GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE"

Transkript

1 GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ

2 STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~ ~sn STEMPELMÆRKE ~j~j hr&j - KÛ~1GYlDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT L~ Gll~26~~Cffl~Z?.U0 t~st1 INDHOLD Indholdet af lokaiplanen side 1. Lokaiplanens forhold til anden planl~ning... side 1. Lokalpianens retsvirkninger side 3. Lokalpian nr. 21 side 4. Afsnit 1. Lokaiplanens formål... side 5. Afsnit 2. Område og zonestatus.. side 6. Afsnit 3. Områdets anvendelse... side 7. Afsnit 4. Udstykninger side 9. Afsnit 5. Vej- og stiforhold... side 10. Afsnit 6. Ledningsan1æ~ side 11. Afsnit 7. Bebyggelsens omfang og placering.. side 11. Afsnit 8. Bebyggelsens ydre fremtrælen side 13. Afsnit 9. Ubebyggede arealer side 13. Afsnit b. Forudsætninger for ibrugtagelse af fly bebyggelse side 14. Vedtagelsespåtegning side 15. Kort over lokaiplanområdet Bilag

3 LOKALPLAN NR.21 for et blandet bolig- og erhvervsområde samt et nyt erhvervsområde i Vejstrup. NUVÆRENDE FORHOLD Området er beliggende i Vejstrup by ved Brudagervej - Jernbanevej og Tegivej. Området er nod nord og vest afgrænset af landbrugsarealer, rrod øst af Vejstrup Valgmenighedskirke og med syd af eksisterende boligområde. INDHOLDET AFLOKALPLANEN Lokaiplanen fastlægger bestemmelser om: Områdets anvendelse Udstykning. Vej -og kboakforhold. Bebyggelsens omfang. Bebyggelsens placering samt ydre fremtræclen. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN FOR OMRÅDET. PLP~NL~GNING Hele lokalpianområdet er medtaget i Gudme komrrunes reviderede 15-rammer samt i forslag til korrmineplan. Lokaiplanen er i overensstemmelse med rarrmerne. Grunde, hvis areal overstiger 35oo m 2, kan kun erhverves og udnyttes første gang af virksomheder, der er etableret i komrtunen inden datoen for kommuneplanforslagets vedtagelse. KOLLEKTIV TRAFIK lokalpianonirådet er velforsynet med kollektiv trafik. D.S.B-busserne mellem Svendborg og Nyborg har holdeplads ved området. Der er endvidere forbindelse med lokalbus via Gudme til D.S.B-busserne mellem Q~ense og Svendborg. I

4 SKOLER OG BØRNEHAVE Der er komrrunal skole - Sct. Michael skole samt friskole i Oure, ca. 1.5 km fra området. Der er børnehave i Oure, beliggende ved skolerne. TEKNISK FORSYNING Sydfyns El-forsyning. Fåtorcjvej Svendborg tlf. (09) Vejstrup Vandværk (privat) Området vil fra efteråret 1985 kunne forsynes med naturgas. Området er tilsluttet afskærende spildevandsledning, der føres til rensningsanlægget ved Elsehoved.

5 .LDKALPLP~NENSRFTSVIRKNINGER Efter kormiunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af bokaiplanen må ejen domme, der er omfattet af planen iflg. kormiune planlovens 31 kun udstykkkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ej en dom kan fortsætte som hidtil. Lokaiplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokaiplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalpianen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalpianen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalpianen fortrænges af denne.

6 GUDME KOMMUNE LOKALPLI\N NR 21 for eksisterende blandet bolig- og erhvervsområde samt nyt erhvervsområde i Vejstrup. I henhold til konmmeplanboven (lov nr.287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende besteninelser for det i afsnit 2 nævnte område.

7 1. LOKALPLANENS FORMÅL 1.1. Lokalpianen har til formål at sikre: at område A 18 anvendes til blandet bolig-og erhvervsbebyggelse. anvendes til erhvervs- at område A 12 bebyggelse. at områderne disponeres i overensstemmelse med nærværende lokaiplans retningslinier.

8 2. OMRÅDE-OG ZONESTATUS 2.1. Lokalpianen afgrænses som vist på vedbæftede kortbilag, dateret den o5.o Området omfatter følgende matr. nr.: 19 f, l9 u, 19 1, 19 h, 19 g, l9 d, 19 i, l9 k, 19 q, 49 h, 8o d, 8o c, 8o a, 8o b, 8o e, 49 c, 49 a, 49 f, 49 e, 49 g, samt del af matr.nr. 17-c. Alle matr. nr. er af Vejstrup by, Vejstrup samt alle parceller der efter den o5.o udstykkes fra de nævnte matr. nr Matr. nr. 49-g og 17-c er undergivet landbrugspligt. Landbrugspligten skal dog ikke være til hinder for, at korruiiunen kan tillade, at arealet tages i brug til det i lokalplanen angivne formål, men indtil da skal arealet drives landbrugsrræssigt efter landbrugslovens regler. Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med landbrugsministeriets godkendelse af udstykning. Der kan i forbindelse med ophævelse af landbrugspligten stilles betingelser i medfør af 4 stk.2 og eller stk.3 i landbrugsloven (lov nr. 603 af 3o. noven~er 1978) Ved bokalplanens endelige vedtagelse overgår hele lokaiplanområdet til byzone.

9 3. OMRÅDETS ANVENDELSE Område A Området må kun anvendes til blandet boligog erhvervs formål. Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til beboelse samt erhverv som følgende: Butikker - kontorer - lettere industriog værkstedsvirksomhed - lagervirksomhed samt maskinstation Inden for området må kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ringe grad medfører gener i form af støj- luftforurening - lugt eller særligt forurenet spildevand Der må ikke etableres dagligvarebutikker med stører salgsareal end 700 m Der må ikke etableres nye specialbutikker med større salgsareal end l5o m2. Område A Området må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse eller udføres erhverv som følgende: Lettere industri - værkstedsvirksomhed oplag samt til forretningsvirksomhed eller andet som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ringe grad medfører gener i form af støj, luftforurening, lugt eller spildevand Området må endvidere anvendes til forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Dog må der ikke inden for området drives handel med dagligvarer eller foregå anden detailhandel.

10 3.8 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes een bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med tilknytning til virksomheden Der må ikke indrettes bebyggelse til kontorer 0.1 ud over den til den enkelte virksomhed hørende administration. 3.lo. Efter etablering af varmeforsyning med naturgas vil det ikke være tilladt, at anvende andre former for opvarrrning uden kommunalbestyrelsens godkendelse Inden for områderne kan opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, når de ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse Inden for området kan der opføres et fællesantenneanlæg. Når et fællesantenneanlæg er etableret, vil det ikke være tilladet at opsætte udendørs antenner på grundene uden kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. a

11 4. UDSTYKNINGER Område A Udstykninger er foretaget i overensstemmelse med den på vedbæftede kortbilag viste udstykningsplan. (Eks. område) Ved eventuelle ændringer- der skal godkendes af kommunalbestyrelsen- må grundstørrelsen max være 35æ m 2. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende enkelte grunde, hvor maximumstørrelsen overstiges, når disse erhverves og udnyttes af virksomheder, der er etableret i kommunen inden korrniineplanforslagets vedtagelse. Område A Grunde der udstykkes må max. være 3500 m Enkelte grunde, hvis areal overstiger maximumstørrelsen, kan udstykkes med kormiunalbestyrelsens tilladelse. Disse grunde kan kun erhverves og udnyttes af virksomheder, der er etableret i korrmnunen inden koninineplanforslagets vedtagelse Udstykning skal i princippet ske som angivet på kortbilag.

12 5. VEJ- OG STIFO 5.1. Brudagervej - Jernbanevej og Tegivej er eksisterende kommiunevej e 5.2. Vejadgang til område A 12 må kun ske fra Jernbanevej ad vej A-B Der må kun etableres een overkørsel fra hver grund 5.4. Der skal sikres de på kortbilag viste oversigtsarealer På overs igtsarealerne nå hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller bevoksninger med en større højde end o.8 m over en flade gennem de tilstzdende vejes midte Ved Brudagervej - Jernbanevej -Tegivej samt vejen A-B pålægges byggelinier på 5 m fra vejskel På de grunde, hvor eksisterende bebyggelse er beliggende uden for byggelinien, kan dette bibeholdes. Ændringer af eksisterende forhold eller ny bebyggelse må ikke finde sted uden kommunalbestyrelse godkendelse Arealet mellem byggelinien og vej skellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse Der skal udlægges parkeringsareal til mindst 2 biler til hver beboelse. Ved garageareal til een eller flere biler nedsættes kravet til een parkeringsplads for hver beboelse Ved virksomheder, hvor der indrettes administrationsbygninger samt virksomheder, hvorfra der drives forretningsvirksomhed, skal der indrettes mindst een bilpiads for hver 5o m 2 bruttoetageareal.

13 5.9. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at indtil b % at arealet mellem vej skel og byggelinie anvendes til anlæg af parkeringspladser. 5.lo. Inden for området er det ikke tilladt at overnatningsparkere større arbejdskøretøj er på vejene Campingvogne må ikke henstilles på vejene. 6. LEDNINGSANLÆG 6.1. El ledninger, herunder til vejbelysning er fremført som luftiedninger, disse skal når fornyelse kræves udføres som jordkabler TV-ledninger skal udføres som jordkabler. 7, BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Område A Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 5o Intet punkt på en bygnings ydervæg eller tagf lade må gives en højde, der overstiger 8.5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet Bygningers rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 2.5 m 3 pr. m2 grundareal. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder kviste, fremspring, skorsten m.v Bebyggelsen skal gives en sådan placering og udformning, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller orr~ivelserneundgås. Område A Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 4o. 0 1-I

14 7.6. Bygningers samlede rumfang på hver enkelt ejendom må ikke overstige 2.5 m 2 pr. m2 grundareal. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder eventuelle kviste, fremspring, skorsten m.v Intet punkt i en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8.5 m over terræn (niveaupban). På parceller syd og øst for vejen A-B må ikke opføres bebyggelse med en facadehøjde på mere end 4 m, idet rygningen på bygninger med saddeltag dog må være indtil 8.5 m over terræn (niveauplan) Ingen bygning må udføres i mere end 2 etager Ingen bygning må udføres nærmere vejskeb end 5 m. Iøvrigt er de i bygningsreglementet kap.3 angivne højde- og afstandsbestenmelser gældene for området. 7.bo. Bebyggelsen skal gives en sådan placering og udformning, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelserne undgås.

15 8. BEBYGGELSENS YDRE F R E M T R Æ D E N Skiltning og reklamer i lokalpianområdet må kun finde sted, når det efter kommunalbestyrelsens skøn ikke virker skammende i forhold til omgivelserne Til udvendige bygningssider og tagf lader må kun anvendes materialer, som i farve og struktur efter kormunalbestyrelsens ikke virker skammende Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at der opstilles antennemaster på de enkelte grunde. 9. UBEBYGGEDE AREALER 9.1. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes Arealet mellem vej og bygning må ikke anvendes til oplag Hegn i naboskel og vejskel må kun etableres som levende hegn - raftehegn eller andet ikke skarmtende De på kortbilag viste eksisterende levende hegn må ikke fjernes eller ændres uden komniunalbestyrelsens tilladelse Det på kortbilag viste 5 m brede beplantningsbælte skal bestå af træer (gran, lærk, birk, hassel m.v.) der efter kommunalbestyrelsens skøn giver en rimelig dækning Terrænregulering på mere end +-m- o.5 m i forhold til eksisterende terræn må kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

16 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGELSE AF NY B E B Y G G E L S E. lo.l Før ny bebyggelse i området tages i brug, skal der være etableret det i punkt 9.4. nævnte beplantningshelte. ~1~I

17 Således vedtaget af Gudme kommunalbestyrelse, den lo.lo1984 7) ~/ t~~-. -~/ 4~~ B~~s Borgmester Riber Nielsen Konumnaldirekt~r I henhold til 27 i lov om kormtineplanlæ~ning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Gudme kommunalbestyrelse, den l3.februar 1985 I ~ ~t~/~a~ 2 / ~- Hans J. B dzus Borgmester Riber Nielsen Kommunaldirektør Nærværende lokalplan begæres hermed tinglyst på forannævnte ej endorrme. Gudme kommune, den 21. februar i2 - ~ / &/-; I, -~ Hans J. Bindzus Borgmester Riber Nielsen Kommunaldirektør

18 INOF ~PT SVEN[~C ~)AC~OC-EJJ FOR ~-~EEDSRET 26.~ Y1 - LYST. I~L.~ ~1f~

19

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Lokalpianer ~ ~ kawtf Rg*u9. jo4r ~ )/(.~ ~.r - -:7- Rh~1. c~f~ ~ b ~~JIe!r~Jr;~) 4,~I2 : ~ ~e ~ ~ Ves~4. Q Lwiqh I~~hIk,o.

Lokalpianer ~ ~ kawtf Rg*u9. jo4r ~ )/(.~ ~.r - -:7- Rh~1. c~f~ ~ b ~~JIe!r~Jr;~) 4,~I2 : ~ ~e ~ ~ Ves~4. Q Lwiqh I~~hIk,o. - -,~- Ar~1nr j ~ j ~I 1V7 :tdi~t ~ 14v f ~: Rh~1 - - -. - : ~\ Nar Fs m~ ~ _ ~ t b 4 ~~.~~//Jeb~tiI~ ~ Skç~fr ~ ~ ~ y~. r. ~ rakt c~f~ ~ b ~~JIe!r~Jr;~) 4,~I2 : ~ ~e ~ ~ ~ 9 -- - Ç ~ I.Ç&~iI7~~.i-~ \

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere