Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30"

Transkript

1 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D : Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D : Ni Læsninger. Forfriskninger ordnes af Anne og Olga. D : Dagplejen og børnehaver i kirken. D : Skoleafslutning kl , kl , kl og kl D : 3 gudstjenester i Østbirk Kirke med start kl Ind imellem gudstjeneste i Yding. Sidste gudstjeneste i Østbirk Kirke er kl D : Gudstjeneste kl Champagne er indkøbt. D : Hellig 3 Konger arrangement med musik kl D : Nytårsparade med spejderne. D : Præste Bio med medhjælpere. Forslag til overvejelse: De, der bager evt. en bradepandekage honoreres med kr. 100,- Punktet tages op på næste møde. Omtale af Natkirke projektet i Horsens. Vedtaget, at menighedsrådet deltager på et passende tidspunkt i løbet af de 3 første måneder i Der startes med spisning kl , og herefter deltager man så i Natkirke arbejdet fra kl og fremefter. Natkirken slutter kl Punkt 2 Orientering om anordning nr pr om lovpligtigt minikonfirmand undervisning. Den almindelige konfirmand undervisning fortsætter som hidtil. Nyt fra kontaktpersonen: Der er modtaget godkendte børneattester, dateret Kirkesanger situationen: Sara Tranberg har meddelt, at hun holder barsel fra d , og denne periode er inkluderet 3 ugers ferie, som afholdes i ugerne 28, 29 og 30. Herefter har der været kontakt til kirkesanger Thomas Späth, som er tilbudt stillingen med 10 ugentlige timer, og en rådighedstid på 8 timer ugentlig. Lønberegning er foretaget af formand og personalekonsulent i Horsens Provst Birgitte Søhoel, og fremsendes til Thomas Späth. Da stillingen, trods vikarfunktion, er over 8 timer skal den godkendes i Dansk Kirkemusiker Forbund. Organist Karl Åge Bech har indvilget i, uden kompensation, at tage Babysalmesangen under kirkesangerens barsel i foråret Side 1 af 5

2 Endvidere tilbud om, at videreudvikle det musikalske arbejde med en legestue for dagplejebørn. Tilladelse hertil er givet. Der er indtil videre positive reaktioner herpå, og derfor bevilges der kr ,- som et éngangsbeløb til indkøb af remedier og instrumenter. Organisten har et ønske om et setzer system (computer) til orglet, og har givet tilsagn om, at vil søge forskellige fonde om indkøb af et sådant system. Menighedsrådet er positiv over for idéen. Såfremt ansøgninger ikke giver de store donationer, overvejes det hvordan beløbet evt. kan dækkes i 2015/16. Ved personalefrokosten d tages der afsked med Maren Olesen. Der overrækkes en gave med et passende kort. Punkt 3 Punkt 4 Endvidere har formanden indkøbt julegaver, som kan afhentes i Præstegården fra samme dato. Nyt fra kirkeværgen: Malerfirmaet Jan Pedersen er endnu ikke startet på den indvendige maling af vinduer. Snarest muligt tager kirkeværgen kontakt til de 2 murere vedr. renovering af kælder. Økonomi: Der er modtaget skrivelse fra Horsens Provsti hvor provstiudvalget godkender revisionsprotokollat vedr. regnskab 2013 uden bemærkninger. Dette er meget tilfredsstillende. Vedr. kommentarer jf. dagsorden til regnskabsrapport fra , har regnskabsføreren meddelt regler for moms refusion vedr. ombygning i graverbygning til kirkegårdsleder! Der er foretaget afregning vedr. studietur, og budgettet hænger sammen. Der er en mindre udgift for Østbirk Menighedsråd. Budgetformåls rapport blev uddelt. Udskriftsdato Rapporten blev drøftet. Der er forskellige spørgsmål og uklarheder, som efterfølgende afklares med regnskabsføreren. Såfremt der er væsentlige afvigelser/forklaringer, udsendes disse til menighedsrådet. Punkt 5 Punkt 6 Omtale af fejl i sognekoder vedr. korrespondance mellem CPR-system og DAGI system. Problemet skulle være løst med provstiets mellemkomst. Diverse valg: Der var genvalg på alle poster. Formand: Preben Egeholt Næstformand: Grete Sørensen Kontaktperson: Grete Sørensen Kirkeværge: Preben Hansen Folkevalgt kasserer: Anne Grethe Bording Sekretær: Marlene Damgaard Bygningssagkyndig: Henning Grabow Evt. nyt vedr. tag projektet: Omtale af besøg af arkitekt Ebbe Marxsen og bygningskonstruktør Lars Højgaard sammen med Dansk Kirkekalk v/mogens Reenberg, der skal forestå oprensning og fjernelse af isolering samt rengøring af murkroner. Formanden tager kontakt til firmaet for at få nærmere oplysninger om, hvad man er kommet til af konklusion i forbindelse med mødet d Modtaget brev fra orgelfirma Frobenius, der meddeler at prisen vedr. rensning af orgel samt intonering også holder i Side 2 af 5

3 Punkt 7 Nyt fra kirkegårdsleder: Lugerne i tårnet virker efter hensigten. Der er anskaffet ny brandslukker. Varmestyring i Præstegården påbegyndes d med 3 mand og klares, med hensyn til ventiler, på én dag. Arbejdsbeskrivelse for medhjælp i Præstegården: Ny medhjælp ansættes pr med ansættelsespapirer. Forefaldende arbejde på Kirkegård og i Præstegård. Der er afsat 275 timer til rengøring i Præstegården. Vedkommende person ansættes på timeløn, og der startes med en hovedrengøring i Præstegården i løbet af januar md. Prøve plet maling af stolestader i kirken: Godkendt, at kirkegårdslederen foretager dette. Kurset vedr. kransebinderi var en succes, og gentages til næste år. Der er lavet drejebog. Der har været staude indsamling til kirkegården. En succes. Kirkegårdskortet er tilrettet med forskellige numre etc., og efterfølgende modtages der en færdig kopi, som lægges ind på computer. Herefter betales regningen. Punkt 8 Ombygning i graverbygning er færdig. Der er indkøbt diverse møblement. Der mangler kun belysning. Orientering fra Horsens Provsti: Omtale af formandsmøde d , bl.a. ved gennemgang af forskellige projekter omkring diakoni, skole initiativer, frivillighed og uddannelse. Endvidere omtale af næste møde, som holdes i Østbirk Sognehus d kl Herefter spisning v/grete Sørensen. Omtale af formandens deltagelse i Lille Trust omkring ny sognestruktur i Horsens Provsti. Der holdes Formandsmøde med præsentation af emnet d kl ca. kl i Torsted Sognehus. Deltagere: formand, Anne Sørensen og sognepræsten. Omtale af, at kirkegårdstaksterne tages op til fornyet drøftelse i 2015 med henblik på vedtagelse for en ny periode fra Ellers blev præstegårdsproblematikken i Grædstrup vendt. Side 3 af 5

4 Punkt 9 Nyt fra Aktivitetsudvalget: Der er truffet aftale med Lotte Heise til d Fængselspræst Jesper Birkler kommer til tarteletter d Pastorats højskolen i efteråret 2015 bliver d i stedet for 06.09, da der denne dag er forventet bispeindsættelse i Aarhus Domkirke. Punkt 10 Punkt 11 Omtale af fællesarrangement for 3-4/5 landssogne med komponisten Hans Holm eller Sigurd Barrett i Østbirk Kirke som fællesarrangement efter bevilling af økonomi fra det nye PU-udvalg vedr. skolesamarbejde eller samarbejde på tværs i sognene. Idé- og brainstormingsside på Drop Box: Orientering i sagen. Anne Sørensen tilbyder at komme på personligt besøg hos Grete Sørensen, Olga Nielsen. Andre medlemmer kan rette henvendelse til Anne Sørensen. Diverse arbejder i og ved - og Kirkegård: Grædemuren bliver repareret med nye tagsten. Ca. 30 stk. isættes. Det er mureren fra Ejer, der udfører arbejdet. Det overvejes, at etablerer bedre lys imellem gangsti langs præstegårdens mur og parkeringsplads. Punkt 12 Opfølgning på referat af : På punkt 1, 3. bjælke: Pensionistforeningen vedr. Kirkegårdsvandring bliver d kl Vedr. punkt 7: Der er meldt tilbage til Kirkegårdslederen vedr. moms refusion på arbejder i mandskabsbygningen. Punkt 13 Ingen kommentarer i øvrigt. Referatet godkendt. Underskrevet! Nyt fra formanden: Omtale af julekurvs projekt Såfremt der er menighedsrådsmedlemmer, der har emne til værdigt trængende, bedes dette meddelt enten sognepræsten eller formanden. Vedr. deltagelse i Vejkirke projekt : Godkendt deltagelse for Anne Sørensen har fået overdraget papirerne, og skal tilmelde Østbirk Kirke senest Orientering om ny sygehus- og hospicepræst. Omtale af, at formanden er stiller for bispekandidat Jens Maibom, nuværende forstander for Diakonhøjskolen i Aarhus. Formanden har købt en brugt kopimaskine med sorteringsanlæg, som kan tage kopier i farver, samt clipse af Lundum-Hansted menighedsråd til en pris af kr ,19. Hermed følger et større restlager af farvepatroner. Kordegn Pia Schiønnemann har indvilget i, at give instruks i at køre med maskinen. KEN Storkøkken har installeret opvaskemaskine i bryggers. Instruktion er opsat på skabene. Endvidere demonstrerede Lone hvordan maskinen skal køre. Det er aftalt at rullevogn returneres og i stedet anskaffes højt stativ til bakker, så sidste hold opvask kan stå fremme! Fmd. har klaget over fugning, som ændres snarest! Side 4 af 5

5 Endvidere skal der foretages ændringer af dørtrin med ilagt fuge. Jan Haugaard bestiller smed til fjernelse af eksisterende vask på mur ind mod gang. Endvidere reparation af rustent rør samt fjernelse af diverse afløb. Herefter sættes fryseren over på denne væg, og bakke opbevaringsstativer kommer til at stå ind mod trappegang. Denne placering er forslag indtil andet og bedre forslag foreligger. Punkt 14 Forslag til mødeplan for 2015: Torsdag, d ændres til onsdag, d , og mødetidspunkt kl Resten godkendt. Punkt 15 Åbent for tilføjelser: Intet. Punkt 16 Eventuelt: Næste møde: Kaffebrygger: Preben Hansen Mødet hævet kl Referat redigeret og godk // Underskrifter: Side 5 af 5

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898.

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898. Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

Hvor folket er, må kirken være

Hvor folket er, må kirken være Hvor folket er, må kirken være Et debatoplæg fra Grundtvigsk Forum, oktober 2011 Den lokale forankring og det personlige møde er folkekirkens styrke. Folkekirken lever af relationer, hvor især den personlige

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere