DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41"

Transkript

1 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME.

2 INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens retsvirkninger side Lokalpianforslag nr. 41 side Afsnit 1. Lokaiplanens foimål... side 5. Afsnit 2. anråde- og zonestatus. side 6. Afsnit 3. anrådets anvendelse... side 7. Afsnit 4. 1Ustykninger side 9. Afsnit 5. Vej- og stiforhold... side 9. Afsnit 6. Ledningsanlæg side b. Afsnit 7. Bebyggelsens ca~fangog placering side 11. Afsnit 8. Bebyggelsens ydre fremtræ~en side 11. Afsnit 9. Ubebyggede arealer side 12. Afsnit 13. Evt, tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder side 12. Vedtagelsespåtegninger side 13. Kort over kirkecmgivelsesfredning Bilag 1. Kort over lokalplananrådet Bilag 2.

3 LOKALPLAN NR.41 for et eksisterende anråde for blandet bolig- og erhverv samt et nyt anråde for offentlige formål i Gudme. NUVÆRENDE FOPHOLD anrådet er beliggende i Gudme by. Crrirådet er mod nord afgrænset af boliganråde, mod syd af erhvervsanråde og mod Øst af landbrugsatlråder samt areal cinfattende Sydøstfynshallen. INDHOLDET AF LDKl~LPLI-~NEN Lokaiplanen indeholder besteiirnelser an: Cirirådet anvendelse. Udstykninger. Vej -og kloakforbold. Bebyggelsens placering samt ydre fremtr~en. - LOKALPLPJNENS FORHOLD TIL ANDEN PLT~NL~1fl~ING FOR C1~IRADET. Hele lokalplananrådet er under betegnelsen A 4 medtaget i karknuneplanen san anråde for blandet bolig- og erhverv. En del af cinrådet fraskilles til offentlige formål og benævnes C 36. Da C 36 ikke er udlagt til offentlige formål i kanmuneplanen, er der herfor udarbejdet tillæg nr. 8 til kanmuneplanen. Lokalpianen er i overenssteinnelse hermed. FREDNINGER En del af lokalplananrådet - matr.nr. 19-e, l9-s og l9-p er anfattet af kirkeangivelsesfredning for Gudme kirke. crnfanget er iøvrigt vist på ved.hæftede kortbilag. Fredningen betyder, at der ikke må foretages ændringer i eksisterende forhold uden Fredningsnævnets godkendelse. Jvf, punkt 13.1.

4 KOlLEKTIV TRAFIK Lokalplananrådet er velforsynet med kollektiv trafik. Alle lokale busser har holdeplads ved Sydøstfynshallen få meter fra cmrådet. SKOLER OG BØPNEH~VER Der er kcrmiunal skole i Gudme beliggende ca 3oo m nord for anrådet. Skolen har overbygning med 8-9-og b. klasse. Endvidere skal en del af lokalplananrådet anvendes til friskole. Der er børnehave beliggende ca. 2 km fra anrådet. TEKNISK FORSYNING Sydfyns El-forsyning Fåborgvej 64 57oo Svendborg Gudme Vandværk (privat fællesvandværk) Qnrådet er forsynet med naturgas. Der er ikke tilslutningspligt for eksisterende ejendanrne. anrådet er medtaget i kcrrmunens spildevandsplan, og er tilsluttet eksisterende kloaksyst~i, der føres til rensningsanlægget i Gudme. 2

5 WKZ\LPL~NENS RETSVIPKNINGEP Efter kaumunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendaurne, der er omfattet af planen iflg. ka~inuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstanmelse med planens besteiimelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ej endan kan fortsættes som hidtil. Planen medfører heller ikke i sig selv krav an etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kanmunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige 1~npe1ser af lokalplanens best~imelser under forudsætning af, at der ikke ændrer den særlige karakter af det anråde, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlig afvigelser f~ lokalpianen kan kun genne~nføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af denne. 3

6 GUDME KOMMUNE LOKALPLAN NR. 41 et eksisterende område for blandet bolig- og erhverv samt et nyt område for offentlige formål (A 4 og C 36) i Gudme. I henhold til kanmuneplanboven (lov nr. 391 af 22.juli 1985) fastsættes herved følgende best~nmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 4

7 1. LOKI-~LPL7~NENSFOPMÅL 1.1. Lokalpianen har til formål at sikre: at område A 4 udlægges til blandet bolig- og erhverv. at område C 36 udlægges til offentlige formål (friskole). at områderne disponeres i overens st~nelse med nærværende lokalplans retningslinier. 5

8 2. OMRÅDE- OG ZONESTATUS 2.1. Lokaiplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort±ilag. dateret 28. o OMRÅDE A 4 omfatter følgende matr. nr.: 54 e, 54 d, 23 e, 23 f,23 n, 23 d,22 g, 22 i, 2~q,22 k, 23 i, 22 u, 22,~s, 22 t, 2~k, 22-q, 22 r, 2~p,22-o, 22,.n, 22-m, 2~,e, 23 o, l9jj1, l9 o, 19 q, l9 r, 19 e, l9 s, l9-p, Gudrne by, Gudm~samt alle parceller der efter den udstykkes fra nævnte matr. nr. OMRÅDE C 36 omfatter følgende rnatr. nr.: 23-p, Gudme by, Gudme samt alle parceller der efter den 28.o7.l987 udstykkes fra nævnte matr.nr Hele lokalplananrådet er beliggende i byzone. 6

9 3. OMRÅDETS ANVENDELSE OMRÅDE A Cinrådet må kun anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål. Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til beboelse samt erhverv såsom butikker, kontorer, lettere industri- og håndværksvirkscrnhed, vogrimandsvirksanhed samt mindre lagervirksomhed Inden for området må kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening, lugt eller særlig forurenet spildevand I anrådet må ikke placeres virksomheder, der efter kar~nunalbestyrelsens skøn kan virke generende i forhold til omgivelserne Inden for den del af området, der er omfattet af kirkeangivelsesfredning, må der ikke foretages ændringer i de eksisterende forhold uden Fre3ningsnævnets godkendelse. Jvf, punkt OMRÅDE C Cinrådet må kun anvendes til offentlige formål (friskole) I området må kun opføres bebyggelse til brug for friskole. OMRÅDE A 4 og C Inden for områderne kan der opføres transfonaerstationer til kvarterets forsyning, når de ikke har mere end 3o m ~bebygget areal, og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensst~mie1se med den Øvrige bebyggelse I Gudme er der opført et fællesantenneanlæg, hvortil tilslutning kan ske. Der må ikke uden karanunalbestyrelsens, tilladelse opstilles antenner på ejendaumene.

10 3.9. anrådet er forsynet med naturgas. Eksisterende bebyggelse har ikke tilslutningspligt. Ved ny bebyggelse i området vil det ikke være tilladt at anvende andre former for opvarmning uden kommunalbestyrelsens godkendelse. 3. b. Bortset fra selskabsdyr i normalt omfang må der ikke holdes husdyr på ejendommene. 8

11 4. UDSTYKNINGER 4.1. Cinrådet er udstykket som vist på vedhæftede kortbilag Yderligere udstykning i området må ikke finde sted uden kanmunalbestyrelsens godkendelse. 5. VEJ- OG ~STIFOPHOLD 5.1. Kirkegade - Lindevej - Poppelvej - Skelmosevej - Stærkærvej og SØndergade er eksisterende karurtuneveje Privat vej lang vestside af område C 36 tilhører ejer af matr. nr. 53-a Der må kun etableres een overkørsel til vej fra hver grund. OVERSIGTSARE~LER 5.4. Der skal sikres de på kortbilag viste oversigtsarealer. - På oversigtsarealerne må hverken midlertidigt eller varigt anbringes genstande eller forefindes bevoksning med større højde end o.8 m over en flade genn~n de tilstødende vejes midte BYGGELINIER 5.5. Langs alle veje pålægges byggeliier på 5 m fra vejskel Ved privat vej til matr. nr. 53-a en byggelinie på 2.5 m fra skel På grunde, hvor eksisterende bebyggelse er beliggende uden for byggeliien, kan dette bibeholdes. Ændringer i eksisterende forhold eller ny bebyggelse må ikke finde sted uden kommunalbestyrelsens godkendelse Arealet mellen byggelinie og vej må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse.

12 PARKERIN~AREP~LER 5.9. Der skal udlægges parekeringspiadser til mindst 2 biler til hver beboelse. Ved garageareal til een eller flere biler nedsættes kravet til een parkeringsplads for hver beboelse. 5. b. Ved virksomheder, hvor der indrettes admiistrationsbygninger samt virksanheder, hvorfra der drives forret ningsvirksomhed, skal der indrettes mindst een bilplads for hver 5o m 2 bruttoetageareal Inden for området er det ikke tilladt at overnatningsparkere større arbejds køretøjer på vejene. (lastvogne - busser 0.1.) Campingvogne må ikke henstilles på vejene. 6. LEDNIN~ANLÆG 6.1. El-forsyning, herunder til vejbelysning skal udføres som jordkabler IV-ledninger skal udføres san jordkabler. 10

13 7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PlACERING 7.1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 5o i område A 4. I område C 36 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 4o Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager Ingen del af en bygnings ydervægge eller tagf lade må gives en højde, der overstiger 8.5 m over det omgivende terræn målt efter reglerne i bygnings reglementet Garager, udhuse og lignende mindre bygninger skal opføres efter reglerne i bygningsreglementet Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til angivelserne undgås. 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTR/EDEN 8.1. Ingen form for skiltriing og reklamering må finde sted uden kanmunabbestyrelsens godkendelse Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer som efter kanmunalbestyrelsens skøn virker skæiunende Der må ikke opsættes antennenaster på grundene Med mindre andet godkendes, må udvendige bygningssider, herunder tage, kun frentræde i dænpede farver, der ikke virker skænmende.

14 9. UBEBYGGEDE ARE1~LER 9.1. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende Ved udendørs oplagring skal en passende orden overholdes Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +1- o.5 m uden karununalbestyrelsens godkendelse Hegn i naboskel og vejskel må kun etableres san levende hegn eller andet ikke skæ:ranende. 13. EVT. TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER For arealer omfattet af kirkeangivelsesfredning for Gudme kirke må der uanset foranstående besterimelser ikke foretages ændringer i de eksisterende lovlige forhold før der er opnået tilladelse/dispensation fra Fredningsnævnet. Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der ikke må anbringes transformersta tioner, telegrafttaster eller andre skønhedsforstyrrende genstande uden Fredningsnævnets godkendelse Uanset foranstående må yderligere udnyttelse/ bebyggelse af bokalplanområdet med spildevar~safledning til følge først finde sted når der er foretaget den udbygning o~effektivisering af Gudme renseanlæg, som er fastsat i den godkendte spildevandsplan for Gudme kommune.

15 Således vedtaget af Gudme karimunalbestyrelse, den, o9.september 1987 Hans J. Bindzus Borgmester Piber Nielsen KommunaldirektØr I henhold til 27 i lov an kanmuneplanlægning vedtages foranstående bokaiplan endeligt. Gudrne kanmunalbestyrelse, den o9.marts 1988 Erik Ullenose Borgmester Piber Nielsen Karimunaldirektç~r Nærværende bokalplan begæres på foranstående ejendomme. hermed tinglyst 17.marts 1988 Gudme kcarmune, den Erik Ullenose Borgmester fl~t)f~rt i 1~ ~D~N ~ 15.o 1~8aOO~2 5~ LYST Piber Nielsen zz 4~ KommunaldirektØr 13

16 Navn: Gudme kirke Reg.nr.: ~ ~ f Kommune: Ejerlav: Sogn: Gudme Gudme Gudme by : m Matr. nr. DekI./Kendelse dato Tinglyst dato Bemærkninger l.~ og l6~ ~+/2-l950 6/ Del af 1~og hele 16~. Forbehold ang. de eksisterende beplantninger. i8~ og 1/ / Del af i8~og hele l9-~. Forbehold ang. bebyggelse og beplantning. 19~ )+/ / Hele l9-~. Fredningen de ejere. forpligter ikke efterfølgen- l9 ~ 6/ / Hele 19-~. Forbehold ang. opførelse af et hønsehus, dog ikke nærmere vejen end de eksisterende beboelsesbygninger »+-l951 27/1+_1951 Hele 61. BILAG 1.

17

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08 februar 89 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 2.08 SIDE 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 0. 9. 10. 11. 12. Lokalpianens formal... Omrade oq zonestatus... OmrAdets anvendelse... Udstykninqer...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 GODERUP FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I VEDTAGET

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 GODERUP FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I VEDTAGET LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I GODERUP VEDTAGET I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Lokalplanens retsvirkninger... 2... Lokalplanens forhold til ~vrig planlægning 3 Kort

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere