Beskatning vedrørende salg af fast ejendom herunder reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven med tilføjelser fra afskrivningsloven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning vedrørende salg af fast ejendom herunder reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven med tilføjelser fra afskrivningsloven."

Transkript

1 Afgangsprojekt HD regnskab og økonomistyring Copenhagen Business School Vejleder: Peter Nellemann Beskatning vedrørende salg af fast ejendom herunder reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven med tilføjelser fra afskrivningsloven. Forfatter: Jan Dyhr CPR.nr: xxxx Afleveret: 9. maj 2012

2 Executive summary The Law for Taxation of Real Estate Sales Profit dos not initially appears complex. However, when diving into the law and its numerous references to other laws, circulars, and instructions it appears rather extensive and practical experience confirms this picture in regard to court practices. The paper will illustrate the specific pitfalls in connection with real estate sales and its taxation and bring advice to authorities and civilians in Denmark. Forord På overfladen virker ejendomsavancebeskatningsloven ikke specielt svær eller kompliceret, men ved nærmere indblik i loven og dens henvisninger til andre love, cirkulærer og vejledninger bliver den meget omfattende, og retspraksis på området bekræfter blot dette billede. Derfor finder jeg det interessant at skrive et afgangsprojekt inden for dette område. Endvidere er det et område, som ikke er beskrevet uddybende de senere år. Dette afgangsprojekt søger derfor at formidle ejendomsavancebeskatningsloven og undersøge dens potentielle faldgruber i forbindelse med afståelse af fast ejendom i en form, som er let tilgængelig for sælgere af fast ejendom. 2 af 92

3 Executive summary...2 Forord...2 Liste over figurer mv Introduktion Indledning Problemstilling Problemformulering Afgrænsning Metode Dataindsamling samt kildekritik, validitet og reliabilitet Retsinformation.dk Historisk udvikling af ejendomsavancebeskatningsloven Delkonklusion (1) Historisk udvikling af ejendomsavancebeskatningsloven Grundprincipper Definition af fast ejendom Afståelse af fast ejendom Erstatnings- og forsikringssummer Ekspropriationserstatninger Bindene svar fra SKAT Delkonklusion (2) Grundprincipper Afskrivninger Afgrænsning mellem bygning og andet Bygningen (fast ejendom) Installationer Vedligeholdes og forbedring Straksfradrag Bygninger på lejet grund og ejendomme med hjemfaldsforpligtelse m.v Blandet benyttet Udlejningsejendom Nedrivningsfradrag Skade med erstatningsdækning Skade uden erstatningsdækning Avance ved salg af aktiver Delkonklusion (3) Afskrivninger Beregningsmetode for afståelse af fast ejendom Afståelsessum af 92

4 5.3. Fast ejendom med ejerbolig Reel bolig Udlejning til nærtstående Reel sommerbolig Klassifikation af fast ejendom Boligen fjernes fra grunden Afståelse af byggeret Afståelse af fast ejendom over m Delkonklusion (4) Reel bolig Kontantomregnet afståelsessum Handelsomkostninger Delkonklusion (5) Kontantomregnet afståelsessum Anskaffelsessum for fast ejendom Anskaffelsessum for fast ejendom erhvervet før 19. maj Baseret på den offentlige vurdering for Baseret på den offentlige vurdering for 1993 og Baseret på den faktiske anskaffelsessum af den faste ejendom Kontantomregnet anskaffelsessum/indgangsværdi Pristalsregulering Udgifter til forbedringer og vedligeholdelse før Anskaffelsessum for fast ejendom erhvervet efter 19.maj Hovedaktionærbolig mv Delkonklusion (6) Anskaffelsessum for fast ejendom Reguleringer til anskaffelsessummen Nedsættelse med genanbragt ejendomsavance Nedsættelse med ikke anvendt erstatningssum Tillæg på DKK pr. ejerår fra og med Vedligeholdelses- og forbedringstillæg over DKK pr. kalenderår Ikke genvundne afskrivninger Nedrivningsfradrag på nedrevne bygninger og installationer Tab på ikke nedrevne bygninger og installationer Eksempel på genvundne afskrivninger Pålignet frigørelsesafgift x Nedsættelse af fortjenesten Genanbragt fortjeneste Delafståelse: Fortjeneste på ejerboligandel Bundfradrag Skattepligtig fortjeneste eller tab Kritik af offentlige tilgængelige medier Konklusion Kilder Hæfter Bøger Metode Faglitteratur Internet adresser Bilag af 92

5 8.1. Bilag 1 SKAT tjekker salg af fast ejendom Bilag 2 Lovnøgle Bilag 3 Opgørelsesmetode fra Magnus Informatik Bilag 4 Opgørelsesmetode af lektor Ole Aagesen Liste over figurer mv. Figur 1. Blandet benyttelse, side 34 Figur 2. Beregningsmetode for afståelse af fast ejendom, side 39 Figur 3. Eksempel - valg af indgangsværdi, side 51 Figur 4. Omregning til kontantværdi af en ejendom til 1 mio., side 54 Figur 5. Pristalsregulering, side 55 Figur 6. Eksempel på skade bygning efter AL 23, side 64 Figur 7. Eksempel på ikke genvundne afskrivninger, side 66 Figur 8. Ikke genvundne afskrivninger (Gennemsnitsmetoden), side 67 5 af 92

6 1. Introduktion 1.2. Indledning Det har igennem mange år været svært for selskaber og privatpersoner at angive skattepligtig avance korrekt ved salg af fast ejendom, og derfor har SKAT udsendt ca vejledningsbreve til de parter, der har solgt fast ejendom i Det udspringer af et pilotprojekt udarbejdet af SKAT i Nordjylland, hvor en betydelig del af de kontrollerede selvangivelser blev ændret, nemlig 35 % hvoraf der blev korrigeret for DKK 36 mio. ud af 148 selvangivelser. jf. nyhedsbrevet fra SKAT den 11. april SKAT tjekker salg af fast ejendom. Pilotprojektet har medført, at SKAT har øget fokus på salg af fast ejendom, som er blevet en del af SKAT s indsatsplan for 2011: 2 beskatning ved salg af ejendomme er et område med kompleks lovgivning og dermed også komplekse avanceopgørelser. Et specielt fokusområde er: Ejendomsavance inkl. genvundne afskrivninger og genanbringelse, herunder hel eller delvis salg af landbrugsejendomme SKAT har foretaget en complianceundersøgelse af deres resultater og har kunnet konkludere, at der er store fejlprocenter vedrørende blandt andet genvundne afskrivninger, genanbringelse, ejendomsavancer mv. SKAT har videreført området salg af fast ejendom i deres indsatsplan for 2012 og bebudet, at de ønsker en modernisering af fradragsreglerne for vedligeholdelse af udlejningsejendomme, som er omfattet af lejeloven. Det kan skyldes, at der er en del skøn i forbindelse med vedligeholdelse eller forbedring, og der kan derfor komme ændringer til dette område i nær fremtid. 1 Se 8.1 Bilag 1. SKAT tjekker salg af fast ejendom 2 Se SKATS Indsatsplan 2011 Tema Ejendomme 6 af 92

7 1.3. Problemstilling SKAT s pilotprojekt viser, at der er et problem med at angive avancer ved salg af fast ejendom, og det fremgår af SKATS indsatsplan, at det er et område med kompleks lovgivning og dermed også komplekse avanceopgørelser i forbindelse med afståelse af fast ejendom. Derfor er det interessant at belyse de skattemæssige konsekvenser ved afståelse af fast ejendom i Danmark samt at undersøge om reglerne formidles hensigtsmæssigt Problemformulering Er der særlige uoverensstemmelser i lovgivningen om salg af fast ejendom, og hvordan kan skatteborger imødegå disse og i øvrigt sikre sig, at salg af fast ejendom angives til SKAT i overensstemmelse med loven? For at afklare ovenstående problemformulering arbejdes der med følgende underspørgsmål: 1) Hvordan behandles afståelse af fast ejendom? o Herunder: Grundlæggende definitioner Lovgivningen på området omkring afståelse af fast ejendom Beregningsmetode Praksis jf. afgørelser 2) Er der områder i loven, som er uklare og kræver særlig opmærksomhed? o Herunder: Anbefalinger til skatteborgere og myndigheder. 7 af 92

8 1.5. Afgrænsning For at konkretisere og fokusere afgangsprojektet, laves der nedenfor en række afgræsninger, som får betydning for afgangsprojektet indhold. Afgangsprojektet vil omhandle fast ejendom i Danmark, hvor ejeren er fuldt skattepligtig til Danmark, og ikke er omfattet af næringsreglerne. Derudover vil afståelse mellem nærtstående parter, eks. ægtefæller, børn, forretningsforbindelse, dødsboer, arveforskud eller gave ikke blive analyseret. Afskrivningsloven vil blive berørt overordnet, da den indeholder mange overgangsregler og specielregler mv. eksempelvis forlods afskrivninger og investeringsfondsloven. Der bliver ikke taget stilling til eventuelle momsmæssige konsekvenser, samt afståelse af kontrakter om opførelse af bygninger, ombygning eller tilbygning samt køberetter. Landbrugsejendomme, mælkekvoter, skovbrug EBL 9. Jordbeholdninger EBL 7. samt fredede ejendomme, vil ikke blive beskrevet i afgangsprojektet. Ovenstående kan dog forekommeoverfladisk. 8 af 92

9 1.6. Metode Afgangsprojektet vil belyse de særlige uoverensstemmelser, der er i forbindelse med afståelse af fast ejendom og komme med anbefalinger til myndigheder og skatteborgere i Danmark. Dette gøres, ved at de grundlæggende principper først beskrives, og derefter tages der udgangspunkt i en beregnings-metode for afståelse af fast ejendom. Dette gøres for at skabe overblik over, hvordan afståelse af fast ejendom skal håndteres, og derfor er det en vejledning i, hvordan dette gøres i praksis, hvorfor afgangsprojektet er struktureret sådan, at man kan bruge det som et opslagsværk. Dette gør, at de forskellige afsnit indeholder teori i form af lovgivningen og beregningseksempler, og hvis praksis i form af domme ikke stemmer overens med loven, eller der er områder, hvor man skal være særlig påpasselig, gøres læseren opmærksom. Dette bevirker, at afgangsprojektet er 3 beskrivende og forklarende/forstående, da loven verificeres via domsafsigelser, som dokumenterer ejendomsavancemetoderne i afgangsprojektet. De problemer, der opstår i forbindelse med, at domsafsigelser ikke stemmer helt overens med loven eller ikke fremgår af loven, vil blive belyst, og myndigheder, skatteborgere og læsere gøres opmærksomme på problemer i forbindelse med afståelse af fast ejendom. 4 Der vil ikke blive tilføjet nogen kilde under de modeller og tabeller, som udarbejdes til afgangsprojektet i form af Egen tilvirkning. Fodnoter placeres før den relevante tekst. 3 Den Skinbarlige virkelighed vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne side 22 4 Den Skinbarlige virkelighed vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne side af 92

10 Afgangsprojektets opbygning 1. Introduktion. Her beskrives indledningen, problemstillingen, problemformuleringen, afgræsningen samt tidligere læst og metode. 2. Historisk udvikling af ejendomsavancebeskatningsloven. For at skabe et overblik over udviklingen af loven og hvornår de forskellige regler opstod og blev implementeret i loven, er historikken tilføjet afgangsprojektet. 3. Grundprincipper. Det grundlægende inden for afståelse af fast ejendom beskrives her for at give klarhed og forståelse samt indblik i regler og fortolkninger. 4. Afskrivninger. Bliver beskrevet, da de har en tæt tilknytning til ejendomsavancebeskatningsloven og er en fundamental del af afståelse af fast ejendom. 5. Beregningsmetode. Derefter vil der blive indsat en beregningsmodel, der skaber et overblik over loven, og hvordan et salg skal beregnes. Denne metode bruges at to uafhængige kilder og afgangsprojektet tager derfor udgangspunkt i denne metode med mindre modifikationer: 1) 5 Magnus Informatik Kapitel 63, Salg af fast ejendom af Kirsten Skovgaard Christensen side 227 og 228 af 416. Modellen er vedlagt som bilag 8.3 Bilag 3 Opgørelsesmetode fra Magnus Informatik. 2) 6 Ejendomsavanceopgørelse helsalg almindelige regler af lektor Ole Aagesen, Danmarks Forvaltningshøjskole. Ajourført 21/ Modellen er vedlagt som bilag 8.4. Bilag 4 Opgørelsesmetode af lektor Ole Aagesen. Beregningsmetodekapitlet er det mest omfattende område i afgangsprojektet, da det viser, hvordan man skal håndtere et salg af fast ejendom og deles derfor op i underområder for at skabe et bedre overblik herunder: Afståelsessummen med og uden ejerbolig, hvor afståelse af private boliger beskrives, også kendt som parcelhusreglen. Derefter beskriver afgangsprojektet området omkring kontantomregnet afståelsessum. Anskaffelsessum er det mest omfattende område inden for salg af fast ejendom, hvor der skal skelnes mellem før og efter 19. maj 1993 samt andre områder, der kan nedsætte eller tillægges anskaffelsessum. Kapitel 6 Konklusion. Her opsamles alle delkonklusionerne og sammensættes til en endelig konklusion af 92

11 Dataindsamling samt kildekritik, validitet og reliabilitet Med validitet ses der på gyldigheden og relevansen af det indsamlede materiale, og det iagttages om man bruger de rette værktøjer til at måle med. Et meget brugt eksempel er at måle temperaturen med et ur. Dette er ikke ud fra et validitetssynspunkt korrekt, men reliabilitetsmæssigt er det rigtigt. Det, uret viser, er nemlig klokken på et givent tidspunkt. De primære kilder i afgangsprojektet er retskilder i form af lovgivning, herunder ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven som er speciallovgivning, der har forrang i forhold til generel lovgivning, såsom statsskatteloven, jf. lex specialisprincippet. Loven vurderes at have en høj validitet, da de gældende love må anses at være gyldige, og derudover anvendes loven i ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven, der er relevant for dette afgangsprojekt. Loven hentes fra retsinformation.dk, da den er offentlig tilgængelig. Sekundære kilder er domme, cirkulærer, juridiske vejledninger og faglitteratur. Domme er praksis på området, men disse er ikke nødvendigvis korrekte, da der kan afgives en forkert dom. Desuden gælder, at 7 domstolen er ikke bundet af afgørelser i tidligere domme, da domstolen kan ændre praksis, dog skal det gøres med megen overvejelse for at sikre den langvarige retspraksis. Derfor er det relevant at vurdere hvilken instans, der har afgivet dommen, og hvor højesteretsdomme har den højeste validitet og rangordnes ud fra efterfølgende opstilling: - Højesteret - Østre og Vestre Landsret - Byretten - Landsskatteretten: Landsskatteretten er landets øverste administrative klageinstans på skatte-, moms-, afgifts-, told-, vurderings- og inddrivelsesområdet jf. skatteforvaltningsloven Skatterådet/Ligningsrådet (alle afgørelser og bindende forhåndsbeskeder/ bindende svar) Ligningsrådet er nedlagt, og opgaverne er placeret hos Skatterådet og SKAT, dog kan deres publikationer stadig være relevante. - SKAT/Told- og Skattestyrelsen (alle afgørelser, kommentarer og meddelelser, som er valgt offentliggjort på SKM) - Cirkulærer og juridiske vejledninger 7 Skattemæssig Metode 11 af 92

12 SKAT.DK: 8 Den juridiske vejledning C.H.2.1 Ejendomsavancebeskatningsloven SKAT er ved at overføre deres ligningsvejledning til Den juridiske vejledning og er senest ændret den 23. januar 2012, hvor der er ændret i ejendomsavancebeskatningsloven den 28. december jf. Den Juridiske Vejledning er bindende for SKAT og kun vejledende for skatteyderen, da det er retningsvejledningen for de offentlige myndigheder herunder SKAT. Validiteten vurderes at være på et højt niveau, og hvis denne vejledning følges, er ens fortolkning korrekt, og SKAT er bundet af vejledningen og kan ikke omstøde ens avance ved afståelse af fast ejendom, dog kan man fortolke loven eller vejledningen forskelligt, og der kan opstå et problem, og det er derfor relevant at sammenligne med de afsagte domme. Faglitteratur: Der bliver primært brugt 3 kilder. Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer af Henrik Peytz fra 2006 udgivet af Jurisog Økonomforbundets Forlag. 9 Henrik Peytz er advokat, har møderet for Højesteret og har en Master of Business Administration (MBA). Derudover har han været medlem af advokatrådets Informationsudvalg. Bogen er dog forældet i forbindelse med de nuværende regler, men giver et godt overblik over de historiske regler. Dette giver problemer med validitet herunder gyldigheden, da der er kommet ændringer til loven siden 2006, men bogen har stadig relevans i forbindelse med forståelsen og indblik i området omkring afståelse af fast ejendom. Magnus Informatik, a Wolters Kluwer business. Skattekartoteket, Kapitel 63, Salg af fast ejendom af Kirsten Skovgaard Christensen, marts Kirsten Skovgaard Christensen er Chefkonsulent og Cand. Polit i Skatteministeriet og fuldmægtig hos SKAT. Derfor vurderes hun at have kendskab til området afståelse af fast ejendom på et højt niveau. Dog er ejendomsavancebeskatningsloven ændret 7 gange siden udgivelsen, og derfor er der igen et problem med validiteten, hvorfor der primært tages udgangspunkt i loven og SKATS hjemmeside DK/sitecore/content/Home/Faguniverser/Forfatterprofiler/Kirsten%20Skovgaard%20Christensen.aspx 12 af 92

13 Magnus Informatik, a Wolters Kluwer business. Skattekartoteket, Kapitel 40, Afskrivningsloven af Lars Biel og Kaare Friis Petersen, maj Lars Biel er ansat hos SKAT, Jura og Samfundsøkonomi Selskab og aktionær, og er uddannet cand. Jur. fra Aarhus Universitet. Han er forfatter af Etableringsloven med kommentarer og medforfatter på ovenstående. 12 Kaare Friis Petersen er juridisk-politisk konsulent for HORESTA, Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet og har tidligere været konsulent i Skatteministeriets Departement og før dette fuldmægtig i Told- og Skattestyrelsen. Han har desuden været udvalgssekretær for Advokatrådets Skatteudvalg. De vurderes begge til at have kompetencer inden for området skat Retsinformation.dk Formålet med retsinformation, jf. er at sikre, at der findes et sted, hvor man kan få adgang til alle forskrifter, som er sikre, og hvor datakvaliteten er på et meget højt niveau, som det fremgår af nedenstående citat: 13 Det overordnede formål med det statslige retsinformationssystem, som fra 1. januar 2008 udover retsinformation.dk vil omfatte netstederne lovtidende.dk og ministerialtidende.dk, er at sikre, at der findes eet sted, hvor borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan få adgang til alle normerende forskrifter og fra den 1. januar 2008 også Lovtidende og Ministerialtidende i elektronisk form. Civilstyrelsen er ansvarlig for driften af retsinformation.dk og det produktionssystem, som er grundlaget for det statslige retsinformationssystem. Det er imidlertid Folketinget og ministerierne, der producerer, ejer og er ansvarlige for opdatering af egne forskrifter. Dette produktionsfællesskab, som er enestående i forhold til lignende systemer i andre lande, sikrer datakvalitet på meget højt niveau, fordi alle forskrifter produceres og opdateres af den myndighed, som har det største kendskab til det pågældende regelsæt. Det fælles statslige retsinformationssystem adskiller sig også på andre måder fra lignende systemer i andre lande. Den vigtigste er måske, at det er et fast element i produktionen af forskrifterne, at de bliver gjort tilgængelige på retsinformation.dk, hvor det i de fleste andre lande er en efterfølgende proces. Datamaterialet på retsinformatio.dk er fyldestgørende, men det kræver, at brugerne orienterer sig i senere ændringer til forskriften, som hverken forekommer brugervenlig eller struktureret DK/sitecore/content/Home/Faguniverser/Forfatterprofiler/Kaare%20Friis%20Petersen.aspx 13 https://www.retsinformation.dk/forms/r0500.aspx 13 af 92

14 2. Historisk udvikling af ejendomsavancebeskatningsloven For at skabe et overblik over udviklingen af loven, og hvornår de forskellige regler opstod og blev implementeret i loven, er historikken oplistet overordnet. 14 Afståelse af fast ejendom har været omfattet af statsskattelovens regler siden Her er udgangspunktet, at værdistigninger og værditab på ejendomme som hovedregel ikke medregnes jf. statsskatteloven 5, stk 1, litra a, dog hvis næring eller spekulation, statsskatteloven 4. Ved salg inden for 2 år var der en vis formodning for spekulation i den faste ejendom med henblik på videresalg, der gav problemer ved salg af ejerbolig. Derefter blev der ved lov nr. 280 af 7. juli 1960 loven om særlig indkomstskat, hvor avancer blev skattepligtige, men tab ikke var fradragsberettigede. 15 Selvom det var tre forskellige ejendomme, der blev afstået på samme tid, kunne de ikke modregnes i hinanden. Med virkning fra 1. januar 1964 blev en- og tofamiliehuse samt sommerhuse fritaget for beskatning. Loven var dog ikke hensigtsmæssigt indrettet, og der opstod tit tvivl om, hvorvidt man var skattepligtig eller ej. Da loven om særlig indkomstskat var for uoverskuelig og uhensigtsmæssig, blev ejendomsavancebeskatningsloven til 16 ved lov nr. 247 af 9/ om beskatning af fortjeneste ved, 17 1) afståelse af fast ejendom, loven forenklede reglerne på området omkring afståelsessummer og anskaffelsessum, som nu skal kontantomregnes. 2) Afståelsessummen kunne pristalsreguleres. 3) Det årlige DKK tillæg til anskaffelsessummen opstod, hvor der gives tillæg for forbedrings- og vedligeholdelsesudgifter, uanset om udgiften er afholdt i året. Hvis udgifterne bliver afholdt, og de overstiger de DKK , kunne dette beløb tillægges. 14 Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer af Henrik Peytz side 27 af SR-SKAT Statsskattelovens 100 års Jubilæum 16 Skattekartoteket, Kapitel 63, Salg af fast ejendom af Kirsten Skovgaard Christensen. side 7 af Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer af Henrik Peytz side af af 92

15 4) Fortjeneste beskattedes som særlig indkomst. 5) Fuld beskatning, hvis afstået inden for 3 år og nedsættes i de efterfølgende år med 20 % pr. påbegyndt kalenderår, og derfor kunne den faste ejendom sælges skattefrit efter 7 års ejertid. 6) Ved afståelse af blandet fast ejendom blev givet et fradrag for den private del af den faste ejendom ud fra en forholdsmæssig del, dog var der et max beløb. 7) Bundfradraget på DKK fra loven om særlig indkomstskat mv. blev ikke modregnet i fortjenesten, hvis salget var omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. 8) Ejendomme, der var blevet pålagt frigørelsesafgift, blev fritaget, ved at de kunne modregne beløbet i fortjenesten. En del af reglerne og principperne fra loven om særlig indkomst blev bevaret, og derfor kan afgørelser stadig være relevante. Ved lov nr. 427 af 25. juni 1993 gennemførtes som led i 1993-skattereformen en række ændringer af ejendomsavancebeskatningsloven. 1) Reglen om fuld beskatning hvis afstået inden for 3 år og nedsættes i de efterfølgende år blev ændret til nedsættelse med 5 % pr. påbegyndt kalenderår, og det maksimale nedsalg udgjorde 30 %. 2) Der indføres adgang til at fradrage tab ved salg af fast ejendom i anden ejendomsavance, dog formindskes tabet løbende år for år og fortabes efter 5 år. 3) Pristalsreguleringen blev ophævet. 4) Der blev indført mulighed for succession. 5) Der blev indført regler for mælkekvoter. 6) Reglerne omkring tilslutningsafgift blev ophævet. 7) Muligheden for at overføre avancen til en anden fast ejendom opstod. 8) Ejendomsavance, der tidligere blev beskattet som særlig indkomst med 50 % for personer, blev ændret til kapitalindkomst. 15 af 92

16 Anvendes virksomhedsordning indgår den i virksomhedens overskud. Der blev indført regler om indgangsværdier pr. 19. maj 1993, da en række ejendomsavancer blev gjort skattepligtige nu, når der var mulighed for fradrag for tab. Ved lov nr. 434 af 26. juni 1998 som følge af pinsepakken og samtidige vedtagelse af den nye afskrivningslov, lov nr. 433 af 16. juni 1998 blev loven ændret omkring avanceopgørelsen med fradrag for ikke-genvundne afskrivninger med den hensigt, at skatteyderen ikke kunne opnå fradrag efter afskrivningsloven, og uden at den modsvarende gevinst efter ejendomsavancebeskatningsloven blev beskattet. Ved lov nr. 958 af 20. december 1999 opstod reglen om fordeling af afståelsessummer mellem grund, bygninger, ejerbolig mv. Ved lov nr. 459 af 31. maj 2000 indførtes reglerne om værdien af fribolig samt ejendomme, der stilles til rådighed for hovedaktionæren, som tilføjes i ligningsloven 16 og 16A. Ved lov nr. 313 af 21. maj 2002 ændredes reglerne om tab på salg af fast ejendom, der blev gjort ubegrænset, mod tidligere 5 år og værdien formindskes ikke længere. Ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 blev der justeret på reglerne omkring genanbringelse på baggrund af nogle EU-retsstridige betingelser, og nye regler blev tilføjet til 6 B om fraflytningsbeskatning. Ved lov nr. 458 af 9. juni 2004 blev den særlige lov om beskatning ved førstegangsafståelse af ejerlejligheder samt loven om frigørelsesafgift ophævet. Herudover indførtes en ny bestemmelse om delafståelse i 3 A. Derudover opstod der nogle begrænsninger i carry-back af tabet i 6. Ved lov nr. 370 af 24. maj 2005 indførtes regler om kontrakt på afståelse, tilbygning, ombygning mv. af fast ejendom. Ved lov nr. 308 af 19. april 2006 indsattes der ny bestemmelse omkring genanbringelse af avancen ved afståelse af fast ejendom. Ved lov nr. 407 af 8. maj 2006 vedtoges loven omkring afståelse af beskadiget fast ejendom. 16 af 92

17 Ved lov nr. 335 af 7. maj 2008 indførtes nogle stramninger i forbindelse med genanbringelse i en fremmed stat omkring de implicerede ejendomme, herunder et driftsbudget for den erhvervede ejendom. Ved lov nr. 462, 521 og 525 af 12. juni 2009 regler om at genanbringelse opstrammedes til kun at gælde EU, Færøerne, Grønland eller en stat, der udveksler oplysninger med de danske myndigheder. Derudover tilføjedes reglen omkring udlejningsejendom, der ikke anses som erhvervsvirksomhed. Ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 tilføjedes 6 A, stk. 5 omkring genanbringelse i ejendom, der udlejes til ejerens eller ægtefælles selskab, hvor der er bestemmende indflydelse. Ved lov nr af 28. december 2011 ændredes vedligeholdelsesudgifter til: Vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, da man ønsker at skelne mellem vedligeholdelse og forbedring. For yderligere læsning omkring ændringer fra 1903 til 2006 henvises til bogen Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer af Henrik Peytz side 27 til 40 af 504. For nærmere overblik over ændringer fra 9. juni 1982 se 8.2. Bilag 2 Lovnøgle, som er udarbejdet på baggrund af SKAT den juridiske vejledning samt retsinformation.dk Delkonklusion (1) Historisk udvikling af ejendomsavancebeskatningsloven Loven har været under udvikling siden 1903 og videreudvikles stadig. Som nævnt i indledningen har SKAT bebudet, at de ønsker at modernisere loven omkring udlejningsejendomme herunder forbedringsudgifter og vedligeholdelsesudgifter, da disse reguleres på en anden måde end andre ejendomme, og der vil sikkert komme ændringer til dette område i en nær fremtid. 17 af 92

18 3. Grundprincipper Som tidligere nævnt skal gevinst og tab på ejendomme ikke medregnes jf. statsskatteloven 5, stk 1, litra a. Ejendomsavancebeskatningsloven er en undtagelse til hovedreglen, der gør, at fortjeneste og tab medregnes, jf. ejendomsavancebeskatningsloven 1. Fortjeneste medregnes i den skattepligtige indkomst, jf. ejendomsavancebeskatningsloven 6, stk. 1, dog kan fortjenesten være fritaget efter stk. 2 til Definition af fast ejendom 18 Fast ejendom er 19 ikke defineret i ejendomsavancebeskatningsloven, men suppleres af andre love eksempelvis udstykningsloven, ejerlejlighedsloven og tinglysningsloven mv. som minimum en grund eller en bygning. Det kan være en grund med eller uden en bygning eller en bygning med eller uden grund, da bygningen kan være bygget på en lejet grund. 20 I tinglysningsloven tages der udgangspunkt i matrikelnummeret, hvor fast ejendom kan bestå af flere matrikler, men ejerlejligheder indgår ikke i tinglysningsloven som selvstændig fast ejendom. Det står i ejerlejlighedsloven, hvor ejerlejligheder er selvstændige faste ejendomme jf. ejerlejlighedsloven Ejendomsavancebeskatningsloven sondrer mellem forskellige typer af ejendomme, og der er forskel på de beskatningsregler, der gælder for de enkelte typer af ejendomme: - Parcelhuse og ejerlejligheder mv. samt sommerhuse - Afståelse af anpart af fast ejendom, der er forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed - Afståelse af aktier, andelsbeviser mv. og lignende værdipapirer, der er forbundet med en brugsret til en beboelseslejlighed - Landbrugsejendomme og blandet benyttede ejendomme - Erhvervsejendomme, bortset fra udlejningsejendomme - Udlejningsejendomme - Udenlandske ejendomme - Kontrakter om afståelse eller opgivelse af retten i henhold til kontrakt mv. 22 Begrebet fast ejendom omfatter ikke besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel. 18 Skattekartoteket, Kapitel 63, Salg af fast ejendom af Kirsten Skovgaard Christensen. side 29 af Den juridiske vejledning C.H Lovens baggrund, formål og historik 20 Den juridiske vejledning C.H Fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven 21 Den juridiske vejledning C.H Fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven 18 af 92

19 Løsøre defineres i afskrivningsloven og vurderingsloven, dog udgør afgrænsningen mellem inventar og installationer jf. afskrivningsloven 15 et problem, hvor der skelnes mellem sædvanlige tilbehør og installationer. Sædvanlige tilbehør er installationer, som er indlagt i ejendommen til brug for dens anvendelse, f.eks. elevator, elkabler, hårde hvidevarer mv. og centralvarmeanlæg samt dertilhørende rørføring. Disse sædvanlige installationer medregnes ved ejendomsvurderingen og bliver en del af bygningen. Installationer, der anvendes til brug for ejendommens særlige formål, medregnes ikke i ejendomsvurderingen. Derfor anses f. eks: hårde hvidevarer i forbindelse med en restauration som særligt inventar, hvorimod hvidevarer installeret i personalekantinen er til brug for bygningen (sædvanligt tilbehør). Tinglysningsloven opdeler desuden i disse to kategorier, hvor 37 er til brug for driften af virksomheden i bygningen, og 38 er sædvanligt tilbehør til brug for driften af bygning. Overstående kan opdeles i følgende 3 kategorier: bygningsbestanddele, sædvanlige installationer og særligt inventar eller driftsmidler. Bygningsbestanddele omfatter bygningsværker på eller i jorden, som er beregnet til at forblive på stedet, herunder anses vægge, gulve, loft mv. Sædvanlige installationer er bygningstilbehør, der nævnt ovenfor indlagt til drift for bygningens varmecentral og anden rørføring. Særligt inventar eller driftsmidler er beregnet til at drive den erhvervsmæssige virksomhed, som bygningen huser og kan udskiftes eller flyttes, såfremt man ønsker dette. 22 Skattekartoteket, Kapitel 63, Salg af fast ejendom af Kirsten Skovgaard Christensen. side 29 af af 92

20 3.3. Afståelse af fast ejendom Overdragelse eller afståelse af fast ejendom er ens for afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven, og det omfatter enhver form for afståelse, frivillig som ufrivillig. Derudover anvendes afståelse som et realisationsprincip. Derudover skal sælger og køber skriftligt foretage en fordeling af den samlede kontantomregnede afståelsessum på grund og bygninger jf. ejendomsavancebeskatningsloven 4, stk 5, da der ikke kan afskrives på grund jf. afskrivningsloven 14, stk 3. yderligere i afskrivningsloven 45 stk. 2. er det et krav, at der foretages en fordeling af alle aktiver, materielle som immaterielle, der er omfattet af overdragelsen. Overdragelsestidspunktet er ikke reguleret i ejendomsavancebeskatningsloven, men reguleres via de almindelige aftaleretlige regler og sker via en bindende aftaler mellem parterne uden hensyn til overdragelsestidspunkt. Det skal ske skriftligt, og det præcise retslige tidspunkt for anskaffelsestidspunktet og afståelsestidspunkt skal fremgå af aftalen. Hvis køber udnytter sin fortrydelsesret efter loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, og der ikke sker overdragelse, er den godtgørelse, som skal betales, skattefri, dog ikke hvis næring, da næringsdrivende har fradrag for sine omkostninger ved mislykket salg, jf. TfS Salg afhænger af andre forhold 23 Hvis et salg afhænger af visse betingelser som er af en sådan karakter, at der hersker reel usikkerhed om, hvorvidt aftalen bliver gennemført, indtræder beskatning først, når betingelsen er opfyldt. Sådanne betingelser, der udskyder beskatningstidspunktet, betegnes som suspensive. Suspensive betingelser er en udskydelse af retserhvervelsestidspunktet til betingelserne er opfyldte, f.eks. tilladelse til afgravning af grus, afhænger af byrådets godkendelse af lokalplan, jf. SKM 2008, 933 SR. Eller et salg af en anden ejendom til en given pris inden for en given periode. 24 Hvis betingelsen nærmest har karakter af en formsag, f.eks. tinglysning af et skøde i forbindelse med en ejendomshandel, og der i realiteten ikke er tvivl om, at betingelsen vil blive opfyldt, indtræder beskatning allerede på aftaletidspunktet. Betingelser, der ikke udskyder beskatningstidspunktet, betegnes som resolutive. Resolutive betingelser udskyder ikke tidspunktet såsom advokatens godkendelse, betaling af overdragelsessum mv af 92

21 Kunstnerisk udsmykning Ved afståelse af en bygning, hvor der er kunstnerisk udsmykning, som er omfattet af afskrivningslovens 44 A, er kunsten ikke en del af afståelsen, og værdien medregnes ikke i anskaffelsessummen eller afståelsessummen, jf. ejendomsavancebeskatningsloven 4, stk. 8 Uddybning af afskrivningslovens 44 A: Bygningen skal benyttes erhvervsmæssigt og hvis bygningen ophører med at være erhvervsmæssigt benyttet, stopper afskrivningen. - Der kan ikke afskrives på kunsten, hvis den er placeret på en- eller tofamiliehuse. - Der afskrives med 4 % årligt af anskaffelsessummen - Den skal indføres i bygningen eller dens nære omgivelser. - Køberne må ikke være nærtstående til kunstneren eller dens selskab. - Hvis udsmykningen kan afskrives efter en anden lov, er denne lov ikke gældende. - Der skal være førstegangskøb af original billedkunst. - I tilfælde af tvivl, om hvorvidt den kunstneriske udsmykning kan kvalificeres som kunst, indhenter told- og skatteforvaltningen en vurdering af den kunstneriske udsmykning fra Akademiraadet. - Hvis kunsten fjernes, sidestilles det med afgang, og der kan ikke afskrives på kunsten i det år. 21 af 92

22 3.4. Erstatnings- og forsikringssummer Afståelse i forbindelse med erstatnings- og forsikringssummer anses som salg jf. ejendomsavancebeskatningsloven 2. Der er dog nogle særregler vedrørende forsikring, som beskrives under ejendomsavancebeskatningsloven 10 og afskrivningsloven 24. Erstatning i forbindelse med ekspropriation er skattefri, jf. ejendomsavancebeskatningsloven 11. Ejendomsavancebeskatningsloven 10 Ejeren er fritaget for beskatning, hvis skaden genoprettes, og den skattepligtige skal efter genopførelse indgive meddelelse herom sammen med indkomstårets selvangivelse. Hvis skattemyndighederne ændrer ansættelse vedrørende afståelse af en fast ejendom, kan ejeren begære reglen anvendt, dog senest 3 måneder efter at meddelelsen om ansættelsesændringen er modtaget, jf. ejendomsavancebeskatningsloven 10, stk. 6. Se Skade med erstatningsdækning for nærmere forklaring af reglerne. En brand eller anden skade på fast ejendom anses som delafståelse, dog kan der fortages genanbringelse af erstatningen i resten af den faste ejendom. Se eventuelt Delafståelse for nærmere beskrivelse af delafståelse og Nedsættelse med genanbragt ejendomsavance for beskrivelse af genanbringelsesreglerne. 22 af 92

23 Ekspropriationserstatninger Ekspropriation er, hvor myndighederne overtager fast ejendom ved magt, for eksempelvis at bygge motorveje eller lignende. Fast ejendom er sikret via grundlovens 73, hvor ejendomsretten er ukrænkelig, med mindre følgende tre betingelser er opfyldt. - Afståelsen skal være nødvendig og tilgodese almenvellets krav - Der skal være lovhjemmel - Der skal ydes fuldstændig erstatning Undtagelserne er indsat, for at sikre at ejeren af fast ejendom ikke hæmmer udviklingen og kræver en væsentlig overpris for sin faste ejendom. En fortjeneste, der opnås ved ekspropriationserstatning, er skattefri jf. ejendomsavancebeskatningsloven 11. Hvis ejendommen frivilligt overdrages til kommunen, inden den eksproprieres, er den skattefri, jf. SKM SR TfS 2007.xx. Dog er det ikke altid skattefrit at sælge til kommunen eller staten, jf. SKM LSR TfS 2007.xx, da der ikke på aftaletidspunktet var en vedtaget kommuneplan eller lokalplan, hvoraf ejendommen var omfattet. Der kan ikke anmodes om bindende svar på, om den faste ejendom vil blive eksproprieret, jf. SKM LSR TfS , da skatterådet ikke kan besvare spørgsmålet med fornøden sikkerhed. Samt denne dom SKM LSR TfS Hvis byrådet har vedtaget og offentliggjort lokalplanen for området og købsaftalen er indgået i stedet for ekspropriation, kan der gives bindende svar om skattefritagelsen, jf. SKM SR TfS Derudover er et salg til en erhverver, som eksproprierer ejendommen også skattefrit, jf. ejendomsavancebeskatningsloven 11, 2. pkt. Dog skal den eksproprieres, og det er ikke nok med vilje eller hensigt. jf. SKM LSR. 23 af 92

24 Undtagelse til ekspropriationserstatning kan i forbindelse med indskrænkning i en ejerbeføjelse føre til beskatning, hvis begrænset over tid jf. LSR af 03/ , , hvor ejeren modtog en erstatning for at miste sin jagtret over en 10-årig periode og blev anset som lejeindtægt. Dette gælder ligeledes for vindmøller jf. SKM LSR TfS : Vindmølle engangsbeløb erstatning lejeindtægt. Et engangsbeløb, som blev modtaget som erstatning for placering af vindmøller på en landbrugsejendom, var skattepligtig som lejeindtægt efter statsskattelovens 4 litra b, og skulle fordeles over den aftalte lejeperiode. Fortjeneste indvundet ved afhændelse efter jordforureningsloven 34 medregnes heller ikke. jf. ejendomsavancebeskatningsloven 11, 3. pkt. Der kan være tilfælde, hvor jorden er så forurenet, at myndighederne fremsætter et tilbud om at overtage den faste ejendom, hvor oprydningen forventes at være uforholdsmæssig dyr. Hvis ejeren ikke gør indsigelser inden for en frist på minimum 3 måneder, overgår den faste ejendom til myndighederne Bindene svar fra SKAT Bindene svar: fra SKAT er gældende i makimalt 5 år jf. skatteforvaltningsloven 25. Dog skal begge parter anmode om bindende svar jf. skatteforvaltningsloven 22. dog ikke gældende hvis loven ændres jf. Skatteforvaltningsloven 22, stk. 2.: Et svar er ikke bindende, i det omfang der er sket ændringer i forudsætninger, som har været afgørende for indholdet af svaret, herunder ændringer i love eller bekendtgørelser, der har ligget til grund for svaret. Det samme gælder, i det omfang svaret viser sig at være i strid med EU-retten. 24 af 92

25 3.6. Delkonklusion (2) Grundprincipper Det fremgår ikke af loven, at et mislykket salg er fritaget for beskatning. Skattefritagelsen omhandler den erstatning som køber skal betale sælger, hvis handlen skal gå tilbage. Dette forekommer rimeligt, da sælger har udgifter til ejendomsmægler mv., som der ikke altid er fradrag for. Skattefritagelsen fremgår af en afsagt dom TfS , som ikke er offentlig tilgængelig, og det kræver særlig adgang og viden, som det ikke kan forventes, at en skatteborger har. Det fremgår ikke af ejendomsavancebeskatningsloven, at en tidsbegrænset ekspropriation af fast ejendom fører til beskatning. Dette kan føre til misforståelser, da skattefritagelse er gældende ved almindelig ekspropriation, som står beskrevet i ejendomsavancebeskatningsloven 11. De særlige regler for midlertidig ekspropriation fremgår imidlertid ikke af lovgivningen, men af retspraksis og er derfor ikke let tilgængelige for skatteborger. Man skal være særlig påpasselig ved afståelse af fast ejendom til myndighederne, og skatteborgeren bør anmode om skriftligt svar fra kommunen, om ejendommen vil blive udsat for fremtidig ekspropriation, da den ellers ikke er fritaget for beskatning. Det fremgår ligeledes af loven, at det skal være ekspropriation. Bindene svar fra SKAT er gældende i makimalt 5 år. Dette bevirker, at man aldrig kan være sikker i sin sag i forbindelse med afståelse af fast ejendom. Det kan derfor anbefales, at salgskontrakten får tilføjet et forbehold omkring ændringer i loven eller bekendtgørelser, så salget eventuelt kan omgøres. 25 af 92

26 4. Afskrivninger Det følgende afsnit om afskrivningsloven beskrives kun grundlæggende, da området har mange overgangsbestemmelser mv. Der kan afskrives på bygninger og installationer, som anvendes til erhvervsmæssige formål og betingelsen for at foretage skattemæssige afskrivninger er jf. afskrivningsloven 16: 1) aktivet er erhvervet eller opført fuldt færdigt til brug, og 2) aktivet anvendes til erhvervsmæssigt formål. Afskrivninger foretages primært lineært i forbindelse med fast ejendom, og dermed afskrives der med lige store årlige beløb over aktivets levetid, såfremt der ikke er tilgang og afgang i året. Afskrivningerne foretages ultimo i året, og der skal derfor ikke skelnes, hvornår i året de er anskaffet. Dette bevirker ligeledes, at der ikke kan afskrives på aktivet i afgangsåret, hvor aktivet fragår saldoen. Hvis bygningen eller installationen er udsat for en sådan fysisk forringelse, at den trods normal vedligeholdelse vil have mistet sin værdi efter 25 år, kan aktivet afskrives med mere end 5 %, og dette gøres, ved at afskrivningssatsen divideres med levetiden og + 3 procentpoint, jf. afskrivningsloven 17. Eksempel: En installation til DKK med en levetid på 10 år. DKK / 10 år = 10 % + 3% = 13% => DKK pr. år. Se eventuelt Den Juridiske Vejledning E.C Forhøjede satser hvor afskrivningssatser fremgår for forskellige installationer mv. 26 af 92

27 4.2. Afgrænsning mellem bygning og andet Forskellen mellem bygning og andet er, at bygninger er beregnet til at forblive på stedet. Se eventuelt 3.2. Definition af fast ejendom, hvor beskrivelse af definitionen fremgår Bygningen (fast ejendom) Afskrivningsberettigede bygninger er negativt afgrænset i afskrivningsloven 14, og det er derfor de bygninger, som ikke er afskrivningsberettigede, der oplistes i loven: 1) Kontor. (Eks.: revisor, advokat, ejendomsmægler, rejsebureau (liberale erhverv)). 2) Pengeinstitut, realkreditinstitut, forsikring, og lign. (Finansielle sektor) 3) Postvirksomhed. (Bortset fra industriel postsortering (Intern postcentral)) 4) Beboelse. (Bortset fra hoteller, campinghytter, døgninstitutioner og bygninger omfattet af lov om social service). 5) Hoteller og plejehjem, der er opdelt i ejerlejligheder 6) Hospitaler, fødeklinikker, lægeklinikker, tandlægeklinikker samt anden virksomhed med sygdomsbehandling Undtagelse fra hovedreglen er, at selvom bygningen er på negativlisten som følge af anvendelsesformålet, kan der alligevel afskrives, hvis: - bygningen er beliggende i tilknytning til en afskrivningsberettiget bygning og betegnes som accessorisk bygning, der skal tjene driften i den virksomhed, som drives i den afskrivningsberettigede bygning. Eksempel: Kontorbygning i tilknytning til fabriksbygningen. Parkeringsplads, kantine, garage er en accessoriske bygning. Der kan afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret, men ikke i afståelsesåret. Der er indført en fælles afskrivningsprocent for bygninger og installationer på 4 % fra 2008, dog var afskrivnings procenten fra 1999 til 2007 på 5 %. 27 af 92

28 4.4. Installationer 25 Installationer i afskrivningsberettigede bygninger behandles og afskrives på tilsvarende måde som bygninger. Installationer i ikke-afskrivningsberettigede bygninger kan alligevel afskrives særskilt. Hvis en installation bruges både erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt, skal der foretages en fordeling ud fra den samlede anskaffelsessum, jf. afskrivningsloven Vedligeholdes og forbedring Sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring er ikke beskrevet i loven, men bygger på mange års retspraksis Eksempel: Vedligeholdelse kontra forbedringer: I en ejendom, som er købt for 7 år siden med enkelt lags glas og skiftes til nye termoruder, vil noget af udgiften være forbedring og noget vedligeholdelse, da termoruder er en forbedring i forhold til enkelt lags glas. Vinduerne bringes i bedre stand, end da bygningen blev købt. Omkostninger til ombygning, forbedring og vedligeholdelse skal som hovedregel afskrives særskilt jf. afskrivningsloven 18, stk. 1. Der henviser til afskrivningsloven 17, dog er der en undtagelse i afskrivningsloven 18, stk. 2, hvor udgiften kan straksfradrages i skatteåret, såfremt årets udgift til at ombygge, forbedre og vedligeholde bygningen eller installationen ikke overstiger 5 % af 26 det forrige års afskrivningsgrundlag. De 5 % opgøres derfor som forrige års afskrivningsgrundlag af den ombyggede bygning, og derfor skal bygningerne opgøres for sig, da man ikke kan bruge det totale afskrivningsgrundlag af alle bygninger, som vedrører den faste ejendom. Når årets samlede udgift ikke er over de 5 %, er der ikke behov for at tage stilling til, om udgiften vedrører vedligeholdelse eller har karakter af ombygningsudgifter og forbedringsudgifter. 25 Skattemæssige afskrivninger tekstdel. Ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold side 60 af Skattemæssige afskrivninger tekstdel. Ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold side 99 af af 92

29 27 Hvis den samlede udgift overstiger 5 % grænsen, skal der sondres mellem vedligeholdelsesudgifter på den ene side og ombygningsudgifter og forbedringsudgifter på den anden side, da årets vedligeholdelsesudgifter skal være en del af de 5 %, og derefter kan ombygningsudgifter og forbedringsudgifter op til de 5 % af straksfradragets ramme fradrages i året. 28 Grunden til dette er, at man ønsker at undgå visse problemer med sondringen mellem udgifter til forbedring og udgifter til vedligeholdelse. Udgifterne til vedligeholdelse fradrages efter statsskatteloven 6, stk. 1, litra e. samt stk. 2. Da udgiften er straksfradraget i den skattepligtige indkomst, anses den ikke som en afskrivning og indgår derfor ikke i afskrivningsgrundlaget for bygningen og installationer. Dette medfører, at udgiften ikke genbeskattes som genvundne afskrivninger jf. afskrivningsloven Straksfradrag 29 Straksfradrag er et af de områder, hvor der er sket en opstramning, hvilket mange bygninger bekræfter i forbindelse med afskrivningsbroer, hvor det tidligere var nok med en fysisk forbindelse mellem bygningerne og er ændret med Pinsepakken. 30 Der er ikke straksfradrag for tilbygningen eller ombygningen af accessoriske anlæg eks. veje, gårdspladsanlæg, parkeringspladser, hegn eller lignede jf. afskrivningsloven 14, stk. 3. Ifølge afskrivningsloven 18, stk. 2, 3. pkt. kan udgifter til tilbygning kun betegnes som ombygningsudgifter eller forbedringsudgifter, når tilbygningen udgør en naturlig del af den eksisterende bygning, og hvis konklusionen er, at det er en særskilt bygning, er der ikke straksfradrag. Det er ikke et krav, at bygningen skal være taget i brug, men skal være færdigbygget jf. afskrivningsloven 18, stk. 3, hvilket er en undtagelse til hovedreglen i afskrivningsloven 16, hvor ombygningen eller tilbygningen skal anvendes erhvervsmæssigt. 27 Magnus Informatik Kapitel 40 Afskrivninger side 188 af Skattemæssige afskrivninger tekstdel. Ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold side 99 af SR-SKAT Juli årgang. Afskrivningsloven i 10 år en status af Lektor, ph.d. Inge Langhave Jeppesen, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Side 194 af Skattemæssige afskrivninger tekstdel. Ejendomsavance, gæld i fast ejendom, momsforhold side 94 af af 92

30 Hvis straksfradrag ikke udnyttes, kan det ikke overføres til næste år jf. afskrivningsloven 18, stk. 2. Det er derfor en fordel at planlægge vedligeholdelse og forbedring af det afskrivningsberettigede aktiv. Hvis der er afholdt udgifter til vedligeholdelse af aktivet, bør forbedringen udskydes til det efterfølgende år, og det optimale skattefradrag opnås. Straksfradraget er en udskydning af skatten, da den del, som straksfradrages ikke tillægges anskaffelsessum, som bliver det mindre ved opgørelse af ejendomsavancen. Dette skaber en bedre likviditet for skatteyderen, dog påvirker inflation beløbet, der gør det meget fordelagtigt for skatteborgeren. Der skal skelnes mellem, om tilbygningen eller ombygningen kan fungere selvstændigt, og om den er væsentlig i forhold til den oprindelige bygning. En fysisk forbindelse til det nye aktiv gør det ikke til en tilbygning eller ombygning. Dette er ændret, så en tilbygning kun kan opnå straksfradrag, såfremt den udgør en naturlig del af den eksisterende bygning. Der lægges vægt på naturlig del, hvilket specificeres som, der skal være en fysisk sammenhæng, og at bygningen skal fungere som en helhed. Hvis tilbygningen derimod er meget væsentlig og kan fungere selvstændigt, må den behandles som en selvstændig ny bygning, der ikke berettiger til straksfradrag. Der lægges vægt på, at tilbygningen er væsentlig og kan fungere selvstændigt i forhold til den naturlige del af den eksisterende bygning, og det skal være en kombination af begge dele væsentligt og fungere selvstændig, for at der er tale om en ny bygning, hvor der ikke er fradrag. 1) Tilbygningen er meget væsentlig. Her skal den ikke afvige visuelt fra den eksisterende bygning og skal fungere som helhed. Det er derfor ikke det væsentlige i forbindelse med arealet. 2) Tilbygningen kan fungere selvstændigt. Her er det en eventuelt ny produktion, som opstartes. 30 af 92

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom LBK nr 1200 af 30/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249585 Senere ændringer til forskriften LOV nr 202 af 27/02/2015 LOV

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

Ejendomsforeningen Fyn. Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016

Ejendomsforeningen Fyn. Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016 Ejendomsforeningen Fyn Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016 Agenda Fordeling af anskaffelsessummer i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Skattemæssige afskrivninger og

Læs mere

Afståelse af fast ejendom med fokus på

Afståelse af fast ejendom med fokus på Cand. Merc. Aud. Hovedopgave Juridisk Institut Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Udarbejdet af: Jesper Andersen Claus Thomsen Afståelse af fast ejendom med fokus på Delafståelse Bygninger anvendt til

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København 14. maj 2009 Supplerende bemærkninger til lovforslag L 202 Nedenfor anføres enkelte kommentarer til 5

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Parcelhusreglen - udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger mulighed for skattefrit salg SKM2013.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 Sag 71/2017 (1. afdeling) A (advokat Svend Erik Holm) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM LSR

Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM LSR - 1 Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM2012.441.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 20/6

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Skatteudvalget L 67 - Bilag 8 O Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125- Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ejendomsvancebeskatningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 1 Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 39423 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 16/12 2009, at et sommerhus, der var

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården

OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården OMKOSTNINGER - der kan trækkes fra ved et salg af gården Udgifter, der fordeles forholdsvis mellem jord, driftsbygninger og stuehus: Nedbrydningsudgifter Ejendomsmæglerhonorar, også tidligere vurderinger

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Overvejelser før salget Nye vurderinger Istandsættelser på ejendommen Nedrivning af bygninger Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2929 29- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven (Justeringer

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Svar på Spørgsmål 15 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 15. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 75 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Salg af fast ejendom

Salg af fast ejendom Salg af fast ejendom 2015 Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige overvejelser,

Læs mere

Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen

Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) Regnskab og Økonomistyring December 2011 Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset 1 Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gennem de seneste mange år har det været muligt at sælge en ejerbolig skattefrit, hvis ejendommen har

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM - 1 Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM2013.841.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 - 1 Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fordeling af anskaffelsessum fast ejendom TfS 2004, 828 (TfS 16604) samt Landsskatterettens kendelse af 24/9 2004, jr. nr.

Fordeling af anskaffelsessum fast ejendom TfS 2004, 828 (TfS 16604) samt Landsskatterettens kendelse af 24/9 2004, jr. nr. 1 Fordeling af anskaffelsessum fast ejendom TfS 2004, 828 (TfS 16604) samt Landsskatterettens kendelse af 24/9 2004, jr. nr. 2-4-1847-1042 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Byens Ejendom. Videnscenter for Byudvikling. Juridiske udfordringer i forbindelse med tagboliger

Byens Ejendom. Videnscenter for Byudvikling. Juridiske udfordringer i forbindelse med tagboliger Byens Ejendom Videnscenter for Byudvikling Juridiske udfordringer i forbindelse med tagboliger Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Etablering af tagboliger Beboelse- og erhvervsejendomme

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

TfS 1998, 827 Om aftrapning af ejertidsnedslaget I ejendomsavancebeskatningsloven

TfS 1998, 827 Om aftrapning af ejertidsnedslaget I ejendomsavancebeskatningsloven Skat og Erhverv - April TfS, Om aftrapning af ejertidsnedslaget I ejendomsavancebeskatningsloven Af advokat (H) Niels Schiersing, Advokatfirmaet Schiersing & Sjørslev, København Forfatteren analyserer

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR 1 Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM2009.721VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret afviste ved en dom af 16/11 2009 afskrivningsadgang

Læs mere