Lokalplan nr. 064 Gadegårdsområdet, Tarm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 064 Gadegårdsområdet, Tarm"

Transkript

1 Lokalplan nr. 064 Gadegårdsområdet, Tarm Teknik & Miljø Toften Tarm

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Hvad er en lokalplan... 3 Baggrunden for lokalplanen... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 7 Lokalplanens retsvirkninger... 8 BINDENDE BESTEMMELSER 1.0 Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Spor- og ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelsen Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder BILAG Kommuneplanens rammebestemmelser Kortbilag l Kortbilag 2 Kortbilag 3 Lokalplanen er udarbejdet af Egvad kommune, teknisk forvaltning, Toften 6, 6880 Tarm.Tlf marts e/data/pm5/rcttj/loka!pl/lokpl64/forslag.

3 HVAD ER EN LOKALPLAN? Dette hæfte er en lokalplan for et område sydøst for Gadegårdsvej i Tarm. En lokalplan fastlægger i mere eller mindre detaljeret omfang placering og udformning af bebyggelse, veje, stier, beplantning m. m. indenfor et område. En lokalplan består af 2 dele: En redegørelse samt planens juridiske bindende bestemmelser (på farvet papir). Lov om planlægning er det juridiske grundlag for udarbejdelse af lokalplaner. Ifølge loven skal kommunen udarbejde en lokalplan før større anlægsarbejder sættes i gang. Hensigten er bl. a. at sikre borgerne indsigt og mulighed for at deltage i kommunens planlægning. Inden en lokalplan kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen, skal den lægges frem for borgerne som forslag i en periode på mindst 8 uger. I denne periode kan enhver komme med indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger, som skal behandles af kommunalbestyrelsen inden lokalplanen kan vedtages endeligt. I kommuneplanen, der er en sammenfattende plan for bl. a. de fysiske forhold i Egvad kommune, er der fastsat rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner. I enhver lokalplan skal kommuneplanens rammer overholdes og i modsætning til kommuneplanen er lokalplanens bestemmelser juridisk bindende for borgerne. BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN Lokalplanen udarbejdes for at fastlægge betingelserne for at den selvejende institution "Gadegården" kan etablere en kombineret park og 4H gård i området. Den selvejende institution "Gadegården" består af repræsentanter for Egvad 4H, Tarm Borgerforening, Ældrerådet i Tarm, Dansk Handicap Forbund og Skjern-Egvad Museum.

4 LOKALPLANENS INDHOLD Nuværende forhold Lokalplanområdet er ialt på 16,2 ha. fordelt som følger: delområde I: 3,4 ha., delområde II: 8,6 ha., delområde III: l,8 ha. og delområde 4:2,4 ha. Gennem og langs området løber Tarm Bybæk - Gråhede bæk. Med lokalplanen overføres hele området fra landzone til byzone. Lokalplanområdet er opdelt i fire delområder. Anvendelsesmulighederne fremgår i hovedtræk af skemaet: Delområder i lokalplan nr. 64 omr. hovedanvendeise anvendelsesmuligheder max. bebyggelses- max. bygningshøjd max. etageantal 1 Offentligt område Plejehjem og ældreboliger samt offentlige - og private institutioner af almennyttig karakter 40 8,5 m r/2 II Fritidsområde Grøntområde, bypark, museum, sportsplads, legeplads o.l. 1 5m 1 III Boligområde Åben og lav bebyggelse 25 8,5 m 1 1 /2 IV Fritidsområde Grønt område, bypark, sportsplads, legeplads m.v. 1 5m 1 Angående lokalplanens nærmere indhold henvises til planens bindende bestemmelser. Hattemagerhuset, som ligger indenfor lokalplanens delområde II, er Tarms ældste hus og kan føres tilbage til begyndelsen af 1800-tallet. Egvad Kommune overdrog i 1991 huset til Skjern-Egvad Museum og efter en omfattende restaurering er Hattemagerhuset blevet åbnet som Danmarks første "prøv-selv" museum. Hattemagerhuset er restaureret, så det kommer meget tæt på, hvorledes et vestjysk Facadeskitser for fællesbygning m. stald, opholdsrum, toiletter v. "Gadegården". 4

5 arbejderhus med havelod har set ud for godt og vel 100 år siden. Egvad kommune vil ved administrationen af lokalplanen lægge stor vægt på, at bebyggelse i nærheden af Hattemagerhuset - det vil specielt sige bebyggelse i den sydlige del af delområde II - skal placeres og udformes, så bebyggelsen ikke spolerer Hattemagerhuset og de omkringliggende områders oprindelige karkter. Herunder vil der blive lagt vægt på, at der bliver anvendt materialer og farver, som ikke virker dominerende eller direkte skæmmende i forhold til Hattemagerhuset. Beplantning Delområde 2, Gadegårdsanlæget, må kun beplantes efter principperne i en beplantningsplan godkendt af kommunalbestyrelsen. I forbindelse med udarbej delse af lokalplanen har kommunalbestyrelsen godkendt den her viste beplantningsplan for området, dog justeret i forhold til lokalplanens bestemmelser om beplantningsbælter. I lokalplanen er der udlagt areal til beplantningsbælter omkring delområde II langs Ågade og Gadegårdsvej. Ideen er, at Gadegårdsanlægget skal omkranses af en tæt beplantning ud mod disse veje, men at der samtidigt bør være huller i beplantningen, så der er mulighed for enkelte kig ind i området. Bl.a. bør der være GADEGAAKDEN mulighed for kig ind i parkområdet overfor ældreboligerne ved Å- gade. Her er der på grund afhøjdeforskelle i terrænnet en fin udsigt over området - en udsigt som bl. a. bør kunne nydes af beboere på plejehjem og i ældreboligerne. Delområde II bør fortrinsvis beplantes med træer og buske, som er naturligt hjemmehørende her på egnen. Opvarmning Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen, er ikke omfattet af planens bestemmelser om tilslutningspligt. Elledninger De nord-sy dgående elledninger gennem delområde II er under afmontering. Principskitse for områdets beplantning og disponering.

6 Luftfoto over området.

7 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Kommuneplanen: Lokalplanområdet er i kommuneplanen for Egvad kommune beliggende i planlægningsområde l, Tarmområdet, enkeltområde 1115, Blomsterkvarteret. Lokalplanen omfatter delområderne: O4-offentligt område, F2-fritidsområde, B5-boligområde samt F l -fritidsområde. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for områderne. Rammebestemmelserne fremgår af vedlagte uddrag fra kommuneplanen. Åbeskyttelseslinie: En del af lokalplanområdet er omfattet af den 150 m åbeskyttelseslinie langs Gråhede Bæk/ Tarm Bybæk. Åbeskyttelseslinien er fastlagt i henhold til naturbeskyttelsesloven og indebærer, at der indenfor åbeskyttelseslinien er forbud imod bebyggelse, terrænændringer, beplantning m. v. I forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget er Skov- og Naturstyrelsen søgt om ophævelse af åbyggelinien indenfor lokalplanområdet, bl.a. med henvisning til at der i lokalplanen er fastsat bestemmelser, som begrænser byggemulighederne i nærheden af åen samt at det er af væsentlig betydning for den rekreative anvendelse af området, at der åbnes mulighed for etablering af bl.a. sti langs åen. Skovbyggelinie: En del af lokalplanområdet er som vist på kortskitsen omfattet af den 300 meter skovbyggelinie omkring Tarm Plantage. Skovbyggelinien er fastlagt i henhold til natur- åbeskyttelseslinie \ skovbyggelinie beskyttelsesloven. I forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget er Skov- og Naturstyrelsen ansøgt om ophævelse af skovbyggelinien indenfor lokalplanområdet. Beskyttede områder i henhold til naturbeskyttelseslovens 3: I følge Ringkøbing Amtskommunes foreløbige registreringer skønnes de på kortbilag 2 viste områder beskyttet i henhold til naturfredningslovens 3. Beskyttelsen indebærer, at der ikke uden dispensation fra Ringkøbing Amtskommune må foretages ændringer i områdernes nuværende tilstand.

8 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Når kommunalbestyrelsen har vedtaget denne lokalplan endeligt, offentliggøres planen. Herefter kan en ejendom, der er omfattet af planen, udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Vedtagelsen af lokalplanen betyder ikke noget krav om etablering af de anlæg m. v., der er beskrevet i planen. Derimod må der ikke foretages dispositioner, hverken faktiske eller retslige, som strider imod bestemmelserne i lokalplanen. Planen griber ikke ind i bestående forhold, så en eksisterende lovlig anvendelse af en ej endom kan ske som før.kommunalbestyrelsen kan give dispensation til mindre lempelser af lokalplanens bestemmelser. Dispensation må dog kun gives, hvis bestemmelserne i formålsparagraffen, l, stadig kan opfyldes uden væsentlige ændringer. Drejer det sig om større ændringer kræver dette en ny lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere private ejendomme når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Det samme gælder privates rettigheder over ejendomme, f. eks. leje- og brugsrettigheder eller servitutrettigheder. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter (dvs. servitutter, som giver ret til at kræve opretholdt en vis tilstand på en andens ejendom) vil afsig selv falde bort, hvis det ikke er muligt samtidig at opfylde bestemmelserne både i denne lokalplan og i de private servitutter. Andre private servitutter dvs. ikke ophørte tilstandsservitutter, rådig- hedsservitutter (f. eks. en færdselsret over en andens ejendom) og tilegnelsesservitutter (f.eks. en ret til at grave grus på en andens ejendom) kan eksproprieres når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Lokalplanforslaget indeholder i 3 en bestemmelse om, at lokalplanens område overføres til byzone. Dette har bl. a. betydning, hvis zoneoverførslen omfatter ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage. For disse ejendomme skal der betales frigørelsesafgift (omtalt i finansministeriets bekendtgørelse nr. 301 af 12. juni 1970 om frigørelsesafgift). Afgiften indtræder fra og med datoen for offentliggørelsen af, at lokalplanen er endeligt vedtaget. Endvidere betyder byzoneoverførsel, at ejendomme på over 6000 m 2 ved salg først skal tilbydes kommunen efter regler, der er omtalt i lov om tilbudspligt.

9 EGVAD KOMMUNE Lokalplan nr. 64 for Gadegårdsområdet i Tarm I henhold til lov om planlægning, lov nr. 746 af 16. august 1994 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1.0 LOKALPLANENS FORMÅL at udlægge et område til bypark, museumsformål m.v. at sikre at byparken udformes og anvendes under hensyntagen til omkringliggende områder at sikre hensigtsmæssige adgangsforhold til området at overføre området til byzone. 2.0 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2. l Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort og omfatter følgende matrikelnumre: Sak, 19he, 20q, 6ac, 7æ, 19a, 8k, 6al, Sag, Sab, Saaog Sac alle Tarm by, Egvad samt alle parceller, der efter den 17. oktober 1995 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område opdeles i delområderne, som vist på kortbilag Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det under stk. l nævnte område fra landzone til byzone. 3.0 OMRÅDETS ANVENDELSE Delområde I - Offentligt område: 3. l Området må kun anvendes til offentlige formål såsom plejehjem og ældreboliger samt sådanne offentlige og private institutioner af almennyttig karakter, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Delområde II - Fritidsområde: 3.2 Området udlægges til offentlige formål og må kun anvendes til fritidsformål såsom: Grønt område, bypark, museum og legeplads. 3.3 Indenfor området er der mulighed for aktiviteter herunder dyrehold, såfremt dette efter kommunalbestyrelsens opfattelse ikke er til gene for omkringboende. Delområde III - boligområde: 3.4 Områdetmåkun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben og lav bebyggelse.

10 3.5 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendomme i området drives virksomhed under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Ej endommene må herudover ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Der må ikke drives handel med dagligvarer i området. Delområde IV - Fritidsområde: 3.6 Området udlægges til offentlige formål og må kun anvendes til fritidsformål såsom: Grønt område, bypark, sportsplads og legeplads. 4.0 UDSTYKNING 4. l Udstykning må kun finde sted efter en af kommunalbestyrelsen godkendt plan. 5.0 VEJ OG STIFORHOLD 5. l Der udlægges areal til følgende vej e med en beliggenhed, som vist på kortbilag 2 : Vejene A-B, A-C, D-E og F-G i en bredde af ca. 7 m. 5.2 Der udlægges areal til følgende stier med en beliggenhed, i princippet som vist på kortbilag 2: Stierne a-b, c-d og e-fii en bredde af 3 m. g-h 5.3 Ved vejtilslutningerne, som vist på kortbilag 2, pålægges oversigtsarealer med de dimensioner, som fremgår afkortbilaget. På ovennævnte oversigtsarealer har ejeren pligt til at drage omsorg for, at der hverken varigt eller midlertidigt forefindes noget af større højde end l m over en flade gennem de tilstødende vejes midterlinie. Bestemmelsen gælder ikke sne. Parkeringsforhold 5.4 Der skal etableres parkeringspladser i overensstemmelse med bestemmelserne i parkerings vedtægten for Egvad kommune. Delområde II og IV: 5.5 De på kortbilag 2 viste arealer udlægges til parkeringspladser. 6.0 SPOR- OG LEDNINGSANLÆG 6. l Alle forsyningsledninger skal udføres som jordkabler. 10

11 6.2 Antenneanlæg må i delområderne I, II og IV ikke opsættes udvendigt på bygninger eller ved bygninger. 7.0 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1. Med undtagelse af enkelte mindre hytter og skjul m.v. må der ikke indenfor delområderne II, III og IV etableres bebyggelse nærmere vandløb/bagvandskanal end 50 meter. 7.2 Indenfor det på kortbilag 3 viste område må der kun etableres bebyggelse, som er placeret og udformet under udbredt hensyntagen til Hattemagerhuset. Delområde I: 7.3 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ej endom må ikke overstige Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 7.5 Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage. Delområde II: 7.6 I området må der kun opføres bebyggelse, som har direkte tilknytning til de i området anlagte faciliteter såsom museum, stald, klubhus, toilet, omklædningshus og friluftsscene. 7.7 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige l. 7.8 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 7.9 Bygninger må ikke opføres med mere end én etage. Delområde III: 7.10 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage. Delområde IV: 7.13 I området må der kun opføres bebyggelse, som har direkte tilknytning til de i området anlagte faciliteter Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige l. 11

12 7.15 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet Bygninger må ikke opføres med mere end én etage. 8.0 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8. l Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.2 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende, herunder for delområde I og IFs vedkommende i forhold til Hattemagerhuset. 8.3 Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. Dog kan der efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse opsættes solfangere. Hvis det er indenfor varmeværkets forsyningsområde, skal det ske i overensstemmelse med Tarm Varmeværks vedtægter. 9.0 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. 9.2 Hegn må i både naboskel og vejskel kun etableres som levende hegn. 9.3 De på kortbilag 3 viste arealer udlægges til beplantningsbælter, sombeplantes efter principperne vist på kortet. Delområde II: 9.4 Beplantning m.v. må kun ske i overensstemmelse med principperne i beplantningsplan godkendt af kommunalbestyrelsen. 9.5 Der må kun opsættes udstyr herunder legeredskaber, indhegninger m.v. som er udført i materialer og farver som efter kommunalbestyrelsens opfattelse passer til områdets naturpræg. 12

13 10.0 FORUDSÆTNINGERFORIBRUGTAGENAFNYBEBYGGELSE 10. l Før ny bebyggelse inden for området tages i brug, skal der være etableret fælles opholds- og parkeringsarealer indenfor det pågældende delområde i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Samtlige boliger skal tilsluttes fællesantenneanlæg. Boligerne må ikke tages i brug før tilslutning til fællesantenne har fundet sted Bebyggelse indenfor delområde I skal tilsluttes fjernvarmenettet. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før tilslutning har fundet sted (se i øvrigt "lokalplanens indhold") Bebyggelse indenfor delområde III skal tilsluttes naturgasnettet. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før tilslutning har fundet sted Før ny bebebyggelse inden for delområde II tages i brug, skal der være etableret de i 9.3 nævnte beplantningsbælter langs Gadegårds vej og Ågade TILLADELSERELLERDISPENSATIONERFRAANDRE MYNDIGHEDER 11.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået dispensation hertil fra Ringkøbing Amtsråd om ændring af de naturlige forhold indenfor arealerne, beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold før Skov- og Naturstyrelsen har ophævet åbeskyttelses - og skovbyggelinierne, j vf. naturbeskyttelsesloven indenfor lokalplanområdet. 13

14 VEDTAGELSE Således foreløbig vedtaget i Egvad kommunalbestyrelse den 14. november 1995 Gunnar Andersen borgmester Eigil Garner Nielsen kommunaldirektør I henhold til i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Egvad kommunalbestyrelse den 12. marts Gunnar Andersen borgmester Eigil Garner Nielsen kommunaldirektør Foranstående lokalplan nr. 64 begæres tinglyst på matr. nr. 5aa, 5ab; 5ac/ Sag;/ 5ak/ 6ac* 6al^ 7æ,^ 8k, 19heV 19hr og 20^Tarm by, Egvad. Varde, den 3. april Niels Kr. Nielsen Landinspektør Matr: 5 AA. Tarm By, Egvad Retten 1 : Skjern Indført den : Lyst under nr.: A Henningsen ass. 14

15 Enkeltområde 1115, Blomsterkvarteret / "L 1000 OfFtNTUGT OURADC QRØNT OUftADC CENTEROMRÅDE FORTHWSVB ERHVERV CENTEROMRÅDE FORTYWSVIS BOLCER BOUC OG ERHVERV Boligområde. Område B5 og B6. a. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, såsom: åben, lave boliger Der må drives erhverv af en beskaffenhed, der kan indpasses i en boligejendom, og som kan udøves uden genevirkning for omgivelserne. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. c. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1,5 etager. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. d. Der må ikke foretages yderligere udstykning indenfor området. e. Der må ikke foretages yderligere bebyggelse i området ud over mindre udvidelse af eksisterende bebyggelse. f. Lokalplan for området skal indeholde bestemmelse om, at de resterende dele af arealet overføres til byzone. g. I område B6 skal ny bebyggelse være tilsluttet fjernvarmenettet. I område B5 skal ny bebyggelse være tilsluttet naturgas. Boligområde. Område B7. a. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, såsom: Åben, lave boliger Tæt, lave boliger Med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner. Der må drives erhverv af en beskaffenhed, der kan indpasses i en boligejendom, og som kan udøves uden genevirkning for omgivelserne. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige: Åben, lave boliger Tæt, lave boliger... 30* c. Der må ikke foretages yderligere udstykning inden for området. Der må kun opføres en bolig på hver ejendom. d. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1,5 etager. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. e. Lokalplanen skal indeholde bestemmelse om, at de resterende dele af 15

16 Enkeltområde 1115, Blomsterkvarteret området overføres til byzone, f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. Erhvervsområde- industri. Område 4, a. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom: Industri med tilhørende administration og lager. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. Bygningernes volumen må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal. c. Området må ikke udstykkes yderligere. d. Bebyggelsen må ikke opføres med bygningshøjde større end 8,5 m. Ved lokalplankandogtræffes bestemmelse om bygningshøjde op til 12,5 m, hvis det er nødvendigt for virksomhedens drift. Uanset denne bestemmelse kan der dog i en lokalplan træffes særlige højdebestemmelser for enkelte bygningsdele, der er nødvendige for virksomhedens drift. e. Afskærmende beplantning i h.t. gældende byplanvedtægt skal fastholdes. f. Arealet er i byzone. Offentligt område. Område 03. a. Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, såsom: Kirkegård b. Området skal friholdes for bebyggelse, bortset fra mindre bygninger i for-bindelse med områdets anvendelse til kirkegård. c. Lokalplan skal indeholde bestemmelse om, at de resterende dele af området overføres til byzone. Offentligt område. Område 04. a. Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, såsom: Plejehjem, Ældreboliger b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40. c. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1,5 etager. d. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. e. Nødvendig parkeringsareal skal anlægges på ejendommene. f. Lokalplan for området skal indeholde bestemmelse, om at arealet overføres til byzone. g. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. 16 Offentligt område. Opiråde 05 a. Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, såsom: c. Skole Idrætsplads d. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40. e. c. Området må ikke udstykkes yderligere. d. Bebyggelsen må ikke opføres med f. bygningshøjde større end 10 m. e. Nødvendig parkering skal anlægges på ejendommene. f. Arealet er byzone. g. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. Fritidsområder. Område Fl og F3. a. Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, såsom: Grønt område Bypark Sportsplads Legeplads b. I området må kun opføres bebyggelse, som har direkte tilknytning til de på området anlagte faciliteter, såsom: Omklædningshus Toilet Læhus Legeplads c. Området må ikke udstykkes yderlid. Bebyggelse må ikke opføres med mere end l etage, e. Lokalplan for området skal indeholde bestemmelse om, at arealet overføres til byzone. f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. Fritidsområder. Område F2. a. Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, såsom: Grønt område Bypark Museum Sportsplads Legeplads b. I området må kun opføres bebyggelse, som har direkte tilknytning til de på området anlagte faciliteter, såsom: Museum Stald Omklædningshus Toilet Læhus Legeplads Området må ikke udstykkes yderligere. Bebyggelse må ikke opføres med mere end l etage. Lokalplan for området skal indeholde bestemmelse om, at arealet overføres til byzone. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. Eksisterende planer Området omfatter - Partiel byplanvedtægt nr. 7 for et industriområde ved Gadegårdsvej. - Lokalplan nr. 4 for Blomsterkvarteret.

17

18

19

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 061 Del af Søndereng, Tarm

Lokalplan nr. 061 Del af Søndereng, Tarm Lokalplan nr. 061 Del af Søndereng, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Hvad er en lokalplan... 3 Baggrundenfor lokalplanen...

Læs mere

Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand

Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Indholdsfortegnelse Redegørelse Hvad er en lokalplan... 3 Baggrunden

Læs mere

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 067 Sommerhusområde ved Klirevænget, Falen

Lokalplan nr. 067 Sommerhusområde ved Klirevænget, Falen Lokalplan nr. 067 Sommerhusområde ved Klirevænget, Falen Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk HVAD ER EN LOKALPLAN Dette hæfte er en lokalplan for et nyt sommerhusområde

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 082 Område til dagligvarebutik ved Bork Havn

Lokalplan nr. 082 Område til dagligvarebutik ved Bork Havn Lokalplan nr. 082 Område til dagligvarebutik ved Bork Havn Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Indholdsfortegnelse Redegørelse Hvad erenlokalplan... 3 Baggrundenforlokalplanen...

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 050 Ferieboliger ved Hoven

Lokalplan nr. 050 Ferieboliger ved Hoven Lokalplan nr. 050 Ferieboliger ved Hoven Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side REDEGØRELSE Hvad er en lokalplan... 3 Baggrunden for lokalplanen...

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. L4. for et lege- og fritidsområde ved Marielyst

Lokalplan nr. L4. for et lege- og fritidsområde ved Marielyst Lokalplan nr. L4 for et lege- og fritidsområde ved Marielyst Indledning...3 Lokalplan nr. L.4...3 Beskrivelse af lokalplanområdet...3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...3 Tilladelser fra andre

Læs mere

Lokalplan nr. 053 Engvej - Søndereng, Tarm

Lokalplan nr. 053 Engvej - Søndereng, Tarm Lokalplan nr. 053 Engvej - Søndereng, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde ved Søndereng-Engvej

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 033 Vestparken, Tarm

Lokalplan nr. 033 Vestparken, Tarm Lokalplan nr. 033 Vestparken, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk I N D HOLD S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆRØSKØBING

LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆRØSKØBING LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆROSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indhold Indledning side i Lokalpianens formål side i Område og zonestatus side i Områdets anvendelse side i. Udstykninger side

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

GUDME KOMMUNE LOKALPLAN NR.9

GUDME KOMMUNE LOKALPLAN NR.9 GUDME KOMMUNE LOKALPLAN NR.9 EKSISTERENDE BOLIGOMRADE SAMT OMRADE FOR OFFENTLIG FORMAL I GUDME STEMPELMÆRKE Sv~ndbc-rghorred KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPAR.Ar T 314176

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981.

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. LOKALPLA.N NR. 11.1.0 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 11.1 REFSVINDINGE BY INDHOLDET AF LOKALPLA1~IFORSLAGET Loaklplanen omfatter hele landsbyen Refsvindinge. Planen

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge Stevns kommune Lokalplan nr. 36 O 1- a 3- Ple jeboliger i Klippinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLANNR. 36 Lokalplan for en bebyggelse af plejeboliger i Klippinge. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formbl

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET.

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR.6 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. ~4144E JANUAR 1979 I N D H 0 L D. S ide. Lokaiplanens bestemmelser 2. Kort nr. 1: Lokalpianområdet 5. Kort nr. 2: Arealanvendelse m.m 6.

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR RIBE NØRREMARK Rønnebærparken LOKALPLAN NR. 03.04 Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 14. april 1980 og offentligt fremlagt fra den 29. april til den 29. juni 1980. Lokalplanen

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

Beliggende; Lokalplanen omfatter et område på ca. 5,4 ha og er centralt beliggende i Vamdrup by, afgrænset af KONGEÅEN, jernbanen og et boligområde.

Beliggende; Lokalplanen omfatter et område på ca. 5,4 ha og er centralt beliggende i Vamdrup by, afgrænset af KONGEÅEN, jernbanen og et boligområde. MB lifii i R E D E G Ø R E L S E Vamdrup Kommune Offentligt fritidsområde (stadion-park). Beliggende; Lokalplanen omfatter et område på ca. 5,4 ha og er centralt beliggende i Vamdrup by, afgrænset af KONGEÅEN,

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Lokalplan Ådalens Privatskole

Lokalplan Ådalens Privatskole Lokalplan 1.23 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.23 LOKALPLANS UDHOLD Lokalplanen omfatter et område på ca. 8000 n? beliggende på Skovvejs nord-østlige side umiddelbart

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer I NDHOLD Området for lokaiplanen side 1. Nuværende forhold Indhold af lokalpl~nen Lokalplanens forhold til anden planlægning for området Lokalpianens retsvirkninger Afsnit 1. Lokalpianens formål 2. Område

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN ET OMRADE VED 0RSLEV SKOLE I 0RSLEV VORDINGBORG (Lokalplan nr i Vordingborg kommune)

LOKALPLAN ET OMRADE VED 0RSLEV SKOLE I 0RSLEV VORDINGBORG (Lokalplan nr i Vordingborg kommune) LOKALPLAN ET OMRADE VED 0RSLEV SKOLE I 0RSLEV (Lokalplan nr. 0-202.1 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1979 Redegørelse i tilknsning til lokalplan nr. 0-202,lfor et område ved Ørslev skole i 0rslev, Vordingborg

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere