere på at skabe handlefrihed for den professionelle ejendomsinvestor. Hvad enten der er tale om en børsnoteret investeringsvirksomhed eller et par enkeltstående investeringer, vurderer FIH det individuelle virksomhedskoncept og designer finansieringsløsninger, som understøtter visionen og hjælper kunden til at eksekvere sin strategi. FIH beskæftiger sig bredt med ejendomsinvesteringer inden for erhvervs- og boligudlejning samt shoppingcentre. FIHs naturlige hjemmemarked omfatter udover Danmark resten af Norden, UK og Tyskland. 18

19 En En erhvervsbank i i profil 19 Corporate Banking FIH Corporate Banking tilbyder alle former for kapital og finansielle ydelser til de største koncerner i Danmark I samarbejde med kunden skræddersyes tilbud, som matcher virksomhedens situation og konkrete behov og hjælper virksomheden med at bevare en solid finansiel balance. FIH ønsker at bygge langsigtede kundeforhold baseret på gensidig tillid. Det sker ved at udvikle individuelle løsninger, og løsningspakken kan sammensættes på mange forskellige måder inden for lån, leasing, derivater m.v. Der lægges stor vægt på, at det er kundens ønsker, der afgør karakteren af samarbejdet og den løsning, FIH tilbyder. Structured Finance FIH tilbyder struktureret finansiering i forbindelse med køb af virksomheder og deltager i en stor del af de virksomhedshandler, der finder sted i Norden. Struktureret finansiering er långivning med en anden risikoprofil end traditionel finansiering og retter sig primært mod skandinavisk baserede Private Equity fonde samt de største virksomheder i Norden. Financial Solutions FIH Financial Solutions rådgivninger store og mellemstore virksomheder omkring fx risikostyring, gældspleje, kapitalstruktur og værdiansættelse. FIH arbejder proaktivt for at kunne tilbyde store og mellemstore kunder såvel taktisk som strategisk helhedsrådgivning igennem virksomhedens livscyklus. Capital Markets FIH bygger på børs- og valutahandel, formuepleje og rådgivning omkring dette til institutionelle og private investorer. Markets yder troværdig og individuel rådgivning, som sikrer kunderne adgang til den nyeste indsigt og de skarpeste kompetencer. Kunden har direkte adgang til børsmæglere, derivathandlere og valutarådgivere, som tager udgangspunkt i hver enkelt situation og skaber værdi ved at generere overblik og muligheder. Investment Banking FIH PARTNERS A/S er et selvstændigt datterselskab, som yder finansiel rådgivning om køb og salg af virksomheder, fusioner, privatiseringer og kapitaltilførsler. Kundens finansieringsløsning struktureres individuelt og med fokus på karakteristika for den enkelte transaktion. Ligeledes er prissætningen individuel og afspejler den aktuelle risiko og løbetiden på finansieringen. På grund af transaktionens størrelse stilles høje krav til investorer, due diligence, transaktionsstruktur, dokumentation og den efterfølgende opfølgning. 19

20 20 Corporate Banking Corporate Banking Corporate Banking FIH Corporate Bankings forretningsområde består primært af udlån til de ca. 250 største virksomheder i Danmark samt udvalgte storkunder i Norge og Sverige. Kompetence, fleksibilitet og beslutsomhed er pejlemærker for den rådgivning, som Corporate Banking leverer til virksomhederne. FIH har konkurrencemæssige fordele ved at være en mindre, professionel organisation kombineret med styrkerne ved at være en stærk finansiel aktør. Inden for forretningsområdet er rådgivningen med succes blevet styrket inden for særligt Financial Solutions. Mange kunder bruger nu FIH i sine rente- og vækstmæssige overvejelser. Aktiviteten har været på et jævnt godt niveau gennem hele året, og FIHs nye rådgivningsområder giver mulighed for en bredere og mere kvalificeret dialog med kunderne. Det danske bankmarked for storkunder har i første halvår 2007 været præget af stor konkurrence mellem bankerne. Med den tiltagende kreditkrise i andet halvår af 2007 er der tendens til stigende udlånsmarginaler en udvikling, der forventes at fortsætte i FIH Corporate Banking er solidt funderet som samarbejdspartner hos en stor del af de største danske virksomheder. Markedspositionen forventes at kunne fastholdes i det kommende år. 21

21 Corporate Banking 21 General Credit Lines Co-financing of new production facility Property Leasing ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING Projektfinansiering Revolving Credit Loan Agreement ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING

22 22 Erhverv Anlægsfinansiering Finansiering af parkeringsanlæg. Ejendomsselskabet Borgergade Parkering A/S Finansiering af opkøb af fragtcentraler ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING Ejendomsfinansiering Investeringsramme Faciliteter til virksomhedsopkøb samt rente- og valutalines DANISH HARDWOOD A /S ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING Faciliteter til finansiering af domicilejendom samt rente- og valutalines Finansiering af bygningsudvidelse Finansiering af ny montagehal samt koncernens administrationsfaciliteter ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING

23 Erhverv 23 Erhverv FIH Erhverv ønsker at være den førende erhvervs- og investeringsbank for ejerledede erhvervsvirksomheder i Danmark. Pejlemærkerne i denne målsætning er, at FIH skal tilbyde den bedste finansielle viden og kompetence i markedet med konkurrencedygtige finansielle løsninger, der er tilpasset kundens behov. For at imødekomme kundernes behov for indsigt og lokal forankring, er FIH organiseret med 5 lokale afdelinger i København, Fredericia, Århus, Herning og Ålborg. En af de væsentligste begivenheder i året har været at gennemføre den strategiske fokusering af FIH Erhverv til rådgivning og levering af finansielle løsninger til ejerledede virksomheder i Danmark, med en langt bredere rådgivningskompetence og produktpalette end tidligere. Denne fokusering har i 2007 resulteret i en tilfredsstillende udvikling. Dels opnået som følge af en samlet vækst i udlån. Dels som følge af en kraftigt stigende vækst i efterspørgslen efter rådgivning om afdækning af såvel rente- som valutarisici, med deraf afledte finansielle løsninger. På trods af et mere afdæmpet konjunkturbillede af den danske økonomi er forventningerne til 2008, at FIH Erhverv realiserer vækst i kundeantal og indtjening. Denne målsætning skal realiseres via videreførelse og yderligere udbygning af de igangsatte aktiviteter i Det gælder et bredere udbud af ydelser, der dækker virksomhedernes behov på både gældssiden og aktivsiden. 23

24 24 Property Finance Finansiering af ejendomsportefølje i Tyskland Finansiering af velbeliggende strøgejendomme i København Rammefinansiering af tyske ejendomme DEUGE Deutsche Grundeigentum GmbH ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING Finansering af boligudlejningsejendomme i Berlin Linden Holding A/S Finansiering af K/S Olivandenhof, Kölns køb af en strøgejendom i Tyskland Finansiering af erhvervsejendomme og driftsmateriel. ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING Finansiering af 4 hoteller i Tyskland ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE B ANKING

25 Property Finance Property Finance 25 Property Finance Forretningsområdet har fokus på professionelle ejendomsinvestorer. Det indebærer et tæt samarbejde med 600 investorer er det første år, hvor FIH Property Finance har fungeret som selvstændig enhed. Kunderne serviceres fra København og Århus. Ambitionen er markedslederskab gennem partnerskab med kunderne. Enheden satser på et højt kompetenceniveau kombineret med en innovativ profil har budt på en indtjening over forventning som følge af vækst i både det traditionelle udlån og dertil knyttede rente- og valutaprodukter. Konkret har forretningsområdet oplevet stor efterspørgsel efter finansielle løsninger, som især danske ejendomsinvestorer bruger både i Danmark, men også uden for landets grænser. Der har været nettotilgang af kunder, og det samlede udlån inklusive garantier er steget. Samtidig har der især blandt de større kunder været stor efterspørgsel efter Liability Management, hvor kundernes rente- og valutarisici har været analyseret og afdækket. Uden for Danmark er det især Tyskland, som har tiltrukket sig størst interesse fra investorerne, men FIH Property Finance har også løst opgaver i Sverige, Finland og England. Året bød også på en række andre begivenheder af betydning for FIH Property Finance. I foråret lanceredes et nyt ejendomsderivat under navnet Property Value Swap som det første på det danske marked. I efteråret afholdtes en større ejendomskonference under temaet Morgendagens Investeringer med bred deltagelse af professionelle danske ejendomsinvestorer. Forventningerne til 2008 er fortsat vækst på både indtjening og forretningsomfang. Dette til trods for en forventning om faldende investeringslyst blandt ejendomsinvestorerne, især på grund af et højere renteniveau end i de foregående år. Forventningerne er tillige en konsolidering blandt de professionelle investorer, som vil afføde en række finansielle opgaver. Kravet til fleksibiliteten i de finansielle løsninger vil stige, og her har partnerskabet med BRFkredit stor betydning. På rådgivningssiden vil der komme et stigende behov for finansiel rådgivning under temaet ALM (Asset Liability Management), hvor kundernes risici på både aktiv- og passivsiden analyseres og afdækkes. I direkte forlængelse heraf er det forventningen, at FIH Property Finance vil lancere nye derivater, som vil styrke kundernes afdækningsmuligheder. 25

26 26 SUPPLERENDE NOTER

27 Structured Finance 27 Structured Finance Structured Finance Forretningsenheden tilbyder finansieringsløsninger i forbindelse med ejerskiftesituationer på det nordiske marked. Herunder kapitalfondes køb af virksomheder og refinansiering af tidligere gennemførte investeringer samt management buy-outs og management buy-ins. Finansieringsløsningerne tilrettelægges individuelt i overensstemmelse med karakteristika for den enkelte transaktion, således at prissætningen afspejler risikoen og løbetiden på finansieringen. Produktpaletten omfatter traditionel drifts- og anlægsfinansiering, akkvisitionsfinansiering og mezzaninfinansiering. Der samarbejdes med alle ledende kapitalfonde på det nordiske marked. De nævnte transaktioner er ofte underlagt kritiske tidslinier, hvor beslutningsevne og kompetence er vigtige faktorer ved kundernes valg af samarbejdspartnere. FIH Structured Finance søger kontinuerligt at leve op til disse kriterier. Forretningsmodellen tager således udgangspunkt i en position som strategisk samarbejdspartner, og derfor prioriteres rollen som arrangerende bank frem for rollen som deltagende bank i transaktioner arrangeret af andre banker. Vigtigheden af den rigtige risikoprofil er fortsat af højeste prioritet, eftersom FIH Structured Finance beholder en betydelig andel af finansieringen i de arrangerede transaktioner. På trods af skatteindgrebet rettet mod kapitalfonde og en stigende rente var 2007 i lighed med de seneste år kendetegnet ved en generel høj aktivitet på det nordiske marked for virksomhedshandler. Årets første 6 måneder var karakteriseret af en stor interesse fra internationale banker og institutionelle investorer, der i kombination med stigende konkurrence blandt kapitalfondene førte til kraftigt stigende priser på de største virksomheder. Tendensen havde også en afsmittende effekt på markedet for mindre og mellemstore virksomhedshandler. Som en konsekvens af den internationale likviditetskrise i andet halvår, blev markedet for større transaktioner meget afventende, mens der fortsat var tilfredsstillende aktivitet inden for fokusområdet. FIH Structured Finance har i 2007 primært fokuseret på markedet for mindre og mellemstore transaktioner, og har således afstået fra deltagelse i hovedparten af de største transaktioner. Der er i 2007 arrangeret 12 transaktioner i form af nye virksomhedsopkøb og tillægsinvesteringer samt management buy-outs. Hertil kommer en position som deltager i yderligere 6 større skandinaviske transaktioner. Ved udgangen af 2007 samarbejder FIH Structured Finance med mere end 15 forskellige kapitalfonde. Forventningerne til 2008 er generelt positive på trods af den aktuelle usikkerhed på de internationale kredit- og likviditetsmarkeder. 27

28 28 Structured Finance ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE BANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE BANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE BANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE BANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE BANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE BANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE BANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE BANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE BANKING

29 Structured Finance 29 ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE BANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE BANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE BANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE BANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE BANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE BANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE BANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE BANKING ERHVERVSBANK NORDIC CORPORATE BANKING

30 30 Capital Markets Capital Markets Capital Markets FIH Capital Markets er en væsentlig del af FIHs vision om at blive en ledende erhvervsog investeringsbank i Danmark. Ledende Corporate Bank FIH Financial Solutions FIH Financial Solutions er en integreret del af FIH Capital Markets med et klart mål om at være Danmarks mest kompetente finansielle rådgiver. Baseret på et højt kompetenceniveau og innovativ finansiel rådgivning udvikler Financial Solutions ideer og koncepter, eller spotter muligheder på de finansielle markeder og omdanner dette til værdiskabende løsninger for kunderne. Derigennem bliver Financial Solutions en stærk sparringspartner for danske virksomheder. Financial Solutions rådgiver med udgangspunkt i kundernes individuelle behov: Strategisk risikostyring hjælper med at omdanne virksomhedens strategiske målsætninger til konkrete finansielle handlingsplaner. Liability Management. En række virksomheder har valgt at indgå Liability Management (gældspleje) aftaler med FIH Capital Markets for at få et totalt overblik over de samlede rente- og valutarisici på virksomhedens balance. Finansiel Politik hjælper med at understøtte virksomhedens ledelse i de vedtagne målsætninger for rente-, valuta- og likviditetsstyring. Kapitalstrukturanalyse afvejer sammensætningen af virksomhedens fremmedkapital og egenkapital med henblik på at konstruere den optimale kapitalstruktur. investment banking overvejelser for mellemstore virksomheder fx drøftelse af virksomhedens kapitalfremskaffelsesmuligheder, ratings advisory, generationsskifte, køb eller frasalg. Rådgivningen er en sparring med virksomheden idet eksekvering af Investment Banking aktiviteter udelukkende foregår i FIH PARTNERS. Financial Solutions har til fulde indfriet forventningerne om markant vækst i Ledende investment bank FIH Capital Markets FIH Capital Markets tilbyder handel og rådgivning til alle traditionelle produktkategorier inden for børs- og valutahandel herunder finansielle derivater. I tråd med FIHs vision om at blive den førende erhvervs- og investeringsbank, er det FIH Capital Markets klare ambition at være markedsledende på handel og rådgivning med danske aktier over for institutionelle kunder, finansielle institutioner og meget formuende privatkunder. Allerede i 2007 nåede banken et stykke vej mod opfyldelse af den ambition, da den nyoprettede aktieafdeling opnåede en top-3 placering i den årlige Prospera undersøgelse for Visionen understøttes desuden af FIH PARTNERS A/S ledende position på M&A markedet var også året, hvor der blev konstateret betydelige synergier på investment banking aktiviteter mellem FIH Capital Markets og FIH PARTNERS A/S (investment banking) i forbindelse med bl.a. Accelerated bookbuild af D/S Norden aktier. 30

31 Capital Markets Capital Markets 31 FIH Capital Markets vil udbygge sin position inden for Corporate og Investment Banking med finansiel rådgivning til erhvervskunder. Det sker gennem Financial Solutions. Hertil kommer handel, analyse og rådgivning inden for danske værdipapirer udført af dygtige teams. FIH Capital Markets udvider desuden med en helt ny afdeling: FIH Wealth Management, der skal betjene meget formuende privatkunder. Afdelingen vil give både bestående og nye kunder adgang til en professionel analyse- og webplatform og tilbyde dem formuerådgivning med bl.a. Taktisk Aktiv Allokering og Gældspleje via handel med såvel traditionelle aktie- og obligationsinvesteringer som finansielle derivater, valuta m.v. Det nye segment vil blive betjent direkte i FIH Capital Markets uden de fordyrende og ofte forsinkende mellemled, som kendetegner traditionel Private Banking. Etableringen af FIH Wealth Management forventes også at øge midlerne under forvaltning i FIH Asset Management, ligesom det vil bidrage til FIHs samlede indlån. 31

32 32 FIH PARTNERS A/S FIH PARTNERS A/S FIH PARTNERS A/S FIH Erhvervsbank stiftede i første halvår 2006 FIH PARTNERS A/S sammen med Oscar Mosgaard, Kim Bøttkjær, Jørgen Overholt Hansen, Ulrik Falk og Henrik Krüger er således det første fulde regnskabsår, FIH PARTNERS A/S har eksisteret. FIH PARTNERS A/S har i 2007 opnået en position som den ledende danske M&A rådgiver målt ved antallet og værdien af annoncerede transaktioner, hvor FIH PART- NERS A/S medvirker som finansiel rådgiver. På markedet for kapitalmarkedstransaktioner har FIH PARTNERS A/S en ledende position. FIH PARTNERS A/S har i 2007 annonceret 20 transaktioner til en samlet værdi af over 140 mia. kr. og endeligt afsluttet 19 transaktioner til en samlet værdi af 41 mia. kr. Virksomheden har etableret sig med et af de største investment banking teams i Danmark og har tiltrukket en række meget kvalificerede investment bankere. Ved udgangen af 2007 havde FIH PARTNERS A/S 21 medarbejdere. FIH PARTNERS A/S har i 2007 rådgivet: Arla Foods i salget af Delimo til franske Lactalis, salget af Crispy Food til Danske Kohberg Brød og Bagergården H.C. Andersen, salget af Pastella til Beauvais A/S, en del af Orkla Gruppen i Norge og endeligt salget af Medipharm til danske Chr. Hansen Laboratorier A/S. Investeringsselskabet Axcel i salget af danske Icopal til Investcorp, Bahrain. Bavarian Nordic og Brøndbyernes I.F. Fodbold i forbindelse med garanterede fortegningsretsemissioner på henholdsvis 465 mio. kr. og 105 mio. kr. DSV Miljø i købet af svenske Samfrakt og svenske GKF Frakt. Dong Energy A/S i salget af spanske Energi E2 renovables Ibericas til tyske E.O.N. samt salget af aktiemajoriteten i irske Dublin Waste-to-Energy til amerikanske Covanta Inc. FLSmidth & Co i købet af canadiske GLV, som er det største køb i FLS 125-årige historie, samt rådgivet om salget af MAAG Gear AG, Schweiz. Polaris Private Equity omkring salget af Louis Poulsen Lighting. Rådgivere til Scottish & Newcastle, UK omkring ejerskabet af BBH, et fællesejet bryggeri mellem Scottish & Newcastle og Carlsberg, samt i forhold om Carlsberg/ Heineken s potentielle bud på Scottish & Newcastle. D/S TORM ved placering af aktier i D/S Norden til en samlet værdi på mio. kr. FIH PARTNERS A/S har endvidere rådgivet D/S TORM i forbindelse med D/S TORM og TeeKay s bud på amerikanske OMI Corporation til en samlet værdi af mio. kr. Ved salget af O.W. Bunker til Altor Private Equity. På findes yderligere detaljer om FIH PARTNERS A/S transaktioner. Kundetilgangen er fortsat meget tilfredsstillende. 32

33 Samarbejdet med Kaupthing Bank gruppen Samarbejdet med Kaupthing Bank gruppen 33 Samarbejdet med Kaupthing Bank gruppen Kaupthing Bank er en nordeuropæisk bankgruppe, som tilbyder integrerede finansielle ydelser til virksomheder, institutionelle investorer og enkeltpersoner. Disse ydelser omfatter corporate banking, investment banking, capital market services, asset management og formuepleje for private bankkunder. Kaupthing Bank har omkring ansatte og opererer i hele Nordeuropa samt USA og Mellemøsten. Endvidere driver Kaupthing Bank en retail bank i Island. I Danmark ejer Kaupthing Bank FIH Erhvervsbank. FIHs samarbejde med de øvrige selskaber i Kaupthing Bank gruppen er løbende udbygget i 2007, og denne udvikling forventes at fortsætte. FIH udnytter allerede de forretningsmæssige muligheder i samarbejdet inden for en række områder som structured finance på tværs af landegrænser, lånesyndikering internt i gruppen, et væsentligt samarbejde omkring capital market produkter som aktieanalyse, nordisk børshandel m.v. Dette er områder, hvor synergien i samarbejdet med Kaupthing Banks øvrige forretningsenheder er en del af grundlaget for at kunne opnå den fornødne vækst og markedsvolumen. De ganske ressourcekrævende forberedelser til Basel II omkring de nye risikobaserede regler for kapitalafdækning foregår også i meget tæt samarbejde mellem Kaupthing Bank og FIH Erhvervsbank. 33

34 34

35 Låntagning 35 LÅNTAGNING FIH finansierer den basale udlånsforretning ved at optage korte og langfristede lån på det danske og de internationale kapitalmarkeder. Igennem 2007 har et væsentligt element i FIHs fundingstrategi været at diversificere fundingen på nye markeder i Europa og på nye investorsegmenter. Herunder har der været særlig fokus på at øge indlån fra eksisterende erhvervskunder og opsøge nye institutionelle indlånskunder. Indlån fra kunder er således i løbet af 2007 steget fra 7 mia. kr. primo året til godt 11 mia. kr. ultimo året og udgør nu næsten 11 procent af den samlede funding. Fokus på kundeindlån vil fortsætte i 2008 og vil bl.a. blive styrket gennem indlån fra private kunder via en internetplatform som etableres i løbet af første halvår Den korte funding består udover kundeindlån af indlån fra andre banker samt udstedelser under FIHs to Commerciel Paper Programmer, hver med en ramme på 2 mia. euro. Ultimo 2007 var der tilsammen udstedt 800 mio. euro under de to programmer. Hvor FIH traditionelt har baseret sin længere løbende funding på EMTN udstedelser i EURO markedet, er en større andel af fundingen i 2007 sket på nye markeder og til nye investorsegmenter som led i diversificeringsstrategien. FIH har således for første gang i en årrække udstedt obligationsserier på det danske marked for i alt 3 mia. kr. med en løbetid på henholdsvis 3 og 4 år. GBP 300 mio. med fast rente og fem års løbetid har sammen med udstedelser i CHF og SEK også bidraget væsentligt til den lange funding. For at styrke kapitalgrundlaget udstedte FIH i marts mio. euro som ansvarlig kapital med 6 års løbetid og mulighed for at indfri lånet efter år 3. Den internationale kreditkrise i 2. halvår af 2007, der udspringer af subprime udlån i USA, har medført en stigning i prisen på likviditet. Effekten for FIH har i lighed med andre banker været øgede fundingomkostninger. Prisen på kort funding er i løbet af efteråret steget omkring 0,10-0,15 procent. Den lange funding er blevet mere afhængig af løbetid og struktur. I begyndelsen af 2008 vil fokus være på kort funding og funding strukturer, hvor niveauet ikke er steget så kraftigt. FIH budgetterer med et samlet fundingbehov på mia. kr. Halvdelen af dette forventes dækket via øget kundeindlån. 35

36 36 Risikostyring RISIKOSTYRING Risiko er et væsentligt element i FIHs forretning. Stort set alle typer forretninger medfører risici. De væsentligste risici FIH er eksponeret overfor er: kreditrisici på udlån, markedsrisici i tilknytning til aktiviteter på de finansielle markeder, operationel risiko og likviditetsrisiko. En mere uddybende beskrivelse af FIHs risikostyring kan læses i det selvstændige tillæg til årsrapporten Risikostyring i FIH 2007 (se KREDITRISIKO FIH lægger vægt på langvarige kunderelationer med en kvalitet, som skaber merværdi for såvel kunden som for FIH. Dette forudsætter en tæt dialog, der sikrer FIH et indgående kendskab til den enkelte kunde. Den tætte dialog sikrer, at en negativ udvikling hos kunden identificeres på et tidligt tidspunkt. Dette gør det muligt i samarbejde med kunden, at gennemføre tiltag og justeringer, som giver kunden mulighed for at overvinde vanskeligheder. Det sikrer også FIH mulighed for at afværge eller formindske mulige tab. Kreditrisikoen håndteres dagligt i udlånsorganisationen og styres overordnet via en konsekvent kreditpolitik med fokus på individuel vurdering af kunderne. Kreditgivningen er nøje afstemt med kundens økonomiske formåen og den stillede sikkerhed. Minimum årligt foretages en gennemgang af alle kundeengagementer. Gennemgangen omfatter blandt andet opdaterede økonomiske oplysninger og justering af rating og sikkerhedsværdi. Overvågningen af kreditengagementer sker centralt på baggrund af FIHs kreditsystem, som indeholder alle væsentlige oplysninger om engagementsstørrelse, udnyttelse og risiko, herunder sikkerhed, anslået realisationsværdi m.v. Udlånsporteføljens omfang, spredning og bonitet overvåges løbende af Kreditafdelingen, og der rapporteres løbende til direktionen og bestyrelsen. 36

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

26. januar Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 2/ FIH regnskabsmeddelelse 2004

26. januar Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 2/ FIH regnskabsmeddelelse 2004 Københavns Fondsbørs Pressen 26. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse 2/2005 - FIH regnskabsmeddelelse 2004 Årets resultat udviser en fremgang på 9 procent til 620 mio. kr. Tilgangen af nye hensættelser på

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Udlånsudvikling i FIH Erhvervsbank A/S Andet halvår 2010

Udlånsudvikling i FIH Erhvervsbank A/S Andet halvår 2010 Udlånsudvikling i FIH Erhvervsbank A/S Andet halvår 2010 Side 1 Indledning FIH Erhvervsbank A/S optog statsligt kapitalindskud pr. den 30. juni 2009. Denne rapport er udarbejdet som en del af de krav der

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312

FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312 FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312 2 Indhold 3 Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 10. marts 2009 kl. 15.30 i FIHs lokaler: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø Ledelsesberetning Hovedtal 4 Udvikling

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere