Lokalplan nr. 064 Gadegårdsområdet, Tarm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 064 Gadegårdsområdet, Tarm"

Transkript

1 Lokalplan nr. 064 Gadegårdsområdet, Tarm Teknik & Miljø Toften Tarm

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Hvad er en lokalplan... 3 Baggrunden for lokalplanen... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 7 Lokalplanens retsvirkninger... 8 BINDENDE BESTEMMELSER 1.0 Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Spor- og ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelsen Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder BILAG Kommuneplanens rammebestemmelser Kortbilag l Kortbilag 2 Kortbilag 3 Lokalplanen er udarbejdet af Egvad kommune, teknisk forvaltning, Toften 6, 6880 Tarm.Tlf marts e/data/pm5/rcttj/loka!pl/lokpl64/forslag.

3 HVAD ER EN LOKALPLAN? Dette hæfte er en lokalplan for et område sydøst for Gadegårdsvej i Tarm. En lokalplan fastlægger i mere eller mindre detaljeret omfang placering og udformning af bebyggelse, veje, stier, beplantning m. m. indenfor et område. En lokalplan består af 2 dele: En redegørelse samt planens juridiske bindende bestemmelser (på farvet papir). Lov om planlægning er det juridiske grundlag for udarbejdelse af lokalplaner. Ifølge loven skal kommunen udarbejde en lokalplan før større anlægsarbejder sættes i gang. Hensigten er bl. a. at sikre borgerne indsigt og mulighed for at deltage i kommunens planlægning. Inden en lokalplan kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen, skal den lægges frem for borgerne som forslag i en periode på mindst 8 uger. I denne periode kan enhver komme med indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger, som skal behandles af kommunalbestyrelsen inden lokalplanen kan vedtages endeligt. I kommuneplanen, der er en sammenfattende plan for bl. a. de fysiske forhold i Egvad kommune, er der fastsat rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner. I enhver lokalplan skal kommuneplanens rammer overholdes og i modsætning til kommuneplanen er lokalplanens bestemmelser juridisk bindende for borgerne. BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN Lokalplanen udarbejdes for at fastlægge betingelserne for at den selvejende institution "Gadegården" kan etablere en kombineret park og 4H gård i området. Den selvejende institution "Gadegården" består af repræsentanter for Egvad 4H, Tarm Borgerforening, Ældrerådet i Tarm, Dansk Handicap Forbund og Skjern-Egvad Museum.

4 LOKALPLANENS INDHOLD Nuværende forhold Lokalplanområdet er ialt på 16,2 ha. fordelt som følger: delområde I: 3,4 ha., delområde II: 8,6 ha., delområde III: l,8 ha. og delområde 4:2,4 ha. Gennem og langs området løber Tarm Bybæk - Gråhede bæk. Med lokalplanen overføres hele området fra landzone til byzone. Lokalplanområdet er opdelt i fire delområder. Anvendelsesmulighederne fremgår i hovedtræk af skemaet: Delområder i lokalplan nr. 64 omr. hovedanvendeise anvendelsesmuligheder max. bebyggelses- max. bygningshøjd max. etageantal 1 Offentligt område Plejehjem og ældreboliger samt offentlige - og private institutioner af almennyttig karakter 40 8,5 m r/2 II Fritidsområde Grøntområde, bypark, museum, sportsplads, legeplads o.l. 1 5m 1 III Boligområde Åben og lav bebyggelse 25 8,5 m 1 1 /2 IV Fritidsområde Grønt område, bypark, sportsplads, legeplads m.v. 1 5m 1 Angående lokalplanens nærmere indhold henvises til planens bindende bestemmelser. Hattemagerhuset, som ligger indenfor lokalplanens delområde II, er Tarms ældste hus og kan føres tilbage til begyndelsen af 1800-tallet. Egvad Kommune overdrog i 1991 huset til Skjern-Egvad Museum og efter en omfattende restaurering er Hattemagerhuset blevet åbnet som Danmarks første "prøv-selv" museum. Hattemagerhuset er restaureret, så det kommer meget tæt på, hvorledes et vestjysk Facadeskitser for fællesbygning m. stald, opholdsrum, toiletter v. "Gadegården". 4

5 arbejderhus med havelod har set ud for godt og vel 100 år siden. Egvad kommune vil ved administrationen af lokalplanen lægge stor vægt på, at bebyggelse i nærheden af Hattemagerhuset - det vil specielt sige bebyggelse i den sydlige del af delområde II - skal placeres og udformes, så bebyggelsen ikke spolerer Hattemagerhuset og de omkringliggende områders oprindelige karkter. Herunder vil der blive lagt vægt på, at der bliver anvendt materialer og farver, som ikke virker dominerende eller direkte skæmmende i forhold til Hattemagerhuset. Beplantning Delområde 2, Gadegårdsanlæget, må kun beplantes efter principperne i en beplantningsplan godkendt af kommunalbestyrelsen. I forbindelse med udarbej delse af lokalplanen har kommunalbestyrelsen godkendt den her viste beplantningsplan for området, dog justeret i forhold til lokalplanens bestemmelser om beplantningsbælter. I lokalplanen er der udlagt areal til beplantningsbælter omkring delområde II langs Ågade og Gadegårdsvej. Ideen er, at Gadegårdsanlægget skal omkranses af en tæt beplantning ud mod disse veje, men at der samtidigt bør være huller i beplantningen, så der er mulighed for enkelte kig ind i området. Bl.a. bør der være GADEGAAKDEN mulighed for kig ind i parkområdet overfor ældreboligerne ved Å- gade. Her er der på grund afhøjdeforskelle i terrænnet en fin udsigt over området - en udsigt som bl. a. bør kunne nydes af beboere på plejehjem og i ældreboligerne. Delområde II bør fortrinsvis beplantes med træer og buske, som er naturligt hjemmehørende her på egnen. Opvarmning Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen, er ikke omfattet af planens bestemmelser om tilslutningspligt. Elledninger De nord-sy dgående elledninger gennem delområde II er under afmontering. Principskitse for områdets beplantning og disponering.

6 Luftfoto over området.

7 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Kommuneplanen: Lokalplanområdet er i kommuneplanen for Egvad kommune beliggende i planlægningsområde l, Tarmområdet, enkeltområde 1115, Blomsterkvarteret. Lokalplanen omfatter delområderne: O4-offentligt område, F2-fritidsområde, B5-boligområde samt F l -fritidsområde. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for områderne. Rammebestemmelserne fremgår af vedlagte uddrag fra kommuneplanen. Åbeskyttelseslinie: En del af lokalplanområdet er omfattet af den 150 m åbeskyttelseslinie langs Gråhede Bæk/ Tarm Bybæk. Åbeskyttelseslinien er fastlagt i henhold til naturbeskyttelsesloven og indebærer, at der indenfor åbeskyttelseslinien er forbud imod bebyggelse, terrænændringer, beplantning m. v. I forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget er Skov- og Naturstyrelsen søgt om ophævelse af åbyggelinien indenfor lokalplanområdet, bl.a. med henvisning til at der i lokalplanen er fastsat bestemmelser, som begrænser byggemulighederne i nærheden af åen samt at det er af væsentlig betydning for den rekreative anvendelse af området, at der åbnes mulighed for etablering af bl.a. sti langs åen. Skovbyggelinie: En del af lokalplanområdet er som vist på kortskitsen omfattet af den 300 meter skovbyggelinie omkring Tarm Plantage. Skovbyggelinien er fastlagt i henhold til natur- åbeskyttelseslinie \ skovbyggelinie beskyttelsesloven. I forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget er Skov- og Naturstyrelsen ansøgt om ophævelse af skovbyggelinien indenfor lokalplanområdet. Beskyttede områder i henhold til naturbeskyttelseslovens 3: I følge Ringkøbing Amtskommunes foreløbige registreringer skønnes de på kortbilag 2 viste områder beskyttet i henhold til naturfredningslovens 3. Beskyttelsen indebærer, at der ikke uden dispensation fra Ringkøbing Amtskommune må foretages ændringer i områdernes nuværende tilstand.

8 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Når kommunalbestyrelsen har vedtaget denne lokalplan endeligt, offentliggøres planen. Herefter kan en ejendom, der er omfattet af planen, udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Vedtagelsen af lokalplanen betyder ikke noget krav om etablering af de anlæg m. v., der er beskrevet i planen. Derimod må der ikke foretages dispositioner, hverken faktiske eller retslige, som strider imod bestemmelserne i lokalplanen. Planen griber ikke ind i bestående forhold, så en eksisterende lovlig anvendelse af en ej endom kan ske som før.kommunalbestyrelsen kan give dispensation til mindre lempelser af lokalplanens bestemmelser. Dispensation må dog kun gives, hvis bestemmelserne i formålsparagraffen, l, stadig kan opfyldes uden væsentlige ændringer. Drejer det sig om større ændringer kræver dette en ny lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere private ejendomme når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Det samme gælder privates rettigheder over ejendomme, f. eks. leje- og brugsrettigheder eller servitutrettigheder. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter (dvs. servitutter, som giver ret til at kræve opretholdt en vis tilstand på en andens ejendom) vil afsig selv falde bort, hvis det ikke er muligt samtidig at opfylde bestemmelserne både i denne lokalplan og i de private servitutter. Andre private servitutter dvs. ikke ophørte tilstandsservitutter, rådig- hedsservitutter (f. eks. en færdselsret over en andens ejendom) og tilegnelsesservitutter (f.eks. en ret til at grave grus på en andens ejendom) kan eksproprieres når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Lokalplanforslaget indeholder i 3 en bestemmelse om, at lokalplanens område overføres til byzone. Dette har bl. a. betydning, hvis zoneoverførslen omfatter ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage. For disse ejendomme skal der betales frigørelsesafgift (omtalt i finansministeriets bekendtgørelse nr. 301 af 12. juni 1970 om frigørelsesafgift). Afgiften indtræder fra og med datoen for offentliggørelsen af, at lokalplanen er endeligt vedtaget. Endvidere betyder byzoneoverførsel, at ejendomme på over 6000 m 2 ved salg først skal tilbydes kommunen efter regler, der er omtalt i lov om tilbudspligt.

9 EGVAD KOMMUNE Lokalplan nr. 64 for Gadegårdsområdet i Tarm I henhold til lov om planlægning, lov nr. 746 af 16. august 1994 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1.0 LOKALPLANENS FORMÅL at udlægge et område til bypark, museumsformål m.v. at sikre at byparken udformes og anvendes under hensyntagen til omkringliggende områder at sikre hensigtsmæssige adgangsforhold til området at overføre området til byzone. 2.0 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2. l Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort og omfatter følgende matrikelnumre: Sak, 19he, 20q, 6ac, 7æ, 19a, 8k, 6al, Sag, Sab, Saaog Sac alle Tarm by, Egvad samt alle parceller, der efter den 17. oktober 1995 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område opdeles i delområderne, som vist på kortbilag Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det under stk. l nævnte område fra landzone til byzone. 3.0 OMRÅDETS ANVENDELSE Delområde I - Offentligt område: 3. l Området må kun anvendes til offentlige formål såsom plejehjem og ældreboliger samt sådanne offentlige og private institutioner af almennyttig karakter, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Delområde II - Fritidsområde: 3.2 Området udlægges til offentlige formål og må kun anvendes til fritidsformål såsom: Grønt område, bypark, museum og legeplads. 3.3 Indenfor området er der mulighed for aktiviteter herunder dyrehold, såfremt dette efter kommunalbestyrelsens opfattelse ikke er til gene for omkringboende. Delområde III - boligområde: 3.4 Områdetmåkun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben og lav bebyggelse.

10 3.5 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendomme i området drives virksomhed under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Ej endommene må herudover ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Der må ikke drives handel med dagligvarer i området. Delområde IV - Fritidsområde: 3.6 Området udlægges til offentlige formål og må kun anvendes til fritidsformål såsom: Grønt område, bypark, sportsplads og legeplads. 4.0 UDSTYKNING 4. l Udstykning må kun finde sted efter en af kommunalbestyrelsen godkendt plan. 5.0 VEJ OG STIFORHOLD 5. l Der udlægges areal til følgende vej e med en beliggenhed, som vist på kortbilag 2 : Vejene A-B, A-C, D-E og F-G i en bredde af ca. 7 m. 5.2 Der udlægges areal til følgende stier med en beliggenhed, i princippet som vist på kortbilag 2: Stierne a-b, c-d og e-fii en bredde af 3 m. g-h 5.3 Ved vejtilslutningerne, som vist på kortbilag 2, pålægges oversigtsarealer med de dimensioner, som fremgår afkortbilaget. På ovennævnte oversigtsarealer har ejeren pligt til at drage omsorg for, at der hverken varigt eller midlertidigt forefindes noget af større højde end l m over en flade gennem de tilstødende vejes midterlinie. Bestemmelsen gælder ikke sne. Parkeringsforhold 5.4 Der skal etableres parkeringspladser i overensstemmelse med bestemmelserne i parkerings vedtægten for Egvad kommune. Delområde II og IV: 5.5 De på kortbilag 2 viste arealer udlægges til parkeringspladser. 6.0 SPOR- OG LEDNINGSANLÆG 6. l Alle forsyningsledninger skal udføres som jordkabler. 10

11 6.2 Antenneanlæg må i delområderne I, II og IV ikke opsættes udvendigt på bygninger eller ved bygninger. 7.0 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1. Med undtagelse af enkelte mindre hytter og skjul m.v. må der ikke indenfor delområderne II, III og IV etableres bebyggelse nærmere vandløb/bagvandskanal end 50 meter. 7.2 Indenfor det på kortbilag 3 viste område må der kun etableres bebyggelse, som er placeret og udformet under udbredt hensyntagen til Hattemagerhuset. Delområde I: 7.3 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ej endom må ikke overstige Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 7.5 Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage. Delområde II: 7.6 I området må der kun opføres bebyggelse, som har direkte tilknytning til de i området anlagte faciliteter såsom museum, stald, klubhus, toilet, omklædningshus og friluftsscene. 7.7 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige l. 7.8 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 7.9 Bygninger må ikke opføres med mere end én etage. Delområde III: 7.10 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage. Delområde IV: 7.13 I området må der kun opføres bebyggelse, som har direkte tilknytning til de i området anlagte faciliteter Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige l. 11

12 7.15 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet Bygninger må ikke opføres med mere end én etage. 8.0 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8. l Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.2 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende, herunder for delområde I og IFs vedkommende i forhold til Hattemagerhuset. 8.3 Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. Dog kan der efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse opsættes solfangere. Hvis det er indenfor varmeværkets forsyningsområde, skal det ske i overensstemmelse med Tarm Varmeværks vedtægter. 9.0 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. 9.2 Hegn må i både naboskel og vejskel kun etableres som levende hegn. 9.3 De på kortbilag 3 viste arealer udlægges til beplantningsbælter, sombeplantes efter principperne vist på kortet. Delområde II: 9.4 Beplantning m.v. må kun ske i overensstemmelse med principperne i beplantningsplan godkendt af kommunalbestyrelsen. 9.5 Der må kun opsættes udstyr herunder legeredskaber, indhegninger m.v. som er udført i materialer og farver som efter kommunalbestyrelsens opfattelse passer til områdets naturpræg. 12

13 10.0 FORUDSÆTNINGERFORIBRUGTAGENAFNYBEBYGGELSE 10. l Før ny bebyggelse inden for området tages i brug, skal der være etableret fælles opholds- og parkeringsarealer indenfor det pågældende delområde i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Samtlige boliger skal tilsluttes fællesantenneanlæg. Boligerne må ikke tages i brug før tilslutning til fællesantenne har fundet sted Bebyggelse indenfor delområde I skal tilsluttes fjernvarmenettet. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før tilslutning har fundet sted (se i øvrigt "lokalplanens indhold") Bebyggelse indenfor delområde III skal tilsluttes naturgasnettet. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før tilslutning har fundet sted Før ny bebebyggelse inden for delområde II tages i brug, skal der være etableret de i 9.3 nævnte beplantningsbælter langs Gadegårds vej og Ågade TILLADELSERELLERDISPENSATIONERFRAANDRE MYNDIGHEDER 11.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået dispensation hertil fra Ringkøbing Amtsråd om ændring af de naturlige forhold indenfor arealerne, beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold før Skov- og Naturstyrelsen har ophævet åbeskyttelses - og skovbyggelinierne, j vf. naturbeskyttelsesloven indenfor lokalplanområdet. 13

14 VEDTAGELSE Således foreløbig vedtaget i Egvad kommunalbestyrelse den 14. november 1995 Gunnar Andersen borgmester Eigil Garner Nielsen kommunaldirektør I henhold til i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Egvad kommunalbestyrelse den 12. marts Gunnar Andersen borgmester Eigil Garner Nielsen kommunaldirektør Foranstående lokalplan nr. 64 begæres tinglyst på matr. nr. 5aa, 5ab; 5ac/ Sag;/ 5ak/ 6ac* 6al^ 7æ,^ 8k, 19heV 19hr og 20^Tarm by, Egvad. Varde, den 3. april Niels Kr. Nielsen Landinspektør Matr: 5 AA. Tarm By, Egvad Retten 1 : Skjern Indført den : Lyst under nr.: A Henningsen ass. 14

15 Enkeltområde 1115, Blomsterkvarteret / "L 1000 OfFtNTUGT OURADC QRØNT OUftADC CENTEROMRÅDE FORTHWSVB ERHVERV CENTEROMRÅDE FORTYWSVIS BOLCER BOUC OG ERHVERV Boligområde. Område B5 og B6. a. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, såsom: åben, lave boliger Der må drives erhverv af en beskaffenhed, der kan indpasses i en boligejendom, og som kan udøves uden genevirkning for omgivelserne. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. c. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1,5 etager. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. d. Der må ikke foretages yderligere udstykning indenfor området. e. Der må ikke foretages yderligere bebyggelse i området ud over mindre udvidelse af eksisterende bebyggelse. f. Lokalplan for området skal indeholde bestemmelse om, at de resterende dele af arealet overføres til byzone. g. I område B6 skal ny bebyggelse være tilsluttet fjernvarmenettet. I område B5 skal ny bebyggelse være tilsluttet naturgas. Boligområde. Område B7. a. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, såsom: Åben, lave boliger Tæt, lave boliger Med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner. Der må drives erhverv af en beskaffenhed, der kan indpasses i en boligejendom, og som kan udøves uden genevirkning for omgivelserne. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige: Åben, lave boliger Tæt, lave boliger... 30* c. Der må ikke foretages yderligere udstykning inden for området. Der må kun opføres en bolig på hver ejendom. d. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1,5 etager. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. e. Lokalplanen skal indeholde bestemmelse om, at de resterende dele af 15

16 Enkeltområde 1115, Blomsterkvarteret området overføres til byzone, f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. Erhvervsområde- industri. Område 4, a. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom: Industri med tilhørende administration og lager. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. Bygningernes volumen må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal. c. Området må ikke udstykkes yderligere. d. Bebyggelsen må ikke opføres med bygningshøjde større end 8,5 m. Ved lokalplankandogtræffes bestemmelse om bygningshøjde op til 12,5 m, hvis det er nødvendigt for virksomhedens drift. Uanset denne bestemmelse kan der dog i en lokalplan træffes særlige højdebestemmelser for enkelte bygningsdele, der er nødvendige for virksomhedens drift. e. Afskærmende beplantning i h.t. gældende byplanvedtægt skal fastholdes. f. Arealet er i byzone. Offentligt område. Område 03. a. Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, såsom: Kirkegård b. Området skal friholdes for bebyggelse, bortset fra mindre bygninger i for-bindelse med områdets anvendelse til kirkegård. c. Lokalplan skal indeholde bestemmelse om, at de resterende dele af området overføres til byzone. Offentligt område. Område 04. a. Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, såsom: Plejehjem, Ældreboliger b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40. c. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1,5 etager. d. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. e. Nødvendig parkeringsareal skal anlægges på ejendommene. f. Lokalplan for området skal indeholde bestemmelse, om at arealet overføres til byzone. g. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. 16 Offentligt område. Opiråde 05 a. Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, såsom: c. Skole Idrætsplads d. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40. e. c. Området må ikke udstykkes yderligere. d. Bebyggelsen må ikke opføres med f. bygningshøjde større end 10 m. e. Nødvendig parkering skal anlægges på ejendommene. f. Arealet er byzone. g. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. Fritidsområder. Område Fl og F3. a. Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, såsom: Grønt område Bypark Sportsplads Legeplads b. I området må kun opføres bebyggelse, som har direkte tilknytning til de på området anlagte faciliteter, såsom: Omklædningshus Toilet Læhus Legeplads c. Området må ikke udstykkes yderlid. Bebyggelse må ikke opføres med mere end l etage, e. Lokalplan for området skal indeholde bestemmelse om, at arealet overføres til byzone. f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. Fritidsområder. Område F2. a. Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, såsom: Grønt område Bypark Museum Sportsplads Legeplads b. I området må kun opføres bebyggelse, som har direkte tilknytning til de på området anlagte faciliteter, såsom: Museum Stald Omklædningshus Toilet Læhus Legeplads Området må ikke udstykkes yderligere. Bebyggelse må ikke opføres med mere end l etage. Lokalplan for området skal indeholde bestemmelse om, at arealet overføres til byzone. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. Eksisterende planer Området omfatter - Partiel byplanvedtægt nr. 7 for et industriområde ved Gadegårdsvej. - Lokalplan nr. 4 for Blomsterkvarteret.

17

18

19

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 101 Tarm midtby

Lokalplan nr. 101 Tarm midtby Lokalplan nr. 101 Teknik & Miljø Toften 6, 6880 Tarm Tlf. 96 48 48 48 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et regelsæt eller en lokal lov der beskriver hvor, hvad og hvordan der må bygges eller laves

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. Erhvervsområde ved Hjulby. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001

LOKALPLAN NR. Erhvervsområde ved Hjulby. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001 LOKALPLAN NR. 75 Erhvervsområde ved Hjulby NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokaiplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens retsvirkninger Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

ULLERSLEV KOMMUNE. Lokaiplan nr. 98

ULLERSLEV KOMMUNE. Lokaiplan nr. 98 ULLERSLEV KOMMUNE Lokaiplan nr. 98 For et boligområde i Ullerslev By 1999 : Ullerslev Kommune Lokalpian nr. 38 for et boligområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokaiplanen

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 205

Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) samt Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme Del af lokalplanen ophævet i henhold til tillægget April

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere